'Frankrijk kiest de weg van democratie en gematigdheid mm HET ROTTERDAMSCH PAROOL Door de Eeuwen Trouw" werkzaamheden voort zet EERSTE VERKIEZING In winnend centruim een zwenking naar réchts Zenuwenoorlog over Curacaose volkslied klonk in de Peel In snuiver-apparaat zit gat van halve meter Democratischer bestimr in N oordoost pold er r v. f 2.800.000 Margaret Truman bevordert bezoek uit VS aan Europa Teheran dreigt met stopzetting van t, vering aan Brilde tankers Dalend bezoek aan bioscopen Uitslagen ~h IJ oor „Haak-in" Zeeliedenstaking in Amerika Koningin en prinses Beatrix bij eerste bespeling van carillon voor Willemstad ONTDEKKING OP DE „AFFRAY" Belangrijke wijziging in constructie van duikboten verwacht Grote partijen even sterk in gekozen ~A- adviescommissie Westen begint tegenblokkade in Berlijn lie Jaargang, no. 140 Red. en Adra. Lanqe Haven 141, Schledcrm Tel. 69300 Abonn,prijs: oer week 0,40 per kwartaal 5,15, losse nummers'/ 0.D9 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag*18 Juni 1951 aa aaaG■■i"k.cwRk£Ut%dk, A/ft: -a v A A'"ft A 'U JykM'' Uitgave N.V.-De Nieuwe PersPos'tqlro 398644 Bankier.- Amslerdcmsche Bank te Rotterdam Directeur! B. de Vries Hoofdredacteur; V/. .B. F. 'Schaper «Miif'WM'Bwiiii'Bimmij ra rauw. ijiwiüs NEW YÓRIC Volgens;, functio- narissen. ...van jï scheep vaartmaatschap- -pijen heeft ïdé ft/reis'ftvan Margaret Truman 'naarEuropaer toe bijge- dragen;-- Öat de; vrees bij 'dé- Ameri- kanen voor/één oorlog zódanigis verminderd,; dat het /aantal passage-.' boekingen voor Europa, sterk "geste gen; is. De reislust!gen zouden iftde - mening toegedaan zijn; dat'Margit? Trumaii^geen.-toestemmmg./tot.het: maken/van „haar/Europese;reis;dié.' 26 Meibegdn;>;2Öu fthèbbéh ftontvén-? gen;;jhdfenie^:3n':de;,.nabije. toekomst oorlog soti 'dreigen. ft-,.? ■re"-v 'j» .V- - .A,ft' 'ft'ft/ftV;ft ftftftA-ftft'Aftft'Va a?'." ft y,TEHERAN.W;pp;de verdere, ontwikkelingivah hetrpJIecpnllict' kan op het 'ogenblik/geën peiLworden getrokken, omdat de berichten elkaar geheel of.iten' dele tegenspreken. ,Er wordt eenzenhwenoorlog in - optima, forma .gevoerd. - - Na eenzuivere?informele, bespre-, king tussen ftdè!. 'Britsej-eii^Pér dscfie'; delegafdè to oh d eb' d e /P erzëbzi ch zeer «optimistisch bver/' derb étalingskwes- tie. Men .verbouwde;-dat? dé:-Britten eett.oevxedigëhde''fóhmüle zullen ,vin- den, teneinde het' gëld^ Dinsdag-"ter' bëschikki ng të';ku nn ems/telleni ftWes - telijke waarnemers echter achten het /niet;aariheihehjk1.dat;de;Brits-Iraan- - se vinaatschapp^zal^lsstemmen -.'met- de Perzische eis tot betaling van ■75 procent van,: de opbrengst sinds 120 Maart, de.datum",van' dë'aanvaar- -ding /- derr-nationalisatieweL-'i...-Massac deq,- diepernstig ziek-is, heeft-d&'ter- inijn van-rhët^föiiatümwyérlenèd-i •."van .Zondag ktofcó/pinsdagft 1 In tussen- .wordt1; in; Perzische :kringcixi reeds/gei. ':^eigd',met',;het';'stopzetten\dërolië- l'2evéririg-;aah;.Britse',tankschepeht:.rn.- :,dien .het' ultimatum' niet ingewilligd ,-wcrdt. ftftftftA.-' t D fewHAA G.;U 11 d e;1 'd o o r,het Centraal /.Bürëauftvoór ftdéft Statistiek {samengestelde; statistiek van ,.het ftfilmwezen 1950 .blijkt,, dat - of- schoonhet; aantai;-;biöscöpëh;/v sédert; 393a -steeg.,.van,350xtot:;484 ,in 'Mei ;3950 ^'hët':.hezpekJ|n;dernd^o,óriog^ vjarenAvoox^durOT'd.>daalde;:i>WèrdAin: '1S45" drie v kwart ."van 'decapaciteit (aantal yóojstèllingi- per-jaar-maal laantal zitplaatsen)?hèzë"h?in>1947 wjjsl .fdït.:^l5'asMo't^;dè,^hèlCt^ .om da {J1949'|totft beneden «deyiO. &te'- .-.dalen;Hetftvérschüvrnet de.;toestand' 3Q; 1938,fdeh 'cdédcapaci teitxvooóéen- aderde -,-werd!-benut; •isf.tniet'.'LgrooX r>--V:;Sk&PRR A-v ;fliiiin!t!H!j(inittitni^iiijtiiinir^!Mi0)n3H[iDiyDii(Bi6fii)ti;!iii Nederlands planter in Hal ikK luii jooi n 'SMGAFO/re: Een,Nederlandse -planter, 1 werkzaamop .een r.uhbor,-' /ondernemingIn de/.'aïdelingBahan yan de staat .'Negri -Sémbuaz^;." ;op Malakka,-'is 'Zaterdag door een ben: de-terroristen>gèdood. --1, Mevrouw 'Aüriol (rechts baveri)( bracht, (vGör,ï;zij mef}>haar \maii «aar, de,;-wêdrennèn. -vim. jAiiteult;'-' T!T n. Zondag Lig- sten ~n> 'eên/schoóliqkaaï.AhLder'trüe] de 5urène^!^V^vóor^ter'iTl^;czpdlsk. insFranknjkadiënps te $ó&ctiieden. ;b^Hfet^deporéereH ^Jan^e^?stem- ^'Mljat^lü^^jMa^Xn^^AuTio b: eeft 'gestemd L ~'ln hetzelfde stembureau knipte de fotograaf een I ysonaerheiL, die wij niet.kénnen,.,n.l.adat men stemmen k<tii- per: [anngetekefide( brief via ,1e post De stembureau ■kvooTzitterLgnoetvoor iedere: aan-(L getekende stem, 'zijn paraaf 'zet- A tenop e(m+lpöstf(rnhulier;::k-(foto:.'- V donder)'(Moeder-stadtLhaar.lie- y.'velingscaridite (of uindidaat) uit te zooken en o'c kleine die niet -alleen: thuis -mochtblijven, (oT-deTtussen-ionderihetkschrnjgor-i. déintje: door om .de ^voorzitter.; enw bijzittërsivan hettbureauieenfver-; zoenéiid-.lachje toe te':'Ivérpen,"dat', het ,zQr langi duiirthvoorv iriammie (Van oriïje.correspondent fê Parijs) PARIJS;4- De volledige uit-" slag der Frhnse Kamerverkie zingen is nog'niet bekend, docb de in druk; gebaseerd op onge veer de heïït;der uitgebrachte stemmen Is^ dat Frankrijk zich voor hetp^emaligdecentrum heeft üitgysproken,maar dat' in dit centrum een zwenking naar rechts ds gemaakt. De, comciiimisten -verliezen totnutoe bijnn vijf procent en vallen vaii'"- ruim 2S óp ruim 23 proceuf. Wanneer zicli dat ook in dt oyerige tien millioen herhaaltj i^dit vcrlies aanzicn- ïyk emzdit~lzelfs in totaal een ;milIioen:;stèniinen belopen. In .5elk/geval blijvén zij de grootste party. DirèCt daarop komen" de Gaullisten, die totnogtoe ruim 21 procent behaalden, een aan zienlijk ge' ï)i maar niet de springvloed;.;diè zij nodig hèb- ben om -hiin-.wil aan het parle ment' op.'te' leggen. Dé MRP- hKathoheken) b eéft v er- lóren-, mg.vyrgëlöking tot 1.046.- Zij Heeft nu'TUimAstS.'procent Zij blijft 'nog altijd:;cbn';zëer<aanèienlijke part verreweg' dergrootste vaa'-de-hui- dige-xegeÈingsiri'eexderheid. De SFIO (sóciali^h^bh^dhavèa/vzicbhtrüim 15 procent. -De''radicalen krijgen een tik' em houden'slechts dc helft van -,hun"aandéei^bvër^yRüini^.èi'procenfe De --vier.de.-macht,.-.-de.raeestrechtse conservatieven m of aan de rand ;Van^:de,; j^enbgi^bérdërhcid|%krij- gèn nóg 'rujm'43.procent. Een aan- :;wijzlng, - /dat-* een^Seel.'-Van;- béticoh- Dit""allés 'zjjn uitgebracH#"" stem-, to en jr&Hèt aantal; ze tel s hangt af-wa rt de iverkiezingscombmaties, idiè/^m* 't- ;]aaö totystah'd-'; gebracht'izijn;•"Hïer- overdis .op ^Tdit ogenblik nogV'.weinig- bekend, maar het. is.val -zeker, dat in -vele 'prövincié-departemëhten^dè coalities ..hun doei bereikt, hebben- Dè regeringsmeerderheid., heeft 'in- tal van gevallen-, de -absolute meer-' - dérheïd en - alle ?zëtéis .toi zich ge- trokkén. i Het gematigde centróm," -in et --.zjjn ruina 40'procentva n de rstemmen;;zal -hét kómènde.parlement beheersen. - - 'v - vMaarihij -zal het. zichzelf ,nog moei lijker maken, danbhy.Vhet- zich .in 'de, afgelopen periode .aL'Üeed. .Ih "dit. &ntrhirtL, is ;nameUjkeen/oversch ui-; ving ..-naari -rechts gemaakt'door' het betrekkelijke, 'succes .vanv de-, vierde macht. In het 'parlernent za 1 dus een conservatieve -wind', .-waaier., /hetgeen {Öet sbciaUsteh/rècalatrahter.zal-ma'-' ken. Indien de sociaal-democraten bij hun strijd voor een sociale poli tiek steun krijgen van de katholieke linkervleugel, zal dit- iedere rege-' ringscoalitie vrij wankel maken. Want zo wordt de situatie: door dat'de communisten en waarschijn- lijk ceu groot deel van de gaullLs. ten een volstrekt afwijzende hou ding zullen aannemen, moet het ge hele positieve parlementaire leven zich afspelen in de middengroep. De arbeiders zijn in die middengroep r.3tuurlijk veel te zwak vertegen woordigd. maar het is hun eigen schuld. Want zij hebben hun mil- liocnen stemmen verspeeld «aan eon partij, die zich zelf buiten de nor male politiek plaatst. In hët groot: kan men zeggen, dat hetFranse .volk; 'zich wederom' een yolk- van" het midden,- cén .uitermate genaatïgd volk, getoond lieeft, .Vveri van de traditfés van 1830, 1848 en 1370. En zelfs .tamelijk ver, van 1 fl-14-*45; De 23 procent stemmen, die op de communisten;'zijn 'uitge bracht, tonen, tot nu'. toe -temhihste,. een daling in het,,, communistische: cijfer. rdie .gunstig:, afsteekt. Dij wat Italië, tezien heeft - gcgevcn/.- Baven- dien, deze 23 procent; vertegenwoor digen volstrekt" niet even' zo vele- milLioenen Fransen,, die/ bereid zijn de barricades ..te. beklimmen. Indien déze consequentie eraan A vast zat, zou bet sternménaaiitai; détó'C.P. be slist-nog heel wat kleiner .zijn, De katholieken hebben zich. in vergelijking: métdé Kantonnale vér-., kiezingeh van -1949, gehandhaafd -eh. zelfs niet'; onbelangrijk hersteld. Men mag - nu wel- rekenen/ dat voortaan een religieuse, katholieke pértijltó Frankrijk;, zijn plaats heeft gevon den. "Al Een der meest-.opvallende" feiten' is dei: grote ppkorrist. /.Er 'schijn'ari slècmsAzëstïen/pfocGht/.thuisblijvers të'^zijh.- Heel wat.- minder /dah/^dc- .laatste keer,* toén/ hét cr meer dah 22 procent waren. Men. had-het. om- gekeerde- gevreesd, i De grote prop®- ganda dér vèrschillëride lichaipëit- te gen het/absehtelsmelhe'eft-ildtis/iiiic-/ ces gehad.iL-itkr'rfot'lhykLf '_Het was .gisteren/mooi yveer'en yiktijd.;,Maia.r;.;de méestë'/Parijzehaaxs; ;dat.,yq0ral'.;d0/0chtahdure0';;det'grootA- ste /stemdrukte. fte.-.zïen; gaven.7 ^Het Vanmiddag waren 472 van de: ir. totaal 627 zetels in de Franse Nationale Vergadering als volgt verdeeld; Communisten 73 Gaullisten 90 Socialisten 8a M.R.P. 62 Radicalen 73 Conservatieve partij 80 Overige partijen 3 De Socialisten, M-R.P. en Ra dicalen vormen 'de regeringscoa litie/waartegen de conservatieve partijen, de zogenaamde „vierde macht" tegenaan hangen. Toen yan de in-totaal 24 602.000 stommen - er ongeveer een half millioen geteld waren, was dc verhouding: Communisten 141.732 Gaullisten. 83.836 Socialisten 73.706 M-R.P. 54.283 Radicalen 95.969 Conservatieve part 74.157 liep'de gehele dag door. Daarna be-; gon de telling. Wij zagen 's avonds de stembuscómmissarissen haar" het centrale bureau wandelen, met: hün" tweeën,- ieder een', stémbushchgsél' in/ de ene, een boterham; in 'dé andere- hand. een agent .er achter. In hét ministerie van Binnenlandse' Zaken was een: enorm administratief apparaat ingericht,alleentoeganfcre'-; lijk voor employé's, die eraan fnée-: werkten: en .de 170 /binnen- /èh bul-; -t'enlandsè journa listen... die/er móch ten toekijken/. Deverschillendei in- lichtipgsdiensten telefoneerden zo snelmogelijk' hun gegevens hiernaar toe. De prefecten moesten de; resul taten van hun-, departement telegra feren. A HILVERSUM. De totale opbrengst van de „Haak-in" actie ten behoeve van het Wil- helmina-funds voor de kanker bestrijding is geworden rond ƒ2.800.000,--. WASHINGTON. - In alle havens van de Amerikaanse Oost- en West kust is Zaterdag een zeeliedensta king uitgebroken, waardoor reeds 650 schepen stil zpn komen te lig gen. Dit aantal zal naar verwacht wordt echter nog aanzienlijk groei en. De staking is een gevolg van het feit, dat de scheepvaartmaatschap pijen niet bereid zijn. in dc. nieuwe contracten de oude .Liepen Vrij dag af tegemoet te komen aan de eisen der zeelieden. President Tru- man heeft geweigerd ce staking,, op grond van.de Taft-Hartley-wet, te verbieden, nudat hij ven de vak bonden dc verzekering/had gekre-. gén.- dat het - vervoer lén behbéve van dc defensie normaal zal door- gaan; MONTREAL.' 'De lyken r.og een drietal slachtoffers van brand die Vrijdag alhier in bet-fUC: St. Cunegonde-Tehuis gewoed Heeft.- zijn gevonden. Het .totale aantal slachtoffers- steeg daardoor tot 37, doch man vreest dat het nog "zal stijgen tot 40. a 'an de til IkLlr'kl ''-UmnkhlLh /:V A 'UUUfl 'k-rfl ik-Ln. LONDEN. Ontdekkingen, gedaan nadat de gezonkenduikboot'/,'biffray". vorige week 'gevonden; was, zullen leiden tot .belangrijke wijzigingeuin.' de constructie van onderzeeërs, aldus voorspellcn maTLne'dcakondigen- in Londen. Blijkens een rapport van de admiraliteit hebben óbseiwaticsluit een duikerklok uitgewezen,-dat de romp; in {tact{is. zonder, tëkènen {vani schade/behalve aan het snuiver-apparaat. het hulp mi ddel, da tb CS t èm*d.A Is om één gedoken vaartuig te laten „ademen", i* ->• U"! c' Vjr A- ''Vv;/-:AVa(Vart een onrer versUgge^-ers) A/y UTRECI1T: Het Hoofdbestuur van de stichting „Door "de Eeuwen Trouw7,{üat door talrijkë'fpabh<atiek1n verband met de ^samenwerking met de' voormalige SS'erl Swcerts en -andere manipulaties in discredict -was geraakt, - zal;>'z^n werkzaamheden ;yoórtzet^n:'7Dït;- Was 'kct''resultaat: van een dóor 'heFHcofdhestuur ljélegde yérgadering in Lfrccht. waar afgevaar- digdeh Vah'/driè én zestig afdellngén hun/mémng gaven' oyer'/hèt hèleid yari de HoofdhesCiiursledén."jVt.cr ;en-vijftig - afdelingen' verzochten --het. Hoofd-; 'besteu a=iri te tdilven, acht af<leliuj?eii, jaffij o..i. lam, Arnkml-, vcén, Rotterdam, Hengelo en Enschede stemden7blanco en:Zaandam' weöstcl éen niéuw bestuur. Duidelijk kwam in deze,-vergadering;:waarin voorzitterj Hf'Goenr'adi namens het'Hoofdbestunr.'-vcrantwoordlng/aflegde,tot uiUng,/ dati Swcerts inderdaad niet vnader faangëduldé-"vverkzaamheden voor, dc/ stichting „Dor: de Eeuwen Xtouw en het bureau Zmd-Molultke'n in Den/ Haagbeeft^veKricht,, ('klok f •i: :iiMet.dQ;"Banstelling, van deza- mané ;d/ié; wch'!{aahva^elük.:;Lë ,C6c'q{hoein-/ ;de;-;Hebben"{wïj//;echter niets.te maken/ ^Mad^hjTOi^idë^i^éri^iCJÖëhiéadi;' {S.weertsrX^^^e/CdcgX^wërd, ;zoals ;-v/;E^Hffi^Öïtp'^CTr^Dét''üïtslag .Van if de-Zaterdag de'Noordoost - ^Polder gehoiiden vërkiezingen voor £^é/:- pqldercdnimissih |yobrj algemene": belangcn'i/héeft uitgewezen.' dat vier' ';;Ia.nd4AyrïjwéI|^eyènveel^:i. aanhang y liëbbèa^-Fai#^ .-'.yer- wierven 'de -Partij vanr: de ,Akbeld, .de K.V.P.xdêvAR. en de C.H.ü peïaeJIn^/tjrceel^ I-Tol- ereif-dièi;hët ,3l{,Decernber, fëevéer v/3800 ''persoHëni--sterngerechtigd; en daar- ;.vari:.as:.-byHa.90naar- destembus, gegaan; A"-:a/a/ k(Uk kM k.y- ,De stemming most worden be schouw ci; als ft;eenerns tige pogi ng, tot. A e én/ démpcra'tischër/bestuurs-rv vorm';in-de{polder;té komen, :heeft; dr./'AABlaaubóer,. secretaris: 'van- :het. ■-0'Renbaar.!li.ichaam.:'de-NqoTdoostèj: :Ujke; Poldery, gezegd.-- Tienjaa/r gey leden: werd-dit-lichaam' ingesteld, met /aan'het; hoofd een landdrost ;metv bijzondere-beyoegdheden./; Al; eerder.:heeft'.deaè "negen 'polderbe-r': Avióne^vaangewezen1 lorri/./zittiag .;te/i neïnéri/inde poldercómmissie voor- ,a^e}nenë.;be?angèni''..w .'commls?/.' sie -/hem, ivan b advies '{diende. ABij grö.elehdyin wbnertali-iVr'f deze com- missie i',thans Kt6t-I{13'^uitgebreid{:ëri voor, de ieerste! maal,,gekozen door' de bevolking! 1 "devoorzittent vany.Dooc 'de eeuwen, 'trouw"fv,veiteldê,' aangesteld/ door-- de, 'gevolmach'tigd/'ministefM^ publiek: der/Zuid^Mo'lvikke.nv dëhëer-. -EC W.-Lokóllo. ar Nikijialuw en ac. heer ;,.Kaijadoe. vLokoIlo- bracht ./Sweerts - ïh contactmet" het dage- /lijks./oestuur.yan .'de/sÜchtihg.enmet Lokónovstonden.:; t weë.'r.'-katholieke /geestëlijkèn.voor de. betrouwbaar-' heid van deex-SS'èr in. „Sveerts beeft? -ih het .verleden, belangrijk, werk gedaan, doch 'grijptiwel eens te hoog in //ziih-v/idealisme'-'/ aldus deze. niet. rnëtnamé: door de/héer, '.Coenfadi. genoemde geestelijken. Ondanks het 'féit;".dat de stichting lalErtot/'de.,;ontdekking:kwam,.dat Swèer.ts -SS'ër; was 'geweest. hesloot men toch met. dezë man:;verder- ;te! werken;' -De heer Lokollo; achtte dit het' besté,:zjj hét, dat iemand Swëerté. zou controleren..■"-y {{■'De heer Cóénradi- onikende, dat van, het-geld door .de stichting faij- eéngebracht-, wapehs'zija gekocht om: ëeh opstand bpAmbon rteeoatkètc- ncn. Wel deed hijmededeling, aat de Republiek Zuïd-Moliikkén beschikt, over, een Geheime Dienst. Twee- honderd zeven en? tachtig 'duizehd-jguldenhéeft'vde.stichting :Uitgëgevëii;h,ypbrwerkzaamheden /ZuLd^Molukken'jihwelkbedrégbe-. igrepen;zijn de onkosten voor de-rei- zen {van :..Hazeihoff R'o elfzerna/ naar Amboh '-:? en de/financiering van eeh.-Rb de:Kruisvliegtujg;;H3t;;bureau .Zuid-Molukken té/ pcr) HEBg heeft, verder zoals de{{ h'eer Goenradi meedeelde bijn£?.Veërtig."'düizehd gulden; gekregen ;/>yodr instandhou ding van dit bureau en honderd', vijf én/veertig'duizend gulden werd/tritA gegeven'/?voor-. „het" Werbindingspro- jèct." .//A; i--'"r" „Debedbeling 'hieryaht' was', vér- bin d in gsm a teriaal naa r Geram te brengen, waardoor Ccram weer in lucht kon kómén" zeider.hec/rr;Cdeh- •radi:en hij/ voegde hieraan tóe,, dat de yerstr.ek.king van een paspoort -door dé ambténaar Mijnen-i'Ppt./aah'/Wes terling .zonder medeweten .van „Door. de eeuwen trouw"./--is''geschied. Al leen Sweerts heeft - volgens de. heer' Coehradi: contact/gehad". mét/Wester ling. 1- Klaar/ en: duidelyk kWam in deze vergadering naar voren. daLde, stich- iing ,;Dbor de eeuwen/tróuw" niet slechts een charitatieve" insteJüng;/ïs>: diefzic/h (en doel stelt eennaar haar( mening/onrechtvaardig behan deld groep personen te- /steunen, (Vaneenknózerverslaggevers}.: ASTENHet' Eeeldorpje Asten, 25 kilometer. ten; zuidoosten?. .van Eindhoven, had (Zaterdagmiddag :de wldggehküitgèstökénfkBo vènk ópkhét: dak' van hotel- ,(De vZwaan", recht tegenovërktietligeméentehuis.ustorid, de camera- van: Philips'kekpeTfmèv.- tele televisie. Ovefóhét'pleinlkron- fcèld'én"". kabels -rvdrik'radioreportage-: wagens,' Overala' waving ■microfoons opgesteld :cn:fepen;.drie,/uur;'stroom- ■de, hetkpleinkvplt genodigden, waar-: onder de kh'oogsten uit' den lande,' Eren voor half vier kondigde een luid gejuich -dekomst -adn vande. allerhoogstë gasten vvan deze mid- dag:koningin Juliana'kén Beatrix'. ■..?>-" Want Aston was, voor één :dag het- middelpunt van veler belang-: stelling.Recht/:,tegenover hét fraad-: huis? immers stond -een :groot caril lon: opgesteld; waarvan ?ao ;.klokken J gegoten,.warén/door de "N-V.; Ncder- 1 andse; klökkehgie terijEij sh b u ts-fLips en; dat bésterad. was :voor hét Cu- /rasaos.; Museum .'te;Willemstad.{Het: draagt dé "iieré" naam„Dé viér ko- nin«skinderen.-" en 'op'; ./dé grootste' klök'/. zijh/. dë'ftiiamën:.. gegoten.van onzevierprinsesjes,' waarmee, tot /uiting wordt-gebracht -de sterke band, die,Curasao', aan Nederland: eh 'zijn,vorstenhuis bindt. ,-?': \v [AA De:, plechtige^ overdracht J,van ft.het. carillon waseén ,geb'eurtenis, /waarr op,/-Astenzich wékenlang-. had voor- ■ibereidMaarde/vkomst bvah?.i de*-.kö*{ ningin /en /prihseé Béatiix" \vas,: een' yolkomcn-.verrassing./.yoor/hétraad- ihuis.-was een. podium opgericht en daar .liameri' de-hÖge 'gasten/plaats om/ dèbij,: zo'n „gelegenheid; on'ont-- be erlij ke .redevo eringen aan/'itéeho- ren, wqaronder divan.minister, Pe- - tërsftèri fvan/mr: Dèbrot;: alsvértegèh- /woó'rdïger van 'de Nedèrlandse 'Ank "tillen.'. - V AjToén liet "hetcarillon-'voor "het errst zijn bronzc-r. kkiuLcn horen Beiaardier, F; Timmermans uit:Rot-: ter dam;spee ld.?h at - CuracaosL volks -f lied' ea Asten luisterde. Uit Hollywood veméemt men wél- eris minder verheugend nieuws dan dat een. filmster „alweer kp.cn ■tweeling" heeft ■■gskfegano'-Hei: ksf echter het '-geval'met'het''echtpaar Jamesj Stewart, dat 'ztchkrneffeen pepast gevoel - van eigenwaarde 'heeft(laten kieken niet: zijn', oudste: 'tweeling, Ronald en -Mlchdel', en zyn i wc ede tweeling, Judy en Kelly (pos 5 weken oud).A hsrig-geïtaahTt ever de,-:,.snort",wélkeontworpen^ om het een duikboot 'mogehjlc^Ttë/f. maken op periscoop-diepte van ongeU»>- veer 10 meter gedurendelangere V perioden/;zo-nódig wéken,.te'.krui'"; sen- - -A 1 /-; •-'/ rUU De deskundigen zeggen dat;"dé:a. ramp van de „Affray" niet de doods-bAA, klok voor de .„snort", zal/bctekenén, maar dat officieélftverlangd;zaïvjvoE-' den, dat het' apparaat /'veranderd wordt, éen kwestie, die-trouwens al A door de .marine-rnensen; besfiudeerd- wórdt.."'"w'fdt De. enige conclusiè, diemeh.-\vat betreft de .^Affray". nu..kan'Jtrekken."'. - is, dab de dood/ plotseling yoor /dèA jG-- '75 man gekoménjis door verdrinking, dcordathet - water doorde opening (meer, dan 'een halve, meter {breed.1)'* stroomde, ontstaan'dcór,béschadiging van de„snor tV.{ Hoe .■de" schadc"'yer-.; oorzaakt is.' moét //nog -ivordén ftvast- gesteld, doch de admiraliteit zégt,' dat de .mogéRjkhèidi'van{aanvaringmet" éen oppervlakte-vaartuig,mietkan worden-ttitgeschakèlcL (R.RRkkjfkk-: BERLIJN. De 'drie Westelijke commandanten in 'Berlijn: .hebben A het-vervoer van rubber, electrische' en' industriële, materialen, mijn-.ó, bouw- en explosieve productenen ft transport on derdelea - van -'.-Wést- "naar Oost-Berlijn aan - banden-'gèlegd.. D"it is de eerste ..vergeldingsmnatregel'ft der geallieerden/ nadat van Sawjet-A zijde een maand\gclcdcn bcperkin-' gen wei den opgelegdaan- de - uit-"'■- voer van West-Berlljnse goederen naar West-Duitsland, - I. imaar dat deze stichting wel:degelijk ^illll!5!!ili!lllHll!lil!llllBl5NBll!liraiWIIBiü]Clilllil|ljl!ll|[[l!l!llllllDl:5^ j/bepaalde politieke doelen nastreeft. ZwakkeCwind V wèersvei:wachling ■geldig'' van S Maandagavond tatDinsdag- -p avond: g ■/ftftWisselehdë;/'. bewolking,. met jj W.borna'melijk' inl-het'/bitiiiehland^, hier .-ieh; daar .eén. huiZwakke m wind,o 'overdag -'hoofdzakelijk 3 .Westelijk.- „'-.ftWeinig//verandeinng 3 in-temperatuur. g'? 19 .Jitrii'"ft^on'. op" 4; u" 19" m- 'onder..g ■Sv21.u:-.;3m:.'':-maanKöp': 2l:u c:59.: 'in'.- ön-^a- S'der 3u" 19 m','"''V .A Britse 'tm-klörtim: Sweerts nicf bij Secret Service DJAKARTA. De voorlichtings dienst yah dé Britseambassade"- te - Djakarta.?, heeft' aan ftdelpers - mede- gcdceld,. Öst een woordvoerder van' het:'Britse ministerie'." van,"Buiten-?: landse Zakén/ de bewering,* dat .de Belg?Bierrë:-i.;'Swéerts-''ft;.een,i":Britse agent zou zijn, als onwaar,heeft ge-" /quulificéerd. ft".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1