Jakkeren over binnenwegjes en kronkelende dijken mËmmééns Gretige Kikvorsen in het Zwarte Plasje oren! Rcidio-rcillye stelde 160 rijders voor puzzles in binnenlanden In Jaarsveld staat een buis Plantaz kampioen van Brabant Forse overwinning (11-3) op Franse kampioensclub ENF Rotterdam zwemt Den Haag er uit Grote verliezen voor de Bond van Zaterdagvliegers Windt winnaar enkelspel van het tournooi De Enk Gallois (HCC I) scoort 113 en Dr Jansen (PW) totaal 103 SPORTUITSLAGEN "Van Dam-De Bruin gesloten affaire '4 Maandag 25 Juni 1951 (Van een onzer verslaggevers) Zelden Is er In Nederland by het koken van de eieren met zo veel onge duld gewacht als Zaterdagmiddag, toen 160 rallyc-rtfdcrs van radio-om roeper Leo Pagano als laatste dwaze opdracht hadden gekregen: „Stelt U *n het bezit van een hardgekookt ei". Dat, en het halen van een kogel by het kruithuis In 's-Hertogcnbosch vormden het besluit van vier uur puziïcn en jakkeren over vaak erbarmelijke binnenweggetjes en kronkelende düken. Ja, gejakkerd moest er worden, want al was de gemiddelde snelheid 36 km., de opdrachten, die tydens de rit vla de radio gegeven werden, sfeldcn de ryders voor lastige en tijdrovende problemen. Om elf minuten over één startte op de Rode Loan in Voorburg de eerste deelnemer van de groep-Dan Haag; precies drie minuten later werd de groene Opel van Mr. A. Sm ink en zijn echtgenote, waarin ook wij de rit meemaakten, wegge- vlagd. ■.Rijd richting Leïdschendam. Bij "V 33 rechts. Bij Y 35 links. Brug passeren. Bij_ splitsing links. Na via duct bij Y richting 7.3 km." Zo be gon de routebeschrijving, die enke le seconden voor de start aan elke rijder was uitgereikt. Behalve dat papier had ieder nog een groot car ton gekregen, waarop allerlei op drachten genoteerd moesten worden, en een stevige papieren zak, waar van de bestemming vooreerst nog een raadsel bleef. -—Bij maalinrichting links. Noteer naam en jaartal van deze inrich ting.1* Dat werd de eerste aanteke ning op het carton. „Autosnelweg kruisen. Haal bij eerste fabriek een boodschap". Dat werd een fraai Nu- trjeia-etiquet. Hoera, daar is natuur lijk die papier zak voor. Dwars door Zpetermeer en dan richting Boskoop via Benthuizen. Otn tien over hall twee snorden we over de polderweg. De laatste deelnemers werden tveg- gezwaaid in Den Haag. in Hilver sum. Apeldoorn. Bergen op Zoom en Roermond. Nog tien minuten en de K.R.O. zou de taak van de rou tebeschrijving overnemen. Radio aangedraaid: even later werd er in 160 soepel draaiende of schokkende auto's driftig genoteerd. Daar kwam het voor de Hage naars: „Rijdt van Boskoop naar Ou- gewater over Tempel en Waarder. doteer het opschrift boven de poort WOUW. Te Wouw (N.S.) werd over km zaterdag in een gecombineerde wedstrijd het kampioenschap van Noord- Brabant en dat van Zeeland voor ama teurs verreden. De uitslag was: 1» Plantaz (Eindhoven) (kampioen van Noord-Brabant) 4 uur 41 min. 37 sec.: 2. Sonnemans (Geldrop) z.t.; 3. de Bruijn (Roosendaal) z.t.: op 1 minuut: 4. Faassen (Eindh.); 5. Van den Elshout (Made) z.t.: 11. Inghels (Sas van Gent) (kampioen van Zeeland). Nieirwenhoorn en HWD promoveren Voor de competitie van het kam pioenschap van de afdeling Rotter dam hebben Nado/V en ODI elkaar gisteren voor de tweede maal ont moet. De eerste wedstrijd in Mei c-indigde in een doelpuntloos geluk spel en ditmaal werden opnieuw de punten gedeeld (1-1). Nado/V heeft' door dit resultaat de afdelingstitel verworven. In de eerste helft kregen wij aan beide zijden in een vrijwel gelijk op gaande strijd aardige spelmomenten: te zien. De rechtsbuiten van Nado/V Storm, kreeg een kans om zün ver eniging de leiding te geven cn hij maakte daarvan een dankbaar ge bruik (1—0). Na de hervatting kwam ODï sterk in de aanval. Af en toe ging het nogal vinnig toe, doch scheidsrechter Ver- kaart hield de teugels strak. "Uit een hoekschop op het doel van Nado/V: kopte de rechtshalf van ODI, D. Jan shen, de bal uitstekend in (1—1). Of schoon aan beide zijden hard werd gevochten voor de overwinning, bleef de schaal in evenwicht. Nïeuwenhoom—-HWD (2—2) Evenals Nado/V gaan Nieuwen- hoorn en HWD naar de vierde klasse van de KLN.V.B. over door het ge lijke spel (2—2), dat deze clubs te Nïeuwenhoom bevochten. De Rotter dammers trokken onmiddellijk ten aanval, maar uit een vrije schop even buiten het strafschopgebied scoorde Nieuwenboora het eerste doelpunt.1 Nog voor de rust was de stand echter gelijk door eerx hoge bal van de Rot terdamse linksbuiten. In de tweede helft begon HWD weer sterk aanvallend en uit een strafschop wegens ongeoorloofd aan vallen van Leeflang gaf Rietveld zijn club de leiding. Nïeuwenhoom ant woordde hierop met felle tegenstoten en na drie hoekschoppen, bracht Riet dijk weer evenwicht. Daar bleef het bij. Schutters van Rotterdam raken de roos goed De Scherpschuttersvereniging Rotter dam heeft gisteren de jaarlijkse schlet- wedstryd met slechts vbf punten ver schil van de Officieren der Mariniers gewonnen. De Scherpschutters behaal den 976 punten en de Officieren der Mariniers 971, waardoor de wisselbeker thans in eigendom is overgegaan aan de Scherpschuttersvereniging Rotterdam. De individuele resultaten zijn: Officieren: Gen. de Bruyne series 46-47, totaal 93; Kol. Langeveld 53-52-105: Kol. van Gyn 46-53-99; Kol. Romswin- ckel 49-48-97; Maj. Arends 47-47-94; Maj. van Reyn 4B-47-95; Maj, WylicK 45-50-95; Kapt. van. Duynen 44-51-95: Kapt. Lippinkhof 43-52-101; Kapt.Knegt- mans 47-50-97; totaal 971. Scherpschutters: A. v. Veen 52-50-102; T. Bohm 52-48-98; M_ Pulle 46-44-90; A. v. d. Hulst 52-52-104; J. H- Brussaard 52-51-103; A. van Mourik 49-50-99; T. Noomen 56-51-107; J. R. Brouwer 47-39- 86; R. H. van Wijk 44-48-92 en A. Hal- berstadt 49-46-95; totaal 976. 1. T. Noomen 107: 2. Kol. Langeveld 105; 3. A. v. d. Hulst 104. van het Kerkhof." ,.Nu nog een op dracht voor alle deelnemers uit alle groepen Stelt U in het be2it van een bruine veter voor een lage schoen en van een zwarte veter voor een hoge schoen." Daar ging-ie. Boskoop, Tempel. Gaspedaal op de plank over de grote weg naar Utrecht. Rechtsaf een klein weggetje in naar Waarder. Bom! H:er is het kerkhof, onverwacht opgedoken achter een groepje bomen. Een bij beltekst werd op het carton ge schreven Een nieuwe radioopdracht genoteerd. We moesten ergens de voorpagina van de K.R.O.-giös ver overen. Verder. Achter een forse Tatra schonen «re Oudeuratcr binnen. Een stadje, dat de moeite van een bezoek waard is, maar tijd voor bezichtiging schoot er dit maal niet over. „Zie jij al een schoenenwinkel?" Daar stopt de Tatra met een schok. Wy ook. Uit elke wagen schiet een rijder de schoe nenwinkel binnen. Half Oudewater staat er bij te grijnzen, de radio opdracht is hier ook opgevangen. .Mot je nog veters, meester?" Kijk, een boekwinkeltje. „Juffrouw hebt U de KRO-gids van deze week?" „Alleen de nieu we, meneer". „Maar V hebt er zelf toch wel een naast de radio liggen?" Die hebben we nog nodig meneer." „De voorpagina juffrouw. Alleen maar de voorpagina." Afscheuren, naar buiten rennen, „Hebben," zegt de veterman. „Hebben." zegt de voorpaginaman. Allebei in de zak en rijden maar. „Naar de brug bij Vianen". tuas de volgende opdracht. I „Over Jaarsveld. Noteer het num mer van het bord van het huis te Jaarsveld". Mooie boel. Die daar in Jaarsveld zullen toch wel meer dan éen huis hebben. Laatkomers boften 't Is een heel gezoek geworden, daar in die polder langs de Lek. De eersten zijn allemaal het doel voorbij gereden. Boven op de Lek dijk stopte de ene wagen na de an dere. „Hier is Jaarsveld. Waar voor de_ dit-en-dat hangt dat beroerde huis uit?" Voorbij gereden, dat snapte ieder wel na een ogenblikje. Terug kon niet, want er mocht geert tweemaal hetzelfde stuk weg wor den bereden. Puzzle op de kaart, hoe kora ik er langs een ander bin nenweggetje. en hoe kom ik er dan weer vandaan? Het bleek een huis in de polder te zijn. waar de Rijks politie bivakkeert. Grinnikend ston den de politionelen toe te kijken, toen op een ogenblik wel twintig wagens op het twee meter brede pad en op de berm stonden. Een leven als een oordeel. De laat ge- starten hadden het gemakkelijk. Zoeken was er voor die niet bij- En maar toeteren om weer weg te komen, terwijl steeds meer wagens met gierende remmen aankwamen. Daar tussen de weilandjes zijn zeker de eerste overtredingen van het reglement begaan. Het reglement, dat wij niet ontvangen hadden, wat ons op een handvol straf punten is komen te staan. Maar goed, wtf zyn over een lis tig achterweggetje weer op de dyk beland, met het nummer van liet bord van het „Huis te Jaarsveld" op liet carton. Slippend door het grint van de bochten zo snel mo gelijk naar de brug. Dat grint heeft de équlppc van de heer Leerdam nog de voorruit gekost. Een voor ligger spoot de keien omhoog, „'k Zat opeens in de mist," vertelde Leerdam later. Een kei bad de voor ruit getroffen, 't Was plotseling een en al barst. Wc zijn gestopt en heb ben de ruit er uit gedrukt. Zo maar verder." Maar het was ze aan te zien. by de finish in Den Bosch stofrige, zwarte gezichten. Pagano had inmiddels zijn mond niet gehouden. Via het gemaal van Ameide cn Bazcldijk moest het naar hei stadje Leerdam. Van daar naar Zaltbommel zonder de grote weg UtrechtDen Bosch te gebruiken of te kruisen. Ban listige controlepost zat in dit traject verborgen. Wie voor het gemak toch de grote weg nam, heeft die tjjdcontrole gemist. Wij kwamen er verheugd als eer- ften binnen. Tot onze schade, want in het niet ontvangen reglement stond, dat je niet meer dan vijf minuten te vroeg mocht zijn, en wij lagen daar een kwartier voor op het schema. Laatste ruk De boodschappenzak was inmid dels gevuld met een rond pillen doosje, lucifers van het Koningin Wilhelmina Fonds en een ansicht kaart van een van de dorpjes langs de route, geadresseerd aan de bur gemeester van 's-Hertogenbosch. Ve le deelnemers hebben die kaart op de post gedaan, wat hun strafpun- ten kostte. Langs het kasteel bij Well, dat we links moesten laten, knorde de Opel naar Heusden. Daar begon het laat ste stuk. Naar de Hertogstad. „Passeer zes maal een spoorbaan," had de radio gezegd, en dat kon alleen via een omweg over Vught. „Het Kruithuis, jongens voor de kogel!" Daar schoot een citroen met een Brabants nummer ons voorbij. „Wedden, dat die hier de weg kent?" Racend achter hem aan. Dwars door de stad, recht op het Kruithuis af. „II bent de eerste uit Den Haag," werd ons gezegd. We hadden de kogel, maar nu het ei nog. Hardgekookt. Het was klokke zes. Precies vier uur na onze start moesten we binnen, zijn. 't Kon nog net. We hadden nog veertien minu ten! Speuren naar een cafetaria. Ra cen. Hom! Bijna met het hoofd te gen de voorruit. Smink wós er al uit. Een zuivel winkelt je. Kwam er na een moment weer uit. ,,'t Ligt al in de pan," En toen maar de minu ten tellen naast het borrelende steel pannetje. „Is-ic zó goed?" Nee, Pa gano heeft met nadruk ge2Cgd „hard gekookt". Nog even." „Nou moeten we binnen vijf mi nuten binnen, zijn. mensen-" Weg dan. Met het gloeiende ei in een zakdoek schoten we drie minuten voor onze tijd de finish door. We hadden 'm achter de rug, de eerste radio-rallye van de Bossche auto- mobielclub „De Hertogrijders" en de K.R.O. Dik tevreden, met alle bood schappen in de tas. Van die tijd- contröle hoorden we pas later. NAPEls. Uitslag grote prijs van Napels voor wagens tot 2 liter zonder en tot 500 cc met compressor: 1. Ascari (It) met Ferrari. 24S km (60 ronden) in 2-26.02, gcm. snelheid 100.641 km per uur. 2. Schell (V.S.) met H.W.M.. 2.26.39.0. 59 ronden. 3, Cortese (It) met Ferrari, 2-26.45.1, sa ronden. Het derde doelpunt van dc Kik- vorsen in dc wedstrijd tegen de Franse kampioensclub E.N.T In het kader van de Hillegers- bergse Zwemweek heeft h<*t eerste zevental van SVH Zaterdag voor een talrijk publiek een voorwedstrijd ge speeld tegen de Franse kampioenen, les Enfants de Neptune (E.N.T.). Tot de rust waren de ploegen volkomen aan elkaar gewaagd. Zowel SVH als ENT kregen een strafworp toege wezen, welke door het fraaie doel- verdedigen van de doelman van ENT C. van Simaye, en de doelman van SVH, Erik de Bruyn, niet in doel punten konden worden omgezet Eerst na de hervatting kon T. van Dommelen na een duel met de Franse doelwachter SVH oen voorsprong geven (1—0) en H. v. Polfliet bracht vrii spoedig daarna met een fraaie boogbai de stand op 2—0. De Fransen kwamen nu sterk opzetten en na een goede aanval verkleinde Claude Rousseaux de achterstand tot 2—1. In deze stand kwam geen wijziging meer. Zondagmiddag werden de wedstrij den voortgezet met SVH-jeugd tegen het Rotterdamse zevental. In een aantrekkelijke wedstrijd behaalden de Hillegersbergenaren de overwin ning met 43. DeRoelpunien werden gemaakt door Van Polfliet (2), Ophof en een zeer mooi doelpunt van T. v. Dommelen. K. v. d. Toorn (2) en Beijderwellen maakten de doelpun ten voor het Nederlandse jeugd- zeventaL Goede oefenpartij Het Nederlands zevental speelde daarna onder de naam .Kikvorsen" tegen de ENT uit Tourcoing. De Fransen kwamen met een iets ge wijzigde opstelling uit. Doelman Van Simaye was vervangen door Ide en thans speelden de twee internationals Dewash en Viaene mee. Direct na het begin scoorde Van Feggelen met een. doorslagbal, welke de Fransen beantwoordden met een goede omhaal van hun middenvoor Dewash, die Van Gelder volkomen verraste. Na een duel met de achter hoede kreeg Smol een strafworp te nemen, welke werd gemist, doch direct daarop scoorde Bijlsma (2—1). Door een. fout van Van Gelder werd de stand door Dewash weer gelijk (2—2). Van Feggelen en Braasem scoorden voor de rust nog ieder een maal, waartegenover de gevaarlijke Dewash nog een doelpunt stelde, zo dat de rust inging met 43 voor dc Kikvorsen. Na de pauze kwamen de techniek en het grote uithoudingsvermogen van de Kikvorsen sterk tot uiting Van Feggelen was in grootse vorm en scoorde nog viermaal. Braasem nam nog twee doelpunten voor zijn rekening, waarvan één uit een mees terlijke boogbai. Smol, die ditmaal niet zo opviel, zorgde voor het elfde doelpunt (11—3). Deze wedstrijd was een goede oefenpartij voor onze nationale ploeg, die Donderdag te Groningen een landenwedstrijd tegen Zweden zal spelen. In Don Haag werden zwemwed strijden gehouden tussen ploegen van Den Haag cn Rotterdam. Dc geleverde prestaties bleven mede door do lage temperatuur van wa ter cn bovenlucht over de gehele linie onder de maat, Dc belangrijkste resultaten lui den: 100 m. schoolslag dames; 1. Nel Garritscn (Rotterdam) 1.25.7: 2. Lottie Broekhoven (Rotterdam) 1.29 3. en 4. Rimkc Schippers (Den Haag) en Corry Homs (Rot terdam), beiden 1.30. 100 m. vrije slag heren: 1. Zijl stra (Rotterdam) 1.02.6; 2. Razoux Schultz (Den Haag) 1.05.3; 3. Drist (Den Haag) 1.06.1. 100 m. vrije stag dames: 1. Irma Schuhmacher (Rotterdam) 1.07.5; 2. Nettie Lcenc (Den Haag) 1.15; 3 Corrie Vismans (Rotterdam) 1.15.4. 200 m. schoolslag heren: 1. Bek kering (Den Haag) 2.51.7; 2. Ka merling (Rotterdam) 2.59.4; 3. Ten Seldam (Den Haag) 3.10. 100 m. rugslag dames: 1. Ria van der Horst (Rotterdam) 1.18.8; 2. Cor Kint (Rotterdam) 1.25.2; 3. Corric Vuijck (Botterdam) 1.27.8. Rotterdamse wielrenners op de weg Gisteren heeft een clubontmoeting plaats gehad tussen de RRC de Pedaal ridders en RV Schiedam op het traject aan de Spaansepoldcr, waarvan de uit slagen luiden als volgt: A klas: 30 ronden, ca. 67is km, rijtijd 1 uur 53 min. 30 sec.: 1. P. Beukelman, Pedaalridders; 2. J. Sins, Schiedam- 3. A. L. de Best, Pedaalridders. B klas: 30 ronden, cr. 671'2 km, rijtijd 1 uur 55 min. 45 sec,: 1, C. Spierenburg; 2, R. Koppenjan; 3. S. Voorthuyzcn; 4. P. Zevenbergen; 5. L. Gisen, allen Pa- daalridders; 6. p. Vogel, Schiedam; 7. A. E. Vos, Pedaalridders. Juniores 15 ronden, ca. 34 km. rijtijd 59 min. 16 sec.: 1. G. van Drlel; 2. J. Bol. beiden Pedaalridders; 3. P. de Jong; 4. J. Kouwenhoveii; 5. J. Luiks; 6. A. Beiksloot, allen Schiedam. RENNERSCLUB ROTTERDAM Zondag heeft de R.C. Rotterdam een tijdrit verreden. Het resultaat daarvan luidt: A klas: 1. F. Vuylc. 50 km, tijd 1 uur 26 min- 43 sec,; 2- A. Hoogcndoorn, 1-28,3, J. C. Bloem. 1-28.1: 4. G. Vrins. 1-29.15; 5. D. Kruis, 1-30.34; 6. H. H. Molenkamp 1-3354. B klas: 1. B. Berghaan. 34 km, tijd 59 min. 20 sec.; 2. W. Berghaan 1-0.46; 3. F. Frankhuizen, 1-1.11. C klas: 1. W. Bierhulzen, 25 km, tijd 44 mirt. 30 sec.; 2. J. van Gelderen 44-33; 3. H. v. d. Graal 44-43; 4. J. Hcr- rebout 45-25; 5. W. Kalkman 46-20; 6. J. v. d, polder 46-50: 7. p. van Wijland 47-30; 8. J. Lagerwaard 52-50 (pech). DUIVENSPORT (Van een medewerker) De Nederlandse Bond van Zater dagvliegers zit dit jaar wel in de hoek waar de slagen vallen. Met uit zondering van de vlucht uit Orleans, welke vorige week werd gehouden, en waarvan dc duiven regelmatig afkwamen, heeft het niet erg mee gezeten. Steeds stak het slechte weer een spaak in het wiel en ook Zater dag was dit het geval bij de wed vlucht uit St. Denis (Fr.) afstand (Van onze tennismedewerker) Ofschoon er nu weer enkele in schrijvingen van buiten Rotterdam waren binnengekomen hebben zich geen verrassingen voorgedaan. In de halve eindstrijd tegen Bouwer bleek weer eens, welk een utgebreid reper toire slagen Den Hoed tot zijn be schikking heeft. Bouwer stond daar machteloos tegenover. Aan het spel van deze speler kleven nogal wat foutjes en bovendien had hij vele missers op eenvoudige ballen. Jam mer'was het, dat Den Hocd's vorm in de eindstrijd tegen de levendige "Windt uit Den Haag, zoek was. De snellopende Windt, wiens anticipatie ook goed was, won gemakkelijk. De Rotterdamse dames hebben blijkbaar niet veel animo om voor het A-nummer enkelspel in te schrij ven. In het kleine contingent van allemaal bekenden, deden zich geen bijzondere dingen voor. De eindstrijd tussen mevr. Roolker en mej. Ver steege was ook al heel matig. Mej. Versteege, die zeer onvast was, had Veertien minuten over één. De vlag zwaaithet groene wagentje schiet weg. Wij zijn begonnen aan 'n tocht, waarvan we slechts weten, dat hij in Den Bosch zat eindigen. (Eigen foto) Coureur verongelukt in 24- uursrit Le Mans LE MANS. De 24-uurs autorace van Le Mans is gewonnen door de ploeg Walker—'Whitehead. Het algemeen klas sement van de wedstrijd luidt: 1. Wal kerWhitehead met Jaguar. 3611 km 180, gem. snelheid 150.465 km per uur, nieuw record. Oud record Rosier met Talbot. 3465 km 120, gem. sn. 144.380 km; 2, Meyrat—Mauresse met Talbot, 3488 km 020; 3. Cacklin—Thomson met As ton-Martin 3476 km 900; 4. Levegh— Marchand met Talbot, 3463 km 290; 5. Abecassls—Taylor met Aston-Martin. 3449 km 290; 6. HoltHamilton met Healey. 3448 km 730: 7. ParnellHamp shire met Aston-Martin 3401 km 590; 8. ChinettlLucas met Ferrari 3328 km 160; 9. Make—Peron met Ferrari 3297 km 420; 10. Mann—Goodali met Aston-Mar- tm 3196 km 340. Het z.g. handicap-klassement volgens formule ziet er als volgt uit: 1. Montremy—Lemard met Monopole- Panhard 1,376; 2. Gaillard—Chancel met Dyna-Panehard 1.351; 3. Walker—White head met Jaguar 1.326. Van de 60 ge starte ploegen reden slechts 32 de wed strijd uit. Toen de wedstrijd ongeveer 40 minu ten geduurd had slipte de door de Fran se coureur Jacques Lariviere bestuurde Ferrari in een bocht cn sloeg over de kap. De ongelukkige coureur kreeg een zware hoofdwond cn stierf tijdens het transport naar een ziekenhuis. Lariviere, eigenaar van een garage te Agadir (Marokko) was 32 Jaar oud. ge huwd en vader van een kind. Zijn vrouw bevond zich onder de toeschouwers. BELGRADO. Te Belgrado behaalde het Zuldslavische voetbalelftal een 7—3 overwinning op de Zwitserse nationale ploeg. De ruststand luidde 51. LUZERN. De seml-interlandwed- strijd voetbal Zwitserland B—Luxem burg, te Luxemburg gespeeld, eindigde in een 4—3 overwinning voor de Zwit sers- (Rust 2—1). CRICKET De eerste klasse cricketwedstrijd te Rotterdam gespeeld, tussen Hermes DVS en VOC werd door Hermes ge wonnen met 3 runs en 7 wickets in handen. Hermes DVS scoorde in to taal 101 runs voor 3 wickets en VOC 98 runs. Battingcijfers VOC: A. leeuwen burg 16, Dunk 34, Kettlitz en J. Nieuwenburg 13 n.o. Bowlingcijfers Hermes DVS: Melief 1 voor 27, Ruiterman 4 voor 20, Scheffer 4 voor 21, Tettelaar 0 voor 18. Van Meurs 1 voor 5 en Stolk 0 voor 6. Battingcijfers Hermes DVS: Stolk 47 n.o., Tettelaar 14, Van der Ende 12, Keuzenkamp 12 n.o. Bowlingcijfers VOC: Terwiel 0 voor 20, J. Nieuwenburg 0 voor 22. Van Bennekom 1 voor 18, Stroo 0 voor 25 en Bongers 1 voor 6. SpartaExcelsior Excelsior behaalde Zondag te Rot terdam de overwinning in de eerste klasse cricket wedstrijd tegen Sparta, dat zij met 74 runs versloeg. Sparta scoorde in totaal 39 runs en Excelsior 113. Battingcijfers Excelsior: Ooster- holt 52. Bakker 14 en Hoenderop 28, Bowlingcijfers Sparta: De Bruyn 3 voor 34, Borrani 1 voor 7, Van der Linde 4 voor 20 en Schilthuis 2 voor 17. Sparta liet geen dubbele cijfers bij het batten noteren. Bowlingcijfers Excelsior: J. Ooster- holt 2 voor 18, Dries 3 voor 13 en A. Oosterholt 5 voor 2. Quick—PW De wedstrijd QuickPW, te Nij megen gespeeld, werd door de gasten voor 7 gesloten. met 148 runs en 5 wickets gewonnen. PW 203 voor 5; Quick 55. Battingcijfers PW: Ir. Visser 19, Nordbeck 37, dr. Jansen 103, Stroink 31 n.o. Battingcijfers Quick: Phijffer 19, Ingelse 15. VBA—Kampong De wedstrijd VRAKampong die Zondag te Amsterdam werd gespeeld, eindigde in een overwinning voor VRA met 4 wickets. Kampong scoor de 89 runs. VRA scoorde 91 runs voor 6. HBSWV De wedstrijd HBS—WV welke Zondag in Den Haag werd gespeeld, leverde een overwinning op voor HBS. dat de ontmoeting won met 67 runs. VW scoorde 46 all out en HBS 3 all out. HCC 1Rood en Wit De wedstrijd tussen HCC 1 en Rood en Wit. welke Zondag in Den Haag werd gespeeld, eindigde in een draw. HCC 1 scoorde in totaal 195 runs, terwijl Rood en Wit 94 runs voor 9 wickets liet noteren. Daarna was het tijd cn zo eindigde deze ontmoe ting in een draw. Battingcijfers HCC 1: Gallois 113, Arendsen de Wolff 23, Van Arkel 13 en De Beus 12. Battingcijfers Rood en Wit: De Nijs 28 en Heybroek 18 n.o. HaarlemHCC 2 Zondag won HCC II tc Haarlem met 2 runs en nog 3 wickets in han den van Haarlem. Haarlem scoorde runs en HCC II scoorde 82 runs bovendien te kampen met haar fore hand. Mevr. Roolker legde, hoewel niet tactisch spelend, tenslotte wat meer scherpte in haar slagen en won xn twee sets. A-toumooi. Heren-enkelspel, halve eindstrijden: Windt sl. Van Dijk 6—2, 64; Den Hoed sl. Houwer 60, 62, Eindstrijd: Windt sl. Den Hoed 6—2, 6—0, 6—1. Dames-enkelspel, halve eindstrijden: mej. Versteege si. mej. Seven 36, 5—2, 64; mevr. Roolker sl. mej. van Kuyk 56. 63. Eindstrijd: mevr. Roolker sl, mej, Versteege 7—5, 8—6. Haren-dubbelspel, halve eindstrijden: Den Hoed en Swarte sl. Boender en De Bruin 61. 64; Bouwer en v. d. Lely sl. Asselbergs cn Mr. Pieters 61, 7—5. Gemengd-dubbelspel, halve eindstrij den: mevr. Roolker en Swarte sl. mej. Ekker en Den Hoed 6—1, 6—2; mej. Schouten en Bouwer sl. mej. versteege en Asselbergs 6—1. 6—2. Eindstrijd: mevr. Roolker en Swarte sl. mej. Schou ten cn Bouwer 75, 7—5. B-toumooi. Heren-enkelspel, halvo eindstrijden: Visscher sl. Dc Wachter 1—S, 6—3, 6—3; Van Geelen sl. Zeilstra 63, 6—2. Eindstrijd: Van Geelen sl. Visscher 61, 6—0. Dames-enkelspel, halve eindstrijden: mej.Postelmans sl. mej.De Mcy Mecima 6—4, 61; mej. v. Male sl. mej. B. v. d. Meer 75, 5-—?, 63. Eindstrijd: mej. Postelmans sl. mej. Van Male 40, G3, 6—3, Heren-dubbelspel, halve eindstrijden: Clement en De Bruin sl. Mr. 't Hart en v. d. Rest 6—3. 36, 6—3; Breugem cn Van Kesscl sl. Visscher en Visscher 8fl, 6—3. Eindstrijd: Clement en De Bruin sl. Van Breugem en Van Kessel 86, 6-8. 6—2. Gemengd-dubbelspel, halve eindstrij den: mej. Postelmans en Van Breugem sl. mej. v. Male en Versprille 64, 6—3; mej, J. Jamin en Lemmens sl. mej. Hut en v. d. Rest 75, 2—6. Bs. Eindstrijd: mej, Jamin en Lemmens sl. mej. Postel mans en Van Breugem 62, 26, 62. Dames-dubbelspel, eindstrijd: mevr. Korthals en mej. Muysson sl. mevr. De Heus en mej. v, d. Meer 6—2. 36, 60. C-toumooi. Eindstrijd he ren-enkelspel: R. de Keizrr sl. Wessellng 62, 108. Dames-enkeKpel, eindstrijd: mej. Schaap sl. mej. Goeman 3—6, 63, 6—1. Heren dubbelspel, eindstrijd: Den Hartog en Willemstcin sl. Leichner en Leichner 46, 63, 02. Dames-dubbelspel, eind strijd: mej. Augustijn en mevr. Rijksen sl. mej. Rietschoten en mevr, Schuur- huizen 68, 6—3, 63. COMPETITIE 2e klasse: Arris 1—Delftse TB 1 7—1 (Arris I afd. kampioen). promotie Overgangsklasse B: Iwoo 2Diol 35. Iwoo 4—Festlna 3 4—4 (door Iwoo ge wonnen met sets). 3e' klasse: GSM 1—Aëronauten 2 7—1 (GSM promoveert). 3e klasse: Iwoo 6SMN 1 35. 4e klasse: Iwoo 7—Dash '35 3 44 (door Dash gewonnen met sets), D1STRICTS-KAMP10ENSCOMPET1T1E Rotterdam Zd 1—Insulinde 5—0, Hille- Eersberg—Comes 5 14. EINDSTRIJD Comes 3Rotterdam Zd 1 wordt 30 Juni gespeeld. Om de kanotitcls ZAANDAM. De kano vereniging Quo Vadis heeft In het afgelopen week einde de Nationale kanokamploenschap- pen in de K-klasse op de Zaan bij Koog aan dc Zaan over 10.00D en 500 meter gehouden. De uitslagen luiden: K-scn: 10.000 meter: 1. W. Pool (Fri- sia. Amsterdam) 51 min. 5 sec. K-scn 500 meter: 1, J. KUngera (Geu zen. Amsterdam) 2 min. 17,5 sec. K-2-sen 500 meter: J. Koch en Klin- gers (Geuzen) 2 min. 5.7 sec. K-l-sen Dames 500 meter: 1, Mej. C. Paassen (Gemen, Zaandam) 2 min. 33.1 acc. 370 km. De duiven werden te 13.15 u. in vrijheid gesteld bij bedekte lucht en kalme Zuid-Westen wind. Het vertrek was snel, doch later zou blij'- ken, dat het een rampvlucht was ge worden. Zaterdagavond kwam er slechts één duif door en van het provinciaal concours waren slechts 15 duiven bekend. Daar er 's Zondags om principiële redenen niet gecon stateerd mag worden, viel dit con cours dus in duigen. Zulks Is temeer te betreuren, daar ook het Nationale Concours ten bate der kankerbestrij ding geen doorgang kon vinden. Daar het slechte weer bove» Frankrijk ook Zondag nog aanhield, konden de duiven van de Rotter damse Postduivenbond en die van de Ned. Algemene Bond van Postdui. venfaouders te St. Quentin, niet wor den. gelost Deze zullen' bij gunstig weer op Maandagmorgen, in vrijheid worden gesteld. Ook dit geelt uiter aard zijn beslommeringen, doch de concoursen gaan normaal door. Afgezien van deze teleurstellingen, blijven de meeste duivenliefhebbers echter toch enthousiast, want heden avond zal de inkorving plaats vinden voor de grote Nationale wedvlucht uit St. Vincent (Fr.), afst. 1604 km. Dc belangstelling voor deze vlucht is evenals vorig jaar, bijzonder groot, waardoor het vertrouwen is gewet tigd, dat Rotterdam, wederom, een goed figuur zal slaan. Bij gunstig weer worden de duiven Vrijdag om één uur in vrijheid gesteld en de vogels kunnen dan Zaterdagmiddag reeds aankomen. De eerste prijswinnaars van het groot stedelijk concours uit Chateau- roux van de Eott. Postduivenbond, waren de volgende personen; 1. Ed. Lecombte; 2. J. Schiebergen; 3. A. den Hollander: 4. P. Zeeuw; 5. T. Wcelie; 6. Gebr. v. Wijngaarden; 7. W. Flacs; 8. W. Jansen, 9 J. Rustwat; 10. J. Hof stede, Aank. eerste duif: 13.58 uur; laatste duif 14.55 uur. Nederlandse Algemene Bond van Postduivenhouders, Wedvlucht Cha- teauroux: Concours Commissie Rotterdam: 1. H. Wassen, 2. W, Reedijk; 3. F. Zwijnenburg. De Adelaar; 1. A. v. Nie; 2. Reus- sche; 3. v. Nie. Wülems Vrienden: 1. v. Geenen; 2. Freelink; 3. Littel en Co. Het 7e Wijk; 1. H. Wassen; 2. W, Reedijk; 3. F. Zwijnenburg. Polo-competitie Z.R.O. Dames 1 klase: RDZ' 3—SZC 3—1, ZZ en. PC—RZ en PC 1—7, 2e klas: Sparta Rotterdam 3 2—5. 3de klas LAC 2 RZ en PC 2 3—1. RZ en PC 2—VUC 2 1—7. Heren: Ic klase; Merwede 4—Water weg 5—1, Rotterdam 3—Merwede 6—0, RZ cn PC 2—SCZ 2 1—4. 2c klas A: Wilton—WEK 0-0, RWV— LAC 2—2, B; ZZ en PC 2—R 4 5—5, PCG 2—VZC 3 0—2, R 4—ZPC 2 2—2. 3e klase: ZFB 2 SZC 3 17, Linge—RZ cn PC RZ en PC no.; SZC 3—Shell 3—2, 4e klase A; Wilton 2—RZ en PC 4 2—1. LIngc 2— Wilton 2 0—2. B: ZPC 3—Merwede 5 0—8, R 5—SVH 5 3—2, 4e klasse KNVB: FlorissantOude water 0—3: Wilhelmus—Rijswijk 2—1; DirkslandSchoonhoven 03. Promotie 4e klasse: woerden—Excel sior '20 0—1. Afdeling Rotterdam Kampioenschap afd. Rotterdam van de KNVB en promotie KNVB: Nïeuwen hoomHWD 2—2. beide promoveren naar de vierde klas KNVB. Nado/V— ODI 1—1. Nado/V kampioen van de af deling; promoveert eveneens naar de vierde kias van de KNVB, Degradatie le klas; Pechvogels—AVO 13, steeds Hooger—Noorderkwartier 1—3. Promotie 3de klas: Blildorp—Korte- naer 00. Prom, res, le klas afd. Rotterdam, res. 3e klas KNVB: FSV Pret. 3—Xerxes 4 I7: FSV Pret. 3—Poortugaal 2 3—3: Xerxes 4—DEH 2 4—2. Promotie res. 3e klasse: Excelsior 4 H.o.V. 2 3—1; Emma z—Neptunus 4 41 Emma 2 promoveert. Zatcrdagmiddagcompetitle; proin. res. 3e klasse K.N.V.B.: NSW 2—HBSS 2 Juniores: Nos. l afd. 1 Aeolus al— Fejjcnoord al 010. Naar aanleiding van de in Uw krant d.d. 21 Juni gepubliceerde Kris Krasser „Van DamDe Bruin gesloten affaire" heb ik de vrijheid genomen om U onderstaande open brief te schrijven in de hoop, dat U deze zult willen opnemen. „Niet meer praten over een titel gevecht tussen Van Dam en De Bruin. Want cr is een te diepe kloof tussen de twee groepen, die door deze twee boksers vertegen woordigd worden, familierelaties staan oen dergelijke wedstrijd in de weg en uit zakelijk oogpunt heeft De Bruin een gevecht tegen Van Dam niet meer nodig. Aldus de berichtgeving vc£ Kris- Krasser in het Rotterdamsch Parool van 21 Juni j.l. en aldus naar mijn mening ook de rechtvaardiging van de manier, waarop Dc Bruin thans een gevecht tegen Van Dam ont wijkt. In gemoede vraag ik me af, wel ke taak de sportredactie van het Rotterdamsch Parool zich eigenlijk tegenover zijn lezers en de sportwe reld heeft gesteld. Ads de bokser Van Dam ben ik uiteraard ten nauw ste betrokken bij het zakelijke deel van mijn carrière. Maar ik zou mij ervoor schamen, als ik dit zou moe ten gebruiken om mij te verschui len voor het gevecht, dat mijn pu blick van mij verlangt. Boksen is namelijk niet alleen proberen geld te verdienen. Boksen is gelukkig ook nog sport, bedreven door men sen met eergevoel en ridderlijkheid. Ik vind het best als Jan de Bruin zich '„Nederlands Bokser Nr. 1" wil laten noemen. Maar dan moet hij ook eerst in een eerlijk gevecht te gen mij als kampioen bewijzen het te zijn. Niemand kan van mij zeg gen, dat ik een bokser ooit een eer lijke kans heb onthouden om op mij het middengewicht-kampïoenschap van Nederland te veroveren. Meer malen ook heb ik Jan de Bruin deze kans aangeboden. Het aanbod werd echter nimmer aanvaard, omdat de Bruins manager Huizenaar voor een dergelijk gevecht zelf als organisa tor wilde optreden. Andere redenen zoals familierelatie of het niets te maken willen hebben met een zeke re groep, zijn er niet. Dat blijkt ver der het duidelijkst uit de brief, die ik op 23 October 1950 van De Bruins manager Huizenaar ontving. Daarin stond nL letterlijk: „Gaarne zou ik van jou de uiterste prijs willen weten voor een titel- wedstrïjd tegen Jan de Bruin (dit natuurlijk als je je titel behoudt tegen Roos). Deze wedstrijd te houden eind November te Rotterdam. Mocht deze datum niet schikken, dan kunnen, wij een andere bepalen. Wacht in ieder geval spoedig ant woord en verblijf, Sportgroetend, THEO HUIZENAAR". Op dit schrijven heb ik 26 Octo ber 1950 geantwoord, dat ik in prin cipe bereid was mijn titel tegen De Bruin te verdedigen, doch dat ik mij hiervoor de voorgaande zomer reeds verbonden had aan. promotor Wetemans, die toen zowel De Bruin als mij een aanbod'voor een titelge vecht had doen toekomen. Huizenaar antwoordde op deze brief: „Dit antwoord (bedoeld is mij'n schrijven van 26.10.1950) stelt mij zeer teleur en geeft blijk dat ja niet op de goede weg wenst door te gaan." Me dunkt, dat hiermede de onder handelingen op zakelijke gron den'door Huizenaar zijn afgebroken. Zijn zaak uiteraard. Maar me dunkt ook, dat een sportman als Jan da Bruin zich dan niet de naam „Bok ser No. l" mag laten aanmeten, als een zo duidelijke kans om deze titel werkelijk te verdienen opzij gescho ven wordt. Ik heb Jan de Bruin niet nodig om mijn prestige, dat volgons Kris Krasser zo geschokt is, te herstel len. Daarvoor zijn reeds contracten met sterke buitenlandse boksers op genomen bijv. ook de inmiddels door Krïs-Krasser blijkbaar verge ten uitstekende Engelse- middenge wicht, Jimmy Davis cn in de ko mende maanden- zal ik in da ring mijn. kwaliteiten bewijzen. Jan de Bruin heeft óók kwalitei ten. Het publiek, dat hem en mij bij onze wedstrijden steunt, verlangt dat wij onze krachten zuilen meten. Als sportman meen ik verplicht te zijn aan dit verlangen tegemoet te komen. En ik zie niet in waarom Jan de Bruin zich minder verplicht tegenover zijn pubhek kan voelen en toch de titel „bokser No. 1" met eer durft te dragen. Tegen deze houding heb ik ge protesteerd omdat de Bond slcdhts één middcngewichttitel kent en deze met zijn reglementen beschermt. En Jan de Bruin moet dus om mijn titel komen, als hij er zo graag een wil hebben. Of vreest hij mis schien, dat daarbij zijn prestige geschokt zou kunnen worden? LUC VAN DAM. (Aan het verzoek van de bok ser Luc van Dam om zijn open brief naar aanleiding van Kris Krasser's „Van DamDe Bruin gesloten af faire" in de kolommen van ons blad te pubticeren, is hiermede voldaan. Nieuwe gezichtspunten levert dtt schrijven van de Nederlandse mid- dengewichtkampioen echter niet op. Van Dam geeft hierin nogmaals uiting aan zijn brandend verlangen om tegen De Bruin zun titel op het spel te zetten. Dat hij zulks graag wil, was genoegzaam bekend en ia door Kris Krasser in zijn „Krab bels" juist extra onderstreept. Waar om. Huizenaar en De Bruin niets voelen voor een wedstrijd met Van Dam is ook geen geheim. Huizenaar heeft zijn standpunt en dat van zijn pupil duidelijk geformuleerd en nie mand kan hem verplichten een uit daging aan de kampioen te richten. Zij begeren deze titel «iet, Dat is minder aangenaam voor Van Dam. Hij zal dit echter moeten accepte ren. Forceren gaat niet en het is bovendien een tikkeltje vreemd, dat een kampioen iemand, die niet* met'hem te maken ioil hebben, tracht te dwingen tot een titelstrijd. Overigens moet opnieuw worden vastgesteld, dat de kloof tussen bel de groepen door e.e.a. nog aanzien lijk is verbreed. Een titelgevecht uVan DamDe Bruin? Men moet er -maar liever niet meer over praten. Dat is zoals de kaarten nu liggen onze conclusie. Let wel: conclusie en geen rechtvaardiging zoals Van Dam meent van een of an der standpunt. Gelukkig heeft in ons land althans in dit soort zaken 'n ieder nog het recht zijn eigen houding te bepalen. Sportredactie,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4