Gerucht over corruptie in KNIL berust op lastercampagne r HET ROTTERDAMSCH PAROOL Moord op vaandrig Aernou t staat los van verricht onderzoek Teheran geeft geen duimbreed toe Belgen ivensen casino in Nederland COMMISSIE KOMT TOT CONCLUSIE: Zelfbeschuldigingen aan de lopende band TERUG OP SCHIPHOL NA VLUCHT OM DE WERELD «Slis iSÊËmm Wie praat hier - van vis Te dronken om te staan, toch achter het stuur PROCES IN BOEDAPEST BEGONNEN Aartsbisschop Grosz „bekent" leider van een complot te zijn „Austin" en „Aust... uit" Piloot Bax van „Edam" niet vermoeid van Het vliegen maar van de recepties Begin tweede fase rr 'A Einde eerste fase Constellation met 40 man vermist mÈsifllips Tankerkapiteins mogen niet aan Anglo-Iranian; betalen V. Vader verdrinkt voor ogen van dochtertje Koningin en Prins naar Urk WAT VOOR WEER? Koeler weekeinde Engelsen vinden tram te langzaam en Fransen willen vaker warm eten Geverbaliseerde niet in bezit van een rijbewijs lie Jaargang, no. 145 Red. en Adm. Lanqe Haven 141. Schlpdara Tel. 69300 Abonnprljs: per week f 0.40 per kwartaal f 5.15, losse nummers f 0.05 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 23 Juni 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postalro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B- F. Schaper DEN HAAG. Het is .onaannemelijk, dat de vaandrig Aernout, die in de nacht van 28* op 29 Februari 1948 in de dessa Lembang boven Bandoeng werd doodgeschoten, uit de weg zou zijn geruimd'in verband met een door hem. gedaan corruptie-onderzoek. Dit is een van. de conclusies van de commissie van drie, die op 18 October 1950 door de toenmalige minister van Oorlog werd ingesteld ten einde een onderzoek in te stellen naar misstanden, welke zich •volgens verscheidene persberichten in .het voormalige K.N.I.L. zouden hebben voorgedaan. De commissie, bestaande uit de advocaat-fiscaal_voor de Zee- en Landmacht, mr J. Zaayer, voorzitter en de hoofdambtenaren van het ministerie van oorlog mr M. J. P. D. baron van Harinxma thoe Slonten en mr J. Gast, is .tot de overtuiging gekomen, dat er geen sprake is geweest van bepaalde, corrupte toestanden in het leger in Indonesië als zodanig. Misstanden werden, zodra zij tot uiting kwamen, krachtdadig bestreden. De legercommandant, wijlen ge neraal Spoor, was eèn felle vijand van corruptie en placht aan klachten daarover persoonlijk aandacht te besteden. r Uit niets is de commissie geble- •ken, dat door samenspanning van -hoge officieren corruptie-onder- zoeken zouden zijn tegengewerkt en personen, die deze corruptie •wilden bestrijden, uit de weg zou- 'den zijn geruimd. De commissie 'acht het hoogst onwaarschijnlijk, dat onder deze omstandigheden 'wijdvertakte knoeierijen in het le dger - .zouden, hebben bestaan Zij ;heeft alleen kennisgenomen van incidentele en individuele crimina liteit, zoals men die normaal overal kan verwachten. De commissie ;ïs derhalve tot de •conclusie gekomen,*! dat de tegen het leger in Indonesië en* verschei dene met name genoemde officie ren geuite beschuldigingen, zake lijke gronden en redelijkheid rois- sen'en gezien moeten worden als een lastercampagne. Aar deze las tercampagne acht de commissie in .het bijzonder schuldig de heer Van- :dei P. die in Indonesië vice-vopr- -zitter. is geweest van de Bond van •BvTerocrsoneel in Militaire In lichtingen. Naar het oordeel van de commis sie is de heer Van der P.» sinds 1 'November 1950 als. ambtenaar in vaste dienst werkzaam bij" het mi- historie van 'Oorlogvi<Ccntrale. Bi- mi werkplaats tc Utracht)door. zljn'- .geestesgesteldheid ongeschikt om in 's lands dienst werkzaam te.zijn. Zij adviseert hem aan een psychia trisch onderzoek te onderwerpen. Zie verder pag. 9 BOEDAPEST. Aartsbisschop Jozef Grosz en drie andere verdachten hebben gisteren voor ccn gerechtshof te Boedapest zichzelf zonder een enkele hapering in staat van beschuldiging gesteld. Aartsbisschop Grosz. hoofd van het Hongaarse bisschoppelijke college, verklaarde zich schuldig aan misdaden, variërende van het leiden ener organisatie tot omverwer ping van het regiem tot zware deviezehovertredingen. Met hem staan acht anderen, onder wie vier geestelijken en een employé van de Amerikaanse legatie^ terecht. Het hof, dat zyn zitting tot heden verdaagde, wordt gepresideerd door rechter Vilmos Olti, die ook presi dent was van het hof. dat in 194D kardinaal Mindszenty en in 1950 Bo- bert Vogéler en Edgar Sanders ver oordeelde. De. aartsbisschop; die op koele en beheerste toon- de, gehele aanklacht bekendci zei.sinds het einde; van" de oorlog nauwe, relaties onderhouden te hebben met de Westerse legaties in •Boedapest Sinds de veroordeling van- kardinaal Mindszenty werd hij door die legaties en in het bijzon der door de Amerikaanse be schouwd als het nieuwe hoofd van (Ven onze vèrkeërsreddctcur) SCHIPHOL „Het vlieQtuig T.C.E.teruggekeerd van de vlucht om de wereld is zo juist geland." "Dat riep gisteravond dc omroepster op Schiphol om. Nu, het is nog uiet zover in de luchtvaart, dat daar iedere dag een vliegtuig landt, dat een wereldreis achter de rug heeftVandaar dat er wat K.L.M.- ofjicialz en nieuwsgierige mensen 'extra opletten op de trouwe „Edam", die behalve het bekende H.L.M.-embleem ook een nel geschilderd Austin- embleem op de flanken droeg, met daar onder de trotse woorden: „Round the world in 30 days". Zoals men weet was de laatste slagzin iets te bescheiden. Austin en K.L.M. hebben kans gezien het toertje om de 'wereld in 22 dagen le maken. Na de landing was het een ge zellige drukte van zoenende, elkaar op dc schouder kloppende én elkaar feliciterende mensen. En toen kwa men de verhalen los. 'Do eerste piloot Bak zei,.dat hij wel wat vermoeid was, maar dat kwam .niet van .het vliegen, maar van de recepties. Het vliegtuig was 124 uur in de lucht geweest, en er was zelfs geen bougie verwisseld. De radio-communicatie tussen vlieg tuig en auto onderweg kwam ook ter sprake. Tot op 200 km afstand had men met elkaar gesproken. En toen de „Edam" aan dc andere kant van de wereld zat, werd .er nog even een telegrammetje gestuurd -aan- dr. Plesraan, dat alles- goed ging. De Austin was vele malen de „Edam" ingereden en uitgereden. Vandaar dat men was gaan spreken van „Aust.. in" en „Aust.;.uit". Ter grijfie var, het Internationale Gerechtshof in Den Haag heeft dc Britse ambassadeur, sir Philip Ni chols (links), gisteren het schrif telijk verzoek ven zyn regering overhandigd, waarin reciiters in het Vredespaleis gevraagd wordt, bepaalde voorlopige maatregelen ter bescherming van dc rechten van de Anglo-Iranian Oil Compa ny te r.emcn De man, die het lij vige document in ontvangst neemt, is de griffier .ven hel hof, mr J. Gantisr Ceignet; in het midden mr Selby, secretaris der Britse ambassade. 'de katholieken in Hongarije cn_ als opvolger van de politieke ambities van de kardinaal, zei hij. Hij voegde hieraan toe, gestreefd te hebben naar öe omverwerping van het regiem; door een gewapende opstand én ■met- Amerikaanse hulp natuurlijk. - Na aartsbisschop Grosz légden dr André Farkes, dr-Laszlo Hevey, die de pro-Halsburggcaep vertegenwoor digt dr Pal Bozsik, katholiek pries ter, hun' verklaringen af. Allen er kenden zonder enig teken van emo tie ten volle schuldig te zijn aan de door het hof genoemde misdaden. Onverrichter sake is dc Britse de legatie, die met de Perzen over een oplossing-van de olie-kwestie moest Onderhandelen, in Bonden teruggekeerd. „Wij zullen mis schien nog wel eens teruggaan", verklaarde de leider der delegatie, Jackson (links met regenjas), „maar dat het spoedig gebeuren zal, geloof ik niet." a.iiiiliiLiriiiiniiaiiiiiiiaDiEjiilniinninitiijoiiiiuii'jnu.'ijmilii'jiacii.aLm'nïtttiiii DAKAR Ongeveer 800 km ten Noorden van dc Equator is ccn Con stellation van de Pan American Airways, waarschijnlijk doordat dc piloot verblind was door de zware regenval, Vrijdag in de moerassige Afrikaanse wildernis verdwenen. Het viermotorige vliegtuig, aan boord waarvan zich 31 passagiers en een uit 9 LcÖen bestaande beman ning bevonden, was van Johannes burg naar New Vork onderweg. De gehele dag hebben civiele cn militaire vliegtuigen boven dit natte en warme gebied gevlogen om het vermiste toestel op te spo ren. inlandse stammen nemen ook aan het opsporingswerk deel. Horlogemaker benadeelt collega's voor 10.000 AMSTERDAM. Aangehouden is een 63-jarige horlogemaker, die zich schuldig heeft gemaakt aan oplichtingen en verduistering. De man kocht bij tal van collega's in Schiedam, Utrecht, Hengelo, Den Haag en Amsterdam partijen hor loges op, die hij betaalde met on gedekte chêques. De horloges ver kocht hij dan weer. Op deze wijze heeft hij zonder twijfel aldus de politie, die nog. niet alle ge vallen heeft kunnen opsporen anderen benadeeld voor een bedrag dat de f 10.000 te boven gaat. HANNOVER. Vrijdag hebben de leiders van 'de/neó-nazistvsche So cialistische Rijkspartij (S.R.P.) de berichten gelogenstraft, dat zij van plan waren eenfusie aan te gaan met de Beierse ^Economische Op- bouwpartij, TEHERAN. Dc Anglo-Iraanse Oliemaatschappij heeft de Perzische regering Vrijdag gewaarschuwd, dat zU, indien dc raad voor de nationali satie van dc olie-industrie dc employe's nog meer eisen stelt; waarschijnlijk gedwongen zal zjjn de raffinaderij in Abadan tc sluiten, omdat men in dat geval ccn massale ontslagname van het Britse technische personeel ver wacht. De waarschuwing kwam kort nadat dc regering alle nict-Pcrzischc employe's van dc maatschappij ccn ultimatum had gesteld. Binnen zeven dagen moeten zij schriftelijk meedelen, of zij voor de Iraanse Nationale Oliemaatschappij willen werken. Vrijdagmiddag is het Britse verzoek aan het Internationaal Gerechtshof overhandigd. Grpot-Brittannië verzoekt hierin het Internationaal Gerechtshof. Pcrzië te weerhouden van maatre gelen, die vooruit zouden lopen op een eventuele beslissing van het Hof inzake het Brils-Iraanse olicgeschiL ZO'N drukke dag op kantoor of in dc fabriek en, irt de amiddag, naar huis, op da fietsmet een hoofd vol zor gen Dc zon schijnt fel, de kinderen, raken moe- gespeeld, ccn hond schuurt zich Zoom op hete trottoir- -mr» tegels Thuis, waar dc aardappels al dampen, IjfJ^YhPfJTV brengt een „duik" cmder de keukenkraan nauwelijks v verkoeling cn rust is er pas, als de hinders op bed liggen. RustRust heb je als alle zorgen van je af kunnen rallen ais je, zo maar, gedachtcnloos in dc natuur kunt staan, om allengs, opgeluchtte ervaren weer in harmonie met j c omgeving te zijn. Een hengel wordt dan een toverstaf, die de poort ontsluit van het land, waar een man zichzelf kan zijn. Wie praat hier van vis vangen? Daar rekent moeder niet eens cp. Zij doet dc vaat, óók tevreden, alleen in haar keukentje. Het enige wat haar be drukt is, of Vader voor de bui binnen zal zijn. EINDHOVEN. Vrijwel in het hart van dc stad, langs de spoor lijn naar Den Bosch, is twee jaar geleden ten behoeve van de spoor wegwetten een diepe kuil gegra ven;, waarin thans water staat. Hierin ging Vrijdagmiddag de 30- jarige M. F. zwemmen. Zijn doch tertje, dat aan de kant, zat, zag haar vader plotseling onder het wateroppervlak verdwijnen, waar op het meisje om1 hulp 'riep.De gealarmeerde politie slaagde erin de man aan de kant te krijgen, doch pogingen om de levensgees ten nog op te wekken, faalden. .Vliegtuig van de Prins in ons 'land terug (Van onze Gooise correspondent) SOESTERBÊKG Majoor-vlieger Sondermann is eerst gisteren in de namiddag met de regeringsdakot3 PH—BHAj waar oorspronkelijk de Koningin .en .Prins Bernhard Don derdagavond mee terug uit Luxem burg zouden komen vliegen, op het Vliegveld Soesterberg geland. IMDposm Enkele opklaringen, Weersverwachting geldig van f§ j Zaterdagavond tot Zondag- m avond: H J Vooral aanvankelijk op vele jg I plaatsen nog enkele buien met gf kans op' onweer, maar later ook 1 opklaringen. Vannacht cn mor- ff I gericchtend hier en daar mist. 1 i Overwegend matige wind uit g westelijke richtingen. Gematig- ,g g de temperaturen. p H 24 Juni Zon op 4 u 20 m onder jf {3 21 u 04n»! maan. op onder S p 10 u 32 m. f 25 Juni Zon op 4 u 20 m onder S 21 u 04 mmaan op 0 U 08 m CU- g |to UuMn. .-.••• 1 ^®3i3WJiiiiiiiiiiniiii Gewapende Perzi sche bewakers heb ben de drukkerij van de A.I.O.C. te 'Abadan gedwongen duizenden ontvangstbewijzen te drukken, die de kapi teins van de tankbo-' ten, welke daar.'.ko-: men tanken* moeten: ondertekenen. De strekking hiervan is,! dat niet aan de AIOC mag woorden betaald. De Perzische autori teiten hebben niet onmiddellijk stappen genomen om in de havens de onderte kening eisen. Een woordvoerder van de AIOC heeft gezegd: „Ik geloof niet, dat de kapiteins zullen tekenen. Indien- zij weigeren weet ik niet wat er gebeuren zal." Dc woordvoerder f wekte dc indruk, dat dit beslissend zou kunnen zijn voor het slagen of falen van de huidige Perzische manoeuvres- om de. olieindustrie over te nemen. Hü zei, dat indien de kapiteins weigeren te te kenen en de Perzische autoriteiten het tanken niet zouden toestaan, het noodzakelijk zou worden de pompen op de olievelden af to slui ten en dc werkzaamheden in de raffinaderijen stil te leggen. Volgens-betrouwbare, te Basrah ontvangen,' inlichtingen hebben Britse tankschepen en andere, door Engeland gecharterde, tankschepen de opdracht ontvangen van Vrij dag 13 uur af niet meer de haven van Abadan aan te doen (Basrah ligt in Irak). URK Het Koninklijk bezoek aan do N.O.-poIder op 13 Juli a.s„ zal worden onderbroken voor een officieel bezoek aan Urk. Toon dit bericht bekend werd op Urk, was er allerwege grote vreugde. De bevol king had er aanvankelijk op ge hoopt, dat ons koninklijk gezin met dc Piet Hein de haven zou binnen komen. maar dit kan niet doorgaan. Dc Koningin cn dc Prins komen nu van de landzijde Urk binnen rijden. Een grote huidebetoging van Noord zee- en IJsseimeervloot wordt voor bereid. Luchtpost voor N. Guinea DEN HAAG. Met een vlieg tuig, datop Donderdag 28 Juni a.s. van Schiphol naar Australië ver trekt, kan. luchtpost voor. Nieuw Guinea worden verzonden. Het verdient aanbeveling do stukken niet later dan 25 Juni te pasten- Oorlog in Korea Chinees offensief in volle voorbereiding TOKIO. Waarnemingen der verbondenen tonen aan, dat dc com. munistische strijdkrachten in Korea voorbereidingen treffen voor ccn nieuw offensief. Dc communisten leggen grote bedrijvigheid aan de dag achter hun aanvocrlinies in de achterhoede. Geallieerde vliegers maakten van daag melding van een zeer uitge breid verkeer van de tegenstander langs do wogen aan de Oostkust tussen Hamhoeng cn Wonsan. Dit verkeer vindt zijn oorsprong bij de Mnndsjocrijsc spoorweg. Aan het front pogen beide par tijen dc.best: mogelijke posities in te nemen. De verbonden patrouilles onderhouden daadwerkelijk contact met de communisten en pogen 'de ligging van hun voornaamste stel lingen uit te vinden. De verbonden infanterie constateerde in de Ooste lijke frontsector, dat de communis ten hier in sterke stellingen op de meest vastberaden wijze tegenstand bieden. Van onze weerkundige medewerker) Voor het eerste weekeinde in deze zomer staat ons geen zonnig weer te wachten. Een depressiegebied bouen Frankrijk, dat vergezeld gaat van een uitgestrekt regenpebicd, ver plaatst zich langzaam in Noordoos telijke richting en trekt vanmiddag over ons land, waar het vooral in de aosteiyke helft urij ueei regen zal brengen. Wanneer dit regenge- bied eenmaal Nederland gepasseerd zal zijn. zal de buliglteid in „onze" omgeving wat afnemen, tnnar:-;fraai 'Weer "staat 'ons daarna tÓVh 'nog niet te wachten. Wel nadert van hel Westen uit langzaam een gebied met opklaringen, maar de binnendrin gende koelere occaanlucht zal de temperaturen dit weekeinde aan de lage kant houden. In het binnenland zal de temperatuur weliswaar wat hoger zijn dan in de kustprovincies, maar daar is de kans op buien dan ook nog weer groter. DEN HAAG De Algemene Ne derlandse Invaliden Bond, heeft oen adres aan de Tweede Kamer gezon den, waarin er op wordt aangedron gen dat bepaald zal worden, dat andere, minder validen of gebrek- kigen mee mogen rijden op raotor- rijutgen, die behoren aan invaliden of gebrekkigen. Twee nieuwe dorpen ia NO-polder bewoond EMMELOORD. In dc Noord- oostpolder zijn deze weck twee nieuwe dorpen door de bewoners betrokken, Bant cn. Luttel geest, gelegen in het Noordelijk deel van het nieuwe land. Zij zijn genoemd naar vroegere dorpen in een ge bied, dat later door de Zuiderzee werd verzwolgen. WAT DE TOERIST ER VAN VINDT: (Van ccn onzer verslaggevers) DEN IIAAG. „Het ontbreken van een casino in Nederland is een bijzonder teer punt. liet is volgens mij beslist noodzakelijk dat cr een komt. Dc Belg is een hartstochtelijk gokker en op de duur zal hU zijn vertier wellicht elders gaan zoeken, vooral als de prijzen In ons land nog verder zouden stijgen." Deze min of meer waarschuwende woorden, sprak gistermiddag dc heer J. A. Blommcndaal, de directeur van het Brusselse kantoor van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer op ccn persconferentie in Den Haag. Dc lieer Blommcndaal wees cr op, dat vorig jaar 4,5 milliocn Belgen naar Ne derland trokken cn dus voor ons land een zeer belangrijke factor zUn geworden. Het aantal Beigen, dat Neder land bezoekt, stijgt nog steeds, maar de heer Blommcndaal zag mot enige bezorgdheid de groeien de trek van de Belg naar- Duits land. „Wo moeten met de Belgi sche prijzen blijven concurreren", aldus de hoer Blommcndaal, „An ders loopt die belangrijke bron van inkomsten zeker terug." Hij wa§ van mening dat ons land nog steeds veel te weinig geld uittrekt om buitenlanders naar ons land te .lokken." ARNHEM. Voor het Gerechts hof' te Arnhem stond VrUdag te recht de Ecrbcekse veckoper A. L„ die op een avond in Januari, van dit jaar door' politieambtenaren dronken Is aangetroffen, achter het stuur van zijn wagen. Verdachte heeft zich in een .café- volkomen bedronken en Is toen. na door café bezoekers In zijn auto tc .zijn, ge holpen, alléén naar huis .gereden. Een opperwachtmeester,"tile hem tot driemaal toe sommeerde uit tn stappen, trok verdachte, iocn hy daaraan geen gehoor gaf. achter het stuur vandaan. Dc man kon toen niet meer staan. De proc: generaal, mr Bakho ven, verklaarde in zyn ambtelijke loopbaan nog niet te hebben mee gemaakt, dat verbalisanten zich zo positief hebben uitgelaten overdo staat van dronkenschap, in dit ge val was die conclusie: ..stom dronken". Verdachte was boven dien niet in het bezit van een rij bewijs. Hij heeft dat noqit gehnd. De eis luidde bevestiging van het vonnis van.de Zutphcnse po litierechter, 'die verdachte veroor deelde tot, twee maanden gevan genisstraf en ontzetting uit de be voegdheid motorrijtuigen te ba- sturen voor de tijd van drie jaar. De heer H. van Dam, dc direc teur van het bureau van de ANW, in Parijs, vertelde dat hij in Frankrijk een intensieve propa ganda voert om de Fransen er van, af te brengen alleen maar het tra ditionele lijntje Dordrecht, Delft, Den Haag, Amsterdam. Marken, Volendam af te leggen. Arnhem is nu ook in de propaganda betrok ken en inderdaad trekken vele Fransen nu naar de Gelderse hoofdstad. Zijn bureau bleek 'ech ter niet alleen inlichtingen te verstrekken aan Fransen, maar ook aan een zeer belangrijke groep Amerikanen. Van de 7500 touris- ten die om inlichtingen kwamen vragen, kwamen er liefst 1000'uit de V.S. De Fransen, die ons land hebben bezocht, hebben over het algemeen veel waardering voor onze gastvrijheid, maar zij klagen, er soms over dat ze het Neder landse fooienstclsel niet kunnen doorgronden, dat de mccste hotels 's morgens oud brood geven cn dat ze liever twee maal pér dag warm eten. Maar ze staan versteld over de grote zindelijkheid die ze vooral in de kleine hotelletjes in het ge heel niet verwachten. De Engelsman, die. in Nederland rondzwerft, vindt dat de tram in de meeste steden te langzaam rijdt cn dan het .ontbijt!! Veel te licht, natuurlijk, maar toch vinden de Engelsen de Icvensmiddelenpositie jn Nederland veel beter dan in hun eigen land. Aldus de heer A. E. Bay less Hathaway, de. directeur van het Londense kantoor van dc ANW.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1