est-Derlijn in greep van nieuwe „kleine blokkade" !1P~ HET ROTTERDAMSCH PAROOL' SI w Meteor neergestort bij demonstratie Neo-faseisrae groeit Nog geen plannen voor baby-luchtbrug Toch Duits leger voor Westerse defensie? Marathonzitting in Brits Lagerlmis. Kapitein-vlieger G. Deibei omgekomen Wedemeyer wenst stalen ring om Rusland Minder stemmen, toch winst voor democraten Ook moeilijkheden iu Wenen gereed van bevolking, tegen levering y- ^iUtaire bijdrage slinkt stérk ..Edam en Austin op Honoloeloe Dronken chauffeur rijdt kind dood Man doodt zijn vriendin Nieuwe A-bom 5 x Wèl goud wat er blonk Westerling vertoeft in Frankrijk Ouders gearresteerd na dood van zoon ALSOF ER GEEN VERSOBERING IS f „Honorable gentlemen"tin slaap en- op sloffen in Westminster Westers cadeau voor Tito: 500 millioen TRAGISCH SLOT VAN LEGERDAG „In Korea is voor Verenigde Naties geen overwinning te behalen" Koning George moet lange rust nemen Bliks:;m nielt kerklorèn 31e Jaargang, no. 136 Red. en Adjn. Lanqe Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abann.prlls: ppr week f 0,40 per kwartaal ƒ5,15, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER .Woensdag 13 Juni 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postairo 398644 Bankier:;Amslerdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. S. F. Schaper 1 Italiaanse- verkiezingen ROME. De democratische par tijen waxem Dinsdagavond verzekerd van een - beslissende ^'overwinning op de communisten" In'vele, Italiaanse steden,-waar In het afgelopen week einde. plaatselijke verkiezingen ge houden zyn.-'Hoewel de Christen democraten '.eh;-de' met hen verbon den partijen de communisten en hun socialistische' bondgenoten' nlt tlen- talLen' gemcênteradendre 2ij sedert 1946 in '30 provineies beheersten, verdreven hebben, heeft het com munistische blok niets van zijn etemkracht verloren. In" *20 provinciale hoofdsteden, Is het aantal stemmen op.de com munisten uitgebracht vergeleken met 1948 toegenomen van 709.000 tot on geveer 734000.. Daarentegen is uit deze n iet-officiële berekening geble ken. dat het anti-communistische verbond, dat in 1948 1.020.000, stem men behaalde, er dit jaar slechts 776.000 heeft gekregen,-Dit stemver- 1 lies' wordt vooral geweten aan de schrikbarende stijging van het op de neo-fascistische partij (MSI) uitge brachte aantal .'stemmen. In 1948 be haalden - de neo-fascisten slechts 32000 stemmen in- 26 provinciale hoofdsteden. Dit cijfer is thans ge stegen tot ongeveer 105.000. In do steden-Florence en Turijn, die voorheen een overwegend com/ muttistisch bestuur, hadden, zijn de rollen thans:omgekeerd. In andere belangrijke,, provinciale hoofdsteden heeft, de socialistisch- communistische coalitie zich gehand haafd, .zoals- in Livorno, Fescara, Tarente, Brlndisi. Modeha, Eeggio Emilia, La Spezia en'P?rma. Tevens werden in het 'afgelopen weekend gestemd voor 30 provin ciale raden. Dit is de eerste maal dat. voor deze raden is gestemd,* zo dat'-een vergelijking niet mogelijk is. De „Westers democratische par tijen" behaalden ongeveer 51.6' pro cent van het aantal', stemmen, het communistische-, blok ongeveer 38.5 procent.' de neo-f aseisden 4.3 procent. (Bijzondere correspondentie) BERLIJN. De nieuwe moeilijkheden; die door de Russen in BerLyn opgeworpen zyn, zyn nog niet opgelost. Het is nu mogelyk, dat indien de Sowjet-Unie het geven van doorvocr- vergunhingen voor de uitvoer van West-Berlijnse goederen naar West-Duitsiand blijft weigeren, dc geallieerden een uitvoerstop voor belangrijke West-Duitse leveringen aan. de Russische zone zullen uitvaardigen. Dé gevolmachtigde van dc Bondsrepubliek in Berlijn, Vockel, heeft namelijk*bekend gemaakt, dat de on derhandelingen over een nieuwe interzonale, handelsovereen komst zullen worden stopgezet, tot de Sówjet-Unic een einde heeft gemaakt aan de nieuwe chicanes. De Russenwillen goederen, be stemd voor West-Duitsland, slechts doorlaten wanneer een bewijs van- oorsprong kan worden ge toond. De Berlijnse Senaat kreeg gisteren opdracht van de- Westerse geallieerde commandanten,: niet .aan de Russische eis gevolg te geven. De nieuwe moeilijkheden voor de .West- Berlijnse export vallen samen met het 1. optreden'- van de Russische contrÖle-ambtenaren in Wenen, waar Dinsdag' negen Amerikaanse aanvragen voordoorreisve^gunnin gen-tegen elke verwachting in. wer dén afgewezen. Slechts de aanvra gen van"2 personen -.werden goed gekeurd. Tot dusver: kon echter niet worden vastgesteld,of de wei gering der Russische, autoriteiten op een misverstand berust-. óf een represaille is voor de uitwijzing van: dc Sowjetrussische repatriërings- missie uit Salzburg tijdens het'af gelopen weekeind. f (Bijzondere correspondentie) FRANKFORT.Officiële 'Amerikaanse instanties in West-Düitsland' *Un van oordeel, dat- de houding der bevolking ten aanzien van een bij-; drage .van de bondsrepubliek tot de West-Europese defensie de laatste!; taaanden'merkbaar is gewijzigd. Amerikaanse persberichten, volgens welke- de geallieëidën'én;Duitse militaire deskundigen het eens zouden, zijn ge-, worden 0ver.'een.Duits léger, dat toegerust zou worden met twaalf divisies' artillerie, pantserwagens, een luchtwapen van 600'vliegtuigen en.een vloot voor de beveiliging van de kost, worden officieel echter bevestigd noch tegengesproken: r Volgens deze berichten zou een eventueel Duits leger op voorstel der deskundigen .voorlopig slechts uit vrijwilligers ;bestaan. De moge lijkheid vpn een later in te voe ren dienstplicht.zotf échter*niet uit gesloten zijn. -\ De Amerikaanse Hoge Commissa ris in Wést-Duitsland. 'die thans in Washington vertoeft^zal het depar- tem ent van.Buitenlandse Zaken, rap port. uitbrengen; over. devoortgang der puil s^gealkeqrdë/cnderhandelrn- gen oyer.eenjy'redesvèrdrag en over het ;xesultaatrvari':;4fe'^Voorbbsi^ekihr gen óver 'een5 eventuele bijdrage: vén Wëst-Duitslahd" aarfcffë'. verdediging v"an West-Europa.'c?.-\ y: .''/DEN HAtó/ '/Dc-'Klil' Sky- 'master...Edam^iïs'Dinsdag op: Hono-- .loèlöe aangekomenï-mét iaaii" boord ..de,Austin.' A£4(£dié' op .wereldreis; 'is. Kët^büzöbderë?vandezevlucht i Was,"dat */dé. „Edam"f.opHonoloeloe' .arriveerde :;iigg -voordat"'hettoestel, r.va^i .bet eUand'; Wake., naar' Hono-; /loeloèwasvertrokken-' Dat kon .om- /dat tij den s deV vluchtvan .Wake naar. /Honoloelöë de internationale datum-: -£ljjnT-wérd,; gëpasseérdi/Zo-kon r*hët ;öók'?gebéuren,'dat':-gezagvoerder'J. Bak/die^ll Junixjaxigywas,:op;Wake .'2ljh v erj aar da g vierde "éii" op. Hono-; Itacloe vnogmaals, al-; was .het- toen dan een dag later, maar nog wel *31 -Juni •'•.V •- Inmiddels zijn „vliegtuig, en auto de Grote Oceaan al" weer overge stoken. in Los" Angeles aangekomen! en vandaar .vertrókken.. ("Vö.,? on N cc rrespondent HEERLEN! Te' Schin op Geul. een, dorpje" Valkenburg, V wérd Dinsdagavond, fó'mstreéks. acht !:uiir .hetviërj aiig idóchtertj .- vaagde, fa- jhilie 'Lae'véhvj^at/'nöariivhaar móé-,: der. 'naaf :huis^wahdêlde,;,aangérederi: doof, éèu^j'vra'chty^agep,- bestuurd door de/ groëntehandelaar. H.Wi- /nands r uit ;Vhlkenburg;: Deze reed 'hen -met.volgas* opggetm"geri,;:,süngérendV"achterop. Het Jdnd^Wetd 'gegrepen':en! tien? anetèr verdér! "tégen de' grónd ge makt,- Waarna wagen: aan dé linkerkant''van .de weg door :"éeri hog, vloog. Het.kind werd""naar.Kuis overgebracht"- ë.n'! óvef lèëdvrij Wel .onmiddellijk. De';bestuurder van de auto, dié ;m ernstige' "afeiéf"van''droiiV kensehapverkeefdë,is door de po litie gearresteerd.De moeder liep geen:-letsel-op.;-V MAASTRICHT. - De gemeen teraad heèftPtnët 24 tégen 9 "stem-! raeri Andrê/Riëu vóórde tijd/vgn'i - vijfjaar k rópi'.a'rbéidscohtract be-, •noemd tót: ;<ïirigént"van héb Maas-' "trièhtsch Stedelijk Oxkëst.: iiiiiimmi 1 (Van een onzer vérélaggêvers) DEN HAAG. De gehele Ne derlandse politie zocht Dinsdag naar de. 39-jarige Pool Jan Dukalsky, die ervan wordt verdacht in de nacht van Maandag op Dinsdag zijn 27- jarigc vriendin'mcj. M. M., om het leven te hebben gebracht. Dc vrouw werd Dinsdagmiddag om twee uur zwaar gewond in haar woning aan getroffen. Een vloerkleed was over haar heen gelegd. Zonder dat zij kon worden verhoord, is zij over leden. De Pool, die enkele maanden, ge leden, als. genezen uit eed zenuwin richting was ontslagen, werd-Dins dagavond door.de politie in.uitge putte toestand aangetroffen-aan de spoorbaan Delft^-Schiedam.Hij is naar een ziekenhuis vervoerd. In middels heeft hij een bekentenis afgelegd. Ass. Press meldt nog. dat een woordvoerder van de Amerikaanse Hoge Commissaris ontkend beeft, dat er plannen bestaan voor een baby-luchtbrug teo einde West-Ber lijnse-goederen naar de West-Duit se markten te brengen. Wel maken particuliere firma's in West-Berlijn thans gebruik van enkele vlieg tuigen. Er leefde geen muis meer WASHINGTON. Op het eiland Eniwetók in.de Stille Zuidzee leef de na dc laatste atooniprocf, die de Amerikanen er onlangs verrichtten zelfs "geen muis meer. En geen won der: Vyf maal groter 'was de "uil- werking van deze ontploffing dan die van de eerder tot explosie ge brachte atoombommen. Robert Allen van .de. Nexv York Post weet'..over deze proef, die door Senator.Brien McMahon, voorzitter van de Congrescommissie, voor atoomenergie, „volkomen geslaagd" is 'geaoemd," nog 'temelden, dat de gloed zo'sterk was, dat waarnemers er "tijdelijk door werden verblind,, ondanks hetfeit, dat. zij speciale brillen droegen cn 25 kilometer van: -de» plaats van ontploffing verwij*- derd-: waren. De bom -wer.ó van een- zeer -hoger: torenvtosgelaten, vwaac-t "van 'men'r'naderhand,j geen - spoor mèer vond. Toch konden de ge leerden nog geen'drie uur na de explosie op het eiland tcrugkerfn' "en het tot op enkele hónderden meters zonder .gevaar naderen: DEN HAAG.Een Haagse ijsco man zag al veertien dagen lang iets j schitteren tussen de straatstenen voor de trouwzaal aan de Java- straat. Omdat hij invalide is en- het verkeer daar ter plaatse zeer druk, durfde hij geen verder onderzoek in te stellen, totdat hij Dinsdag zijn kans schoon zag. Hij vond een met edelstenen bezet gouden medaillon, dat hij „bij dc politic' heeft afgele verd. v LONDEN 'De Lóndense politie heeft onthuld'.daj, juwélendieven gis-, teren behalve dc' kokarde van'ad-, miraal Lord Nelson nog meer heb-: b'èn' buitgemaakt Bij daglicht bra ken zij namelijk in in de grote win kel van Maple and Company .en- verdwenen met juwelen ter waarde, van-3000 pónd. Naar volgens het ANP thans wel als zeker mag worden aangenomen, vertoeft de heer R. Westerling, voormalig kapitein van het KNIL, op dit ogenblik in-Frankrijk. TERNEUZEN. Vorige week overleed te St. Janssteen de 17- jarige Johannes de M. Het stoffe lijk overschot' vertoonde sporen vnn geweldpleging, zodat sectie werd verricht en een nader'onder zoek ingesteld. Zondag werden de ouders door der-rijkspolitie gear resteerd en Maandag aan de offi cier v.anv justïtie te Middelburg voorgeleid.. Dezelfde dag stelde, het Middelburgse parket een f onder zoek in de woning van de familie De Mi in.-Mén !acht hét niet,uitge sloten, dat onenigheid in het. ge zin aanlëiding is geweest tot,;een familiedrama. Veel, dat tot de: .goudgrivtra- :dities''ïiyan:.-En-'L 'geland behoort, móge ten. -fiffer gevalle^ zijlaan de door de+pm- staudiphedej; dringend gebo- den versobering maar dc Royal Ascot" behoort daar niet toe. Slechts een oorlog is in staat de Britten te be wegen af te zien van dit jaarlijks terugkerende, festijn, waaraan. de beste vol- Moeds van West- Europa én"op hun fraaist uit gedoste dames van koninklijke en adellijke bloede fleur ver lenen. De koning zelf,, 'herstellend vah een longontste king, kon-er dit maal niet aan' deelnemen, maar de koningin, de beide prinsessen en de hertog 'én de hertogin' van. Gloucester lieten ""er zich in?statie- - karossen heen- rijden. Ook de i„kleine man" liet peen verstek gaan;rwant<- ai voor hij een beste plaats krijgen:'daU'hoort geHeel in hct beeld^vdn Engelse democratie..- De foto boven -toont jde futnUinhst••wtif[^Önih0hv^jirtns^sJÊlfea-" beth :em de hertogen >vgn' Gloucester, en' van rBeauforp. Onderbeen dame uit'.de Lóndense 'isociétygekleed iri éën-'zalnikleurige-japon, met kleine noppen en een krttisover het patroon; een breed ge rande strooien hoed voltooit het smaakvolle' geheel. Voor de heren was de mode natuxirlijk, onveranderd.gebleven: jacquet, streepjesbroek en grijze hoge hoed. LONDEN. Het Lagerhuis heeft Maandagriacht en Dinsdag tijdens de artikclgewijze behandeling van de begroting een nieuwe nachtiitting gehouden. De zitting begon - Maandagmiddag om half drie en eindigde Dinsdagavond om 10 uur 171 Dat is by na 32 uur. Het was dë langste zitting sinds-23 JuU 1936. Toen zat het Huis goed-34 uur. Hét récord vah 41 Jé, uur!is "nog, steeds de zitting, van 31 Januari 1881;'toen een dwang maatregelen wet tegen de woelingen in Ierland aan de orde was. Wanneer een zitting langer duurt ,,'t Is -lastig- hoor, als je mooi bent", zuchtte. Hedy Lamarr'uit New York nog geen maand geleden. Maar nu is se weer in de wolken, want ze is juist getrouwd met Ernest Stauffer, .een «acfitciubeigenaar ..uit Mexico. Meneer Stauffer, die. hier zo innig •naar zijn vrouw kijkt, is haar vier- UJ^ien', de echtgenoot. Hedu is zó met hem. peze lange zittingen zijn een mid- I del van de regering om het Huis dan 24 uur. vervalt automatisch de zitting van de volgende dag. Of ficieel was het gisteren dus nog steeds „Maandag" in het Lagerhuis en er was ook geen vragenuur. Tij dens de jitting vonden 24 stemmin gen 'plaats en het aantal leden, dat stemde, daalde nooit beneden de 555. Men is nu gevorderd tot het 24ste amendement op art. 32. In tolaul heeft dë begrotingswet 38 ar- ingériömen, dat 2'é plechtig en open- 'iyk heefi verklaard."haar hele leven' aan hem. te zullen lauden. Voor de. ménsen die graag alles weten: Hcdy' heeft bekend 35 jaar te zijn; op perrechter' Stanley Mosk heeft ze bij hem thuis getrouwd cn'hun wit tebroodsweken qaan ze in Calijoj-nië doorbrengen. te dwingen haar programma .iu 'dit geval de artikel ge wijze bèhanr deling van ce begroting binnen het voorgenomen aantal dagen af te werken. Een tijdslimiet voor de de batten zelf is er bij deze finan ciële kwesties niet. Dus als men niet voldoende opschiet is het enige, wat er op zit. dat de leden niet naar, Huis mogen-, Men'Zou natuurlijk ook het aan tal dagen,. dat voor de. behandeling is uitgetrokken, kunnen vergroten, zeker m dit parlement,waar eigen lijk maar zo weinig .werkelijke nieuwe .wetgeving op het program ma: staat, en formeel heeft .men1 nog tót-10 Augustus de tijd. De regering heeft dit- echter niet: gedaan en zo vertoonde, hét paleis van Westmin ster' .wéér 'éénshet schouwspel' van .ihónorable gentlemen",die lang zaam maar zeker in slaap sukkelden en van „honorable gentlemen", mét. sloffen aan. Men pleegt na zohi nacht het aanbreken van. de niéuwe dag téaanschouwen van het terras aan de Theems af. De buffetten en cafetaria's blijven open.; Men kan LONDEN De onderhandelingen die te Londen tussen Amerika. En geland en Frankrijk zijn 'gevoerd over het verlenen van hulp aan Joego-Slavië, hebbeh tot overeen stemming geleid. Naar verwachting zal zeer binnenkort worden 'bekend gemaakt, datde drie landen bereid zijn tezamen, "een bedrag van 500 millioen gulden te schenken, als bij drage tot de stabilisatie van de eco nomie van Joego-Slavië. er dus ontbijten en voor de kap salon was op Dinsdagochtend een lange queue. GRONINGEN. Ttfdens de Legeröag op een tentoonstelling te Uithuizen gaven vier Meteor-straaljagers een demonstratie, toen een van de toestellen naar beneden schoot en in de gracht van een boerderij verdween. De piloot werd tydens de val weggeslingerd: zijn stoffelijke resten wérden later; op de avond in een tarwe-akker gevonden. De omgekomen vlieger is de kapitein-vlieger-waarnemer G. Deibei, vóór de oorlog eerste, elftalspeler van de Haagse voetbalvereniging „Quick". Hij was drager van de Militaire Willemsorde. Het' publiek, dat op de tentoon- ei*----.:G^^:irni6iJ«i: stellïngstribunè dc evoluties van de vier in Leeuwarden gestationneerde r<icl£ÏS0 St)10H Meteor's - volgde, hoorde een doffe O J-\' knal. eii evan later zag men slechts drie van..de. 'vier vliegtuigen in de lucht. De verbindingsdienst van de L.SJC.,!: dié nóg: kort tevoren de vinÉtmcties ;ha"d-opgevarigen' voor: het vuitvoerenyva^eeri'Joppiug^tón^geeri; verbinding Vomeer m et hetJt oèstel 'krügen. Óp hetzelfde 'ogenblik zag het per son eel van de verbindingsdienst een vliegtuig^/in 'razende vaart omlaag komen.' Na; de bomen geraakt te 'hebben stortte het: toestel in de gracht ,voor de boerderijOttoma, .bewoond door, d«! heer K. Dooren- bos. Voor 't huis stonden de dochter en dc schoonzoon van de heer Doo- renbos. Zij ontsnapten ternauwer nood aan de dood want vlak voor hen stortte bet toestel neer. Enkele ruiten van de boerderij sprongen door dc enorme luchtdruk. De ver slagenheid op het tentoonstellings terrein was algemeen. Kapitein Deibei was -gestalion- neerd op devliegbasis Leeuwarden cn trad daar op als hoofd Jucht- vaartzaken en waarnemend basis- commandant. Hij woonde té 's-Gra- venhage, was 35 jaar en gehuwd. In Januari maakte hij met een Meteor op de weg tussen Zutphen en Deventer nog een geslaagde noodlanding. Kapitein-vlieger Deibei heeft zich als jachtviieger zeer onderscheiden in de oorlog tegen Japan, waarvoor hem de M.W.O. is toegekend. Hij wasna, de oorlog commandant van een. jachxesquadron op de vliegbasis Padang. Na zijn terugkeer in Neder land kreeg hij op de jachtvheg school Twenthe een opleiding op straaljagers. WASHINGTON. Verbreking van dc diplomatieke betrekkingen met de Sowjet-Unie en haar bondgenoten en het leggen van een volledige economische blokkade om het communistische imperium zijn gisteren voorgesteld door generaal Wedemeyer, een van Amerika's invloedrijkste militairen. Hij wenste dit voorstel beschouwd te zien alsalternatief voor voortzetting- 'van destrijd in Korea. Wederneyër '-vertelde ,de: Senaats commissies,-wélke 'hét; ontslag van Mac Arthur; onderzoèken. dat: eén; volledige economische blokkade van 'het; gehele communistische.gebied ,nog v'er^vézerilijkt .''kan v.wordenlin- •dien, de. troepen der Yér: Naties bnr middellijk;'üit' KoreawDrden>terug- gctrtikken. -Hij; brak een lans vóór vestiging van eèn! [ring van Amerikaanse luchtbases rond; Rusland en Ver klaarde:; „Wijhebben',èen fout ge maakt dóór Koreh met; ónze grond strijdkrachten binnen to trekken.. Ik voorzie gea'n;.béslissériiJ'e bvetwin- nirig in Korea. Naar.: mijn mening I lets-warmer 1 g. - Weersverwachting geldig wan 'm s Woensdagavond tat"E>onderdag- g - avond: - V 'T, t Over. het algemeen*veelibe- wolking ën- morgen- overdag I kans op enke 1 e- regen- -; ot on - H weérsbuicnMatfge^tót tvry ,-g krachtige, wind [tussen Zuid ;èn!-g Zuidwest-Ietshogeretempéra-g 'turen.; 1 m !l4 Juni. Zon op 4 u .20 m onder g 5 21 u mt maan .op 14 W 46 ro- on<; S .der Iu 12m. M Vsi: is>Korea .-strategisch niet - belangrijk vooronze toekomstige-.vèiligheid en welzijn en ik ben niet van geyoe- Jen. dat. wij inspanningen; levens eri materialen moeten gieten in een gebied dat niet belangrijk is". Na huiselijke twist Vrouw beschuldigt man van misdaden --. .AMSTERDAM v'i Een .huiselijke twist in een Amsterdams èezin'heeft er-"toe geleiddattwee misdrijven tot opheldering, -zijn 'gekomen. Na: een hooglopende ruzie mét' haarlmaiï verscheen éën1 vtouw op het hóófdt: bureau; van politie, die - bekende': dé hana te hebben gehad in een be-r roving,-:die; in,,19485"geschiedde.-"Zij diende toen als' lokvogel en-[ troon'de een man] mee naar de omgéving van haar woning,; waarhaar echtvriend; -het - siachtpiferéen' klëp .tóediertde: "mét een met tin verzwaard"stuk"tó-l .wielband/ Sahien: bestalen buiten westeft,geslagene'' yan-'fïwtë De, echtgenóot werd gearrestecrdëéh; legde een bekentenis, af. Hij vertél-* de.- bovendien in zijn .eigen wbpihg! brand te hebben gesticht, waarna hij van de verzekering,.een bedra'^van 200;-r- incasseerde. \an Britse diplomaten? PARTJS. De Fraiïoe contrs- spiónnagedienst heeft.:;C^rl'/Et^ussy gearresteerd,-. een ;ir. .Engeland.: iè-,"; naturaliseerde Tsjecho-Slowaak. ,In Maart verscheen;-Strauss voor ;eeii Britse, conimissié/c belast niet;/bet ontnemen van het burgerschap.; Sir Hartley Shawcro5s, :rtoep-; péo- cureur-generaal! Verklaarde, 'dat de Tsjeeho-SIowaaksè' regering- •-Vla- Strauss microfilms ontving.. Nadien- heeft ..Strauss Engeland verlaten; bijvertrok', naar/Frankrijk. Ini/Pa- rij se bladen zoekt'! j mén -verband tussen5hetverdwijnen der, '/twee Britse [diplomatenen, de arrestatie. LONDEN. Koning George .van Engeland heeft van zün artsen ,te horen gekregen, dat voor 'Hem een. „langdurige herstelpériode" geboden is. Een bulletin, dat dit advies ver meldt, werd" gLste'ravood op' het Bucklnghampaleis gepubliceerd. Het droeg de ondertekening .van 'dc-vier geneesheren van de 55-jarige koning. De gezondheid van koning Geor ge VI laat reeds geruime tijd -te wensen over. Verleden week rag de koning zich.genoodzaakt zyrt •/gei opcnbare/yörplichtingeri.voor 'de tijd van een. maand af "te zeggen/ De ge- ru chten '/nenien nu'/' toé,dat dë ko ning wellicht :*zal affre dan;/ tengun, ste -van iZijndochter; jprinses? Eliza beth; Uit officiëlekringënvis echter geen enkele aanwyrihg Ste'krijgen, dat koning* Georgë/mógelijk zal be- slüiten "te 'abdic'erenj j" ■■■vViw/-V/' V LEEUWARDEN-; Tijdens!'een -• bevig.ónweer,/'' 'dat^éDinsd ffeiiiddag "omstrëéks'' 12/ uur -"boVëni'/Zuidoöst- F r iësland-;woe ddfe';?tó i/'öè - bliksem in !- de' ongeveer twintjgf meter hoge to- ;reh/van:ydél;;NiH.é;kerkï/4;ë5jJubbèga': geslagen. De vlammen 'iloegen ér al spoedig uit. De brandwéfen van JubbegaenZ He er en veen /hebben de kerk behouden. De ;toren', /d.ië' veel houtwerk. bevattéi;is;;, geheel/ïuitge brand, --

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1