Zes wagons kunstschatten uit Praag op Amsterdamse veiling ftf RAB-voorzitter spreekt tot critici van recHts Tapij tweverijen komen in moeilijkheden van Trein sli spoorbrug in kanaal Echtpaar Borgsteyn bij zoon Jos r~ Wie hist er een oliebol? §5P a ir Julia Culp streed met succes om haar kostbaar bezit Kapelaan handelt in gouden tientjes Arbeider wil onsociale toestanden van voor vijftig jaar niet terugzien" .Ook mede-beklaagden van mgr. Gröz bekennen Nog geen spoor van Piet Bruin Wachtgeldregeling en korter werktijden HOOFDPIJN! Motor afgeslagen op een onbewaakte overweg bij Dieren Trein ontspoord bij Zwolle 'NA VLIEGTOCHT VAN 7000 MIJLEN Plechtigheid op vliegveld in Arizona grootste moment van hele reis Wrak van vermiste Constellation ondekt: 40 doden KLM haalt even een partituur uit de VS Echtpaar na ruzie om geld zwaar gewond VS bouwt schip van 51.500 ton „United Stateskost 70 millioen dollar Wie is die vróuw? Vrijmoedig gesprek van ministers der Benelux? yo 6 Maandag 2S Juni 1951 (Van onze correspondent) AMSTERDAM. Op 3 Juli begint bij de firma Frederik Muller te Amsterdam eer» veiling van de inboedel van mevrouw Julia Culp: meubels, plasticken, tapisserieën, zilver, schilde- Xtjen. Nu.zijn er bij deze oude firma voortdurend veilingen van inboedels en het zou wellicht niet het vermelden waard zijn, ware het iiiet, dat Julia Culp een naam is, die vooral de oudere generaties nog steeds met bewondering en eerbied vervult en dat de inboedel, een zeer kostbare, onlangs in zes treinwagons van achter het IJzeren Gordijn, nameljjk uit Tsjechoslowakyc naar ons land is gekomen, nadat de nu zeventigjarige, vroc- wereldberoemde zangeres Julia Culp, Tsjechische door haar huwelijk van dertig jaar geleden, sedert 1945 pogingen heeft gedaan deze bezittingen terug te krijgen, ten einde van een opbrengst bjj verkoping haar levensavond te „financieren". - Het - verhaal van hoe het haar als enige tot nu toe «—lukte, dit grote bezit met toestemming van de; Tsjechische regering terug te krijgen zou een roman in zes de len .kunnen beslaan. Öe ouderen onder, ons zullen Zich haar 'stem nog lev-endigher inneren en weten, dat deze vrouw, geboortig uit Groningen, tussen 1900 en 1930 alle hoofdsteden van de wereld bereisde om er liederen ,te zingen :en I een roem ver- gaarde, die nu j nog niet is ver- j gaan. ondanks j het feit, dat zij I op het toppunt van die roem haar fantasti sche - carrière opgaf om te trouwen met dë Oostenrijks- Tsjechische 4 grootindus- tried Wilhelm [Ginzkery. Zij j leefdejaren- lang gelukkig met hem in het Pu? s Bohemen, yo! met kostbaarheden, die. zij als geld beleggingverzamelde, toen zij als zangeres zoveel geld verdiende. Toen haar man in 1934 stierf, bleek zij alleen over inhet grote huis. En op een nacht is zij, Joodse, slechts roet.;, een koffertje lijfgoed gevlucht, voor de, nazidreiging, die haar werkelijk naar het leven stond. Terug in Holland. Zij werd vi. weer Nederlandse van .nationali teit. In 1940-~4o ondergedoken. Toende; bevrijd ing kw am. was zij een. vrouw, dieniets bezat in Ne-, derland, maar, in.: Tsjechoslowakije Juüzen eh een inboedel,die ai- vóór: de oorlog voor een mil- .liocn verzekerd was. Van dat ogenblik af - trachtte-zij haar: bezat terug tërknjgénJ De -huizen kreeg zij/ook terug. Maar met de inboëdel washét moeilijker die was door'de;gestaoo destijds als. joods bezit' gëconfisceerd;Maar een Sudetenduitse neef -kocht die inboedel voor betrekkelijk weinig gèld van de Gestapo terug. Toén de Russen kwamen cm Tsjecho slowakije te bevrijden, in '45 pleegde deze neef zelünoord en zijn bezittingen, met; de inboedel van mevrouw Culp erbü. werden door dé Tsjechische regering als vijandig vermogen geconfisceerd. Het ging er dus om te bewijzen, dat een bepaald deel van dit Duit se bezit, Nederlands was en toebe hoorde aan Julia Culp, de grote zangeres.. .;l !-">■-' Velen hebben zich alle" moeite gegeven om haar te helpen, minis ters en gezanten. Maar tóen de communistische staatsgreep kwam. leken de zaken, hopeloos- Men bleef werken, reizen naar Praag, onderhandelen, schrijven. En ziet, het grote wonder kwam, in de zomer van 1950 werd in de vol tallige Tsjechische-ministerraad zover was het „geval Culp" al ge komen!; in principe besloten de bezittingen naar Nederland terug te zenden. In September iszy» zeventig jaar, met twee familieleden als getuigen, naar Praag gegaan om ten oven;taan van een .Tsjechische commissie" uit de geconfisceerde Duitse boedel haar bezittingen aan. te wijzen. Toen dan eindelijk aiies was uit-, gezocht ging men terug naar huis. „Wagons nr. zo en zo .veel uit Praag vertrokken". Later is er zelfs nog een wagon nagekomen. Niemand begrijpt precies aan wat of „wie het is te danken, dat alles zo verlopen is. Bij Frederik Muller staat alles nu uitgestald, gerestaureerd, gepoetst, kostbaar, rijk en smaakvoh De opbrengst zal zijn om een beroemde oude vrouw een onbezorgde oude dag te ge- ven. DELFT. De kapelaan A., zijn huishoudster T. L. en een by hem wonende man, zijn hier aan gehouden wegens overtreding van' het devïezenbesluit. Een groot aantal gouden tientjes en gouden dollarstukken werd bij huiszoeking aangetroffen; De gearresteerden, die nadat proces-verbaal was op gemaakt, weer op vrije voeten zijn gesteld, bleken ook betrokken bij een illegale handel in effecten. Het onderzoek van de douane-re cherche strekt zich ook tot andere plaatsen uit. Er zouden reeds 40 getuigen zijn gehoord. Tegen nog meer personen is proces-verbaal opgemaakt. A. is K.K. priester in ruste eh ressorteeertonder een Amerikaans bisdom, A. die zich thanspastoor noemt, heeft in Amerika zijn opleiding gen oten, NIJMEGEN. Ter gel effenheid van huldiging van vijftig trouwe KJLB.-leden, die veertig jaar of een halve eeuw deel van de Katholieke Arbeiders Beweging hebben uitgemaakt, heeft de yerbondsvoorzltter, de heer A. C. de Briiyn, Zaterdagavond in liet Canisiusliuls te Nijmegen een rede uitgesproken over de dingen van de dag. HU verzuimde daarbij niet ïich in uiterst crltlsche zin uit té -laten over wat hij noemde „de reactio naire volgelingen van prof. Duynsiec en baron Van Voorst tot Voorst, die zulk een angst tonen voor de K.A.B, „IVjj gevenhén ónze waarborg," aldus de heer De Bruyn, „dat zij een veilige plaats onder de vleugels van de machtige K.AB. zullen krijgen, wanneer onverhoopt de ontwikkeling der dingen, juist hen in het bUzonder in gevaar zou brengen." Dewey gaat naar het Verre Oosten ALBANY!De gouverneur van de staat New York, Dewey, twee malen verslagen republikeins can- didaat voor het presidentschap en fel tegenstander van de regering, heeft aangekondigd, dat. hij de vol gende maand een reis van 25000 mijlen door het gebied van Üe Stille Zuidzee zal maken. Hij. zal: ook eenbezoek brengen aan het front in Korea, Dewey onderneemt de reis.als burger en op eigen kos ten. President Truman heeft 'de Naar aanleiding van het jongste debat in de Katholieke Volkspartij, waarbij sprake was van de vorming van een rechter-vieugel in deze par tij, sprak de KAB-voorzitter van „de aanranding, van de positie van de arbeider door opposanten, die zich weer terugtrekken in de spe lonken ven reactie en conservatisme van voor de oorlog." De arbeider, zo vervolgde hij, denkt er niet aan weer terug te vallen in de onsociale toestanden van vijftig jaar geleden. De KAB werkt onder kerkelijke instemming naar vaste beproefde beginselen, aan het behoud van de sociale positie van de arbeiden Hun. die de progressieve belas- tingpolitlek becritiseren, wilde spre ker herinneren aan de Vastenbrief van het Nederlandse Episcopaat 1950, waarin gewezen werd op de morele en sociale plicht offers te brengen voor de gemeenschap. Wil men sociale rust én vrede, zo riep de heer De Bruyn uit, dan moet ook de socia:e zekerheid ge waarborgd zijn. De. KAB is door critici de samenwerking met het NW verweten, zoals men de KVP de samenwerking met de- PvdA ver-, weten heeft. Deze samenwerking is echter door het Episcopaat goed gekeurd. Bcwendien: wat zouden! wij beleven ais KVP en PvdA in dë oppositie werden gedreven? De KAB wil met alle standsorga- nisaties samenwerken, maar .laat zich door 'niemand verguizen of zich in. zijn rechten, beknotten, aldus voorzitter De Bruyn. „Dit is de Grote Markt in Delft," zei de fotograaf vanmorgen. Nu, daar twijfelen we geen ogenblik aan: dat mooie raadhuisje, het standbeeld wan Hugo de Groot..'t is. Delft hoor en of! Maar die gebakkramen, draaimolens, griezelpaleizen en schiettenten? 't Lijkt wel kermis. „Dat klopt," zei de man ran 't vogel tje, „ze zijn.daar in de Prinsenstad aan het -tuieren en zwaaien; Delft is een der eerste steden waar; de kermis werd ingeluid." Dat laatste laten we voor rekening van de foto graaf, misschien:loos Lutjegast wel eerder. Maar er. wordt weer kermis gevierd in het land, da's zeker. Wie lust er een oliebol? e w-»-, re*s goedgekeurd on het ministerie filosofisch afwachtend, wat er nu van Buitenlandse Zaken heeft voor zou gebeuren. En ziet, in Januari "e nodige faciliteiten gezorgd, van dit jaar kwam het telegram Momicrjproces in R i 't ipt - BOEDAPEST. De medebe- Maagüen van aartsbisschop Grösz hebben zich Zaterdag hoofdzake lijk beperkt tot het bevestigen van zijn; Vrijdag afgelegde verklaringen waarnaast'zij zowel de kerkals de buitenlandse diplomatieke verte genwoordigingen beschuldigden. Endredy, de voormalige pastoor van Zirc, bekende in 1943 het Va- ticaan om financiële hulp voor de Hongaarse fascisten in balling schap 'verzocht- te hebben. Een andere beklaagde, Pongracz, "die werkzaam is geweest bij de Amerikaanse legatie, gaf toe ge sp iann eer d te hebben. .De priester Vezcr bekende een terroristische groep te hebben op gericht om zoveel mogelijk Sowjet- - Russische soldaten te doden. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De hele West- Europe.se politie is nog op zoek naar de 22-jarige Piet Bruin, die 113.000 van de gemeente Am sterdam heeft gestolen en- ergens in Nederland, in West-Europa of wie weet waar anders verblijft. Men hoopt de man zo spoedig mo gelijk te vinden,, daar ..dan de kans nog groot is, dat men een belang rijk deel vaq zyn;buit aan de ge meente terug kan geven; Na de publicaties in de kranten kreeg de politie een aantal tips van mensen, die menen hem kort gele den nog gezien te hebben. Zondag ochtend werd na een telefonische tip de politie gealarmeerd voor een klopjacht in de Peel, waar men hem gezien meende te hebben. Het bleef echter zonder resul taat. (Van onze correspondent) OTLVERSUM. Op vrU grote schaal zyn in Hilversum de gevolgen merkbaar geworden van de huidige vefkoopstop in de textielbranche. De tapijtweverijen, waarin 1200 mannen en 200 vrouwen werk vinden, zijn voor een grooti.dceï stil bomen te liggen. De grootste wevery. de „Veneta" („Verenigde Nederlandse Tapijt-industrie"), heeft voor het grootste deel van haar personeel een wachtgeldregeling aangevr^ vd by het wachtgeld- fonds voor de textiel in Tilburg, dat een wachtgeld -* 80 procent van hét baslsloon garandeert. Deze wachtgeldregeling zal mlns\ :tts zes weken duren. Er zal een gedeelte van het personeel nog 35 uur per week bl|jVen werken en een kleiner gedeelte 17 uur per week. Ook C. v. d. Brink's Tapijt Fabrie- plaatste orders hèeft de rnoeilljkhe- ken, de: weverij die nog maar kort der. in detapijtbranche vergroot en geleden.herbouwd werd na een enor- j verhaast. Enkele pessimisten zijn van Enkele fraaie speciminavan de inboedel van de in de twintiger jaren beroemde Nederlandse zangeres Julia Culp, die op 3 Juli bij Frederik Muller te Amster dam zcl worden geveild. Het is een gedeelte van haar kostbare bezitdat uit Tsjecho-Slowakije naar Nederland kon worden overgebracht. (Advertentie LM.) Mimbardt'j Hoofdpijnpoeders.Doos 45 cc. BRUSSEL. „Minister rp resident Pholien is naar Zuid-Frankrijk ge gaan om met Koning Leopold de bijzonderheden aangaande diens aftreden; te bespreken. Dr Drees opent tehuis van Natuurvrienden EERBEEK. MinLter-presi- dent dr. "W. Drees heeft Zondag een huis van de Natuurvrienden te Eerbeek geopend. Dit tehuis, ge vestigd in het buiten ,'t Hallsche Huil" wordt door -Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling ge ëxploiteerd. Het wordt. AJ3.K,-buis genoemd ter. nagedachtecis van dë socialistische schrijver A. B. Kleefe- koper.. v' DRUMMEN, Zondagmorgen om tien minuten voor vijf is op de over weg nabij het ApeldoomsDierens kanaal te Dieren een personenauto .door een/trein gegrepen en in het kanaal geslingerd.' Twee der; inzit tenden konden tydig uitstappen. De derde kreeg daar geengelegenheid meer voor. Zwaar gewond en bewus teloos werd ho door een paar henge laars uit het water gehaald. Nadat zyn collega's kunstmatige ademha ling haddén toegepast is het slachtof fer in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Velp vervoerd. Dé'.inzittendèn van: de wagen wa ren drie./EBLB-O^ers: .uit Velp, die ootraden-als verzorgers bij een wan deltocht, die de Velpse sportvereni ging Olympia Zaterdachtnacht orga niseerde. Bij.het passeren van de vlak voor een. spoorbrug gelegen overweg, sloeg plotseling de motor af. Twee EJLB.O.-ers trachtten te vergeefs de auto van de rails te du wen. Een naderende kolentrein, die van Zutfen op weg was naar Arn hem, botste op de auto en schoof de- zede spoorbrug op. en vervolgens het ■water in.'De spoorbrug werd daar bij .ernstig' beschadigd. De nieuwe euto werd totaal vernield. Hetslachtoffer is de heer P. de G. uit Velp. Hijkreeg een. hersen schudding, alsmede een bekken- en een schouderfractuur. Dr. Prakken uit Diérën.was spoedig op de plaats van het ongeval om de twee ongé- déérde E.H.B;0.-ers met een zuur stofapparaat te assistereit Het treinverkeer ondervond 35 mi nuten vertraging. Vertraging op traject Zwolle—Utrecht UTRECHT,— Tijdens het ran geren - is vanochtend om half ne gen even burten het station Zwolle een diesel-electrisch treinstel ont spoord. Het baanvak Zwolle— Kampen raakte daardoor versperd. De dienst op dit traject wordt nu met bussen onderhouden. De trei nen van Zwolle naar Amersfoort móeten rijden via het Zwolse ran geerstation, hetgeen een omweg betekent, waardoor de treinen een vertraging van twintig tot veertig minuten hebben. De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend. WILLIAMS VLIEGVELD (Arizrma) De uitreiking van bet vliegbrevet aan 33 Nederlandse straalvliegers op de militaire luchtbasis Williams bij Chandler in Arizona, droeg Zater dag een bijzonder karakter- doordat zij werd bijgewoond door het Utrechtse echtpaar 'Borgsteyn,.welks zoon Jos bij de opleiding nummer, één werd. Het. Amerikaanse week blad knickerbocker" maakte, in samenwerking met de Pan American Airlines hun overkomst naar de Verenigde Staten mogelijk en het departement, van Defensie te Wash ington zorgde er voor, dat zij een dag bij hun zoon konden door brengen.. Zevenduizend mijlen legde het echtpaar Borgsteyn door de lucht af om deze korte vreugde te beleven. Het 'was' een reis vol onvergetelijke indrukken. Maar al het overstelpen de nieuwe,dat zij op. hun tocht te zien en te verwerken' kregen, viel in het, niet tegenover de blijdschap en de ontroering /dié zich van de ouders meester maakte bij het weer zien van hun zoon. Zy. waren trots op sergeant Jos, die bij al zijn trai ningsgenoten, Nederlanders zowel als Amerikanen,' populair bleek en ook bij zijn superieuren in een goed blaadje bleek te staan. - De plechtigheid, die de Borgsteyns bijwoonden bestond uit een parade op het vliegveld van het volledige cadet ten corps voor de groep gegra dueerden. Daarop volgde een imr posante show van 24 i straalvliegtui- MONROVIA. Ongeveer 120 kilometer ten Noordenvan Mon rovia (Liberia) heeft men de resten gevonden van de Constellation: van de Pan' American Airways, die, op weg van Johannesburg naar New York, sinds Vrijdag vermist werd. Een reddingsploeg heeft de wrak stukken over land bereikt, Men vond. de -verkoolde onherkenbare lijken -van 28 inzittenden. Er be vonden zich in het geheel 31 passa giers en 9 bemanningsleden nan boord. Er zijn geen tekenen van overlevenden. gen, waarhij vier z;g. Acroflyers verbluffende staaltjes van lucht-- acrobatiek ten beste, gaven.- Ten slotte volgde de plechtige uitreiking van de brevetten en. 'onderschei dingstekens. De heer dr. JY G. dé Beus, Nederlandsgevolmachtigd ge zant te Washington schetste de be tekenis van deze training van een internationaal vliegerscorps in het kader der Atlantische verdediging. Hij .onderstreepte daarbij Neder lands bereidheid ondanks grote eco nomische offers aan' deze training deel te nemen. Dertien Hollandse straal vliegers mag men over een paar dagen in het vaderland tèrug verwachten. Hun plaats wordt dan ingenomen door een; nieuwe groep,, die thans een elementaire training op de basis 'Goodfellow in Texasachter de-rug heeft. De jonge Borgsteyn zal op een ander vliegveld nog een schiet- opleiding volgen. DEN 'HAAG.Öp Zondagmor gen telde „Hptel. des Indes" een zeer gelukkige en tevreden gast, namelijk Leopold Stokowski, de beroemde dirigent. Hij kwam vrij dag tot de ontdekking, - dat' écn partituur, die nodig was voor de repetities van eenconcert, dat Woensdag 27 Juni gegeven móet worden, in New York was blijven, liggen Goede raad bleek ditmaal niet duur. De telex met New York ratelde een poosje en toen/ wist men daar, waar de partituur ge vonden kon worden. „We halen' .het wel even, mijnheer Stokows ki", luidde het antwoord van ac tieve KLM-ers in de Nieuwe We reld. /Zaterdagmorgen nam een der zilveren K.L.M-vogels hét kostbare bundeltje muziek aan boord en" Zondagmorgen werd het door een speciale koerier /aan de dirigent overhandigd.: - me brand, heeft een wachtgeldrege ling vooreen grootgedeelte van haar personeel aangevraagd. Zelfs zou de directie van. deze fabriek over wogen hebben dertig jongens te ont slaan. In de weverij van Fokker is een wachtgeldregeling al voor een gedeelte een feit geworden. "Werkge vers en werknemers.hopen, dat deze toestand na zes weken weer wat nor maler geworden zaJ zijn en er weer c.on afzetgebied- zal zijn ontstaan. Vooral het annuleren door het bui tenland van xeeds in Hilversum ge- DEEMEN. Ruzie om een geld kwestie was oorzaak, dat een man Zaterdag trachtte zijn vrouw te ver moorden en daarna zichzelf levens gevaarlijk wondde. Buren die af kwamen op luid gegil troffen, het echtpaar B. in een hevige worsteling aan.Met een priem bracht deman zijn vrouw steken toe. Een - buur vrouw slaagde er. In hen té scheiden! Terwijl zy zich over^ de-hevig bloe dende vrouw ontfermde, rende de man naar-de keuken, waar hij een mes greep en zich in de hals sneed. Hij verloor zoveel bloed dat voor zijn leven wordt gevreesd." De ver wondingen van de vrouw zijn niet levensgevaarlijk. Zij wordt ia de- woning van de buurvrouw ver pleegd...t y. ""p".,j - Uit het poli.tie-onderzoek bleek. dat het echtpaai' dat in Diemen gunstig, bekend, staat" -Y-.; even na negen uur "in de slaapkamer ruzie kreeg "over geld. De. opgewonden man greep zijn vrouw bij de keel en probeerde haar te wurgen; Zij wistzich los te rukken; waarna hij met een priem op haar afkwam. Bij haar vlucht duwde hij haar van de trap. Beneden deed'hij opnieuw een poging haar te vermoorden, maar óp dat moment kwam debuurvrouw -binnen.:,;; /-' mening, dat het met een wachtgeld- termijn van. zes weken nog niét afge lopen-is en dat er ernstige offers ge bracht zullen moeten worden. NEWPORT NEWS (Virginia). Amerika *s nieuwste luxe passa giersschip, de 51.500 ton metende „United States", is Zaterdag ge doopt en tewatergelaten. Veiwacht wordt, dat het schip de volgende, zomer,op de transatlanti sche dienst in de vaart zal. kunnen worden gebracht. Duizenden mensen waren ér ge- tuige van hoe mevrouw Connally, de echtgenote van dé voorzitter van de senaatscommissie/ voor de bui tenlandse betrekkingen, het schip, In een' verzengende hitte met een fles champagne doopte. De „United States"! het -grootste en snelste schip, dat ooit. in de V-S; gebouwd is, kost niet minder dan 70.000.000 dollar. Het zal accommo- datie hebben voor2000 passagiers en een bemanning van 1000 koppen. De snelheid moet volgens het bouwconctract 30' knopen, bedragen, maar deskundigen zijn van mening, dat het veel sneller zal kunnen, va ren. Sommigen zeggen zélfs, dat het transatlantische snelheids- record van de" „Queen Mary" zal kunnen breken. Het nieuwe passagiersschip is/zo ontworpen, dathet in tijd van oor- log als troepenschip zal kunnen die nen, verklaarde John Franklin, di recteur-generaal van de United States Line, de maatschappij, die het schip heeft besteld. Senator Tom Connally zei, dat het schip een gehele divisie naar eLke haveri ter wereld zou kunnen bren gen zonder onderweg brandstof in te nemen. Komt Santrina Manzani uit Rotterdam? De vreemdelingenpolitie te Am sterdam ontfermde zich vorige week over een ,Jtaliaans" meisje, dat op gaf Santrina Rita Manzini te heten. Reeds direct rees bij de politie het vermoeden, dat deze jeugdige zwerfster ze moest IS d 19 jaar oud zijn best een Hollands meisje kon zijn. Een employ van het - Ita- laanse consulaat .in Amsterdam, die te hulp wü3 geroepen, stelde name lijk direct vast, dat: het Italiaans, dat Santrina sprak iriaarihcel weinig met Italiaans overeen kwam Het meisje maakte het de politie op allerlei manieren lastig. Zij wei gerde, inlichtingen te geven, weiger de zich te laten fotograferen en sloegtenslotte de inventaris van een cel pp het hoofdbureau kort ën klein, zodat zij. naar het Huis van Bewaring in Amsterdam moést wor den overgebracht. Inmiddels', waren haar foto eh signa lement gepubliceerd en hetgevolg was, dat Zaterdagavond eh Zondag de politie van iemand uit Amsterdam- Zuid, en van iemand uit Zandpoort de .mededeling kreeg, dat deze „Ita liaanse" ean zékere J. M. uit Rot terdam moest zfjh: De Rotterdamse politie is echter tot ontdekking ge komen dat het- doorde Amsterdam mer opgegevenadres in Rotterdam niet., bestaat. Ook het telefoonnum mer, waaronder de tipgever naar hij zeide te bereiken zou zijn, is niet juistDe Zandvoorter, die zich he denmorgen zou melden voor nadere inlichtingen heeft niets meer van zich laten horen. BRUSSEL. Volgens de „Gazet van Antwerpen*': ligt het in do be doeling van de! regeringen van Ne derland, Luxemburg en België, om in de loop van., de maand Juli een officieuze ministeriële conferentie te beleggen, waarop alle vraagstukken, die verband houden met Benelux, zouden worden besproken. Men zou deze bijeenkomst opvatten als een gelegenheid voor een vrijmoedig gesprek tussen' de bevoegde mi nisters, waaruit mogelijk een over eenkomst kan groeien voor een offi ciële Benelux-conferentie, die een regeling zou treffen inzake de wa terwegen, de betalingsbaluns, en de laodbouwkwestïe, en naar men hoopt een beslissing zou kunnen treffen aangaande de definitieve af sluiting der Benelux-Unie. Van Ne- derlandse zijde kan men ens hier van geen bevestiging gevén. WILLEMSTAD (Cura?ao). De beiaard ,De vier Koningskinderen' wordt met een tanker van de Ko ninklijke Shell gratis naar Cura sao vervoerd. to GROOT EN ZO RIJK wordt de kersenoogst dit jaar, dat de takken hun zware tost uaak niet- dragen kunnen en van de bomen scheuren. Zelfs de oudste kersenkwekers kun- 2ich niet herinneren ooit zo'n .qetoicht aan het hout ie hebben gezien. Behalve met het „keren" van snoeplustige vogels, door druk ratelenheeft men ook handen vol werk om de zwaar beladen takken te stutten. ANTWERPEN. ^Zondagmor gen heeft het autobuspersoneel een waarschuwingsstaking gehouden, 's Middags was de dienst weer normaaL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6