HÉT ROTTÈRDAMSCH PAROOL remier van Thailand door rebellen gearresteerd WALTDISNEY: Vélê klacliten over bedieningsgeld Gevreesd wordt voor SSjjHBEIp communistische coup mr' Ik vind t alleen maar leuk films te maken OM» Publiek verwijt kellner op dubbele fooi uit te zijn WAT VOOR WEER? Zonniger en ook Pensionprijzen 10 pCt hoger lie Jaargang, no. 151 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn.prijs: per week f 0.40 per kwartaal 5,15. losse nummers fO.O:, Opgericht door de Stichting -Het Parool" Uitgave N.V.' De Nieuwe Pers Postgiro 398644.— Bankier:-Amsterdamsche Bank te'Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W..B. F.'Schaper Amerikaanse afgevaardigde bij' de 'Veiligheids- p;rPSs.(rechts).,Maar ,de Rus (midden) bleef ipndporgrondelijh kijkenAioetbeI '.deBrtfse gedelè- geerde 'sir' Gladwin Jebbtoeschietelijk lachte. .Piboel Són^^ramT;' Thailand's „sterke man" ijvhcnden van -rebellen.-v. beschuldigde van onderdrukking op grote schaal; der 3 miilioen. in Thailand wonende CHinèzert. Dt. KXJH. heeft voorzichtigheids halve besloten op --de Indië route' Bangkok voorlopig niet aan te doen.; bedrijv rn al ge oïg ''11 een vrij overleg tussenwerkgevers i en -werk-' nemers. een nieuwe-'loónrégeling ingevoerd. De fooi. tot-dan: toe afhankelijk van de gunst van het publiek, werd bedieningsgeld: een recht van het bedienend perso neel. Voor het publiek kwam het hier op neer: het bedrag,-dat de kellner vraagt, is altijd met-inbegrip van. de 1 fooi Daarbij stond en-staat het na tuurlijn: iedereen vrij, voor meer dan normale service vanextra waardering blijk te geven. De'klachten verwijten dékollnér, dat hij zijn gast een dubbele fooi afhandig probeert te maken .-'door hem in onwetendheid té daten, - of het gevraagde bedrog, met of zonder becuemngsgeld is. Het behoeft geen, betoog, dat -pis een dergelijke handelwijze een- al gemeen verschijnsel gaat worden; dit zeker niet bevordelijk. is voor de goede naam van de kelinersstand. Vele malen 'is geprobeerd, het 1 ooienstelsel ai te schaffen en even zovele keren is het 'mislukt In ons land beproeft men nü een be'dié- nlr.gsgeld-systeem, waarbij dè -fooi wordt genormaliseerd. Deze. poging is de moeite van" het ondernemen waard. 20 luidt-de mening van tot oordelen, bevoegde kringen. Als ze slaagt, zullen kappersbedienden.' bioscoop-ouvreuses en ander van fooien afhankelijk- werkèn'd perso neel er zeker lering uit trekken. Ook het_buitenland.'..-toont:;;groteV" belangstelling ..voor de 'Nederlandse oplossingjvan het fooienproblceni. De .moeilijkheden, kenmerkend voor 'v een overgangsperiode, kunnen- iiit de weg- werden geruimd. Loyale - toepassing-:van de regeling betekent al; een- stap voorwaarts Veel - Karigf j voorts af-lvan. de medewerking van- het.publiek. j; - ><- Jn: de'naaste toekomst zullen wij hier een atoom-experiment tx.it- floeren, dat in zijn soort het eer ste in .de wereld is en de weg zal openen naar een ongekend: goedkope energie-opwekking"; verklaart de in Oostenrijk gebo ren pro/essor Ronald -Richter (tweede van links) aan de jour nalisten, die een kijkje hebben mogen nemen op ket Argentijnse „atoom-eiland" Huemul. otkköu; DEN HAAG. De pensionprijzen In Nederland mogen met 10 pro. cent worden verhoogd. Dït heeft de minister van Economische Zaken, prof. Van den Brink, bepaald we gens de kostenstijgingen. De be- drijfshorcco bad een verhoging van 1256 procent voorgesteld. Nederlandse kustvaarder in moeilijkheden DÉN HAAG. Het Nederlandse kustvaartuig „nier" kreeg, bij Al- derney- motorstoring -en vroeg on middellijk sleepboothulp. Voor 'eenJ sleepboot uit Cherbourg, bet schip bereikte, seinde de „Vlier", dnt het geen hulp meer nodig had en- op-eigen. kracht verder voer naar Rotterdam.' - .- ^am^Eteiinuiiiirainii.mteixEi iisit Droog weer g .5 Weersverwachting 'geldig .van g H Zaterdagavond tot Zondag- s g^-avond: - M 'Aanvankelijk nog veel' be^'É ;1 wolking; '-maar morgén ook op-; 1 g klaringen:. Droog weer. Weinig g-wind. .Iets '..hogere temp era tu-^ Juli Zon op 4 u 23 m onder Si.2iu Ss-.m; Maan. op 1 C-u sfSi&nr#' g .onder llfl u. 23 m.:-C AïAM g.:.-. 2. juli Zon -opu 24 monder -ff g.;2l;5.u;;3 m: Maan op j2.;u.j7 m onder; s 2o;.u 24m."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1