m VOORAL VOOR DE VROUW iWaar blijft het advies der yrouwelij ke economen? LiefcL m ACME Flatteuze modellen op Gerzon s gala-modeshow er Elke dag op de Eiffeitoren Amerikaans meisje „gróót" met dertien jaar m Vrouw wil ae wankele welvaart •heIa.ne dit redden, maar krijgt geen kans D Politïe-commissaris van Frankfort gearresteerd Huisvrouw, kent ge Uw macht? A v,_ Werken tot de laatste dag! Vliegtuigen naar opstandige staat in Brazilië HcudtU vctn mooie kleren Gebruik dan Acme! de reinigende wringer Roomkleur met groen De eerste grijze, haren... - j. *7» *11 1 1 1 worden doordrongen en overtuigd. E HUISVROUW heeft de teugels voor het grijpenMaar zij pakt ze niet, want ze zou niet weten hoe ermee tc manoeuvreren. De huidige ontwikkeling van de verkoopmarkt vertoont op 't ogenblik merkwaardige schommelingen. De winkelier spreekt reeds van een „koopstaking" van de consument Hoewel bet geen zin heelt te verhelen dat die consument, dw.z. de hulsvrouw, in haar vuistje lacht om dit onverwacht succes, dat haar kooparmoedc te weeg brengt met het kelderen van de textielprüzen, zijn hier onoverzienbaar ontwrichtende krachten aan het werk. Wel kan men hieruit opmaken' hoezeer ingrijpend en regelend eenf gelelde koop kracht de prijzen zou kunnen beïnvloeden. De schoenenindustrie staat voor een zelfde debacle en ls nu eindelijk bereid haar goedkope volksschoen te leveren. Het-in Amerika en Engeland voortreffelijk werkende utilitysy- steem heeft hier schipbreuk .geleden. Inderdaad het wordt tyd, dat wan neer de .industrie zelf de samenwerking niet" kan vinden, de Nederlandse hulsvrouw bier met inzicht en bewust van haar kracht beïnvloedend en regelend gaat optreden. De grote bazen van Handel en Nijverheid heb ben de vorige week vergaderd ep daar onze wan kele welvaart on der de loupe ge nomen. Hoewel in deza heilige hal len het vrouwe lijk element mi niem was, moet tot haar eer gezegd worden, dat zij nis element van onze gemeenschap niet is vergeten en na drukkelijk ge noemd als van fundamenteel eeo- nomisch belang. Misschien dat het wankelen moet overgegaan zijn in „vallen" eer de vrouw zelf in deze problemen wat te zeggen zal krijgen. Met dat al moeten wij de heren gelijk geven en dient het de' Nederlandse huis vrouw tot nadenken te stemmen, dat hier weer duidelijk gezegd werd: ,,de huisvrouw is conservatief." In het economisch leven is zy zich teiï eerste haar kracht en invloed niet bewust en ten tweede heeft zij niet A LS het zo warm is, dat dikke zusje -bijna bLoot in de tuin' magkomt zoontje thuis met een vriendje. „Map-te- eten.'', vraagt hy, „er is riergens plaats voor zin boterham men''. „Hoe bedoelde?" zeg ik, 't dik ke zusje, dat\toeschiet, met d'er emmertje in toom houdend, toanl dit triendje houdt niet van klei' ne meisjes. Hjj heeft een horloge om z'n pols en een hemdje met een genopte das. „Nou, overblijven mag nief', knikt zoontje, „hij woont te dicht bij en z'n moeder is t'er niet en, op een bank heejt hy geen Dus scharen we ens aan tafel 't Vriendje start op slag met een niet zo zindelijk mopje„Er klom. een man in een boom om appels1 te plukken en toen moest hij no dig en „Wat zit er in die enveloppe roep ik erdoor Keen, Laat es zien „Oh, de kiek", praat hij, „de kiek van de klas „Waarom heb jij die niet", vraag. ik zoontje die verachtelijk snuift. Waarom heb je dat niet gezegd?" „Omdat 't een rare is", gromt hij, „en omdat jij zei: „ik zal morgen wel geld geven", en dat kor. niet. 't Moest metèen - Ik herinner me 't vaag en zjt een beetje schuldig 't dir.g te be kijken. Jongens in de groei en op een geklitte/ lacherige meisjes. Veel meisjes. Helemaal op 't 'randje rechts, de meester. Treurig ■verdwaald, duidelijk aan vacantia toe. .'t Vriendje ur^st met z'n bruine vinger: ,£>eze is van hem". Z'n nagel staat, op 't kuifje van een kroezig kind. „Daar is hy op". Zoontje trekt een korst van z'n ■brood en doet of 't hem nietraakt.. „Zo", knik ik, maar door dit zie ik dat stel ineens 'anders. Vier-, de klas dan begint 't. Op tuas ik? Op Henkje. Maar die vertaalde z'n waardering in knel .negeren en sarren Oef, wat een leed. „Weet ze dat je l'd'er aardig vindt?" Zoontje doet gekwetst„Tuurlük rdet r „Dan moet je 't es laten mer ken"}- troost,ik: „Je zegt „daag" en je praat és wat Maar dit is jóut. - „Mam.", zucht zoontje, gecom- promitteerd en schor van veront waardiging. ,Jy altijd Hoe kan-dat rtóu geleerd de2c kracht met inzicht en efficiënt aan te wenden. Op deze bijeenkomst, die o.a. werd. bijgewoond 'door Prins Bern- hard, betoogde Or/Wan de Wal, dat er nog.heel watv ontbrak aan de doelmatigheid bij de besteding van de .huishoudgelden; Jammer genoeg is in de ;verslagen in de pers niet tot, uiting gekomen of de spreker ook practische richtlijnen hééft, aan-' gegeven „waar*' en hoe" 'deze doel-; matigheid kan worden betracht. Als doel van dit streven, wordt door de heren economen in ieder geval ge zien een vermindering van de con sumptie en als gevolg daarvan een verhoging van de spaarfondsen. Het zou al van uitnemend belang.-'.zijn, wanneer de-, huisvrouw ervan?-- kon- .sparen'* met zich mee bracht. Als opmerking zonder meer zal, het de huisvrouw, die met het steeds in waarde verminderende inkomen slechts het mes op de keel wordt gezet, alleen maar doen steigeren van verontwaardiging. Dr. van de. Wal erkent dat de voorlichting aan de consument ifi Nederland verre achterstaat bij andere landen en dat hier vooral op het gebied van de radio een énorm gebied braak ligt. Maar waar zijn de experts, die deze vc orlichtihg moeten geven? Hier ligt een enorme taak voor de vrou-, welijke economen, die echter hun eigen opleiding en vorming .in deze bij uitstek mannelijk georiënteerde sector 2UlIen moeten zoekea FRANKFORT.'-— De hoofdcom-: mlssaris van politie te Frankfort, Klapproth, is Donderdag gearres teerd. Hjj had tijdens het proces over corruptie onder de politie van Frankfort verklaard, dat hij vóór de geldsahering wekelijks onge veer twee sloffen ongebanderol- leerdc Amerikaanse sigaretten van een,majoor van de bezettingstroe- len had ontvangen en deze, of zelf lad opgerookt, of op zijn bureau had weggegeven. Kort vóór de ar restatie van Klapproth had de eerste burgemeester van Frankfort hem voorlopig uit zijn functie ont zet IJ zit de hele dag op de Eiffel - toren. Weer of geen weer, ze neemt des ochtends de lift naax de derde étage, en des avonds diezelf de lift weer terug. Daar hoog boven Parijs verkoopt zy verschillende pa norama's van de stad en verhuurt elf telescopen, opdat de bezoekers van die drie honderd meter hoge toren tot 40 kilometer ver kijken kunnen. En dan legt zij uit: daar, onder die.koepel de Döme des Inva lides, ziet U wel, ligt Napoleon be graven. Dat is de Ssinte Chapelle, de mooiste kerk van Parijs, enz. enz. Er komen natuurlijk mensen van allerlei nationaliteiten. Ikhoorde een Engelse dame vragen: kan ik met zo'n telescoop Londen zien? Dat was natuurlijk een domme vraag, maar misschien had zij wel heimwee naar haar eigen, stad aan dc Theems. Acht uren lang daags staat Ma dame Simone daar in de wind of in de zon, maar tijd om niets te doen heeft ze heus niet Want per jaar bezoeken meer dan een mil- lioen mensen de Eiffeltoren, des zo mers een zes duizend per dag en op feestdagen loopt .het aantal- soms welJ; tot 15.000 op.*; Natuurlijk gaat niet iedereen tot de 3"derde étage, want' het. entreegeld risnogal hoog ensommigen - drinken lieyer,een glaasje bier ih het restaurant op de eerste verdieping. -1- .- .En nu is.i';er' - iéts'; wrèenjds wat MadameSimone zo in de lóóp;'van' de jaren .heeft opgemerkt. Het" lij kt wel 'of de vreemdelingen beter Ha rijs kennen .dan de Parijzenaar zelf. De vreemdeling heeft namelijk vaak vooruit de ligging van de monu menten van de stad bestudeerd, ter wijl .de Fransman denkt; dat weet I—TuiSVROUW, kent ge uw groot, het publiek verdrong zich A macht? Weet ge dat de fa- om de stand. Men heeft 4868 for- brikant maakt wat u vraagt? Dit muiieren ingevuld en op dé ach- was een'van de slagzinnen, waar- terzijde ruim 12.000 motiveringen onder het Instituut Industriële gegeven, waaronder waardevolle Vormgeving op de laatste Huis-, tips. u houdbeurs in de R.A.I. een stand Gebleken is dat het publiek in heeft gehad waar het publiek de eerste plaats lette op de prac- verschillendc modellen van arti- ti9Che bruikbaarheid en in de' kelen als stoelen, strijkijzers, ta- tweede plaats dit acht het In- felcouverts, gaskomfoors, kon be- stituut verheugend en bemoedi- kijken en dan op een formulier gend op de vorm. Dan volgen invullen aan welke het de voor- respectievelijk gemakkelijk on- keur gaf en waarom. Gevraagd derhoud, degelijkheid en prijs. Van de medewerkers, gevraagd 1 naar de degelijkheid, de praeti— sche bruikbaarheid. het gemak- hun,/ma"^oie kclijke onderhoud, de vorm, de heden, vulden 13 ,o in zorgelijke, gezelligheid, de prijs. 65% normale en 5% zorgeloze De belangstelling, was zeer financiële omstandigheden. TOEN een van mijn kaanse vriendinnen n Ameri kaanse vriendinnen mij eens vroeg om met haar ergens heen te gaanvroeg ik heel verbaasd: „Hoe kan jij dan 's avonds weg? Dan zijn de kinderen toch alleen?" „De kinderen?" zei ze. „Mijn. Vi vian is toch al dertien!! Dat is heus geen - klein kind meer". En zo is het .misschien wel met de Amerikaanse meisjes. Als ze dertien zijn zijn het in'derdaad geen kindéren meer, zoals .wij die in Nederland van die leeftijd ken nen. Ze voelen zich ook geen kin deren meer. Maar wat dan wel? De ze Vivian heeft een broertje van acht en een zusje van vijf. Zij voelt zich echt de oud ste zuster en doetr verschillende werkjes in het ge zin. Er is écn ding, waar ze graag aan ont komt. Dat is vroeg naar bed gaan. "Als ze om acht uur - naar bed moet zegt zo dat het be-' lachelijk is. Maar meestal gebeurt dat nog wel zoals de ouders het willen. Haar dag verloopt als volgt; vertelt -de vriendin als wij des avonds over de kinderen praten. Zij moet zo vroeg naar bed, omdat ze 's morgens om half acht al in de schoolbus moet -zitten. Dan praat zij minstens 20 minuten met haar vriendinnetjes. (Meestal over kleren, zegt Vivian). Zij is dol op haar leraar. Die heeft n'.l. gedu rende de baseball-wedstrijden een radio mee naar schooi genomen en zijn hele klas naar de uitslagen laten luisteren. Huiswerk maakt zij graag. Ze heeft nu ook. ballet-, lessen en een ideaal en wel om ballot-danseres op Broadway- te worden - Het is een grappig kmd, vinden wü. -Zij - is dol op zangers, zoals Vic Damone, Jack Smith en Frank Sinatra, maar waarom zo veel bobby soxeres daarbij fla>'w val len is haar een raadsel. Zij speelt BJBEB ook Canasta met haar' broertje Jimmy. Daarnaast heeft zij een andere liefhebberij en dat is tele foneren. Urenlang, met alle vrien dinnetjes die zij heeft. Of zij met vriendjes uit mag? Ja. Best. Zij mag gedurende de week niet uit, maar ze gaan op Zaterdagavond altijd met eer. hele club naar de bioscoop. Ze gaat naar fuifjes. Dan draagt zij een avondjurk, doet haar haar om hoog. Draagt dan mijn sieraden. Ze wil dan ook lippenstift op. Dat mag allemaal. Ze wil zo graag groot zijn als ze uit gaat. Zij heeft ook haar eerste hoge hakken bij die avondjurk. Alles -cmdat ze het zo graag wou. En weet je dat ze r.a een paar uur al thuis-kwam? Half huilend omdat ze op die hoge hakken zo moe werd en haar jurk vol lippenstift had gesmeerd? Ja, onze dochters willen per se al groot zijn als ze nog geen veertien jaar. oud zijn. Laat ze maar. Laat ze het maar proberen, zei deze moeder. Ze verdient ook'geld. Ze krijgt iedere Zaterdag haar loon voor het afdrogen van de borden. Iets wat zij iedere dag doet. Ze vindt het een prettig gevoel om zelf iets te. verdienen. Dan voelt ze zich groot. Eens in de maand, op een Vrij dagavond, gaat ze met haar Vader uit. Naar dc bioscoop en een ijsje tot. besluit. Toen ik haar vroeg waarom ze zo graag met haar va der uit ging, antwoordde zij: Hij is zo groot BECCY Frankrijk beste werkster Die eer komt Madame Zaiglc toe. Of ze meer dan een en tachtig woorden per minuut kan spreken, dat weet ik niet, maar tikken kan ze ze wel. en zo is zij dan ook tot Frankrijks beste typiste uitge roepen. Zij werkt voor de'Radio'- Diffusion Frangaise 'en ^vóorde'; Assemblee Nationale, en ik-,denk wel 'dat haar diversebazen niets over. haar te:klagen hebben.' Ze wisten ook vooruit .wel. wat.ze de den toen ze - Madame ;Zaiglerin dienst namen. want'-reeöSïóerder had zij de titel van Frankrijks bes te werkster behaald! ik toch wel en dan wijst hij soms torens aan, die bij een volkomen verkeerde naam geeft ïffattr natuur lijk luistert .Madame Simone daar alleen maar naar en maakt zij er geen aanmerking op, O, wat houdt zij van haar stadt Dat is haar, grootste vriendin, maar behalve die vriendin heeft ze ook nog twee vijanden: de mist cn dc regen. Want als die er rijn, dan kan ze immers niet werken. En dus loopt zij des avonds als ze thuis komt meteen naar de radio toe en wacht tot de weerberichten komen. Gelukkig, zegt zy nu in de zomer maanden heel vaak. morgen is er zon, dan kan ik dus met behulp van mijn elf telescopen, tussen he mel en aarde aan mijn bezoekers de mooiste stad van Frankrijk ton®nJ JANINE |N wm onze vorige artikeltjes r- schreven vrij;,, dat de verzekerde vrouw -recht heeft op zwangerschaps- geld gedurende 6 weken-vóór en n&; de bevaJJing. verzekerde V.vrouw moet daartoe overleggen een verklaring van. een dok- teri-bf vroedvrouw, - waaruit., blijkt hoe veel weken, de zwangerschap is.;.gevor derd. De duur der. zwangerschap, wordt gesteldop:.40.;,wekén,; 'Over, de - laatste- 6 weken van deze!' berekende periode krijgt ze dan uitkering. - We weten, echter allemaal, dat de na tuur zich niet altijd aan al die bereke ningen stoort. Het komt dus heel vaak voor, dat de bevalling ha die .bewuste B-" weken nog niet. plaats heeft. Dc zwangerschapsultkerJng houdt echter onvoorwaardelijk na 6 weken op. De vrouw zou dan zonder uitkering komen. In de praktijk wordt dit meestal opgc- ■lost, doordat men aanneemt, dat de vrouw na die 6 weken wegens zwanger schap ongeschikt is tot werken. Zij wordt dan beschouwd als ccn gewone zieke en krijgt uitkering, echter niet de bijzondere uitkering, doch 80% van haar loon. Om dit te verkrijgen moet echter aan één zeer belangrijke voor waarde worden voldaan en dat is, dat de vrouw tgt cn met de laatste dag vóér dat de zwangerscbapsuitkering in ging, heeft gewerkt. De ziekteverzeke ring kent r..L een merkwaardige regel. Deze luidt: wie niet werkt ls nJet ver zekerd. Zodra men ophoudt met werken vaJt men dus buiten de Ziektewet. Een uitzondering hierop wordt slechts ge maakt voor normale onderbrekingen van dc arbeid,, zoals de Zondagen, de normale vacantie, bedrljtss tils tand. ziek te e.d. Veel vrouwen houden iets eer der op met werken met de gedachte: die paar dagen loonderving neem ik maar, straks krijg ik immers toch weer uitkering. Deze paar dagen of zelfs maar die éne dag kan haar noodlottig ■worden. Doordat zjj ophield met wer ken. eindigde haar verzekering. Door een bijzondere wetsbepaling kan zij de zwangcrschapsultkering nog wel krij gen, zelfs na de bavalllng Indien deze tenminste binnen ld weken na het einde der verzekering plaats naeft. doch die gewone uitkering ontgaat haar, omdat zij op het ogenblik, waarop zij daarvoor in aanmerking zou komen niet meer verzekerd was! Wanneer bet er dus om gaat het er een naar dagen ..van te nemen". Is het steeds zeer raadzaam die lust te be dwingen en tot en met de laatste dag voor die zes weken door tc werken. Laat U niet verleiden door de groot moedigheid van Uw werkgever, die U over die dagen welke U niet werkt, wel loon wil betalen. Want niet het recht op Joon. doch het werken beslist ovar Uw verzekering) Deze regel kan ook grote moeilijkhe den opleveren bU ontslag tijdens zwan gerschap. Weliswaar Is voor ontslag toestemming noodzakelijk van het Ar beidsbureau,--{behalvo voor huishoude lijk personeel cn wanneer de arbeider ermee accoord geat of een dringende reden heeft gegeven), en kan men dus bij de rechter een vordering instellen, doch dit verandert niets aan het telt. dat de verzekering toch ir.aar beëindigd Wij schreven hierboven reeds, dat bevalling binnen tien weken na bet olnde der verzekering toch r.og zwan- gcrsch a psuitkc ringen cn kraamgeld worden verstrekt, maar by overschrij ding van d!e termijn kan de vrouw zeer ernstig worden gedupeerd. Gelukkig is ook hiervoor in sommige gevallen wel een oplossing. Men kan zich n.L vrij willig verzekeren. Natuurlijk moet men dan zelf de premie betalen, maar alle rechten blijven dan toch gehandhaafd, met dien verstande echter, dat de da gen waarop men vrij willig verzekerd was niet meetellen voor de 156 dagen waarop men verzekerd moet zijn ge weest in het jaar voorafgaande aan de bevalling, om kraamgeld te kunnen krijgen. Aanmelding voor de vrijwillige ver zekering moet geschieden bij het ver- zekeringsorgBan van de laatste werkge ver en wel binnen 30 dagen na het ein de der dienstbetrekking on binnen 8 dagen na het ophouden van het zieken geld, JndJen men na het einde van de dienstbetrekking nog ziekengeld .heeft genoten. Het 19 echter" raadzaam willige verzekering aan'.eervgehele scr: voorschriften verbonden. Niet altijd zal de vrijwillige verzekering mogelijk zijn doch het moet ernstig worden aanbevo len het te proberen. Cijfers, die'spreken Van de een. en twintig jnillioen; Franse vrouwen, zijn er vier en een half millioen moeder, en daarvan ■v;erken er een. milljoén acht hon- 'derd acht en zestigduizend, die- allen kinderen onder de zestien jaar hebben. Maar terwijl hetgemiddel de percentage van het aantal kin deren van de niet-werkende vrouw 2.8 is. is dat van de werkende moe der 15. RIO DE JANEIRO. :Èën. esca drille 1 van de Braziliaanse lucht macht is uitgezonden om'de regering van de staat Parana bij te staan te gen de als communisten betitelde opstandelingen, die dc stad Londrina in handen hebben. De opstandelin gen zouden grote groepen landarbeir ders gevangen zetten en de inwoners zouden de stad beginnen' te verlaten. Troepen zijn op weg naar dc stad. PARIJS De commissi^ voor de feloofsbrieven van de Unesco heeft eslotec, nationalistisch China als lid te handhaven, nadat India met klem .verzocht had „rie deur niet dicht te slaan" voor het gezicht van communistisch Chins. Advertentie LM.) J,. V rijde, de fleungate katoen, het stevigste linnen, dc zachtste wol «Hes it veilig bij ACME. Het geheim? "ACME-dmk**. Die krachtige, gelijkmatige druk, gecontroleerd door de drukmeter, die op verende rubber rol len werkt, bet nieuwxte wat ACME U kan bieden. Dat is bet resultaat van 70 jaar ervaringDeze rollen worden geheel vervaardigd in de ACME-fabrick, in. «pedaal daarvoor ootworpen machines. En zij zorgen ervoor, dat achtergebleven vusldeeltjes tegelijk met het overtollige water uir het goed worden geperst; een extra-reiniging dus, terwijl bovendien kledingstuk langer meegaat. Alles wat U door de wringer bat gaan komt als nieuw tevoorschijn ta... J gaat een langer leven tegemoet. "ACME-dmk" betekent: 1 blijvend minder slijtage, blijvend een betere verzorging Y van de gehele gezinswaa. t* Ptrkrijütn kif olie goed* bande hart in Eett product van de fabriek al 70 jaar lang bet beste maakt im mwBott looted. Mrio trarr, tutnv, «.e^ ichotuho (Van onze verslaggeefster) Het is zo langzamerhand wel gebruik geworden, dat firma's bij de opening van een nieuw of verbouwd pand hun blijdschap daaroverkenbaar maken.'door een of andere speciale; httractie; Dat daarbij meestal Ket nuttige (voor de firma) met het aan gename (voor de klant) wordt verenigd, ligt voor de hand. Het Modehuis Gerzon week van deze regel na de verbouwing van. haar pand ook niet af; maan slaagde erin nog een derde groep mee te laten .profiteren,namelijk een groot aantal; bleekneu- zige RoUerdammertjes. is.,De brata-Dpbrengst van. Gerzon1S; gala-modeshow wordt ter beschik king gesteld van het!'comité „Va cantie Vreugde", .vobri.de-uitzending; van Rotterdamse kinderen van alle; gezindten. r ;Deze gala-shöw,' hoé-wél volkomen afgestemd; op het. prachtige zonier- weer,bracht,-ons nog even-in her-, ^ImërLri^kfda^pnslwisséiy^gerikU-? maat ook koelere dagen kent. Zo werd de show geopend met een wit wollen mantel, gegarneerd met zwarte knopen en dito ceintuur, die,- met een klein zwart hoedje, zwarte handschoenen en schoentjes een zeer gedistingeerd geheel vorm de. De geliefkoosde combinatie yan dit seizoen wit/zwart vonden we eveneens terug in een wit com- •plet, bestaande uit een wyd vallend jasje met bijpassende rok, waarop een zwarte blouse .werd gedragen. De klassieke tailleur, ditmaal in grijs, ontbrak ook nu niet. Dc - flatteuze hoog zomerjurkjes, die .we daarna te bewonderen kre gen vielen op door hun eenvoud. De rokken waren óf zeer wijd nauwsluitend, ia het laatste geval vaak met losse overslagen, al ot niet klokkend, waardoor ruimte ge suggereerd werd. Een pretentieloos donkerblauw toiletje met wit kraag je, kreeg een bijzonder cachet door twee opgeknoopte schouderstukken met aangeknipte mouwtjes, die het effect van een rugloos jasje teweeg brachten; zeer charmant! Eenvou dig en smaakvol vonden we een grijs gestreept, zuiver zijden jurkje met rode accessoires. Ook de zon ae jurken waren niet vergeten, vaak strapless en meestal gecompleteerd met de practische bolero, die het jurkje óók voor andere oorden dan strand en bos draagbaar maken. Glad geweven en shantung-achtlg linnen, piqué en fantasie-katoen, ziedaar bet materiaal voor de hoog- zomerjurkjes. Dc avond- en cock- tailtoiletjes overwegend wit zijn van fragiel en doorzichtig me- teriaal: taft, tule en organza. Ondanks de warmte hulde het legertje mannequins zich nog ln kleding voor het komende winter seizoen.' De wijd vallende mantel wint nog steeds terrein, hetzij ef fen, genopt of in tweekleurig streep- motlef, waarvoor zwart/bordeaux en zwart/groen geliefde combina ties zijn. Chique was ook het zwart wollen ottoman lame costuumpje. Zwarte wollen japonnetjes zonder pretenties, gegarneerd met lovertjes, gitjes, passementerie, vormden, de hoofdschotel voor het komende sei zoen. Tot slot van deze zeer ge slaagde show lanceerde men nog enkele avondtoiletten, waarvan het jurkje van goudbroeaat met los jasje en goudkleurige ceintuur wel bijzonder fraai genoemd mag wor den. Bij verschillende toiletten wer. den in navolging van de herto gin* van Windsor? Inplaats van hoedjes, volles om het hoofd ge knoopt. Operette Festival Dc Hoofdstad Operette, onder di rectie van Meijer Hamel, Otto Aurich en Fritz Steiner, in voort zetting van - de voormalige Fritz Hirsch Operette zal vanaf Zaterdag 30 Juni .tot en - met Zondag ,15Juli in de Rotterdamse Schouwburg een. serie -voorstellingen''-geven:yan de Weense operette „In: einer/kleinen.. Konditorei" Voor 'Rotterdamis dit - een première. -• Trianon en R.F.C. houden. Irv oalfé Trianon eon biljart du elm eet, die vijf speelavonden ('s Woensdags) in beslag neemt. Na twee wedstrydavonden is de Stand 10'/,—10'b. Deze charmante mannequin toon de, tijdens de gala-show vna Ger zon t.b.v. „Vacantievreugde", deze snoezige roomkleurige, linnen deuz-pièce, waarbij groene schge- nen en handschoenen gedragen werden. tAdvertentie t.M.J Natuurlijk Mevrouw, U bent nog: veel te jong voor grijze haren! Heeft U de eerste al ondekt? Uw reactie zal ongetwijfeld zijn, ze met een paar vinnige rukjes uit te trekken. Grijze haren zijn dikwlfls nauw ver bonden met de naderende ouderdom. Uw jeugdig hart verzet zich er tegen en aanvaardt het niet. En dat hoeft ,;elukkig ook niet meer. Vindingrijke dameskappers hebben1 het in sa menwerking met de moderne weten schap mogelijk gemaakt, dat geen enkele vrouw er door vrocgt ijdig grijs worden ouder behoeft uit te zien dan ze in werkelijkheid is. Wij zijn thans in staat Uw grijzende harer. in iedere natuurlijke tint bij te kleuren of tc nuanceren. Uw omge ving behoeft daar niets van te mer ken. Deze nuancérings-behandelingen als mede blonderen, sunblcaching, pig menteren, kleurspoelingen etc. zul len 'door bekende specialisten die wij onlangs aan onze beide salons wisten te verbinden, worden uitgevoerd. Wij hopen hiermee nog een stap dichter gekomen te zün bij: de vol-' maaktheid van de haarverzorging. JOHN POSTMUS DAMESKAFSALONS OUDEDIJK 5 TEL. 22105 UNGERPLEIN 2 TEL. 48241 K. ter Laan gaat 80ste verjaardag vieren DEN HAAG De oud-burge meester van Zaandam en het oud-, lid der Tweede Kamer K. ter Laan wordt 8 Juli a.s. 80 jaar. Zijn on blusbare ijver' in het verzamelen: van feiten en gegevens op de meest; verscheidene terreinen heeft hem tot een vruch'baar auteur gemaakt van allerlei handboeken. Het be langrijkste is het Nieuw Groninger Woordenboek, datoen standaard werk mag worden genoemd. Hij is; voorzitter van de algemene vereni ging ..Grunnen" (Groningen) en van bet Nederlands Volkskundege- nootschap. j,.. FRANKFORT.Aan de jaar lijkse internationale conferentie der.r-West-Duitse socio al-demo era-: tische" partij zal een Franse afvaar diging deelnemen. AdvertentieI. ft?.).: Sommige dames lopen,'waar je re ook tie!;, met keurige 1 ge-nylon-de benen, terwijl anderen rich alléén maar af kunnen vragen „Waar doen ze 't van". Zijn dat dan zulke wonder- mensen? Heus* niet/ maar .het ligt toch voor de hand, dat U hartje zorper, wanneer er het minst kousen gedra gen worden goedkoper koopt dan in de winterl CV Doe als zij, koop nu Nylons, ja, Kristal nylons, 15 denier, i in alle kleuren en courante maten, B keus (moet U maar voor lief. nemen) en koop i een paar extra, want zo ze ker als iedere week eeri Zon dag heeft, zo heeft elk faar een' winter. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Kristal nylons en als U ge wend bent om voor Uw ny- lons':zeven gulden te betalen, bedenk dan, dat U voor dit bedrag nu 2 paar koopt, want nu betaalt A U per paar Eon n/«iw» bij zond or 'amnbltdlng kop enscho- In dm bmkmndm pms- ieHinlan. bleu, reseda, lila en geel - - - .nu. voor.''7-9 ct WINKELCENTRUM BINNENWEG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5