Iedereen in Frankrijk blij met verkiezingsuitslag HÉT ROTTEEDAMSCH PARGOL Alleen Gaullisten (15 procent verlies) teleurgesteld Stad Luxemburg één vlugge rizee Echtpaar gestart voor gratis vliegreis Zweden laat vliegtuigen houwen in ons land Wèer Hiaat in Westerse defensie gedicht „Kleine blokkade" van Berlijn opgeheven r Zetel verdeling v- z Foto's van. Nederlands vorsten paar in de etalages Ambassadeurs passen bij uit eigen zak Knickerbockers Weekly brengt, ouders naar -zoon- Josin Amerika Bonn haalt banden mot Tl abt; nauwer aan Spannende uren in Perzië Millioenen-opdracht voorN. V. „De Schelde Drie; Britse Meteors verongelukt Vijf kwartier Russische TV Gen. Van Fleel verwacht 3e ottensiet i >50© gulden szijn er te verdienen llnim I ÏOOO.- geldprijzen! ZOND A G STRAND WWR VIER MENEER'. KNMI zal weersverwachting populariseren voor Koning Badgast lie Jaargang, no. 141 Eed en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Aboon.prils: per week 0,40 perkwartaal 5,15, losse nummers 0,09 Op gerich t door de Stichting „Het Para die' DE Dinsdag 19 Juni 1951 Uitgave N.V! De Nieuwe Pers Postgiro* 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank* te Rotterdam'Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van onze correspondent te Parijs) PAKIJS. De reacties in Frankryk op de verkiezingsuitslag zgn. stereotiep: de "eerste on tevredene moet zich nog melden. De communisten, die toch 80 zetels kwijt geraakt zijn op dc 180, spreken van een grote overwinning.' Het zetelverlies, -schrijft het partybèstuur, is het gevolg van de „dievenwet", dc nieuwe kieswet. Dat dc partijook 10 procent van haar stemmen ver lor en. he eft, wordt zwijgend voorbij gcgaan.De. Stormloop,van de reactie, gefinancierddoor de Amerikanen is mislukt, zegt de „Humanité". Zjj dreigt, ook een beetje, maar op een toon,'die duidelijk laat zien, dat dc partg de klap, haar door de kieswet'gegeven, zonder ernstig verzet accepteert. Zij is er tevreden meer, dat zij met haar 25 pet. de grootste partij van Frankryk is. De socialisten .zijn? natuurlijk ook tevreden!';: Guy,Mollët, de secreta ris,? verklaart - echter 'direct al,-, dat het:gróte prbhleenofblijft; de koop kracht'der arbeiders. De oplossing van <Jit probleem is er echter in deze Kamer niet gemakkelijker' op geworden. Dat is ook de conclusie van „Franc-Tircur"; die consta teert, dat dé uitslag ;vcoral nega tief is: men .heeft twee gevaren af gewezen. Wat het positieve betreft, er zijn nog altijd de problemen van de begroting, de salarissen, de prij zen; Indo-China. de nationale ver dediging. Alles zal er van afhan gen of op dit gebied socialisten en vierde macht tot een compromis kunnen' komen. De „Figaro", de" „Monde" en „Paris Pressé" onderstrepen "vooral de overwinning van het centrum. De „Monde" hoopt, dat de Kamer begrijpen zal;.1 dat het-Franse volk zichv hééft uitgesproken' voor een gematigde politiek, die echter so ciale rqaatrégelen nièt' uitsluit. Zie verder pap., 3} iOOizetels IQu,(zetels 8 Xetels l:zeiei5 Op het-ogenblik zijn-599'van ide^ir£^dta&$2^zete2^alfriWlgt ■verdeeld. -,!-v:£;:V. Communisten Gaullisten - X';- Socialisteh •M.RJP.V; -xgff'Mkr: Radicalen Conserv. partijen Overige partyen; Nadat; 17.103-193 stémfheh gé- teld.. waren - hadden^cle^riimuï' nis ten daarvan, .b ehaal d'|25.76%; de Gaullisten 20.84%; .'dé-socia listen; 15.5%, ide. M.R:P.;;12; 18%, de., conservatieve partij en ;-ll.98% ■én?-. dé' radicalen'19.92 %-:CÜl .Ter vergelijking volgen hier de uitslagen van de inSlfi46:'ge- houden verkiezingen: Comm.-1'; 1 .183 -zetelsKf 28.2% M.R.P. V 164 zetels"'^26.9%) Socialisten- 105 zetels <17.9%) Radicalen 64 zetels (11.1%) Conserv. prt. 72 zetels (11.8%) Treinbotsing in Pakistan KARACHI (Pakistan) Elf men sen zijn omgekomen en 18 .gewond geraakt toen Zondag een -goederen trein te Ghotki op een' stilstaande passagierstrein inreed mih-'de vier. achterste, rijtuigen in elkaar drukte. Het. ongeval gebeurde op .de spoor lijn van Karachi naar Lahore. (Van onze Brusselse correspondent) i; IfüXEMBU^ip: een stipte gastvrouw, die bij een jeestecyke ontvangst'tot in de puntjes verzorgd te voorschijn wil komen, ..werkte de stad Luxemburg aan fie f.poorav gnd-vati (fiët:bëzö etc 'van koningin Juliaha en grins Bernhard gisteravond nogaan haar toilet* Ploe gen van destadsreinigingsdieiist trokken dóór de al bijna ver laten straten -om tangsde route die het hoge gezelschap vandaag zal némen straatvu.il. weggeworpen papier en andere storende onge rechtigheden ijlings te doen ver dwijnen. IJvenge ambtenaren zag men hier en daar de schijnwerperver- Uchting inspecteren, die voor de speciale gelegenheid-, is acnge- brachógoM.voorhet groothertog e- lijk paleisde historische, aan'Ne- derland herinnerende standbeelden van koning Willem II en prinses Amalia; prins Hendrik van Oran je' s gemalin en; enkele, belangrijke gebouwen. 'In de étalagesvan vele winkels in de' hoofdstraat prijken portretten van koning in Juliana en van de hele N èder lahdse ko ninklijke familie. In vele straten zijn ook vlaggemcsten opgericht en Met dé handen in:,, dè. heupen spreekt Churchill, op, het beroemde vltégveld Biggin Hillhet 615de squadron vrij willigers van]' ..de R.A.F.; waarvan hij ere-cöm- mandant is, toe. Dit vliegveld was de basis van' de Hurricanes en Spitfires, die in 1940 de slag om Londen wónnen.]- Nog t'oor hun v'èrtrek van Schïp- hol noëlden de'jieér en- mevrouw: Bórgsteijn zich ..-'ca 'helemaal op - hun gemak in de stratocruiser naar .-New^ork^Aif-h ostess Opal Hess [Verwende henïmeteén rriët een bladsvol sandwiches. 7 - (Eigen foto) DjEN. HAAG-."—In antwoord op' aandrang uit dc Eerste Kamer op" groter zuinigheidbij ;de Nederland- se vertegenwoordigingen, in het buitenland* ^antwoordt 'minister Stikker, dat op' verscheiden be langrijke posten,-, de ambtenaren vrijwel niet' meer van hun. ambte lijk inkomen, kunnen rondkomen. De ambassadeurs op een aantal, der' voor Nederland meest gewichtige 'diplomatieke - posten léggen jaar lijks zèer'"aanzienlijke bedragen 'üit eigen middel én -óp .-'hun ambtelijk ihkomèn- doe, ^teneinde ons. land waardig, te kunnen" vertegenwoor digen. Dé mrnis'tér acht^het in vól- strektè-.strijd Lmet ,:dé -éisen '- van het democratische beleid, dat hij zich voorstelt - te-voeren, wanneer.v er wederom toe; zou,-moeten: worden °y^égaan;op:b^alde posten;al- leenambtenarenmet;eigen;inkorns- ten te .plaatsen,.irnet voorbijgaan van /andere "ambtenaren,dieoveri gens dezë rposiéhtëyéh" goed zouden kunnen ■vervullenv -Hij is .van oor- deel dat mettegehstaande de yer- arming ."yamóohs .riarid.rde.''vervul-' ling vaniambtencin de"buitenlaril-: se die dê daarvoor/jveréistéSgésehikthëidrbér 2lt. (Van een onzer verslaggevers). SCHIPHOL. Prinsheerlijk ge zeten in de diepe blauwgryze fau teuils van de stratocruiser „Golden Eagle" der. Pan American World Airways zijn Maandagavond, om precies half twaalf de heer, en.'me vrouw Borgstcijn uit de Bergstraat ln Utrecht van het maanverlichte Schiphol naar New York vertrok ken.;. -.'-V Ze begonnen, de reis vah'5zeven duizend mijl, waartoe zij zo -onver wacht werden -uitgenodigd,hmZa terdag 23 Juni aanwezigte., zijn bij - ROME..Als bèsluit kvan een driedaags officieel -: bezo ek- aani, Ita-r lië heeft;jde^pultsé;":bÖndskajl5eUër. hedenmorgen':'" éèn "audiëntie bij 'de paus gehad; Ih' *de-'ivdóriafgaande dagen had de ;puitsecregeringslei- dérlahgdurlgé^besprékingen: met de Italiaanse .prernier -Dej Gasperi en. de. mihisterAvan - Buitenlandse Zaken. Het" rësultaat.' was, zoals een gisteravond, "uitgegeven cöm-. muniqué''zegt, het besluit om- de banden tussen. Italië -i West-Duits- land op •politiek,- économisch,'maat schappelijk ;ca-.' cultureel gebied nauwer aan.te halen. Britten moeten vóór mor gen aan Teherans eis voldoen'- (Van/onze- correspondent/te Londen j LONDENHet Britse kabinet heeft, in zijn. vergadering;van.gister ochtend de situatie in ..Perzië be- sproken. Hoewel -de Perzisch e eis van 75 procent der inkomsten sinds 20. Maart voor Londen' nog steeds volkomen..onaanvaardbaar blijft, verwacht men hiér wel. dat de dele gatie vande j Anglo-Iraanse Olie- maatschappij 'niet all..concrete, tegenvoorstellen zal - doen om de werkzaamheden, der maatschappij; in; éèn schéma van -nat5 óhalisatte in te passen, 'maar ook zal: raanbieden betalingen opvoorschot aan de Perzische regering te hervatten. Volgens United Press heeft Hoes sein MakJd;, leidér van -de Perzische oliecommissie, Inmiddels 'gedreigd de raffinaderijen, te Abadan te zul len overnemen en de olielevcranties té. zullen stopzetten indien de dele gatie van de Anglo Iranian niet voor morgenochtend 'ingaat op dé Perzische verzoeken om uitbetaling. ROME. Vólgens berichten in te Rome verschijnehde bladenbevindt de vroegereDuitse minister van fi nanciën dr Hjalmar Schacht zich' in een klein bergdorp\bijTrente ln Noord-Italië. Hij zou daar onlangs bezoek hebbenontvangen 'van gra vin Edda Ciano, do'chter van Mus- solinL De berichten kónden niet on middellijk worden bevestigd. de uitreiking, van het-*.yKegbrëvet. aan ."hun" zodeerlijk gemiste -zóem/ Achtjarige Fransje,de-jongste, stond .er bij';te huilen "toen zyn ouders,, als laatsten van. de. drie en veertig passagiers,:zich in het deur tje van de;, clipper nog- eens -om- draalden. en ;de.wegbrengers vaar- tvel wuifden.'- !.Tranen van opwinding waren het overigens ep., niet van yerdriét: Want toen dé '„Golden Eagle'' op .zjjn:>niachtigevleugels.- de lucht* in raasde, - stondFrans; al weer .uit bundig' met de armen te zwaaien! -Een heel clubje v Utrechters heeft de nieuwbakken; wereldreizigers van' hét platform afeen laatste '„Goede reis!" en „Behouden-vaart" tóegeroepen. iVoor zover de bemanning van hét vliegtuig er wat' aan doen kan, zullen' .*die 'wensen zeker wel ver vuld wórden. „Never mind",; zei gezagvoerder. Parton, tóén - hy -hoor dé, dat vaderden moeder Bórgsteijn "geen ^wqbrdiEngelsyerstaan. ;„Doet er niet .tóe. We; zullen wel een oog je ;óp::beh -hóudeil." En air-hostess Opal .Hess kwam al- met een. blad vól sandwiches aandragen. "Het blijkt;'thans dat de: reis -van de' .heer.en méyróuw Bórgsteijn is georganiseerd.door het bekende. Amerikaanse^ blad „Knickerbocker Weekly",: dat bij de uitvoering'van zijn plart grote - medewerking, on- dérvond van de 1 regering der Ver-: enigde Staten en de: Pah American World. Airways. j- VLISSINGEN.', Dc N.V. Koninklijke Maatschappij„De Schelde" tc Vlissingen heeft van de „Svenska Aeroplane Aktie-BoUiget" te Linkoping iu Zweden opdracht ontvangen voor de bouw van 75 S A.A.B.-S.AJFJ.R.- vlicgtuigen, welke bestemd zijn als Icstoestellen voor dc Zweedse lucht- macht. Tevens; werd opdrachtontvangen voor de vervaardiging van een groot aantal reservé-onder del en. De opdracht beloopt verscheidene mïl- lioeiicn guldens. Met, de productie is reeds een begin gemaakt. Het eerste vliegtuig zal over circa 10 maand-sn gereed zijn. De toestellen zullen in twee jaar tijds worden, geleverd. De S.A.A,B.-S,A.F.I.R. is een, één- motorig, driepersópns trainingst'oc- stel met driew.iellanöingsstel. en. een. verstelbare prpp.ellorDemaximum snelheid vis -275 km pér uur, de kruissriellteid:;-245 ',km. De vliegtui gen, "die geschikt- zijn voor stunt- vliegen, kunnen -stijgen tot een hoogte van 5500 /meter.; De actie-ra dius bedraagt 1050 /km. Het is niet uitgesloten, dat op LONDEN. By Biggin Hill (Kent) zijn .Maandag drie Meteor- straalvliegtuigen neergestort, twee na een botsing in de lucht, de an dere bij Hë't - opstijgen, Waar- schijnlyk zijn1 deidrie piloten om het léven gekomen. Jongetje bij het vissen ■■.-■■ verdronken - (Van orize correspondent); DEVENTER."In :de Bergsingel te Deventer is. Maandagmiddag het tienjarig jongetje Hendrik Tummers tijdens h^t.. vissen verdronken. Er was geen enkele ooggetuige, zodat het geruime .tijd heeft -geduurd al vorens dit ongeluk werd ontdekt. Een voorbijganger zag een hengel: in bet water drijven;: en zag ook het viseramertje dat opde: wal' stond.' Hierna is men. met' dreggen begon nen, waarop het lijkje i$ - opgehaald; „Geluk by een ongeluk.'"..— zal de 50-jarige Eart 'S. Ben onge twijfeld hebben gedacht, toen hij zonder een enkel -. schrammetje uit de auto stapte,'welke tussen een zware; vrachtwagen, en' een bétonnen pacl in dé Amerikaan se stad Omaha werd gekraakt. Ook debestuurder van.de vracht auto kwam ongedeerd'uit: de 'ra- vage te voorschijn* de eerste order nieuwe opdrachten zullenj volgcni -v.. Zweden le,vert alles, -wat .Neder land deviezen: zóu kosten. De mo toren, instrumenten en propellors komen uit - Amerika, De toestellen zullen, gebouwd 'v/ordeii op- de fa briek van- de :"N.V. Koninklijke Maatschappij „De- Schelde"- té- Dor- dtecht. jHet -aanvaarden van deze opdracht betékent!-dat -d.e. vliegtuig; bóüw van „De Schelde'', die.jvo.of de oorlog vah; betekenis was. .thans op grote schaalzal' worden; hervat.- LONDEN.'^;^è^,cmm'iddéiiy ke reactie van def w,erëldmarkt: op' .de Franse - yOTkie2ihg^tslagèh..f/aW3S één koersstijgingvodr ï'rahse j.'-ef- fécteiivlén een daling -van de hóte^ ringen "rop de /vrije, gotidmarkt. Vanmorgen had bijna ieder huis de driekleur uitgestoken. Vijf en dertig saluutschoten zul len na dé landing van het speciale KLM-vliegtuig met het koninklijk echtpaar en zijn gevolgwaartoe óojc minister StikkeT behoort, weer klinken. Dan zullen de-hoge gas ten, voor 't eerst in levenden lijve onder, de Luxemburgers, hun! in tocht houden langs een traject' ucm ongeveer drie kilometer lang van het vliegveld over de Avenue' de' la Liberté naar het groothertogelijk paleis. Gliurchill wil weer-een i Britse burgerwacht LONDEN. Bij gelegenheid van de bezichtiging van opleidings kampen van de R.A.F. heeft :dè En gelse oppositieleider, Churchill, Maandag- dé onmiddellijke weder- in stellingvan de. Engelse burger wacht, (Home Guardgeëist. Als eeiioorlog- -zou uitbreken, -aldus Churchill, zouden wij,: behalve lu c htaanva lien h oogstwaarsch ynlïjk qok luchtlandingstroepen moeten bestrijden. "/NEW.ijïpRK-Josephine Baker,'"'dé^gekréuxdé-Jh^s^ arfisté. heeft een optreden"op:een weldadigheidsconcértin Atlanta (Georgia) geannuleerd, omdat drie vooraanstaande .hotels .weigerden haar ïogfes te verschaffen.,, - Mii!iia[aiHiiiiii»r,!n-wr.iiövitei>iiMi!8jairii*j:i!ïraEffl (Van onze correspondent) WINSCHOTEN. De heer W. A. Larmoyeur te Winschoten, die in het bezit is van een Philips-tclevj- sietoestel, beeft niet "minder dan yijf kwartier;! Jan geen vrij duide- lykè uitzëhdmg kunhi^ w'aaihemèh -uit Rusland.; Deze uitzending.; gmg, over de golflengte 50-55 Megahe'rz: -Zijbegon;-met het beeld-patroor; -waarnaeen omroepstér ;iyerêcheen. Later wareri;duidelijk ./Russische, mededelingen, pp.het;te!evisiescherm te herkennen. Na de nieu.wsuitzen- ding kwam.-* ,;er -. een zangeres en .daarna ging een toneeldoek op en maakte een heer in rok. zowel naar links als rechts een ^buiging; voor het publiek.;Het bleek een dirigent te zijn, dieeen. orkest leidde. De duidelijkste uitzending was' ëchtet een opera^scehe.; Tenslotte zag mén.: een stadion vol .mensen. Het beeld wérd hierna ,vaég!' doch af en toe waren de spelers op het terrein zeet schérp en zag men duidelijk een voetbalwedstrijd. PARIJS -Generaal Eisenhower heeft de benoeming van .de. Ameri- Jtaanse admiraal Robert Carney als bevelhebber i-an de geallieerde strijdkrachten dn Zuid-Europabe kend gemaakt.' - - - Als voornaamstemedewerkers van Carney werden "een Amerikaan se atoomdeskundige, generaal-«na- joor Schlatter,en een Italiaanse ge neraal, Lazarro dc .Castiglioni, be noemd, die;resp, de leiding van de luchtmacht en van de grondstryd- krachten in het gebied krijgen. Een Britse woordvoerder: heeft medegedeeld, dat de Britse Middel- landse-Zeevlogt niet .onder het be vel van admiraal Cariiey zal komen. .Mogelijk zal men ons .échter ver zoeken een .bijdrage te levereneti deze zouden wij '.waarschijnlijk ge- veh."-i ■.•-•'"''-•r:-'.-ivT Generaal' Eisenhmver,; zal vandaag een stafvergadéridg; van de vóar-- naamste hevelhebbers van het At lantisch Pact presideren. Dit is voor het eerst, dat; een conferentie van die omvang, waarop de voornaamste adjuncten van generaal -Eisenhower tegenwoordig zijn, te Parijs wordt gehouden. Op'dc agenda' van dé vergadering staat onder 'meer de studie van de .verdedigingsplannen van West-Europa. ■TC'KSO Maandag wérd dè/'jjo- allieerde opmars:im;Korëa" bijhaJ-op hetgehele front, doox.de Noordelij- ke! tegenaanvallen' opgehouden^/Dè Noordelijken hébben zich' in. voor verdediging geschikt.geblèdj: inge-. graven en hun luchtmacht is' onge-' woon actief. -r'^ -/ De sterker wordende tegenstand geeft voedsél aan dé-geruchten, dat de Noordelijken langs hét gehele front een tegenoffensief voorberei den, mogelijk deze keer'ondersteund door de luchtmacht Volgens' ge- ruchten zou hél offensief op 25.Juni, dé .aanvangsdatum; vair/de - oorlqgi.in Korea, beginnen'. 'V' i Volgens ,Le Monde" heeft luit- generaal Van Fleet,".-de/bevèlhehhec yan het Amerikaanse échtste léger in Korea Zaterd ag gezegd, .éerf - dèr-i de offensief van de; .Chinese com munisten te verwachten, t «V ..:f f (Buzondére correspondentie)- BERLIJN. De strijd om de export van West-Berlyn naar de bonds- Mpnbliek, die :slnds'enige dagen bijna geheel was stilgelegd, is Maan dagavond geëindigd. Na succesvolle onderhandelingen tussen het Inter zonale Trustkantoor in West-Bcrlljn en het Oostdultse ministerie vcor de ölnnenlandsc Handel, hebben de Sowjet-antoriteiten dadelijk een deel dan -4M° vastgehouden, geleide-biljetten aan dé Berlynsc Se naat teruggegeven en zodoende de export der daarbn behorende goederen goedgekeurd. De Westduitse autoriteiten beslo ten na het beëindigen der onder handelingen de afgebroken bespre- hmgèn oyery een nieuwe interzonale hv^e^nkomst. 'te,; hervatten. Met deze vreedzame, bijlegging van het geschil is het gevaar voor een mogelijk*. .nieuwe - handelablokkade van de - Westberlijnse sectoren door de Sowjet-Unie geweken. Een zegs man van de Westelijke-geallieerden deelde mee, dat door dè bijlegging van het geschil de Westberlijnse export in de omvang, welke deze tot dusver had, kan worden voort gezet. - met het opsporen van de gevluchte Ketellrinkies. U DOET TOCH OOK. MEE' Zie „De. Schiedammer?' van gisteravond (Van een onzer vefslaggeners) DE BILT Het K-NJtÏL, gaat zijn weersverwachtingen. pöpularisëren ten gerieve' uan de badgasten. Wat moesten pa, ma én de kindér3 er tót-.nog toe vah' dènkèn als het wéerb eyicht vóór Zondag'sprak: van ,\zwakketot matige wind" eti „iets hogeretemperaturendah gisteren?" Was het dah gq?d weer brp .Maar liet. strandte gaan óf-MïeiZNiemtind. die hét zeggen kon- want:: goéd strandweek wordt niet berekend doóx dè wortel te trékken uit de factorènwindfVochtigheidj'tevzpe- ratuur' èri zon. Dat wórdt bepaald dóórêen Jtarrrionisph' samènsteF van deze factoren én dat*te- omschrijven, daarvoor "schiètènvwetejxschappélijke termen te kórt. AlZeen Korung-Bad-. gast kan zeggenM&ijh} strandweerj vandaag." - De heer Délver, wetenschappelijk; assistent óphét KNMI;heeft :.dat ingezien.Hij ontwierp eenstrand- wecrrapjpprt'V waarop - badgasten moeten invullen: wat zij - op-.een-.be-' paalde ochtend of middag van' het weerdenken:Eén''éénvoudige cij- fertabel. Cl slecht,- 2 vrij slecht;; 3 vrij goed, 4 go'ed,. 5—ideaal)rhaakt'hët"'nötefenyan de ,1aanEenaamheid'j, van :hét; weer gemakkelijkr - Er zijn drieduizend van! dezekaarten, 'gedrukt; 2300 zijn ertiitgezet in hotels/en.; pensions langs..dé kust .van. /Cadzand' 'tot- Ameland, Wanneer* diéin de. ko mende weken: op;'_ 'verEchlUende, p!?2isehdoqr yërscHillehdp/meh- sen; ingevuld -:, worden/!"(op"élke> kaart kunnen veertiëh.;;""dagëp. wor- den génoteerd)krugtv 'hetUKNMI'; een !glóbaalï|'qyerzicht .^yNÉipv/Kwat- strandbezoekers(.go^ff^iadweer" noemen.-jDéze gegeyéri^-^érgèJë-:.' ken 'mét";-édeCwëterischappèlijkë waarnemingen" -.óp.'i^déiëlïde"-sidag •- waarover ;de;' badgasten-? schryvén,-: Stellën; heté-KNMI in/staét ïun 'Ae toekomst bij het weerbericht! voor al voor de wêek-ends te --vermel den of, het al dan niet:góed strand- weer zal zijn. En. Aat kan Aan: voortaan in de taal van dè' badgast; geschieden: „Zondag- ".strandweer', vier meneer!" j. Zelfde temperatuur •--T Weers verwachtingy geldig. - van-1 .Dinsdagavond':>:tot.,;;;-Wóénsdag- 1 g avond: :5 f. i Wisselend,! bewolkt1 'en.-"--óver-"t 1 wegend;: Ijvjnd tussen Westenr^uld:-:On^ g geveer dezëlfdéVtêmtoëratuur als"' j 2ó Juni zón op 4 -u 519 m "on der-1 ;-.2X;.uH3.m:!.maanv op/ 22ü,;;48 oir oh-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1