allerwegen contact HET ROTTERDAMSCH PAROOL Amerika bereid tot regeling wanneer agressie eindigt Bps Na de volgende Week volop Meikersen Brits-Perzisch conflict verder verscherpt Nederland zeer belangrijk voor Westerse defensie Minister verdedigt hoger subsidie Ned. Opera Londen zal Malik persoonlijk polsen Engelsen leggen in Noordelijk oliedistrict het werk neer Chinezen in Korea zeer actief Grootste kraan ter wereld gezonken Geen vervolging van Mevrouw Felton RAPPORT VAN PRESIDENT TRUMAN Aanzienlijke Amerikaanse hulpverlening met eindproducten blijft noodzakelijk Acute betalingsmoeilijkheden"dienen-- f' te word In 01 °i m men Jeugd strijdt tegen invasie Weer transport uit Rusland verwacht „Zwaarste straf" tegen mgr Grösz geëist Indonesië -vraagt uitlevering van Ambonezen Koning P etér gaat Werken voor de kost Nu nog wat rood; weldra donker Oostenrijk zonder vlees en melk PTT-personcel'm *ië staakt Belgi [Lie Jaargang, no. 147 Sea. en Adm. Lanae Haven Hi Schiedam Tel 69300 Abonn prils; per week f 0.40 per kwartaal f 5.IS, 1os9q nummers f 0.01 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE Dinsdag 26 Juni 1951. Uitgave N.V. De Nle we Pers Postgiro 398644 Bankien Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper NEW YORK. Malik, de Russische vertegenwoordiger by de Verenigde Naties, die door 2jjn radiorede over de mogelykheid van een wapenstilstand op alle fronten een grote diplo matieke bedrijvigheid heeft wakker geroepen, schijnt niet van plan zich lang met besprekingen over zyn voorstel op te houden. Uy vertrekt 7 Juli uit-New York met een Zweeds passa giersschip om zjjn vacantie in de Sowjet-Unie door te brengen. Daarentegen breekt Trygve Lie, de secretaris der V.N., zyn vacantie in Noorwegen plotseling af. Hij zal vandaag per vliegtuig naar Londen vertrekken en daar enige uren besprekingen voeren. Daarna gaat hij regelrecht naar New York, waar hij Woensdagmorgen zal arriveren. Verwacht wordt, dat de V.N. spoedig stappen znllen doen by Peking om er achter te komen in hoeverre Malik het Chinese stand punt weergaf. Officieel zwijgt Peking nog, maar de Chinese communistische radio heeft melding gemaakt van een artikel in het Pekingse „Volksdagblad"/ dat zegt het geheel met Malik's verklaring eens te zijn. 'Amerika's standpunt bli.ikt duide lijk uit. de rede. die president Tru man gisteren in Tullahomj In Ten nessee uitsprak. „Wij zijn nu even als altijd bereid mee te doen aan een vreedzame regeling van het Ko reaanse geschil," zei hij. „Maar het moet een wezenlijke regeling zijn, die volledig een eiiide maakt aan de agressie en de vrede en veiligheid in het land'en voor het heldhaftige ■Koreaanse volk herstelt." Hij waar schuwde: „Wij .moeten overijlde ac ties vermijden, die' het onnodige ri sico van een wereldoorlog zouden opleveren of zwakke acties, die een premie 'voor agressie zouden be tekenen." In het Engelse" Lagerhuis heeft minister Morrison Maandagnamid dag gezegd, dat de Britse regering ïjaar wegen en middelen zoekt om door te gaan op het door Malik ge- .dane voorstel ten aanzien van 'n sta ken van 't vuren In Korea. Wanneer de verklaring van Malik gedaan is met het ernstige verlangen om vre de in Korea te bewerkstelligen en wanneer - deze gevoelens door de Chinezen en. de',' Noord-Koreanen Worden gedeeld,* zal het mogelijk zijn voortgang te maken In de rich ting, die wy allen 'wensen. Morrison voegde er -aan toe, dat, •feezien het falen- van vroegere po-' gingen, ongerechtvaardigd optimis me niet raadzaam zou zijn. Doch wij 'verwelkomen wat,/naar vrij <fcPP£»V -een aanwUzró^fcanrrfJn,^at^de.Spw-. 3et-regering, nu J bereid „is. pogingen, die wij en'andere leden van de VJN. hebben ondernomen om-"een einde •te maken aan de., strijd,te onder steunen, Vernomen wordt,' dat sir Glad- wyn Jebb, Brits vertegenwoordiger bij de V.N., Instructie heeft gekre gen, om Malik persoonlijk te polsen over zijn voorstel betreffende Korea. Minister Schuman heeft Maandag verklaard, dat de Franse regering de verklaring van.'Malik beschouwt als „een positief element voorzover zij het beginnen - van onderhandelin gen over een' bepaald' punt/ namelijk het staken, van de vijandelijkheden in Korea en ;het terugtrekkenyari de. troepen aan 'beide zijden.yan .de 38ste breedtegraad, mógelijk maakt zonder voorafgaande* politieke voor-. Waarden", fri-riwrij - Nasrollah Entezam.de Perzische Voorzitter; van de Algemene Verga dering dm- V.N,,- verklaarde1 Maan dag, dat'-hl j-zoü.ö-ach ten, zo spoedig mogelijk een/onderhoud te hébben .met .'Malik.-; Hij" trachtte - ook/zich met dé -Chinese - regering /in; Peking in verbinding te stellen. MüNCHEN, De oudste /ver- plaatste- persoon,, die. naar-dè ..Ver-, enigde Staten emigreerde, de 105- jarige Paulina -Wilsdorf uit Rovno <Polen)> is-Maandag per vliegtuig naar New. York vertrokken. TEHERAN. In de laatste etmalen zyn de tegenstellingen tussen Perzië' en de Anglo-Iranlan verscherpt. Volgens 'n bericht uil Perzische bron heb ben alle Britse, werknemers in Msajid Soeleiman, het Noordelijkste olie- district der AJ.O.C., bet werk neergelegd en zijn naar Abadan vertrokken/ Tegen Drake, de Engelse bedrijfsleider der raffinaderij is een actie wegens sabotage aangekondigd, omdat hij de tankerkapiteins heeft overreed de nienwe-Perzische ontvangbewijzen niet te tekenen. Tegelijkertijd is hem de eis gesteld om voor1 Donderdagmorgen acht uur te zeggen of hy in Terzisché dienst zal overgaan. Als liy niet tijdig antwoordt,'zal een op-: volger aangesteld worden. 'Dit'beeld''■van'chaos; en.'vernieling-'. kreeg dé£j>ïlaot, té zïénjdié op 22 ü,er- scheen'/^bguén;/ de'?'plaats in dé/ AmërikacLnsé/*staat?Io\ua/waa,r gen, - 'uit'- 45 wagons 'bestaande goederen trein ontspoord.i was. VijfJ -wago-iïs lu er den als v blikken dozen 7in',él- kaar gedrukt.' Gelukkige bijzon derheideen" groot' aantal' wagons, was geladen:met granatén voot'de vloot,i waarvan .ér niet een ont- •plofte. NEW YÖRK. Dé vertegen woordiger van de Verenigde Stalen in Kasjmir, dr Graham, zal van avond via Parijs en Rome naar In dia verfrekken. TOKIO. In een gevecht van man tegen man bobben de com munisten ..manschappen van de verbonden troepen Dinsdag ge noodzaakt zich ten NOnrd-Westen van Jongtsjon iets .terug te trek ken. Langs het gehele centrale front wordt verwoed gevochten, uitgezonderd in het Oosten, waar wat meer rust intrad. Turkse troepen in Korea vorden afgelost LONDEN. Alle officieren en manschappen vanyde Turkse briga de in Korea, met'uitzondering van een paar hoofdofficieren, zuilen voor het einde van September af gelost worden, zo heeft radio- Ankara bekend gemaakt. De Turkse minister van Defensie heeft mede- tcrieeld. dat het Amerikaanse leger 100 instructeurs heeft gezonden om de vervangingstroepen op te leiden. (Van opze correspondentte Kopenhagen) KOPENHAGEN. I)e grootste drijvende kraan ter wereld, hon derd meter hoog en metende 350 ton, die tijdens de oorlog in Duits land gebouwd was en voor het lichten van gezonken onderzeebo ten gebruikt werd. Is in het Skager. rak gekapseisd en gezonken. Dé .kraan was door de Franse regering voor twee millioén mark gekocht en zou' door dne boten naar Le. Havre gesleept wor den. Vóór het vertrek had zicb nog een dramatische scène .afgespeeld, toen de Duitse kapitein weigerde het commando op zich te nemen, daar hij de kraan bij zwaar weer niet als voldoende mar.oeuvreerbaar beschouwde. Daarop nam eén Fran se officier het. commando op zich,/ doch de kraan bleek niet tegen de zware zeegang opgewassen. Propaganda voor Moskou is nog geen hoogverraad LONDEN.' De Britse openbare aanklager heeft medegedeeld, dat er onvoldoende gronden waren om het Labourlid mevrouw Felton aan te klagen. Enige leden van het Lagerhuis hadden er op /aange drongen, d at zij >vervolgd za u wor den wegens hoogverraad, '/omdat zij met de vijand in het buiten land samenwerkte en vijandelijke propaganda in het binnenland ver spreidde. Mevr. Felton heeft, na 'n bezoek aan Noord-Kórea^/Brit se en Amerikaanse soldaten be schuldigd van gruweldaden. DE nestor van de Nederlandse sport, de heer Pirn Muiter, heeft té Amsterdam uit handen van Prins Bémhard een zilveren anjer ont vangen in verband, met hetgeen hij in het belang van 'het Nederlandse volk heeft gedaan. De uitreiking geschiedde namens' 't Prins Bern- hgrd-jonds. WASHINGTON."President Truman meldt in zyn derde halfjaarlijkse rapport aan het Congres:over het program voor wèderzydse militaire hulp verlening, dat de Europese voorziening met defensie-materialen niet zo Snel is gestegen als werd gehoopt, maar dat dc regeringen der verschillende Europese landen vastbesloten schijnen, de moeilijkheden te overwinnen en dat vertrouwd mag worden dat zy in dat streven zullen slagen. Het'rapport beslaat de periode-Oc tober 1950-tot April 1951. Dé president geeft de volgende op somming van belangrijke defensie stukken, die In het bedoelde halfjaar aan delanden van het Atlantisch verdrag zijn- afgeleverd: tanks én; combat-voertuigen;3.533; artillerie ën. marinekan on nèn:. 1:150;/ motor- transportvoertuigen: 4.897;; vliegtuï-, gen: 319; schépen: 9. f: DEN HAAG.In een nota aan de .Tweede Kamer zegt de minister van O., K. en W., dat de verhoging van de -'subsidie voor 1950 aan de Nederlandse Opera een gevolg: is van het feit, dat met de ontwikke ling van de muziekdramatische cultuur In Nederland, zelfs wan neer dit iu de beperkte vorm van .een operagezelschap geschiedt, meer fondsen gemoeid zijn dan aanvankelijk kon worden - veron dersteld. Déze verhogingen zijn mede het gevolg van ce algemene stijging van het loon- en prijspeil. Verge leken bij soortgelijke culturele in stellingen in het buitenland is .de hierboven geschetste ontwikkeling niet als ongewoon te kenmerken. Met de belanghebbende gemeente besturen wordt overlegd om te komen tot een nieuwe finan cieringsbasis. waardoor waarbor gen. worden geschapen, dat do fi nanciële positie van de Neder landse Opera niet alleen in het lo pende begrotingsjaar wordt gesa neerd, maar ook voor een groter aantal jaren wordt beveiligd. 1 Door een samenloop van om standigheden werd de suppletoiié begrotingsaanvrage, welke ook an dere posten bevat, vertraagd. In tussen bc,con de' opera in. moeilijk heden te geraken, .doordat zij geen werkkapitaal bezit en door- tekort aan liquide middelen. Dit is begrij pelijk, .'daar het éen subsidle.;be treft, 'die voor de exploitatie'over het- jaar 1950 zou behoren té wór den a angewendD oordat d uitke-: ring van de 'subsidie in af wachting van de goedkeuring van de State n--Gen era alnog op zich moet laten wachten, staat de di rectie- van de opera .voor acute betalingsmoeilijkheden. Om aan de ze noodtoestand het hoofd te bie den, hoeft de minister - gemeend dc vrijheid to mogen vinder, dc desbetreffende gelden, behoudens goedkeuring door de Staten-Gene- raal. aan de"' opera in uitzicht te stellen. f Op tut van plaatsen van de Ne derlandse kust,by Zandvoort, Bloemendaal en Scheveningen, maar vooral bijIJmuiden cn Cas- tricumheeft een invasie plaats gevonden van de zo gevreesde Colorado-kevèr.'Onmiddellyk is de schooljeugd in actie gekomen om tegen de zwart-oranje-géel gestreepte landingstroepen een verwoede strijd aan te binden. Intussen is Drake geheel onver- Wacht naar Basra, de haven-van Irak aan de Perzische golf, gereisd om, naar bij mededeelde, daar te spreken over de verzekering van een onge stoorde olielevering aan Irak, indien de raffinaderij .te Abadan door over macht zou moeten sluiten. Ofschoon Drake verklaard heeft, dat hij zo spoedig mogelijk' naar Perzië zal te rugkeren, veronderstellen enkele waarnemers, dat hij onderweg is. naar Engeland. In Londen heeft de. vice-voorzitter van de Anglo-Iranian. Jackson, die de delegatie naar Teheran geleid heeft, verklaard, dat het minstens een jaar zal duren voor de Perzen olie-deskundigen uit andere landen zouden kunnen krijgen om de raffi naderij to Abadan te drijven. De nieuwe anti-sabotagewet is zeer ern stig, aldus Jackson. „Het zal wel licht nog maar kort duren voor wij gedwongen zullen zyn Perzië te ver laten." mm* Koel weer "Weersverwachting geldig van. Dinsdagavondtot Woensdag-" avond: Half tot zwaar bewolkt met op de meeste' plaatsen/enkele buien/Zen, kans op hnWéèr/, -Meest' matige westelijke .wind. Kpel - weer. 27 Juni Zon op ;<t u 21 ai,, onder 21 u 04 m; maan op O u 29 m ónder l i4u 28m. /;.///- - /Hét voornaamste probleem vóór.dé Perzen is 'niet het.-aanwerven van de" technische, staf, aldus Jacksón, maar: het verkopen van de olie/ „Dit is voor 95-procent .eén zaak van uit-; voer, en; ik kén geen industrie met een uitvoer van 95. procent, die gena tionaliseerd. is." ".-/• De laatste honderdtallen Engelse vrouwen en kinderen zullen binnen 24 uurPerzië verlaten '^Hébben. DEN HAAG. Binnenkort wor den er weer 65 Nederlandse krijgs gevangenen uit Sowjet-Rusland ver acht, ;Het ministerie van Buiten landse Zaken, dat hiérvan bericht, heeft gekregen, is nog onkundig van namen of data; van aankomst. BOEDAPEST. De openbare aanklager heeft vandaag de „zwaar ste straF' geëist: tegen de Hongaar se aartsbisschop Grösz, die thans, tezamen met acht anderen, te Boe dapest ter echt, staat wegens „samen zweren tegen de Hongaarse „staat". De'eis betekent, dat mgr Grösz zo wel tot de doodstraf, als tot levens lange - gevangenisstraf kan worden veroordeeld. Over Nederland zegt de President;' dat dit land met zijn bevolking van 10 millioexi' zielen een zeer Aanzien lijke industriële hulpbronnen eén belangrijke plaats onder Europese, landen inneemt wat.betreft de poten tiële bijdrage totde. inspanning der Atlantische organisatie. De herfst en. de wlnter ::Van l950 waren/ groten deels als gevolg van politieke .com plies ties, getuigen van een .aantal vertragingen in de ontwikkeling van het defensieprogram van dit land. Er is' echter enige vooruitgang gemaakt: Een speciale, organisatie; werd1 'ge sticht voor Het behandelen der zaken- van onderlinge militaire hulppro gram. De diënstplichtperïode:/wérd uitgebreid tot 1218 maanden ..voor. het legér,' 21 maanden voor de. ma- rïne .ehr.24/maanden''yoor'-:dë"Tucht- macht.'/ aldus^de/ president/ in./ziia jderlahdnog "éezegd;^'Hè£:'xépnojgen van/ Nederland dm/mihtaiEè/.ïütrus- tingf.tè- producerenwordt /nog/niét ten >olle benüt.éh alle ./pogingen wórden gedaan om verbetering iu de toestand te brengen. Echter zelfs bij een volledige benutting/is het pro ductievermogen van Nederland niet in.staat te voorzien,in, alle behoeften van de ontworpen krachten. Ecu aanrienlijke hulpverlening met eind producten zal noodzakelijk blijven." (Eigen bericht) DEN HAAG. Dé waarnemend Hoge Commissaris van Indonesië,in Den Haag, de heer Djumhana, heeft vorige week officieel namens zijn re gering uitlevering gevraagd van. de Ambonezen van het Bureau der Republiek Zuid-Molukken, Hij heeft tevens de Nederlandse rege ring verzocht maatregelen te ne men tegen de anti-Indonesische-ac tiviteit van de stichting „Door de Eeuwen Trouw". r' De Nederlandse regering- zal hier op, naar wij vernemen, binnenkort antwoorden, doch men neemt aan dat er geen -verdere maatregelen zullen worden getroffen, wanneer de Ambonezen gehoor geven aan de waarschuwing, die zij onlangs^-van de regering hebben gekregen. NEW YORK. Koning Pefer van Joego-Slavië,. die. toegeeft dat hij zo rijk. niet meer is als vroeger, is van plan als publïciteitsmaii ta gaan werken in een functie, waarvan, hij hoopt dat zij hém 100.000 dollar per jaar 'zal opleven ren. i-'-: Baby verd*vijnt enkele dagen na geboorte ASSEN. De baby die op 19 Juni in De Kiel bij Schoonoord werd geboren bleek enkele dagen, latex verdwenen. Verhoor van de ongehuwde moeder en haar ouders had geen resultaat. De vader van. de ongehuwde moeder is nu gear resteerd, verdacht van „verduiste ring van staat"; men vermoedt nl. dat het kind bij anderen is onder gebracht. EVEN nop maar, dah'zulf u/zé op de markt tceèrkunnen uitzoeken: de heerlijke, échte Sappig enl—-hopelijk niet „et, te duur. Maar-'dat laatste staat~no<f te jbezien. .- 'r;'- (Van een onzer verslaggevers) TIEL. We hebben ér door het natte en koude-voorjaar wat lang op moetenwachten, maar de echte kersentijd is dan nutoch- werke lijk eangebroken. Maandag bleek de aanveer van de. kleine rode vruch ten op de'Tielse veilingen belangrijk tc zijn toegenomen. En zij stijgt nog van dag tot dag. In hoofdzaak zijn het de vroege, zogenaamde:Duit- se kersen die thans aan de markt komen. De-Meikersen zijn cr.-nog slechts in kleine partijen en zy zijn bovendien nog wat rood. Hun aan voer zal echter in de loop van de volgende week'in betekenis toenemen en na do volgende week zullen, zy volop voorhanden zijn. Dan zullen zij ook veel donkerder zijn dan thans. Al is dan de. kersenoogst tien dagen later dan normaal begonnen, het gewas staat er bijzonder/voor. Natuurlijk: kan nat weer in de ko mende dagen nog veel bederven, maar de kersen, die tot dusver aan de veiling zijn gekomen zijn van i goede kwaliteit. Wat de prijs betreft: enkele we ken geleden hebben de veilingen op het hout plaats gehad. De prijs schommelde daarbijvan 5 tot 10 cent per kilo. Men moet rekenen, dat daarbij 30 40 cent voor pluk? loon komt. Dat betekent, dat de vcilingprijs zich ongeveer tussen 40 a 50 cent per kilo zal bewegen. Uiteraard zal men in de winkel een veel hogere prijs moeten be talen, v Nu de kersenoogst later dan ge woonlijk is begonnen verwacht men in de. Betuwe een korte ker sentijd.. Aangezien de fabrieken Bromfietsrijder gevallen én overleden BRUMMEN.Dé 55-jarige" land bouwer J. B. Kroes 'te Brummeri is met zijn bromfiets komen'té. val len én spoedig daarna overleden.1 Het ongeval 'gebeurde -toén .K. de weg overstak, vlak - voor een bus: van dé Nederlandse Spööriyegeru Aande bus wai-en geen .sporen van. een aanrijding 'te ontdekken. Het staat /niet vast o£/K/ doór de bus is gegrepen dan wel gevallen is doordat hij zeer sterk remde." HEERLEN./ Tijdens een' ./kort onweer werd Maandagmiddag de.1 45rjarige /landarbeider.jRite -Heer-: Jen, die opbhet veldaan. het werk was, én bij een .paal van het, hoog spanningsnet ging staan,- door de blilcscm getroffen en op -slag - - ge dood. echter per dag maar een bepaalde hoeveelheid kunnen 'verwerken is het mogelijke gevolg hiervan, 'dat het aanbod voor d& consument groter dan anders-is- Dit zou er toe kunnen bijdragen dat -de prijzen waarmee men thans rekening houdt nog iets worden gedrukt. Maar dat zal men'moeten afwach ten. In ieder geval: de kersen zijn er en ze smaken dit jaar overheer lijk. WENEN. —.De Oostenrijkers za ten Maandag zonder hun Wiener schnitzels en zonder vers .vlees, doordat 8000 slagers in de. voor naamste steden van het land in sta king zijn gegaan. De stakers eisen -een loonsverhoging van 12 procent- Wenen had eveneens een tekort aan verse melk. De Oostenrijkse boeren die hogere prijzen willen bobben, hebben nl. de melk voor de 'hoofd stad vastgehouden. (Van onze correspondent te Brussel) BRUSSEL. Van vanavond tien uur.af zullen bijna 50.000 man per soneel van dc Belgische P.T.T. en van de dienst van het ministerie van Verkeerswezengedurende' 24 uur ïn staking gaan. Deze staking is bij wijze van protest geproclameerd door de linkse Algemene /'Centrale der Openbare Diénst,: .welkè; vak bond er ontevréden over is, dat een het vorigjaar - afgesloten /accoord met betrekking tot de hërklasséring van1 h'ét: persóneel nog-steeds niét is nagekomen. - - /De. regering meent, de toepassing der overeenkomst te moeten.uitstel-' len ïh' afwachting /van7 dé/algehele herziening, der bestaande salaris- schalen.1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1