8 m Atlantische gemeenschap gaat vöór Europese integratie Een drama in knipsels 1000 WOORDEN Zuinigheid bedriegt 1 .van' iZuid-MohikfcenLJtaHfc tZTZilïïi""1' Geroofd kunstbezit is grotendeels terug BEVRIJDT De keerzijde Westerling (met baard) in Parijs opgedoken We zullen er ivederom aan moeten wennen Internationale samenwerking niet aan dogma's gebonden, zegt mr Stikker De Gaulle voor een pijnlijk probleem W aterwegenkwestie cn Kamers van Koophandel Plaatsvervangers wachten op Moskou 1 Jud-directeur beschuldigt ht dagelijks bestuur „Ik vond een complete chaos'" Joor de Eeuwen Trouw" wert met hulp van oud-SS-man «si Alles werd oné'vöorgesc/ireien 1 y^riSlS in Sticht int 'erbitlering bij het ^we^gggj Regeringspublicatie over Korea Gemeente Amsterdam sluit Oude Kerk MINISTER STIKKER DEELT MEE: „Vliegtuig en ook wapens gekocht" „Burgess was geen communist" Koninklijk paar in Luxemburg Dinsdag 19 Jaini 1951 DEN HAACU Ten; aanzien van do methode, welke bU het tot stand brengen van internationale samenwerking dient te worden» gevolgd, sluit de regering, zich aan btf het standpunt dergenen, die menen, dat een aprioristische voorkeur onjuist moet worden geacht. Ook naar haar oor deel zal in concrete zin dienen te worden beslist, van welke vorm van de gewenste samenwerk In g- het beste resultaat Is te verwachten. Alleen op die wUze zullen de mogelijkheden, welke 2ich voordoen, zo goed moge lijk kunnen worden benut, aldus minister Stikker in ztfn antwoord aan de Eerste Kamer op het voorlopig verslag over de begroting van Buitenland- SèZaken vöor iÖSL De noodzaak van een hechtere samenwerking .tussen de landen, welke tezhfrien:.- dé 'Atlantische ge-; meenscbap'^orraên, Is zo dringend, dat het niet"; wenselijk schijnt te wachten op de totstandkoming van associaties van kleinere groepen T^E leerling-verplegenden hebben '■*-? niet. te klagen over een gebrek aan voorvechters voor hun belan gen. In' de laatste gemeenteraads zitting hebbend deze voorvechters ondubbelzinnig doen blijken, dat zij het oneens zijn met de door de re gering vastgestelde salarisschaal. Mej. Zeclenberg heeft bovendien doen blijken, dat conformatie aan de Rijksregeling zou betekenen, dat de Raad zich zou gedegradeerd zien tot ja-knikkers wanneer hij niet de vrijheid zou hebben met een ander voorstel te komen. In de salarisregeling, die de ge meenteraad .anderhalfjaar geleden had opgesteld, was een aparte schaal opgenomen voor eerste jaars-, tweedejaars-, en derde- jaarsleerlingenvan resp.- 600. 720.en f 840.—Hoger gezag heeft zich met deze schaal niet ae- codrd kunnen verklaren én-hóudt zich nu aan de basis van resp. 480.—, 540.— en 720—Op aandringen van de gehele; Rotter damse Raad zal;mu nogmaals ge tracht worden om verbetering in de salarispositie der leerling-ver- plegenden te bereiken.'Wanneer dit overleg nu weer anderhalf jaar in beslag neemt, schieten de betrok kenen van thans daar wel erg wei nig mee op. Intussen blijkt hoe moeilijk het is om jonge mensen voor dit werk te krijgen. Weth. Schilthuis •kwamtómet: cijfers, die; daarop een schel licht werpen. Voor de 62 leerlingen, die wij op 1 October n<töi<* hadden, zijn er pas 28 aanmeldingen, terwijl op het to taal van 467 verpleegsters 77 vaca tures zijn. Het is 'duidelijk, dat de onvol! doendesateriëj^mg ^diCfwerk 'bïü- J terigéwoon' onaantrekkelijk maakt. zodat het. te wensen is, dat hoger gezag nu ,e!ndblijk" - eens meteen '.wat redelijker;basis over de brug komt. ïüfer bedriegt de. zuinigheic de wijsheid- van landen, wanneer het mogelijk Is in het kader van het geheel een schrede voorwaarts te doen. De ontwikkeling van: de Atlantische samenwerking mag niet vertraagd worden door moeilijkheden bij een Europese integratie, evenmin als de- voortgang der Europese samenwer king, welke kan worden verwezen lijkt mag vertraagd worden, wan neer de Atlantische gemeenschap als geheel daarbij op een bepaald ogenblik achter zou blijven. Al is de Regering overtuigd van de voordelen van de deelneming van Engeland aan een verenigd Franse verkiezingen Vervolg van pag. I In „l'Aube" zegt Schuman, dat bet Franse volk zich vöor een rustige en waardige politiek heeft uitgesproken, maar; gematigdheid is niet het zelfde als immobilisme. De enige party, waarvan nog geen reacties bekend zijn, is de R.F.F. Dè Gaulle staat, ook voor 'n uiterst pijnlijk probleem. De ver kiezingen zijn tegengevallen. Van de 35 procent.- die hij bü de ge meenteraadsverkiezingen van 1949 kreeg, 'toen hii zich voor het eerst presenteerde als hoofd van een politieke stroming, zijn 20 pet. overgebleven. De groep van hon derd Kamerleden, waarover hij thans beschikt, is te zwak om hoe dan ook een dominerende invloed uit te oefenen. Maar deze partij moet het ln hoge mate hebben van de suggestie van dc macht. Nu ,zij deze macht niet gekregen heeft en ook niet in nbare tijc' TT ET tocht al jaren in de hal van het hoofdbureau -van politie aan het Haagseveer. Hoeveel bri gadiers,- rechercheurs, dieven en inbrekers daar ..gen' verkoudheid hebben opgelopen' is niet precies hekend, maar hef 'moeten er ont stellend veel -geweest zijn, zoveel zelfs, dat op een - goede, dag; het lumineuze plan werd geboren, de hal té laten verbouwen. De ge meenteraad Verleende, crediet De verbouwing-kostte ongeveer f 37000.Wie nu op het hoofd bureau komt,, als .vriend of als vij and, waant zich een ogenblik i in een bank:, alleen? debordjes .kas'; en .deposito* ontbreken. Maar het tocht nog steeds Nu begrijpt niemand waarom er verbouwd moest worden. Wij trouwens ookniet. De overheid houdt ons soberheid voor en nog eens soberheid. Voor f 37 mille bouwt men vier- huizen. Die zijn harder nodig en meestal tocht het daar niet Erv-kaii?'zelfs een betere salariëring van betaald worden voor de leerling-verplegenden kan veroveren, zij dus niet bij machte is haar te genstanders te blologeren, rijst dc vraag,, of zij bij machte zal blijken haar eigen aanhangers voldoende te biologeren, om hen in de Kamer in de pas te laten lopen. Zeker moet de Gaulle uitermate -teleurgesteld zjjn7 :.W aa fschij nllj k ^verktatirt'dit t zwijgen van zijn hoofdkwartier. Enkele zetels moeten nog worden uitgerekend. Negen daarvan, de grootste groep, moeten uit Straats burg en omgeving komen. Hier is een lelie strijd gevochten tussen de gecoaliseerde regeringspartijen en de Gaullisten. Beide waren in, de buurt van de 50 procent. Bjjhet natellen van.de stemmen bleek, dat er 10.000 waardeloze stemmen, waren, die ech ter de berekening van; de absolute meerderheid - beïnvloeden. Dit. leek de commissie zo: verdacht, dat rij heeft besloten, de verkiezingscijfers van dit departement geheel te con troleren. In afwachting daarvan blij ven, de negen'zetels dus onbezet. Europa, dan betekent dit toch niet, dat in alle gevallen de afzijdigheid van Engeland, voor Nederland een onoverkomelijk bezwaar zou ople veren" om aan bepaalde vormen van Europese samenwerking deel te ne men. zoals ook ten aanzien van de Nederlandse; ..deelneming V aan het Schuman-verdrag niet het geval ls geweest: Dat de Regering besloten heeft aan de studie-conférentie voor een Europees leger' niét. deel te hemen als vol lid, doch slechts als waarne mer. vindt zijn verklaring dan ook niet ln het feit, dat Engeland niet als vol lid deelneemt, doch alleen hierln.vdat zU; van oordeel is, dat de opbouw van de Atlantische strijd macht. welke eerste prioriteit moet genieten,, door de oprichting van een'Europees leger eerder zou wor den vertraagd dan bevorderd. DEN HAAG. Het Is niet juist, antwoordt; minister Stikker op vra-. gen van het Tweede Kamerlid Mae- nen (KVP), dat de Regering gezegd heeft," geen verdere stappen in zake de Nederlands-Belgische waterwe gen te ondernemen, voordat de Kamers van Koophandel te Rotter dam en Amsterdam zijn gen pleegd. Wel is tijdens een onderhoud van de minister met een afvaardiging uit Amsterdam en Rotterdam waar bij zich de voorzitters van de Ka mers van Koophandel dier steden bevonden, gezegd, dat indien be doelde heren te-zijner tijd nog eens met de minister 'n gedachtenwisse- ling. zouden willen hebben, hij hen, evenals vertegenwoordigers van an dere ^belanghebbende lichamen, daartoe gaarne inde gelegenheid zou stellen. (De strekking van de vragen' van de heer Maenen was, dat ook andere' Kamers van Koop handel zouden worden gehoord). Advertentie I PARIJS. De plaatsvervangers der ministers vanBuitenlandse Zaken der Grote Vier zijn Maan dag voor de 72ste maal bijeenge komen. Na: een kwartier ging. men reeds uiteen.:'.Dé, Sowjet-afgevaar- digde i<Gromyko verklaarde, dat; hij van; zijn regering nog geen ant woord op de jongste Westelijke nota had 'ontvangen. De volgendevergadering zal worden gehouden, wanneer Gro-: myko .het antwoord van zijn: re gering heeft ontvangen. -..g (Advertentie LM.) DE ideale combinatie VAN RIJKE YIRGINIA-5MAAK EN PERFECTE MILDHEID ■SCHIL „DOOR DE EEUWEN TROUV CKORT VAN VELE DUIZEN'DENVovers. wmrboj jBèstuur „Door de Eeuwen' Trouw" blijft aan „Het enige, dat wij verloren hebben, is ons gezicht.'., waarom zouden wij dan heengaan?" DEN HAAG. In zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer deelt minister Stikker mede, dat in Juli a.s. een publicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken verschijnt, waarin het beleid en het inzicht van de Regering ten aanzien van het optreden der VN. tegen de agressie in Korea uitvoe rig is uiteengezet. Het belang, dat de Regering hecht aan dit eerste voorbeeld van collectieve rechts- handel door een internationale strijdmacht, blijkt' overigens uit het aandeel, dat Nederland daarin heeft genomen.- AMSTERDAM .De hoofdstede lijke Dienst van Bouw- en Woning toezicht heeft:op last van het ge meentebestuur Zaterdag jl. de Oude Kerk doen sluiten. Enige.,dagen ge leden Is ccn steen -uit het gewelf omlaag gekomen. Een onderzoek bracht aan het licht, dat grote ge- d.ellen van het hout totaal zijn ver molmd. De kerk dateert van heel vroeg in de 14e eeuw. Reeds jarenlang be staan plannen voor een restauratie van dit oudste gebouw van de hoofdstad. Het-nu nodig gebleken herstelwerk zal naar deskundigen veronderstellen die restauratie enige millioenen duurder maken. DEN" HAAG. In de Eerste Kamer beeft dc heer Wendelaar (V.V.D.) op 27 Jcll 1949 de gedachte geopperd, om als vergoeding voor het ge roofde, niet teruggekeerde Nederlandse Kunstbezit, en ter compensatie van dc totale door de Duitsers aangerichte schade, kunstschatten uit Duitsland te eisen. Minister Stikker wijst deze gedachte in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer af. Hij betoogt, dat de bezettingsauto- toriteilen, dieuitsluitend verant woordelijk zijn voor hetin Duits land gevoöde restltutlebeléid, het standpunt Innemen, dat hét na tionale kunstbezit;van een laud dient te worden beschouwd als een. „patrimolne national", dat zoveel mogelijk in stand dient te worden gehouden. Hiervan uitgaande, heb ben deze .autoriteiten alles in het werk gesteld om dat 'gedeelte van dit „patrimoine national",dat, ge- Philips 12% dividend EINDHOVEN. Commissarissen van de N.V. Philips' Gloeilampenfa brieken zullenaan de. .jaarlijkse al gemene vergadering van aandeel houders op 3 Juli voorstellen over het boekjaar 1950 uit te keren een dividend van 12% op de gewone aandelen en een dividend van 7,2% op de preferente aandelen. Tsjiang wil partij zijn in Japans ATedesverdrag TAIPEH, (Formosa). Tsjiang Kai v Sjek verlangt deelneming van het Nationalistische China' aan het opstellen van Japanse vredes verdrag op voet van gelijkheid. Hij zé! geen genoegen nemen met een discriminatieve behandeling 'van: de .nationalisten, Clir. Werkmeestersbond in- liet--zilver- - UTRECHT —'Dé Nèd; ChrJ-Wok- meestersbond heeft in. het gebouw voor Kunsten cn Wetenschappen te Utrecht zijn zilveren jubileum ge vierd. De voorzitter, de heer T. Hokken uit Zwijndrecht, sprak een feestrede uit en 'savonds volgde de heer M- Ruppert, de voorzitter van het C.N.V. zijn voorbeeld. Zedenmisdrijven ontdekt in Enkhuizen HOORN Te Enkhuizen zijn de laatste weken zedenmisdrijven aan het licht gekomen, waarbij diverse minderjarigen zijn' betrokken. In verband hiermede werd na een om-; vangryk onderzoek een 38-jarige man gearresteerd. De justitie heeft besloten met do uiterste strengheid op te tr eden- durende de oorlog uit Ned geroofd, zoveel mogelijfc ederland is aan Ne derland terug te geven. Voor de restitutie van dit kunst bezit zijn don ook aanzienlijk rui mere maatstaven aangelegd dan voor de restltutié van andere door do Duitsers geroofde goederen." Hierdoor en mede dank zij de toe wijding der Nederlandse functiona rissen, die met de restitutie van kunstbezit waren belast, is het mo gelijk gebleken, dat veTreweg het grootste deel van het geroofde kunstbezit in Nederland is terugge keerd Het'hierboven vermelde stand-; punt der - bezettingsautoriteiten, dient naar de mening van de mi nister op het kunstbezit van elk land te worden toegepast, dus ook op dat van Duitsland. LEEUWARDEN. De heerN. H, Blink, oud-secretaris van de Frie- sch'e Maatschappij van Landbouw, is met ingang van 1 Juli;benoemd tot directeur van het Vee- en Vlees- aankoopbureau te 's-Gravenhage. Belgische kruitfabriek in de lucht gevlogen NAMEN. Te Jambes, bij Na- men, zijn drie arbeiders van een kruitfabriek ten gevolge van een ontploffing omgekomen. Talrijke personen zijn gewond. De ruiten zijn tot ver in de omtrek verbrij zeld. De fabriek zelf stortte in. De ontploffing .was op 15 tot 20 kilometer van de 'fabriek té horen. Naar schatting bedraagt de schade ongeveer 3.000.000 Ir. ROME. Gasperi zal, herfst, een Bonn. Minister-president Do vermoedelijk in de bezoek brengen aan (Advertentie 1M.) van rheumatiek, spit. ischias, hoofd en zenuwpijnen. Neemt daarvoor regelmatig Togal. Het middel bij uitnemendheid, dat baat waar an dere falen. Togal zuivert de nieren en Is onschadelijk voor hart en maag. Bij apoth. en drog. ƒ0.83, ƒ2.08. ƒ7.94 Af UN zomervak was tn gekeerde L 1 staal teruggekomen van de kleermaker en lag op-de divan uit gestrekt ale iemand die onwel ge worden is. Onmiddellijk ontdeed ik mij behaagziek van mijn bovenkle- ren, stapte in de lichtgrijze broek, deed het smetteloze jasje can en trad elegant voor de spiegel. Waf ik daar zag, deed mij echter ineen krimpen: ik correspondeerde, met een in jlanel gehulde gebrekkige. Aap-achtig lang, staken mijn armen uit de mouwen, de;borst blies en op de rug toas een enorme bult ge rezen, die ik van nature niet heb. Waarschijnlijk had de kleermaker dit kanceitje in dronkenschcp opge knapt Staande voor die spiegel 'werd ik woedend. Begrijp me goed ik ben tolerant van natuur en verricht zelfs bij tijd en wijle goede werken. Iede remorgen geèf ik bijvoorbeeld een juffrouw die zich "bedelendin een sleuf ophoudt een dubbeltje. Ik zou voor dat;, geld een jaarabonnement op. de Staatscourant kunnen nemen, maar ik besteed het belangeloos aan haar loerend toezien. Vóór hondjes, die aan. deuren krabben, pleeg ïk aan te bellen,, ook: als zë daar hele maal „niet wonen, en een man met een vuuircde hangsnorA eri zes schuldeloze kindertjes, 'dieleed on± der de gevolgen van; een' jeu'gd-iri- klimming, heb Ak nog onlangs uit de misère' getild door hem iri de ar men van een maatschapjielijk-.wer- kende dame te stuwen. Ik vermeld dit a ties nief uit zelfverheffing, doch om U duidelijk te maken dat ik mij bést eens mag permitteren boos te worden op een kleermaker, zonder humanitair beneden de waterspie gel te biljoen. Reeds een kwartier later-stond ik tn zijn verdoemde paskamer, waar hij mij altijd, de nieuwe Engelse lappen toil Zaten betasten, maar deze keer maakte ik, met het ge zellige ponem waarmee hij mij te gemoet trad, korte metten. Ik trok mijn regenjas uit, en als eert monu ment dat tcordl onthuld, rees ikn-.et buZl. blaas en aapareten .'.uerschrik- kelüfc voor hem op. In de spiegel zag üc hem. t»erbleken en ik hoorde hoe zijn precieuze mond uit louter ontzetting een vloek oan ztoaar ka liber formuleerde. ,x>it is prulwerk.'" zet tk! mij weer opwindend aan de ruïne, die ik voor mij zag. Geen enkele behoorlyke kleermaker zou zdiets Achter mij sloeg een deur hij was weg. Naar. zQn vrouw, óm uit te, huilen? Nee. daar hoorde- ik hem weer naderen op de gang, opgewon den pratend nu: - „Rondutf schande tykHet pak hebt U volkomen verprutst. Maar nu is het uit met mijn, geduld. U naait mijn klanten de deur uit cn daar heb ik schoon genoeg van. Morgen hoeft hier niet meer te rug te komen." Triomfantelijk keek ik or*. Daar stond, naast de kleermaker, de voor malige infciimmer met de. rode hangsnor, die l'fïc destyds. aanbeval btf die maatschappelijke dame. Hij had een centimeter om de hals, een schoot.vol rijgdraadjea' en een ge laat vol kommer. ,,'t Y/as lastige stof...." sprak hij, naar mijn buü kijkend. „Ddt.is waar", zei ik haastig: ,,Erg kreukelig. Ik had er ook attyd moeite mee.. „Ach, maar daarom hoeden de mouiocR toch. niet'verknipt te ioor-; den.'" rièp'de kleermaker' ,Jk heb ze wel graag kort", zei ik,. „En die rugf Ach, ach, ik sta er van te kijken .sprak de patroon. EU hebt volkomen' gelijk meneer. Het is prutswerk van de .ergste soorf." „Nou, nou, nöu...." suste ik,maar de man was door het dolle heen cn vervolgde: .Natuurlijk vergoed ik alle scha-' dc. U zult er behoorlijk bijlopen. En die beunhaas gaat onmiddellijk mijn huis uit." Zó komt het, dat ik nü tóch' een nieuw zomerpak krijg. En dat die hangsnor vanmorgen weer voor.mij stond en klaaglijk vroeg: „Wat nou, meneer?" v - KRONKEL. aantal voorvaderen! Consequente hardheid TT" OOR'mensen mei een smartelijk goed geheugen, die „als vanzelf' telkens met hun gedachten in het verleden vertoeven vooral bij het verleden van tien jaar geleden, gaat de re-normalisering van de we reld na 1945,weleëns, te snel. Toch 2ullen zij er. aan moeten wennen, dat hun eigen generatie nog beleeft wat zij gedacht hadden dat voor een veel jongere generatie zou zijn weggelegd. En over het algemeen will en-zij er ook wel aan wennen. Waaraan wennen?,- zal men vra- zijn wij van overtuigd. Daarom, als vroeg een Justitieelambtenaar aan. gen. Hieraan: dat' Nederlanders voor deze rubriek met haar 1000 woor- mevrouw Pctam. - andere dan 'strikt-zafcefvke bijzon- den. even van uiterlijk verandert „Waarom niet? derheden naar - Duitsland gaan, dus om innerlijke verbeteringen te zoe- nadebcodschap o ■naar sport- en dergelijke feesten ken ln deze vacantiedageh, dan 'zijn zfwcn^een^ maarschalk van Frank- (Kielmuoche) dat de nieuwe wij ervan overtuigd, dat U hauen-Hansa-gedachte steeds ;meer fer.n: - veld wint dat Rijn-' en bergqebie- ncn. den weer in'zwang: komen by toe- 3000 meter hoog in de bergen en eenlevende Duitser naar bulten in Engeland beminde toneelspeel zijn dol op stalen bijlen en messeri, strompelde met een baard van een ster, komt in Maidenhaid aan. 40 want die schijnen beter te zijn dan e! schijnt waar te zijn. De lucht- handtekeningenjagers rennen op stenen en houten hak- en snijwape- toevoer was onbeschadigd gebleven haar af, de houten steiger bezwijkt nen. en lek water druppelde in .voldoen- en allèn, ook Cicely, gaan kopje on- m ft r i de hoeveelheid naar binnen. Alleen der. loppunt van eerlijkheid, de duisternis was de laatste twee or j t Op +a TTfv-mUi! otffcaagiijt geweest:De over- bcfiroooen verboden ODfiefiraven^b"omen !fve?de is 32- ia,ari 4 ff UD-.ALBLAS. wertldbercemd SSt An een^itswet wJrtU dood- vaP,- wi?.2 zakke? Woem om zijn noéti.vUze bestratlnü oöfc namens «estoïveï Estailm aangetroïlen. - iedere dag werden de keien gc- rn^U°vann KatteumoedeTzorg SSS&Ji hïï5iho?«hïSii2nv!r! geweest voor dingen dia thans hun f-EHEEL Leunen bü Venlo volgt beslissing krijgen'.... Wie wonnen VJf met belangstelling de opcroei wenreaseren voortaan haar schrob de stembusuitslag?: de doden!, want van eekhoorns die docr woede maar op haar kroost af want iedor mens heeft ccn onbegrensd een.kat worden grootgebracht tcge- door hct ^raa^chrobben ontstaan lijk -.met een paar jongen van de kat. De kat snapt 'er - niets - van, dat. die bruine wezentjes geen muizen WJ1LT u uw man meedelen, dat en vis lusten en nooit miauw zeg- ri v hij uit zijn cel op het fort gen. vervoerd zal worden naar een par- ticuiiere v.-oninj op t eiland <Ycu) l'an kussens afblijven opschrift aan, luidende: „Kerkgangers mogen BW6 C1»a« u,w„„su, w en wij r«k behoeft van memand. een ge- kniel-cn zitkussens niet uit de kerk leer br maar al te graag aan willen wen- nsdeboodscbap aan te nemen of aan meenemen, om naar de bioscoop te veld wint dat R^n-' enberggcbic- nen. te horen". gaan." De stoelen ln de bioscoop g: komen bil toe- ut i t Tfitert. dat veel grensgemeenten. Nauwkeurig geschat toenaderlngsfeesten beramen, en tjou a Wu ar rw dot er ta'Dcn Haan weer een Duit- A S OU 1"tn—n 2 ra DTJ L?n ÏTlÜritï L lü RGA RFOGVC In Paulusvoetspoor Honderddertig geestelijken en leken zijn per boot uit gaan." schijnen dus hard tc zijn. Even gezellig opbellen •uttcn onder dc keien en telkens nerbestraten kost te veel geld.... Geurig Baarn T ATHYRUS ruikt lekker, dus J-/ binnenkort ruikt heel Baarn lekker, want* 30 Juni opent daar een nationale latbyrustentoonstel- ling. terwijl „alle" winkeletalages met. lathyrus v&rsierd zuilen .Zijn. Ommens ()MMEN zal voortaan op Zondag geen spelcveartbootje9 meer verhuren. Wat zal bet- nu stil wor den op de Vecht!, want een zwem bad is er ook al niet Vacantiekiekje •.ut kt in uen ciaag weereen uun- r\ en ie*un iyjn per ouut uu Y - V UCCUlllGNlBKlG se ambassadeur zetelt. Deze laatste, gra PP en make r sIn een g r oe ve ^*hene ^ar Kawelea In Macedo- |N Everett 19 men terecht boos op n excellentie Dumont. krijgt een bij- pi Hoegenaes in zuid-zweaen heb- n^ë vertrokken, om apostel Paulus' -*■ een vrouw die door haar einde- yl INISTER Peters liet Uniezaken zonder-kiese taaie. Hij'zou niet ge- ben ze mc^er d»eP*e voet- eerSte schreden ln Europa 1900 Ja- loos getelefoneer „verhinderde dat en Overzeese Rijksdelen dezer f. eRh»e« «MtAriNar «fa t> onn vnnrwP. <-» j. -3"OOr Wat ht Gecrediteerd zijn. als zijn verleden V^t«r,ffn„i.X°°rv(nI ren geleden, te gedenken. O.m. gaan een andere vrouw geen waarborgen- had bevat, dat hij reldhjk dier. een dinosaurus. Con- zy do ki00sters die vioeilijke'-taak rustig en onop- CIV,sie: die afdrukkea zjjn ïou a iou Athos, en vandaar naar PhilippL In merend verzoek om op te houden mis te vieren. Zij twfeede schot le- rlijk einde zal mimoen jaar oud. Het komt er op jeiiere stad waar. Pauluspredikte antwoordde: „Is er brand? Klets verde een voltreffer op de hoge de brandweer dagen voor wat het was om in zijn op de-berg kon; waarschuwen en op bet jam-geboortedorp Wel! iLlmburg) ker- Phi" - - -v ».v«,,(rcw uu-urv «uoiriu ci» 7 - XiCJJLKJ, LIJ vaiiuao, uoui ujuu|ij. au jugibaiu „.imvwi, vu, „V„^4,r". - vallend tot>een «behoorlijk einde zal miUioen jacr oud. Het komt er op je^ere stad waar. Pauluspredikte antwoordde: „ÏS er brand? Klets verde een voltreffer op de hogi brengeTu-Hij'stamt'uit een Hugo- millloen jaar meer 01 minder WOrden speciale diensten-gehouden, niet Ik betaal "toch VOOrdit ge- schiethoorn en in een duel met di «aJ.i.ji. j— 1." nint ann 9,-. A t j- 11nji 71 - 1....... ..I 1 j76i«,ii.4,ria OQ1 notenfamilieEdit waarborgt, dat hij niet aan! de Nederlandse-:geest kan begrijpen Pnrn/Jien ln*t enL dat het hem niet vreemd zal raraaiSG VOST schenen, als hij meermalen het H R is nog meer ontdekt, ditmaal icoord verneemt.-dat..wij. hierboven ^-ëin Australisch Nieuw Guinea. zetten n.l: „Onze wib ts goed, mjiar- Daar is men gestuit-op stammen, die wo moeten- eraan .wennen". tot hun grote verdriet nog. nooit een P-S. Uw "wil"." is óok goed, daar blanke hadden gezien, zij wonen Uit Nederlahd gaat. Zwaan mee. prof. sprek!" I kinderen Bij de brand kwamen vier om Nachtmerrie iastoor moest Eerwaarde met 2831 '"ne Excellentie de eer laten in de jv- senfettent De kop van Jut kostte I\0pj6 OTldGr minister Peters hoofdbrekens, ge- tt lukkig bleek de pastoor óók geen •Fiat er uit een oude, met .puin HET onschuldige (hoewel lastige) meester op dat wapen. Zijn vroege- toegestorte-; bunker bij Gdynia x A handtekeningen jagen kent ook re dorpsgenoten vonden „die jongen meer dan 6 jaar na de oorlog nog zijn risico's! Cicely Courtneidge, een van Peters" wel groot geworden. (Van onze correspondent!, PARIJS De heer Westerling heeft Parijg aangedaan, om er-, to onderhandelen over rijn memoires. HU wenst zo min mogoiyk contact met de buitenwereld en heeft zich een baard aangeschaft teneinde hier niet herkend tc worden. Htf heeft niettemin met een der Poröse-; jour nalisten contact gehad, welke jour nalist ons onderstaande gegevens Verschafte: Westerling erkent volmondig In contact te zijn geweest met de com missie voor Ambon (Het is niet duidelijk of hiermede bedoeld wordt de stichting „Door de Eeuwen Trouw" of bet Bureau Zuid-Moluk- ken. Red.), die bij monde van een meneer Van Donk. zo zeide hij, hem Londen herhaalt (Van onze correspondent te Londen) LONDEN 2n antwoord op door het conservatieve Lagerhuislid Dun can Sandys gestelde vragen, waarin deze om informatie vroeg over de positie, die Guy Burgess ln de bui tenlandse dienst had bekleed en te vens vroeg, of daregering „zich. ernstig bewust was - van-zijn .associa ties met communistische -kringen", heeft minister Younger geantwoord, .dat de regering, zich niet bewust was van enige associatie mét v com munisten. De minister verklaarde, dat Burgess enige tijd geleden aan een „security-check^'was onderwor- -pen eri dat het resultaat negatief was geweest. •v.* Volgens Reuter zijn drie personen uit de Engelse-buitenlandse dienst 'ontslagen wegenshun relaties met4 de communistische partij. WESTZAAN. De N.V. Verf- fabriek Avis te Westzaan, een der oudste Zaaose bedrijven, .viert deze maand haar 250-jarig bestaan. /laMerrertrfe fl M.) VOORUITGANG Wassen zonder water én boenen tegelijkertijd,is de moderne werk-, wijze van boenwas Lavécire, dat zo snel parketten reinigt, wast en boent. een positie aanbood die hij aan vaardde. Wij koebten. zo vertelde hij. een Lockheed vliegtuig en ook enkele wapens. Vijf geweren, Pre ciseerde bij. Hebben de laatste gebeurtenissen ln Nederland en de onthullingen over .Het Amboncomité uw plannen gewijzigd? had de journalist nog ge vraagd. „In het geheel niet" antwoordde Westerling. ,Ik ben''verheugd, dat ik ertoe heb kunnen bijdragen, een verrader, die zicb in bet comité had ingedrongen te ontmaskeren. Stellig had deze man dé bedoeling.'mij te doden en de beweging kapot te ma-" ken. Maar ik handhaaf mijn „plan nen". Daarop werd het onderhoud bruusk door hem afgebroken. IN het ;grcothertogdom - Luxem- burg, - dat in hëtvërlcden zo nauw niet ons ^vorstenhuis b;tóas verbonden, zullen koningin Ju liana en prins Bernhard onder, meer - een bezoek, brengen aan Vlanden, waar men een oud slot, 'van.de Nassau's aantreft en waar; zij een kijkje in het' sanatorium rullen nemen, aan BcrgE -waar. het kastéél vanx.de hértoglnt Panna staaten-, aan de h ovens van Dudelange.--:.:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3