■I L VOOGT Kooiman na fel sprintduel kampioen van Zuid-Holland Sportfeest in het Stadion met bijna lege tribunes mmBS Hp lil DOS. Haarlem en Parthenon in finale PH-beker Maas- en Scheldebeke voor het Rotterdams negental Vs? J. van 't Hoff Wekelijkse sportbijlage »E MIIIEDAMMEII Brinkman en Stout in groep van zes 'n kwart wiel tekort N ieuwelingen-ti tel voor P. v. d. Sas Der) Haag-Rotterdam Zaterdagvoetbal (4-2) Krappe zege (in cijfers) van Rotterdam op Fries elftal (4-3) turnen van dames en heren Vader en zoon De Jong op de eerste plaatgen in wedstrijden van „Sckieland" Nieuw Rotterdams 5000 meter-record voor Wim van Ede van DOS met 15.50.8 vJ Junior H. Visser springt 7 m. 35| Vierde Haringrallye een groot succes Ruime zege 19-9) op Antwerpen Geloof 't of niet JIaandag.25 Juni 1951 3 VOORKOM DIT! Koop een 'rnerkrijwiel GAZELLE JUNCKEK SIMPLEX EYSINK BUDGE WHTTWORTH Bergweg 65D. tel. 40044 Radio's Stofzuigers Gramofoons Rijwielen Meubelen Eventueel betaling fn overleg SCHJEKADE 122 TELEFOON 42414 (Van een onzer verslaggevers) STOMPWUK, Zaterdag. Na tien zware ronden op het zg. Parcours van Stompwük, tezamen een afstand van 170 km, is vanavond onder een gestaag neergutsende regen de beslissing in het provinciaal kampioenschap van Zuid-Holland op de weg voor amateurs in de sprint gevallen. De Hagenaar Piet Koolman was hierin de sterkste. Hjj liet een kwart wiel rnimte tassen hem en zün twee felle belagers Brinkman en Stout. was, hadden wij van hem verwacht, dat hij er alles op zou zetten zijn rivalen kwijt te raken. Niet echter Verhoeven, maar Brinkman ging als een bezetene te keer. om weg, te komen. De anderen lieten hem echter niet gaan en" de. sprint moest de be slissing brengen. Piet Kooiman was hierin de snelste, maar hij werd iel bedreigd, door Brinkman en Stout, die. ongeveer een Vi. wiel te kort kwamen. .In.de nieuwelingenwedstrijd, waar het veld door een massale valpartij werd geëlimineerd, ging de jonge De Jager lange tijd alleen aan de leiding. In de laatste ronde werd hij e-ihter ingelopen en de sprint werd door P. v. Sas gewonnen. De uitslagen waren als volgt: Amateurs 170 km om het kam pioenschap van Zuid-Holland: 1. P. Kooiman, Den Haag, in 4 uur 15,22 min.; 2. H. Brinkman op Vi wiel; 3. C. Stout op Vt wiel; 4. P. Muilwijk; 5- N. Verheul; 6. W. Verhoeven; 7. H. Bréedveld op '30 sec.; 8. "D". 'Bóere boom op 45 sec.; 9: J. Veldhoven; 10. L. de Ruiter. Selectiewedstrijd voor 'nieuwelin gen over 68 km: 1. P. v. d. Sas, Den Haag, in 1.41 tiurj 2. J. Meijer; 3. H. Zuïdema; 4. J_ Persoon; 5. R. Wie- douw; 6. C. V. Gooi; 71 A. Snoek; 8. J. Barbariën; 9. F. Proost; 10. G. v, d. Bosch. De kopgroep'aangevoerd door Van Dorst —r in het begin vaii de 170: km lange strijd óp het parcours van Stompwijk om het kampioenschap op de weg van Zuid-Holland voor amateurs. De renners hadden blijkbaar geen vrees voor de grote afstand, want al in de eerste ronden werden heftige pogingen gedaan om het peloton te breken. Wout Verhoeven, tuk om zijn titel te prolongeren, was vari het begin af bij elke ontsnapping, die zich ernstig liet aanzien en dus was hij ook bij de groep van elf renners, die in de derde ronde de leiding namen. Deze elf waren: Verhoeven, Alblas, v. d. Vaart, W. v. d. Voort, Cruteke, Hcijster, Van Dorst, Vol- werk, Versluijs, De Best cn De Wit die echter spoedig moest lossen. Tot 1.20 min. voorsprong brachten zij het, maar onder druk van Kooiman en Brinkman, kwam bij het ingaan van de zevende ronde alles weer bij elkaar. Alblas had door een defect achterwiel de strijd moeten staken en ook .Van' Dorst, Heijster, Volwerk en Versluijs hadden reeds voeling met de kopgroep verloren. Bij het ingaan van de achtste ronde kwam een groepje outsiders met ongeveer 200 m Voorsprong.door de finish, 'wat achteraf de.' beslissende ontsnapping:.zmr blijken te zijn. Het wareiu Muilwijk,^Verheul, Breedveld 'en Van, Gils, dis niet aarzelden de geboden kans met beide handen te grijpen. De' favorieten, in het grote peloton, dat toen nog uit ongeveer dertig rennersbestond, konden de jacht niet gemakkelijk op gang krij gen, zodat'de voorsprong van de vier weglopers tot een minuut aangroeide. Slag Dertig "km. voor. het eindeiyiël èchfer dÜslag irt'fiet'. peloton. Brink man, Kooiman,. Stout, Boerebóom en Verhoeven schudden de rest van. "zich. af. Spoedig hadden zij 'de vier weg- lopers te pakken.'hn niét nog 25 km voor de boeg lagen 9 renners aan de leiding. Van die négen viel Van Gils het eerst weg. Vijf km verder 'was het Boeréboom erï in de laatste ronde Was het Bréedveld'die moést lossen. - De laatste 15 khu.nog 6 renners Op kop in de.-stëgds maar stromende regen. Zes renners, van wie er vijf in staat konden- worden geacht dit kampioenschap in de sprint te win nen. Wout Verhoeven was de zesde en omdat hij in~.de sprint kansloos In het kader van de Haagse sport week speelden de elftallen van Den. Haag en Rotterdam, samengesteld uit spelers, die in de Zaterdagmiddag competitie uitkomen, een wedstrijd óp Houtrust. Reeds in' de eerste helft nam Den Haag een flinke voorsprong C3—0). Na rust was het Rotterdams elftal, evenals in de eerste helft, zeer onfortuinlijk met schieten en eerst nadat Rutten de stand op 40 had gebracht, werd uit een penalty tegen- ge.scoord (4—1)'. Vijf minuten voor tijd bracht de linksbinnen van de Rotterdammers met een ferm schot de stand op 42. Dorpentocht van de RWV met weinig uitvallers Niet minder dan-11B wandelaars heb ben aan de dorpentocht, welke de Rot terdamse wandelsportvereniging (RWV) gisteren heeft gehouden, deelgenomen. Slechts een enkele deelnemer heeft de 85 km, .die moesten worden afgelegd, ïiiet kunnen volbrengen. De tocht ging óver Gouda, Beskoop. Zoetermeer en over Fljnacker weer terug naar Rotter dam. De eerste wandelaar kwam om on geveer 5 uur In Rotterdam terug, doch eer de laatste binnenkwam, .waren er weer heel wat uren .verstreken. De RWV kan echter op een geslaagde tocht terugzien. é'-f (Van een onzer verslaggevers) Hef sportf eest, dat dc Raad voor de Lichamelijke Opvoeding tdkenjare organiseert ter herdenking van de. bevrijding, is ook Zaterdag geen succes geworden. De tribunes van hel stadion Feyenoord waren slecht bezet toen keurig op tijd het .programma werd geopend met enige eenvoudige oefeningen voor aspiranten van dc Christelijke Sportfederatie. Feilloos was de uitvoering niet, maar het publiek waardeerde het werk van de meiskes, veelal kleuters nog, daarom niet minder, ook al omdat de „speaker" door de microfoon er op had gewezen, dat meer een oefening werd gehouden dan een uitvoering, welke weken'lang was ingestudeerd. eerste helft een emotieloze en weinig imponerende; vertoning, waarin enigermate tegen de .verhouding in Zeer goed waren vervolgens de vlag- en hoepeloefeningen voor dames van de Rotterdamse Turn bond. Bij al die gracieuze bewegin gen, de smetteloos witte turnkledij en het kleurige vlaggenspei op het middenterrein werd een vriendelijk, aennotje echter zeer-gemist. - De- met zorg gekozen en zeer ge slaagde vrije oefeningen' voor dames' van de Katholieke Rotterdamse Turn-) kring, ontmoetten al evenzeer waar dering, doch hét tumbling door héren van de Rotterdamse Turnbond oogst-, te door de.beheersing én gedurfdheid wél' hét meeste'applaus. Het was ook inderdaad uitstekend werk. wVolhardèndè Friezen De hoofdschotel, de voetbalwed strijd tussen het Rotterdamse en het Friese elftal, viel aanvankelijk wat tegen; De Friezen gaven weliswaar goed partij en bedreigden -in de aan vang" Dandmans doel in vrij ernstige mate, maar over het geheel- werd de Vlagoefeningen door de dames van de Rotterdamse Turnbond. Gracieus en kleurig schouwspel. de Rotterdammers door twee fraaie doelpunten van.Beun een voor sprong namen. Dé-'-voorsprong kon den de Maasstedelingen behouden door het zwakke 'schieten van de Noordelijken. ïn de tweede helft trok het spel peil wat aan; en werd de strijd wat levendiger, vooral ook door de ener gie van de stoere Friezen, die. zich ondanks de wat betere techniek van de meeste Rotterdammers, niet in de hoe lieten, drukken, en ogenblikken kenden van een, zij het lichte, meer derheid. Hun dapper volhouden'werd beloond door een doelpunt van Hoekema en er volgde aan hun kant. geen depressie, toen onmiddellijk daarop Jac. Heli ster. 3—1 deed note ren. En zelfs niet, toén Beun ha juit- stekend werk van Köneman, de voor sprong op 41 bracht. Integendeel, de Friezen bleven, werken voor een .gunstiger resultaat en' niet zonder succes, want Smit en v. d. Ley kon den elk nog eenmaal scoren en daar door de nederlaag zo klein mogelijk houden,. Dit weekeinde heeft de Watersport vereniging Schieland nationale zeilwed strijden gehouden op 'de Bletswijksc- plassen. Zaterdag was het betrekkelijk windstil, doch Zondag stond er een be hoorlijke wind. P. Verhoeven heeft in de' 16 m2 klasse A 'opvallend goed ge zeild. Hij werd driemaal eerste en. Van Aalst, eveneens van 1 Schieland heeft zich ook. kranig gehouden doord rie keer als na. 2 te eindigen. Bij de Qlym- pla'-iollen klas A was natuurlijk weer De Jong mét Zomerweelde, steeds aan het hoofd cn in de jcugdklas deed H. J. de Jong niet voor zijn vader onder, want ook hij ging met de Marco Polo zowel Zaterdag, als Zondag als eerste over de finish, ■De uitslagen zijn! 12 voctsjollen: Zaterdag 1 Splnta, T. H. M. Daniels RZV. 2 Porky, R Koop- mans Aegir.Zondag1 Koopmans, .2 Daniels, BM klas B: alleen Zondag; l NN, J. A. v.c)Hall. Schieland. 16 rn2 kias B: Zaterdag 1 Thetis. A. Heikoop Schieland. 2 Liefde on Rhyth- mo. A. Hanierlir.ck, Acgir, 3 Sippy, W. Rcijnders, Aegir.Zondag 1 Reynders, 2 Thetis." Th. van Hamersveld, Schie land. 3 Watergeus, M. Loendersloot. .Schieland. 12 m2 sharpie klas: Zaterdag 1 West- wind, J, W, Schnaar, Aegir, 2 Stormy Weather. F. H. Philips. Schieland Zon dag 1 Schnaar, 2 Brandarls; P. <3", van Meel, Aegir. Olympiajollen klas Ar Zaterdag 1 Zomerweelde J. H. H. J. dG Jong, Schieland. 2 My Hobbey, Joh. Dijkers, Schieland, 3 Mustafa, J. Verkuylen Schieland. Zondag 1 de Jong, 2 Ver-' .kuylen,..3 ïpijkers. Valkenklas: Zaterdag1 Gaudeamus, A. J. van; Benten RZV. 2 Zuiderkruis, G. M. Hoepel RZV. Zondag 1 Ahoy, A. Dijksman RZV," 2 Van Venten Vrijheidsklas: Zaterdag 1 All Weather m. c; w. Kist. Schieland, 2 NN, F. Sleewits, VZOD, 3 Dorothea. H. J. Sa von ij e, Aegir. Zondag 1 Sleewits. 2 Prul C. W. Teuling, VZOD, 3 Kist.; Jeugdklas Zaterdag en Zondag 1 Mar co Polo. H; J. de'Jong, Aegir, 2 Büly, J. Albers, Schieland. BM klas AZaterdag l Keèp Steady II. C. Neleman, KZC, 2 Arco. A, G. Lammens, VZOD, Zóndag 1 Neleman. 16 m2 klas A; Zaterdag 1 Watergeul P. Verhoeven. Schieland. 2 Red Devil, F. Th van Aalst. SSchlelar.d, 3 Thetls. M. Tournier. Schieland. Zondag l Ver hoeven, 2 van Aalst. 3 Mascotte, J. v. d. Bosch, WSV Rotterdam. Gisteren heeft Minerva de voor ronde óm het clubkampioenschap van Nederland op de Nehijto sintel- baan te Rotterdam doen houden. Ofschoon het gedurende de wed strijd droog bleef, was de wind vooral in de morgenuren vrij koud, hetgeen hinderlijk was voor de athleten. 1 De 400 m eindstrijd heeft Hof meester van Pro Patria gewonnen met als tweede van Bavel van DOS. Op de 1500 m was het Sta da van DÖS, die ondanks het feit, dat hij zich eerst wat achter in het peleton ophield, de race won voor de Mun- nik van Parthenon,. Nauwelijks een half uur later leek het er op. dat hij ook de 800 m zou gaan winnen, maar Wolsink uit Dordrecht wist zijn borst nog net 0.1 sec. eerder over de finishlijn te werpen. Een goed nummer werd ook de 5 km, v.'aarop na enige ronden Geu- scbroek van Haarlem en W. van Ede van DOS met hvee athleten van Holland de kopgroep vormden. De beide eeratgenoemden bleven ronde na ronde bij elkaar, beurte lings de kop nemend, totdat van Ede definitief de leiding overnam. In de laatste bocht voor de finish lanceerde Geüsebroek nog een aan val, maar van Ede wist hem naast zich te houden en op het rechte stuk, dank zij .een fellesprint nog uit te lopen. Zijn tijd 15.50.8 be tekende een. nieuwRotterdams re cord. Het. oude, dat ruim tien jaar heeft standgehouden, werd met 14 seconden verbeterd. Zijn clubgenoot K. Schuiïing ver beterde het 110 m horden record tot 15.5 sec. Winnaar van dit num-.; mer werd echter- de Tilburgenaar Broeken, die er 15.2 sec. over deed. Bij de technische nummers was met C. Postma van Suomi, die het ko gelstoten won met een stoot van 12.895 m en het discuswerpen met 45.27. De eerste vier hoogspringers kwamen tot 1.69 m, bij het ver springen was de Roy van Kunst en Kracht de beste: met 6.65 m.'Dat Lamoree en Swart als één en twee bij het polsstokspringen eindigden was niet te-verwonderen.'Zij kwa men, op 3.60 m, terwijl Bulselaar sinds kort -voor Minerva uitkomt. 3.50 m sprong. DOS won de beide estafettes over 4 x 100 m en 4" x .400 m, 'waarmede zij haar puntental op 75 bracht. Haarlem, dat velen als eerste had den gedacht, eindigde op de tweede plaats met 47 punten cn Parthenon uit Dordrecht werd derde met 43 punten. De uitslagen: 1500 m hardlopen: 1. K. Stada. DWS. 4.7.8; 2. H. de Munntk. Parth, 4.10. 3. J. Fekkcs. DOS. 4.15.8; 4. J. v. Royen, ilcll.. 4.16.3; 5. K. dc Bic. Min.. 4.17.—; G. J. v. Mourlk, Hellas. 4.17.6; 7. A. v, Eckcn. Hellas, 4.18.1; 3. H. Muiboom. Hnarl.. 4.21.2. Finale 110 m horden: 1. C. Broeken. K. en K-. 15.2; 2. K. Schuiïing, DOS 15.5: 3. J. Lammers. Parth. 16.1; 4. T. v. d. Werf. Suomi. 16.1: 5. J. Speertra. DOS. 16.1; 6. C. Ruseler. Haarl. S00 m: 1. Wolsink, Parth. 1.5S.C; 2. K. Stada, DOS, 1.58.7; 3. E. Soroer. Haarl.. 2.—.5; 4. J. Smit. Suo.mi. 2.-7; 5. L. Witvliet, Hls., 2.2.7; 6. J. Jansen. Boll., 2.2.8; 7. v. Bcekum 2.2.9; 8. Th. Zoek 2.2 9. 5000 m hardlopen: 1. W. v. Ede. DOS. 15.50.8: 2. H. Geüsebroek. Haarl.. 13.53.1; 3. J. de Ton keiaar. Hoi!., 16.19.1; 4. Riet bergen. Holl., 15.20.4; 5. J. v. Dnincn, Haarl., 16.34.4; 5. H. v. d. Munnik. Part., 16.45.7. M. Snoep, Rlincrva. 16.44.4; 8. H. v. Goethem. Heil.. 10.45.2. Finale 400 m: 1. J. Hofmeester, PP. 52.—; 2. W. v. Bavel. DOS. 52.8: 3. J. Pikert. Holl., 54.1: 4. J. Dukker &4.0; 5. C. Mullems, Haarl., g.t.; 6. C. D. Kloinveld. PP. Finale 100 ro hardlopen: l. K. Schut- Uqr. DOS. 11.—; 2. L,. Evers. Patth.. 11.1; 3. T. Arct, DOS. 11.1; 4. A. dc Roy. K. cn K.. 11.2: 5. B. Berghuis, Suomi. 115; 6. G. Scholten, Hanrl. Kogelstoten: 1. C. Postma. Suomi. 12.895; 2. H. Kluft. Haarl., 12.20; 3. A. Weüerdicck. Hellas. 32.14; 4. B. Dem- minck. Hellas. 11.91; 5. A. v. Zwceden. Haarl.. 11.58; 6. W. Mess. Min.. 11.37; 7. F. Prins, DOS, 11.34; 8. P. Koeten. Suomi. 11.21. Verspringen: 1. A. de Roy, K. en X.. 665: 2. F. Broertjes. Haarl.. 6.46: 3. C. Ruseler, Haarl.. 6.44: 4. j. Lammers. Parth.. 6.27: 5. J. Klip. Min.. G.25; r>. O. Caffernta, PP, 6.18: 7. P, Sluiter. Holl.. 6.14; 8. R. ten Wolce, Min., 6.11. Hoogspringen: 1. J. v. d. Meulen. Parth., 1.69; 2. H. Fisbuch, Min.. 1.69: 3. T. v. d. Werf. Suomi. 1.69: 4. L. Buquct. DOS. 1.59; 5. G. Broeken. K. cn K.. 1.64: 6. P. Neerir.gs, Parth.. 1.64: 7. A. v. Zwecden. Haarl., 1.64; 8. A. Langc- jan, DOS, 1.64. Discuswerpen: 1. C- Postma. Suomi. 45^7; 2. A. Wellcrdieck. Heli.. 37.09: H. v. Meeningen, DOS, 36.70 4. H. Kluft. Haarl., 36.11; 5. G. Postma, Suomi. 35.D4; 6. Deinmink. Hellas. 35.78; 7. H. Gc- boer3, K. en K., 35.59; 8. P. v. WUk, Min.. 35.20. Einduitslag: 1. DOS te Rotterdam 75. pnt; 2.' Haarlem te Haarlem 47 pnt: 3. Parthenon te Dordt 43 pnt; 4. Suomj te Veisen 31 pnt; 5. Hellas te Utrecht 25 pnt; 6/7. K„ er. K. te Tilburg. Holland te Lelden 20 pnt; 8. Minerva te Rotter dam 18 pnt; 9. PP te Rotterdam 8 pnu Clubs voor tournooi om de Zilveren Bal Aan de wedstrijden om de Zilveren Bal. die Zondag 19 Augustus zullen beginnen, ne men de volgende verenigingen deel: B.V.V. (den Bosch): Eind hoven (Eindhoven); Emchede (Enschede); Feijenoord (Rotter dam): 't Gooi (Hilversum); Heracles (Almelo); H.V.V. (Den Haag); Maurits (Gclccn): Nep- tunus (Rotterdam); Sparta (Rot terdam); Stormvogels (IJmui- den); V.V.V. (Vcnlo); Emma (Dordrecht) en Willem II (Til burg). De verenigingen Emma en Willem II zijn voor de eerste dag van spelen vrijgesteld. De Zilveren Voetbal-Commis sie is thans als volgt samenge- slold: J. M. de Korver. voor zitter; mr R. W. Piek, secretaris; ir J. W. Kips, penningmeester; J. G. Harcksen en mr J. C. Kap, leden en K J J. Lotsy, voor zitter van dc K-N.VB. DEN HAAG. Voor de steden- wedstrijd AmsterdamDen Haag- Rotterdam. die op de Sintelbaan aan dc Laan van Poot werd gehouden bestond flinke belangstelling. Eer. bijzonder prestatie werd door de 18-jarige junior H. Visser van AAC (Amsterdam) geleverd door bij het verspringen met een sprong van 7 meter 35% cm op de eerste plaats beslag te leggen. Hij benaderde hier door het Nederlands record vér- springen voor heren, dat sinds 1928 met 7 nieter 37 cm op naam van Han nes de Boer staat tot op anderhalve centimeter. Dames, totaaluitslag: 1. Den Haag 75 punten: 2. Rotterdam 47 punten; 3. Amsterdam 36 punten. Heren: 1. Den Haag 73 punten; 2. Amsterdam 59 punten. HELMOND. Zondag werd te Hel mond een Helmondsc sportdag gehou den. welke was georganiseerd door de voetbalvereniging .Uïelmondla". Er ston den athletiekwedstnjden op het pro gramma. a .smede een amateur bokswed- strUd. De boksmatch, ging tussen, do Ha genaar Bouwhuyzen - én De Vaal uit Eindhoven. Dc Elndhovcnaar won de ontmoeting. De 3000 meter werd hier ge wonnen door Wim Slijkhuis (Den Haag) 9 min. 02 sec. vóór Jonkers (BlerlcJc) 9.13 cn Van de Veerdonk (Vught) 9.19. HONKBAL (Van een medewerker) Op een voor Nederlandse begrippen zeer slecht veld leidde de Belgische oud-international Gillet de honkbal wed strijd om de Maas- en Scheldcbekcr tussen Antwerpen en Rotterdam. Verleden jaar hebben belde steden de trophee om de beurt In bezit gehad. Het Rotterdamse negental heeft thans de beker door een ruime zege np de Sinjoren (19—0) veroverd. Jan Hojmeester van Pro Patria toon de finale van de 400 meier in de tijd van 52 seconden. Amerikaanse athlclick- kampioenschappen BERKELEY. Tijdens de Ame rikaanse athletiekkampioenschap- pen,, welke te Berkeley in Califor- nië werdengehóuden, werdén, of schoon 'geen internationale records sneuvelden., uitstékende prestaties geleverd..- .Winnaars in de verschillende nummers werden: 100' m: Golliday, 10.3 sec.; 200 m: Ford, 20.8 sec.; .400 m: Rhoden, 46 sec.; 800 m: Whitfield 1 min. 52.9 see.; 1500 ro: Truex, 3 min. 52 sec.; 5000 m: Wilt 14 min. 47J>' sec.; .110 m. horden: Attlesèy, 13.8 sec.; 200 m horden: Davis 23.2 sec.; 400 m horden: Moorre 51.4 sec.; 3000 m steeple:. Ashenfelter., 9.24.5; hoogspringen: Hall" 2.03'm; ver springen: Bown 7.53 -m; hink stap sprong; Bryan 14.31 m; polsstok- hoogspringen; Richards 4.37 m; ko gelstoten: Obrien 17 .nu, 2. Fuchs. 16.82 m.; speerwerpen: Held 73.48 m; discuswerpen: Doyle 53.51 m; kogelslingeren: FeIton. 5B.15 -m. <Van' onze correspondent) Zaterdag had voor de 'vierde achtereenvolgende maal, de Ha- ringrit naar Vlaardingen plaats. Ruim 1500 deelnemers hadden zich voor deze sterrit opgegeven en on der de aankomenden telden' wij behalve een groot aantal Belgen, vertegenwoordigers van de motor sport uit Engeland, Zwitserland, Italië, Australië en Duitsland. Om half zes werden de buitenlanders op het stadhuis ontvangen door het gemeentebestuur, terwijl velen van de Nederlandse deelnemers, nadat de „haring uit Vléring" was genuttigd, de avond doorbrachten op het Feestterrein, waarbij .tevens enkele prijzen werden uitgereikt. De oudste deelnemer was de 84- jarige heer C. Pater uit Huizen, die de reis geheel alleen per brom fiets had gemaakt! Voor Vlaardin gen is deze Haringritreeds e.en feest geworden, waarnaar' men lang tevoren ..uitziet. De stad was met vlaggen versierd en er waren tal van vermakelijkheden georga niseerd; "Algemeen werd door de deelnemers de goede organisatie en de: service geroemd. Naar- wij van de voorzitterV van de Vlaar- aingse Motorclub, de heer AV v. d. Windt, vernameni ligt het, in de bedoeling bij de viering van ;het lustrum van de Haringrit, belang rijke uitbreidingen aan deze ralley te geven. Ter ero van haar 30-jarlg bestaan hield de C.S.C. Unicum Zaterdag op de terreinen van The Rising Hope een tournoof tegen de 3e klassor Oranje-Wit uit Dordrecht, waaxbli 12 elftallen tegen elkaar in 't'veld traden nl. 6 junioren-, 4 senforen- en de 2 vetrahen-ploegen. De door Unicum:behaalde resultaten waren: C 1—1. B 5—0, A B—O. Veteranen 2—2, II 0—5, I 3—0. Hierdoor kwam. Unicum in 't bezit van, een -prachtige beker. Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat de score zo hoog op zou lopen, daar ónze voorsprong na 4 innings slechts 30 bedroeg. In de 5e inning werd deze echter reeds opgevoerd tot 7—0, door twee vcld- fouten, een maai 4-wijó en een honk- slag van Heyt en een drichonkslag van De Bruin. De 6e en 7e inning ontnamen de Sinjoren het laatste restje hoop op een draaglijk resul taat, daar in beide innings liefst 5 Rotterdammers dc thuisplaat pas seerden. Antwerpen heeft in totaal vier werpers op de plaat gehad, maar allen wisten on/.c slagmensen zo wei nig ontzag in te boezemen, dat dc wedstrijd voor ons een waar siag- festijn werd. Dat de Rotterdammers zeker wareu van een overwinning bleek dus dui delijk genoeg. Belangwekkend was toen slechts nog de vraag in hoe verre onze Zuiderburen het scoren belet kon worden. Welnu, slechts vier honkslagcn in drie inning6 leverden Antwerpen nog het behoor- lyke aantal vaa 9 runs up, wat ge zien de defensieve sterkte van beide teams eigenlijk te veel was. Wel pro fiteerden de bewoners van dc Schel- Rotterdams elftal tegen Eilanden Combinatie Zondag zal het Rotterdams af de] tngs- elftal te Oostvoorne op het terrein van OW eer) wedstrijd spelen tegen het ellanöenelltal. '.-ó; A-é-.'--i.v' Het Rotterdams .afdelingselftal Is als volgt samengesteld A. van ArkeJ (ODI). doel; A. W. Berwers, (Hekelingen)' en A. Broeks (Hurricanes), achter; L. van Bommel (Schiebroek), J. Jansen (ODI) en W. v. d. Geyn (DOK), midden: L. Schoof (Wieo), D. Meyboóm' (HWÜ), D. de Graaf (Schiebroek), W,: KroïL (Hur ricanes) en P. Bruggeman (Nleuwen- hoom), voor. 'v Het cilandeneiftal luidt: J. Moerman OVV), doel; G. Radinga (Hellevoetslufs)" en J. Nieuwland (OW), achter; A. Nleuwland '(Rockanje),H. y, d. Berg (OW) en ,W.,A. Verploègen (Hellcvoct- slula). midden; J. van Bellen (OW), j. Trip (Hekelingen). H. Stangcnberg (Hcl- Jevoetsluish H. Hoogkamer (HeUevoet- sluls) en D. v. d. Berg (OW), voor. SANTIAGO. De wereldkampioen vedergewicht, Sandy Saddlerheeft te Santiago door k.o. In de vijfde ronde, gewonnen van deChileen Salinas. PARIJS, Op de wielerbaan vanVlrr-r cennes Is de gróte-prijs van .Parljb voor amateurs verreden. De Italiaan Sacchi sloeg jin de. - finale Even (Fr.), en Ban- nlster (G.B.). Tfid laatste 20O:m: 12 sec. destad hierbij van 6 maal 4-wijd van De Koning, muar. zij kregen ook enkele runs cadeau, doordat scheids rechter Gillet vier keer „schijn" af riep voor gevallen, dat hiervan vol gens de bij or.s bestaande regels geen sprake was. Rest nog te vermelden dat Heyt zich in de 7e inning liet vervangen door Timmermans, terwijl in de 8e inning Pas dc plaats van Kentic innam. De score was; Antwerpen 0, 0, 0, 0, 0. 2, 0. 3, 4 0; Rotterdam 0. 1, 2. 0, 4, 5, 5. 1. 1 19. Werpers Antwerpen: 10 x 3-slog. 10 x 4-wijd, 8 honksïagen tegen. Werper De Koning: 9 x 3-slag, 10 X 4-wijd, 5 bonkslagen tegen. Antwerpen 9 vangen cn 16 fouten; Rotterdam resp. 7 en. 4. De returnwedstrijd van dit Jaar zal. waarschijnlijk op 29 Augustus in Rotterdam plaats vinden. District Zuid-Holland, 2e klasse: Neptunus—Schoten 2 6—0, RFC 2— USC 2 21—12. Broekjes mei kant en smalle brassières zullen taboe zijn tij dens de Wimbledon-kampioen- schappen die heden te Londen zijn begonnenDe grote; héren Pan het tennisrmèkka hebben deze .dracht, weliswaar piet officiéél in de ;ban gedaan, maar riet-, dat: al zijn de speelsters op tactvolle .wijze ge waarschuwd dat ze niets mogen 7- dragenwaardoor de waardigheid;-' en het decorum van Wimbledon^ aanpetast zouden ïcimnert worden. De zaak staat zo dat sind3 Gus-- Stel Móran heel. Engeland ih op schudding bracht met haar kleedij, de costumes van de dames ie Wim- b ledon. hoe langer hoeextravagah-. ter: zijn geworden. Sómmigen} ver-N schenen ih transparante bloesjes!.; andéren in rokken dié van onde- ren tot bóven: 'gespleten waren, zo-r::: dat de .officials van de AU. Eng land: Laion Tennis Club,- die de kampioenschappen v„organiseert, zich ontsteld ajvroegev wat .hun nog verder boven het ->ofd hing. Sir Louis Greig, pdent van 'de All England Club ieeit uit-' drukkelijk verklaard, -te er geen bepaald verbod 'is gevaaraigd. Vertrouwd werd dat de speelsters genoeg oordeel des t onderscheids zouden -hebben dm zelf vit. te ma ken wat al dan "Vel" '„redelijk" mag heten. En md maargafwach-f ten U)aarmedede dames op de proppen^komeh; wiede ïcat de bel. aanbindt. v - 'r --1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3