HET ROTTERDAMSCH PARCDL Noordelijken accoord met Ridgway's voorstel Onderhandelingen zouden reeds Zondag kunnen beg innen spel: en maskerade in William Oatis in Praag tot 10 jaar veroordeeld in vlammen op Muziek-„doos" op stap Sweerts en Meine Pot in België veroordeeld Militaire samen werking van de Benelux FEESTEND UTRECHT Brandweer vrij'wel machteloos door gebrek aan water Ruim twee ton; schade He Jaargang, no. 154 Red. en Adm. Lanae Haven 141. Schiedam Tel. 69:300 Abonn.prils: oer week 0,40 per kwartaal 5,15. losse nummers 0,02 Opgericht door de Stichting „Het Parool" .Woensdag 4 Juli 1951 TOKIO.vRadio-Pjongjang heeft in antwoord op de voorstellen van generaal- Ridgway medegedeeld, datde communisten vertegenwoordigershebben aangewezen voor de voorbe reidende besprekingen over een wapenstilstand op Korea, die in Kaesong zullen worden ge houden. .Als, datum wordt genoemd 8 Jjuli. Een officier van het Amerikaanse leger zeide: „Dit bericht is opgevangen op Okinawa. Er is officieel nog niets bekend. Wij wachten op nadere bijzonderheden". Radio Peking heeft een overeenkomstig bericht uitgezonden. Omtrent deze onderhandelingen in Kaesong heeft de Britse gedelegeerde bij de Verenigde Naties als zijn .verwachting uitgesproken, dat deze vermoedelijk veel tijd in beslag-zullcn nemen: Troepenschepen duurder dan raming Succes bij jacht op geheime zenders Prijsregelingen slagers Verplichting tot boycot niet geoorloofd V. Vooraanstaand Oost Duits communist neemt de vlucht Geen Duitse experts naar Perzië -Douglas Skyrocket sneller en hoger Nieuwe regering in Japan DSJENGHÏS KHAN HEERST IN DE DOMSTAD iWie meent, dat men hier geen feest kan vieren kome zelf eens kijken.... -• Na afloop' van het openluchtspel hebben" de deelnemers zich opgesteld voor de Maskerade, die gedurende enkele uren door de straten van de nachtelijke stad getrokken is. En daarmee zijn twee tradities in één slag hersteld. In de eerste plaats omdat daarmede de Maskerade met ere is teruggekeerd. En in de twee de plaats omdat Utrecht elke vreem deling heeft getoond, dat men de stad in de nacht van zo'n Maske rade niet terugkent. Wie dan ook. Amerika reageert zeer fel Ongezonde belangstelling voor bromfietsen Steekpartij in binnenstad van Amsterdam Mr Yan Kleffens voorzitter van YN-vergadering Mr Sjafrudin directeur Javase Bank Geen mij nwerkerssïaking in West-Duitsland KINDEREN STICHTTEN BRANDJE... Ivapper stak zijn vrouw met mes: 1 jaar geëist NASLEEPl AFFAIRE-WESTERLING Uitlevering van Pot twijfelachtig Koel weer aisiiEUiaiBiioiiiiininuiuintiiiiimifiiiiïiitiniiiinBimaiiiiiiiiiiiiiiitmiJiiRii wÊ-> Te veel burgervliegvelden in België - DE SCBIEMMME1 Uitgave, N.V. De Nieuwe Pers - Postairtf 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te RotterdamDirecteur: B, de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Welingelichte -Waarnemers in Moskou hebben de. verwachting uit gesproken, dat- tijdens de Koreaan se wapenstilstandsbesprekingen ook een accoord over- de-' uitwisseling van krijgsgevangenen gesloten zal worden. De Zuid-Koreaanse president Syngman Rhee heeft opnieuw ver klaard, dat Zuid-Korea geen wapen stilstand aan de 38ste breedtegraad kan aanvaarden omdat deze een concessiezou zijn. „Hij zou ons dichter bij een derde wereldoorlog brengen,voegde hij hieraan toe. Na een officieel bezoek van de Amerikaanse ambassadeur, John Muccio, en andere Amerikaanse autoriteiten zeide Rhee: „Wij willen het vuren zo spoedig mogelijk sta ken maar de 38ste breedtegraad is iets dat-wij niet kunnen aanvaar den.... wij willen alles doen om een einde te maken aan de strijd maar niet bij de 38ste breedte graad." In het station te Seoel werken Koreaanse timmerlieden en Ameri kaanse technici aan een „wapcnstil- standstrein" van zeventien wagons. Zij hebben er twaalf uur de tijd voor gekregen. Deze trein is door wijlen generaal Walker, bevelhebber van het achtste leger, als hoofd kwartier te velde gebruikt Voor de ruiten wordt muskietengaas aan gebracht en de slaapwagens worden gereed gemaakt -voor. deonderhan- delaa ars van beide zijden. DEN-HAAG..—.-De batenenlasten der van derden gehuurde troepen schepen blijken aanmerkelijk te-laag geraamd te zijn; zo blijkt uit: de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp wijziging van de be groting van i het .-scheepvaartfonds voor het dienstjaar ,1950. Ten tijde van het opmaken van de begroting ■was n.l. nietbekend hoeveel bur gers en KNIL-personeel naar Ne derland Vervoerd zouden worden. De op time-charter gehuurde Ne derlandse schepen '-maakten 22 rei zen, terwijl: buitenlandse schepen voor 64 reizen gecharterd werden.' Tezamen met de regerings-troepen- schepen vervoerden zij ongeveer 113.000 personen naar Nederland. ZWOLLE. De Rijkspolitie heeft in samenwerking met de F.T.T. een jacht ontketend op de geheime zen ders in Overijssel. Deze week-heeft de politie en P.T.T. tweemaal- suc ces gehad. De eerste maal bij De- demsvaart en gisteren sloegen poli tie en P.T.T.-ambtenaren met succes toe in de Krim bij Dedemsvaart, waar bij W. van D. een volledige zendapparatuur in beslag werd ge nomen. Deze zender zond regelma tig uit-onder de naam„Volendam". DEN HAAG. In eengecombi neerde vergadering van - de Neder landse minister, van -Oorlog en van. Marine, deBelgische ministervan Landsverdediging; en de- >->■ gezant -van-Luxemburg _in,J^derland, en de- chefs van staven/van' de Bene- lux-laöderf, werd overeengekomen de reeds bestaande' militaire sa menwerking verder uit-te breiden. De punten, die in het bijzonder ter sprake-kwamen waren: samen werking inzake de inwendige ver dediging der Beneluxlanden, ver dere coördinatie en uitbreiding van de wederzijdse, steun bij opleidin gen en oefeningen en het opvoeren van' de coördinatie van de lucht verdediging. Overeenstemming werd bereikt inzake de maritieme: bevelvoering en taakverdeling in oorlogstijd, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan de 'veiligstelling van het zecverkecr naar de Neder landse en Belgische havens. DEN'HAAG. Door de slagers zijn in vele' plaatsen minimum-' prijsregelingen vastgesteld, terwijl daaraan zijn., verbonden verplich tingen tot directe of Indirecte boy cot van slagers, die zich niet aan de vastgestelde prijzen houden. Na een onderzoek door de Commissie Bedrijfsregelingen hebben de be trokken ministers besloten .tot on- verbindcnd-vcrklaring van de boy- cotvcrplichting. Deprijsregelingen zelf zijn niet onverbindend ver klaard. - - s Overwogen is, dat-minimumprijs afspraken, al hieivaan de orde, op zich zelf aanvaafdbaar kunnen zijn in plaatsen/ waar:,zonder een der gelijke regeling een-'vernietigende concurrentie zou optreden. Zij moeten echter aan de eis voldoen, dat de vastgestelde prijzen gecal culeerd zijn -op: grond van de kos ten van een efficient werkend en volledig bezet slagersbedrijf. De onderhavige regelingen bieden hier voor geen garantie. Bovendien houdt het gevolgde systeem te weinig rekening met het type van de onderneming. De loodgieter van St. Paul, in .de Amerikaanse staat:. Minnesota, is heel wat vlugger dan de timmer lieden en metselaars van die stad. Hij legt zijn gootsteen al op de eerste étage aan, terwijl, de lieden; die dé muren moeten optrekken; - nog maar juist met. het'fundament gereed gekomen Zijn. BERLIJN. Prof. Schulz, Ivog- leraar in de journalistiek aan de universiteit van Leipzig, is hier' Dinsdagavond -met vrouw on kind' aangekomen, na uit de Russische zone gevluchtte zijn. Schulz, die een van de meest, vooraanstaande communisten -. is; zei, dat hij als hoogleraar ontslagen was en dat zijn banksaldo door de communis tische - autoriteiten-geblokkeerd was. Tijdens het Hitler-bewind is Schulz uit geweken naar de ïjow- jet-Unie, waar hij zes jaar gewoond heeft. Na de capitulatie, van Duits land keerde hij terug. MAASTRICHT. In.de glas- en aardewerkfabriek „De- Sphinx" te Maastricht zullen vermoedelijk deze week 25 Italiaanse meisjes afkom stig uit Milaan te werk worden gesteld. Kaesong, eens de.hoofdstad van het oude Koreaanse rijk, daarna in vol komen - vergetelheid geraakt, staat nu midden - in het wereldnieuws. Daar immers zal, naar men hopen mag, een einde worden gemaakt aan het bloedvergieten," dat volgde op de communistische agressie van een jaar geleden. Op het ogenblik ligt de stad, bijna, geheel vernield, in het zogenaamde „niemandsland" tus sen de beide fronten. Onze foto, die hoetogl: genomen voor de vernie tiging van de stadtoch. al geen bijzonder: indrukwekkend beeld van Kaesong. geeft, is dus nog geflat teerd. BONN In verband met politie ke redenen is het - absoluut onge wenst Duitse oliedeskundigen naar Perzië te sturen,' zo heeft vanda ag een woordvoerder van de West- Duitse regering verklaard. LOS ANGELES. De Ameri kaanse marine heeft bekend ge maakt, dat de Douglas Skyrocket", een supersonisch proefvliegtuig, „sneller en hoger" heeft gevlogen dan enig ander bekend type. De juiste snelheid en hoogte,'die het vliegtuig heeft bereikt, werden om veiligheidsredenen niet bekend ge maakt. TOKIO.De Japanse premier Sjigeroe Josjida heeft vandaag een nieuw kabinet .gevormd. In het kei zerlijk paleis zijn de nieuwe mi nisters beëdigd. Dinsdag was het gehele kabinet afgetreden om pre mier Josjida.iMie gelegenheid voor hervorming lesgeven. Zes nieuwe ministers zijn benoemd, acht minis ters uit het 'oude kabinet zijn ge- handhaafden inVdrie vacatures moet nog worden voorzien. pi (Van onze correspondent) UTRECHT. Het hoofdnummer van da Utrechtse lustrumfeesten, bestaande uit eenopenluchtspel met daaraan verbonden nachtelijke maskerade, is Dinsdagavond inderdaad liét hoogtepunt van deze feest- week geworden. Het spel van de Mongoolse veroveraar Dsjenghis Khan werd m de regie van Louis Saalborn een boeiend, kleurrijk schouwspel met bijzondere lichteffecten en een waarlijk emotioneel, treffend slot. Het romantische decor van de Perzische stad, da prachtige gewaden de fraaie dansen en gebaren, de muziek (Sem Dresden) alles heeft meegewerkt om ondanks een regenbui, die gelukkig maar kort duurde, de vertoning tot een aantrekkelijk geheel te maken. Toen de Koningin en de Prins mocht menen Boven: Dsjenghis Khan, de heerser Onder: Koningin Juliana sloeg de der Hemelsblauwe Mongolen, heeft Dinsdagavond zijn leger uit de Stad Samarkand (Utrecht) teruggetrok ken. Deze Maskerade vormde met het spelhet hoofdnummer van- het 63e lustrum van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De Khan groet met breed gebaar de bevolking. Maskerade van het bordes van het Stadhuis af gade. De hoofdpersonen werden aan Hare Majesteit voorge steld: De Koningin begroef een van dc zonen van de Khan: 1 ongeveer, kwart vóór tien per auto het terrein opreden en voor de eretribune uitstapten, waar de rec tor van het TJ.S.C.-hen verwelkom de, weerklonk niet alleen luid ge juich, maar zong men spontaan het Wilhelmus. Na afloop werden de hoofdrolspeler, de'heer H. F. van Beresteyn, de schrijver v. d. Does de Willebois en de regisseur harte lijk toegejuicht. Het Corpslied werd gezongen en toen de Konin-: gin en de Prins de tribunes verlie-. ten weerklonk het-Ió, Vivat en:na- tuurlijk was - ook -nu. het gejuich niet van de lucht...'', FRANKFURT. Het proces tegen de correspondent van Associated Press te Praag, William Oatis, die voor een Tsjechische rechtbank op ccn beschuldiging van spionnagc terechtstond, is geëindigd met de veroordeling van Oatis tot tien jaar gevangenisstraf. Gedraagt Oatis zich goed, dan kan deze straf met de helft worden verminderd. Drie Tsjechische mede-ver dachten van Oatis kregen gevangenisstraffen van 16 tot 20 jaar. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde op een persconferen tie het proces'tegen Oatis een com munistische propagandastunt". De bedoeling was het Amerikaanse volk in het algemeen en de Ameri kaanse pers in het bijzonder te be zwalken". Dé Amerikaanse journalistenver eniging heeft bij monde van haar president, Martin, bij de Tsjecho- slowaakse zaakgelastigde Vinar ge protesteerd tegen het proces-Oatis. AMSTERDAMDe centrale re cherche van de hoofdstedelijke poli tie heeft in de afgelopen nacht in een hotel alhier een man gearres teerd, die in diverse plaatsen in ons land onder allerlei voorwendselen Solexrijwielen huurde en deze ver kocht of inruilde voor andere' waardevolle zaken. De man logeer de onder een valse naam in het hotel hij gebruikte meestal valse namen er. had er niet op ge rekend, dat .de politie van deze naam op de hoogte: was: De politie in Den Haag, Utrecht cn Amster dam hadden verzoeken tot aanhou ding van de man uitgezonden. AMSTERDAM. Omstreeks acht uur Dinsdagavond heeft een 58- jarigc man in de Bloedstraat een 75-jarige man in een vechtpartij met een mes in de onderbuik gestoken. Het slachtoffer is in ernstige toe stand naar het binnengasthuis ver voerd, - waar .operatief ingrijpen noodzakelijk bleek. De dader kon worden aangehouden; Beide mannen verkeerden onder invloed: van ster ke drank. WASHINGTON. President Truman heeft Dinsdag het Congres om aanvullende credieten ten be drage van meer dan 4,5 milliard dollar voor .de militaire belangen.vangenisstraf van een (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Achter de scher men in Lake Success wordt op het ogenblik druk onderhandeld over de bezetting van het presidium van de aanstaande algemene vergade ring van de Verenigde Naties. Men zoekt thans iemand uit West-Euro pa en naar. verluidt is de keus ge vallen op een Nederlander. Naar wij vernemen komt voor verkie.- zing tot president ernstig in aan merking mr E. N. van Kleffens, thans gezant te Lissabon, die be reid zou zijn een candidatuur te aanvaarden. dat Utrecht geen feest kan vieren doet goed in zuik een nacht naar de stad te komen en één te zijn met de feestende menigte. De dageraad had de kim al lang verlicht en menigeen werd reeds naar zijn werk geroepen toen liet grootste deel van de feestvierders nog maar moeilijk kon besluiten, naar huis te keren.. ..DJAKARTAHet, Indonesische -kabinet'-'heeft- DlnsdagavOrrcKdd-dJe- noeming goedgekeurd van mr Sja frudin Frawiranegara tot president directeur van de Javase - bank. De regering is van oordeel, dat Sjafru din de juiste man is voor deze func tie, ondanks het feit, dat Sjafrudin onder de huidige omstandigheden nationalisatie van de Javase Bank niet kan goedkeuren. De benoeming is in overeenstemming met de voor stellen van de directie en dc raad van commissarissen van de bank. BONN. Het gevaar van stakin gen in de West-Duitse steenkolen- industrie is afgewend; doordat op de buitengewone vergadering van. de mijnwerkersbond te Essen met 275 tegen 226 stemmen de door het hoofdbestuur aanvaarde loonover-. eenkomst is goedgekeurd. Met in gang van 1 Mei 1951 wordt het loon van alle mijnwerkers met twaalf procent verhoogd. j - (Van onze correspondent) NIJMEGEN. Tijdens de kermis hebben kinderengistermiddag brand gesticht in een schuur van de landbouwer M. Ermers te .Ravestein. Toen de boer rook zag opstijgen had hü cr geen flauw vermoeden van dat dit-, naar het zich liet aanzien onbetekenende brandje ernstige gevolgen zp-a hebben. Van de schuur sloeg liet vuur n.l. over naar Üe, boerderij "van Ermers. Men slaagde er niet in dc brand meester te worden. Dcr^tand-, weer van Ravestein, die slechts over twee spuiten beschikte, stonA yrljwei machteloos en kon niet verhinderen dat ook de nabij gclegeri,bofirdertf van \V. Visser vlam vatte. Dc nabij gelegen hooiberg stond' eveneens spoedig in lichterlaaie en binnen weinige ogenblikken vloog ook<d«fboerdcrii van Th. Schcpens, in de buurt, in brand. HET Holland-Festival, dat schitte rend festijn, dat 'n lichtpunt vormt in het soms wat sombere beslaan der muzen in deze lage landen heeft ook zijn schaduwzij- den: Het valt niet mee als je de dienaar van Apollo" bent en na gedane arbeid, de zware" last van de muziek moet torsen. AMSTERDAM. Eén jaar gevan genisstraf eiste de.Officier van Jus titie bij de Amsterdamse rechtbank tegen, de 70-jarige kapper J; A. B., die op Vrijdag 1.3 April j.l. in zijn woning 'zijn 63-jarigevrouw met oen broodmes,in de rug had gesto ken. Uitspraak, .17 Juli. (Van onze Brusselse correspondent) ANTWERPEN. Slechts enkele minuten duurde vanmorgen voor de zevende kamer van de Antwerpse Correctionele Rechtbank de nauwe lijks verstaanbare voorlezing van het vonnis tegen Pierre Sweerts, de voormalige SS-er en Meine Pot, ambtenaar aan het Nederlandse con sulaat te Antwerpen, beiden betrok ken bij de affaire-Westerling. De onverstoorbaar en brutaal om zicb heen kijkende Sweerts hoorde een jaar gevangenisstraf en .1000 francs boete- tegen zich uitspreken voor zijn medeplichtigheid bij het stelen en vervalsen van Nederlandse pas poorten, terwijl hij voor onwettig wapendragen tot een bijkomende ge maand en dér V.S. verzocht. 1000 francs boete werd veroordeeld. Een zich nerveus in de geboeide handen wrijvende Pot zag zich ver oordeeld tot een voorwaardelijke ge vangenisstraf van een jaar voor de affaire - der passen en een boete van 1000 francs subs, een maand ge vangenis voor het onwettig .bezit van wapens. Pot zal in de loop van de dag in vrijheid, worden gesteld. ,Ot hij naar Nederland zal worden- uitgeleverd, zoals door de Nederlandse, autoritei ten in België is gevraagd, is nog twijfelachtig. Voor Sweerts,; wiens doodvonnis wegens oorlogsmisdaden de vorige week door de Luikse rechtbank is bevestigd, maakt een nieuwe straf weinig verschil uit. Aangezien in België thans doodvonnissenniet meer ten uivoer worden gelegd,- kan hij een verzoek tot gratie indienen, waarop dan omzetting van., de dood straf in een, levenslange of,: zeer langdurige gevangenisstraf zal kun nen volgen. Weersverwachting geldig van g Woensdagavond tot Donderdag- g R avond: - - g g- Aanvankelijk zwaar bewolkt jj a met enkele buien, later, ver- M "i spreide opklaringen en over- s B wegend droog weer. Overwe- g gend matige ;,wind uit noorde- S B lijke richtingen; Koel weer. .fi fg 5 Juli Zon op 4 u 26 m -onder B s 21 u 2.m: Maan op 4 u 57 m onder H "aiil4m. Intussen idraaidA- de wind en vlo gen de vonken ovPr de weg, waar door ook de boerderij- van i, J. van den Berg door het ;vuur werd aan- getast. Ook deze Poeve ging: met vee en al in de vJ«uwMeu op. Terwijl de brand Wi alle hevigheid woedde, waren; deurandweren van Oss en Herpen te ttplp gekomen, maar wegens gebrek aPn- water in de onmiddellijke; nabijli^id -konden zij weinig uitrichten. .v- Het vuur zette zijn vernielend werk voort en weldra werd CPk de boerderij van J. Kuipers aangt-iust. Deze ging ook grotendeels' verlo ren. De brandweer uit Oss wist ali leen, het woonhuis van Kuipers te behouden. Vee] vee en de gehele hooioogst van de getroffen boeren werden bijdeze omvangrijke brand een prooi der vlammen. - De schade -wordt' op ongeveer 200.000 geschat. De gezinnen der. boeren (ongeveer 22 personen) wer den. ondergebracht: In een nabijge legen boerderijtje. - Het heeft velen verwonderd, dat de Nijmeegse brandweer,die over veel materieel beschikt, niet werd gewaarschuwd. Als deze met-al haar slangenmatcrieel te hulp was'igèko- men, zou de ramp stellig'niet zulk eengrote omvang: hebben aangeno men. BRUSSEL. Het aantal burger vliegvelden in- België is naat de opvatting .vande parlementaire commissie voorv verkeerszaken te groot en de uitgaven staan niet: in juiste, verhouding tot het' practi-' sche nut .van het aantal der vlieg velden. Het Belgische' luchtvaart- verkeer.:exploiteert' thans tien vliegvelden,- namelijk te Brussel, Gent, 'Antwerpen, Grimbergen, ;H«-t Zoute. Ostende, Luik, Spa,;.St. -Hu bert en Gosselies. De exploitatie kosten: van deze velden zullen 'in 1951 .ruim 279 millioen franken bedragen,waartegenover ^slechts 25 millioen vfranken s: aan inkomsten staan. 1 - DEN HAAG. De Christelijk Historische Unie houdt op 5,- 6 en 7 Juli haar zomerconferentie :?op „Het Trefpunt" te Ermelo.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1