I Minister Joekes en KVP contra Kamer flOOÜWJ*" NEDERLANDERS IN KOREA Aanval in de modder drie nachten lang Nasleep van malversaties in kamp Oldebroek Amerika vraagt VN om DEMOBILISA TIER A AD HAD DE WIND MEE Meerderheid niet door de bewindsman overtuigd Boeken voor eredienst in leren band geen Inxe De zomer is pas vandaag (22 Juni) begonnen 3 Vijand liep vergeefs storm onze verliezen zwaar r ZOEKLICHT OP Volkswelvaart en verkeer WEK DE GAL IN UW LEVER OP Sefgeant-kok (11 maanden in voorarrest) krijgt 3 maanden met aftrek meer troepen voor Korea Beroep op landen, die,steun beloofden en nog niet gaven Gunstiger ontwikkeling van arbeidsmarkt dan werd verwacht PROGRESSIE VAN KINDERBIJSLAG Wet op uitbreiding van weeldebelasting worde soepel toegepast Koperdief op pad langs spoorbaan Zeelieden in VS weer aan het werk MEENK's Geen maatregelen tegen Russische televisie jé' Oplichter kreeg - meer dan Re maximum straf Leven in Polen „jammerlijk" Vrijdag 22 .Jr.ni. 1951 DEN HAAG. „Een nieuwe sawah's. De lucht was grijs en dicht j r. en de VierQtnnnen rnrninm nrsmn 1 heeft ons getroffen," schrijft ons de le It. W. W. Dussel uit Korea, „een slag, die tvVee en vijftig van onze man nen tijdelijk of voor altijd uit schakelde. Het offensief kwam. >CDe Ons offensief. Dat gaf de man kracht schijnbaar. Hij leefde op... een offensief, eindelijk eens het initiatief in onze handen. Vergeten was de ellen de, vergeten -de diepe ver moeidheid. Naar het Noorden? OJC, vooruit dan maar. We gingen. Langzaam en voor zichtig, een paar mijl per dag. Er was zelfs een schema vast gesteld: om beurten het voor ste bataljon vormen, de ande ren achter, of het zijterrein zuiveren de bergtoppen rondom warén nauwelijks of helemaal niét zicht baar. Onder deze omstandigheden moes ten we onze posities innemen: geen uitzicht, geen vliegtuigsteun, onze waarnemers zonder gelegénheid het terrein te overziet! ;ranaat viel avonds Na een paar dagen van „kleine rukjes" kwam er een andere dag: zes en twintig kilometer lopen, Geen wagens, geen rust, geen ver voer voor de zware wapens.Mee sjouwen wat je maar- mee kunt nemen. We overschreden die dag de 38ste breedtegraad. Iedereen was blij dat we er waren, 's avonds. „Er", dat was: zo maar langs de weg, plotseling. Links en rechts gingen we'liggen. De volgende morgen was het vreemd stil op de weg. Er kwam geen wagen langs. Vaar bleef het eteh? Er kwam niets. Er kón ook niets komen, want er waren twee wegversperringeneentje voor, eentje achter ons. En het regende, dat het goot. In de loop van de dag zijn de versperringen opgeruimd. Ze wa ren opgeworpen door achtergeble ven Noordkoreaanse troepen, die de algemene terugtocht van de Chinese communisten hebben ge dekt en opdracht kregen ons zo veel mogelijk schade te berokke nen. Tegen de avond gingen we „Mo ven", in alle nattigheid, in alle mod derigheid en in alle troosteloosheid waarin een troep maar kan verke ren na twaalf uur achtereen In de regen te hebben* gezeten, gestaan of desnoods -gelegen. Door de modder Ik heb van mijn leven nog niet zo'n weg gezien. Het was- geen weg, het was een unodderlint, een. front- weg. Jeeps 'erf- trucks reden niet. maai- dreven, Wild,gierden de wie len en hoog spatte het vuil op bij de pogingen om verder te komen. Infanteristen zakten lot verover hun ""enkels weg en ltjnwerker3 Ewoegdm met zware rollen tele foondraad overal tussen door. Daarbij vielen, links en rechts, ar tilleriegranaten, op nauwelijks hon derd meter afstand met gedempte knallen, in de moeras-geworden Al te zeer is men geneigd het A verkeer als een zuiver techni sche aangelegenheid te beschouwen en volkomen over het hoofd, te zien, dat het ook een economische bete kenis heeft, die niet licht kan wor den overschat. Springt dit reeds in het oog wanneer men bedenkt, dat de investeringen in spoorwegen, wegverkeer en waterwegen in de milliarden lopen en het moderne verkeerswezen de omvang van de markt ten zeerste heeft doen toene men, nog duidelijker wordt het, wanneer men er zich rekenschap van geeft, dat het verkeer bepaalde „diensten'' verleent, die als een eco nomisch goed kunnen worden be schouwd, dat met testbare goederen - van economisch standpunt be keken volkomen op één lijn kan worden gesteld. Hierop nog eens na drukkelijk te hebben gewezen ener de voor de hand liggende conse quenties uit te hebben getrokken is de verdienste van mr. J. J. Oyevaar, de directeur-generaal van de Scheepvaart, In een rede, gisteren gehouden pp de tweede Internatio nale Havendag te Rotterdam, heeft hij om. de aandacht gevraagd voor twee belangrijke* kwesties. De eer ste is deze, dat „verkeersdiensten" een artikel vormen, dat .Europa goed en goedkoop kan' leveren. Het is daardoor een exportgoed en als de rest van de wereld dat exportgoed Van ons wil afnemen zijn wij op de duur beter in staat de Europese be talingsbalans in evenwicht te brem om een uur of negen, midden tussen een paar jeeps. Er waren een stuk of zeven gewonden, die we opvisten üit de modder. Ze werden naar de zie- kentent gebracht. Het viel gelukkig nogal mee. We gingen met gemengde gevoelens zitten of liggen op een kletsnat zeil op de natte groncL Nie mand voelde zich veilig, iedereen dacht er het zijne van. Maar een soort instinct zei ons, dat er iets ge beuren ging. Zeshonderd op één punt De vijand kwam; een, door ons oprukken, ingesloten bataljon Noord- Koreanen. Ze kwamen om vijf uur in de morgen en ze vielen aan op de scheidingsfijn van twee compag nieën. Ban kat in nood doet rare sprongen. Het vijandelijke bataljon had opdracht door te breken en dan. het belangrijkste kruispunt van we gen, eén halve mijl achter ons. te bezetten. Zo vielen meer dan zes honderd man aan op één punt. Zes honderd verwoede Noordkoreanen en wat Chinezen, vechtend voor hun leven, dat misschien - gered zou zijn als ze wisten uit te breken. Er werd fel gevochten. Onze doodvermoeide Nederlandse soldaten vochten voor hun leven en voor dat vab de an deren. die achter hen lagen. We had den een compagnie in reserve. Dat konden we nu eindelijk doen. we gens de aanvulling uit Holland. De compagnie kwam te hulp. Net op tijd. want de vijand was al doorge broken. Er waran gevechten van man tegen man, de bajonet was wederom op het geweer.iedereen werd naar boven gestuurd, tot zelfs de koks toe. De vijand werd teruggedreven wij slaagden erin het gat te dichten, gelijk de bres in. een dijk. waar doorheen het water woest stroomt. De andere kant had zware ver liezen: tweehonderd vijftig tot drie honderd. Aan onze zijde vielen er veertien. Niet veel. in verhouding tot de zwaarte van het gevecht,- maar altijd te veel. in de regan, die nog immer stroomde, hebben we ze geborgen. Een voor een hebben we ze naar beneden gedragen naar de zieken- tent. Veertien. Nederlanders en drie Koreanen. Zeven en. twintig gewon den gelukkig niet levensgevaar lijk. Ze kwamen opnieuw, de volgen de nacht. Ze beslopen opnieuwde helling -van onze heuvels, in de vroege morgen van 1 Juni. "We wa ren versterkt met Amerikanen; on ze linie was wat ingekrompen. De gevechten waren weer fel, maar de vijand kwam er niet door, ofschoon er weer man tegan man gevochten werd. En. weer werden er doden en gewonden naar beneden gedragen. Vijf gesneuvelden, zes gewonden, waarvan enkelen zwaar. In. de derde nacht was de kracht van de aanvaller zeer verminderd. Ze probeerden het we!, maar slaag den weer niet. Dit keer kostte het ons geen verliezen. De vierde nacht was het rustig. Volkomen rustig. Maar niemand sliep goed. Daarvoor hebben we rust nodig, rust achter de frontlijn. En liefst een beetje ver, zodat je geen ge- I luid hoort. Maar dat zal wel een wensdroom blijven. Tien van. dg zeventien 'door de Amerikaanse geheime dienst ge arresteerde com/munisten, die er van worden beschuldigd te heb ben deelgenomen aan een complot tot omverwerping der regering. Bovenste rij (van links naar rechts): Alexander Trachtenberg, Alexander Bittelmari; Claudia 'Jo nes, Israel1 Amtër en Marion Bachrach. Onderste rij (van links naar rechts): Vief or Jerome, Wil liam Welnstone, Elizabeth Flyirn, Simon Gerson en Arnold Johnson. (Advertentie I. M.) U ruit 'b moreens'Jdplekker" nit bed springen. Elke dap moet uw lever een liter gal In uw ingewanden doenatromen. anders verteert uw voedsel niet, het bederft, u raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES em die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel; onover troffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's LeverpWetjes. ARNHEM. Donderdag moest de krijgsraad oordelen over dc sergeanf- kok L., de medeplichtige van dc gewezen kampcommandant van Olde broek, overste Van N. De auditeur-militair eiste een jaar gevangenisstraf met aftrek en degradatie tot de rang van soldaat. De uitspraak luidde drie maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest fe 1 f maanden en acht dagen) en ontslag uit de militaire dienst zonder ontzetting uit de bevoegdheid bij de gewapende macht te dienen. De krijgsraad gaf bevel tot onmiddellijke invrijheidstelling. ,Aan de sergeant was tenlaste ge legd het zich wederrechtelijk toe eigenen van levensmiddelen, toebe horende aan de Staat der Nederlan den.' Bij het verhoor bleek, dat de beklaagde onder een andere naam ia het Nederlandse leger diende. Hij is Duitser van geboorte, nam dienst by het Vreemdelingenlegioen in 1932,' vocht hiervoor tijdens de jongste wereldoorlog op verschei dene fronten, meldde zich in 1943 aan voor het Nederlandse leger, (Van onze corespondent te New.York) NEW TORS, (Hoofdkwartier der V.N.) 'De regering der „Verenig de Staten heeft in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van ,het verenigd commando voor Korea het .verzoek gericht tot de secretaris generaal der V.Ny' Trygve' Lie, een" beroep te doen op de talrijke ieden- staten der Verenigde Naties,'die steun hebben toegezegd overeenkom stig de resoluties van de Veiligheidsraad van 25 en 27 Juni 1950, maar die nog niet hebben verstrekt, troepen te sturen naar hun vermogen. Amerika wil daarnaast van de landen, welke reeds actief aan de stryd deelnamen, een verhoogde prestatie vragen. Hjjonderstreepte anderzijds Deze gevraagde versterking der strijdkrachten wordt gemotiveerd met de massale concentratie van Chinese strijdkrachten en het voortduren der agressie, (waarvan Trygve-Lie in zijnj engste verkla ringen heeft gezegd, dat hierdoor aanvullende militaire maatregelen noodzakelijk worden: De assistent van Trygve-Lie, generaal Andrew--.Cordier, die zo juist van een reis haar Korea is te ruggekeerd," heeft bovendien. Don derdag in een persconferentie ge zegd, dat hij bij' de tegenstanders I een volslagen afwezigheid van eni ge vredeswil -heeft geconstateerd. de volmaakte samenwerking tussen 'generaal 'Ridgway .en de verschil lende organen van de "V.N, eti een zichtbare toenadering tussen de mi litaire en politieke standpunten der geallieerden. Oyevaar de belangstelling richtte is deze, dat er een internationaal net werk van rivieren, kanalen en we- gt-i bestaat, dat internationaal niet zo functibnneert als wenselijk zou zijn omdat dit netwerk wordt door sneden door de politieke grenzen van de vele Europese staten, die het internationale apparaat zoals hij het uitdrukte „aan stukjes knip pen". Het laatste feit is juist daarom van zulk een groot belang, omdat het bij het verkeer niet in de eerste Plaats om het verkeer gaat. maar zijn dienende functie voor de economie, voor de volkswelvaart, die op haar beurt weer van zulk een grote betekenis is voor het, be houd van de vrede. De algemene Welvaart, zo betoogde mr, Oyevaar, kan Verhoogd worden door interna tionale economische samenwerking. Maar die samenwerking kan niet behoorlijk tot stand "komen, 1 wan neer men zich niet los kan maken ^an een overspannen souvereini- teusgedachte. Vandaar dat mr. uyevaar de scheepvaartkringen, waartoe hij speciaal het woord «entte, d9 raad gaf zich bewust te worden van de betekenis van supra nationale gezagsorganen en van een uuropees transportgebouw, waar- naar hij zeïde de bouw stoffen gereed liggen. (Van een onzer Redacteuren) DEN HAAG Nu de Demobilisa- tieraad dezer dagen zijn werk be ëindigt, kan geconstateerd worden, dat hij bijzonder nuttig wer.e heeft gedaan, maar dat de problemen van het wederinschakelen van de uit In donesië gerepatrieerde militairen in de burgermaatschappij zeer zijn meegevallen. Op twee manieren heeft de raad de wind mee gehad: het Nederlandse volk. taas bij voor baat bereid de militairen weer in zijn midden op te nemen, zodat de belangstelling alleen maar warm ge houden-behoefde te worden, en de arbeidsmarkt ontwikkelde zich o.a. door uitbreiding dér industrialisatie, veel gmistiger dan verwacht was. Als op 28 Juni a.s. de raad met egn slotvergadering in Utrecht, on der voorzitterschap van Prins Bern. hard, en met redevoeringen van dr, W. Drees en de'alg. secretaris luit- kolonel W. J. van Rhijn afscheid neemt, heeft hy drie en een. half jaar zijn nuttig werk gedaan. De raad had geen uitvoerende taak. Die lag bh' de plaatselijke co mités, die de demobilisanten met raad en daad bij stond. Voor zover! nodig.gaat hun werk nog door. In de praktijk is dat zo, dat de leden ervan hun medewerking blijven verlenen als er een beroep op hen wordt gedaan, door een. gerepatri eerde, die in moeilijkheden zit. Er zijn' echter vrijwel geen werklozen meer onder de teruggekeerde mili tairen. De raad beft. zichzelf op op een moment, dat er nog slechts voor enkelen wat gedaan moet worden Want al had hij dan geen uitvoeren de taak, uitzonderlijk moeilijke ge vallen heeft hy als het voorkwam wel zelf afgehandeld. Het voortref felijke contact met de centrale in stanties maakte dat mogelijk. Kolonel H. van Altena, met de do cumentatie belast, vertelde ons een en ander over het werk en liet spe ciaal .nog eéns het licht vallen op Nijmeegse afdeling van „Door de Eeuwen Trouw" opgeheven NIJMEGEN. De afdeling Nij megen van de stichting „Door de Eeuwen Trouw" js opgeheven, na dat zij reeds eerder naar aanlei ding van de kwestie Sweerts-Wes- terling het werk had stopgezet. maakte de invasie in Normandië mee (is drager van het invasie- koord) en werd in 1944 onder valse naam - genaturaliseerd tot Nederlander. Hij huwde in 1946 te Epe, steeds onder valse naam en legde toen een verklaring af onder ede, dat hij geen geboorte-akte kon. overleggen, omdat hy in dat ge deelte van Berlijn, is geboren, dat thans door de Russen is bezet. Hij had als sergeant-kok-menage meester de leiding over drie keu kens er. het magazijn in het kamp Oldebroek. Volgens zijn verklarin gen bemoeide de verplegings-offi- cier zich nergens mee: overste Van N. had hem de sleutel van het ma gazijn gegeven en zou hebben ge zegd: „Je moet je maar zien <te red den". Hü had een enkele maal per week vlees ter beschikking "van de overste gesteld, nadat het vlees van de bon was, in veel mindere mate. Volgens beklaagde waren dit overschotten. - Sergeant L. beklaagde zich te genover de president van de krijgs raad over de ondankbaarheid van het Nederlandse vo!k._Men-had hem. de - Nederlandse- nationaliteit ge loofd en verhoging in. rang: hij fiat; een luitenantsrang en elf dienstja ren bij het Vreemdelingenlegioen prijs. Alleen de Nederlandse natio naliteit had men hem willen, geven. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Minister Joekes heeft het geschilpunt over de pro gressie in de kinderbijslag tussen de K.V.P. en de andere Tweede Ka merfracties Donderdagmiddag piet kunnen wegnemen. Hij heeft met ciifers pogen aan te- tonen, dat de grotere gezinnen door de recente overheidsmaatregelen op prijsgebied sterker worden getroffen dan de standaardfamiües, speciaal door het duurder worden van margarine, brood en suiker. Daardoor zou. "volgens zijn berekeningen, voor een gezin mei zes kinderen en een Inkomen van 56.per week slechts 1.66 over blijven om alle andere prijsverhogingen min of meer te compenseren tegen i 2,01 voor een soortgelijk gezin met twee kinderen. Dit nadelig verschil achtte hij voldoende motivering om het in de rege ringsverklaring beloofde optreden tegen een onevenredig consumptie offer van de grotere gezinnen te doen plaats vinden. Hij meende, dat de vijf fracties, wier voorzitters het kabinetsprogram hadden goedge keurd, zijn progressie-voorstel derhalve behoorden te honoreren. De amendementen der Kamermeerderheid daartegen gericht, oogstten als consequentie van dit standpunt, uiteraard een ontradend advies van regeringszijde. Blijkbaar had dr De Kort (KVP). op nog krassere bewoor dingen gehoopt. Geprikkeld sprak hij tenminste de hoop uit, dat.de andere partijen van de dwalingen baars weegs zouden terugkeren. Voor mevr. F o rtt a n i c rd e Wit (WD)' en de heren v. d. Born (P,v,a,A.)s.S,tapelkamp (AR) em Kikkert (CHU) was het zeer de vraag of de onevenre dige achteruitgang der grote ge zinnen, waarover de regeringsver klaring sprak, reeds een feit is. Dat dit ten aanzien van drie voe dingsmiddelen eventueel het geval is, sloot naar hun mening niet uit, dat dit door de prijsbeweging van andere artikelen weer werd opge vangen. Brandstoffen bijv. druk ken verhoudingsgewijs minder zwaar op het grote gezin. Bepaald bezwaar hadden zy er tegen om, zoals de heer S u u r- h o f f" (P.v.dA,,) het uitdrukte, de kinderbijslag op te hangen aan de prij sschommelingen van slechts enkele artikelen. Definitief uitsluit sel omtrent de noodzaak -van de progressie verwachten zij van de Sociaal-Economische Raad. De communisten daarentegen wezen de progressie definitief af en legden dit standpunt in een mo tie-Gortzak neer. De heer Wage naar (CPN) ontdekte een pro- gressie-tendenz ook in'het wets ontwerp tot huurcompensatie voor de grote gezinnen. Dat standpunt werd door de bewindsman met kracht van argumenten weerlegd. De CPN liet zich echter niet over tuigen. "De heer Gortzak (CPN) poog de met een andere motie voorts profijt te trekken van het vrij krachtigverzet in. de Kamer tegen de afwijzende houding van de re gering ten opzichte van de aftrek- Regeling „yoor eigen inkomsten en een -1 algemene huurcompensatie voor de ouden van dagen. Op financiële gronden bestreed de be windsman dit verzet. Vermoedelijk zal minister Joe kes het pleit op dit punt wel win nen. Aan beslissingen kwam de Kamer Donderdagmiddag echter nog niet toe. UITGEVERIJ EN BOE KHANDEL BETOGEN: UTRECHT Toen in 1950 de wet op dc uitbreiding van de weeldebe lasting in behandeling kwam, heb ben de Nederlandse uitgevers en boekhandelaren gewezen op de on juistheid dat door de formulering van het betreffende artikel alle in leer gebonden boeken onder weelde het stuwende werk van prins Bern- hard als voorzitter. De prins heeft dit niet als een. ere-functie be schouwd, doch op krachtige wijze leiding gegeven. In al die jaren heeft hy slechts éénmaal *een ver gadering van de raad niet bijge woond. Hij was de man die alle ia- ,eetten van het vraagstuk door en door kende. De raad heeft vele plannen od stapel gehad voor het geval de moeilijkheden bij de' opneming te groot zouden worden. Toen men be gin 1950 als tegen een berg op zag tegen de inschakeling in' het be drijfsleven van de vele tienduizen den repatrianten, zyn tal van maat regelen overwogen; men kon deze in portefeuille houden. TAf KLUCHT helt tt ongeveer 365% dag voor de vier jaar laat men toen u gisteren nodig. Dientengevolge, het jaar één dag langer wakker werd en tot komt de zon, die vorig duren. De zon, die in uio vreugde zagdat ia ar de noordelijkste de daaraan voorafgaan- het mooie weer van de keerkring, de Kreefts- de periode precies een laatste dagen nog altijd" keerkring, op 21 Juni volle dag later het punt voortduurde, bi; uzelf, bereikte, met na pre- bereikt, waarop wij van met een blik op de ka- cies 365 dagen op het- het begin van het nieu- lender, gezegddat de zelfde punt terug. Elk we seizoen spreken, ia zomer van 1951 goed volgend jaar bereikt zij dan weer „bijgekomen" inzette. Als dat zo hetzelfde punt ongeveer of, juister gezegd: wij mocht zijn bent u-er zes uur later, zódat zich hebben onze tijdreke- naast geweest want het merkwaardige feit ning weer in overeen- hoewel het gisteren in- voordoet, dat zomer (en. stemming gebracht met derdaad de 21ste Juni °°k herfst, winter en de zon. was, is de zomer pas lente) elk jaar later be- jn 1949 begon de zo- uiindaag om vijf tninu- fimnen dan her jaar mer 6 uur later dam in ten voor half zeven be- daarvoor. Voor ons, ge- J948i in 1950 weer 6 uur 'onnen. En volgend jaar wend ais wy zijn Juli, iater dan in 1949, in legist hijweer op. een Augustus en September 1951 begint zy weer 6 ander dijdstip, *Is zomermaanden uuj. later dan in 1950. Dit .hangt hiermee sa- beschouwen, is dat Natuurlijk begint zij in men, dat'een kalender- uitermate onpractlsch. 1952 ook zes uur later jaar weliswaar*355 da- - dan thans of wel 24 gen' telt, doch de aardeMen heeft er daarom uur later dan in 1948. niet in dat tijdsbestek iets op gevonden door Maar omdat Februari haar baan" om de zon de invoering van het dan 29 dagen telt, mer- volbrengt. Daar heeft zy schrikkeljaar. Eens in ken wij daar niets van. gerekend werden. Voornamelijk heeft men er op gewezen, dat de leren banden van boeken, bestemd voor de eredienst, en het godsdien stig leven van dc leden der diverse kerkgenootschappen, alsmede de veelgebruikte naslagwerken, onder geen enkel Opzicht weelde of luxe genoemd kunnen worden. De minister zegde toe dat de wet soepel zou worden toegepast. Blij kens verklaringen van de Inspectie der Belastingen is men echter niet genegen deze soepelheid te doen gelden voor kerkboeken en naslag werken. De van 1 Januari 1951 af geheven. 15 pet weeldebelasting heeft er toe geleid dat deze boeken boven de koopkracht liggen van een zeer groot deel van dé bevolking. Thans komt de verhoging van deze belas ting op 30 pet aan de orde. De uit gevers en boekhandelaren trachten nu te bereiken dat boeken bestemd voor de eredienst en het godsdien stig leven alsmede naslagwerken, niet onder de weeldebelasting zul len vallen, ook indien zij in leer zijn gebonden. IN Boskoop zyn, gisteren drie zus ters, waaronder een tweeling, te gelijk in het huwelijkgetreden. Twee der drie bruidegoms waren neven van elkaar. De drie echt paren zullen binnenkort naar de Verenigde Staten emigreren. Zo groot was de belangstelling in het dorp voor deze huwelijksplechtig heid, dat het tot een complete verkeersopstopping kwam toen de stoet van 't gemeentehuis vertrok. APELDOORN. De gemeente politie heeft de 32-jarige Apeldoor- ner J- T. aangehouden, verdacht van diefstal van een aanzienlijke partij circa 160 Kg. koper ten nadele van de Ned. Spoorwe gen. Tussen Apeldoorn en Assel waar de verleden jaar geëlektrifi ceerde spoorlijn dwars door het bos loopt verwijderde T. namelijk het koperdraad, waarmede de elee- trische leiding geaard) is. Het op deze wijze gestolen koper verkocht hij aan Apeldoornse opkopers van oude metalen. SAN FRANCISCO. De staking onder het Amerikaanse scheepvaart- personeel is vandaag na zes dagen geëindigd. Vertegenwoordigers van de vakbonden stemden er gister nacht in toe, het werk te hervatten na bijna zes uur onafgebroken on derhandelingen met de reders. De federale bemiddelaar gaf na de bijeenkomst de volgende verkla ring uit: „De overeenkomst .voor ziet in een loonsverhoging en' ver betering van de arbeidscondittes'•en- het contract loopt over een mini mum van twee jaar." Arinerrentie (I flf I tabletten yif6\ \ydbpWj ctvUotT f Jtk (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. .Naar ,wij ver-; nemen zal de P.T.T. geen bijzon dere maatregelen nemen - in ver«- band, met de ontvangst vau Rus sische televisie-uitzendingen in Ne-_ deriand. Men is van mening, dat" het theoretisch zeer wel mogelijk' is onder zeer bijzondere atmosfe rische omstandigheden televisie uitzendingen by hoge .uitzondering op gróte afstanden, te ontvangen. De' beelden'mogen'dan al voor.een amateur heel mooi.lijken,'iri'feite zijn zij' weinig gedetailleerd ea steeds verdwijnen zij - plotseling. Misschien duurt het wel- weer een half jaar voor,men dezelfde, zen ders- onder dezelfde omstandighe den weër^ eens Ihier'ett^daar ont vangt., De P.T.T. heeft wel belang-, stelling voor de storingsmogelijk heden van onze eigen uitzendingen door buitenlandse zenders! Men- onderzoekt-, uiteraard, in hoeverre men' daarmedefTekening zal moe-* ten houden-bij ï-dejr1bepalmg van de frequentie. ARNHEM. Voor bét' Arnhem* se Gerechtshof stond" de'zwerven de kapper F. W. N. terecht, die er van verdacht, werd pp tal van pla atsen in' Neder! an d"\ huisvrou wen te hebben opgelicht; door'zich. VQor te doen als 'colporteur van een grote chemische stomerij. Hij bewoog "hen tot afgifte van tal van kledingstukken die zg. door'zyn. firma zouden worden behandeld, maar nimmer terug kwamen. De rechtbank te Rotterdam-ver oordeelde hem tot vier jaar gevan genisstraf. De politierechter te Zutfen veroordeelde hem nog eens tot drie maanden. De maximum straf voor dit feit is drie jaar, tg verhogen met een derde wanneer meer overeenkomstige delicten worden gepleegd. PARIJS. Twee jonge Polen, die zich in een Pools vliegtuig ver stopt hadden om uit hun land te kunnen vluchten, hebben vandaag aan de Franse politie verteld, dat} de levensomstandigheden in Polen onder, het communistische regime „jammerlijk" zijn. Beide mannen, de 25-jarige vliegtuigmonteur Ro bert Zurek en zijn 28-jarige colle ga Jean Kozaczijnski, verklaarden dat onlangs in Stettin broodrelle tjes uitbraken, omdat de bevolking niet voldoende levensmiddelen kreeg. TENGEVOLGE VAN Tioolbroei ia Donderdagmiddag omstreeks half twee brand uitgebroken in de ka pitale boerderij van de heer J. J. .Peek aan de weg van Odyfe naar Driebergen, De boerderij „Daienqord" brandde vrijwel tot de grand toe af. De Odijkse brandweer was spoedig ter plaat se \maar kon tegen de vuurzee weinig giitnchten. Al het vee bleef gespmrdi 'maar de schade aan de (boerderij'.wordt op 100.000 gulden geraamd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3