C «1 J Hermes-DVS had gemakkelijke prooi aan falend VOG ÜïiZE STRIJD TEGEN DE DUURTE 2 DAGEN GRATIS KOPEN HERENMODEMAGAZIJN TIMCO Ernst Sillem Hoeve viert zilveren feest Engelse taallessen Noodsprong van Tettelaar kon run-out niet voorkomen badhanddoeken DE A VONTUREN .VAN KAPITEIN ROB „Liebe '47" Leerlingen Mathenesse-ULO per bus en fiets op stap AGENDA OP 7 IEDERS Excelsior '20 behoudt een kans op promotie Tien politiemannen worden vervolgd Promoveert HBSS 2 toch nog? Grote belangstelling uit het gehele land Brand in schip aan de persoon shaven CWENTEIIJKE HIJVERHQDSAVOKDSCHOOL Koeriersters Maartdag 25 Jüni' 1951 Hermes-ÜVS heelt gisteren aan de Damlaan aan V.O.C. geen moeilijke tegenstander gehad. De Schiedammers wonnen deze match met het zeer ruime verschil van 7 wickets. Dit was een van de cricket-matches, waarin het aan spanning heeft ontbroken- Daarvoor had de oude Rotterdamse club ook een te laag totaal gescoord. Voor; onder de honderd cat heel V.Ó.C. namelijk aan de kant. Hieruit blijkt wel, dat, zoals wfl in onze voorbeschou- Wing; reeds aanstipten; V.p C; geen sterk batting-team heeft. Op de toch heus niet dodelijke Hennes-aanval presteerden de V.O.C.'ers maar heel weinig. Bovendien faalden de kopwickets, coals A. Nieuwenburg. Terwiel en Van Eek, zodat dé Rotterdammers eigenlijk reeds vanaf het begin van de match, een verloren wedstrijd speelden. Hermes wist dit totaal voor het verlies van slechts drie wickets te passeren en behaalde zodoende een gemakkelijke overwinning. Het was voor de Hermes-a an voer der Stolk geen gemakkelijke keuze. toen hij de toss won. Ket was droo'g weer, maar. .afgaande op de lucht ;en de weerberichten zonden, er wel enige buien." kernen. Stolk prefereer- de' echter vanhét nog droge veld te profiteren," waarbij tevens kwam, dat de: donkere lucht het de batsmen niet gemakkelijker zou maken. Hij koosdus fielderi; Gélukkig heeft het weer zich goéd gehouden en behoef de geen enkele maal voor regen ge- stopt te worden. -Voor VOC.. open den "-A's Nieuwenburg- en A. Terwiel op hetbowlen van Melief en Rui- terman. Reeds vxü spoedig had Rui- - terman succes,toén hij met -een „yorkèr**de off-stump van Terwiel deed duikelen. Ruitérman bleef hierna ;ais .wicketveroveraar aan bod,, want op-een totaal van 21 runs ving "hij A.. Nieuwenburg op eigen bowlen uit. Op hetzelfde totaal, kon ook Van Eek het paviljoen weer op zoeken. op zijn. bowlen^ door wicket- keeper Van Diest achter de palen gevangen. En. tien runs later ver- ovérde hij zijn vierde wicket, de jeugdige Leeriders "werd in. de slips door v, "d- Sloot gevangen. Zo hadden de'" Rotterdammers reeds 4 wickets verloren voor 31 i runs.- Even kwam er nu vöor VOC een kleine verbetering. De alsnum- mer drie ingekomen Dunk. die vrij gelukkig stond te spelen, kreeg, nu gezelschap van Lochmann van Ben nekom. Zij stonden óp het bowlen van Tettelaar vrij - raar te schutte ren, maar hun hoge half mislukte slagen melen steeds tussen én bui ten hettbereik van de fielders. Tot op een totaal; van 60 runs. Dunk door .Stolk op het .bowlenvan Schef fer op mid-off werd gevangen. Hij had 34 runs gescoord en "werd daarmede topscorer van de Rotter dammers, maar "de wijze, waaróp hij deze runs -verkregen had, was niet. bepaald safe-geweest. Voor de lunch' vielertoen nog een wicket, •nJL. dat van Bongers, door Van Meurs gebowled. Toen het één uur was, wees de telegraaf 'één-'stand aan van" 6 voor 61. ''.Direct;' na ;de. hervatting '.ging CAdvertentie I. Sf J Er wordt beweerd dat er geen geld rmeer onder de ^mensèTi^is.-'-Maai'.zij, die dan toch nóg over enige contan ten beschikken., zijn dubbel goed af,-.want. wij gaan dóór m et on ze aanbi e din gen voor prijzen/ die met de normale: waarde niets meer ie maken hebben. 900 stuks van f 1.75 1500 t 1.98 1100 f2.10 750 f2.35 Deze baddoeken, jaquard, geruit en gestreept (geen 2e keus, maar. puntgaaf) koopt U nu voor eer, uitzonderlijke prijs en al was het Uw laatste geld, waarop zou U nu nog wachten?. Dinsdagmorgen' om >9.' uur .begint-'' deze verkoop -van baddoeken en koopt U ze door 'elkaar' Geen verkoop aan wederverkopers Washandjes van zware badstof WINKELCENTRUM BINNENWEG Lochmann vanBennekom lb.w. op Scheffer en op een totaal: van 72 maakte een uitstekende éénhanöse vang van Ruitérman ia de slips een einde aan de. innings van Dobbinga. De freer hitter Stroo sloeg een bal van Melief vlak. daarop ontzettend hard door de gulley, maar Van der Sloot deed daar met een snelle reac tie een prachtige vang. Bij een stand van 9 voor 73 leek het: einde zeer naby. J. Nieuwenburg en L.Kettlitz boden toen échter nog geruime tUd behoorlijke tegenstand. Vooral Me lief,. die in deze periode veel te kort en scheef bowlde, moest het. ontgel den en werd enige malen het verre veld in. gejaagd. Vlak voor het: be reiken van de honderd sloeg Kett- litz.een bal van Scheffer in de han den van Stolk op long-off, waar mede op een totaar van 98 een ein de aan de VOC: innings was'geko men. Hettütz had, als laatste mam nog 19 runs gescoord, terwijl J. Nieuwenburg met 13 not out bleef. Het fielded van Hermes stond op zeer behoorlijk, peil, maar er wer- den wel weer enige vangkansjes ge-, mist. Ruitérman en Scheffer. deel den de wickets, resp. 4 voor 20 en 4 voor 21. Tegen drie uur openden voor Her mes-DVS Stolk en.Tettelaar. Het begin, was wel enigszins sensatio neel, daar Tettelaar niet onder de indruk bleek te zijn van dit openen van de innings. Hij scoorde n.L in één over de 14 runs, die thans in het scoringboek achter zijn naam prijken <3 x 4), maar toen .Stolk hem in de volgende over voor een korte, o.L gewaagde run .opriep, haalde Tettelaar de streep niet Wel schoof hij met -bat,, arm, hoofd en bovenlichaam binnen, maar de um pire was van oordeel, dat dit alles iets te laat binnen geschoven was en dus ging zijn vinger in de hoog te. Toen even later de slowbpwler Lochmann van .Bennekom aangezet werd. bleek v. d. Slootvan oordeel te zijn. dat hij zich hierop wel eni ge vrijheid kon permitteren en dus werd hij gebowléeL Stand 2 voor Stolk, die weer een. zeer hechte verdediging:, had,- kreeg nu gezel schap van v. d. Ende. Zij beiden hielden de slowbowlers, Stroo. was namelijk ook fn de aanval betrok ken, goed over dé grond. Wel kon den zij geen bounbaries scoren; daar ook..hetveld zeer. goed; uitstond, maar de runs kwamen. Toty. - d. Ende op 54 met scheef- bat.'een rare slag dëed óp Bongers, waardoor zijn mid-stump duikelde. Hü had "12 runs gescoord;- V Stolk en Keuzenkamp bléven staan en hadden met de thee het Hermes- totaal op 70 gebracht. De roverwin ning was dus voor het grijpen en inderdaad lukte het beide batsmen na de hervatting het totaal: van VOC zonder verder wicketverlies te overschrijden. Op een. totaal van 101, runs werdde Hermes-ïnnings gesloten, Stolk bleef metieen góede 47, Keuzekamp met. 12 not out De aanvoerders besloten, nog even met gesloten''.scoringsboekea-r verder .te spelen. Het publiek toonde echter-, weinig interesse, de Hennes-batsmen ook; niet, daar zij begonnen te zwaaien en het een komen en gaan werd. Zo werd deze ;,shaw" (géluk kig) gauw beëindigd. Hermes had met 7 wickets gewonnen. Vermelding verdiént' nog, datde Hermës-keeper VanDiest er steeds beter in komt. Zo gaf hij gisteren •sléchts .T".'bye'; cadeau.;,-;?; De, volledige scores waren: VOC 98 runs, waarvan 1 bye. A.- Nieu wenburg. e. and b. Ruitérman 16; A. Terwiel, bowlëd Ruitérman 1; E. Dunk. c. Stolk, b. Schefier 34; T. v. Eek; c. Van Diest, b, Ruitérman, 0; R. Leenders, c; v. ;d. jSloot, b. Rui-- tèrman. 2; Lochmann van Benne kom,.. l.b.w.; b.' Scheffer 9; G, Bon gers. bowled van Meurs 0; J. Nieu wenburg, not out 13; G.. Dobbinga, 'cl Ruitérman, b. .Scheffer;'2;-'J. Stroo, c. v: d. Sloot, b- Melief, 1; L. Kett- 3itz, c. Stolk, b. Scheffer 19. Bowling cijfers Hermes-DVS: A. Melief 127, A. Ruitérman 420, J. Scheffer 421, C. Tettelaar 0—18, H. van Meurs 1—5, H. Stolk 0—6. Hermes-DVS 101 voor 3, gesloten. Hiervan waren 9 byes en 1 Ieg-bye. H. Stolk not out 47; C. Tettelaar run out 14; W. v. d. Sloot bowled Lochmann van Bennekom 6; A. v. d. Ende bowled Bongers 12; J.' Keu zenkamp not» out 12; A. Ruitérman, A- Scheepmaker, H. van Meurs, A. Melief, J. Scheffer en: A. van Dienst did not bat. Bowlingcijfers VOC: A. Terwiel 0—20, J. Nieuwenburg. 022, L. Lochmann van Bennekom 118, J. Stroo 025 en G. Bongers 18. Verdere uitslagen. Kermes-DVS 2 speelde Zaterdag middag tegen UD. Deze wedstrijd eindigde wegens regen in een. draw. Hermes-DVS 2 scoorde 119 runs voor het verliesvan 9. wickets, ge sloten. In-de dubbele cijfers kwa men L. van Ameyden 14, P. Bors- boom 20, A. van Weringen 13. W.. Hoek 16, C. Smits 18 not out en P. v. d. Hammen 16 not out UD scoor de 35. runs' voor het verlies van 2 wickets, gestaakt wegens regen. A. Melief bowlde 125 en P. v. d. Hammen 1—5. Zaterdagmiddagcompetitie Rotterdamse Cricket-Bond VOC 4Hermes DVS 6. gewon nen door Hermes-DVS 6 met 11 runs.Hermes-DVS 6 scoorde 73 runs. In dedubbele cijfers kwamen P- de Jonge 30, J.Noordijk 12 en Joh. v, d. Gaag 12. VOC scoorde 62 runs. Bowling cijfers Hermes-DVS 6: A. Meyer 5-^-39, J. Verhoeven 0 13 en R. v. d. Zee 48. - Excelsior 5—Hermes DVS 4, ge wonnen door Hermes-DVS 4 met 23 runs. .Hermes 4 scoorde 64 runs, waarvan W. Gonlag 19 én J, Linde man 16. Excelsior 5 stelde hier 41 runs tegenover. Bowlingcijfers Her mes-DVS 4: G. Royers 3—27 en A. Stijl 612. - Passage: In „Liebe '47", de film die tot en met Donderdag iir het Passage-thea ter gaat, heeft regisseur Wolfgang Leibeneïner ,,het" probleem in Duits land óp waarlijk suggestieve wijze op de celluloid band vastgelegd; „Het" probleem, waar hét ten tijde, dat dé film gemaakt werd om ging, was dat de vrouw mijmerde en. haar leven stuk geslagen zag, omdat, de gene die zü liefhad als frontsoldaat was gesneuveld en de man, die de ergernissen van het- soldatenleven goed had doorstaan bü de terugkeer in zijn woonplaats tot zijn grote ontsteltenis ervoer, dat zijn echt genote door bet oorlogsgeweld was omgekomen of gederailleerd. In beide gevallen zag men soms geer» andere uitweg dan de zelf moord. Voortbouwend op dit gege ven, dc pogingen tot zelfmoord dus. heeft regisseur Leibeneiner de moeilijkheden van de vrouw (Hilde Krahll en de problemen van de man (Karl John) tegenover elkaar gezet, wanneer deze mensen elkaar san de rand van de Elbe ontmoe ten, beiden met hetzelfde doel, n.l hunne lichamen voorgoed door het water te doen omsluiten. Als beiden hun verhaal verteld hebben, waarbij de camera op epi soden van hun leven teruggrijpt, zal elke bezoeker tot dezelfde gedachte zijn gekomen n.L:Nooit meer oor log. „Liebe *47" is eon ar.ti-oorlogsfiim, die de verschrikkingen van eeu ge wapend treffen, maar vooral de ge volgen daarvan, tot in volle pro porties op de toeschouwer laat in werken.. „Liebe '47" is een. film, die men niet licht .vergeet; Niet; alleeh om he^ behandelde1 probleem, maar ook om. de, tot een. climax en benau wende spanning voerende opname'n v anb.y. het oprukkende, legioen der dodeiu 1619. Rob bevindt zich nu al enkele maanden op Julia, waar nu al een levendige begroeiing is ontstaan. De dieren zijn gegroeid en "Rob is zells al in staat om één der paarden, te -berijden. Maar nu alle dieren gro ter zijn geworden, moet hij af en toe wel uitkij ken. Vooral dc twee oli fanten, die hem nog steeds speels achterna huppelen, ztju gevaarlij ke dieren geworden. Maar over één ding maakt.Rob zich erg on gerust; wat hiji.ook doet, hij kan geen contact meer krijgen met Lu- - pardi. Elke dag laat bjj Brutus opnieuw seinen, maar er komt geen antwoord van dc aarde. Wat kan er gebeurd zijn? ®Bïf «.yJ *1 Een heerlijk reisje per touring car maakten de leerlingen van de laagste twee klassen vandé Mathe- nesse ULO-school Vrijdag naar Hil versum, waar het raadhuis, ge-; buuwd door architect Dudok werd bezichtigd en bewonderd, naar het Dierenpark Amersfoort, waar ech ter de dierenverblijven nog te kort schieten om het gemis- der dieren van de vrije natuur te vergoeden, naar het Natuurbad. De Biltse Dui nen, waar do gehele, middag volop, ger.oten werd van zon en water, en tenslotte naar het-Vogel pork Avi fauna, een schitterende combinatie van Hollandse ondernemenigsgeest en gevoel voor schoonheid in de vo gelwereld. Het was een tocht, leer zaam eiï genotvol voor jong en oud.- Tevoren hadden de leerlingen den beide hoogste klassen een driedaags uitstapje gemaakt per fiets naar ae jeugdherberg Jan Gijzen te Haar-; lem. Daar. in de omgeving van de Bloemenstad, werd genoten, niet VISSERIJBERICHI SCHEVEVÜTGEN SCHEVENINGEN, 25/S. Vangstoe- riehten van hedenmorgen uit volle zee: Sch. 78 nog halen, Seh 200 met 2 kantjes. Sch 195 met 60 kantjes uit halve vleet. Seh 245 met 15 kantjes, Sch 246 met. 15' kantjes, Sch 341 met 25 kantjes, Sch. 342 met 18 kantjes, Sch 402 met 50 kantjes, Scdi 412 met 30 kantjes,- Sch 159 met 40 kantjes uit halve vleet, Sch. 223 met. 2 kantjes, Sch ,103.met 5; kantjes, Sch 263 met 17 kantjes, Sch 339 met 2 kantjes, Sclr 365 .met gkantjes, Sch 53 met 4 kantjes, Sch loi met 9! kantjes. Sch 201 met 8 kantjes. Sch 264 met. 25 kaatjes, Sch 4 met 25 kantjes, Sch 77 met 50 kantjes,'Sch 57 met 28 kantjes, Sch 181 met.,2 kantjes, Sch' 199 met 2 kantjes, Sch 40 met 10 kantjes, Sch 48 met. 1 santjes, Sch 49 met 16 .kantjes, Sch 99 met 40 kantjes, Sch 132 met 4 .kantjes, Sch 133 met 15 kantjes, Sch 247 niet 15 kantjes. :Sch. 262 met 5 kantjes, Sch. 5: met; 2;kantjes,..Sch 15 met 40 kantjes, Sch19 met- 7.kantjes, Sch 25 met: 2 kant jes, Sch 30 met 13'kantjes, Sch 27 met 20- kantjes.'uit halve "vleet, Sch 445'geen vangst, Sch 84 met 5: kantjes, Sch 122 met 6 kantjes, Sch 130 r met. 20. kantjes uh halve vleet, Sch 210 met 1. kantje uit halve wieef,- Sch 249 niet' 25 kantjes, Seh 297 geen vangst, Sch 312 met 2 kant jes, Sch 3SS .met 10 kantjes, Sch 36 met 8 kantjes.Sch .36 met 8. kantjes,' Sch 353 met 12 kantjes, Sch 20 met 2 kantjes, Sch 141 met7 kantjes; Sch186 rivet 35 kantjes uit halve vleet, Sch 361 met 50 kantjes uit halve 'vleet Sch 443 met 17 kantjes uit' halve vJedt, 'Sch 46 met 2 kantjes: Sen so met-2- kantjes, -Seh 63 ge?n. vangst, Sch 64-met 8 kantjes; Sch .73 met-4.kantjes uit. halve vIeet. Seh S5 met 8kantjes,Sch' 103 met .2 kantjes, Sch 140 met 2 kantjes, Sch. 180 nog halen, Sch' Z42 met 15'kantjes uit-halve vleet, Sch 275 nog halen, Sch':3 met 15. kant jes. Sch' 6 met 15 kantjes, Sch 14 met 3 kantjes, Sch 47 met 6 kantjes, Sch 110 met 15 kantjes. VI 2fi nog halen, Sc V) 53 nog halen, vi 61 met 2 kantjes, VI 70 met 9 kantjes. VI 71 met 7 kantjes uit halve vleet. VI 78 tfog halen. VI 97 met 5 kantjes. VI 115 met 2 kantjes, VI 172 met 4. kantjes, VI 190 nog halen, VI 180 nog halen. Vl 157 nog halen. VI 193 met 2 kantjes uit 20 netten, VI 205 rr.et 7 kantjes. VI 205 met 7 kantjes. VI 206 nog halen, VI 208 met 4 kantjes, VI 216 met 7 kantjes,Ma 5 met 22 kantjes uit 25 netten. Binnen van de haring -visserij de log gers: Sch 75 met 296 kantjes van 3 sche pen, Sch 79 met 200 kantjes van 5 sche pen, Sch 66 met 320 kantjes van 6 sche pen. Sch 280 met 180 kantjes eigen vangst, Sch 189 met S4C kantjes van 7 schenen, Sch lie met 210 kantjes van 6 schepen, Sch 365 met 150 kantjes van 2 schepen, Sch 233 met 140 kantics van 4 schepen. Sch 332 met 280 kantjes van 5 schepen. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Fa. Gouka en Co., Groenelaan 127 Bellen bö ongeval: G.G. e.i G.D. TuLoiaao 80. Telefoon 692S0. Clubbuis Ongeorgan, Jeugd: Doele-Gebouw: 8—11 jarigen: Maandag'en Vrij dag 1617.30 u: Woensdag 14.30— 16.30 uur. 32—14 jarigen: Maandag. Woens dag en Vrijdag 18.4520.15 uur; Dinsdag 18.4520 uur cn Zater dag 19—20.15 uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 20.3022 uur; Dinsdag 20.15-r 21.30 uur. Donderdags gesloten. Films: Passage. Da. 2 en 3 u: Liebe '47. Monopole. Da. 2, 7 en 9 uur: Ma- lakka. -'.-'o alleen van al bet schoons,: dat ..hier te genieten valt, maar vooral* ook van het samen spelen, samen wan delers, eten en slapen ook 'samen corveediensten verrichten door leerlingen en geleiders, 't Was weer een prachtige gelegenheid om ver nieuwing in de opvoedingsmetho den te demonstreren, zoals we die een veertigtal jaren geleden nog niet kenden. (Advertentie 1. M.) Firma Jacobson en Co. door „Comedia" In Musis Sacrum heeft de Schie- damse toneelgroep „Comedia" een zeer geslaagde opvoering gegeven van „De firma Jacobson en Co." Onder regie van de heer H. J. Saas werd deze dolle klucht in drie be drijven van M. Vosbinder tot grote vreugde van het publiek ten tonele gevoerd. Vooral de hoofdpersonen uit dit toneelspel. t.w. de huisjes melker en diens boekhouder, lieten aantrekkelijk spel zien en stelden menigmaal de lachspieren van het publiek op een zware proef. Het ge bruikelijke „bal na" besloot dit festijn. Tevoren had de heer H. J. Saas in zijn openingswoord nog medegedeeld, dat op 13 Augustus de kinderen van de leden en de dona teurs een middagje met een touring car uit gaan. Jaarvergadering G.T.B. Dinsdag 26 Juni houdt de Sport vereniging G.T.B..; in de can tine van de Gasfabriek aan de Dwarssttraat haar jaarvergadering. Aanvang 8 uur. i -jr.',"' Burgerlijke stand Overleden: M. E. "van Haren, gehuwd geweest met A. Zwiep. Geboren: Nicolaas. z. van 'r. J. van Minnen en F. Verweij; Maximüiaan E- en August R.. tweel. z. van TH. Kopljn er» M. J". Koolc; Irene M. A-, d. van H. J. Berends cn A. Herrman: Clara M. Th., d. van A. C. Kolmetjer cn J. C. M. v. d. Walle; Catharinus J.. z'. van H. C. Frenks cn G. Gevcke. (Advertentie l. M.) SCHIEDAMS LAGER VOETBAL, Excelsior '20 is er in geslaagd dc uitwedstrijd tegen Woerden tot een voor hen succesvol einde te brengen. Door een 0l overwinning is de kans ■om te promoveren belangrijk gestegen. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat onze stadgenoten met dc overwinning zonden gaan strijken, want! vooral in dc eerste 10 minuten was het alles Woerden'wat de-klok sloeg. In deze periode beukte een hard schot van de Woerden-mid- voor de Schicdamse-. deklat. Het slechte speelveld liet weloverwogen spel - niet toe en; langzïimerhand werd het .de zwart-witten duidelijk dat het ineens spelen van de bal de beste remedie was om tot succes te geraken. Bij Excelsior '20 bleek: rechtsbuiten Kreischer tc zijn ver-' vangen., Broere nam diens plaats in. .terwijl"invaller v.-d. Ven de mid-: voorplaats bezette. Vooral Broere op de rechtsbuitenplaats roerde zich geducht en-toen na 20 min. spelen een-zijner voorzetten door v. 'd. -Ven hard op doelwerd.'gescho ten, kon Óe Woerden-doelman het: leder wel stoppen, maar niet vol doende wegwerken. De toesnellende Boon maakte daar.handig gebruik van om het enige doelpunt van de wedstrijd te;scoren. Na de-rust gaf Excelsior '20 de toon aan. Slechts de snelle Woer- den-vleugelspelcnr brachten zo nu en dan enkele bezoeken aan het Schie-" damse doel. Behoudens een 'zeer hard schot van-Dries uit een pass van Broere. dat rakelings langs, het .doel:der gastheren vloog en beter lot verdiend.had. was het overigens de uitstekende Woerden-doelman, die t vobf 'zorgde dat de Excelsior- voorhjedé biet meer.tot scoren kon; komen. Al met al een overwinning,: die onze. stadgenoten ten volle ver-: diénden. 4 Naar aanleiding van 'de "jenever- diefstallen,- waarvoor enkele agen ten werden gearresteerd, doch weer op vrjje voeten werdén gelaten, heeft zo vernemen w9 de bur gemeester, mr Peek, dezer dagen j het voltallige politiekorps (met uit zondering van de straatagenten, die op dat tijdstip dienst hadden) in de raadzaal ontboden. De burgemees ter heeft gewezen op dé ernstige misdragingen van enkele.-ScMedanx- se politiemannen, Naar men ons van de zijde der Schiedamse politie bevestigde, is de officier van justitievoornemens te gen tien politiemannen een straf vervolging in te stéllen, terwijl de burgemeester t.z.t. disciplinaire maatregelen zal nemen. r Wij stellen onze cliënten in de gelegenheid 2 DAGEV GEHEEL GRATIS TE KOPEN. Deze dagen vallen tussen 16 en 30 Juni 1951. Mocht U tot, de gelukkigen, behoren, dan ontvangt U tegen inlevering vaat Uw cassa tion het door U bestede bedrag in contanten -,r j .'3 teruS- \A BROERS VEST 56 T E L E F O O N 69642 Nadat de reserves van HBSS vo rige weèk hun eerste - promotiewed-. strijd óp eigen terreinmet 2—0 van NSW 2 verloren, trokken de Schie-, dammers Zaterdag naar,, Nunians- dorp, om daar de tweede ontmoe ting te spelen. Nu, HBSS: 2 heeft de .kans met beid a handen aange grepen en op volkomen verdiende wijze met 3-—1 revanche genomen. Nadat NSW overrompelend "was begonnen, wisten de Schiedammers een 1—0 voorsprong te verkrijgen, zij het dan met medewerking van een NSW-achterspeler, die dc bal in eigen doel schoot. Nog voor de rust scoorde NSW via dc lat on houdbaar de gelijkmaker, 11. De tweede helft is vrij wek geheel voor HBSS geweest. Waardenburg scoor de (2-1) en wederom door een ach- tcrspeler van NSW werd het 31. De NSW'crs hadden toen al wei nig meer in te brengen en technisch waren zij dan ook verre de min dere van HBSS 2. De wedstrijd had een zeer sportief, verloop cn werd op goede wijze door de. scheidsrech ter geleid. Door dit resultaat wordt nu een beslissingswedstrijd' noodzakelijk.tus sen deze kampioenen, om -uit tc maken wie van de twee clubs voor promotie naar de KNVB in aan merking komt. RC. Schiedam verloor van de Pedaalridders Zondeg 24 Juni hield de B.C.' Schie- dam voor haar leden een clubontmoe-. ting tegen de pedaalrldders uit Rotter- dam. Deze wedstrijd werd gereden op het traject Spaanaepolder en is door de Pedaalridders op een zeer sportieve wij ze gewonnen. Toch wisten enkele ren-, ners van Schiedam zich nog in de eer ste groep te plaatsen, hetgeen een mooie prestatie is. daar Schiedam maar met weinig renners aan-de start was. De uitslag luidt als volgt: A-k'.assers 70 k.m.: 1. F. Bcukclm.w. Pedaalrldders, 1-uur 53 min. 30 sec.; 2. J. Slns. Schiedam. 3. A. de Best, Pe daalridders. B-klassers 70 km.: 1. C. Spierenburg. Pedaalridders 136-15; 2. E. Koppejan. Pedaalrldders; 3. S. Voorthuizen, pc- daalrldders; 4. P. Zevenbergen: g. L. Glesen, allen pedaalrldders; 6-.P. Vogel Schiedam.' - A'Juniores 30 k-m.; j. G; van Driri, Pedèalridders. 38 min.; 2. J. Bol. Pe daalrldders; 3. p. de jong, Schiedam; 4. J. Kouwenhoven: 5. J. Luiks; 0. A. Bléiksloot; 7. M. Groenendaal; B- A. Be-' zemer. - - MardonKoraenc-kurso gr. de kdo de Vries, poortugaalsestr. 21b; Merkre- don, VLvanta gazeto Klubvespero, Volks gebouw. Tuinlaan 50. LI snol ion pritraktos. E6tas e da spaco en nia gazeto. (Van een onzer verslaggevers) In smetteloze uniformen, onberispelijk in het gelid, marcheerde Za terdagmiddag het Tamboers- en Pijperscorps van de Vlaardingse CJMV de oprijlaan van .de Ernst Siliemhoeve tc Lage Vuursche in. Het maakte op het gazon voor het gebouw front en toen klonken opgewekt getrommel en pittige deuntjes door het Hoeve-park-ter ere van het zilveren jubileum van dit bekende buitenhuis van het Christelijk Jon gemannen Verbond, ROTTERDAM Gistermiddag,half drie ontstond er brand in het vooronder van het m.s. Junior, een binnenschip van 157.:.ton, liggende in de Persoons haven; Oorzaak van de brand was yèrmoedelijk het- te fel stoken, van een. kachel dooreen schippers knecht, die daarna bh de kachel in slaap was gevallen; iHet voor onder werd nogal: ernstig gebla kerd doorhet vuur, zodatde schade circa 2500(1.—bedroeg. De schippersknecht; kon, zonder letseh te hebben, opgelopen, wor den gered. Het vuur werd o.l.v. brandmeester X. ;W. Buscher met twee stralen en- een straal op de waterleiding geblust. Aanwezig waren de G 1 en de slw. 63 en 64. Ook een langszij liggend schip nam aan de blussing deeL Een eeuw gemeentewet Herdenkingsrede mr Pi J. Oud - De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft het initiatief geno- menvtÖt'thet Tdo^"beleggen; van. een. bijzonderê ^-raa'dszutmgf ih; allé - gé- meenten van Nederland, welke zal zijn gewijd aan de herdenking van het 100-jarig bestaan der Gemeente wet en die zal worden gehouden op 5 Juli. Voor deze bijeenkomsent zal Zijne Excellentie de minister van Binnenlandse Zaken, via de radio, een herdenkingsrede uitspreken, welke eveneens per radio zal wor den beantwoord4door mr P. J. Oud. burgemeester van-Rotterdam, in zijn kwaliteit van voorzitter van dc Ver eniging van Nederlandse Gemeen ten. Burgemeester Oud zal deze rede houden vanuit de raadzaal in het stadhuis te Rotterdam. Het Bondsbestuur onder.- aan voering van ds P. Veen, de vitale Utrechtse predikant, alsmede een groot aantal gasten waren er, om deze: hulde in ontvangst.te nemén. Drie Vlaardingse schonen, getooid ic de antieke klederdracht-" uit de Haringstad, kwamen drie vaatjes metzeebanketaanbieden en. ds Veen zei; Ik stel mé voor, dat de- Koningin' Helzelfde voelt als ik nu, wanneer men haar de eerste Hol landse Nieuwe komt offreren. Uit alle celen van het land wa ren meest oudere C.J.M.V.- ers naar Lage Vuursche gekomen om bij de officiële herdenking te genwoordig te zijn. Erevoorzitter ds Veen hield een rede, waarin hij vertelde, hoe het zomerwerk van het C.J.M.V. (toen nog. N.J.V. ge heten) begon met een tentenkamp je, waaraan zeven jongens deelna men. Later, toen de noodzaak van conferenties voor jongensleiderj begon te dringen, ging men om zien naar een geschikte gelegen heid daarvoor, die men na lang zoeken vond in.dit huis. Architect A. Ingwersen heeft de leiding van de restauratie op zich genomen. In de jaren '33 tot '38, toen tal van leden van het NJ.V. werkloos waren, zijn tijdens 70 werkkampen onder leiding van de heren C. V. Doorschodt en C. Ta bak veel meer verbeteringen aan gebracht. Na de. bevrijding wond men de Hoeve uitgewoond en goeddeels geschonden terug,; maar in Mei '48 kon- het gebouw, scho ner dan. ooit, worden, heropend. Vele' tienduizenden jongeren heb ben in de. 25 jaar, dat dit gebouw- als- buitenhuis van. het C.J.M.V. dienst doet, hier., lichamelijke en geestelijke kracht gevonden, De. Hoeve is - géwordentot •'ecu.onmis baar onderdeel van'hét jeugdwerk, niet alleen van bet C.J.M.'V".,;maar ook van bevriende -organisaties, die vaak van deze prachtige .'gele genheid tot vergaderen en confe reren graag'gebruik-maken. Een Pieternel en een Thomasvaer hebben namens de vele ..Hoeve-, vrienden "het Bondsbestuur „geluk gewenst en een:;jubileumgeschenk onder ^couvert aangeboden;wélk bedrag (ruim drieduizend gulden), zal worden gebruikt' voor verfraai ing -.van de Hoeve eniyoor de.aan schaf van sport- en Spelmateriaal. Ook de leveranciers -vande Hoeve hadden een bedrag bijeengebracht, dat ds Veen dankbaar'accepteerde. Namens de afdeling Vorming buiten. Schoolverband- van het mi nisterie van Onderwijs,. Kunsten en Wetenschappen bracht de heer C. Berkhout gelukwensen over en hetzelfde deed drVfi. Schxamhard voor de Nederlandse Jeugdgemeen schap en voor dé Synode Jeugd commissie van de Hervormde kerk. Van Koningin- Juliana" was er een telegram, van de Commissaris'der Koningin in de provincie Utrecht een brief en de burgemeester van Zeist heeft" een groot deel van de bijeenkomst bijgewoond. En het toch al zeer fraaie gebouw was bijzonder smaakvol versierd 'met bloemen en palmen geschonken: door C.JJVl.V.-ers uit Aalsmeer en Boskoop. Brandweer maakte jacht op een kat Een bewoonster van de Noordringel belde Zaterdagavond de; alarmcentrale van de brandweerkop cn verzocht assis tentie om een ontvluchte kat uit. een boom te halen, -. Prompt werden dé ;schel3en van H,W. 23 aangezet en werd onderbrandmeester Willemse verzocht dit werkje te ga Rn opknappen. Deze rukte dus met enkele manschappen uit. Bij de bewuste boom aangekomen bleek de kat, die blijkbaar een hondenneus had, een huis te zyn binnengevlucht. De manschappen hebben het dier we ten te vangen en kregen gezamenlijk 8 dubbeltjes. Door slippende auto aangereden Zate.rdag is de 47-jarige brigadier M. van T. H. uit de EjsenburgstTaat op het Weena door éen slippende auto aange reden. De bestuurder daarvan bemerkte door de beslagen voorruit te laat, dat het.Wccna afgefloten-was en begon te remmen.- Met drie -gebroken ribben is de brigadier in het Coolsiugenzaeken- huls opgenomen Een lichtmast deed de auto stoppen: de mast-brak la tweeën. SCHIEDAM CURSUS V.N.T.O. INSCHRIJVING VAN LEERUNGEN vóór 8 JULI, dagelijks van 9 tot 5 uur.' Bovendien op 25 en 26 Juni des avonds van-7 tot Q uur. Aanvang van de cursus 1 September a s. St. Lldulnastr. 35 aangeboden voor emigran ten, beginn; en gevorderden Mejuffr. OTTO, Vlaardin- gerdijk 345 b, Schiedam. Stencil werk op elk 'gebied. Copieerlnr. „Speed", Ver enigingswerk, zakenbrieven, folders. Lange?: Haven 35. naby badhuis, .Tel. .66143. Meubelbenrs-nleuws. Lucht bedden zijn idéaal voor het kamperen, 'Zij .nemen ver pakt niet meer ruimte 'in dan een schoenendoos .eh U. kunt ze het gehele, jaar. door gebruiken voor'onverwach te logé's en bij •ziektegeval len. „Dé Meubelbeurs"-Lan ge'Haven 95, filiaal GróeneT laan-109. ,?v: Tarief: 1—15 woorden f 0.65 Elke 5, woorden tnetr f OJtO Attiorjjles in de nieuwe Vauxhall '50 door KNAC erkende instructeur met ja renlange ervaring? Dan Jan Waltman. 'Rembrandtlaan 58. A, tel. 67335. Permanent-Wave, compleet, 5.75. Ook spéciaal, alle kleuren haarver.ven.,S. Kap salon „Alida",. Groté. "Visse rijstraat 8E -;(h'óge stoep), Tel. 33762,Rotterdam. Kapstokken f 19.50, radiota- fels f 22.50 massief eiken. Plate, t.o. Stadhuis, Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2