Stabilisatie opgetreden in het Nederlandse prijsniveau Zeggenschap Kleine zelfstandige HET ROTTERDAMSCH PAROOL Miss Truman: Geen tijd om te winkelen ;!1Ml Op het ogenblik geen aanleiding tot het nemen van compensatie-maatregelen MacLean en Burgess toch achter IJzeren Gordijn? m STICHTING VAN DE ARBEID VERKLAART: Stap dichter bij waterstofbom «1 Argentijnse politie slaags met demonstranten *-•/'//•: LIEFDE-KENT GEEN GRENZEN AchesonRussische voorwaarden zijn onaanvaardbaar Vogelpest in Ede Tegen advocaat een half jaar geëist „Koningin is charmant", zegt Amerikaanse gast i« erleden Economische stapje dichterbij Bij Noodwet-Drees blijft eigen verdienste a fgetrokken Repatriërenden per „Kota Inten". Wê .;l: lie Jaargang ,no. 137 Red. en Adm. Lanqe Haven 141. Schiedam Tel 69300 Abonn prils: per week f 0.40 per kwartaal f 5.IS. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE Donderdag 14 Juni 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper insiiiwiirraiBrjMiiiii Mii«»iL!ij KUBimsm DEN HAAG. In de afgelopen weken hebben de/vertegenwoordigers van de centrale werk gevers- en arbeidersorganisaties zich nader beraden over het nemen van bepaalde maatregelen bij een eventuelè overschrijding van de 5% verbmiksbeperking, tot welke beperking door de regering werd besloten. liet bestuur van de Stichting van de Arbeid stelt aan de hand van de prijsindexcijfers van 16 April en 15 Mei met voldoening vast, dat een stabilisatie in het prijsniveau is opgetreden. Derhalve vond geen overschrijding van enige betekenis van de 5% consumpticbeperking plaats, zodat geen aanleiding bestaat tot het nemen van com pensatiemaatregelen. van een prijsstijging van fruit. Het indexcijfer van groenten lag per 15 Mei;: iets hoger, dan per 16 April, bij de overige voedingriniddelèn/deed zich! een aantal geringeprjjsstygin-; gen ,en' -dalingen.:'voor, die elkaar vrijwel compenseerden.U V De indexcijfers voor kleding(wol len kleding); .schoeisel en woning-^ .inrichting en huisraad" (dekens) ver toonden alle een daling. Bij. de groe pen reiniging'; en overige:groepen deden, zich nog enkele .kleine prjjs- wijzigingen voor, die vrijwel niet van invloed- waren. op. Jaetr4totaal- indexcijfer. y'f-'kpf: v// Ioezicht credietwezen (l) T-T ET overkomt minister Lieftinck -1 A bepaald niet .voor.de eerste keer, dat een van zijn vóor'genomeri maatregelen èen stroom van reques- ten en protesten ten gevolge heeft. Wat echter /rondom het wetsont werp- „Toezichtop het. Credietwe zen" 'gebeurt, dreigt alle records te slaan. In. bet algemeen is de kracht van de gebezigde taal groter dan die van de argumenten, wat er jammer genoeg vaak toe leidt, dat men on der het uiten van allerlei min of meer vage bezwaren op zijpaden ge raakt, terwijl de principiële kwes ties nauwelijks ter sprake komen. Hét is. natuurlijk niet voor. niets, dat hét bezwaarschrift van. de - Ne-! derlandsé Bankiers vereniging- een: gunstige; "Uitzondering vormt op het onnutte gejammer Van vele andere "instanties: per slot zijn hier:;deskuri-1 digéri pan hét .woord-Dat wij. /het' .op een groot 'aantal'.punten: mét dè bankiers,- niet. eens ;zljri, verandert hieraan niets. Het- vervat vah/dévhaiikiers, dat zij. alsbij uitstek praktijkdeskun digen. niét zijn gehoord.; btfj/de tot standkoming van.;hét/ wetsontwerp, is, hoewel niet. geheèl/ririvêrdiërid/ toch ten dele. van on waar dé,.aan-; gezien^im/eenvComrhi^ft7.uit;d^jSEBi:. di'e^éèén^'miödërBëiasrafpörfc^ótfêrr deze materie ^uitbracht, twee'? bah-: •ékiers zitting haddèn. Wij willen"; éch-; Zv.ter toegeven, dat voor een goede verstandhouding;hetverstandiger ware geweest rechtstreeks/overleg met -de banki ers tedo e n plaatsvin den. Maarwij zouden ongaarne be weren, dat' alleen difc/overleg scher pe crifiek in het openbaar (later) z<ju hebben voorkomen, indien jni- nistér Lieftinck. eh: de bankiers: het' niet eens .waren geworden: In het algemeen dient men de op merkingen over het wetsontwerp ook - van de Bankiers vereniging in twee 'groepen té verdelen.In dè eerste plaats zijn er .- die over het toezicht op de solvabiliteit, en .de liquiditeit. Ten tweede gaat het orr. het toezicht zoals dit in artikel 10 van het ontwerp „ter coördinatie van het monetaire beleid van dt overheid en van. het bankwezen' "wordt nagestreefd. Het is opmerkelijk, dat de ban kiers, de deskundigen dus, in tegen stelling tot enige andere protèste- jrenden, de controle op de liquiditeit en solvabiliteit in principe aanvaar den. Met dit feit voor ogen lijkt het ons niet zinvol hef debat over dit punt te vervolgen. OMTRENT dc overheids- Besloten is om in overleg met de interdepartementale commissie voor de loon- en prijspolitiek om ook de volgende maanden tot .aan 'de aan-, vang van de winterperiode na te gaan of op grond van het verloop van de prijsindexcijfers tot een com pensatiemaatregel dient te worden overgegaan. Bij de beoordeling van de situatie zullen de centrale werk gevers-en arbeidersorganisaties zich laten leiden door het regerings besluit Het Stichtingsbestuur is voorts van oordeel, dat een nieuwe analyse van de economische toestand - van ons. land nodig moet worden geacht, op dat aan de hand hiervan onder meer kan worden/bepaald, of de-ver- bruiksbeperking van 5 dient, te worden gehandhaafd, dan - wel be hoort te worden gewijzigd.'De Stich ting van de Arbeid acht het wense lijk een dergelijk onderzoek door de S.E.R. te doen Instellen. De conclusies van de Stichting.van de Arbeid zijn gehaseerd op de. vqlé 'geh.deprijsindexcijfers vahf-Hét/ gë-, zinsverbruik- op 18 April •én;I5'iMeii voedingsmiddelen 122-ril24/">klëdin'g' 146142, schoeisel147^—143,-rëlnigihg. 11&—^-116, woniinginrlchtlng ;^38-^-136; overige groepen: inclusief huuë'113/é' .112, huur>115—115: totaal 122-122,: *- Hét indexcijfer voor de/voédihgst middelen steeg met'2 punten',/ het-' geen/ voorriamelijk het gevolg/ was! wn'i'tf uil ji!!iiï0ir.ai(i^iiBa:3:airi^iE.ssiiniBncn!T inrraircaaim Aftreden min.Moh. Yamin spoedig venvaclit .DJAKARTA. Het aftreden van nir. Moh. Yamin als minister van Justitie uit het zes weken oude ka- binet-Sukiman werd"' in politieke kringen te Djakarta zeer waar schijnlijk geacht. Het ;aftreden van de partijloze, minister zou een-ge volg zijn' van" de; kwestie "over de vrijlating van 050 .politieke gevan genen, .waarover sedert heteinde dérvorige weekj iiï>,JhëtéP^lëmëait en de pers eert, vleyëndèfdiscussie heeft plaatsgevonden. Minister Yamin. heeft een"-bezoek 'gebrachtj^an- président/Sulwrnq. Resultaat van Eniwetoh WASHINGTON. De Inatste atoomproeven op. Entwctok hebben niet slechts bewezen', dat de nieu we A-bominen vüf maal sterker zijn dan. de exemplaren, -'die indertijd op Hirosjima en Nagasaki werden geworpen, zij hebben ook belangrijk materiaal verschaft dat kan bijdra gen tot de ontwikkeling van de wa terstofbom en van gespecialiseerde atoomwapens voor gebruik legers en vestingwerken. De voorzitter van.de Amerikaanse Commissie voor Atoomenergie, Dean, die dit mededeelde, veegde hieraanechter toe. dat berichten, volgens welke Amerika de water stofbom reeds vervaardigd zou heb ben. „niet gebaseerd waren op of ficiële verklaringen". Nauwkeurige mededelingen over de vordering van1 het project van dewaterstofbom kunnen om veiligheidsredenen niet bekend gemaakt wordènJ Bij de proevenop Eniwètok, die. in: April en Mei Werden gehouden, is voor de eerste ,maal in- dc ge schiedenis ook gebruik' gemaakt van stra al jagers/ ^zonder/ '"P iloöti?:.. Bijna 10.000 man werkten oan de proe ven mede. Van - buitenlandse rijde werd geen. poging gedaan, in. bet veiligheidsgebied van .200 vierkante mijlen binnen te. drüngein. 75 coördinatie van bankbeleid is commentaar wel nodig. Hier botsen de meningen uiterst scherp. Indien men ook bij deze zaak het principiële pad blijft bewandelen cn dus het geschreeuw ten behoeve van welke politieke tribune ook ter zijde laat, zal hét opvallen,dat geen enkele ons bekende proteste rende instantie: heeft bestr'eden, dat de grondslagen voor het monetaire beleid in hoogste instantie door de regering dienen te worden bepaald. In het adres van de Sankiersver- eniging wordt dit zelfs vooropge steld. Uit deze vaststelling volgt dan ook de eis. dat de overheid zeggenschap moet hébben' over de factoren die het monetaire beleid kunnen be ïnvloeden. En- tot die. factoren be horen nu eenmaal de: geldschcppen- de instellingen. HET logische feit van de zeggen schap der overheid over'de'in stanties, die het monetaire beleid kunnen beïnvloeden, leidt tot zeg genschap over de geldscheppende factoren. Nu is het. merkwaardig, dot men nooit protesten.hoort tegen hot feit, dat dc regeling voor het in omloop brengen van chartaal geld (bankbil jetten dus) geheel berust bij de cen trale' bank. Indien men echter er van uit gaat. dat het chartale cn het girale geld tezamen één monetair blok vormen, lijkt het ons vreemd, zodra het toezicht op het girale geld ten tonele komt, de centrale bank de contróle-mogelijkheid te ontzeggen. Maar ja: bij het giratc geld treedt immers' de credietvcr- lening ook door/ particuliere instellingen op het tapijt Zie verdei pag. 3 Meer bewolking 1 - Weersverwachting geldig van Pondërdagayondx?totVrijdag- '.-■■''ond: /Tamelijk; véeL bewolking met - g: enkele verspreide -buien. Meest - - i matige zuidelijke .wind. Vrij gj-warm weer, '1 15 Juni 2on op 4 u 19 m onder j 1 m: n«an..op 16 u 12 m on- t» iiiiiini5iii.iivaJf TïlTismevr. Behita ■r-* Lasseter, de echt genote van een Brit-, se majoor, die er in slaagde in het-, door de oorlog voor een gróót deel vernielde, Seoel binnen te ko- m-en, met het doel haar man te bezoe ken. De foto; werd 'genomen bij haar te- rugkeer te Tokio op IJ Juni. De ambtenaren van- de veiligheidsdienst zijn bijzonder' ge schrokken door het feit, dat -alles wat-de ondernemende dame behoefde te doen om zonder toestemming de fronilyn-.m Ko rea te .naderen, was, in een Amerikaans koe riersv lieg tuig té stappen. Zij had- de uniform van een Amerikaans welfare- meisje aangetrok ken; In Seoel navi zij haar intrek iii het Cposen-hotel, waar rt) er in slaagde een ontmoeting met haar., echtgenoot, die .by-- de Royal Narthum-, herland Fusiliers- dient, te hebben. Mevrouw. 'Lasseter. was een maand ge leden op een pas poort met een tae- Hstenvisum natir.To- kio gevlogen. Zij is op advies van haar echtgenoot nu weer naarTokio teruggekeerd.;Tot- nogtoe heeft men geen' straf maatregelen tegen haar gënomati. WASHINGTON Op zijn weke lijkse persconferentie heeft minister Acheson, Woensdag- o.m. verklaard, dat de ^voorwaarden die de Kussen in Parys op de conferentie van de plaatsvervangers voor een bijeen komst vandè Grote Vier hebben gesteld, onaanvaardbaar z«n. De vergadering van Woensdag te Parijs duurde slechts enkele minu ten omdat niemand het. woord; wenste. De Engelse plaatsvervanger Da vies heeft op een bijeenkomst der Brits-Amerikaanse persclub te Parijs verklaard, dat noch de Sow- jet-Unie:. noch de Westelijke mo gendheden het afbreken van dé .be sprekingen wensten.Niets zou ge beuren, dat de huidige impasse zou kunnen verbreken, vóór do Franse verkiezingen jp 17 Jun., aldus dc Britse afgevaardigde. BUEKOS AIKES.-— Vboïhet Con'- gre5gEbouv.' ie Buenos: Aires is het gisteren: tqt/éénvbótsihg;f ussen:poli- tie en/demonstranten. :;gëkomën.;!.Elf po Liti emannen.werden gewond jtwin-: tig*, de monstrante n ^ge.arÉssteerdé:Na de chargé van de pplitié:tmet: gummi-': knuppels: zag men yrguwen op:straat hgcui:, die om liuln diepen, ^iHét;pr.otestigold.-J^^^den%ge-^ naamd"? .Maria; Bra;v0;<.:dre^;eenAcpra- munistische'i "jeugdleider wérd. ge noemd. Na zijn arrestatie op 17 Mei zou/hy: verdwenen zfjn. Er werd eèn spandoek" ontrold, waarop gezegd werd, dat Bravo vermoord was. Op pamfletten, werd uitdrukking gege ven aan het „medeleven, van dc Ar gentijnse vrouwen met bet lot vari Bravo's moeder". De studenten van Buenos Aires hebben een /'staking an drié dagen afgekondigd. (Van onze correspondent) EDE. Bij de landbouwer H. te Ec er veen meende de'-veearts non geval van vogelpest te constateren. De Veeartser.ijkundige dienst werd gewaarschuwden .stelde een .nader onderzoek in. Na dit onderzoek wer-, den 460 kippen afgemaakt Als voor zorgsmaatregel is voor de omwonen de pluimveehouders ccn ophokvar-. bod-afgekondigd. DEN'. BOSCH: De officier van Justitie „bij .de Bossche recht bank heeft tegen He Eindhovense advocaat; Ai F.;v. - d. M- èen: half jaar gevangenisstraf geëist, omdat Hiji iri ceh zaak," die; betrekking had óp het copiëren van een fa brieksgeheim, de beschuldigde tot een meineed zou -hebben overge haald. De betrokkene verklaarde onder ede, dat hij de tekening: waarom het ging. uit Duitsland had gehaald;' De officier sprak harde woorden'over'het'met voeten, tre den van. de regels der advocaten en eiste bovendien ontzegging van het recht, om het ambtvan advo caat en* procureur, uit te. oefehen voor dè tijd van drie. jaar. De ver dediger, mr, J. J. A. van der Putt kwam tot de conclusie, .dat de of ficier erin was/gelópen door on voldoende kennis van de .advoca tuur. Hij vroeg vrijspraak. (Van onze correspondent ie Parijs) PARIJS. In het algemeen wint de opvatting veld, dat-de twee diplo maten van het Foreign Office, MacLean cn Burgess, achter het IJzeren Gordijn zijn verdwenen. Men is bezig de omvang na te gaan van de schade, die zij kunnen aanrichten. Militaire geheimen, wordt aangenomen, zullen niet in hun bezit zün het is gewoonte deze van de diplomatie te schei den en alleen In handen te geven van mannen van het (militaire) vak- Daar nauwkeurig nota wordt gehouden van alle documenten, die ambte naren van het Foreign Office ter inzage krijgen, kan men vrijwel nauw keurig nagaan, wat de twee ambtenaren op dat stuk weten. ben, of hun nut voor Rusland ver loren hebben, doordat zij ontdekt zijn, te helpen of in leven tc laten. De NKVD verdonkeremaant alle hinderlijke getuigen. En hij citeert het voorbeeld van de Russische spi- (Van een onzer redacteuren) 1 DEN HAAG.^Miss Margaret Trümcn heet alle foto's liegen. Ver tel niemand die haar persoonlijk heeft ontmoet, dat foto's altijd, de waarheid spreken. Gisteravond op de Ameri,kaans(r ambassade, in Den Haag warden wij verrast door de binnenkomst in de ontvangkamer van. e n jonge vrouw van 27- jaar, met een intelligent, lief meisjesgezichtje, maar dan ook geen-dag ouder.dan:'zij^werkelijk is. En de■■foto's^'Alleen als zij lacht zien wij eveii dets terug van die seherj?e ;irefckè7t; dtè al haar foto's onwaar maken* Margaret" Truman Ihëaft/de Ne-.:(DnilBUI5lltn!niminiII&l!tn9t5IS!1lirtBHlia:ailBEEQi»inin3innitllflilllUiaiDll:Dl9> derlandsépérs - weiiiigl/të vertellen.-; -'■ Ze is ;uitermate voorzichtig. De f.i.. -vv. Koningin, die Ik vanmiddag heb onté moet. ïs charmant,- alleraardigst l^IllUeyOUCl-preniier vriendelijk", wil- zij ons- vertelleru CANBERRA. Tijdens een sta- ;t!iebal ten gelegenheid) vari het ju-r". "bileum van bet 'Australische/par lement, is* een van zijn prominen te figuren, dé oud-premier Cbifley, plotseling overleden; 'Iri -zijn hotel - kamer overleed de arbeiders- leider op'. 66-jarige leeftijd.Hij was. de zoon van r ééri/sriiid én was aanvankelijk, werkzaam,„als. stoker én machin ist' bij de spoor- wegen. Van 1945 ..was hij leider; van de Australische Labour-partij. Margaret.Trumanj'is.iteleurgesteld, dat; zfj lietbeginvan" ;h%//Hqll^(J- Féstival niet meer kari/mfèmakéa: •Doiiderdagavpri d.moét' rij^riaim^k. te gast aanzitten, li ij minister, van: Zeeland in BrusseL Dat fis/zo'/vópr haar vastgesteld!Dóór wie? 'Daar, Iaat zij zich niét óyer iiiit,Wel gaat zij vandaag nog préten met minis-" ter 'Stikker. A „Zingen is heel wat eenvoudiger", verruebt zij. icrwijl zij zich toch cvrn bekl.-.nöi hoe zij van "o cnc minister naar; de andere, van am bassade naar ministerie gereden wordt. Deze reis is wel iets heel anders dan een kunsttournee. Maar anderzijds is een poosje niet zin gen een welkome; rust .voor haar, madat zij tu-eè ■jaar'lang'zonder var- ran tie is opgetreden. Als zij na deze. reis van, zes weken, in' New York; terug komt, wachten concertpodium.' én radiostudio al weer pp: haar. Later, wil zy wel graag eens -terug komen. „Als u geen dochter van dé president van Amerika meer bent? Over. hoeveel;.tijd zal dat zijn?" Maar miss "Truman laat zich niet vangen, door- deze'.slimme:: jour nalist. Over een eventuele herver kiezing van 'haar vader laatzij zich niet uit. K-K-} Jfp De ambassadeur. Selden Chapln, kijkt veelbetekenend naar dé. klok. Er was een kwartier uitgetrokken voor. dit'gesprek eri het is' om. Een vrouwelijke '- journalist vraagt of Margaret Truman :/in Parijs gaat- winkelen, haar garderobe' aanvullen. Ze zal het proberen. Het zal wel net zo moeilijk zijn als in ons land.' Op de vraag of zij ,hier nog iets leuks 'heeft gekocht, zegt zij wat verdrietig: „Ik heb immers geen tijd gehad cm een winkel binnen te gaan.:" .-.V:-•*.v/*. LEEUWARDEN., Een commis sie van de- afd. Friesland van de Ncd. Ver. voor Chr. Mulo- scholen is tot de conclusie gekomen, dat het invoeren van - de Friese taal op Ulo-scholen gewenst is. Er is voornamelijk één gevaar:; dat de beide 'rnanneri, .tegenstanders tot op zekere hoogte van de Ame rikaanse politiek," in ieder geval te genstanders .van Amerika's over wicht in de Atlantische gemeen schap, de Russen materiaal zullen verschaffen, waaruit dat overwicht zou blijken. De eigenlijke onaange naamheden' beginnen; dan pas, indien de -Russen dit materiaal zouden ge bruiken. om. 'tussen Engeland en Amerika te stoken. Maar het.Engel se volk - heeft gelukkig niét - dc ge woonte /.zich telaten beïnvloeden door verraders. De geheime politie zet zijn .arbeid voort Er bestaat nog altijd een» -ri klein geachte kans, dat de. twee mannen zich in West-Europa "ophou den cn met het voortzetten, van hun., vlucht wachten tot de agitatie rond hunvérawijnen bedaard is/ In-het Parijse ochtendblad. „Ie /Figaro" komt een, specialist voor communis tische. kwestiesmet een andere hy pothese. Hij veronderstelt, dat de beide mannen door de NKVD ge dood zijn.' Deze Russische spionnen- centrale heeft niet- de gewoonte mensen, die voor haar gewerkt beb- die. tot Troski was doorgedron gen. Na de moord op Trotski werd dok hij door de NKVD zelf afge maakt. /**-:'. Karl Sfraiws, de tot Engelsman genaturaliseerde Tsjech, die door Frankrijk werd vastgehouden omdat hij, iets. af zou weten/van de. beide verdwenen Britse di plomaten Güy Burgess en Donald MacLean, is terug in Londen, In Maartwerd- Strauss er van be schuldigd een door de Tsjechen betaalde spion te zijn. Het resul- taat van het onderzoek hiernaar is nog niet bekend. Het -Britse/ ministerievan Buitenlandse Za ken heeft intussen ontkend dat Strauss de verdwenen diploma ten. zou kennen. Woensdagmiddag - io'cüs'A /Margaret l Truman op paleis Soestdijk de gast van koningin Z Juliana én prins Berhhard. Miss Traman was op getogen over de hartelijke en gastvrije ontvangst en zij was vol lof over het perfecte Etigels van pnnses Beatrix (Van onze parlementaire -■ -"redacteur) v DEN HAAG. De Eerste-Ka-: ,mer:; heeft hetverdrag ."tot unifica- tie van dehaccijrizen iriHHenelux- verband--' z.'h:s.' 'góedgekèurd-; De/- c ommüni s ii sch'é'/fractiëVjyérl angöë riaritekenirigjj dat zij Zëèaqht wenste té wordeh le/hebben-tégé^OSitemi/ - hefv/ooi d 'M ol e'tva. a r/ (VVD) éri/ de' her£n.A' v. '/d. Kri éf t-^(PvdAj.eri V,a.zi* Santen (CPN) cc .van regé-; ringszijde door" ministerLieftinck.:- De discussie draaide-goèddeels óm de verhoging van .de. gedistilleerd- accijns. Doch de meerderheid vari de Kamer was er van .overtuigd»; dat de daaraan verbonden nadelen aanvaard moesten worden in het licht van het doel, de economische Unie tussen België; Nederland'en" Luxemburg; welke door de ac- cijnsdnifkratie weer een. stap dich- terbij wordt gebracht.- (Van on ze parlementaire 'fredacteur) DEKTHAAG. Na een'korte gedachten.wissèling, heeft de Eerste Kamer Woensdagmor gen dè Npodregeling Kinder bijslag voor: Kleine Zelfstandi gen aanvaar^*.; Als .-tegenstan ders van hef .wetsontwerptra den de herér^Schipper (AK) en Molenaar (VVD) op, terwijl de heren Kramer (PvdA), Vixse- boxse (CHIJ) en Van Santen (Comm.).-zich er vóór uitspra ken. Bij de 'gedachteowisscling met staatssecretaris Van Rhijn deden zich. in vergelijking mei de behandeling in dc Tweede Kamer geen nieuwe ge zichtspunten voor en de WD en AR-fractics lieten zich er niet door bewegen, haar steun aan het wets ontwerp te verlenen. Hoewel de Tweede Kamer er haar teleurstelling over heeft uitgespro ken in 't verslag over het wetsont werp „verhoging van de inkomens grenzen en dc uitkeringen van de Noodwet Ouderdomsvoorziening" dat dé Regering de aftrek van eigen inkomsten niet voor. èen deel wil la ten vervallen, handhaaft: deze In een nota aan de Kamer haar standpunt. De huidige financiële omstandighe den laten dit niet toe. De kosten, welke aan de vrij stelling van een bepaald gedeelte van het éigen inkomen zouden zijn verbonden bij vrijlating van een bedrag van -100, onder scheidenlijk 200,zouden de extra kostèn onderscheidenlijk 13.300.000 en ruim 20.000.000 per jaar bedragen vormen voor de Regering een onoverkomelijk bezwaar. Naar de mening der Regering was de verwachting der Kamer, dat aan het verlangen, om een be paald bedrag buiten de inkomens- aftrek te houden, zou worden te- gemoetgekomen, geenszins ge rechtvaardigd. Ten slotte, deelt de Regering nog mede, dat het niet in haar'voor-j nemen ligt een voorstel te/doen. om de inkomensgrenzen en uitke ringsbedragen,. zoals 'deze. thans gelden m het bij de. Eerste Kamer' aanhangige ontwerp-noodrégeling kinderbijslag voor-kleine'zelfstan digen, met 5 pet te verhogen. r Met het troepentransportschip „Kota Inten" dat vermoedelijk 21 Juni te Rotterdam binnenloopt, ko men de volgende personen naai* Amersfoort: H. Scgers „Boskamp"; J. F. Sucthcriand-„Boskamp": -J. J; F. Schrijver. Franklinstr&al 68; A. Gcurtsen, Trompstraat 70, A. A." Ha rekamp, Heiligenbergerwcg28.- Ned. Hoge Commissaris in. Indonesië naar ons land DJAKARTA. De Nederlandse Hoge. Commissaris, de heer Lam ping. is voornemens om mét zijn echtgenote half Juni naar. Neder-' land te vertrekken .voor een ver blijf van ongeveer twee maanden! De heer Lamping zal in Nederland overleg plegen met de regering. Staking in haven van Londen opgeheven Op een vergadering'.var. UOO sta- kende ladingklerken isWoensdag besloten, dat het werk vandaag zal worden hervat. Men werd het-eens over de aanstelling vari?*.tachtig nieuwe ladingklerken. Er waren totaal 1.463 stakers .en 60- werkwilli gen. Het gevolg van de reeds twaalf dagen durende staking was, dat 9.000 havenarbeiders gedwongen werk- loos waren ca 107 schepen stillagen.' 3 -is!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1