Assen C&A K O N I N K L IJ K E MARINE Ik ben marinier on Hr. Ms. Tromp KUNSTGEBITTEN levensverl JUFFROUW I mannei. krachten ''fmmmmmÊÊmmmÊÈÊÊHÊÈmmmmiHÊÊÊm EXPEDITIE-CHEF meisjes,: Maandag 4 Juni 1951 FAMILIEBERICHTEN overccnotaen uit andere bladen O e vallen: Mevr. Tor» Buschroan. Vlaardlngen. mevr. De Vjries-Mom, Zwolle! d: mevr. Wol icrson-Blom, Horsvsho«t«y.CaQ.. d, Getrouwd: Jhr mr G. \V. MoUerus en J. U. Fokkende Andrea. Arnhem: Ir L. Padmos L.I. en C. H. Oosterx'een. Overleden: Pteter Blan ken. R'dam. 70 j.; Liesbeth v. Berge. Surabala. 1 J.; Aclrianus J. Staatsen. Utrecht, 81 J. Heden overleed, tot onze .'diepe- droefheid,na een. langdurig smartelijk lijden, onze lieve Dochter, Zuster, Behuwd-Zuster en Tante G1JSBEKTHA KROES, 13 de Ouderdom van 43 jaar, -' V- Uit aller naam D. KROES D. KROES-KLEIN «sa kinderen. Schiedam. 2 Juni 1951. Nieuwlandilat 3; De teraardebestelling zal plaats- hebben op. de. Alge mene Begraafplaats Me, Schiedam, Dinsdag 5 Juni a .s. Vertrek vanaf het woonhuis, Nieuwlandflat 3, "S nam. a uur. -;Ik ben nu marinier 2e klas en reeds in het bezie wBBfc'illBSQ van het brevet Kanonnier. Daardoor ben ik.geplaatst a/b van Hr. Ms. Tromp. Buiten mijn taak als lid van SBiksbemanning van een modem 'luchtdoel- kanon, ben ik nog4 ingedeeld bij de landingsdivisie 60 norma^e scbeepswcrkzaamhcden. Het marinier-zijn bevak me. best, vooral als je boft zoals ik en meteen een vatende plaatsing krijgt. Bij de Koninklijke Marine is voor flinke jonge mannen van 16 jaar en ouder weer plaats in vele dienstvakken o.a. als stoker, electro- monteur, vuuxleidingmonteur, radio-radar- monteur, matroos, marinier enz. - In -stede van. kaarten.; CH.vCv ANDREAS''- en. D. DE WSEKD brengen langs deze weg dank vopr de belangstelling bij "hun buwclijk- ondervonden. Leiden, Da Costastraat 36. Alls inlrchtingsn te verkrijgen bij de volgende adressen: ADVERTENTIES Rotterdam Vrfestpfein 12. dage!, v. 8.30-17 u. Zaterd. v. 8.30-12.30 u. Brfello GemJtuis. 2e en 4e Maandag rd maand v. 18-20 u: Maassluis Raadhuis, Hoofdingang Hoogstraat,. 1e. 3e en e»t 5e Woensd. y.d. maand v. 1*5-21 u. en te 'i-Gravenhage Hoofd Marinewervings* groep» Bczuidenhouisevcg 123. ,o mét ■O, „o unicf, j iSpotgoedkoop f E I e g a ri t deux-pi èces in Sahia poplin, mo derne dessins, mauve, lindei caramel, vieux rose, gris perle. .Ma len 42 tot en. met <-8 ^cweM, ^potgocdlzocp Modieus dëüx-plècesl In „Seersucker'' Zeer/ jeugdig mocel met leuke streep, maten 38 tj'ro 46. zéér voordelig! Höpeline fmprïmé 4 Nieuwste model in zeer. aparte dessins; grijs, groen, cyclaam, marine; maten 14 tot en met 20 Voorverkoop GEOPEND; GEVRAAGD W 1 l KOTJSENREPARATKICE of THUISWEEKSTEBS KoösenreparatJc-iurïchtlngr W E K A Singel 120 - Schiedam Telefoon 69552. Dat is de levensverzekeringpoiis: klaar om de hel pende hand te bieden wanneer nood dreigt! Klaar langs de gehele levensroute, bereid om te zorgen dat Uw gezinswagen het doe! van de reis zal bereiken. De polls, klaar bij pech langs t?e gehele levensweg! GEVRAAGD - doorexport-organisatie voor bediening. Kleine telefooncentrale, bene vens enig typewerk- Leeftijd ca. 17 jaar. i Br. no. 4594 bur. v. d. blad. Voor de belangen van alle verxetcerden wordt gewaakt doorde Verzekeringskamer. Uitvoerige vrijblijvende inlichtingen worden gaarne verstrekt door de levens^ verzekeringmaatscbappijen «n hser vertegenwoordigers. ^ömera, iSpotgoeclkocp y Heerlijk' luchtige- Interessant modelji*- zomerjapon met deux- fijne vistra imprimë met pièces^effect in vistra lastex "taille. Originele mousseline. Zeer flat- dessins, lo .de maten ■teus voor-grotere ma- 38 1c' ervnret44r.. ten; stankkiedend. Een zonnedroom.t Maten 42 t/m. 48. jg g- - Iets héél bijzonders! 3 naEaafoirasssni uwas^fin&nai met s mwirawi Groot papierbodrjf te Rotterdam vraagt voor direct een all round •E5 /7 vraagt flinke voor seizoen-werk- Leeftijd tot 30 Jaar. s Persoonlijke aanmelding kan geschieden elke werkdag ';g%'(behalve Zaterdagsj. tdésèn 9-5 uur aan de fabriek Hugo de Grootstraat 41.Rotterdam. Getuigschriften en even- -g.-toéele pntslagbewUzen medebrengen: KETELBINKIE TEGEN „BOLLE BOOS-' (bokser) Kennis van het papiervak vereist. Brieven onder "no. 1D012 Advert.bur. Benjamin, Bergweg 351, Rotterdam. BJt»«.mxnifi.r«BEi«r»iK.ii annsBSHMEii? wnoaisi si Schattige effen'fibraan japon in fleurige pas teltinten, met lakprint- garnering. In de maten 1 14 tot en met 20, ongelooflijk voordelig Jeugdig sportief mo del. Kunstzijde rr.et leuke streepdessins. lastex taille. Maten 12 t/m 20 Voer de zeer speciale prijs van hebben. Ik had dat trouwens ook, ik ging per bus naar een groot hotel en liep de stoep op. Dat hotel zog eruit als een groot model paleis, compleet met pilaren en rozenperken en de portier bij de ingang, leek zelf wel een vorst, zo glom en schitterde die men van de versierselen. Ik kuchte eens, ging op mijn tenen staan en sprak eerbiedig: „Hé, meester gene raal, Zit die beroemde bokser Bolle Boos met zijn trainers in dit hotel? Ik moet hen dringend spreken 1" De portier draaide moeiijk zijn ogen lot zulk een diepte, dat hij mij zien kon en murmelde: „Ruk uit, onderkruipsel; in Hotel Superde Snob worden geen kwajongens toegelaten!" En toén sloot hij zijn mond, deze woordenhadden hem. kennelijkenorme inspan- ning gekost ,1647. En zo verliet ik dus hef schip om op zoek te gaan naar Knots en Knars en uit te goan vinden wat dat edele tweetal in het schild voerde. In de krant had Tk gelezén in welke stad-ze vertoefden en ik begaf me daarom regelrecht naar het station en nam de ♦rein in die richting. Nu moet je niet denken, dat dat een kippeneindje'was die rit duurde anderhalve ■dag en het ging"dwars door de hoogste bergen, langs de diepste afgronden en de blauwste rivieren, die ik ooit gezien'had. Tegen de middag van de volgende dag slapte ik uit in de plaats van bestem- rmng en dat wos nu ook niet bepaald een rustiek dorpje. Tussén'de wolkenkrabbers lagen de straten als: diepe klayen, waardoor zich onophoudelijk eervdichïe mensenmassa wrong, en iedereen schoen, haast te Bij ons is plaats voor NETTE MEISJES leeftijd 1520 jaar eb FLINKE JONGENS leeftijd 15—13 jaar. Voor vervoer van de stad naar het werk en omgekeerd wordt gezorgd. Aanmelden dagelijks v.an",9—5 .uür: v. d. BURG's Borstelfabrieken N.V., Oudendijksescbieka- de 12, Rotterdam-N. Teven* aanmelden 's avonds van 7—S uur bij A. Verschoof, Transvaalstraat 18 b, Rhtterdam-Z; bij". G--v. Eoest.r-Mathenesserdijk' 159 b, Rotterdam-W- en J- .v; 't Hof, Pieter van Aschstraat 22 a, Overschie. rraagt netta voor lichte fabriekswerkzaaraheden, leeftijd boven 16 jaar. Gehuwde vrouwen tot4Ü Jaar kunnen ook in aanmerking komen. Aanmelding kan geschieden op elke werkdep van 9-5 uur (bébaJve Zaterdags). Hügo de Grootatraat 41, Rotterdam- fiDiiiuHpluiiiiin

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8