Uw advertentie Jan Verheij Co NIEUWE VERTALING OUDE TESTAMENT GEREED Rijnvaart WERELDHAVEN GEOPEND: Radioprogramma Koningin ontvangt flesje Pepsi-Cola KUNSTGEBITTEN B OH BON DAMESHOEDENFABRIEK 2.50 Ook wij gacn met de tijd mee! *23 Juni a.s. wordt in het WINKjBLCENTBUM HIER STUIKEN WE OPl rto'b d ccoQo m pdnifny AMSTERDAM. ln de jaar- Prnf ur Aai,in«- vergadering van het Nederlands verSiv2?5* der Bijbelgenootschap is Donderdag het manuscript aangeboden van de nieuwe vertaling van het Oude Testament, waaraan van 1926 af is gewerkt. De voorzitter van het Bijbelge nootschap, prof. dd F. W. Gros heide legde de nadruk op de bui tengewoon grote betekenis van het bezit ener Bijbelvertaling voor alle protestanten in Nederland. Het Bijbelgenootschap zal deze nieuwe vertaling van het Oude Testament, evenals destijds geschiedde met die van het Nieuwe Testament, aan de kerken aanbieden ZATERDAG 23 JUNI HILVERSUM I 402 M.: KRO: -7.00 Nieuws: 7.15 Gewijde muziek; 7.45 Mor gengebed en Liturgische kalender; 8.00 Nieuws: a 15 Symphonette orkest en so listen: 9 U0 Voor de huisvrouw; 9.30 Wa terstanden: 935 Gramofoonmuxlek; 10.00 Voor de kleuters; 10-15 Graroofooomu- ziek; 11.00 Voor de rieken; 11.45 Gramo- foor.muziek: 11-50 ..Als de ziele luistert", causerie; 12.00 Angelus; 12.03 Gramo- fonnmuzick; 12.30 Land- en tulnbouw- mededelingen: 12 .33 Pianospel; 12.55 Zonnewijzer; 13.0O Nieuws en katholiek nieuws: 13-20 Lichte muziek; 13.50 Radio. Auto Rallye; 14.00 Gramofoonmuzlek; 14.15 Radio Auto Rallye: J4.20 Lichte muziek; 14.45 Fan'are-orkest; 15.05 Meis jeskoor; 15.25 Radio Auto Rallye; 15.30 Kroniek van Letteren en Kunsten; I6.O3 Gramofoorunurlek; 1825 Radio Auto Ral- lye; 16 30 ,.De schoonheid van het Gre goriaans. 17.00 Radio Auto Rallye; 17.05 Voor de Jeugd; 18.05. Pianospel; 18 20 Actualiteiten; ïaso Omroeporkest; 19.00 Nieuws: 19.15 ..Dit is leven", cauaerie; 19.21 Actualiteiten; 19.27 Gramofoonmu- ziek; 19.52 Journalistiek overzicht; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone man zegt er 't zijne vari; 20.12 Gramofoonmuzick; 20.15 Lichtbaken; 20-40 ..Steek eens op. Heren": -2100 Gevarieerd programma; 21.53 ..Dé katholieke kunstenaar en zijn problemen", causerie; 220o Operettemu ziek; 2230 Wij luiden de Zondag in; 23.00 Nieuws; 23.15 Nieuws ln Esperan to; 23.22—24.00 Maastrichts Stedelijk Or kest. HILVERSUM II 208 M.f VARA: 7.00 Nieuws: 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.33 Gramofoanmuziek; 8 00 Nieuws en weer berichten:: 8.18 Orgelspel; 8.45 Graroo- foonmuzick: 9.00 Gramofoonmuzlek. vp RO: ..Tijdelijk uitgeschakeld", causerie: 30.05 Morgenwijding. VARA 10.20 Voor de arbeiders in de continubedrijven; 11.30 Pianorecital; 12.00 Gramofoonmu ziek: 1230 Land- en tuinbouwmedede- lingen; 12:33 Hawallanmuziek; 13.00 Nieuws; 13.15 Metrcpole orkest en so liste- 13.50 Oramofaonmuziek: 14.00 Voor de Jeugd; 14.20 Koninklijke Militaire Ka pel; 14.45 Achterhoeks programma; 15-15 Amateurultzendlng; 15.45 ..Van de wieg tot het graf", causerie; 16.00 Gramo- foormuziek; 1050 Sportpraatje; isA5 Ra dio Philharmonisch orkest: :7.30 Voor do jeugd; 18.00 Nieuws; 18.IS VARA-Varta; 18-20 Instrumentaal kwartet: 18.40 Re- geringsultzcnding: „Zoeklicht op de Westerre .defensie"; 19.00 Artistieke staalkaart. VPRO: 19.30 .Passepartout", causerie- 19.40 ..Het oude Testament -ln dezo tijd", causerie; 1955 ..Deze week", causerie. VARA: 20-fip Nieuws: 20.05 Ac tualiteiten; 20.15 ..De honcerdduizemi", hoorspel met muziek: 21.15 Weer.se mu ziek: 2145 Socialistisch commentaar; 22.00 Dansmuziek: 22.25 ..Onder de pan nen". hoorspel';' 22.45 Sport; 23.00 Nws.; 23.15 Orgelspel: 25-10—24.00 Gramofoon muzlek..- J vertaUngscom.uissie, gedacht ir.et pieteit en^grote waardering hen. ve^^.in|.sa.rt>eid aanvingen, tieP f"1* ervan"helaas met mochten...beleven. In- de' ëer- nhh?nta% S dat prof. dr H. Th. dl5 vao het begin af als L fr aCT y,ertalingscommissie is opgetreden. Voorts dr G. Smit, wpikaef!^n^retu-r-is der COrnrnissie, ütÏÏfo if - y met Srole accu- t6 u en verder prof. .dr L. H. K. Bleeker, ds F. Dykema, prof. dr C. van Geldercn. prof. dr J. de Groot, dr D. J. van Katwijk en dr Th. L. W. van Ra- vesteyn. ^>r°f Aalderg zejde in zijn rede, de sporen draagt van het feit, dat personen van onderscheidene kerkelijke en theologische richting hebben sa mengewerkt. Het.werk is niet zo, aet vertegenwoordigers var. een- bepaalde kerkelijke en theologische variëteit in haar de -ideale verta- hng kunnen .bewonderen, maar-zo,, dat alle leden" der .commissie tot- welke protestantse variëteiten zij ook behoren, haar ten volle voor hun verantwoording kunnen ne men. Prijzen aan de visafslag Heden kwam aan de visafslag te Rot terdam 1 motorkotter aan en werden ven ljmu:der„ Schever.ingen, stellen dam cn elders 200 kisten zeevis en 55 x.g,- levende paling en snoekbaars aan- .^vo^dyTong. groot 2.40—2,50. middel ■V90r?; ,I?I?in-,0rW-c 95. 6üps 0.55-0.65; tarbot kleinUö4l.40griet 0.90^1' al4 ®cho1 Sroot 35—37, middel nE 8~l3: schar 8—S, schelvis middel 28—37, schelvis klein 21—23. ka bel jauvv groot 4045, middel 33—36. klem -25, wijting 18-23 alles per kist snoekt,:ars 1.10—1.15 per kilo; levende paling dik 2-90—3.00 per kilo. Jobshavep, stg.. Muller;SUhfHAY, Antwerpen, Merwehaven, C. Sw„V str.,< Meyer; BATAVIER I. Londen. Jobs haven. stg.. Muller; ARNHEM. Har wich, Hoek van Holland; PARITA. Sun, Ryeka, Waalhaven. T.H.E.. erts. N.K V.; MELROSE. Lcjth, IJselhaven O.Z., Stg., Burger: PUNTA,- Aspra, Aruba, Penis, BP.M.. olie.Daracn. NTJENBURGH Hamburg Parkhaven stg.' Muller; COEUR D' ALE NE VICTO RY Quebec Maashaven 8 graan Dam mers v. Heyde; CERES Boston Maassluis ledig vatenDirkzwager; ZWAANTIENA Colchester. Merwehaven -2e gat led:g Wagenborg; ALBIREO Buenos Aires Lekhaven THB 6tukg; Nlev Goudriaan; PRINS JOHAN WILLEM FRISO St:John IJselhaven stg. Anth. Veder. Vertrokken schépen 21 Juni W* V*- KONINGIN" EMMA, Harwich: RO- SALBA, Piomblno: WALTER BEH- RENS. Lulea. Dordrecht; GEFEHS- DORF, Gravesend via Dordrecht; LANDBKEEZE. Nordeaham; EGEE, Caen; NORDSHELL. Kopenhagen; SAC LERIDA, Bremen;F AERO SHELL. Faroer Ell.CATO. Bristol via Ant werpen: CIIR. RUSS. Abo viaAm sterdam; WALTRAUD, Londen; FER-. MAIN; "Dublin; KüNGALAND, Basrah, via Port Said', SUNNANVIK, Go thenburg; ALOUETTE, Londen; KONGSGAARD. Gibraltar: JOHN LY- KES. Antwerpen; MAKG ARETHA NIBBE. Hostack; EMPIRE PARKES-- TON. Harwich.; MAGELLAN. Duinker ken; GREELY VICTORY,-Colon; AT LAS. Philadelphia; HESTMANDEN. Gdynia via Antwerpen; HOPE VIC TORY. Korea; MARIANNE. Port Je rome; EURYSTHEUS. Narvik. 22 Junl THORNBURY. Bremen: AMSTER DAM. Harwich; BEATRIX. Gent: GIU- LIANO. Newport NewsBLAAT- Engeland, UBC Light Programma 1500 en 247 TO. i 12 Parlementsovèrzlpht; U2U5 Dans muziek 5 -13.00?;'' Spoilteportage; ;-'13i35: Orgelspel: .MJJO^Orleëstè&'nijert;'" I4i40: Sportrepoftag#?..?5*'lï'.ljf Spbmjefichtten:? 16.— Geyarieiërd.rV programma ■,•-•16.30 Sportrepdrtage;10.45 „Lichte muziek; 17.15 Jazzmuziek.1T.45 Sportberichten.; 18.35 Gram;rhuziek;..13.45 Causerie 19.00 NiéuwsjvL .19.25- Sportuit$lagèn 19.30 '..Top of the Form-1:-20iOO« Popu laire muziek 21.00 .;Heré*s HÓW";. 21-40 Sportberichten; 22.00 Nieuws; 22,15 Sportberichten; 22.20 Populaire lied jes; 23.15 Gram-muztek; 23.56—24.00 Nieuws. Aangekomen schepen 21 Juni r ,f^Norfolk, Waalhaven, kolen. Lijnzaad; LAAGKERK. Bombay,Wil-- helmitiakade, stg... H.B.B. lijn; GA- ROET. -Antwerpen. Lloydkade. Ant- werpen, stg.. Ruys; POLITIMI.An-, dreadis.: Swansea.. Wilton, Schiedam; ledig, Furncss; CARPO. Drogheda, Merwehaven. k.v., stg,, Hudig Veder; V E SLEMO Y, Kopenhagen, pernis, B.P.M.,:-- Iêdig, Vinke; BURY. Hull. Parkhaven, stg.. Ver. Humber Ag.; HEBBLE, Goole, Merweliaven. stg., HudJg Pleters; KOLGA.Kotka, 2e Kathaven; Velt, hout. Vinke; WEL TEVREDEN 7. Norresundet, Kr. a. d. Lek, hout, Wagenborg -TAURUS. Middiesbro, le Kathaven. buizen. Hol- sclier; MARKA.B, Londen, Merweha ven, 13, graan. Les Con Keunis; MAAS, slbt met Moerdijk ap sleeptouw Tu nis. Falmouth, Pernis. L. Smit; TEXEL. Huil. Parkkade, ledig. Nlev Goudriaan; EXPORT. Londen. Rijnha ven, N.Z., stg.. Corr.eider: - BRAT- T1NGSBORG, Mano, Wam. Maashaven 5. Stg., Hud. Veder; PRINSES BEA TRIX. Harwich. Hoek van Hólland. MIJ-. Zeeland; SYLVIA, Bergen. Vlaar- dingen, xi.m.. Alg. Vrachtkant.; weR- NA,/Stockholm, IJselhaven, 'O.Z.. stg.. Burger: HEERENGRACHT. Kotka, 2e Kath a veh,',^0.2.-0- Spb othoffATLAN TIS. Suridërland'..';2e. .Kathaven,. V JC.M., kolen. Ned: Zwitsl t^ POLLY. Louden, vvX*:.. THUNDEHBIRDJ''Norfolk. Wialha- ven. C. SwV. ikoIen, .S.S.M.; CALTEX. Leiden, sidon. Petnis, "Caltex, olie," Buys; ULMBRUEDER5. Hamburg. Duitsland", eerst buhk;, Ferois. Hijnv.- bedr.;,. „OLIVLAN, COAST,! „Newcastle. iJselhayen Ö.Z., stg;. ..Burger; ARENT. Temeuzen, Msashaven/.-N.Z.,!. stg., I Ruys: NTOBE. Caen. Dordrecht, erts. I van Es; EXPRESS. Middlesbfo. pass. 21 Ksap Roca; LOOSDRECHT nr. zwaar bewolkt. ERRIA Hamburg Hamburg; MUNK- FORS Skoghall; SENATOR Hamburg; VF.SLEMOY Kopenhagen;-. MECKLEN BURG Vlissingen.fa Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië; ÏNDRAPOERA 21 te Priok. KOTA 1NTEN thuis pass 21 Ouessant hedennacht verwacht. TABINTA thuis 21' te Marseille. Grote Vaart AAGTEDIJK 21 te Rio de Janeiro; AGAMEMNON 11 te Maracaibo; AK- KRUMDUK 21 te Dar es Salaam; AL- BLASSEHD1JK r.aar Havana 21 dwars van Bermuda; A MP EN AN naar Aden, pass.'21 Dondra Head; AALSUM 21 van Jucaro naar Rotterdam; ALIOTH 21 van Las "Palmas naar RioGrande; ALNATI naar Rio de Janeiro- pass. 21 Fernando Noronha; ALUDRA Las Palmas pass. 21 Pernambuco ALBIREO 22 te Rotterdam verwacht; ALCHIBA'naar Buenos,Aires pass. .21. Kaap Verdische Eilanden; AT LAS 20 van Lissabon naar Gibraltar; ALDABI 23 te Rotterdam verwacht; ALHENA verm. 23 van Buenos Aires; ANNENKERK 21 van.Sydney naar Rot terdam: AALSDIJK 22 te Houston; AL- PHACCA 21 van Buenos Aires naar Santos; AVERDIJK, -verm. 22 van New- York naar Rotterdam; ARKEL- DUK naar Boy town 22op Missisip- pi; AMSTELVAART naar Galveston 21 dwars var. Salvador: A RUND O naar Holland pass. 21 Antlcosti. ALPHERAT 23 te Galveston verw.; ALBIREO 22 ie R'dam. BAUD 21 van Blinjoe naar Priok; BLOEMFONTEIN naar Southampton 21 bij VUlano; BALI 21 van Genua naar Napels; BAARN 20 van San Antonio naar Coquimbo. CONGOSTROOM 22 te Antwerpen: CERAM verra. 22 van Calcutta naar Rotterdam; CASTOR 21 van San Fellu naar Ciudad Bolivar; DIEMERDUK 21 van Rotterdam naar Bremen vla Lon- den'22 aldaar;-DELFLAND 22 te. Bahia. ■i EDAM '21 van Rotterdam naar. NéW- YoTk via Antwerpen. 22 aldaar.'EEM- DIJK 21- van Hamburg naar Rotrterdam. FRIESLAND {Krl.) .2l, op rede van. Menado; FRIESLAND CS.S.M-j naar. Stettin 21 bij Borkum: - GAROET 21 te Rotterdam-- HEEMSKERK naar Duinkerken pass. 21 Gibraltar: HECTOR naar Algiers pass. 21. Gibraltar. JAPARA:21 van Priok naar Rotter- dampA'-'..1 JAVA 21 v. A'dam naar Liverpool. KAPUAS 21 van Sabang naar Priok; KATWIJK naar Casablanca „pass. 21 Casquets.- LAAGKERK 21 te Rotterdam; LEU- VEKERK 21 van Rotterdam naar Cal cutta; LOENERKERK naar Rotterdam Karachi pass. 21 Brothers;- LIEVE: VROtrWEKERKnaar Basrah pass. 21 Pantellarla. LAWAK.21 te MantUa. >- MUSI 21 van Balik Papan naar Me nado. MODJOKERTOJpass 22 Mlnlkoy. NIGERSTROOM^. 21 te Amsterdam; NOORDWUK^l te Ceuta; NiOBE 20 van Kotka naar Rotterdam. v n- j ORANJESTAD, 21 ;„v. Maassluis naar 'Plymouth; ORESTES 22 te „Valparaiso. PLANCiUS 21 van Makassar maar Buleleng; PRINSÏFREDEHIK HENDRIK naar Quebec 21 bij Kaap Wrath; PRINS JOHAN WILLEM FRISOnaac Rotter dam 21 b!1 Kaap La Haye: POSEIDON 22 te pampatur; PRINS WILLEM V naar Montreal pa6S. 22 Belle Iele. PRINS JOHAN WILLEM FHISO 22 le 'R'dam. RADJA 21 te Balikpapan: RAKI .naar Amsterdam pass. 21 Gibraltar;'ROEPAT 22 te Priok; ROTTI 21 -van Port Said naar Amsterdam; RUN 21'te.Gefle. RIJN 22 van Geile naar Hamir.a. STAD VLAAUDINGEN 21 van Rotter dam naar Narvik: SAMBAS 21 van Pe- nangkat naar Singapore; STAD MAAS SLUIS naar Narvik pase. 21 Utshire: STAD MAASTRICHT 5*. naar Rotterdam pass. 21 IKaap Vincent; SWARTEN- /KONDT 21- vanMakassar naar Balik- rpapan; SALATIGA >21 te Eelawan; STAD"DORDRECHT naar Vlaardingéri IpaBs, 21 Kaap tVillano: STAD HAAR LEM naar ;Saii. pass.-21 Kaap St. ..Vin- veent; SCHIE 23 yerw. te' Houston; SCHIEDUK 22 te.Balbao.; SLOTERDUK ■22vté Newport News; STAD LEIDEN 22 'te Galveston.": ,,'-; 5 TEIRESIAS naar Aden pass. 21- Guar- daful 22 ham. verwacht; TERNATE nr. Marseille pass. 21Gibraltar;^ TERO 22 te Antwerpen; THESEUS 23 te Algiers verwacht; TIMOR 23 te Leixöes verw.; TIBA 21 van Antlcosti Eiland-naar Mon-. treal; TIBERIUS 22 tc port au prince. TJIMENTENG .19 te Manilla. TITUS naar Antwerpen 21 dwars v. Algiers. Ly- V-:-'-.':"'-'-v"' UTRECHT 22 te Kaapstad. VAN HEUTZ 21 van Singapore naar Hongkong;-, VENUS'21 van Bremen .naax Amsterdam; VOLENDAM 23 te..Quebec-. - "WILLEMSTAD naar La Guayra dwars van': Suriname; WAAL 22 te La- Guayra. IJSSEL 21 van Paramaribo naar Wil lemstad.-- ZEELAND (S.S.M.) 21 te Lissabon. Kbrté Vaart ATLANTIS, 21 te R'öain;" ARENT-M., 22 te R'dam; ADARA, 2! v., A'dam naar Helsinki; ALPHA. n. Kopenhagen, 21 bij Startpoint; ARBO, 20 v. Delfzijl n. Lon den- ANNA. 20 v. Delfzijl n. Emshom. 1 BATAVIER-I,: 22 te R'dam; BRANDA- HIS, ai-Vv. - R'dam n. Wamemunde; BA TAVIER. 22. v: R'dam n. Zweden; BREM. 23 te Bordealix verw.; BLUE BOY, 21 te Boston; BLIDUM, n. Hamburg, pass. 21 Texel. BERNINA 21 te Kogenas. CARPO, 21 ."te R'dam; CLAES COM- PAEN. n. Boston. 21 dwars v. Kentish Knock; COOLHAVEN.' n. Casablanca, pass. 21 Ouessant; CERES. 22 te R'dam; CELEBES, tn. Dublin, 21 bij Finisterre: CITADEL, n. Liverpool, 21 bij Land- send. .:"/■•>>>'-■ -vu»--'. GALAND 21 v. Hamburg n. Huil; CORNELIS B. 21 te MoBtyn; CORONA pass 21 Kiel, DtlURSWOLDE, 21 v. R'dam n. Oden- se; DIDO. 22 v. R'd&m n. Tanger; DAJE BOHMER. 20 te Malaga; DOLLARD, 2l ln Oslofjord. DE RITYTER 20 te Skoghall; DEPA-.20 (te Gothenburg; 'DOR1NDA 21 v. Ham- 'burg'. n.-Liverpool. I EXPORT,'/121. te R'dam; EXPRESS,22 te R'dam;' ECHO, n. Dublin, pass. 21 Dover. ELLEWOUTSDUK II:' te - Yersey; EB AN 21 te Lulea; ELSENBURGH 21 te Casablanca. .-- FEROCIA, 2ff dwars. Hartlantpolnt; FIAT, 21 voor anker bij Southend. GAASTERLAND. 21-v.R'dam. a. HarT llngen; GREBBESTROQM, 21 v. Londen n, - A'dam." GEZIENA HENDRIKA 21 te A'dam: GREBBESTROOM 21 te A'dam: GEJA 21 te A'dami 'GEZIENA 22 te A'dam-:.. HASKERLAND, 21-v. R'dam n. Har- llngen; HEERENGRACHT, 21 te R'dam; HAST Hl, 21 v. R'dam n.' Parijs; HAVIK,- .22 nlm,: .te^Duhlin „verw.;,^ HARM.22 h.m;- té Genfverw.;^HOFLAAN; n. MameHle; 21 dwars v. Kaap Dagawa. HASEWINT 18 te. Lagos; HADA 20 te Kotka; HEEMSKERK 22 te Vejle; HELVETIA 21 te.Böness. JO, 21 y. R'dam n. Boston; JANS, 21 v, R'dam n. Londen; JABA, n. Londen, 21 op de Theems. -KOLGA, 21 teR'dams KAR EL, 22 v. R'dam n. Helsinki: KUNLABORI, 21 op rede v. Sheemèss. LAPLAND. 20' te Antwerpen: LENY, n. Garston. 21 dwars v. Startpoint; MAR- KAB, 21 te R'dam; MEIKE, 21 v. R'dam n. Hamburg; MARVIC. 21',te Delfrijl. LIES 22 te Helsinki. MARATHON' 21 te Workington; MARIA THERESIA 21 te .Antwerpen; MARVA 21 te Antwerpen: MIES 22 te Hango: MATAK N.. 20 te Port Lyautey. N1JENBURG 22 tc R'dam; NIOBE naar R'dam 21 bij Kotagrind. NIEUWE HAVEN 22 van Rouaan n.iar 'Agadlr; .'."NJORD".- tc .Norrkbplng; NOORDZEE 20':"yAntwerpen n. Strood. 'ORANJE 21 van R'dam naar Ham burg; ORANJE NASSAU van Rotter dam' naar Tilbury. OLDAMBT 21 te Zaandam. OCEAAN 21 van Cardiff naar Bor deaux. PATRIA 22 te Delfzijl; PATRICIA 21 van Tilbury naar Gothenburg; PAS-' SANT 20 te Delfzijl; POSEIDON naar Oslofjorit pass 22 Skagcn: POORTVLIET 21. van Larvik naar Rochester. RANSEL 23 te Delfzijl verwacht; ROELF '20 te Bilbao; REMMERT naar Bordeaux 22 voor GIronde. RIJNHAVEN naar Rouaan .22 bij Shiowash. - - - SEAHAM 21 van R'dam naar New Castle; STRUPE 21: van R'dam h Tan- ger- SPORA 23 v. R'dam n. Londèn: S1LVAPLANA 21 van R'dam n. Kopen hagen; SERVUS naar Fort; William 21 in het .Kattegat. SUMATRA 18 van Leixoes n. Llver- pool; SWALLCAV 18van Nice naar Casablanca: - SILVRETTA 22 te Go thenburg; SIRIUS 21 te .Hamburg; spes 22 te Gamleby: SPAARNE- STROOM 21 v A'dam. n Liverpool; SANDENBURGH 20 te Casablanca. TAURUS 21 te R'dam: TEXEL 21 te R'dam; TRUDE 20 van Delfzijl n. Goo le: TIMOR 22 van Setubal n Leixoes. UNI F 21 tc Kopenhagen. VICTORY 21 van R'dam naar Ko penhagen. VECHTSTROOM 21 te A'dam. WELTEVREDEN VU 21 te R'dam. WESTPOI.DER 22 nog te 3ordeaux; WALENBURG 20 te Bordeaux. ZWAANTIENA 22 tc R'dam. Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam ANNEMARIE 26 verwacht van New York; ANTARIS 24 verwacht V. Norfolk. ATLANTIC OCEAAN 24 verw. v. Dal- ren; ARGENFJELLS 24 verwacht- van Perz. Golf; AMERICAN COUNSELGR,- 25 verwacht van New York;. AVENTR 24 verwacht vao New York; APTITY binnenkort verwacht van Londen. 30R23 23 verwacht v. Velzen: BEL GIAN PRIDE 25 venvacht:' BENWAN- NOCH 24 verwacht uit het Verre Oos ten." 3AEC0NSHIRE 26 verwacht v. Yoko hama; BAROK 25 verw. van Oslo; BULK OIL 24 verwacht v. Mcna Ah- madi; BATON ROUGE blnnenkor ver wacht van Bremerhaven; CIRCE '*o ver wacht van Caen: CAPE NOME 27 ver wacht van New York; CITY OF CHICA GO heden nam. verwacht. DELFINUS 25 verw. van Bergen: EL LEN 25 verwacht v. Zweden; ESSO DAN 23 verwacht v. Denemarken; FAE- ROSHELL heden 'verw. v. Kopenhagen; FRISIAN COAST 26 verw. van New castle; GREENLAND 26 verwacht van Antllla; HARRIET SIEDLEH heden ver wacht van Gert; HOEGH BELLE 24 verwacht v. Duala. JOHN HANSON, heden verw". KÜNGALAND 24 verw. van Zweden: KRAUTSAND binnenkort verw. van Londen. LA SALLE 25 verw. van Hampton Road; LALANDIA 25 verw. van Ko penhagen; LtMBOURG 25 verw. van Argentinië: LUNNE 25 verw. v. Kotka; LIBERTY 25 te Vlnardlr.gen verw. MELROSE heden verw. v, Lelth MARIA THERESIA 23 verw.van Ge nua; MAYO LYKES 23 v*rw. v. Tan- pa; MOBILIAN 26 verw.- v. New- York: MARIA BLBOLINrri 24 verw.; MYRMIDON-23 verw. v. Hongkong. NELSON WALDRICH 25 verw. \*an Norfolk. OLIVIAN COAST heden', verw. van Newcastle; ORNEFJELL 28 verw. van Montreal:' OTIS 25 verw. .van Zweden. PERO DE ALENQUER 25 verw-van Portugal; POLLY binnenkort verw. v. Londen; PETIRANO 24 verw. v. Ham burg; RYEKA 26 verw. van Ryeka; RODOPI binnenkort verw. v. d. Mldd. Zee. SUARITY 23 verw. van Plymouth; SPRINGDALE 24verw. van A'dam: S;N.A. I 25 verw. van Rouaan; SAN MIGUEL 25 verw v PortugalSOUTH- PORT 23 verw. van Georgetown; SAIN TONGE heden verw.; SEACLIPPER 24 verw; ;van Norfolk.": TAPPING YANG 27 verw. vanCal cutta: TAMPA 24 verw. vanCalcutta. VEGA 23 verw. v. Sundsvall; VO- LUNTEUR STATE 23 van Golf van Mexico. waria 25 verw. vfn Galveston; WELD RANGER 26 verW. van. New York; WILLIAM TYLER 26 verw. V.' Golf van Mexico. Tankvaarf ARMtLLA haar PladJoe 21 bij Anam- ba ELI.; ALETTA 20 van Port S wet tent ham naar PladJoe. CALTEX LEIDEN 22 te R'dam; CAL- TEX DELFT 22 van.Pemis naar Sldor.:- CALTEX NEDERLAND n. Sidon pass. 21 te Algiers; C/»X.TEX THE HAGUE naar Pemis pass. 21 Flnlstcrrc; CORIL- LA naar Mersey pass. 21 Gibraltar; CALTEX PERNIS naar Pernis pass. 21 Gibraltar; CERONLA n. Pernis pass. 21 FayaJ: CISTULA n. Singapore 21 dwars van Colombo; CLEODORA n. Yokoha ma. 20 dwars van Luzon. DU1 VEND RECHT ri. West-Afrika pass 21 Finlstprre. ESSO ROTTERDAM 21 van Pemis n. Aruba; EENDRACHT n. A'dam pass. 21 Ouessant: ESSO DEN KAAG n. Aruba pass. 21 Terceira; E TREMA 24 te Koe weit venvacht; ENA 21 te Rouaan.. FELIPES 21 van Balikpapan n. Ma kassar; GADILA 22 te Curacao, KIELDRECHT 21 van Hongkong „naar Manilla. MITRA 21 van R'dam n. Oslo; MA- LEA 22 te Singapore; MAL VINA, 18 vain Miri n. Fladjoe; METULA 21 vaii Brix- ham'n. .Stanlow: LtABCELLA 22 te Duinkerken. ONDINA 21 van Casablanca n. Aba- dan; ORANJESTAD 21'van Madeira n. Plymouth; ORESTES 22 -te Valparaiso. PAULA 21 van Singapore'n. Saigon; PERNA 21 van Port Said n. Mersey y. o, PAPENDRECHTn. Aruba pass; 2 Som brero. ROTULA 21 van Southampton naar Plymouth. SLIEDHECUT 21 van Teneriffe naar Libanon; STANVAC DJERAK 20 te Port Swettenham. TARIA 21 te Spezla. WOENSDKECHT 22 te Las Pledras verwacht. Sleepvaart MAAS me* Bleep 21 te Pernis. RIJNWATERSTANDEN Trter 22H —25 Conslanz 47l -f 4 Rheln- felden 354 —2 Brelsach 338 —1 Strsss- burg 304 —2 Maxau 576 4-4 Mannheim 448 +4 Malr.7. 379 4-8 Bingen 274 4-7 Caub 312 4-12 Coblenz 328 4-II Bonn 310 4rl2 Köln 319 +14 Ruhrdrt 522-4-17 We- sel 494 4-14 Emmerich 426 4-? Plochln- gen. 120 —5 Steinbach 138 4-2 Loblth 1123 4-7 Nijmegen 898 4-8 Arnhem 882 4-5 F.efde 387 -3 Deventer. 2Ö6 4-1 Mon- sin 5550 —10 Visee 5040 —3 Borgharen 4027 +1 Belfeld 1115 —40 Grave 470 —8. WAARNEMINGEN Luchtdruk 1009.7; wind: Z 1; tempe ratuur 17.2; max. temperatuur 2S.2 gis- termiddBg 2 uur; rain, temperatuur 16.8 hedenmorgen 8 uur. Weersgesteldheid: regen. 23 Juni Hoog water te Rotterdam le tij 7.38 Ze-tij 19.48. OPVAART LOBITH gepasseerd op 21 Junt 1951 voor 13 uur met bestemming: Duitsland:: Corry Janssens. Johanna Tack. Eldl Smit, Mea Vota Vonk. Ade- lia Claes. Chateau Pa vie Wllbert. Jo hanna Sander. Jawi Thomas. Margee Nouwen Elona Francolr. Prins Alex ander Bakker. Lely Jager. Hard! Man- nak. Dankbaarheid Honkoop. Oja v. d. Loemhulc. Elbe 15 Daniel. Math. Stln- nis 100 Lahnstein. Monty Blom. Excel sior Kok. Eurotank I Rickste. Nicder- snehsen Semme. Wijkdienst 30 Elmer. Lizel Fitzner. Math. StLnnes 102 Bon. Johanna Theodora v. Wyeh. Niets Be stendig Zwiggelaar Najade v. Troost. Verwisseling Danser. Volharding Dan- eer. Bazel: Solothum Kech. Rembrandt 'Venr.ztre. Express 56 v. d. Vlies. Ex- perss 21 Frdhllch. Navcxmotor 8 Ille- gens. Navexmotor 1 Blommaert, Got- tbard v. d. Bosch. Duitsland: Daque v. Kekeren.. Ger- hardus Majella Kleinstra. Tamporuas Berns. Harry Tulleman. Locamo Kloos terman Nelly de Graaf. Bourgulnön- Versluis. Saphiy Bems. Maria Anna Bouwman, Vrijheid Kuipers. Solli Su- blto Pols. Constatin 2 Mieno. Keulsche Vaart 4 Bokstein.' Wotan v. Laan, Hll- debrand Verbaas. Atlas Vriezen. Harma Honslng. Rhenus 42 Klee. Mannheim 173 Laaver. Wilhelm Schytts, Consta- tin 10 Helbach. Neuerburg. g RappingerJ Lisa v. Kekeren; Al vracht 10 v Deur- sen. Theodora de Jong. Pleternëila de Reyer, Joan Machielsen. Het s.s-1 Averdijk liép' 12 Febr. 1951 nabij Terncuzen-ann de grond, toen het schip van- Antwerpen was vertrokken met bestemming New. York. Een tegenligger was m zicht en in de haven van Terneuzen lagen twee schepen klaar met de naviga- tielichten qp.-DriemaaL gaf de Aver- diiki die onder, een.- Belgische loods voer, een aangehouden stoot om twee oplopende lichters te .waar schuwen. .Averdijk «n lichters gin gen stuurboord uit. 'Omeën aanva ring tevao;-konien'gaf de gezag voerder van dè Averdijk; hsrd stuur- bood. waardoor hijbuiten-,-de „zwar te b oeiehhjn ikwam erivastliep. Met sleep boothulp kwam men vrtj. De lichters hadden twee korië- i stdtén moeten 'geven,. De Averdijk had - eerder vaart-moeten minderen. De kantonrechter te Terneuzen: heeft de schippers!, van de lichters „'inmid dels tot een grote boete veroordeeld, De Av;erdijk..5heeft de violette! lich ten van de lichters niet .gezien. Deze lichten voldoen niet; ;(naar'proefne mingen hebben bqwezen (men voert violet' licht "bij vervoer van brand- bar e vloeistoffenaldus - het onder-, zoek voor de Raad van Scheepvaart. ejf De Raad van Scheepvaart heeft uitspraak gedaan inzake het vollo pen van het ms. Hartel. dat op de Ouse bij Goole zware slagzy kréég, toen het san de grond was gelopen. De raad acht, dat de Hartel bij het opdraaien op de Ouse iets te ver is doorgelopen. Er was geen sleepboot beschikbaar en toen viel de Hartel scheef, toen het schip 'vastraakte op een modderbank. Het félstromënd water drong het open ruim binnen. Toch acht de raad meer laatste gegevens! over het vaar water om contrólè op de loods door dé kapitein mogelijk te maken,no dig; gelijk ook deinspecteur, voor de scheepvaart meende: Er! had een sleepboot uit Huil kunnenr worden aangetrokken om de Hartel vlot. te slepen.i Nieuwe limonadefabrieJè in gebruik gesteld BUNNTK. Donderdagmiddag om even. over vier heeft Zijne Ex- ceUentfe-'protr dr A. H. 3M. AL» bregts, minister zonder portefeuil- - le, speciaal beiast .'met ..de produc- tieverhogihg; met een simjpele band- beweging 'devulmachine in wer king gesteld van Nederlands groot- ste; BmonadefabHek en een. bedrijf geopend,dat;op zijn gebiedhet modernste -van Europa kan worden genoemd. Vrij wel op hetzelfde ogenblik bewoog zich over een transportband een onafzienbare stroom vkn met een „verfrissend en schuimend vocht 'ge vulde fles];-?, ds eersten ter '«ré vanhet feestelijk moment ver sierd: metb; een grote strik inv d« vadèrlandsekleuren..Eem-der direc tieleden .pakte het Ellétéérste eTcem- plaar in,eea >sierlijk; >kratje met oran j e r ozen, waarophet "geh eel p er- eerste gelegenheid naar. het kabinet van HJM. de Koningin gezonden werd om haar aldus te laten kennis maken met het.„voortbrengsel; ener, industrie, wier vestiging een nieu-i we mijlpaal betekent op de weg naar een grotere industrialisatie van ons land. Hierbij geven wij U vol vreugde kennis, dat Edward een 2usje heeft gekregen, die bij het H. Doopsel de namen ontving YVONNE ELISABETH MARIA Hun dankbare ouders: J: M..G. BLOMMF.RS. flrtfl B. W. J. BLOMMERS— WOLFF Rotterdam.-22 Juni 19517 Oostzeedijk 116. Tijdelijk' adres";' St. Franctscus Gasthuis kamér 20 J. HlDSKES I het feit te herdenken dat J zij 25 jaar geleden ln het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Pleier de Hooitirstraat 10A. De leiding en het personeel van het filiaal van G. H. Bllhrmann's Papiergroot handel N.V. te Rotterdam.. feven U met diep leedwezen ennis van het -plotKeling overlijden van hun hoog ge waardeerde medewerker en' collega;' de Heer D. KR.UYT, vertegenwoordiger van het filiaal te .Rotterdam. Wfj verliezen in hem een. harde werker en een goede vriend. De teraardebestelling zal plaats vinden op 28 Junni a.s. op de Alg. Begraafplaats Crooswrfk; vertrek van het 3terfhuSs Vroesenlaan 31 d. des namiddags te 2.15 uur. Aankomst -in de kapel te 2.45 uur. I.eiding filiaal G. H. BiiHRMANN'S Papiergroothandel N.V., Rotterdam. Met groot leedwezen geven wij kennis vnn het plotse ling overlijden van onze: zeer gewaardeerde mede-, werker, de Heer D. KRUYT, vertegenwoordiger te Rot terdam, die met grote toe- wading gedurende ruim. 34 jaren zijn beste krachten in dienst stelde van onze ven nootschap. De teraardebestelling zal plaats linden op 26 Juni 'as. op de Algemene Be graafplaats Crooswfjk. Ver trek van het sterfhuis. Vroe senlaan 31 d. des namiddags te. 2.15 uur. Aankomst ln de kapel te 2.45 uur. Directie G. H. BIIHRMANN'S Papiergroothandel N.V., Amsterdam. - Heden overleed tot mijn diepe droefheid plotseling mijn lieve zorgzame Man, de Heer GERARDUS ADRÏANUS VAN DER JAGT, ln de ouderdom van bijna 50 Jaar. C. M. VAN DER JACT- VAN DER ENDE. Oostvooroe, 20 Juni 1Ö3L Voorweg. Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 23 Juni a.s. te Oostvooroe. Vertrek vanaf het sterfhuis 3 rnir,. Reparaties in een UUR klaar Claes de Vrleselaan 21 b in deze krant wordt gelezen in stad en land THE RAMBLERS Zaterdag 23 Juni:Openlachttpel Isola Bella. Aanvang 20.30 uur Zondag 24 Juni Thm Rambler middags en s avonds HMUorMfa: Hongiar» Zigeunerorkest F Ui LÜkatos en D«ns*otkesr van Aart Zegveld Restaurant 1-ère elasse BI M B AMSLAG 14 DAGEN LOPEND V.A.fi SCKItFfELDKE GARANTIE SIÉIIÜICE WU2ERPIAAI NEN2.3.9-12 HALTESTOOMTRAM 21CHIZENDINGEN DOOH GEHEEL NEDERLAND vervormt op vertoon van deze bon Uw oudé VILT- OF STROHOED voor aïechts Bezoekt de volgende adressen waar dè nieuw- ste modellen :te. Uwer beschikking 'staan. ROTTERDAM; "i St. Marlastraat SBc, Noordsingel 172 (N.) SCmEDAM; V v v Lange Achterweg 9 (fabriek),' Emmastraat'20,. Puttershocks est raat 28 (Gorzen) EN STELLEN IEDEREEN TEVREE Wolphaerfsbocht 260-264 Tel. 7*194-76829 I>« kmsI mdaiim Wwüng- tnrlchllno aneax Uverin* Woninginrichters sinds 1863. ■tT7BSo3«at Rotterdam, Lange Hfflaweg; Arnrterdcm. Eladerd^k «a Rri«|iaa En terecht rWA^jMjc>JZETfASraEX£N!S7jQW3MEEW UNGC 'RU OE AUERNIEUWSir^SNUMACMtslE^ OC AAN DE HOOGS1E EISEN VOLOOcN. De^XCHTRZUDE VAN DE SNUMACHINE W GEVULD MET GOUDGHE VIRGINIA BLADEN.' Hoe DE TABAK DAN tot EEN LANGE. GEUJKE SWlT GESKIEOEWlveBnyr.ZCCrtï1- 21EN. WANNEER WU U DE VOLGENDE MAAL TOT VLAK VOOR DS SNIJMACHINES1 BRENGEN. MAAR U HOEFT DAAR NIET Olï'TE WACHTEN1OM!n£>.'VAN: GLUEFDE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9