Generaal Ridgway accoord met besprekingen in Kaesong HET ROTTERDAMSCH PARCOL Ontmoeting met Noordelijken reeds op 5 Juli? Mijnenveger lijkt ploegende boer Ölieconflict misschien voor Veiligheidsraad Amerikaan zegt uit het hoofd geleerde les op ruim 10OO gulderi lie Jaargang, no. 153 Niet meer dan zes divisies Smokkelende Belg aangeschoten in Nederland Met televisie-camera in luchtballon VS-poIitic speurt naar verdwenen communisten BI Japanse kabinet treedt af Trein ramt auto; twee gewonden Siamese admiraals krijgen ontslag Sluiting van raffinaderij in Aba dan nog slechts kwestie van dagen „SPIONNAGE"-PROCES IN PRAAG Gewoon correspondenten-werk blijkt strafbaar in Tsjecho-Slowakije Unesco reserveert 100.000 dollar voor onderwijs in Korea IJmuiden v MET DE „MALZWIN" NAAR „FACTOTUM" Karwei, dat véél geduld en veel vakmanschap vereist NOG]81 AVONDEN ZOEKEN! U doet toch ook mee? Hongarije dreigt met uitwijzing van drie Amerikanen Red. en Ad**1 I-onae Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prils: per week f 0.40 per kwartaal f 5.IS. losse nummers f 0.01. Opgericht door do Stichting „Het Parool" DE s Dinsdag 3 Juli 1951 yG'"4 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postatro' 398644 Bankier: Axnsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper cmrcrai aiwiiTMrïBiBHiBaimiwm nitKHiitnumnrcMB TOKIO. De verbondenen hebben vhndaag ingestemd met de communistische voorstellen om op 10 Juli in Kaesong wapenstilstandsbesprekingen tc beginnen. De bevelhebber der Verenigde Naties, generaal Matthew Ridgway, gal daarbij echter te kennen, dat hij er op voor bereid is, zijn afgevaardigden op een vroeger datum met een communistische delegatie te doen samenkomen. „Daar overeenstemming over'de bepalingen van de wapenstilstand aan het stakm van het.yuren dient vooraf te gaan, zal een uitstel van een bijeenkomst en vun het bereiken van een accoord de gevechten verlengen en de verliezen verhogen." aldus generaal Ridgway. „Ten einde een afdoen de regeling van de vele bijzonderheden, verbonden aan de eerste bijeen komst. te regelen, stel ik voor, dat drie van mijn verbindingsofficieren een voorlopige bespreking hebben me. een of meer van de uwen op 5 Juli m Kaesong of zo spoedig daarna als practiscb nitvoerbaar is. Indien TT daar mee instemt., zullen mijn verbindingsofficieren, van wie de oudste met hoger in rang dan kolonel zal zijn, op 4 Juli om 24 nnr per helicopter van het vliegveld Kimpo ten Zuid-Westen van Seoel opstijgen om zich recht streeks naar Kaesong te begeven. In geval van slecht weer, zullen deze officieren zich naar de plaats van bijeenkomst begeven in een convooi van drie ongewapende, van witte vlaggen voorziene jeeps. Het convooi, dat uw Verbindingsofficieren vervoert, zal immuniteit tegen aanvallen door mijn troepen gewaarborgd worden, mits u rojj op de hoogte stelt van de weg, die het volgen zal. Ik verzoek n hierop te antwoorden." y.S. troepen voor Europa WASHINGTON. In dc com missie voor Buitenlandse' Zaken van het Huis van Afgevaardigden werd Maandag - aan de minister van Defensie Marshall gevraagd of niet meer daii zes divisies nodig •zouden zijn als Amerikaanse bij drage voor het voorgestelde Noord- Atlantische Pactleger van zestig divisies. Marshall antwoordde: „Er. zijn; op. het ogenblik-geen-plannen, dit getal -op yredesbasis -te, verho gen. Indiëii wij .in.vijandelijkheden worden gewikkeld, zalde toestand van het ogenblik moeten beslissen". TILBURG De Belgische - smok kelaar, D., die met nog enige andere Belgen koeien in de nacht over de: grens trachtte te smokkelen,- is ach-: ter De Kievit onder de gemeente Baarle-Nassau aangeschoten. Dou ane-ambtenaren bemerkten vlak bij de grens de smokkelaars ch som*- meerden, hen'om halt te houden. Toen aan de sommatie niet werd voldaan, werden schoten gelost. De getroffen Belg kon" in arrest wor den. genomen. Hij werd naar het: ziekenb uis.;teTilburg overgebracht.--. De andere smokkelaars wisten ovêr de grens te Ontkomen. Vier koeien, die werden achtergelaten, werden in beslag genomen. DEN HAAG 'Dc televisiestaf vanPhilips zal op Zaterdag 7 Juli. opnamen uit een luchtballon ma ken. De „Henri.Dunant", de 800 ku bieke 'meter; grote waters tofballon van het echtpaar 'Boesman-Visser, zal die dag in het Philips Sportpark opstijgen. Het' zal;.een kabelopstij ging: zijn, .waarvan d.e televisiekij kers thuis de belevenissen, op hun scherm .kunnen volgen. Bij een tweede opstijging gaan een televi sie-verslaggever en een cineast mee naar boven. De resultaten worden óp 10 Juli' uitgezonden.Dit" zal de eerste, maal .zijn, dat een televisie reportage uit een ballonmandje zal ."worden gemaakt. - Het geallieerde antwoord kwam ongeveer 39 uur,, nadat de commu nisten. er. mee hadden .ingestemd, over een.wapenstilstand te spre ken.. Het' voorstel van géneraal Ridgway werd. gedaan perradio én. voortdurend' herhaald. Tevoren had radio-Peking' al verklaard, dat.;.het door de oorlog geteisterde: ver-, voerssysteem en de tijd, die - nodig is. om besprekingen over een wa penstilstand voor te bereiden, de redenen zijQ .voor het uitstel van tien dagen, om dc voorstellen van generaal Ridgway voor een samen komst na te komen. De radio,- die het Pekingse „Volksdagblad" aanhaalde, zei, dat gezien deze feiten het communisti sche voorstel om/, dé; besprekingen, tussen tién en vijftien .Juli tehou-' den - als bijzonder snel moest wór-, den beschouwd. - Een - opmerkelijke verklaring was nog, dat elke redelijke wapenstil-; standsovereenkomst eea „open. dein:">fzöü; zijn:. vooreen vredelie -. vendè regeling:.van andere kwesties In. het Verre Oosten. Inmiddels --heéfts Wa shlhgtoö»: d& de 'Amerikanen, deze reeds', naar Ridgway ge zonden. "Zij worden als voorlopig gekenschetst, ib afwachting van 'n volledig- accoord met de andere 15 landen,, die troepen in Korea heb ben. Dozc voorwaarden zouden in hoofdzaak bestaan uit dc instelling van een 32 km brede bufferzone tussen de tegenover elkaar staande strijdmachten, het inrichten van 'n perfect controle-apparaat, dat het opnieuw uitbreken van vijandelijk heden - zou moetea verhinderen ca een regeling van de uitwisseling der krijgsgevangenen- NEW-YORK r- Door heel Ame rika speurt' üdvpolïtie naar vier voortvluchtige?';1 communistische leiders. Sameh?inet nog zeven kop stukken va» Ide-iAmerucaanse com munistische- partij hadden zij zich. Ma an dag moeten melden om vijf jaar gevragen^straf uit te zitten. Zij warén?; vhlertoè veroordeeld wegens sjunenzwering tegen de regering. Oja'czeven anderen heb ben zich geméld. Wanneer de vier voor ivluchtigen? aim het laatste bevel van de;9ï§stitic om zich van daag te meldemgeen gehoor geven verbeuren zij'v.ti^ gestorte borgsom vau 20.0D0;;ÜoïQr per man. De vier?verdwenen communis ten zijn: '-Henry Winston,, partij secretaris" yo^^prgam^ IcgenhedenHall, voorzitter van. de afdeling Ohio; Robert Thompson, voorzitter van de af-, deling New York; en Gilbert Green, voorzitter, vair jdfe afd. Illinois. Engeland wil opneming van Turkije in Atl. Pact ANKARA. De Brit3e regering wenst opneming van Turkije in het Atlantisch Pact., aldus heeft de. Britse ambassadeur ir. Turkije, Sir Nod Charles, medegedeeld. Minister Morrison had hem in structie gegeven de Turkse regering dit mondeling mede te delen. TOKIO. Het Japanse kabinet Is afgetreden. Men neemt aan dat hiertoe overgegaan werd om te trachten een coalitieregering te vormen voor het bespreken van een vredesverdrag. Premier Sjigeroe Yasjida: is reeds begonnen leden van de Democratische Volkspartij te polsen voor opneming in het nieuwe kabinet. Verwacht wordt echter dat zij dit zullen weigeren. Yosjida staat aan het hoofd van de liberale partij 'die de meerder heid heeft. Zowel de Democratische .Volks partij als de Cocia al-D ëmocra tï sch e partij als de Sociaal-Democratische stap van. Yosjida ongrondwettelijk SCHEEMDA, Bij de overweg: te Eexta is Maandagavond een. personenauto geramd door een trein,' komende uit de richting "Winschoten. Dé auto werd onge veer 200 meter meegesleurd.en to taal vernield. De twee inzittenden, de aannemer-Pronk uit Veendam en .een inwoner van "Wognum, lie- pen beiden hoofdwonden op. De heer Pronk kreeg tevens een been breuk. Beiden zijn naar het RK. ziekenhuis te Winschoten ver- TEHERAN. De sjah van Per- zië moet een operatie ondergaan wegens blindedarmontsteking. MANILLA. Negen Siamese, ad miraals onder, wie de. opperbevel-, -hebber van de marine, zijn ontsla gen.. Zeven hoge officieren zijn ge schorst, aldus radio-Bangkok, De, mededeling volgde op het on derdrukken, van een opstand van de marine tegenyde huidige regering, gedurende: welke dé eerste minister, veldmaarschalk V Piboel Songgram, door gewapende mariniers werd ontvoerd. Er. is een commissie-van .elf; per sonen benoemd om de vloot te reor ganiseren. Boot in India slaat om: 40 vrouwen verdronken MADRAS, i:. yVeertjg: vrouwe lijke"' landarbeiderszjjn-:y.verj Haar .dê.rijstveWèn VPrvQerd den. Men heeft tot.' nu; toe slechts 15 lijken kunnen bergen. In het raidden van de rivier sloeg de boot om.-Alleen de boots man wist zich zwemmende in vei ligheid te stellen.' LONDEN. Fr is cctt groeiende kans, jïat-het Brits—Iraanse. oliegeschil voor de Veiligheidsraad zal worden gebracht. Zoals bekend hebben de Britten het Internationale Hof in Den Haag verzocht, Perzië opdracht te geven, de eigendomsrechten van de Anglo-Iranian Oil Company te eer biedigen en de maatschappij toe te staan voort te gaan met de olieproductie, in afwachting van een definitieve regeling. Mocht het Hof zich in die zin uitspreken-cn mochten de Ferzen weigeren,zich daarnaar te gedragen, dan zal Londen waarschijnlijk een beroep op de Veiligheidsraad doen. $5 DE 17- jarige Rose Ij' KropJcoicski uit Jersey City (V.S.) zal binnenkort een bezoek aan r Am- Tiert brengen en '.daar. logeren bij een Nederlands meisje, ..met wie zij na een langdurige corréspondentie .bevriend raakte. De burgemeester van haar stad, 'aan jvrieS-Zij- hier een boek over Arnhem laat zien,heeft haar uitgekozen: om als zijn vertegen woordigster deel te nemen aan de jaar-, Wksè plechtigheid ter herdenking van de geallieerde sol daten,- dte in Sep tember 1944in •- ón Arnhem zijn gèéneüvelÖfjDitfeit; j [bewijst,. HatïB'-idfiQ .'Zijn'-fbéndgènoién* in de afgelopen\j'a- [ren Heeft gevoerd de - - belangstelling' voor ons land ook, in de 'Verenigde Staten heeft ver- en de banden tussen óns en de grote democratische staat aan de andere kant- van de oceatth verste vigd heeft. Dat deze' nauwe betrek kingen overigens niet van de twee de wereldoorlog dateren, bewijst een document, dat op een interessante tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag te zien valt en dat betrekking -heeft of) een le ning van ettelijke millioenen, die Nederlanders in 1782 aan Amerika verstrekben^ Een. soort van „Afar- j shall-hulp"- dus. Js het -wonder, dat de Amerikaanse ambassadeur Selden Chapin er bijzonder veel belang stelling'voor toonde? FRANKFORT. Over het Maandag In de Panerac-gevangenis te Praag begonnen proces tegen de 23 April jj. gevangen genomen correspondent van Associated Press, Oatis, hebben officiële Amerikaanse 'Woordvoerders alhier medegedeeld, dat de van splonnage beschuldigde journalist alles be kend heeft, Oatis, die sprak alsof hjj elke zin uit het hoofd, geleerd had; verklaarde, dat hü een „sphranage-ageni* geweest; was eaxdat htf dit ge daan had op instructie van zijn superieuren In Londen enrNew York en onder de invloed van enkele "Westelijke diplomaten. 'Hij, ,was het jèens«met-de besdiul- digiiig' vaii.;dé; ópeabareihanklager dat .Jonës .;yatil -Bigó Tevens worden de vooruitzichten, dat de Britten gedwongen zullen worden de raffinaderij te Adaban te sluiten, steeds ernstiger, nu de Per zische premier Mossadcq geweigerd heelt in te gaan op een Amerikaans verzoek, aan de tankerkapiteins an-: dere ontvangstbewijzen voor te leg gen, die niet vooruitlopen op de naasting van de Anglo-Iranian. Plannen voor een geleidelijke slui ting der raffinaderij zijn reeds uit gewerkt en na de definitieve slui ting zal onmiddellijk een begin worden gemaakt met de evacuatie van het Britse personeel. In ieder geval zuilen echter-de installaties, die Adaban van water en electrici- teit voorzien, in werking blijven. De president-directeur van de Anglo -Iranian; 'Eric Drake, heeft gisteren in Londen vaan Het Britse kabinet vérslag. .uitgebracht over dé situatie in Perzié. Hij zou hebben geadviseerd, -de Perzische naastings- wet nog metalsdefinitief te aan-' vaarden, - - TIER ROTTERDAMSE HEEMSKINDEREN hebben een: rit'ge- r tvaagd -op een gcslurfde vos Rayard, genaamd Sonny (in -diergaarde Blij-Dorp) echte Sonny-boys dus. Wat hebben ze ge meend, terwijl zij, hooggezeten, voortdeinden door Blij Dorp?: dat zij op de tij per jacht waren, ergens in India?,., BARIJS. De Unesco "beeft van haar begroting ad 8.5 millioen dol lar voorlopig 100.000 dollar gere serveerd' voor hét herstel van het onderwijshin Korea. Waarschijnlijk' zal de Unesco beginnen met een delegatie - deskundigen naar Korea; te sturen om de schade op te ne men; en, voorstellen te ."doen? pm het onderwijs: weer op gang te bren- gen. 'y:.-1 ::i"".!y:;|' BRUSSELS—. De heer Theo Bo- gaerts, corresponöent-'van „De Maas- faode'' te; Brussel en oud-voorzitter van de Buitenlandse Persverenigirg aldaar, is benoemd tot commandeur in de orde van Leopold IL LONDEN. Prins Philip, de echtgenoot van prinses Elizabeth, zal deze maand zijn. functie bij de Britse marine in de Middellandse Zeè neerleggen en naar Londen të- rugkerenr.- Zaterdagnamiddag is Umuf- den. een paar uur ïn rep en roer geweest: er was een radiotele- gram binnengekomen van dé Engelse mjjnveger Welcome" waarin werd meegedeeld, dat heischip op éeri mijn wïïs ge lopen en met verscheidene do den en gewonden aan boord op weg was naarIJmuiden. Direct werden ziekenauto's naar de kade gedirigeerd, doktoren en verplegers uit het marine-hos-. pitaalfctoamenin actie en er werd blocdp lasmaaung evaerd: In angst en vreze wercL; de koinst; van, de „Welcome" :afger •wachti Maarde óefemrig ffactotum" is (gelukkigj alleen maar. een oefening en [het Britse schip was sléchts op zb'n oéfeh- vAjntje gelopen. Niemand da# bOgrdkreeg ook rrmarf-feefii; schrammetje. Een dute én on verantwoordelijke grapdit. [te legram? Nee, want thans is hé' wezen, dat men. aan de.toalin staat' is direct hulp 'té bieden Oatis „spioratagei*1 bestond (inJhei speuren naar berichten.-idle.. dé Tsjecho-SIöwaSksé regeringUeyer niet gepubliceerd:. zagyyHet bewijs materiaal tegen ASs: Press ais spion- nage-centrum. waren de telexbe-, richten aan Oatis, waarin hem ver zocht wcr'd om inlichtingen over; verschillende gebeurtenissen. y De openbare 'aanklager heeft,, ge tracht aan. te tonen,' dat Oatis:?' ral lijn medebeklaagder.- drieTsiecheii, die jndïensL vanAB.; rijn geweest, relaties onderhielden' 'tnet een terro- ristenbendey - diébekënd-i.stond^Is .jCanarek-bendëU' iOatisi -Jonticende Ka narek ooit' bntmoet tc hebben .eii tot dusver is er hog: geéri;enkele gé^. tuige komen opdagen.' dië>perttoent heeft kiemen verklaren, dat liij hem wel gesproken had. Oatis zag er bleek1 en vermoeid uit bij.het begin van zljn procea. v Hij werd; hoewel zeer bijziend, zon der bril. de rechtszaal binnén geleid. De enige aanwezige Amerikanen, waren twee diplomatieke ivaame- 'mers. die 'plaatsen achter in datzaai kregen. -Er waren geen buitenlandse cor respond enten; aanwezig.?, - (Vaneenjonzer. verslag gevers) AAN BOORD VAN Hr. Ms. „MALZWIN"., Me Veen vaart 'van 23 mijl perruür,.voortgestuwd door twee krachtige schroevendie het schip la ai"' zijii geledingen doen trillen,-stuift Hr. Ms. mijnen veger „Malrwin" de Noordzee op. Aan de horizon vervagen de con tour èn van de koogovens* Het is een prachtige stralende zomerdag en de duinrand tussen IJmuiden èw.Zandyoort „schittert in de zon negloed". Wij zijn op weg naar het mijnenveld, op de kaart een keurig getekend parallelogram, 13 bij Ï0 mijl groot. Daar kruisen nu ai enkele dagen lang Britse, Noor-' se, Belgische, Franse en Nederland se mijnenvegersrond óm het ge bied schoon te vegen en de marine heeft ons uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen.' Maar lijntjes trekken op een kaart is nog iets anders dan lijn tjes terug te vinden op zee. Waar is het mijnenveld? En is bet niet bar gevaarlijk er zo maar kris-kras door heen tè varen?De langzame DEN HAAG Bij KB is be- t noemd to: g/oot-officier in de orde van Oranje Nassau mr dr R. H. I baron De Vos .van Steenwijk com- missaris van de koningin in.de pro- I vincie Drente. I Honderden Ketelbinkies zijn reeds opgespoord. ,y'V Nog 8 avonden zoeken en dan worden Idë- ,:y aan geldprijzen uitgekeerd! koopvaardijschepen ploeteren nét jes in de voor hen schoongeveegde gêul. Zij zuRen hef zéker niet wa gen de pottenkijkers te spelen. Hét veld ligt trouwens een; flink eind buiten de kust en wy hebben zo 't gevoel halverwegen Engeland te zitten, .wanneer zich aan de hori zon de silhouetten aftekenen van de eerste mijnenvegers. - Natuurlijk is het veld" wèl afge tekend, Vroaar dan alleen met boei en. Tuiéen die boeien zijn ortfce- veer hohderd mijnen neergelegd; verankerde, magnetische; acousti- sche, van alles'.is er by. Zóek ze maar eens! Maar doe het systema- tisch... En-doe het samen! Dié;'samenwerking ziet dé leek ook al 'g'öuw. Daar dobberen twee Nederlandse schepen,? samen met een Noor, een Belg en een Frans man. Je leert ze al gauw zo'n beetje onderscheiden. Gemakkelijker is, vooral op een afstand, Se onder- Scheiding in.soort schip.:Je hebt óm het u „duidelijker" te ma ken „Mickies", „Bymps" en R- boten. De '„Malzwin" is een R-boot, gebouwd op een Duitse werf-en tot 1945 een kleine phrêl aan de; kla tergoud en'kroon van Hitléfs „Kriegsmarine". Nederland heeft er negen gekregen. Zë/zyri; opge knapt en'dé „Raumbbté" "van 'toen zijn nu uiterst- snelle, handige, maar kleine en bescheiden mijnen vegers. En dan .z3jn er ,nög de „Ocean-going Minesweepers" Van de Engelsen. Een wat misleidende naam/ want op de Oceaan valt wei nig te vegendoorgaans," maar: ze kunnen tegen een flinke ruwe zee. Voor een mijnenveger is een', lap zee, wat een stuk bouwland, vooc een; boer. Is; hy: gaat het veld „ploe-, gen!'. Heen en terug, heen en te rug. de ganse, dag lang. Telkens Zie vérder pag. .3y v BOEDAPEST: Hongaryelhecft Maandag in een krachtige nota aan de Amerikaanse legatie,.?de; térüg-, roépirg geëistvam; drie. lédenvan deze legatiey llet heeft; gedreigd niet „geëigende Imaatrégelén" ?inr dien de eis niëUwordt ingewilligcL? Verder wordt'geëist, dat de biblio-, theëk en de bioscoop .yan, d.o Ame rikaanse voorlichtingsdienst „een broeinest yan imperialistische pro- pa ganda" 'worden gesloten. De maatregel is genomen, zo wordt: in deynota gezegd, wegens de „onmiskenbare ról- die deze le den.'van de Amerikaanse legatie gespeeld hebbenbij het „samen- zwerings- en spionnagewerk" van aartsbisschop Girösz' en acht andere beklaagden, wier procés Donder dag j J. eindigde. •WASHINGTON, - -'Met de - aanw komst van de Duitse zaakgelastigde, dr Rrékeler ztjh Maandag de: diplo matieke betrekkingen, tussen dé V.S. en.CWest-Düitsland öfficieelhér- •vat.' WASHINGTON. Maandag staak ten hiër 3400 man bus- en, tramper- soneel.y-ly-■?;?..- -.?•: ?•-?; ??- pMnnuuwm Enkele buien jj tr, S Weersverwachting -geldig vna Dinsdagavond-tot 'Woensdag avond.- •- - V Veel bewolking met: enkele buien; Matige, langs dé" Wad- denkust tijdelijk vrij krachtige wind tussen-West en_ Noord.. Koel weer. y- y-,- y. 4 Juli Zon op 4'; 25 m onder-- 21 u 2 m; Maan. op 3 u 49 m onder 21' u 4 m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1