Bankiers veroordelen wet toezicht e red iet wezen f - HET ROTTERDAMSCH PAROQL Voor het Nederlandse kind f: Te veel macht geconcentreerd in de handen van de minister9 Binnenkort 'ïi goedkope schoen in de winkel? „Stengun-bandiet" levert slag tegen 200 man „Zeven" van Landsberg vannacht geëxecuteerd Weer vier man gesneuveld Uitbrekers snel weer gepakt Koffie op bon 505 algemeen Luxemburg zander regering tpsm §P mm Teheran wordt steeds tegemoetkomender Fabrikanten hebben plan dat prijzen zou kunnen doen dalen Grootste manhuntuit Britse historie eindigt met dood van misdadiger Ruim 500.000 neens op Volksreferendum STRIJD OP KOREA: Gliinese tegenstand wordt sterker SÉ Oudste inwoonster van Friesland 103 jaar -SLECHT BESLUIT- Nederland-Noorwegen 2-3 AMSTERBAM-NEW YORK-CURA CAO Aiiierilcaaiiselijneiibang voor concorreiitie KLM Nederlandse gedelegeerden spoedig terug uit VS voor overleg met regering -lloJpargang, no. 131 T- A dm Lanae Haven 14! Schiedam 7el?69300 'Abono arils: Der week 'f 0.4O per kwartaal f S.iS. losse nummers f 0.09 Opgericht door de StlcbUna ..Het Parool" DE Donderdag 7 Juni 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Posfairo 398444 Bankiert Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper j? r AMSTERDAM- De Nederlandse Bankiers vereniging is ernstig verontrust over het wets ontwerp tot toezicht op het credietwezen en heeft hieraan uiting gegeven in een adres aan de Tweede Kamér. Zij vreest van de voorgestelde regeling ernstige gevolgen voor de so ciale zekerheid en voor de volkswelvaart. De reden tot die vrees is, dat aan de Ned. Bank, dat wil volgens het adres zeggen aan de minister van Financiën, een grote macht over het Nederlandse bedrijfsleven geeft, omdat de credietverlening eenzijdig kan worden beperkt. Tegen het toezicht op de solvabiliteit en dc liquiditeit van het bankwezen maakt de >vereni- ging in beginsel geen bezwaar, maar wel tegen de onderschikking van het particuliere bank wezen aan de Overheid ten behoeve van de coördinatie van het monetaire beleid van de Overheid en van het bankwezen. Het adres spreekt van een grote en onverantwoordelijke stap naar een reglementering van het cre dietwezen. De financiering van.de Overheid door middel van schat kistpapier wordt een misstand ge acht, waarop bankiers bij herha ling gewezen hebben. De wense lijkheid vancredietcontróle wordt volgens de Regering veroorzaakt dcor de voortdurende toeneming van de door de banken aan het bedrijfsleven verstrekte credieten, maar deze credietverlening heelt toch.geen omvang aangenomen, - die ook maar te vergelijken is met die van voor de oorlog. De kern der bezwaren van de. Bankiersvereniginff is, dat het wetsontwerp alleen de credietver lening aan het bedrijfsleven, maar niet die aan de Overheid beperkt Daardoor wordt het monetair min der gezonde creöiet aan de Over heid gestimuleerd en beschermd L ten koste van het monetair gezon- de crediet aan het bedrijfsleven. „De ongeëvenaarde machtscon centratie in handen van de minis ter van Financiën, die blijkens dit ontwerp dreigt te worden verwe zenlijkt.' moet in strijd worden ge acht met de democratische begin- selen van ons staatsbestel, aange zien hierdoor niet alleen het bankwezen, jnaar - het gehele be drijfsleven onder de beslissende in vloed van de'minister kan wor den gebracht"-. Dc uitwég- uit de -impasse moet, naar. de mening van de. bankiers- ver enighig; /worden ...gezocht /ïphhet treffen .van" '.een: noodvoorziening,;, wèane^pide-ewgmdet.cworden ge steld, "aatV zij zlch'zelv e 1 i quiöëërt.' Daarom dient',-dezo^zel^quidaiie' léidelijke. bansólldjftre /va ri/riet'; vlot tende overheidsschuld. Deze con-; solicatie zal een belangrijke oor zaak wegnemen van de impasse, waarin de Nederlandsen® Bank verkeert er. dient gepaard te gaar. met een doelbewuster streven naar een evenwichtige economie, of zo als 'namens de vereniging "opreen; persconferentie werd gezegd, het zetten van de tering naar de ne ring. fc -Nederlands VN- detachement DEN HAAG. De Legcrvoor- lichtlnggdienst deelt mede: Na de aanval, welke het Nederlands de tachement Verenigde Naties op 31 Mei ten koste van helaas ernstige verliezen heeft afgeslagen, heeft het op 1 Juni aan het Oostelijk gedeelte van de centrale sector opnieuw een Noord-Korcaanse te genaanval moet doorstaan, welke aan Nederlandse zijde vier dodeu en enkele gewonden heeft gekost. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen bij dc actie op 1 Juni de volgende militairen zijn gesneuveld Soldaat K. de Groot, Ignr. 250826123, uit Haarlem; Soldaat le kl. II. J. II. Suidman, lgnr. 25C821084, uit Amsterdam; Soldaat le kl. A. J. Twïsterling, lgnr. 280904007, uit Den Haag; Korpo- raai m. Zijp, lgnr. 271225156, uit Zuid-Scharwoude. ri De naaste familieleden zyn ver wittigd. LONDEN. De Bulgaarse radio heeft medegedeeld, dat de Joego slavische militaire attaché in Bul garije, Ugrilza, uit het land is ge wezen „omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan spionnage en diversio- nistische activiteit". De attaché zou betrokken zijn geweest bij het op blazen van de genationaliseerde ..Beo Milev"-fabriek. waarbij elf arbeiders het leven hadden verlurer.. Hem is gelast het land binnen 48 uur te verlaten. Auto dwars op de weg; bestuurder gedood door tegenligger OVERSCHLE. Woensdagmid dag passeerde bij het viaduct al hier een personenauto een militai re 'truck- mét'oplegger inde rich ting Delft, toén van. de andere zijde de 68-jarige Rotterdamse koopman El D. met grote, snelheid in zij'n auto naderde. Op aanwij zing der- rijkspolitie moest/hij zich aansluiten bij de file. Doorhët remmen kwam zijn wagen dwars op de wég. te- staan, zodat de te genligger hem in de rechterflank: ramde. De; héér. D. werd zwaar ge wond en'overleed tijdens het ver- voer-naaf 'het ziekenhuis, De bei de inzittenden der: andere auto werden'licht; gewond. nffiimuaiiiimniïiiüusimniiüiiriiiBüiiiSD Kortstondige vrijheid Van onze correspondent) UTRECHT Nog geen uur nadat zij uit het Huis van Bewaring aan dc Gatsstraat te Utrecht waren ont snapt, zaten Woensdagmiddag drie gevangenen al weer opgesloten ach ter dc hoge muren van het door hen ontvluchte gebouw. De drie vluchtelingen', namen in. zékere zin een vertrouwensposi tie in. Zij behoorden namelijk tot een groepje; gevangenen, dat op de büitenterreinen van het Huisvan Bewaring was te" wérk"' gesteld. Vandaar konden zy gemakkelijk, de vryheid bereiken, die zij' blijkbaar verkozen boven bet. vertrouwen, dat in hén werd gesteld. Onmid dellijk na hun ontsnapping ech ter werden ledeii yan het' persondel en mannen van de Rarketgroep der- Rijkspolitie: in de wijde omtrek ge porteerd, met het gevolg dat een der vluchtelingen, binnen het ;kwar- tier werd gevat, .de anderen 'nog geen. half uur later.' DEN HAAG. Bon 505 alge meen is aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bon kan met; ingang van Vrijdag 8 Juni 195.1 .worden gebruikt en blijft ;gélöig voor het kopen van koffie hjü,:dedetail list tot en met 23 Juni 1951. Het rantsoen moet dienen voor zes we ken. De eerstvolgende bonaanwij zing zal op 19 Juli 1951 plaats heb ben, Versterkte socialisten eisen algemene verkiezingen LUXEMBURG. De minister president Dupong heeft hét ontslag van zijn kabinet bij "groothertogin Charlotte ingediend. Dfe 4 uilslag van de gederiteUjke/verkiezingen voor het Luxemburgse parlement heeft Zondag een wending naar links te zien gegc-vcn. Dupong is leider van de katholiek-liberale coalitie-regering. Waarnemers geloven, jjat de. ka binetscrisis niet gemakkelijk "kan worden opgelost, omdat..dc- socia listen, die vier zetels wonnen, naar verluidt zullen aandringen op ont binding van het parlement en het houden van algemene verkiezingen ten eLnde het gehele parlement te vernieuwen. «j-v. Explosie in Europa's grootste munitiefabriek STEVENSON (SchoUaifjJ). De grootste fabriek van explosieve stof fen van Europa het indrijf van Imperial Chemical Industries, waar meer dan 5000 employe's perken"— is Woensdag door een/huvige- ont ploffing getroffen. Tënmjnste twee personen, werden gedbod^en velen gewond; 200 vrouwen/, dip vlak. bij de: "plaats van de ontploffing, werk ten, zijn rifar. huis gezonden.' Velen yan hen leden aan zenuwóvérspan- ningi.,, -V Gewapende politie er. soldaten be legeren het huis van de „stenguw- bandiet" Poole, die twee uur lang geheel alleen een veldslag leverde tegen een overmacht 'van 200 man. LONDEN. Britse .autoriteiten maakten Woensdag, bekend, dat in het begin van de volgende week een uit vier personen bestaande commis sie naar Teheran zal vliegen om te trachtende -Engels -Ir a an se ol iekw es- tie te regelen. De, uit drie leden bestaande Per zische olieraad,..die gieren; uit Teheran zou zijn vertröWten om de installaties van/ de ..Anglo-Iranian" over te nemen, heeft zijn Vertrek uitgesteld. Waarnemers/zien. dit te meer als een' bewijs; van ,eëh>gew.:!j-. zigde" houding van Perzië^ten aan zien van de nationalisatie v vande bezittingen der oliemaatschappij. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Schoenen teren populaire prijs: dat is bet middel waarmee men een einde wil maken aan dr impasse, waarin de schoe nenindustrie zich momenteel be- vindt. Een plan d3t hierop aanstuurt, afkomstig; uil de kringen der fabri kanten, wordt op het ogenblik ult- werkt door de detaillistengroep. u w.z. de winkeliers. De minister vin Economische Zaken en dc Di- raeteur-Gene raai voor de Prijzen nebben er veel belangstelling; voor. Met de regering worden thans on derhandelingen gevoerd over een verandering van rie winstmarge-re geling. die rr.cn r.Js ce oorzaak van de huidige moeilijkheden ziet. Onaf hankelijk daarvan opperen de fabri kanten thans bet idee. een schoen in handel te brengen tegen een Uiterst populaire prijs, waarop de "winkelier slechts een zeer lage winstmarge mag berekenen. „Daar hebben wij dus eindelijk de utility-schoen,;waar jullie fa brikanten nooit aan wilden, zei de Directeur-Generaal van de Prijzen,toen hij.het plan zag. „Nee." 'zeiden de ontwerpers. .Juist geen. utility-schoen. Die koopt 1 het publiek .niet/ omdat men abso luut geen volksschoen of eenheids- schoen wenst Dit zal .een normale schoen zijn'; waaraan, men helemaal niet kan zien dat het een schoen voor. de populaire prijsklasse is.Ec komt dan een. schoen in de \vinkel tegen een prijs, die vele guldens beneden die van andere schoenen ligt. "Wij verwachten", aldus de fa brikanten. „dat dan ook de prijs van de andere schoenen zal dalen. Maar de winstmarge voor; de andere schoenen laten we dan •vrij./' Volgende week zal dit: plan wor den behandeld in een vergadering van de Bond van Schoenfabrikan ten -Y./ri/ LONDEN. Uit een huis In Chatham, .doorzeefd met kogels:en gevuld met traangas, werd gisteren het ontzielde lichaam gedragen van de 20- jarige „stengTinTbandiet" Derek Poole. Dat geschiedde,'nadat Poóle zich twee oren lang had verdedigd tegen een legertje van .200"soldaten en poli tiemannen, dat, gewapend met geweren en traangasbommen, zun woning had omsingeld. Verondersteld wordt, dat Toole. toen h|j het hopeloze van z|jn toestand inzag, zichzelf het leven benam door twee kogels in zyn borst tc jagen. Het drama begon Maandagavond, toen. Poole, die als deserteur gezocht werd, de constabel Alan Baxter neerschoot. Daarop volgde een van de grootste „manhunts" Uit de ge schiedenis van Engeland. De .Britse politie is doorgaans niet bewapend, maar ditmaal - waren de mannén uit gerust met geweren' en revolvers, toen zij tezamen met soldaten, ma trozen en brandweerlieden de bos sen van Chatham uitkamden- De tip, dat Poole erin geslaagd was. zijn woning te bereiken kwam tra gische bijzonderheid van zijn moeder, mevrpuw Dorothy Poole.?die haar zoon gisterenmorgen voorhet raam van rijn kamer zag staan, met zijn stengim in aanslag. Zij. .waar schuwde een buurman éii nog geen tien minuten later was het huis om singeld. Nadat Poole's familie was geëvacueerd, sommeerde de /politie Derek zich-over te geven. Het an t- Moedige Oost-Duitsers BERLIJN. Het „Volksreferen dum tegen, de herbewapening en 'vóór. het vredesverdrag" in Oost- Eerlijn en de Sowjel-zoneis af gelopen, Er waren 13.122.947 stem gerechtigden. van wie /13,048.624 hun. stem uitbrachten, van 'wie 12-476.640 mét .ja" en 546.622 met „heen". Er werden 36.838 stemmen ongeldig verklaard. Een woordvoerder van het,.West- Duitse' ministerie, voor zaken ge heel Duitsland betreffend ziet in deze uitslag een bewijs van toe nemende tegenstand.,;, van de be volking der" Sowjet-zohe tegenbaar machthebbers. woord was een salvo uit zijn sten gun. Voorzichtig manoeuvrerend en zich hoedend voor de kogels van Poole. slaagden de belegeraars er ten slotte in. een aantal traansasbommen naar binnen te werpen. Men hoorde nog enige schoten weerklinken en onmid dellijk daarop werd het stil. Toen de politie het huis binnendrong, vond zij Tcole dood op de grond ligger.. TOKIO De verbondenen op Korea zetten vandaag hun aanval len voort. Ondanks hardnekkige te genstand van de Noordelijken maak ten zü enige vorderingen. De artil lerie-activiteit van de tegenstander neemt toe. Bij Janggoe bleven de Noordelij ken sterke tegenstand bieden. Ten Noorden van Hwatsjon deden onge veer drie duizend Noordelijken voor het aanbreken van de dag een aan val op de stellingen van de verbon denen. Zij wisten in deze stellingen döor te dringen, voordat' zij tot staan konden worden gebracht. De gevechten duren nog voort. Officieren van het achtste Ame rikaanse leger verklaarden reke ning te houden met een voort zetting van de strijd. Het op rukken der geallieerden heeft daar om ten doei de tegenstander eer der tot een actie uit te lokken, dan hij mogelijk voornemens zou zijn. DEN BOSCH. Het echtpaar Th. van de Laar—Bolwerk te Handel (N.B.) hoopt morgen zijn 60-jarige bruiloft té vieren. f)E vrouwen van Oregon (Verenigde Staten) hebben GaWUjontngin ZS Juliana honderd door Amerikaanse meisjes vervaardigde gappen aartgebodenmet dc bedoeling, dat derc op een of andere-toijze;. ten goede zullen komen aan het Nederlandse kind. 7, Korte tyd geleden zijn deze honderd poppen aan de Konöqpn óp. het Valeis Socstdijk overhandigd. Thans zullen driehonderdduizend loten worden verkocht tegen een kwartje per stufc. Zij, die de loten, 'kopen, kunnen uoor dit luttele bedrag in het berit komen van één der .póppen. Op de foto zit Koningin Juliana temidden van de tfraaiè poppón. De opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan' *t'N^ederlandsè kind. LANDSBERG. Vannacht lussen twaalf uur en 'h^.drie iï het ruim drie Jaar geleden uitgesproken doodvonnis tegen' 'deriseyen.-ÉiszFs, :allen: voormalige SS-offïcleren, wfer executie al vele malen yvas ultgëi^ëld. dopr-: dat de verdediging met steeds weer nieuwe middelen de terechtstelling trachtte te verhinderen, door middel van de strop voltrokken. Kolonel Werner,Brauna; ;de-coixrmandantErich NaMmamaj; elk duizenden. Joden „-eh1"""" lieten: vermoorden. A'djüdaht-generaaR-Hairi^Schttó^,; dieverantwoordelijk wa$ - voor de executies, in het cpribemratiehatóp- Nog gisteren ondernam de Ameri kaanse advocaat der veroordeelden een laatste poging om dc zeven mannen te redden. Maar 's avonds om zeven uur verwierp de hoogste Amerikaanse instantie, het Opper ste Gerechtshof, dat speciaal voor ,dezè "zaak' rijn recesenderbrak. het ri'cróep./Het J.?t. ya» 'rd^rierfeodver- id^b'ërg' wa s toen beslist.'Zjj lcr'egèriT:è.dlégenhëid :orh; afscheid te neménvan huu echtge noten. woonden- onvlt uur/een gods- dienstige oefening bij eh werden daarop - naar de dodencellen ge bracht." "..v.4. Om precies twaalf uur- begon de beul zijn werk. De veroordeelden Sierden iii alphabetischë vólgordè, roé^-riwintig minuten tussenruimte, terechtgesteld. Iéder kreeg hégentig seconden.om zijn laatste woorden te spreken-. De vróüwën van de terechtgestel- dcn. diep onder de indruk, gaven later te kennen, dat zij'de executie na zovele malen uitstel niet.meer hadden, verwacht, /-. -L Voor de objectieve' beschouweris het echter duidelijk, dat de Ameri kanen zich niet tot gratie gerechtigd voelden. Want ziehier de namen der terechtgestelden en de oorlogsmis- daden, die'zij bedreven: Generaal Otto Oblendorf, verant woordelijk voor de dood van. 90.000 mensen.' V: GeneraalOswald Pohl, die het ghetto van Warschau liet verwoes ten, "waarbij 56000 Joden werden uit geroeid. Kolonel Paul Blobet.die bevel gaf 60.000 Joden te doden. Buchènwald, :gaf tot/ hét doden vgn'Quii«tdén ge- vangénen in andere concentratie-' kampér.. j'-... 'J,./.;/ LEEUWARDEN De oudste In- "woonstervan /Friesland, de weduwe Ge^ke Ubels-Kemp te Dokkum. /hoopt' Zaterdag 9 Juni a.s. haar 103e /verjaardag te viefen. Haar dochter; en schoonzoon, bij wié zij inwoont, rijn dan vijftig jaar getrouwd. 'Een groot feest zal het echter.-niet wor den, want de weduweUbels is hv* laatste jaar bedlegerig geworden. Hetvorig jaar is haat 102é.; ja&«- nog echt gevierd. 'Zelfs de minister ■van .Wederopbouw, mr. dr. J. In 't Véld,, die toen juist: te Dokkum was, kwam haar dié-dag gelukwensen. DemoEilïsaderaad voor laatste maal bijeen CEN HAAG.' De NatSonala Demobiiisatieraad,; zal op. Donder dag 28 Juni a.s-eën .officiële', b^ƒ-'■, éenkomst hóuden':/;ter gelegenheid; vairi het beëindigen, van zijn wérk-/ .zaainh>öèmDfe^éen'kbmst, nuuucu. saj 'WOQirien geopend^dop^. ■Prins,- Bernhardt /Voorzitter - vair, :<réi raad.- - zijde als kampioen t'ah. de vrijheid in de lucht, maar/liet 'dat standpunt langzamerhand varen, mede onder ongewone buiteling, cockle van JJET Nederlands elftal heeft het van tier Tuyn kon hll eett verwas- 11 interland-seizoen gisteravond. dc scnrltigspogittfr z'J« vaart niet ctadinv Fpnpnonrri met pen meer Inhouden cn kwam terecht op '}et ^jamon r eyenooramez een de lusscn van de fotografen, 2—3 Tiederlaag tegen. Noorwegen afgesloten. De fris en mei spelende Scandinaviërs die van voetbalmoehcid geen last hadden hun com petitie loopt van lente tot herfst hebben onze ploeg een tempo op gedrongen, dat na, een half uur resulteerde in een 2—0 voorsprong. Tien seconden voor de rust wentelde^ middenvoor van Melis met een beheerst ingeschoten doelpunt een dreigende zware nederlaag df en een mentale injectie joeg het 'elftal daarna noar heftiger tegenstand. Een voortreffelijk doelpunt van Abe Lenstra en de aanmoedigingen van Gö.OOO oeschouwers laadden de nergié van het Nederlands elftal nog bijMet hun uitstekende looptechniek wonnen de Noren echter de tempo-slag. De aanvalsdrift van de onzenwérd gebroken en na een kwartier sloeg linksbinnen Johaneeen met een scherp schot uia de paal een wanhopig duikend* Kraak kansloos. Het was voldoende voor een overwinning, die tn cyjers bescheiden bleef, maar desondanks aan toonde dat de weg naar een hécht en. sterk Néderlantls elftal nog lang en moeilijk zal zijn.- "V N'. "V. (Van onze corrcsponaent te. New York) NEW YORK. 'Volgens..helrpuwbare inlichtingen slaan de twee Neder-' landse gedelegeerden, de heren Slotemaker en Spanjaard, die hier hebben" deelgenomen aan een Nederlands-Amerikaanse bespreking over luchtvaart problemen. op het punt naar Nederland terug tc keren voor nader overleg met de regering- Het doel van de besprekingen was, onze.luchtlüh Am sterdamNew York door te trekken via Miami naar Curacao, met dien verstande dat de KLM, in tegenstelling tol de huidige situatie, voortaan passagiers in/New York op mag nemen voor Curacao. Tat 1945 stond -Amerika aan onze invloed van de in 1946 gesloten over eenkomst met Engeland,- welke dé vrijheid wil beperken door' het' ver keer te regelen haar gelang de vraag in het moederland, groot ïi- Een politiek van restricties dus, die in 'feite in strijd is met de Ameri-;. kaanse opvatting van ,Jree enter prise". De aandrang van de Ameri kaanse maatschappijen, voorat de Pan American Airways, zal hieraan niet vreemd zijn. Het is immers een publick geheim, dat deze maat schappijen bang rijn voor dc con currentie van de K.L.M. met zijn aantrekkelijke service. Tijdens de besprekingen is gebleken, dat men wel bereid was aan de Nederlandse wensen tegemoet te komen, maar in beperkte mate. Het schijnt, dat njen toestemming wil geven voor eea vice-versa vor binding Amsterdam— New York—Curacao een maal per week. waartegenover de Amerikaan- se maatschappijen zich het recht voorbehouden via Nederland naar de Antillen te viiogon. Een derge-. Lijk voorbehoud zou gemakkelijker te aanvaarden zijn, als het Neder landse luchtvervoer raar Curacao via Amerika niet aan beperking, ge-, bonden was. Anderzijds zal Neder land met de mogelijkheid rekening' moeten houden, dat de 'Amerikaan-, se maatschappijen zich van Schip-' hol afwenden. Een bevredigend re sultaat is dus nog niet bereikt. De ouderhandelingen worden voortge zet, nadat de afgevaardigden over leg met de regering hebben ge pleegd. - ^p.!IU7,lffiKlERtIBailil1lll!lDUtKIDJUil1IDra« i 13 KtillH! fiUllliRlBltiraiiU ni' K Nog vrij koel. g Weersverwachting geldig van Donderdagavond tot Vrydag- H avond: g. Nu en dan overdrijvende wol- g kenvelden en droog weer. Van-, nacht in het binnenland tijde- lijk zwakke, overigens matige If wind tussen Noord en Oost. §f Dezelfde of iets hogere tempe- 1, raturen dan vandaag. 8.8 juni Zon op 4u 22 m onder H 20 u 56 mj maan op 7 u 0? onder —r~' v/-:"'H; ^jH*wÉaraiiiaw

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1