BESPREKINGEN OVER VREDE IN KOREA HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sensationeel voorstel van Malik Nieuwe loonronde niet te wachten PARIJS: gereserveerd, bij het sceptische af bezetten Britse olieraffinaderij Dit jaar 233 millioen voor sociale voorzieningen Duitse tweemaster gestrand Brits jacht in brand Werkelijk poging tot vrede? i :11e Jaargang, no. 146 A SHIN GT O N: be vreesd voor valstrik .J Teheran: Wij zullen pogen het zonder Russen klaar te spelen" S' PEKING: oorlog zal lang duren LONDEN: voorzichtig optimistisch Wéinig gevechten^ veel geruchten in Korea MINISTER JOEKES DEELT MEE: Drenkelingen uitgeput bij Roekan ja aangespoeld, Engelsman verdronken Toscanini's vrouw overleden Bed en Adm. Lcmqe Haven 141. Schiedam Tel. <59300 Abonn.prljs: per week f 0.40 per kwartaal 5,15, losse nummers f 0,08 Opgericht door de Stichting „Het Parool'* DE Maandag 25 Juni 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier;: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van 0112e correspondent le New Vork) NEW VORK., (Hoofdkwartier der Verenigde Naties). Het 'sensationele voorstel van de Russische ver tegenwoordiger bij de V.N., Jakob Malik, dat hij Zaterdagavond via de radiozender der wereldorgani satie deed, hierop neerkomend, dat de in Korea strij dende party en onderhandelingen zullen openen over een wapenstilstand by de 38ste breedtegraad, mét een gedemilitariseerde zone aan weerskanten hiervan, be- heerst hier de herdenking van het begin van de oor log, juist een jaar. geleden. Tot dusverre heerst echter grote onzekerheid over de werkelijke draagwijdte van het Russische gebaar. Houdt liet voorstel werkelijk in, dat de Sow jet-Unie onderhandelingen aanvaardt over een wapenstilstand alleen, zonder dat daarby politieke voorwaarden worden gesteld, zoals Ameri kaanse diplomaten en ook Trygve Lie, de secretaris generaal der V.N. hadden aanbevolen? De tekst van Malik's voorstel laat dit inderdaad hopen en zij", die vertrouwen er ih hebben, zien'er. een geweldige vooruitgang in, welke zeer spoedig besprekingen mogelijk maakt. Men wijst er echter op, dat Malik' zijn voorstel gepaard liet gaan mét de gebruikelijke anti-Amerikaansepropagandistische zinsneden, •waarin het toekennen van een zetel aan Peking in de V.N. en de kwestie-Formosa een grote rol spelen en waarin de So.wjet- TJnie, met de bewering niet:'tot de oorlogvoerenden te behoren, een soort beroep doet op beide partijen, of zij de oplossing hiervan uiet aan China kunnen overlaten. Men vraagt zich verder af. of deze en andere onzekerheden," alsmede het wantrouwen ten opzichte van 'de.vre-1 despropaganda der SowjetrUnie niét j de oorzaak is 'van een merkbare voorzichtigheid," "welke in de meeste delegaties, bij de secretaris-generaal en bij de voorzitter.yan de Assem blee der V.N. bestaat. Sommigen schijnen er echter' van- overtuigd 'te zijn, dat het Russische; gebaar einde lijk de- gelegenheid, biedt 'om..tot'een oplossing van hét. conflict te komen, in elk geval tot een staken dér. vijan delijkheden en. of het; niet' zaak'is, het voorstel.aan te. nemen. Dit is de be tekenis van-dé verklaring,;; - welke, Tryg'ye! Lïe vaajiaag^gafoM^.cbl--; aéga's-van'héfestinretariaatdelbfimeer- f','.''u h It n - a's-van 'hèt.'sééretariaat telef pneerT de en welke id het Chinees enjNpórct- Koreaans-via de. radio werd bekend' gemaakt. - Trygve Lie, diede voorstellen van Malik toetste aan die van andere staatslieden èin aan' dié van hem zelf. betreffende een wapenstilstand, bij "de 38ste breedtegraad, wees op de dringende eis, om .zonder aarzelen uitsluitend militaire besprekingen, te ■openen over een staken der vijande lijkheden, welke later dienente wórden gevolgd door.„onderhandelin gen; over' politieke kwesties met "in begrip van de vrede en veiligheid'in Korea.'- Lie deelde verder inee, dat de pre sident der V.N." Entezam, ambassa deur, van. Perzië in. Washington, on middellijk naar New York zal terug keren om een onderhoud'met Malik te hebben.en contact te zoeken met het Mexicaanse lid van de commis sie van goede diensten der V.N. voor Korea. Het Zweedse lid Grapstrüm bevindt zich op het ogenblik in Stockholm. Washington toont tot dusver een grote .gereserveerdheid. Officiële kringen* zowel als de publieke opi nie zijn stellig verlangend de gele genheid, indien deze werkelijk be staat aan te grijpen, maar zij zijn evenzeer vastbesloten, niet in een valstrik te geraken. Via de zender der Verenigde Naties heeft de Russische afge vaardigde bij de Veiligheidsraadde heer Malik., zittend onder een enorm portret van Stdlineen vredesduif de icercld ingezon den. Voorlopig slaat hét Westen, het beestje nog wat wantrou wend gade. Te dikwijls al bleken de vredesduiven van Moskou propagandavogvls te zijn. Maar in ieder geval: men heeft toch weer een glimpje hoopdat aan het bloedvergieten in Korea nu spoedig een einde kan worden gemaakt. v-' - V-". -y ."jl j-, (Van onzócorrespo&clent 'te - Parijs) gesëhovén positie/die hém hei ver- PARIJS#!-;?^ - Een jaar, nadat dé Sowjet-Unie door middel van haar satellieten de oorlog, in'Korea begon nen is, een week, nadat zü de confe rentie van vier heeft laten misluk ken,een maand, nadat haar hulp troepen in Midifan-Korea op de vlucht gejaagd zijn/doet Moskon by monde van Malik, het voorster voor een wapenstilstand. Het is 'daarom' bcgrjjpelyk, dat de reactie in Fafys min of inctr gereserveerd is, op het sceptische af zelfs, Franse diplomatieke kringen base ren hun scepticisme onder meer 'op het feit. dat Malik weer. vijftien mi nuten scheldkanonnades nodig had. voor hij aan zijn vaag geformuleerd .voorstel kwam. Dat Üjkt nogal veel op de methode, die tot het dode punt in het Palais'Rose geleid heelt. De Populaire", erkent,1 dat -het voorste! van Malik niet praat over Formosa en deandere Aziatische kwesties, die tot nu toe stéeds dooi de Russen te berde gebracht wérden, als regeling van het conflict in Ko rea gevraagd -werd- Deze /eisen., heeft Rusland dus alvast laten vallen; Aan de andere kant vindt het dé voor waarden', zoals rij uit de formulering van Malik te voorschijn" komen, ta melijk onhoudbaar. Zou Ridgway te rug moeten trekken van de vooruit- TEHERAN. Zaterdag werd officieel bekend gemaakt, dat dc Per zische autoriteiten de raffinaderij van de „Anglo-'ranlan" bij Kermansjah hebben overgenomen. De raffinaderij voorziet in de Terzische behoefte aan olie, doch. maakt geen vliegtuigbenzine. Zondag hebben Perzische soldaten met de bajonet op het geweer dc raffinaderij bezet Dc bedrijfs leider, Ifobson werd medegedeeld, dat hy geen functie meer uitoefende en ••tot nader order" in rijn woning moest blijven. De „British Tanker Cie", een twee schepen volgens een „tijdelijke ■dochteronderneming van de „Anglo- - Iranian" heeft baar tankschepen op- dracht gegeven Abadan niet aan le !v deen.-De raffinaderij bier werkt! hoofdzakelijk voor de export. De kapiteins van - de tankschepen, die - tier liggen, hebben geweigerd eeii ontvangstbewijs tc_ tekenen, zoajs de. Perzen het oorspronkelijk hadden voorgesteld. Er zijn onderhande-, t.'-'v bngen gevoerd over ,de vorm dezer bewijzen. Zondagavond werd ge- v; meld, dat de Perzen de ontvangst- - bewijzen zodanig gewijzigd hadden,: - dat slechts opgegeven wordt boe- veel olie aan boord genomen is.-De "kapiteins wachten echter op het -J;flat van Londen. Inmiddels zijn Verspreide buien -Weersverwachting geldig van -Maandagavond tot Dinsdag-.- :JaVond;""., 'Halftót zwaar bewolkt met - snkele verspreideregenbuien., wakk'éM'föri "matige": Zuid-Wès- lelijke „wind.'! Dezelfde ofiets hogere temperaturen. s. .^26 Juni' Zon op 4 u 21 m onder 21 u 04 m;/maan op-O u 18 m on- 1 der 13 uu m. regeling" uit Abadan vertrokken. Alayar Saleh, de voorzitter van de Perzische oliecommissie, heeft Zaterdag verklaard, dat, indien de Britse technici van do raffinaderij van Abadan hun ontslag zouden ne men, Perzië zou pogen „het zonder de Russen klaar te spelen". Hij deed een beroep op de Britten orri. onder de r.ieuwe Nationale Perzi sche Oliemaatschappij te blijven werken De president van het Internatio nale Gerechtshof heeft de leden bij. eengeroepen op Vrijdag -29 Juni ter behandeling van het Britse verzoek ten aanzien van- het Perzische olie geschil. Het Hof zal Zaterdagmor gen 30 Juni beide partijen horen. deöigen .vande -:38ste parallel ver gemakkelijkt? Hoe - moét gecontro leerd worden of tén Noorden van die parallèl geen niéuwe communistische troepen geconcentreerd worden én .wié zal dat "doen? - „l'Aube" (M.R.P.) en de „Figaro" Cr echts-katholiek) menen, dat, reeds om propagandistischeredenen hét voorstel van Malik door het Westen, ernstig genomen^moet worden. „l'Au be" meent dat-de ware bedoelingen van Rusland wel: zullen blijken,, zo dra de concrete voorwaarden voor de militaire ontruiming van de pa rallel in bespreking komen.. i „I'Humanité" „(communist) repro duceert Malik's" voorstel natuurlijlr o£ het zijn:„ éigen, woorden waren; „Franc-Tireur" (links-socialist)- :ver- déelt ;zijn' sarcasme tussen Rusland en de Verenigde Naties.: Het voor-; stel van- Malikkomt precies 362' da- 'gen 'té laat. Twéé dagen na de aan- vang der Russischeagressie hebben de Verenigde Nat ies reeds een. soar Is' gelijk voorstel gedaan. De frontpagina van „Franc-Tireui;" bevat ëen suggestieve prent: l Dé 3Sste -parallel. ;Zij '.wordt gevormd door. gr af kruisen,;:'. LONDEN. Radio-Peking blyft het Chinese volk waarschuwen, dat de oorlog in Korea-nog geruime tijd zal duren. In de uitzending van gisteren werden passages aange haald uit artikelen, die Chinese, communistische leiders ter gelegen heid van het een! jaar geleden uitr breken van de oorlog schrévën.f Hierin- wordt gezegd; dat „dc oorlog' om weerstand te bieden - aan.: de Verenigde, Staten"een - langdurige zal zyn en dat hü „van „jaar tot jaar zal móeten gewonnen1,'. (Vaaionze ^correspondent te Londen) LONDEN. De eerste reactie te Londen op Malikïs verrassend voorstel is er een van voorzichtig optimisme. Men Iaat niet na op te merken, dat het de eerste maal is, dat Rusland, dat tot dusver in het Koreaanse conflict steeds China als de meest geïnteresseerde mogend heid naar voren heeft geschoven, een dergelykc .zelfstandige stap on derneemt. Hét valt ook op, dat er ditmaal aan het voorstel voor een wapenstilstand f en een terugtrek ken van de wederzydse strijd krachten van de 38ste breedtegraad geen verdere voorwaarden als een zetel voor hét communistische Chi na in dc Verenigde Naties en een regeling voor Formosa zyn ver honden. Dan is er *t feit. dat do militaire situatie in Korea zelf momenteel 'n goed uitgangspunt voor dc slech ting van het geschil kan opleveren. Voeg.aan dit alles nog de kleine bij zonderheid toe,.dat Malik destijds ook het instrument was, waarmee Rusland de eerste contacten legde voor de opheffing van de blokkade- van Berb'jnl' Een woordvoerder van het Foreign Office zcide gisteravond: „Als dit een werkelijke- stap in de richting in een regeling! van het geschil in Korea is, is het-juist dat, wat wij en vele andere mogendheden reeds enigeNtijd-gewenst hebben. A.ls de denkbeelden van dc-heer Malik door. de Chinezen 'en Noord-Koreanen gé- deeld worden. 'is hetm.ogelijk. Voort- gang te maken met hét beëindigen der vijandelijkheden." Master Morrison zal „heden in het Lagerhuis over Malik'svoorsteleen: verklaring..afleggen. - Na één jaar oorlog TÖKÏO."Chinese en Noord-Kó- reaanse troepen ondernamen Maan dagochtend op drie punten van het front wat /demonstratieve aanvallen en dit was dê-enige actie van bete kenis, terwijl hét eerste jaar van de Koreaanse.'oorlog eindigde. Het was een Wolkenloze, hete zo merdag In Korea. Er werdenin Seoel en Pocsan.massale demonstra ties gehouden ter gelegenheid van die verjaardag. Eh de lncht gonsde van gerucliten over vrede. De- geallieerde luchtmacht was de. afgelopen 24'unr zëer actief..Met' behulp van radar werden Zondag nacht 7 vijandelijke vliegvelden ge bombardeerd.. Extra-heffing op export van eieren uitgesteld DEN HAAG. Blijkens een mededeling van de - Stichting voor de Landbouw heeft men dé minis ter van Landbouw- bereid gevon den de extra-heffing van een jieht per ei bij export naar Duitsland voorlopig op te schorten.. Walt Disney, dn ijerocmae va der van tientallen niet minder beroemde fihndiëren; is in Lon den;aangekomen, waar hij één nieuwe tekenfilm Robin Hood", gaat maken. By zyn. aan- komst in Londen had hij het beeldje, van de „paashaas", een bekende „hoofdrolspeler" uit zijn films, bij zich.- DEN HAAG. In dc verdeling vim het nationale.inkomen.kan een verschuiving worden geconstateerd ten gunste yan het aandeel der ondernemers. Hieruit mogen eclitcr gecu couclusïe&l worden getrokken. Voor een onmiddellijk nieuw IngTljpen, teneinde dc hestaande verhou dingen tussen lonen cn salarissen, alsmede sociale'uitkeringen, ongeval len- em im aïWitelterenten jenerzijds en pry^p.^df.raijds in voor de arbeiders gunslïge zin te walgen, bestaat naTdë löontoeslag van 5% ïn Maart j.lé voorshands geen aanleiding. Aldus minister Jpekcs in zijn Memorie van Antwoord op het voorlopig, verslag- van de Eerste Kamer over de begroting/yan Sociale Zaken. Uit zijn woorden ^blijkt,-, dat door de regering aan een nieuwe loonronde voorlopig niet wordt gedacht. j. Vijf sociale voorzieningen, aldus de M.v.A., zullen de schatkist in liet lopende begrotingsjaar in totaal Op de'Noordzee zijn twee zeiljachten in nood geraakt. In de nacht, van Zaterdag op Zondag strandde voor de kust van Rockanjc. een Duits jacht. De opvarenden spoelden uitgeput aan, een vierde, werd gered. Vier en twintig uur later signaleerde het Zweedse schip „Gunny1' bij dc ingang naar het Engels Kanaal ongeveer 30 km. nït dc kust voor Osten- 4e een brandend Engels motorjacht. Twee personen, die zich aan de ankerketting Vastklemden, werden door hét! Nederlandse schip „Tyro" van Ierland op weg naar Amsterdam, aan b&Vrd genomer,. De derde opvarende'wordt vermist. y- >'!-; ^-vv-'.,.; Het Duitse zeiljacht,een. twèe- master die; zestien meter lang !is, was van Hamburg op - wegnaar Lissabon, mét eindbestemming-Ar gentinië. Zaterdagnacht raakte het op de Hinder voor het 'Haringvliet aan de grond. .Zondagochtend vroeg dreef: het -af en. strandde voor Rockanje. Dé .eigenaar, een Ham burger, zijn vrouw en een matroos sprongen oyerbóord. De rubber boot, waarin zijaan :3and:probeer- den te komen,, liep echter vol en VA uur hebben: de drenkelingen, van :wie de vrouw niet kon: zwem men. zich aan de boot vastgeklampt. Eindelijk werden ze op, liet' strand geworpeni waarze door. dé dochter yan de strandexploitant Wage.vcld wérden - gevonden. De nacht was. voor .de familie W. zenuwslopend geweest; want doorlopend had mea de Diiitse; drenkelingen, horen gillen', „zonder dat men iets kon zien of 'doen. Aan boord van het scbip<' waren geen zeekaarten, van déHóllands kust. Dc vierde opvarende is later door de reddingboot Prinses Wil- hclmitia van ;Slellendam gered, Het jacht had oen zware dieselmotor, die niet werkte. Dc 18-jarige. zoon van de familie W. heeft de scheeps hond, die nog in het water was toen de drenkelingen de vasté wal hadden bereikt, zwemmend:, gered. Onder toezicht van üe douane cn rijkspolitie is 'snchtënds een vracht auto vol bagage uit het gestrande jacht" _1" - Het brandende Britse jacht voor de Belgische kust, heette „Gowan- brae". Het wasvan Hoek van Hol land op weg naar Harwich. De Ne-, derlandse kustvaarder „Tyro" zag de derde opvarende aan de ankerr ketting hangen,maar even later was hij verdwenen. De. naam van de Vermiste is A.; S-. Tibb; "uit Pendleton Salford (Lancashire)De „Gowanbrae" is waarscliijnlijk ge- zpnken, De ^Tyro". heeft de reis toen-voortgezet. {T1 AMBRINUSf de' God - van'-'- het -. Ss -bier,:bracht Zaterdagmiddag ;.'n bezoek aan de Studentensociëteit PH.R.M. teUtrecht, pm zyh !óp- wachting te-maken byDsjenghis Khcn, de machtigt Mongoolse heer- ■ser, die in de, lustrumweek de hoofdpersoon van spel ëh maskerade tér pelegeuheta van 't Hniuersiteits-- lustntm zal zijhi De Khanczelf was te vermoeid en moest jnjn - krachten •spaTen':voor';de: drukke; ambtsbezifi- 1 heden welke hem volgende week wachten.Daarom- ontviiigjzijn zoon heihoge pezetschop.jfcy.yxf-: M-P. -V. 232.400.000 kósten. Het' zynr de Noodwet' Ouderdomsvoorziening, bij slagen ingevolge de wet tot; aanvul-, ling van renten krachtens dë Inva liditeitswet, kindërbijsiagën aanin- validiteits-, ouderdöms-' en wëzen- rentetrekkers, .bijslagen ingevolge de wet tót aanvulling: derongeval lenrenten en kraamgelden. Daar staat tégenover, dat dé verevehïngs- heffing in 1950 232.428.004 hqeft opgebracht. De desbetreffende be dragen komen nog slechts gedeelte lijk op de onderhavige begroting voor.. Aanvullende begrotingen, zul len, nog'worden ingediend. Over het tijdstipwaWop de werk loosheidswet zal worden ingevoerd kan de minister zich - bezwaarlijk uitspreken. Het is de bedoeling, dat onder leiding, van dc .ministerlpresi- dént opnieuw overleg wordt ge pleegd tussen een delegatie uit de ministerraad öh de Stichting van dc Arbeid. :Dc minister hóópt, dat dc datum op korte termijn zal kunnen worden - vastgesteld. Mot invoering zal in geen geval worden gewacht totdat de wettelijke herziening van de uitvperirigs.organisatïe der sociale verzekering zal zijn voltooid. Eenwetsontwerp bctreffendè de organisatie "ten! behoeve van de emi gratie is 'gereed gekomen cn naar dc Raad van State gezonden, Om een groter, verschil in belo ning van geschoolde, en ongeschool de werknemers mogelijk te, maken pleit de ministers voor een werk- classificatie.r Uitvverking én invoe ring hiérvan.bevordert hij. Op' som mige plaateen .is zlj reeds ingevoerd. Daarbij.-is komen 'vast'te staan, dat ëen' grotere loonafstand tussen hoogst .én laagst geklassificeerden mogelijk is. Oo deze manier, kan 1 over de hele linie een rechtvaar dl- ger loon - worden bepaald.Als dit geschieden zou. zou een groter pro- ductivitcit het resultaat kunnen zijh;f De werkeloosheid 'vertoont; on danks' het; groot aantal Eedemobill- .seeröcn cn uit Indonesjëgerepa trieerde .burgers een dalende lijn sinds Januari.'.Zij' is thans geringer dan. vorig jaar om de?e .tijd. Voor een' verhoging van de. loon grenzen tot 60ÜD voelt dc minister Iweinig,Wel is. hij bereid een.ver- 1 hoging te bevorderen van de loon- grens - van - het 1 Werkt ijdcnbosluit voor- Kantoren 1937,die nog óp 3750 is gestéld. - De vraag of.het billijkis,dat bedrljfsbeleggingen, die van groot belang zijn voor !de: werkgelegenheid ysn het gehele volk het.uitsluitend eigendom van de ondernemers wor den, wordt momenteel; onderzocht door de Sociaal. Economische Raad.. MILAAN. „Toen. Ariuro Tösca- nini ,30 jaar was,Ctrouwde hf] met de toen 20-jarige'Garla de Martini. In April kwam de 84-jarige!;Tosca-: hini uit .A merikaover, f omdat zy ernstig ziek was; Haar ziekbed is haar sterfbed, 'géwordén. Zaterdag- overleed zij op-74-jarlge leeftijd. Zondag is zij begraven, maar Tosca- nini, die aan-het sterfbed had-ge waakt,1 had .zoveel van. zyn krachten gevergd, 'dat hij lichamelijk niet .in. staat was óm haar bégrafenis bij te „wonen. 1 hiêËM H ET .voorstel van dé Russische af- gevaardigde bij de Veiligheids-, raad, de heer Malik, tot besprékm-; gen, die. moeten leiden tot. een. war penstilstand inf Korea, betekent een» klein lichtje aan een. nog:;alt»jd duis- terehorizon. Dat is .de algemene op- vatting in de Westerse hoofdsteden.' Meer optimisme .mocht men. als ;ccr-'- ste reactie ..ook niet verwachten: Tev dikwijls hl bleken achter Russische vredesvoDrsteUen-geheel 'andere za- ken dan ëen wprkelijk verlangen - naar, eén vermindering;van;de span-L- ning:'in 'de wereld schuH .të gaan. kjtpp Nog in h et begin'>.vah?aït,-jaaf ':yèr-t-; raste - .Moskou het^Westëiv ••ihet.>een' voorstel tot het beleggen vah éea n leuweconferentie der./Grote' Viëriv welke ten doel.zou hebben:in Europa een minder, gevaarlijke-.situatie te. scheppen. Men weef hoe "het daar mee gegaan is. Op! de"conferèiitiè der plaatsvervangers van de'1 "ministers'- van Buitenlandse Zakén'-xn het' Pa- y lais Rose bleek de ;taak.-yari; de Rus- sïsche gedelegeerdüe heer;G'rómy-" ko, er 'vooral'in ta héstaande door Moskou 'zelf voorgesteldevergade ring der Grote Vier onmogelijk te maken-Vier-maanden lang bewaarde het Wésten zyn;-/ geduld.! Daarna richtte het zich direct1 totMoskóu; om een duidelijk „ja'.' of „neexV. Hét antwoord was eenfeitelijke weige ring. c:,g :- •"F) E:;eryarinigehhvarfcVhét' Palais'; Rose moeten de Westerse staats.- lieden! wel tót de overtuiging brem- gen, dat het enige doei, dat Móskou mét zijn voorstel tot eén conferentie van Vier nastreefde, was, een: ver-' txagmg' te béwërksteljigón in de iiiG. voering van de -./ herbewapenings plannen der flanden'van,het.':Atlan-:j tische Pact, waarbij inbegrepende remilitarisatie van 'Wëst-Diiitsland.K Wanneer dit werkelijk.:het.doel der. Russen is geweest,, zijn zij daar ook in geslaagd. Dc opbouw van het At- laiitische defensie-systeem is; achter-. gebleven bij hét tempo, dat op.; de conferentie: van, Brussel aan '- het einde van 1950 was aangegeven; de; besprekingen met Bonn over. 'de.:.'. Duitse bijdrage aan .de Westeijro- pese, verdediging iya blijvenstok- ken. Maar dc mislukking van de conferentie in hef. Palais Rosé heeft het'Westen er! toe aangespoord te. trachten, devëriórentijd in te ha-;r lèn. Generaal Bradley. is.:in Londen en Parijs geweest om met, Brittpn en 'Fransen dc thogeiijkhedën te .her spreken van eén versnelling van d®---" opbouw van- generaal Etsenhow.er's West-Europees, leger.. Naar Bonn, .zijn' instructies%ezóhdënrom:,de,"on- derhandclingQn.,;'met do -Duitsers te bespoedigen. MEN kan.zichmü-.voorstellen, dathet Kremlin, eenrinieuwo poging zou willen, ondernemen, j om de militaireinspanningen;'van-., het Wésfen totvers]appèn.;/ tc jbreagen. Het voorstel tot; besprekingen; i.óyer een wapenstil itand in Ko zu is.daar toe bijzonder geschikt. Alleen ai hfet'lett;'. dar-de' Sowjet- Ünxe zegt. de, vredo 4n" het'. Verre - Oosten.- he wensen, kan ,-ertoëV lei- den. dat - brede kringan.; in -hét: !wésy--/. ten zich afvragen, of héL-nu wel wijs is, door igróte haast .té 'tonen, bij ide- uitvoering- der-jherbewape-'-• ningsplannen de .Russen voox' het hoofd te slóten.Dat -zou .tot;- gevolg kunnen hebben, dat-vhét .militaire,: evenwicht, -waarvan vd,en .véj^ach-:- ten, dat het dé enige basis is, waar- op de Sowjct-Unie wérkeiyk-tot een vergelijk,.,dat zou mqeten .voorzien in een bevredigend, zij het'ook, koel samenleven der:; beide groter .stro mingen in de 'Wereld,"rbèrei4' is,; ten. gunste der: Russen, nóg •.verder/haar- dc toekomst v/ordt verschoven. r Onder deze. omstandigheden ris de twijfel, of .Maliknu wel .wè'rkrixjk:,".; j vrede hééft;! aangeboden, .gerecht-!. vaardigd en- rigt ejh ::dire'cte vraag aam" hét Kremlin." wat Malik pre cies' bedoeld .heeft; j'vbor^de.v.-hand. En.'?:: er. zullen stérke.;'vërzekëringeh''j?i nodig zijn om'de Westerse'geallieer- den er van, te overtuigen,, dat de v Russiscbc stap deze keer-^óprecht gemeend is, In één' opzicht geeft het Russische voorstel echter xeeds':,nu.,'reden ,tot verheugenis. Hetvórmt.,- een.- open- lijke erkenning/ datj-deagressie-ïn.':- .Korea'gcfaaldheeft, wanthet zöü ;h nooit zyn ...gedaan, indien de com- 1 munlstïsche strijdkrachten' daar nog - een./kans op - eenbeslissende1 over-'7 w innin g fzoud én hebbëntï irsieLs resultaat'ghétótvVObi daaromook clusléisónaïwèb) daar omook !zal oplëverèriiï dëz 1tdbair^c^":

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1