Robinson in Berlijn gediskwalificeerd Nestor reclame-adviseurs viert 70-ste verjaardag Zilveren Anjers voor drie Nederlanders Bij pblitie zij 55 jaar de maximum leeftijd Sugar'Ray door woedendpubliek met flessen bekogeld Eerst een ovatie.... Telefoontarieven gewijzigd Fenix I cn II in gebruik Verdienstelijke culturele werkers door Prins Bernhard-fonds onderscheiden Scheepvaart BURGEMEESTER OUD: runsuger regeling jhc*c*-.. l^Eensterwordt 1 geboren" n Maandag 25 Juni 1951 7. BERLIJN. Het Berlijnse bokspnbJick cn de befaamde nngerbokaer Sugar Ray Robinson hebben In de Waldbuhne Arena de sensatie van het •jaar beleefd. Sugar Ray werd» nadat h(j zijn Duitse tegenstander Hecht reeds in de eerste rondo had gevloerd, in de tweede ronde gediskwalifi ceerd wegens ..kidney punches" <stoten in de nierstreek). Het Dnitse pu bliek was hierover zo verontwaardigd, dat Het Ray en ztfn indrukwekkende stoet helpers woedend begon uit t© schelden en met flessen en andere voorwerpen te bekogelen. Vanmorgen is de diskwalificatie van Robinson weer ingetrokken. De Wcst-Dufise bokscommissie heeft nu beslist, dat de wedstryd „onbeslist" is geëindigd. Toen Robinson in de ring ver scheen voor: zijn partij tegen dé Westduitser Hecht brachten- de «30.000 toeschouwers hem een ova tie. Maar de stemming sloeg totaal om na de eerste ronde. Halverwe ge die ronde plaatste Robinson 'n lange rechtse waardoor Hecht ge vloerd werd. De Duitser greep naar zijn rug. en kromde zich van de pijn. Kort .daarna luidde de gong, maar niemand' wist of dit het einde van de ronde betekende dan wel een officiële interventie. Via. de luidspreker werd toen in het .Duits aangekondigd dat de wedstrijd voor een paar .minuten onderbroken zou -worden. Terwijl dokters zich '■bezig hielden met Hecht, die naar zijn hoek was ge- dragen, :en ook zijn helpers: druk aan het werk warenom hem weer 'fit te krijgen,", begon, het pubiek te joelen en begaven politieagen ten* zifch-naar de^h'g.'iö^dö 'enor- ffle openlucht arena. Plotselingbeval--de scheidsrech ter dat allen de zing moesten ver laten, en kwam fiecht, nog lang niet hersteld van4 de-eerste treffer, naar het midden, van de ring. Ro binson/ die "aanvankelijk een nogal. - nonchalante houdmg had aangeno men, stormde -nu;'-als een -woeden de panter op clëDuitser af en bombardeerdehéni 'mét' ^'.rechtséh en linksen, in zo'n'snel' tempo, dat slechts enkele toeschouwers, vlak biï:;'de ring,, er het oog op konden houden. Evèri. slechts bleef/'Hecht 1 op 'de/been,, toen Jzonk -hij voor'1 de tweede maal ineen. Politieagenten omringden de we reldkampioen en o zijn stoet van vrienden en verzorgers, en dat was nodig ook, want-alhoewel de luid sprekers voortdurend tot kalmte en discipline-aanmaanden, brak een hels lawaai los en begon men het gedeelte van de ring, waar Robin son zich bevend, met flessen en andere voorwerpen te bekogelen. In een cordon'van 30 agenten, die zich met stokken een doortocht baanden, werden Robinson en de zijnen uit de arena geleid. Robin son, verbijsterd en woedend, be greep niet wat men hem verweet cn schreeuwde terug naar het pu bliek dat opdrong en hem uit schold op zijn weg naar de uit gang. Hecht werd met een geroken rib en nog andere blessures in een zie- kenhuis opgenomen. «NO DECISION" De wijziging ..'in' „no decision" („geenuitspraak") gebeurde nadat Lew Burst on, de vertegenwoordi ger van. Madison Square Garden in Europa, -namens. Robinson en zijn manager, geprotesteerd had. De bokscommissie verklaarde dat de diskwalificatie van Robinson niet gehandhaafd kon worden en dat de beurs vande /Amerikaan (ruim 50.000 gulden) volledig zou wor den uitbetaald. Voorts stelde zij vast dat de scheidsrechter Robinson onmiddellijk naar een neutrale hoek had behoren te sturen, en dat de pauze tussen de eerste en de twee de ronde te lang was geweest. Ook had de scheidsrechter de Ameri kaan moeten waarschuwen onmid dellijk nadat deze zich, naar zijn mening, aan een foutslag had schul dig gemaakt. Op.de records, van beide boksers zal achter de wedstrijd „geen uit spraak" worden vermeld. NU TEVREDEN Robinson,, die te Frankfort ver toeft, gaf zijn tevredenheid te ken nen over het besluit van de Ber lijnse bokscommissie. Het speet hem dat de wedstrijd tegen Hecht op zo'n onaangename wijze was ge ëindigd. maar hij ontkende dat hij zich aan nierstoten schuldig had ge maakt. De vrouw van de wereldkam pioen, Edna Robinson, die tijdens de wedstrijd vlak bij de ring stond, zei dat ze een paar flinke opstop pers b ad gekregen van woedende toeschouwers. Robinson zelf deelde nog mede dat hij vóór zijn terug keer naar Amerika een kleine 100.000 dollar aan het .Damon Runyon kankerinstituut zou doen toekomen. •- ..- DeBeierse promotor Taler zeide dat bijbereid was een ontmoeting Robinson—Hecht te München. te or ganiseren; en dat het Beierse pu bliek dan zeker nietzo'n schande lijke houding zou aannemen als de Berlijnse.toeschouwers gisteren. Ro binson van zijn kant had reeds'te kennen gegeven dat hij altijd klaar stond om andermaal tegen Hecht te boksen, alleer. niet in Duitsland. Voor ce telefoonnetten Baren- drecht, Bergschenhoek, Berk el, Co- pelle a. L Ussel, Kethel, Krimpen, Lekkerkerk, Maassluis, NLeuwer- kerk a. d. -Ussel, Ouderkerk a. -d. IJssel, Oud-Verlaat, Poortugaal, Rhoon, Ridderkerk, Vlaafdïngen eh Zevenhuizen zal in het tijdvak'Juni -—September 1951 voor gesprekken, welke langs automatische weg - tot stand kunnen worden gebracht een nieuw tarief worden ingevoerd. De aangeslotenen van deze netten ont vangen van; de Telefoondienst tijdig een aanvulling op de telefoongids, waarin, het nieuwe tarief is aange geven, alsmede een bericht, op wef- ke datum dit/ zal ingaan. Dertig auto's genoeg voor bedrijfsvergunning In een zeer uitvoerig schreven aan de gemeenteraad zetten B. en W. nSteen, hoe zij ertoe' zjjn geko- meii, voortaan een aantal van 39 auto's, die aan keuringseisen vol doen, voldoende te achten voor het verlenen van een bedrijfsvergun ning aan een huurauto- en taxi-; •onderneming. Dé prijsaanwijzing van de taxa- meter moet te" allen tijde duidelijk afleesbaar zijn (de taxameters. .be hoeven/dus: niet buiten.' het rijtuig te worden 'aangebracht) De verordening op het vervoer met huurauto's "en taxi's zal dus nu kunnen worden gewijzigd en bijge werkt. Vanmorgen heeft de wethouder van Openbare Werken», de heer A. van Kranenburg, de loodsen Fcnix I en II aan de Rijnhaven -officieel overgedragen aan dc wethouder van Financiën en Havenwerken, de heer J. van Tilburg. Dit ten teken, i dat de loodsen voltooid waren eo datde ene gemeentelijke dienst ze aan de ander overdraagt. Een nièu- we fase in de wederopbouw van de terreinen rond; de Rijnhaven is hier mede iiu afgesloten. De;loods Fénix-I is in gebruik bij de firma Van tTden. Fenix II wordt nog door verschillende andere"' be langhebbenden gebruikt. De totale oppervlakte van de 'loodsen met-de verdiepingen bedraagt ruim 27D00 vierkante meter, /de totale! opslag ruimte die óp 'dit nieuwe haventer rein/ vrij komt zowel .binnen, als buiten biedt-plaats aan niet min der dan 126.000 ton. -.'in-' de kleinste loods, de Fenix I, is een ketelin- stallatie gebouwd, waardoor :het mógelijk' is; om katoenop te slaan. I Ëen bijzonder aantrekkelijke ca n- i tine, waarvan dé" exploitatie berust bij' de volksbond, biedt de arbeiders de gelegenheid om in een behoorlij ke omgeving hun brood te eten. Verder zijn er in. de loodsen nog kantoorruimten, garages, toilet en kleedlokalen cn een fietsenstalling. Gf Volgens opgave van Dirkzwa ger's Scheepsagentuur N.V. te Maas sluis zijn; gedurende de afgelopen week 299 schepen metende 496.180 n.r.t. de Nieuwe Waterweg binnenge komen tegen 314 schepen, metende 549.073 n.r.t/ iri dezelfde week van I 1950. Sedert 1: Januari 1951 zijn aan- gekomen 6964 schepen metende i 11,337.049 n.r.t. tegen 6465 schepen metende 9.660.388 n.r.t. in dezelfde periode van. het vorig jaar. Het; op 24 Juni 'savonds bin nengekomen" Noorse ,m.s. Silja, ko mende van La Laya, geladen met erts, is het 7000ste schip dat in 1951 de Nieuwe Waterweg is gearriveerd. Cargadoor is Kersten enHunik en Co. te Rotterdam. In 1950 was dp 6 Juli het Zweedse s.s, Glitt van Runskar met zinkerts, cargadoor Hudig en Veder te Rotterdam het 7000ste schip. Javaanse vliegerwedstrijd in Rotterdam De Javaanse bedienden van de Koninklijke Rotterdamschc Lloyd zijn. op het. ogenblik in het „Kraton" hun verblijf bij deze maatschap pij druk bezig met knippen, plak ken en meten, want voer Dinsdag middag a.s. is' er.; voor, hen een vlie gerwedstrijd georganiseerd. De makers van de .mooiste exem plaren zullen beloond worden -met een geldprijs en daarna om circa half vier gaan „de vliegers dë lucht in".'/ - Op het terrein van Zwérte- meer te Klazinaveen heeft het Ne derlands,Brandweer-elftal met 2—1 van hét Drents KNVB-elftal gewonnen Bénja min De heer L. B. Benjamin, direc teur van het erkend advertentie bureau Benjamin, viert vandaag zijn. 70-ste verjaardag. In verband met zö'n hoge leeftijd heeft de heer Benjamin zich aan huldebetoon onttrokken door een reis naar het De: heer Ben jamin; die als nestor dor re clame-advi seurs in Rot terdam zeer gezien is bij collega's en relaties, stamt uit een familie van reizende circusartisten. Vanaf zijn vierde jaar reisde de heer Benjamin met zijn ouders mee door binnen- en buitenland. Een moeilijkheid voor de kinderen van het gezin Benja min was het verkrijgen van on derwijs. Dit werd opgelost doordat de ouders 's winters een vast en gagement bij een revue aannamen, zodat ce kinderen dan op school konden gaan. 's Zomers gaf de moeder van het gezjn zelf onder wijs. Wat de kinderen aan school onderwijs. eventueel tekort kwa men, .werd echter ruimschoots ver goed do or prac tische ervaring. Tot zijn 18e jaar werkte de héér .Benjamin 'als circusartist, toen. moest hij de piste, verlaten wegens eën gescheurde spier. Zijn moeder had hem echter/ het vak van kap per laten leren, wat kon doordat de heer Benjamin onderwijs kreeg van-.de/ toneelkapper van het cir cus. „Daardoor kon de heer Benja min als volleerd' kapper in Rot terdam in dienst treden. In deze periode heeftde heer Benj amin een grote ervaring en veel men senkennis opgedaan. Na twee jaar. werd. hij/opgeroepen voor militaire dienst en moest hijzich voor het eerst van zijn leven aan een zekere dwingende regelmaat onderwer pen. Toen hij de militaire dienst vaar wel kon zeggen,-gjng hij als verte- (Van een onzer verslaggevers)' AMSTERDAM. In een bijzon dere vergadering van het bestuur van het Trlns Bernhardfonds in het gebouw van de Nederlandse Han- del-Maatschappij - te Amsterdam heeft prins Bernhard vanmiddag de zilveren anjers 1951 uitgereikt aan drie personen, die "belangrijk werk voor het Nederlandse cultu rele leven hebben verricht, nl. de heren prof. dr. Ph. A. Kohnstamm, W. J. H. Muller en K. ter Laan. Prof. Kohnstamm. die het vorig jaar 75 is geworden, promoveerde in. 1901 aan de. Amsterdamse uni versiteit tot doctor, in de wjs- en natuurkunde. In 1903 werd iüj aan dezelfde universiteit tot buitenge woon hoogleraar in de thermodyna mica benoemd. In 1919 werd hij' aangesteld als bijzónder hoogleraar vanwege .de Mij/ tot Nut van- 't„ Ai- gemeen in' ;.de paedagogiek te. Utrecht. In de/oóVlog werd hij door de Duitsers uit zijn: functies-ontzet. 0|> 13 Juli 1948 legde hij zijn hoog leraarsambt neer. Van zyn hand verschenen talrijke publicaties. waarvan.de bekendste zijn: „Het waarheidsprobleem" (1925), Per soonlijkheid in wording" (1929) en „De heilige" (1931). „Een diepzinnig denker, conse quent belijder van streng-bijbels Christendom, mild en beminnelijk opvoeder .democraat in de beste zin des woords". aldus heeft de beer D. L. Daalder .eens /zyn f persoonlijk - ;héid:.ê^hëts0;/ De heer J.' H. Muller, beter be kend "als Pim Muiier ;is de/ nestor ■van dé Nederlandse sport. Hij werd in 1865 /.in Friesland geboren. De functies.die hij heeft bekleed gè- d urendezijn lang en- uiterst werk zaam leven zjjn te veel om op te noemen. Hij was (en is) journalist, schrijver van levensliedjes, expert van de. binnenvisserij, gehaeloog, te-, kenaar, schilder, voetballer en schaatsenrijder. Hij was medeop richter van de K.N.V.B. en nam deel aan athletiek- en wielerwed strijden. In-U8 startte hij voor-de eerste elfstedentocht. De heer Kornelis („Klaas") ter Laan is de eerste .rode" burge meester van ons land geweest. genwooraiger bij een cacao- en chocoladefabriek werken. In 1911 maakte hij kennis met de heer Max Nunes, pionier op het gebied van: réclame, die hemzeer veel heeft geleerd. In 1917 vestigde de heer Benjamin zich zelfstandig. De';heer: Bénjafnin/'is fvari/irieïiing, .dat voor reclame /.meèr nódig is dahféên,'theoretischkennis alleen; Hij w.erkt 'échtergraag samen met jonge mensen en heeft zich aange past aan de moderne eisen van reclame. Aangekomen schepen -';•■ ■./•'./ta/'JtiNi// THELMA Topllla Dordrecht -hout Bergtraship: PSINS WILLEM II Mon treal Maashaven. 7 graan Ahth. Veder; JUILIUS RUTGERS Einswarden Pemts 2ste p. olie v Ommeren; PARKHAVEN Antwerpen Lekhaven THB stukg Ha- venlijn; EENDRACHT Izmir Maashaven 2 gerst Smith; MARCHMONT Swansea "Waalhaven Fr. Sw, kolen RKC; ODER Lichter Hamhurg Pernis APC' olie per slbt WIDDER; DOHLNDA Hamburg Bijl Maassluis bout Nigoca; ELLEN Houaan Waalhaven 72 erts NRV; WIM Londen Binnenhaven stukg Invotra;. BORE 6 Velzen/ Lekhaven ledig Burger; SPEINGDALE Amsterdam Waalhaven 70 - ledig worms; Harriet siedler Gént Waalhaven 73 ledig Worms; HEN- RIETTE Londen Merwehaven 2de gat suiker Lijnzaad; PRINSES BEATRIX Harwich Hoek van Holland; OOTMAR- SUM Houston Merwehaven stukg. Vin- ke; \TLLADIBRUGTNE pepel Waalha ven C. Sw. erts Vulcaan; WANDRAHM Monroria Merwehaven Qd stukg. - Hu lsel./ '-/n'. ■■'.'v-i7"-.1M JÜW OILS Malmo Pernis BPM ledig' van Ommeren- LASALLE Norfolk W.hav 2 kolen Ned. Zw.Schv.,- SEACLIPPÉR Norfolk Waalhaven Fr. sw. kolen Ruys Co: DALHEM' Avonsmoutii Waalhaven Fr. Sw. ledig v. ommeren;. CORALLO Montreal Maashaven 17 graan Muiier: ROBERT MAERSK Antwerpen Merwe- haven. KV stukg. van Ommeren; NOTTINGHAM Swansea Merwehaven SSM kolen; ARNHEM Harwich Hoek van Holland; 'ELLEN Karlstad Dordrecht erts Spedico; WARJO Mal mo Uselhav, O S- Stg. Burger; - BATA VIER Z.Londen Jobskade stg Muller; JO Boston Maassluis lediB Wagenborg:-AT LANTIC WIND "Hamburg Schiedam Wilton ledig Furncss; - CALTEX THE HAGUE Sidon 2e' petr.haven. olie Ruys; SARANGANi :Uvj;rpool/Jjloydkade stg. Ruys; BELGIAN COAST Beckton Waal haven Fr. Sw; cokesbrïes Fumess; -TU- BO Colchester Parkkade ledig Wagen borg; PINIOSHamburg Maashaven 1 ledig Furness. SPRIN«CRAG Londen IJselhavén stg. .r-, f. y. 1 stige economische levensomstandig-: O OOI Tenzij dienstbelang er zich tegen j verzet wordt sedert 1 October 1947 lil vuuroereiaing pensionnerinE op 55-jarige leeftijd i onveranderlijk toegepast, met kans Omtrent de pensloonermg van la- op telkens 3 maanden uitstel voor ger politiepersoneel bevindt zich bij i volkomen gezonden en geschikten. de jongste gemeentestukken een De wervingsstop is voor Rotterdam missive van de burgemeester aan de opgeheven,., zodat, de handhaving van' gemeenteraad dat „als gedragslijn orde en veiligheid weer normaal gebruikelijk was, ook na 1 Maart kan worden. 1943,; dat aonmiddellijk werden ge- Allerlei medische rapporten tonen pensionneerd, zulks na keuring door i aap, dat hart- en vaatziekten toe- de politiearts, zij dié veelvuldig ziek j nemen bij - actiefdienend personeel waren _en die onvoldoende, dienst- na het-50ste'jaar. De getallen.wijzen, orestatzes leverden. 1 hiet -t'iit; van 950 lerior, laoof aetiof prestaties leverden. Eveneens gepensionneerd wer den zij die de wens daartoe te ken nen gaven en bij keuring door de politiearts voor verdere /vervulling van hun betrekking ongeschikt wer den bevonden; Waarnaast, c.: een zeer gering aantal 55-jari- gen, dat door. plaatsing bij bepaalde takken van dienst bezwaarlijk kon worden gemist mitsdien uitslui tend in het belang van de dienst-— werd. in de gelegenheid gesteld het dienstverband, voort te zetten. Dit werd 24 Juli 1944 nog iéts uitge breid, en na de bevrijding milder gemaakt met het oog op de ongun- het üit:„ van 250 leden lager actief personeel boven de 50 jaar doet 13% geen. volledige dienst meer, sedert Januari 1949 overleden bij de actieve ambtenaren boven .de 50 jaren 7 en moesten 8 afgekeurd worden. Verlegging van de voor pension- nering geldende leeftijdsgrens naar boven de 55 jaar is dus niet verant woord. Met het ministerie van Bin nenlandse Zaken wordt gecorrespon deerd over de. dringende wenselijk heid om de pensioenaanspraken van vervroegd gepensionncerdcn te ver hogen» zo, dat aan het eind van hun loopbaan toch ccn volledig pensioen verworven wordt. Anth. «Veder; GREENFINGK Londen Merwehaven stg. VAM; HOOP Shorc- ham Waalhaven ledig Wagenborg: THURINGEN Londen Jobshaven suiker v.a d. Gevel: MBLHOSE "ABBEY Hul! Parkhaven stg. VHA*. ELBE tanklichter Kopenhagen Pernis BPM Vinke per slbt Fairplay 14; EBEN HAEZER Ro chester Arnhem ledig Vermaas; SOEM- BA Gooie Waalhaven THB kolen Ruys; METHAN Krlstlnehamn Dordrecht erts Spedico: BULKOIL Mena al Ahmadi Fernis BFM .van Ommeren; CORMO- RAN Sunderland 2e Kathavén VKM kolen. Ned Zwlts. ATLANTIC OCEAN Dairen Maashaven graan Eurovracht; LUMME KOTKA Lekhaven stg. Bur ger; KONINGIN EMMA Harwich Hoek van Holland Fauvette Londen Merwe haven KV VAM; LYRA Londen Vlaar- dingen Müller (GToningen); SLLJA La Laya Waalhaven thb erts Kersten Hu- nik NIETJWLAND Grangemouth Mer wehaven stg. SSM; -■ SLESVIG Gent Waalhaven ledig" Vola. 25 JUNI SCHIChAU Londen Duitsland vla R'dam suiker Wambersie; RUHR Yx- pila Rijnhaven hout Bergtraship: BA ROK Oslo IJselbav. stg. Burger; WAR REN. FIELD Engeland "Waalhaven le dig James Smith; MERECHÏARO Ge nua Merwehaven. stg. Arm Farina; DUI VEL AND Grangemouth. IJselhaven stg- Burger: BASSETHOUND Rouaan Per- nts BPM ledig van Ommeren; ATONA- LITY Reykjavik Zwündrecht .visolie NBKt PALMA Drogheda Knushavcn le dig AVK; WESTERDAM New York Wilh. kade stg HAL: BRITISH COM MANDER Grangemouth Fernis BFM olie van Ommeren; ALICE MA RIE Swansea Waalhaven kolen RKC; AMSTERDAM Harwich Hoek van Holland; AMITY Petit Couronne PernïS BPM allé v Ommeren; ALBANY kruiser Noordzee Wilh.kadë Marine; JOHN STON Noordzee Parkkade Marine; KENNETH D. Beriey Noord2ee Parkka de, MarineEUROPA EUesmere Vlaar- cingen Ethic, Holster;: NASSAUKAVEN Gothenburg stg. van Uden Lekhaven; DELFINUS Bergen IJselhaven stukg. Burger.'.- EMPIRE PARKESTON Harwich Hoek van Holland; PART SAINT LOUIS Duinkerken Waalhaven van Ommeren ledig; KONINGSHAVEN Cardiff de magnetiseren werf; Waalhaven van Uden lcd:g. Vertrokken schepen 25 JUNI KONINGIN EMMA Harwich; KERM A Palermo: WESTL-AAN Newhaven; MU- RISTAN Londen; ATLANTIS Hull: PTARMIGAN Londen; TON S. Wismar; HULDRA Kindby- IRAN Bilbao; MAR- KAB Middlesbro.; PAVO Domsjo; DO- 'RINDALiverpool ^'-WERNA-'-Stockholm ODA Gothenburg!'HAV-ORN; Bremen: LETITIA.^LYKEaUHou stop./„TEXEL Noordzee; rKOLGA Emden; THUN- DERBIRD /Hamburg:' .MELROSE Leith; SHERINGHAM -/Harwich ORANJE NASSAU TUbury;POSEIDON Herno- sarid: BURY Hull; FENNIA Helsing- fors;NYENBURGH Bremen en Ham burg; MERELAlloa; LUDWIG FRIE- DRICH' Ostermoor; .BERNISSE. Nantes; MARIA SCHRODER Stockholm; OLI- VIAN COAST New Castlé;' CITY'. OF CHICAGO 'Hamburg- EMPIRE PAR KESTON Harwich: BIOKOVO Phila- délphia; ESSODAN Hellerup; GLE- NARTNEYHamburg; SUAVITY Ant werpen CYPRIAN COAST Hull:. LAP WING Londen; KONINGSBERG Lon den'," -M.- 24 JUNI KEMIO Gdynia'EUROLAND Le Ha vre: AMSTERDAM Harwich; JOHN HANSON Hampton Roads. RIKKE SKOU -Oslo; RONALD Lulea; PRINSES BEATRIX Harwich;. BRAT- TINGSBORG Bremen; PAUL REVERE New York;ODER Lichter Hamburg per slbt "Widder; MYLLA Has Tanura;. JULIUS RUTGERS Le Havre;OTIS Stockholm. - 25 JUNI ARNHEM Harwich.' Wind West, stijve bries, kalme zee, bewolkt.i Troepen- en passagiersschepen ./.'/..tiaar'-eni van Indonesië GROOTE BEER pass 24 de Recherche Archipel uaarMelbourne, ORANJE uitg. pass 25 Lissabon haar Port Said.. •'.-• SIBAJAK pass; 24 Thursday Eiland'n. Soerabaya. WILLEM RUYS thuis pass 25 S a bang naar "Aden. GroteVaart -■ y- 'ALTAIR 24 nam. te Bremen; ABBE- DIJK naar Baltimore 25 vm te. Ham burg; ALCYONE 24 te Antwerpen; AL- PHARD 24 nam "J.45 tiur uit de Water- weg naar /zee; AMSTELLAND 24 te Hamburg: ALDERAMIN 24 van Avon- mouth naar Narvik; ALGENIB pass. 25 Dover naar A'dam 25 nam. 8 uur te IJmuiden, verw.; ALUDRA thuis pass. 24 de St. Paul's Rocks naar Las Palmas; AALSDlJK 25 nam. te Tampa; AAL- £UM t) R'dam pass 24 Noordelijk van Turksbsland; AARDIJK 26 te New Or- 1 aoor a j Ludwig 8e me I mans VnociRiisa i itwio mouiawai»!.^ 45 „Ik ben langzamerhand bang ge worden voor prettige dingen." zei Belinda. „Zie je. toen ik met Joe trouwde, was bet alsof een engel op me neer keek cn zei „Geef haar al les"." ..Ik ken .dat," zei Vashvily, „en dan wordt'het je afgenomen." Ze aten. Nadat de tafel was afge nomen. keek hij naar haar en zei „Heb je wat geld nodig?" „Nee. Dat heb ik ook gekregen. Hij liet me al zyn geld na. Ik ben nu rijk." ,,0, dat spijt me verschrikkelijk." ..Je' moest .eigenlijk nooit iemand plagen. Ik plaagde Joe altijd met dat „wild blue yonder" j'e weet tvel uit het lied van de Air Forces." ',;Waar gebeurde het?". „O, in Boontoon, een paar uur hier vandaan. Mag ik je over Boontoon vertellen. Boontoon Field, daar was hjj .gestationnéerd.' We .gingen,naar Boontoon'meteen nadat we getrouwd waTen. in de allereerste plaats is het een stad, die voor de oorlog niets was. Een hotelkamer van vijfenzeventig cent was prachtig. Je kon een suite voor anderhalve dollar krijgen. Boontoon is een stad. waar je niets hebt. Het Is zelfs niet eens een voor stad. Het had een paar oliebronnen en het vliegveld blies bet op tot een stad. Joe zei, dat de Jongens op de dag dat de oorlog over was. allemaal sa men de stad zouden verbranden en de eigenaar van Hotel Boontoon zou- den ophangen. Maar als de oorlog over is zal het er nog wol zijn. Ik gelooF, dat dat het is. dat on9 onder scheid van andere volkeren, we zeg gen hel. maar we doen het niet. En nu. als ik aan dal hoteJ denk. dan ts het de mooiste plek van dc wereld. Dat hoteJ. het Boontoon, Is de plek waar je woont als io geluk hebt. Er zijn zelfs nog slechtere plaatsen. De prijs van de kamers met bad is vijf dollar per nacht voor een tweede luitenant. Ik weet niet hoeveel het voor een kapitein is.. Het bad staat in een hok met een cementen vloer en een douche en de. douche is zo gemaakt, dat"het/water'- schuin naar beneden komt. maar het sproeit naar-de verkeerde kant, zo-: dat je, als je een douche: neemt» het water de kamer binnenkomt Ze geven Je maar een haaddoek cn die leg je op de grond naast bet bad voor het water. Er ligt geen kleed, er staat alleen maar een bed en een stoel, dus als je een douche genomen hebt, dan slap je weer in bed om droog te worden. De WC ls ook in dal hok, en die is altijd nat, omdat de douche lekt Er is een gootsteen in de hoek van de kamer en daarboven hangt een lamp zonder kapje met een heel klein lampje erin. Er hangt er nog een dn het midden van de kamer. Omdat ze weigerden ons.een bed lampje te geven, kreeg Joe een idee en ging uit om een verlengsnoer te kopen en een'spijker en hij maakte het licht zo, dat we in bed konden lezen, .Het verlengsnoer, hangt laag én dus duik je In elkaar als je de ka mer ih het donker binnenkomt; je moet naar het midden van de kamer lopeii en naar de draad tasten om het licht aan tè kunnen doen. Alles is vastgespijkerd. De spie gels zijn aan de muur. gespijkerd. Het vloeiblad ls aan het bureau vastge spijkerd ja. heus \vaar en als je schrijfpapier wilt hebben, moet je naar het kantoor gaan Dat staat op een klein bordje boven het bureau.. 'En als je daar heen gaat, geven ze je twee velletjes dun papier en een enveloppe. -?• :v Als je man er is,/is het niet zo vreselijk/ Alleen als hij er niet is. dan Is. het dat 'wel. ;Dè/ baas van het Boontoon- is meest rechtvaardige man in.de stad, een hele, nette vaderlijke oudé man die bij alles zijn wenkbrauwen op trekt, maar voor tien dollar verkoopt hij je. een kwart liter whiskey en de sigaretten zijn altijd uitverkocht alleen voor een dollar heeft hij wel een pakje en hij vertelt je altijd, wie de wet in de stad zou moeten voorschrijven. Ik ben nooit In Italië geweest, maar de lobby van dat hotel ziet er- uit. zoals ik me een goedkoop huis van verdachte zeden in Italië voor stel. Er hangt een grote koperen kaarsekroon aan een rood plafond en het licht daarvan is heel gedempt. (Wordt vervolgd) Jeans verwacht; ABBEKERK uitg- 26 te Kaapstad verw.- AKKRUMDIJK 25 te Mozambique;ALAMAK thuis 25 te. Aden; ALiOTH pass 24 Boa Vista naar Rio Grande; ALNATI pass 25 Kaap Sao Thome naar Rio de Janeiro; ALPHARD pass 25; Quessant naar Brazilië; AM- PENAN thuis verwacht 26 Kaap Guarr dafui te passeren naar AdqnAMSTEL- DIJK thuis pass 25 Florés (Azoren) n, Havre; AMSTELKERK .24 ter rede van Lagos; AMSTELVEEN 23 v. Galveston naar Nederland;AMSTELVaART pass 23 nam Key West 26 te Galveston ver wacht; AXELDIJK naar New York pass 25 .Zuidelijk van Sable Eiland; ALGHI- BA pass 25 St. Paul's Rocks naar -Bue nos Ayr es- ALMDLTK24,te Vera Cruz; ALBLASSERDIJK 25 te. Havana; AL- HENA thuis 23 te Montevideo; AI-- PHACCA naar New York 23 te Santos; AMSTELDIEP pass 25 Kaap Bougaroni- naar Nederland; AMfjTELPARK 24-van Newport News naar Nederland; ARENDSDIJK 25 te. Norfolk. ARKELDUK 23 te Galveston; AL- KAd 22 te Rio -Grande. BLOEMFONTEIN thuis 24 te Antwer pen; BACCHUS 24 te Ncw York; BE VERWIJK pass 25 de Burling EU. naar Cl vita Vecchia; BXNTANG 21 v. Sin gapore nssr Djakarta; BONAIRE thuis 23 van Ponia Delgada naar: Plymouth; BANTAM 25 te Macassar; .BONTEKOE 24 te Soerabaja; BOSCHFONTEIN 24 te Dar es Salaam; BREDA thuii pass 24 Noordelijk/ van Azoren: BALTuitg. pass 24 Kreta naar Port Said; BENNE- KOM thuis:'25 nam te Curagao. BLOMMERSDJK 23 te New York; BQISSEVAIN.21 te aapstad. CA3MPHUYS ;25 te Macassar; CASTOR 24 te Trinidad;. COTTICA 25 te Barba dos. 'V-'--. DELJSHAVEN pass 25 Victoria. Braz naar R'dam; DELFLAND thuis 24 te Ilh eos: DELFT 24 tc Cristobal: DANAE pass 24 nam Ouessant naar Tanger. DALERDIJK uitg. 23 te Los Ange les EENDRACHT 23 v Izmir te R'dam: EDAM pass 25 Lizard naar New York: EBMLAND uitg. 24 te Itajai. FRIESLAND 26 vjpte Macassar ver wacht; FARMSUM pass 24 Key West n. New Orleans. GOUWE pass. 24 Las Palmas naar 1 Monrovia; GAASTERKERK thuis pass.! 25 Napels naar Genua; GAASTERLAND 25 te Bremen. HOOGKERK 24 te Amsterdam; HEEL- SUM pass. 25 Dungeness naar New Or leans; HEEMSKERK thuis 25 te Duin kerken; HECTOR pass. 25' Malta naar Piraeus; HERCULES 25 te Izmir- HES- TLA 25 te Buenaventura: HYDRA 25 te Antwerpen; HAARLEM 25 te Cartagena; HERA 23 van Trinidad naar Liverpool. HELENA 22 te Callso. IRIS 25 te Gothenburg. JAGERSFONTEIN thuis- pass. 24 Oos telijk van St. Helena; JAPARA pass. 25 Kaap Bougaroni naar Rotterdam; JUPI TER 24 te Haifa; JAVA 24 te Liverpool. KAROSEA 24 van Blak naar Hollan- dia; KERTOSONO 25 te Djakarta; KO- TA AGOENG naar New York 24 te Marseille; KOTA BAROE 25 te Macas sar; K1 ELD RECHT uitg. 23 te Manilla. KATWUK pass 24 db Burling EU. n. Casablanca. LAAGKERK 23 ham. 1020 uur uit de "Waterweg naar Bremen; LOENERKERK 25 'a avonds van Abadan te Rotterdam verwacht; LOFPER5UM 24 nam. te Am sterdam- LAURENSKERK thuis pass. 25: de Bissagos Eilanden, naar Dakar; LEO- POLDSKERK thuis pass. 24 nam. point de Galle naar Aden: lEUVEKERK uitg. pass. 25 de-Burling Eilanden naar Ge nua: LIEVE VROÜV/EKERK uitg. 25 te Port Said; LIMBURG 24 van Los Ance- les naar San Francisco; LINDEKERK thuis 24 van Port Said naar. Hamburg; LUNA 25 te Samos; LOOSDRECHT pass S Perlm naar Karachi; LOMBOK, pass. 23 Luzonstraat naar Los Angeles; LTJT- TERKERK pass. 24 Ceylon naar Madras. LOENERKERK 25 nam: 730 uur te R'damverw, MUIDERKERK 23 te Basrah; MAAS 24 niam. te Amsterdam;MAPLA ver wacht 26 MinLkoy te passeren naar Pon- dicherry; MAASLAND Uitg. pass. 25 Fernando Noronha, 26 te Recife /verw.; MODJOKERTO tiitg. „verwacht-^26 Sa- bang te passeren naar Belawan-; MAAS- KERK thuis pass. 24Kaap Blanco.naar Dover; MARKEN paas. 25 Lizard naar Rotterdam; MELIS KERK 23. .yan-Boxn- bay. 28 /-t^CÖIömbó verwacht\ MOLEN- KERK 'uitg. ;'23.,te/Dakar/'Y-r.-j/ '-v NIOBE 25 nam. te - Rotterdam verw.; NIEUW HOLLAND 25 te Djakarta; NIEUW AMSTERDAM naar New York pass. 25 zuidelhk van Kaflp;Race: NES- TOR 23 nam. van piracus naor Eotter- dsm;Z NOORDAM 25 te: New.. York; NOORDWUK.pass, 23 Ment era naar Ci- Vita Vecchia. j/.'/' Ï'V; NIOBE 25 nam. 10 u. te R dam verw. OVERIJSEL Uitg. pass 24 Socotra n. Cochin; -ORANJESTAD thuis 25 te Ply mouth; OOTMARSUM 23 van'Houston ie R'dam; OBERON pass 24 Kaap Bat- têras naar Turkslsland; ORANJEFON TEIN uitg. pass 25 Finislerre naar T«- neriffe.- ORION 23 van A dam naar Ham burg...- PRINS '.WILLEM II 23 van .Montreal te R'dam- PARKHAVEN' 23 van Ant- werpen te R'dam; PRINS WILLEM VAN ORANJE 23 van Montreal naar R'dam; PLANCIUS 25 te Djakarta; PO SEIDON 24 van Barahona 26 te Cara- pano verw.; PRlNs FREDERIK ..HEN DRIK verwacht 27 Bejle Isle te passeren naar Quebec; PRINS FREDERÖC WIL^ LEM 24 te Cleveland; PRINS PHILIPS WILLEM pass'25 de AzOren:.naar; Deme- rara; PRINS WILLEM V 25 te Mon treal; PYGMALION 23 te Maracaibo. POLYPHEMUS 21 van Palembang n. Saerabaja. - :;v:. - RONDO 23 te Soerabaja; REAEL 24 te Pare Pare; RUN 24 te Hamma; ROTTT pass 25 Kaap Bougaroni naar A'dam; RADJA 24 ter rede van Termi te; HAKI pass-25 Dover, naar A'dam; RIO UW 25 te Bombay; ROEBIAH thuis 25 te Aden? ROSSUM paae 24 de Bur ling EiJ, naar-Vlaardingen. REYNlERSZ .24' te Tegal. :,V;' RAKI 25 nam. van Djakarta te Am sterdam. RIJNKERK uitg. pass 25 Brothers (Rode Zee) naar Aden; SARANGAN 24 van Liverpool te Rot terdam; STAD MAASTRICHT pass 24 ouessant 27 vm 6 uur in de Waterweg verwacht; SALAWATI uitg. pass. 25 üc: Dahlac EOandcn (Rode Zeei) n. Aden; SAPAROEA pass 25 Gibraltar naar ROt- teerdam: SARPEDQN 24 te. New Y'ork; STAD ARNHEM pass. 23 Kaap Sao Vinccnte naar Savons;, SCHLEDIJK thuis pass' 25 Mona Eiland naar Ant werpen: STRAAT SOENDA 24 te Bue nos- Ayres: SOMMELSDIJK naar/Lon den pass 24 Noordelijk van Azoren; SWARTENHONDT 24 te Donggala; SA- MARINDA 23 te Soerabaja; SLAMAT pass 25 Muscat .naar Bahrein; STAD HAARLEM pass 24 Kaap SaoVincente naa*bSas van Gent; STAD MAASSLUIS 24 te Narvik;:STAD VLAARDINGEN 25 te Narvik; STRABO pass 24 Ouessant n Bordeaux; STAD DORDRECHT 25 nam 7 uur van Sfax te Vlaardingen verw. SLOTERDIJK 23 te New York, THEMISTO 25 te Newport News; TA- BlAN 24 tc rede van Singapore; TA» BINTA pass 25 Lissabon naar Amster dam- TAL1SSE 25 te Baltimore; TAS MAN 24 ter rede .van Djakarta; TEI- RESIAS thuis pass 25". Deadalusbank (Rode Zee) naar Suez; TIBERIUS 24 van Port au Prince naar Cludad Tru- jillo; TOMORI naar Baston Mass pass. 25 Zuidelijk"van Cape Race; TOSARI uitg. pass 25 Socotra naar Belawan; TERNATE Uitg.' 24 te Marseille; TRA JANUS 24 te Mobile; TAWALI pass 24 Sabang naar Colombo en New York; TJIFONDOK 24 te Koobe) TJIWANGI pass 25 Cape Padaran naar Singapore. TJIMENTENG 24 te Hongkong, VEENDAM pass 24 nam Scilly naar New York; VAN RIEBEECK 24 te Balik Paoan." WESTERDAM 25 van New York te Rotterdam; WELTEVREDEN pass' 25 Sabang: naar/Djibouti en New York; WrNSUM 'pass 24 nam Las Palmas naar A'dam. TJSSEL 24 van Curagao naar Mobile. ZEELAND pass. 24 Socotra naar Be lawan en Java/ -. .1 ZAAN pass 24 Kiel naar Gefle, Korte Vaart ACTINIA 24 te Londen; ARNOUDS- POLDER 25 vm 3 uur. le R'dam verw.; ALBERT D. 25 te Wamemunde: AL PHA 25 te Kopenhagen; APPINGE- DAM 24 te A'dam; ARAK n. Rouaan 24 ter rede van Havre; AALSMEER. 25 te Londen: AFlENA 23 v. Gothen burg naar Zaandam. BROUWERSGRACHT 23 van Kotka r.aor Ad'am; BIANCA 24 v Casablanca naar Bordeaux; BLUE BOY 24 te Bos ton L.: BIRMINGHAM 24 te Harllngen- BARRACUDA 24 te Calais: 3RANDA- RIS 24 te Warnemunde; BERNINA 24 te Gothenburg: BATAVIER HI 23 ran. Bordeaux naar Casablanca; BREE- HEt.ip 25 van Bremen naax Antwer pen. CANADA 23 van AJaccio maar Lon den; CORONA 25 te Stettin; CERES 24 te Boston L.; COOLHAVEN 24/25 s nachts Köap Sao Vtocente-gepasseerd naar Casablanca; CKONENBURGH pass 24 Ouessant naar Bilbao; CA- LAND 24 te Hull; CELEBES 24 te Du blin; CASANA 23 van Kosehhagen n. R'dam; CARBO 25 te Dubilh; CORNE LIA. B.. 25 te Gent verwacht. DAJE BOHMER 25 vjh. te Oporto; DA CAPO pass. 24 Finisterre naar Amster dam; DE RUYTER 23 te Karlstad; DENI 25 van Newport naar Sousa; DEP A 23 van Gothenburg naar Preston. EMERGO 24 te Londen; EXPRESS 24 ..te Kingslynn; E. EN. A-. SCHEER pass. 24 Oporto naar Casablanca; EL JO 23 te Duinkerken;ERNA 25 nam-' te Rotter dam verwacht; ELLEWOUTSDUK 23 v. Jersey naar Hull- ECHO 24 te Dublin; ERKALIN 23 van Horaens naar Skuts- kar;-" U FIDUCIA 25 te Boston L.r FRIES- LAND 23 te Stettin: FEBOCIA 23 te Sables d'Olonne;-FRATERNITE 25 van Melloes naar Speshult; FREDERIK 24 te Gothenburg. GEZIENA HENDRIK A 22 van Am sterdam naar Londen; GAASTERLAND 25 te Leith. HEEMSKERK 23 te Halmstad;. HEL VETIA 23 van Bo'ness naar Blyth; HENK 23 te Manchester; HOFLAAN 24 té Marseille; HOLENDRECHT 25 te Londen; HASKERLAND 24; té Goeie; HAST III pass. 23 Rouaan naar_ Parijs; HAST IV 24 te Rouaan; HAST V 24 te Gent. ;-'J JUNE 23 te Omskjoldsvik; JAVA 23 v, Goole naar Lindholm; JIJLIA MARY pass.. 25 Kaap Boca naar Bristol; JOZI- NA 24 te Duinkerken; JAVA 25 te Em den: JOZO pass. 23 Kalmar Sont naar Rotterdam: JACOBOORBUBG 24 :te Casablanca. KUNLABORI 24 te Rouaan. LARIX pass. 25 Brunsböttel naar Zaandam; LIES 25 te Kasko; LOOIERS GRACHT pass..25 Hoïtenau naar Rotter dam. MATAR N. pass. 23 Gibraltar naar Marseille; MARY 24 te Londen; MAAR- TJE pass. 25 Ouessant naar Bayonne: MARIRTJE BOHMER 24 te Kopenhagen MARATHON 23 van Workington naar Oslo. MARVIC 24 te Wismar- MARIA THERESIA 24 van V lissin gen naar Ko penhagen; MARTHA 24 te Umuiden: MIRA 23 van Hamburg naar Port Tal bot. -• NEPTUNUS pa». 25 Brunsbuttel naar Rotterdam: NELLY pass. 25 Wight;naar Londen; NDENBURGH 25" te -Bremen: NJORD 23 te Norsundet; NORMA 24 te Parijs. 'h' OISE 24 te Kingslynn: ORANJEPOL DER 24 te LondenOCEAAN 23 te Bor deaux. PHOENIX 24. te. Malmo; PRIMA pass. 24 Lissabon naar Fedalah; POORT VLIET 27 van Antwerpen te Rotterdam verwacht; PON21A 23 van-Sundsvall nr. Zaandam. RIJNHAVEN 24 te Rouaan; ROSEMA- RIE 25 te Antwerpen: REMA 24 te NeW- SANDENBURGH 23 van CasabJ arica n. Rotterdam; 5AMBRE pass. 24. Dun- geness naar Rouaan; SPOLANDA pass. 25 Kaap Sao Vincente naar Spezia; SHAMROCK pass- 24 Portland Bill naar Maassluis; SKAGERRAK 25 te Tom-, grun; SPORA 23- te-Londen-. SPURT 24 te Garston.. •''•"'•- TIMOR. 23 v. Leixoes n. Bristolkanaal: TJMO, 24 tc Landen; TYRO, 25 té A'dam; TONI, pass. 24 Tyberon ;.n» A'dam; TEUNA,. 23 te Kotka; /TER SCHELLING. 23 v. Casablanca n. Mar seille; TEXEL, 23. tè Hamburg. VENUS. 23 te Sundsvall; VERA, 24 te Zaandam: VEt'NENBURGH. 24 te M5dd- lesbro; VRIJBURGH. 25 te Duinkerken; VLIER, 24 te Antwerpen; VIRGO,,.24;,Op dc Tecs; VAN BRAKEL. 23 v. Hamburg n. Bo'ness; VREDE. 24 te Kragero. - WESTROPA. 23 v. Kotka n. Huil; WALENBURGH, *23 v. La ApoHcc m R'dan- WESTLAAK. 25 v. Nswhaven n. R'dam; WARD. 25 te Londen; WEST POLDER. 25 te Bordeaux voor repara tie; WESTERDOK.' 24 te Londen; WIL LEM BARENDSZ,. 24 te Hcquejada; WESTKUST. 24 v. Stettin n. WaK-ik; WESTEKDOK. 22 v. Knr'.stad n. A'dam. ZWAANTtENA, n. Ornkjoldsvik. 24 tc Delfzijl; ZWERVER. .24 te Vlisslngen; ZIJPE,'24 te Gooier. or-~y. ■•*-=; Tankvaart ARMTLLA 24 \raniPla'djoe naar. Bang- kok: AGATHA 25 te' PladJoei BARENDRECHT "28 te Singapore ver wacht. CLAVELLA 231e Mormugoa: CORY- •DA 23 te Curagad; CORILLA pass 25 Land's End naar /de Mersey; CHAMA pass 25 Sebang naar. Kaapstad; CAL-, TEX THE HAGUE 24 van Sidon. te Per- nis; CALTEX DELFT;pass 25 Xissaoon:;.;' •naar.Sidon: CALTEX/LEEOEN PasS/25^^: nam Finisterre naar Sidon; CALTEX -r NEDERLAND pass 25 Kreta Paar Si-, don* CALTEX FERNIS 25 nam v Sidon te Fe mis; CALTEX UTRECHT M Sidon naar, Pernis: DUIVFNDRECHT pais 25 Kaap Bar- bas naar Lagos. ENA 25 nam 3 uur v. Rouaan te.Kot- terdam verwacht; ETREMA 24 van gort Said naar de MerseyV.O;; ESSO AM STERDAM": pass *24 1 FloreÉ-' (Azoren) §n. Pemis. FEL1PES 24 van/ Macassar naar. Soe rabaja. GADILA 24 van Curasao haar Bom- ^INGEBORG 24" te Frederikstad. LEENDERT B. pass 24 Ouessant naar. - Barcelona," ...- - MARIS A 25 te/BaUk Papan;/^nrp- NIA 03 bij Singapore ten anker; MIRZA 24 te Hamburg; MALEApass 24 de Anamba Eilanden naar-; Yokohama; JVLARPESSA :25 ophet meer. van Mara- catbn; MURENA 24 té Suez; MTTRA 23 nam te Oslo;-. METULA'. 23 nam» 'te: Stanlow. ./iL'^ M.TFCEtLA 24" te Havre; MATTHEW 28 teLonden.verwacht.-.. NOORD 25 ie Havre. OMALA 23, te curagao; ONDcNA pass 25 MalVv n**ar, Suez. PAULA 24 tc Saigon; FAPENDRECHT 24 van Aruba naar Stockholm. ROTULA 24 van Plymouth naar Key West- RODAS '24 te COragao. SAROENA ,24 nam te Pladjoe: SCHERPENDRECHT pass 24 Kaap Race naar Gibraltar; SLIEDREGHT pass 25 Kaap- Bougaroni naar Tripoli; STAN- VAC PENDOPO 24 te Soengei Gerong. TANKHAVEN II 24 te Soengci Ge- rong; TANKHAVEN IH 'pass 25 SInga- pore naar SoEngel Gerong; TARTA 25 van Speria naar Port Said. WOENSDRECHT 24 te Curagao. Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam ARGENFELS v. Perzië 28 nam verw. (lHanno): ANTARES v. New. York 25 vm 8 uur verw/ (Wambersiek BETEIGEUZE van Noordzee 25 nam 4 uur verwacht. CERES van A'dam 27 verw, (Burger); CAMPO GRANDE V/Antwerpen 27 ver wacht (Ruys)- CAPE NOME v. New York 24. te Antwerpen 27 verw. (Vin ke).' DIMITROV van Hartlepool 26 verw. (Soeterm. Fekkes). EMPIRE CONRAD v, Hampton Roads 27 verw. (Akkermans); ELSE:SKOU v. Yxpila 26 's, middags 12-uur verwacht (Erhard Dekkers)./ JELO v. A'dam 29 verw. (Burgen); KLINTHOLM v. Kopenhagen 26 verw. (Ruyfi), -■//'" LIBERTY van Noorn/.ee26 verw.; LUBLIN van/Oostzee 25 nam- verw/ NELSON W. ALDRICH van Noord zee 27. verwacht. - PORTSLADE v, Newhaven 26-27. ver wacht (Intertransport)PER O DE ALENQUER van Portugal 25 vm 2 uur verw.;- PETFRANO, van Noordzee 25 nam 5 uur-verw. ST/ANDRE van Narvik 23 verwacht (Buys). -.;//.. Sleepvaart BLANKENBURG- mét -sleepboot .24 V. Falmouth' naar Nemours. EBRO 23 te Port de Bouc, HUDSON 24 tc Southampton. WITTE ZEE 24 van Burutu naar Da kar. ZWARTE ZEE met hopperruïger 23 te Bangkok. WAARNEMINGEN Luchtdruk 1C08.0. Wind. Z.W.2. Tem peratuur 15.0. Max. temp. 10.6 (glster- mldda 4 uur) Min. temp; 2.0 (heden morgen 4 uur). Weersgesteldheid zwaar bewolkt. 26 Juni Hoog water te Rotterdam le tjJ 10.16 2e tij 22.17.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7