r Apsa 69d. WERKELVK KORT/NO DruK cricket-weekeinde aan de Dam laa n *0ÊÊ$i§ÊËk DE SCHIEDAMMER WOL BLIJFT ONONTBEERLIJK P; Ir Anjercollecte Ji'uildi'dnk AGENDA ÈE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB nstmP" Jeugdige lasser schroeide zijn haardos PRETTIGE VACANTIEJ Jos mocht-wel even op de'fiets Moeilijkheden opgelost R'damsche Aero-club in het zilver „Een ster wordt geboren^ De overval in „Dc Ikoon" Vrijdag 22 Juni 1951 De crtcketllefhebbers In Schiedam hunnen Zaterdag en Zondag hun J5L'weep t*a* öphalen- Zaterdag wordt nJ. ook een «ompetitiewed- «riJd Voor de Nederlandse Cricket Bond gespeeld en wel tussen Her. mes~DVS 2 en UJD. alt Deventer. Destijds werd de match in Deven ter door Hennes 2 verloren, maar we geloven wel, dat de reserve t au *nder vaatte zullen tappen en hun eerste overwlnnh in dit cncfeetseiioen zullen behalen. De wedstrijd begint om half drie. Hermes-DVS i zet de competi tie Zondag voort met een thuis wedstrijd tegen het oude Rotter damse V.o.c. V.O.C* speelt dit sei zoen weer voor het eerst in de af deling A van de eerste klasse, maar heeft tot nu toe geen enkele over winning kunnen behalen. Het ligt dus voor de hand, dat Hermes deze wedstrijd zal winnen. Dan zal ech ter het battmgteam met een heel wat betere score dan J.l. Zondag tegen Rood en Wit voor de dag moeten komen. En dat zal niet een- daar de aanval van V.O.C., bestaande uit de left-round bowler Arie Terwiel, j. Kieuwen- burg en de slowbowlers Lochman van Bennekom en Stroo van be hoorlijke sterkte is. V.O.C. zal er wel op gebrand zijn de eerste over- winmnp juist tegen Hermes te be halen. Het battingteam van de Rot terdammers. hoofdzakelijk drijvend op de gebr. Nieuwenburg, T. van Eek, Terwiel, Lochman van Ben nekom e.a. heeft tot nu toe geen grootse prestaties verricht. Maar het is en blijft cricket, een onbere kenbaar spei voi verrassingen en onverwachte wendingen. Het Hermes-elftal ïs ongewijzigd en ziet er dus als volgt uit; v ?RS!?lk Tcaptaïn), A. van Dlesi Cwicketkeeper), -A-. Scheepmaker, C Tettelaar. W.,- v, d. Sloot A. Rmterman, A. v. ck-Ende, J. Keu zenkamp, A. Keuzenkamp, J. Scheffer, H. van- Meurs. De wedstrijd begint om 11 uur. Hermes—DVS3 speelt in diet volkspark _tegem .Excelsior 2, aan vang eveneens 31 uur. Voor de Zaterdagmiddag-compe- tetie van de Rotterdamse Cricket Bond speelt de jeugd van Hermes- DVS de volgende wedstrijden: V.O.C. 4Hermes-DVS 6 en Ex celsior 4—Hennes-DVS 4. (Advertentie Lid.) ANWB vraagt rijwiel paden bij Spijkemsserbrug Het drukke verkeer van Rotter- dam naar Voorne en Rutten, waar de bekende recreatie centra Oost- voome en Roekan je liggen, moet van de weg RotterdamDen Briel gebruik maken, In deze weg ligt de brug over de Oude Maas te Spij- kenisse. Ter weerszijden van deze brug ontbreken over een afstand van eni ge honderden meters de rijwielpa den. Bpveadien ligt de weg gevaar lijk hoog en hü bezit een slechts smalle rijbaan. De ANWB voorziet op dit punt grote moeilijkheden, waaruit gemakkelijk ongevallen kunnen ontstaan, wanneer straks in het vacantieseizoen vele -wielrijders deze brug passeren. De ANWB heeft de Rijkswater staat verzocht, de gewraakte situatie te herzien. (Advertentie T. MJ (Advertentie LM.) AU zömerattractie g#ven wij mei ingang van ZATERDAG 23 JUNI Vm -ZATERDAG 30 JUNI 15.V korting op al onze goederen, (uitgezonderd merkartike len met voorgeschreven verkoopprijs als Falcon, Tweka, Nova na, enr. en schoenen) Profileert van dit buitenkansje Gedurende één week 15% korting op alle DAMESJAPONNEN DAMESMANTELS -HERENCOSTUUMS DEMI-SAISONS REGENKLEDING KINDERKLEDING DAMES- en HEREN MODEARTIKELEN enz, enz. alles uitsluitend van de - bekende ESDERS' KWALITEIT en PASVORM Op Vrijdag 29 Juni, de verjaar dag van ZK.H. Prins Berahard maken de Schiedamse muziek korpsen, het tamboers- en pijpers- korps „Harmonie*' en de Padvin ders Bands muzikale rondwande lingen door de stad. Bovendien zullen zij op verscheidene pleinen concerteren. Van deze gelegen heid wordt tevens gebruik ge maakt te collecteren voor het Prins Bemhard-fonds en zijn re gionale (Anjer) fondsen. Deze fondsen hebben zich ten doel ge steld de wetenschap, kunst, volks ontwikkeling, jeugdarbeid en de culturele betrekkingen met over zeese gebieden en het buitenland financieel te steunen. Ook een Schiedams muziekkorps heeft zich reeds eenmaal in een dergelijke steun mogen verheugen. Om deze collecte in alle oprich ten te doen slagen, is de medewer king van een groot aantal eollec- tanten(trices} onontbeerlijk. Ge zien de korte tijd, dat er gecollec teerd behoeft te worden, nL alleen Vrijdags in de avonduren tijdens het concerteren, hopen de organi satoren van. de collecte, dat velen, die .zich anders door, werkzaam heden niet -■ beschikbaar - -kunnen stellen, nu "wel de tijd kunnen vinden, zich als collectant (trice) voor dit mooie doel in te zetten. Zij, die zich hiervoor willen aan melden. kunnen dit zo spoedig mo gelijk (uiterlijk tot en met. Maan dagavond) d.-.n bij: Bureau Schie damse Gemeenschap, Nieuwstraat 12, teL 67043. Jeugd-organisaties kunnen rich collectief opgeven bij de heer Sun derm an. Louise de Colllgnystraat 43 of bij mejuf frouw Vredebregt, Boterstraat 62. De bussen kunnen Donderdags voorafgaande aan de eollectedag worden afgehaald ten kantore van de N.V. "Wed. A, v. d. Eelaart, Boterstraat 10 en moeten Vrijdags avonds direct na de collecte wor den ingeleverd bij de Spaarbank, Lange Haven 80. De Schiedamse bevolking wordt verzocht het de collectanten zo gemakkelijk mogelijk te maken en eventuele giften tijdens het musi ceren gereed te houden. Zoete tnoit vu appeksi Foor iedereen in elk eeixoen Coed, goedkoop, gespui) SCHIIDAM Wat men moet weten; Apothekers-nachtdienst: C. L Jansen, Swanunerdamsingel 41. Bellen bfl ongeval: G.G. en GD, Tuin laan 80. Telefoon 69290, Clubhuis Ongeorgaru Jeugd: Doele-Gebonw: 8—11 jarigen: Maandag en Vrij dag 1817.30 u; Woensdag 14.30— 18.30 uur. 12—14 jarigen: Maandag, Woens dag en Vrijdag 18.45—20.15 uur; Dinsdag 18.45—20 uur en Zater dag 1920.15 uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 20.?"'22 uur; Dinsdag 20.15— 213t> uur. Donderdags gesloten. Films: Passage. Da. 2 en 8 uur: Verbo den huwelijk. Monopole. Da. 2, 7 en B uur: Ma- lakka. 3017. Lupardl, die rich nu geheel in de macht van Ypto bevindt, moet- zijn vroegere assistent wel gehoorzamen. De ro bots houden al zfjn be wegingen in de" gaten en hij kan zich niet meer verzetten. Toto laat zijn gevangene naar het dok brengen, waar nog altijd de „Vrijheid" gemeerd ligt „Het spijt mij'* zegt fciij grijnzend, „dat ik u geen beter verblijf kan aanbieden, maar met bet schip van kapitein Rob zult u ongetwijfeld de bewoonde wereld weer bereiken. Het ga u wét." En een uur later vaart - Lupardi de wijde oceaan op. Onder een kleine stormbal!onfok zet hij koers naar het Noorden. De volgende dag voelt hij1 zich doodziek. (Advertentie L M.) SZC-waterpolo De Schiedamse Zwemclub speelde met verschillende teams zeven wed strijden. Zes hiervan werden gewon nen en één verloren. De uitslagen zijn: Heren SZC 2— Maas 1 4—0: SZC 3—RZPC 3 6—0; ZPB 2—SZC 3 1—7; Dames RDZ 3 SZC 31; Heren Bruinvis 1—SZC 1 1—8; SZC 3—Shell 1 3—2; RZPC 2 —SZC 2 1—4. In het Herenbad aan de West- Frankelandse dijk valt Maandag avond veel te zien. Hst eerste Heren zevental speelt tegen PSV uit Eind hoven. De Schiedamse reserves ont moeten Merwede uit Dordrecht en het derde zevental speelt tegen Linge uit Leerdam. Die-avond trekken de Schiedamse dames nog naar Gorinchem om daar PCG te ontmoeten, dus activiteit genoeg in de zwemmerswereld. "In Schiedam beginnen de wed strijden om kwart voor acht. Hermes-DVS 2 schakelt HBSS uit Tegen Hermes D.V.S. 2 speelde H3.S.S. een aardige wedstrijd, hoe wel wij van de Oranjehemden be ter gewend zijn. Voor de rust had H.D.V.S. het beste van het spel, doch door goed verdedigen van H.B.S.S. bleven doelpunten uit. De stand bleef 00, waardoor door strafschoppen een winnaar moest worden bepaald. Hierbij was HD.V.S. de gelukkigste, zodat de gasten naar de volgende ronde over gaan. HB.S.S. 2 trekt Zaterdag naar Numansdorp om daar de tweede promotiewedstrijd tegen N.S.V.V. 2 te spelen. Aanvang 4J30 uur. De spe lers vertrekken om 3.00 uur vanaf het postkantoor, voor welke reis men zich bij J. J. Huigen, Tuinlaan 32. nog kan opgeven. Voor de junioren is er vanaf he den weer iedere Zaterdagmiddag training op terrein. Spieringshoek. Excelsior breidt uit De MetaalbuizenfabrieV; Mij. Ex celsior heeft een verzoek tot het gemeentebestuur gericht baar In erfpacht uit te geven een terrein aan de Buitenhavenweg, groot 6650 vierkante meter, waar voorheen de panden Banka, Padang en Sumatra hebben gestaan, zulks ter uitbrei ding van haar bedrijf. B- en W. stellen de Raad voor "hieraan ge volg te geven tegen een huur van t 28,67 per vierkante meter per jaar en een canon van f 1.per vier kante meter per jaar. oiwtrmoeibaar 'met de heerlijk. Iverfri«ewie Burgerlijke stand GEBOREK; Abram, z, van 7. van Ei.ik en J. Slicker; Maria J. A., d. van J. B. H. Soesbergen en W. j. H. Loen-dersloot; Yolanda J.. v, C. Beem en J. B. C. van Duinen; Johanna C.. d. van J. Suur- land en A. M, van Dam; Dirk. z. van C. H. L. Wester veld en P. Aaldijk; Mar- jorie, d van C. Schep en W. Bras: Li- duina G. M., d. van S, J. Renders en 3. C. Combrink. ONDERTROUWD: E. Bichsel, 23 jr en E, Dróge, 19 jr; A. Blom, 23 jr en. M. L. Saeters. 23 jr; W. G. de Goojjer, 25 jr en H. Th. Meijer, 22 jr; A. v. d. Heide, 24 jr en J. M. MojeL, 23 jr: T. Hettmga, 29 jr en J- Beumer, 2t jr; H. F. Leenen, 25 Jr en M. A. ML Ostendorf. 25 jr; G. v. u Most, 22 Ir-en F. P. Frenaij, 22 jr; P. Roest, 26 jr «tl E. Bult, 27 jr; W. C. M. Rotteveel. 27 jr en L. Struik, 27 jr: E. M. Steens, 72 jr en J. W, Lindenhof, fil jr; C. X Storij, 31 jr en I. Th. Rett- lich, 23 jr; D A. R. Uilenbroek, 24 jr en J. E. P. Eensman, 24 ir; A. M. Ver meulen. 23 jr en M. L. Hoogeveeit, 20 jr; A, Verschoor. 41 jr en A. G. v. Her waarden, 28 jr; H. de Vries, 24 jr en M. van Dongen, 24 jr: J. F. v. d. Zee. 30 jr en J. Bosman. 26 jr. GETROUWD; J. J. Belzer, 37 jr en J. M. Zoetmulder, 27 jr; R. J. den thj], 31 jr en J-. v Sint Maartsendijk. 25 jr; 3. Tessers, 45 ir en M. L. Plandsoen, 30 jr; J. Zeer, 24 jr en H- P. Okhuljzen. 21 jr; H. van Leeuwen, 25 ir en J, P. Ooesanen, 26 jr: J. W. v. Rossum, 5 jr en X. W. Ballijns, 20 jc; K. v. d. Torre, 26 jr en L. H. Vietje. 24 ir; A. Gerrets. 24 jr en G. Jongste, 23 jr: M, Westerveld, 24 jr en H. S. Walraven. 29 jr; J, A. Futselaar. 23 jr en H. van Gerven. 23 jr; 3. B. H. Kleiss, 26 jr en J. v, <j. Houten, 22 jr. OVERLEDEN; M. M. Kress, 69 jr, vr. van A. P. Eigelle. STATEN WEG 184 WINKEtSTApBUJDORP ■Thans ook: PLEINWEG hoek Wolphg erts bocht %Winkereen (rum We re l d have rr - Zu!d'" Gemeentepersoneel krijgt vacantietoeslag Burëéme ester en Wethouders heb ben een verzoek tot de Raad ge richt evenals het voriïge jaar het ge meentepersoneel vacantietoeslag te verlenen. Dit bedraagt 2 procent van de bruto-jaarwedde of bruto- jaarloon evenwel tot een maximum van f 50.echter met dien ver stande, dat ambtenaren of arbeids contractanten, wier salaris uitgaat boven de maximum-jaarwedde ver bonden aan de rang van commies, hiervoor niet in aanmerking komen. Herbenoeming specialisten gemeente-ziekenhuis Bij 'besluit van de tijdelijke ge meenteraad van 22 Augustus 1946 werden de heren dr. C. Ph. Schok king en dr. J. H. Nieuwenbuysen, gerekend te zijn ingegaan 1 Met 1946 voor de tijd van vijf jaar be noemd tot resp. huidarts en neus- keel- en obrarts aan het gemeente ziekenhuis. De termijnen van deze benoemingen waren dus op "1 Mei 1951 verstreken. B. en W." stellen nu" de Raad Ivoor beide genoemd? specialisten steeds weer voor een periode.van een jaar te herbenoem" V1SSERI.TBERICHT S CHEVENXNGEN SCHEVEN1NGEN, 22 Juni. De vangstberichten van hedenmorgen uit volle zee: De vangsten 'waren beduidend gerin ger dan gistermorgen: Sch 76 1 kantje, Seh 305 geen. vangst, Sch 87 140 mijl afgelegd, Sch 200 met 1 K Seh 195 met 7 k, Sch 245 met 4 k, Sch 342 met 3 k, Sch 412 znet 6 Ie, Sch 159 met 1 k, Sch 229 met 3 k, Sch 105 met 5 k, Sch 263 met 1 k, Sch 339 met i k, Sch 23 met 14 k, Sch 53 met 5 k, Sch 104 met 2 k, Sch 332 met 10 k, Sch 201 met 9 k, Sch 264 met 8 k, Sch 4 met X k. Sch 75 nog 105 mijl, Sch 77 met 2 k, Sch 181 met 12 k, Sch 199 met 2 k. Sch 40 met 2 k, Sch 48 met 1 k, Sch 49 met 2 k, Sch 9» met 1 Tc, Sch 132 met 1 k, Sch 133 met 2 k, Sch 109 met l*k, Sch 233 met 2 k, Sch 247 met 2 k, Sch 262 geen vangst, Sch 285 met 2 k, Sch 5 met 2 k, Sch 15 met 1 k. Sch 19 met 1 k, Sch 25 met 2 k, Sch 30 met I R, Sch 37 mee 3 k, Sch 45 geen vangst, Sch 130 met 2 k, Sch 210 met 2 k. Sch 249 met 1 k, Sch 250 130 mhl afgelegd. Sch 297 met 1 k, Sch 310 met 2 k. Sch 312 met 2 k, Sch 399 met 3 k, Seh 20 geen vangst. Sch 223 150 mijl afgelegd. Sch 79 geen vangst, Sch 141 met 25 K. Sch 186 geen vangst, Sch 284 geen vangst, Sch 361 geen vangst, Sch 2B0 met 3 k, Sch. 46 met 4 k, Sch 50 met 2 k, Sch 63 geen vangst: Sch 64 met 17 k, Sch 66 met 12 k. Sch 81 met 7 k, Sch 89 120 mijl afgelegd. Sch 95 met 8 k, Sch 103 met 1 k, Sch 116 met 17 k. Sch 140 met 2 k. Sch 180 met 7 k, Sch 275 met 2 k, Sch 3 met 1 k, Sch 14 met 10 k, Sch 47 geen vangst. Sch 110 met 2 k, Sch 118 met 1 k, Sch 223 met 3 k, Sch 333 geen vangst. VI 14 met 2 k, VI 29 met 10 k, VI 40 met 2 k. VI 53 met 2 k, VI 61 met 1 k. VI 70 met 3 k, VI 71 met 2 k, VI 78 geen vangst, VI 80 met 1 k, VI 83 met 1 kr, VI 85 met 4 k, VI 97 met 1 kr VI 114 met 1 k, VI 115 met 4 k, VI 132 met 1 k. VI 742 met 1 k. VI 166 170 mijl afgelegd, ,vi I7Z met 1 k. VI 190 met 3 k, vi 196 geen vangst, VI 197 met 4 k, VI 109 met 3 k, VI 203 met 3 k. VI 205 met 2 k, VI 207 met 6 k, VI 208 geen vangst, VI 216 met 1 k. Ma 5 met 2 k, ■Binnen van de haringvisserijde log ger s Sch 302 met 9 last eigen vaagst, Sch 39 met 12 last, waarvan 100 kantjes groene. Met verse vis kwamen aan do markt 10 schokkers met gemiddeld 400 kg tongen en 30 kisten schol. SLIEDKECHT. De vierjarige Gerrit H, uit SUedreéht had al meer dan eens aan rijn papa ge vraagd: „Krijg ih een las?" Hier mede .bedoelde de kleine jongen een apparaat om te lassen. Natuurlijk ging vader hier niet op in. Maar zoals kleine ventjes dat plegen te doen: hij fabriceerde zelf een „las" eh deed dat alsvolgt: Hij pakte uit de keuken een gas- aansteker, bond hieraan een touw en bevestigde aan het einde daar van een..., luchtballon, welke hij in een winkel ten geschenke had gekregen. Gèrritje ging lassen. Hij kroop onder de tafel, waaraan moeder zat te werken en het „ging", Gerritje laste alle poten van de tafel, tot de moeder plotseling werd opgeschrikt, door een hevige knal. Het „lasapparaat" was met de gasvulling van de .'ballon in aan raking gekomen en.' was -ontploft.- Gerritje's haar had vlam gevat en ook het tafelkleed was door de steekvlam in brand geraakt Ge lukkig had de moeder de tegen woordigheid van geest om met haar handen het reeds schroeiende haar van haar zoontje uit te wrü- l UITKNIPPEN OOK OP TJW VACANTIE-ADRES Gaarne zenden wij U, zonder extra kosten Uwerzijds, het dagblad De Schiedammer naar TJw vacantie-adres. Maar dan dient U ons TIJDIG Uw tijdelijk adres mede te delen. "Wilt U dit formulier invullen en tenminste 5 dagen teVoren aan onze abonnementenafdeling zenden Naam: Vast adres; Woonplaats; Datum van vertrek naar vacantïe-adres; Datum van terugkomst op vast adres; VACANTIE-ADRES Uw vacantie-adres zo uitgebreid mogelUk vermelden (naam van het pension, hotel kamp. huis ja p/a enz.1 te Vriendelijk verzoeken wij TL als U week-abonné bent, het abon nementsgeld voor de vacantieperiode vooruit aan de bezorger te voldoen. Onze dank voor Uw medewerking en Een, 24-jarige schippersknecht uit Amsterdam is vannacht in. de Maasstad op stap geweest met een man, die zich voorstelde als „Jos". Het tweetal bezocht diverse café's en na afloop van deze tocht vroeg Jos dat was op de Mathenesser- weg of hij even op de fiets van de schipper mocht rijden. Jos macht inderdaad een eindje fiet sen, maar keerde niet terug- De schipper deed tegen." het ochtend- krieken,-'aan hgt .hoofdbureau _aan-- gifte. <yan verduistering- Het was een, ^,Magnêet"-heréhrij wiel, dat een waarde van ƒ210,-vertegenwoor digt.' v' ven en spoedig was het leed gele den.' Set tafelkleed sneuvelde ech ter. >- (Adrertenfïe LM.) WOL EN ZIJ KUNNEN VIER MAAL ZO UNO MEEGAAN Ondanks de dalende wolprijzen, schrikt de huisvrouw toch nog al tijd, wanneer er iets nieuws moet worden aangeschaft. Wol zou haast een luxe worden.maar wij kun nen er in ons klimaat niet buiten! Er is dan ook maar één weg uit de moeilijkheid; zorgen, dat Uw wollen stoffen langer meegaan. Op iedere wolvezel bevinden zich schubbetjes, die de wol van nature beschermen, en die geen normaal zeepsop ver dragen. Een geheel nieuw was middel werd echter samengesteld, dat schubben en vezel volkomen in tact laat en waarvan het sop volle dig alkalivrij is, zodat geen schade lijke kalkzeep op het goed kan neerslaan. Dit nieuwe wasmiddel, Castelia Wol was, laat Uw wollen goed en"-fijne lingerie vier maal zo lang meegaan. Keer op keer kunt U Uw jumpertjes en blouses, Uw kou sen en nachtgoed een grondige was beurt geven. U- behoeft 2ich geen ziertje zorg te maken! Castelia "Wol- was is bovendien verrijkt met Kleur-Actief, dat de kleuren van alle weefsels beschermt en vale tin ten weer opfrist. Castelia Wolwas, in het rose pak," is zeker voorbe stemd even grote triomfen te vieren als het geval Is met Castelia voor de gezfnswas (met Actief Wit!) in het bekende blauwe pak, (Adv.) Morgen receptie bij „De Maas" - De Rotterdamse Aero-club be-, staat 25 jaar. Dit feit zal Zaterdag a.s. in het clubgebouw van de Kon. Roei- en Zeilvereniging „De Maas" worden gevierd. In 192& kwamen, enige -Rotter- dammers, d Kolft JVI._ putilh, ,,W. J.'van Alphea bijeen,-die op voor», stel van -de heer J. M. D. de Niet en ondersteund door jhr. L L. v. d, Berch van Heemstede, het plan overwogen om. In Rotterdam een aero-club op te richten. Een club, die sportvliegtuigen zou bezitten en die particulieren in de gelegen heid zou stellen om te leren vlie gen. In 1925 was pas de Lcndon Aeroplane-club opgericht, zodat men zich in de eerste gelederen van de sportluchtvaart zou bevin den. De Ie luitenant-vlieger H. M. Schmidt Crans werd na de oprich ting op 20 Juli 192a als instruc teur geëngageerd en nadat de firma Pander de bij haar bestelde vliegtuigen met een 60 pk motor had geleverd, 'kon het vliegen op Waalhaven beginnen. Feitelijk begon het vliegbedrijf van de Aero-club pas toen zü de N,V, Nationale luchtvaartschool had opgericht, welke school in de loop der jaren afdelingen over het gehele land opende, waardoor het Ieren vliegen niet tot Waalhaven werd beoerkt. Het bestuur van de R.A.C. vormde o.a. de raad van beheer van de school, zodat er steeds een nauw contact bleef be staan. Waalhaven is de bakermat geweest van de privéluchtvaart in Nederland, de Rotterdammers toe gewijde bakers. i rf* door Ludtvig Bemelmans 43 Hij zocht ln zijn zak naar een zonder onszelf voor de gek te hou- kip haar el legt 1 de?t. Sinnot tien of twh - - geeft mevrouw Sinnot tien of twintig pagina's sce- Alles is mooi en goed en zoals hei nario. Door jaren en jaren werken S^t+ZS f? 36 u^5 Fab^ft heeft zlch dat steeds Sa2 op- ÏÏA™ Pp «eubüalr van je gestapeld. Al dat verte Is ingebon- hotel naar hier te laten vliegen is den en weggeborgen op een spe- ook aoals het behoort. Dat je die ciale plank in het gebouw in een ïlll w S üp kleaJ heüt brandkast. En de omvang ts indruft- Je faar°0 ko-i' - wekkend, kan ik je verzekeren. ïk concentreren ,s zeis het behoort heb het gezien. i» ÏPJUm.?0!? 'ii'™' da' A5ora- amig0' da vett<! 1aren Ï1Ln,i af aan hler clk0 eea leI1 oens ten-einde'lopen. Ik zeg halt uur komen en onder hees ge- niet dat dat gauw zal gebeuren, fj? ae" bespreken en dat maar het gebeurt, en dan. alors. Is lln 'Si, M de produ«;r "y1?1' vergadering van aandeel- rM.mH dïuS. drlf houde?s en er komt een man. Die duizend dollar per week voor ont- man komt uit New York en va.nJ> heeft een blauw hij en"™8 eï W™ *Ven °p stak met een wuivend gebaar een te grote vlam zijn sigaret weer aan. „Vanya Vashvily maakt een af- godsbeeld van de eenvoud", zei hij. naam, „Maar, laat me een ogenblik em- „Mumm en Gassard", vraagt hij, stig zijn en nadenken. „wat hebben die gedaan!" „Ah een Dit, amigo, zijn de vette jaren. Ze charmant stel medewerkers" zGgt hehben hier zoveel geld, dat het Vashvily. „Hebt u diewerkkamer Aduertentte (IJll.) Dit is de eerste van een serie aanbiedingen waarvan de prijzen zo opvallend laag zijn, dat elke vergelijking met de normale waarde mank gaat. In Amsterdam lag een partij charmeuse en tricot dames zomerhandschoenen bestaan de uitr 7200 paar van f 7.95 2000 paar van f2.25 1950 paar van f 3,25 1600 paar van f 2.95 -Wij kochten dezepartijj want wij kopen alles wat meer' dan het driedubbele waard is. Zo'n partij diverse soorten in alle maten en (dat "was het meest aantrekkelijk) spe-, ciaa! de moderne beige- bruine kleurstellingen die overal bijpassen en op het ogenblik het meest gevraagd worden. Zaterdagmorgen 9 üur be gint de verkoop van deze zomerhandschoenen (zeg nu niet dat U geen handschoe nen draagt, want U wilt er evengoed netjes bij lopen) en nu koopt ze, door el kaar per paar voor DEZE WEEK in „DE SMULHOEK" (souterrain) 250 gram (V2 pond) caramels, advokaat, chocolade en vanille, VOOr 39 ct 200 gram (2 ons) amandel stengels' voor 49 Ct WINKELCENTRUM BINNENWEG JDJ vindt, dat wii bïasé ziin Maar v.oor ben niets betekent en zeker gezien, overgevlogen uit New York, dat zift we niet oSsd we habbS ^or h?' en de tak'vlek °P de mooiste vrouwen We hebben had "'f15. kunnen doen. dat u.moest hun pesprekken eens ho- het lekkerste eten depten Fn we zo 51161 30uw persoonlijkheid hier ren, vooral wat Ludlow Mumm hébben over de taSeGereld £re£l Z0U hebben bevestigd, jouw bij- zegt. Wat een channel Wat een Maar dat ïnalkt^ luff StS? H* 2ondsr .talent en minachting voor geest! eenvoud kunnen waarderen die als de manier waarop ja Maar dat mannetje uit New York, eS waS in bïï is bier bent begonnen. amigo is gekozen om zijn volslagen lk zeg niet dat we geen horrner '^ten we lntussen toestand gebrek aan gevoel voor charme en hebben Maar orSze honïer is^de kalm onder.i «6en zien. geest en hjj zal vragen: drijfveer voor ons werk. We leven, Aan, het eind van de gang, waar »wat hebben ze geschreven? we vinden bet heerlijk om te leveu de duizend-per-week schrijvers zit- En dan zyn daar de collectie Ind en we weten hoe we moeten leven. ten- zul je op een deur in kleinere fersboesjes waarop jij allerlei aan- We kennen de genoegens van het letters dan opjouw deur de naam tekeningen hebt gemaakt, en de geld, de genoegens van de auto, de Valerie Sinnot" zién staan. grote mktvlek - en we worden genoegens van de liefde, de genoe- Mevrouw Sinnot is oud en lelijk onrfr,aHa?" i« .«m,,,», ei gens van de jjdelheid en de genoe- en geen man houdt van haar en ttn?Ph^ ^5S»kW»^»iS ?en gens van eten, drinken en roken, daarom heeft ze hopen tijd om te ufo/ We kennen die allemaal. werken. Ze schrijft - omdat nie- Kortom, ons voornaamste doel is mand van haar houdt natuurlijk' SJj' jSivlen hiik^ wSr- niet om belles-lettres te schrijven over de liefde. De hele dag lang maar om geld te maken om op over de'liefde. Natuurlek zo, dat iLT!il ïjï Lu™ de manier te kunnen leven die ons het door* de' keuring komt, maar J?PÏ gelukkig maakt. Ben je het daar- elke dag, amigo, elke dag, zo zeker Pjj'jjjyTe mee eens? als de> limourine van Moses Fable 5S?ton^ Nu dan, voor we beginnen, ami- om half negen voor de deur rijdt tij?» vmden go, laat ik je de zaak eerst uitleg- nog zekerder zelfs -dan dat. elke om vteru8 *e glimlachen, gen. Laten we het koel bekijken dag, amigo,"zoals een bekroonde (Wordt vervolgd) Zaterdag j.l. hebben, zoals bekend, de gebroeders Van der B, voor de' eUU..wu.u^!.ic pUiiiiCi uCiln-t éri rit:LI Haag terecht gestaan in verband' met de illegale verkoop van goud1 .Deze zaak was aan het licht geko-' men bij het onderzoek, naar de over val in de Rotterdamse antiquairs- zaak „De Ikoon". In het verslag van, de zitting werd vermeld, dat de re cherche nog drie kilogram fijn goud 20U hebben aangetroffen bij de ei genaar van „De Ikoon". Dit blijkt' niet juist te zijn geweest, zo ver nemen wij van bevoegde zijde. Na de overval werd in „De Ikoon" geen'goud meer aangetroffen.- Zwaar gewond naast fiets "gevonden (Van onze correspondent) EMMELOORD Op de Polenweg te Emmeloord is Donderdagmiddag om 5 uur de 48-jarige S. Veldstrf. uit Staveren zwaar gewond naast zijn rijwiel aangetroffen.'De man is in het ziekenhuis te V.ollenfaove op genomen en aldaar overleden. Hot slachtoffer was gehuwd en vader van tweekinderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2