Morrison: Perzische olie vel den worden nie t ontruimd HET ROTTERDAMSCH PAROOL Grote demonstraties in Teheran wen spanning Breuk tussen Kleine Voor woningbouw 250 ïiiillioeii vertraging terug een 9fe Dakota van Prins defect KLMzendt Convair .Vrijdag 22 Juni 1951 Lichte straf voor smokkelende politieman Onrust in het Lagerhuis Overleden na klap met een riek Nederland zendt geen olie-experts naar Perzië Stille-Oceaanpact binnenkort gereed Londen wijst Poolse spionnen uit KLEUTERSCHOOLSLAG mim Zes Nederlanders in Surabaja in arrest Westen: Verder praten heeft geen practisch nut" Prinses Wilhelinina naar Noorwegen Nieuw, grensincident in Palestina V WAT VOOR VEER? De warmte is weer voorbij OOK VANAVOND ÏOOO GULDEK lie Jaargang, no, 144 [j Rad. en Adra. Lcraae Hcrven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs: per week f 0.40 per kwartaal f 5,15, losse nummers ƒ0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries r- Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Ovèr de houding van de Ameri kaanse regering merkte hij nog op, dat twee t punten daarin duidelijk - naar voren kwamen. De Amerikaan se regering was voor het aanvaar den yariihet beginsel van nationali satie en wénst., dat iedere mogelijk heid vaii onderhandelen onderzocht zal worden en zij.wenst, geen over ijlde 'manifestatie van militaire machtj Zij was het er mee. eens, dat Engeland volkomen .het recht - had, levens van Britse onderdanen, te be schermen.' (Hier moesten véle con- servatfeyci^ fronisch lachen). Morrison besloot zijn speech met te verkeren, dat-hij nog steeds ge- TEHERAN. De crisis in de Perzische oLiekwestie is in de afgelopen 24 aren naar een nieuwe climax gedreven door de volgende feiten: détails te treden over de genomen 1 Premier Mossadeq. de man die verantwoordelijk voor de "»!SÏSoS<K^SgS4?*^Su naasting van de olie-mdustrie is, heeft 'na daartoe eerst zulks in antwoord 0.3 o.a. door het een mislukte poging te hebben ondernomen van het Perzi- c.r0»™"> geuite beschul- u.j, gc sche parlement een motte van vertrouwen.gekregen. Tijdens-.aL&E£IÏÏK&&5,,Ï?'X iïïfkS&SSföRtS de zitting demonstreerde een opgewonden menigte van 20.000 de v*f het alge_ van het "beginsel \-an nationalisatie man voor het parlementsgebouw, terwijl andere demonstranten 'riS steWde" V3n g rege" doch .niet ,?p de basis van de letter het hoofdkantoor van de Anglo-Iranian bestormden: fy Het Britse personeel van de raffinaderij te. Abadan staat J bepakt en bezakt gereed om op het eerste teken van gevaar te vertrekken. *2 De uit Engeland gekomen onderhandelaars zijn vanmorgen. met een gecharterd KLJL-vliegtuig naar Londen terugge keerd. A Alle Britse militairen in het nabije, en.Midden-Oosten wor-, den in staat van gereciheid gehouden, om zo snel mogelijk te kunnen optreden, indien Britse levens in'Perzië bedreigd zóii- den worden. De Suez-kanaalzone is-in het bijzonder versterkt. C In het Lagerhuis verklaarde minister Morrison, dat de Brit- se. regering niet van plan is de Perzische olievelden te ont ruimen. van de Dationalisatic-wet AMSTERDAM. De Amster damse rechtbank heeft conform de eis, de 51-jarige adjudant bij de rijkspolitie te water H. M. tot een geldboete van 200.subsidiair 40 dagen, veroordeeld. Hij heeft zich moeten verantwoorden omdat hij in 1945 goederen uit België in zijn dienstauto in ons land had in;- gevoerd en bovendien meermalen, giften had aangenomen. De officier van Justitie had een lichte straf geëist m verband met diverse omstandigheden, die ten. gunste van verdachte pleitten. DEN HAAG Schout bij nacht E. P. Fcrrestel, chef van de consul tatieve groep voor de Wederzijdse Hulpverlening, die binnenkort naar de Verenigde Staten zal terugkeren, is onderscheiden met het groot- officierskruis ia de orde van Oranje Nassau. ••••- (Van onze correspondent) LONDEN Minister Morrison had gisteren verkozen, het debat over Perzië niet te openen, maar er op te antwoorden en zo sprak hij dus pas cm half tien 's avonds. Het Lagerhuis raakt- 's avonds na het eten altijd lichter in" een staat van opwinding dan in de middaguren, maar niemand had verwacht, dat het debat over de olie-situatie, dat 's middags kalm was begonnen,, tij' dens "Morrison's rede bij tijden zc onrustig zou worden-Voor een groot deel werd dit veroorzaakt door Mor- rison. zelf; die blijkbaar zo min mo gelijk wilde-zeggen.- De conservatieven- interrumpeer den herhaaldelijk;..'hetgeen Morrison kennelijk, zeer irriteerde., Toen „hij de conservatieven Verweet, dat rij; eigenhjk hogrin de sfeer' van hét negentiende equwse imperialisme die phDösaphie in; vele van hun. re devoeringen kranten' tót tilting kwamen, barstte lord Wintertoride vader van het Huis bijnamen riep: „Een schandalige beschuldiging". Na deze climax was het wat rus- tiger en kon Morrison antwoorden ®p de eis, die tijdens het debat niet alleen van conservatieve zijde, maar: bok door verschillende Labouxspre-; kers was geuit, namelijk die van géén evacuatie. Morrison antwoord de, dat de regering nietwenst, dat evacuatie plaats zal vinden en zij is 'Oude man slachtoffer van nachtelijke overval HELMOND. Verleden week hoorde de 72-jarige landbouwer C. te Eoekel 's nachts onraad op zijn erf. Hij kleedde zich aan en ging naar buiten, waar hij enige jonge lui aantrof, die aanstalten maakten om hem lastig te vallen. Hij greep een riek, maar een der rustver- stoor ders," de 27-jarige V. nam hem 'de. riek af en bracht, hem een slag op het hoofd toe. C. raakte bewus teloos, terwijl later een zware Her senschudding .werd geconstateerd. Zonder tot bewustzijn.^te zijn gé- komen, is.hjj Donderdag overleden. ook niet van plan, om de olievelden te ontruimen. Het ig de wens der regering, dat het personeel én de technici van 'de olievelden op hun. plaats blijven. Hij wilde echter geen garantie geven, dat er in Perzië zelf geen terugtrekken vanhet perso neel van verder verwijderde olie velden op-Abadan plaats zou vin den. Morrison verklaarde weer, dat de regering alles zou doen. om de levens van Britse onderdanen te be- DEN HAAG. Naar aanleiding van uit. het buitenland afkomstige berichten, volgens wclké ophot ogenblikdoor een delegatie' vah de Perzische regering met d'e Neder landse autoriteiten onderhandeld zou^ worden oyeraanwerving van picL" oliè- industrie van Indonesië werkzaam waren, is ons door het departement van Buitenlandse Zaken verzekerd, dat aldaar niets over dergelijke onderhandelingen bekend .is. CANBERRA. Donderdag avond heeft de Australische minis ter van Buitenlandse Zaken, Ca sey. in het Australische Huis ran Afgevaardigden medegedeeld, dat binnenkort volledige overeenstem ming over. de tekst van een Stille- Oceaanverdrag zal- worden'bereikt tussen Australië, Nieuw-Zeeland en de V.S- Hij zei. dat een drie- mogendhedenverdrag de volledige steun en goedkeuring had van de Britse, regering, die is -ingelicht over alle gevoerde besprekingen, LONDEN. Dertien Polen, die ten behoeve van hun regering g egevens verzamelen - óver hun in Engeland verblijvende landgeno ten, zuilen worden uitgewezen. Vrouwenclubs en kinder rechters in. Amerika en zelfs de minister van Bin - nenlandse.Zaken van Groot-Bnttannië zijn er al aan te'pas gekomen .behanüe, zeggen de Amerikanen en minister Chuter Ede verklaarde in het Lagerhuis, dat de Bntse autoriteiten de middelen bezitten dm. aan de toelating van vreemdelingen. tot Engdand zekCrevocTwaardente verbinden. Al dat rumoer is ver- 1 oorzaakt door Bubba Tongay, 5 jaar oud en Kathy Tangay4 jaar vóud -• bf beter' gezegd door hitn pa, de heer Russell Tongay vaii Miami, Pa Tongay wil zijn kin deren namelijk over het Kanaal laten, zwemmen en hoewel Bubba en, Katky geboren waterratten zijn, vindt men in Amerika en Engeland, dat dit toch. te veel op een allerakeligste kinderexploita tie gaat lijken. Inmiddels zijn de Tongay's pér vliegtuig naar Engeland vertrok- ken en, menmoet nu maar af wachten, wat er van komt. Voor het vertnek zei de heèr Tongay, die men hier mei zijn vrouw en de twee jeugdige zwemwonderen afgebeeld ziet, dat Bubba en Kathy, indien zij niet over het Kanaal mogen zwemmen, In ieder geval demonstraties in: Engeland zullenkunnen geven. Financieel ivyzer schijnt hij dus inderdaad wel van de talenten van zijn kin deren te willen worden. -Dr HenryGrady '.(links), Amert- j.kaans ambassadeur in Teheran, - tracht Perzische premierMossadeqf er van te overtuigen, dat de Britse voorstellen in de kwestie van de naasting der olie-industrie „ern stige overweging" verdienen (foto boven). Maar .Mossadeq blijft on vermurwbaar en dreigt met on middellijke .Overneming van de Anglo-Iranian Oil Company, een dreigement, dat hij inmiddels in de daad heeft omgezet. Metide rug naar de camera zit een secre taris ven de Amerikaanse ambas sade, die als toifc fungeert... Het hoofdkantoor van de Artglo- Iranwn Oil Company te Teheran foto onder) dat gisteren doot een opgewonden menigte Perzenjberd bestormd. De.demonstranten klom- men op hetdak van de rechter vleugel, rukten daar de neonver- lichting af eh wierpen deze naar beneden'in de straat. Daarna he- sen zij de Perzische vlag. j WENEN. De nieuwe /Oosten rijkse president, dr Körner.-.heeft de huidige Oostenrijkse regering in haar ambten bevestigd. DJAKARTA De. Indonesische nul. pol. te Surabaja heeft-'n aantal Nederlanders en Indonesiërs gear- resteerd. De redenen daartoe zijn tót nog toe niet ;bek"end. In tótaal zijn zes -Ne d er landers gêarr esteer d, na melijk -de inspecteur van de staats politie Lux en de leder van de poli- ue van 'het voormalig marine-eta- blissement Durant, Koot, Hasquin, Outtenberg en KneèfseL DEN HAAG- De gezamenlijke maatschappij"» van levénsverzekerlng zullen in het tijdvak van I Juni j.1. tot T Juni 1953 door middel van' te ver strekken leningen een bedrag van f ter'k besehffikhog htellén voor de financiering van de gemeentelöke woningbouw. Dit is het resultaat van besprekingen, die in de afgelopen weken rijn gévoèrd tnssén vertegen woordigers van het Ieyensverzékeringsbedrijf en de minister van. Finan ciën, die in beginsel overeenstetnming bereikl«V Het ligt in de bedoeling de lening tè verstrekken aan de'N.V. Bank voor-Nederlandse Gemeenten ioiider volledige garantie vah de staat. D^eze bank zal de ter leen ontvangen bedragen op haar bburt^uitlenen aan de daarvoor in aaxmierkijig komende g'êmeenten.. - J -- De-gelden zullen wórden verstrekt door- middel van-.'25-jarige annui- teitsleningen, diè een rëiite van 4% dragen. Indien echter, hèt rende ment van vrijwillige övérheidsle- ningen van ongevfeer gelijke loop tijd in het tijdvak' van T. JÜhi 1952 tot 1 Juni 1953 tot boven dè 4% mocht stijgen, zullen de- daarna nóg door d'e levensverzekeringsmaat schappijen té vérstrekken lènings- têrmürien een' feveii zoveel hogere rente dragen. Hqt bedrag van f 250 millióen zal in eèn nóg. nadèr'tè bepalen aantal termijnen worden gefourneerd..De gehoudenheid hiertoe/vervalt echter 'van het .ogenblik af, dat-een oórlog uitbreekt een moratorium,: wordt .afgekondigd, een mgriipehdè wijzi ging ia; de politieke Toestand in treedt en in het algemeen van het ogenblik af, waarop het levensvèr- zekeringsbedrijf zien gestéld mocht zien voor volstrekt onvoorziene om standigheden van die aard, dét ver dere nakoming der aangegane 'ver plichting in redelijkheid niet van d« maatschappijen kan worden gevor derd. De aan dé Bank voor Nederland se. Gèmeèntbn te vérstrekken lenin- gén zullen .niet vervroegd aflosbaar enderhalve niet convertabel zijn,' Door deze financiering van de gè- meehtèlijké woningbouw zullen dé daarin bijdragende maatschappijen van levensverzekering géacht wor den In hèt desbétréffendé tijdvak van 24 maanden haar bijdragèn tót het ovèrheidscrèdiet tè hébben ver leend. LUjlLMBIJRG.De autotocht door- de Ardenhén Is drie kwartier te laat afgelopen.- Op het kleine Luxemburgse vliegveld. Findel staat de Dakota van de-Prins'voor Jiet vertrek gereed. Dé-Kohingiii inspecteert de erwacht en dan -besrilfft rij met db Prins de trap naar het toestel. Met hartelijk gewuif nemen zfj afscheid van dè Groothertogin en de prins gemaal. Er worSt nog gewuifd als het, toestel op .de startbaan "rijn aan loop, gaat nemén en' ieder denkt, fet Werinede -hét.hartelijk-bezoek: aan Luxemburg is /afgelopen. Doch de/ Dakota vertraagt Tri rijn 'aanloop en enige minuten later zqn de hoge gasten weerom et hun gastvrouw en gast heer verenigd. Het toestel heeft een klein defect, zodat'majoor Soudervan het niet geraden acht om de lucht in,te gaan. Met' man en' macht wórdtge werkt om het. kleiitë "defect aan de linkerpropeller te herstellen, tér- wijl het vorstelijk gezelschap in de Irieine wachtkamer op het vliegvèld zijn toevlucht, zoekt. De Prins waar schuwt intussen --de KLM. op Schiphol óm voor alle zekerheid een toestel startklaar te maken. Het defect blijkt niét, zo gemakkelijk te verhelpen als', eerst-gedacht wérd en- op"- Schiphol neemt, de Convair „Johannes Vermeer" zijn aanloop voor de tocht naar Luxemburg, met gezagvoerder Bax in de cockpit.' - Intussen had Groothertogin Charlotte voor haar gasten nog een écht-Luxemburgse maaltijd laten aanrichten in een hotel, dat vlak bij hét vliegveld gelegen is. De gasten kregen daar ommelettes opgediend rnèt Arden'nenham.' waardoor hèt Noorden van het kleine land zulk èen reputatie .bezit. Daarna werd Iruit met slagroom opgediend. Vele hondérden Luxemburgers warén op het vliegveld "gebleven om het yèrtrek van de vorstelijke per sonen toch nog te kunnen, bïjv/o- nen. Zó werd het ondanks het late uur, -half tien, toch nog geen stil vertrek, want toen de Koningin en prins ".het 'toestel bestegen klonk uit honderden .kèlen nogmaals het in deze dagen -zoveel" gehoorde „vive". Io'. éen héérlijke warme zomer avond gingen de tóeschouwers huis-, toe nadat, dé lichten van hét Nedèr- landse vliegtuig aan de horizon wa rén verdwenen. Zij droegen de tier- -innèring mee aan een vorstelijk beztiek. dat getuigd heeft van eèn hartelijke vriendschap tussen de beide landen. .-, ,r Om half elf Donderdagavond landde de „Johannes Vèrmeer"" op Schiphol;' De Koningin-dankte gó- zagyoerdèr Bax voor dè Vopitreffe lijke vlucht. Nadat de burgemeester vari ^Haarlemmermeer het Kó-, ninklijke Paar had begroet, werd; onmiddellijk pèrauto 'de reis naar- Sóestdyk aanvaard- (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. De conferentie in het Palais Rose is ten einde.-De drie Westelijke plaatsvervangers hebben namens hun regeringen meegedeeld, dat na de laatste weigering van Rusland de conferentie geen zin-meer heeft. De veldslag van zestien weken om een agenda voor. de conferentie der vier ministers van Buitenlandse Zaken heeft dus tot een volslagen échec geleld. De nota's, die door» de Westelijke plaatsvervangers overgelegd werden en vrijwel gelijkluidend waren, deel den mee, dat Moskou de conferentie der ministers afhankelijk had ge steld van een voorwaarde, die on aanvaardbaar was. Daarentegen had den de "Westelijke drie geen énkele voorwaarde gesteld. Moskou heeft, het recht de kwestie van het Atlan tisch Pact ter sprake tè brengen. Het kan alleen geen punt van de agenda" vormen, aangezien de Wes telijke drie geèn beslissingen kunnen nemen, over een pact, dat. hen met negen anderen.-bindt. Het doel der voorbereidende^ conferentie was trouwens volgens hen niet slechts een agenda samen te stellen, maar een klimaat-te scheppen, dat vrucht baar. werk.-door de ministers moge lijk -maakt. Dit is mislukt. Zij büj- ygRjechter-bgreïd-de conferentie der iwrareters.' alsnog" -te Int-n drnrrrraftn. zo dra-Jcusland via de normale diplo matiek e^kan alen daartoe de bereid heid toont. Een ogenblik scheen, het, dat Grc- myko de volle betekenis dezer ver klaring, niet vatte. Hij deelde mede, de volgende, dag. èen antwoordrede té wUferi. houden. Maar Jessup la3 toén' nóg eens, en met nadruk, de passage voor, die in. feite de confe rentie beëindigde:. „Het voortzetten van deze discussie heeft geen prac tisch nut". Nu vroeg Gromyko een ogenblik, onderbreking om enkele woorden aan zijn speech toe te voe gen, waarvan' hij het manuscript 'al klaar had liggen. Kennelijk had hij zich op de breuk voorbereid. Nog eenmaal moesten de Westerse plaats vervangers een opsomming van hun zonden aanhoren. „Tot ziens," zeide Gromyko tot Jessup. „Tot ziens in Washington," antwoordde Jessup. Gromyko vond het beter, geen woord aan - zijn afscheidswoord toe te voe gen. Afleveringsverbod van blikverpakking opgeschort DEN HAAG Blijkens eèn be kendmaking van de directie van het centraal rijksbureau is de termijn, gedurende welke het aan detaillis ten nog toegestaanis iri blik ver pakte artikelen voor de binnenland se markt af te leveren, welke ter mijn op 10 Mei jL was beëindigd, mét vijf maanden verlengd. Hierdoor wordt derhalve aan de detaillisten alsnog de gelegenheid gegeven tot 10 October 1951 hun voorraad in blik verpakte artikelen van de hand te doen. ÉÉNHAAG, Prin ses Wilhèl- mina is heden pér vliegtuig vóór eèn korte vacantlenaar. Noorwegen vertrókken.:. ->. Het Noorse blad .Adresscaviscn" meldt, dat' de prinses op. het vlieg veld Trondhelm ia midden Nóorwe-. gen zou.landen. Nieuwe atoomexperiraen- ten in Argentinië BUENOS AIRES. De Oosten rijkse natuurkundige Richter, hoofd van het Argentijnse atoomproject, verklaart, dat in zes tot acht maan den een ongewoon atoomexperi- raent in Argentinië zal plaats heb ben."' De natuurkundige ging op deze verklaring niet dieper in. maar zei, dat de atoomenergie gebruikt zou worden door fabrieken in geheel 'Argentinië. TEL AVIV. 'Èen. Israëlische woordvoer dér/.heeft verklaard,/ dat Woensdag een groep gewapende Arabieren vier Israeli ërs hadden, ge dood en èen andere gewond hy een gevecht; bij Jeruzalem, dat vier unr duurde.' Een: aantal Arabieren?..was gewond bfj dit gevecht öm;dé:Joodse nederzetting >Kiiyat Anavint aaii .ee hoofdweg na ar Tel Ariv'-np15 Mom: van Jeruzalem. Een commissie ,van:: onderzoek der :V2ï. had 'reeds, een bezoek aande plaats -van het vinèj.-: .1 dent "gebracht, „aldüs dfr WÓotdvbé:- Vest-Düit.sland en Japm in de Unesco PARIJS Donderdag 2ün Wesf- Duitsland en Japan /toegelaten als lid van de UNESCO. Vóór de toela ting van West-Dmtsland stemden veertig landen, Israël stemde- tegen en Argentinië, de Philippijnen. en Birma onthielden zich., van stem ming. Japan werd toegelatea* rivet 42 stemmen tegen een., CPhiHppyneoÉ^; De Franse regering; heeft dè UNESCO in Parijs een .terrein taan- geboden voor haar pèrmanénte hoofdkwartier. Ook heeft zij een renteloze lening van 2 milliard francs aangeboden; terug te betalen overeen periode van 30 jaar. Enkele buien "Weersverwachting geldig van Vrijdagavond tot 'Zatter&ag- avond:K' -■ s Half tot zwaar .bewolkt niet enkele buien; hier en daar met g onweer. Aanvankélük matige g .wind, overwegend uit zuidafj- i ke richtingen. Later matige' en g langs de, kust vrij krachtige wind uit westelijke richtingen.: ,Vrij .koéL j ■.■.ij.rA 23 Juni Zo» dp/4 a 20 m ondèr •g 21 u 04m; maan, op,-23 u 5G m on- s -dér 9 u 08 m- :i' Lijst van vermisten in Ned, Staatscourant DEN HAAG. Ih een bijvoeg sel van de Nederlandse Staatscou rant van heden is opgenomen een lijst van in de oorlog vermiste per sonen, van wier overlijden aangif te is gedaan, vanwege de minister van Justitie. Het betreft voorna melijk personen, die zijn omgeko men in dc omgeving van Oswiecim (Polen). (Vdn onze weerkundige - medewerker) De storingen, dice zich gisteren in de warme lucht over Frankrijk vormden, ontwikkelden zich tot belangrijk depressies, .die- zich sneller dan gèwoatllijk in noorde lijke richting verplaatsten. De snelle beweging teerd Êeriorderd, doordat het grote hogedruk-ge- Died over de Noordzee, Duitsland en Scandinavië zich oostwaarts verplaatste. In de vroege •morgen begonnen de wolkenschermen zich uit te breiden en later vieVer eni ge regen. Het ziet er naar uit, dat de de pressies tenslotte weer ten noor den van ons komen te liggenen dat 'de wind ripnietiu?; naar weste lijke richtingen 2al draaien. De koelere zeewind zal de temperatu ren doen dalen, tenayl er kans is op enkele buien, hier en daar met onweer. v gaat TJ ijverig de gevluchte Ketelbinkie^ zoeken. Denkt U eraan: de Ketelbinkies in het dage- Mjkse Keteibinkieverhaal tellen niet mee! Er liggen voor de winnaars meer dan aan prijzen klaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1