Truman waarschuwt; Ook na vrede in Korea blijft spanning groot HET ROTTERDAMSCH PARCD1 Enorme strijdmacht van Rusland factor van onrust nummer één Sensationeel besluit van Russen in Berlijn Toch nog gunstige keer in olieconflict r~ P re si dentscan d i daa l in Portugal gewond Bonn dreigt: geen erkenning van Duitse schulden Gaat. SyhachLnaar - Tndonesië? NAAR VREDE OP KOREA Geen politieke beslissingen van blijvende aard te wachten Rossi wint eerste Tour-étappe „Oslofjord" bewijst Nederland eer Sjah van Perzië geopereerd Dief met de buit naast bestolene Na iiveé jaar plotseling bereid om met Westerse Drie te confereren Gevaarlijke brand in Teheran geblust Ernstig gewond bij explosie Sl Vincentvlücht een een catastrophe Kwestie der ontvangbewijzen wordt waarschijnlijk geregeld Jarige di* Drees gehuldigd Vrouw berooft kind van acht jaar Amerika wijst eis van Hongarije af Vervangingsmiddel voor wol gevonden NOG AVONDEN ZOEKEN! uitsluitend per briefkaart lie Jaargang, no. 155 Eed. en Adm. Lange Hoven 141 Schiedam TeL 69300 Abona orljs: oer week f 0.40 per kwartaal f 5.15. losse nummers f 0.0. Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Donderdag 5 Juli 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper WASHINGTON. President Truman heelt gisteren verklaard, dat de wereld, zelfs indien er vrede in Korea komt, een langdurige periode van „groot internationaal gevaar" onder het oog moet zien. Hij drong er bij hel Amerikaanse volk op aan, een „nuchtere, harde politiek van zelfverloochening" te volgen. Bovendien' waarschuwde hfj, dat het thans nog tc vroeg is om te zeggen of de communistische heersers werkelijk een Koreaanse vrede wensen. 'LISSABON. Prof. Gomes, carididaatvan de oppositie voor het presidentschap in' de verkiezin gen op 1Z Juli, is Dinsdagavond gewond geraakt bij een botsing niet de politie te Rio Tinto in de huurt van Oporto.. Volgens een officieel communique van het ministerie van Binnenlandse Zaken is prof. Gomes sléchts licht gewond. De po litie was ontboden" orri een. èinde té makenaan ,.een relletje,„veroor- zaakt door demonstranten', van de oppositie". Gome'sis':ïeidér 'van-dé democratisch-nationalistische be weging, - - LONDEN. De geallieerden hebben het koppelen van de Duitse activa in het buitenland aan de erkenning der Duitse schulden steeds - afgewezen. - steeds" afgewezen. Adenauer heeft nu aan Engeland, Frankrijk en Ame rika nota's gezonden, waarin vér- zocht .wórdt om toch wel met deze Duitse ac.tiva, die'éop-vjö milliard fuldèri ,jvordervgeschat^.rekening'te; ouden... Uit Bonxi 'werd óver' deze nota gemeld,;! dat i:ér:ié -gedreigd wordt- met -'n terugkomen van de erkenning-dér !Dmtsé 'scKuldèhl In zijn rede. uitgesproken ter ge legenheid van de Amerikaanse On afhankelijkheidsdag. zei de presi dent verder, dat de grootste bedrei ging van de wereldvrede dc gewel dige strijdmacht van de Sowjet- Uniè' is. Daarom, zo', verklaarde de pre.sl-vnt. moeien de. Verenigde: Sta ten zich in snel itempo blijven wa penen; de andere vrije landen hel pen' bfj: de opbouw van hun verde diging. de inflatie beteugelen,, en. de Russische pogingentot overheer sing, van de wereld „door „leugens, bedreigingenen opstanden": bestrij den met de „waarheid en een. eer-r lijke wijze; van optreden". „De Russen haten ons niet omdat wij Amerikanen zijn", .aldus presi dent Truman,„maar. omdatwij vrij zijnomdat wij het grootste voor beeld zijn van dé -machtdér vrij- /„Sommigemensen merren," zo zei de president,„dat Amerika al deze .dingen! niet;kah' doen,zonder zich' in een oorlóg te, storten. Ik geloof, dat deze onheilsprofeten het mis hebben. Ik geloof, dat de gehele ge schiedenis van ons land bewijst, dat zij het bij het verkeerde eind heb ben. Ik geloof juist, dat de ufyelo. pen maanden hebben getoond, dat. wij niet in een oorlog zullen worden gedreven, of. gebroken zullen wor den door wantrouwen of vrees"; iTruman sprak tenslotte de volgen de' boodschapuit:" -„Manncrt ,van de strijdkrachten in Korea. Gij zult in de- geschiedenis bekend zijn als het eerste V leger, dat vocht onder de vlag 'van '.een wereldorganisatie.- ter .verdediging van de vrijheid; Gij hebt goed .gevochten. Gij hebt geen. vrijè mensen tot. slaaf gemaakt, géén vrije natie vernietigd én. geen schuld".aan enig bloedvergieten. De: overwinning zal misschien aan/u zijn, maar gij wint" meer dan, een' oorlog; want gij verdédigt het 'principe van- vrijheid onder internationaalrecht. Dit is ■van belang' voor /de gehelemens heid, omdat Két do mensen dichter bij hun doel devredé, .brengt. Het kan een keerpunt ih de wéreldge- scbiedenisblijken tè> zijn.-' MILAAN. De „Corriere Lorh- bardo" bericht dat de. voormalige president van dc Duitse Rijksbank, Hjalmar Schacht, dié zich thans' in Zuid-Tirol bevindt; /binnenkort naai-, Djakarta zal' vertrekken. Volgens het blad heeft Schacht -zich' b'érëid verklaard 'de économie van Indone sië op één gezonde basis, te-plaatsen, na een bespreking met de gezant van Indonesië: in Italië, Natsir Pa- montjak::: .1 f g. Onze Nederlandse)renners even vóór der' s taiii fihf Metz r van de Tour 'de -France. Van links naar rechts' Hans Dekkers, Wim van Ent, Woutjè W agtmans, Wim Dielissen, llarry Schoenmakers, Gerard Peters, Gcrcrd Voorting en Henk Faanhof. TOKIO. Generaal Ridgway heeft zich accoord verklaard met de door de Noordelijken genoemde datum van 8 Juli voor bet openen der wapen- stiistandsonderhandelingen. Dit betreft voorbereidende besprekingen. De eigenlijke-onderhandelingen beginnen, wanneer men het eens is óver de procedure-kwesties en'-over de pciiten van behandeling. Van de zij de der verbondenen zullen drie officieren aan de preliminaire besprekingen deel nemen, van .wie geen, een hoger rang heeft:dan kolonel. -Zij zullen door twee tolken, vergezeld worden. Generaal Ridgway heeft 'de Noordelijken Verzocht om de nodige maatregelen le nemen voor hun veiligheid. Onze correspondent -te New York een ijzeren gordijn om het door hen seint: Waaneer Zondag de voorlo pige besprekingen in Kaesong be ginnen, .zullen daarbij,; evenmin., als tijdens de definitieve., onderhande lingen over .een staken van het yu- ren, .andere punten. /té -berde, gé bracht kunnen worden» dan het be ëindigen -van de strijd, en maatre gelen ter voorkoming van een "cn- tijdige hervatting daarvan. Mochten de Chinezen en Noord- Koreanën met de woorden „tot stand brenging van de/vrede", door hen in' hun antwoord aan generaal Ridgway gebruikt, méde' hebben, verstaan het spreken over politieke en territoriale beslissingen van meer permanente, aard, dus meer dan. door Ridgway in z'n uitnodiging tot het' voeren vam onderhandelin gen is bedoeld, dan mist de opper bevelhebber daartoe,'üe bevoegd heid.' Noch;.'de V.S. noch de. Verenigde Naties hebben immers Noord-K orea erkend- als politieke eenheid. De Noordkorèaanse communisten wei gerden voor Juni 1950 elke samen werking met dc V.N. Zij hingen -t"-f ircfi«|ii.i.iili;iii!r.ü:i>» .1 Overdag minder koud g j§ Weersverwachting geldi| van g Donderdagavond tot Vrijdag- m 1; avond; g§ g Vanavónti éji, vannacht flinke. M 3 °Pklaringën';': „weinig wind- en g tamelijk; koud; Morgen over- m s dap'" weer toenemende bewol- king-' maar nog overwegend 3. droog weer. Meest matige wind tussen West en Zuid. Iets bo- g g gere. temperaturen. g gG Juli Zon op 1 u 27 tn onder g §jf 21 u 1 m; Maan op 6 u 11 m onder - 22 u 33 ra 53 q llliltiiuïtll i—MIIIIH111 gecontroleerde deel van het schier eiland. Gebrek aan informatie om trent hétgeen daarachter geschied de, maakte agressie mogelijk, Herr haling dier situatieis niet aan-- yaardbaar. Wil. het thans, bè.oogde „staakt hét vuren" waarde hebben, dan 2al .ér controle moeten worden uitgeoefend van!; dé zij de - der VN. en dein ;të stellen gemengde 'commissie van toezicht Pp de naleving der be- standsbepalingen. Behalve met dit probleem: hóuden het Ministerie van. Buitenlandse Za ken dér V.S- én dé. VN. zich niet minder bezig met een analyse van de -werkelijke bedoelingen van de bemiddeling van Rusland; in Korea.. De Parijse besprekingen over een conferentie der Grote Vier misluk ten. Het gehele verloop van de oor log in Korea is geen bijdrage ge weest tot verhoging yan Rusland's prestige in het Verre Oosten. Een vredesoffensief van de Sowjet-Unie over alle linies zou het Westen voor het probleem stellen: het wantrou wen in slaap te sussen of de bewa pening voort te zetten. Het kan een speculatie der Sowjet-Unie zijn, dat dit laatste óp een.gróte onpopulari teit zou" stuiten, niet alleen in het oorlogsmoede éri' door" economische moeilijkheden gehandicapte West- Europa, maar ook in de V.S. Indien 'déze .redenering steek houdt, zal Rusland echter,- om de bewapening te stuiten, zich niet kunnen bepalen tot een vredesoffen sief. Het zal met aannemelijke, ont wapeningsvoorstellen voor de dag moeten komen. Hét zal de V:S/ bo- véndien ervanmoeten overtuigen, dat het heeft gebroken met de po litiek van communistische uitholling met het doel, een land aldus bin nen zijn Invloedssfeer, te trekken. De Zwitser Giovani Rossi heeft de eerste étappe, van de Tour de France van Metz naar Reims, af stand 185- km;- gewonnen. Hij legde.de afstand af in 5 uur 23 minuten en 10 seconden. Kees Pellenaars is over de prestaties, van zijn jongens op dé eerste dag van de ronde best te vreden. Wanneer, iemand de sug gestie oppert8 hat erook bijide beslissende"ontsnappingspoging misschien wel eén Nederlander had kunnen zitten, verdedigt hij zijn. pupillen met vuur: „Wij mo gen dubbel Ven dwars \ih onze schik, zijn," zegt lüj; .yvvij hebben niet veel tegenslag gehad, en de jongens hebben precies 1 gedaaii wat hun was opgedragen. Zij hébben in de slag gezeten en aangevallen. Je kunt .achteraf natuurlijk zeggen, dat het resul taat, nóg beter had, kunnen zijn, wanneer er één met -de ploeg- Lazarides was meegegaan, maar de Tour duurt riGg'Janger dan vandaag en.alles ón 'eens zou ook .éen beetje vah hét goede te 'veel zijn!. Vv Voor het verslag van'ónze spe- ciale medewerker verwijzen wij" naar pag. 3: v.'-, ;V; (Van .onze Scandinavische correspondent) OSLO. Eet in Nederland ge bouwde vlaggeschip van de Noorse Amerika Lijn -..Oslofjord" heeft aan de Nederlandse scheepsbouw- kunce wederomgrote eer bewe zen. Het schip kwam gisteren uit New York in Bergen en had de reis in zes dagen, negen uur en negen minuten gemaakt. Dil is de snelste tijd ooit door een schip op deze route gemaakt. i.Wij hebben practisch niet ge varen; maar gevlogen," verklaarde de kapitein. „Onze snelheid be droeg 20j5 zeemijl!; peruur en dat is .epn buiténgcwdhe prestatie. TEHERAN. Desjah van Perzië heeft. Donderdagochtend een blin dedarmoperatie" i óndergaan. 'Gezegd wérd,: dat dé opératie .geslaagd was. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Een Amster dams journalist ontdekte dezer da gen tot zijn verbazing, dat een vrouw en een man, zijn medepassa giers op dé tram,resp. een jasje van zijn echtgenote en zijn eigen akten tas droegen. Daar. hijveertien 'dagen geleden deze voorwerpen uit zijn woning miste hij was toen uitgegaan en had de sleutel in het slot van zijn voordeur laten zit ten besloot hij de hulp van een politieagent in te roepen; Met een cwagentje werden de man en de vrouw naar het: bureau Overtoom gebracht, waar - zij., later op de avond de. insluiping bekenden. BERLIJN. De Rossen hebben gisteravond voor de eerste maal in twee jarén tüds toegestemd in vlermogendhedenbesprckingen in Berlijn. Verder, hebben Russische Taptorjitcilcn de receptie van generaal-majoor Lemuel Mathewson ter. gelegenheid van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag bijgewoond. Deze niéuwe vriendschappelijke hooding van de Sowjets in Berjyn volgde de 'ontwikkeling van de Koreaanse wapenstilstandsvöorbe- reidingen op de voeÜ Geallieerde autoriteiten, die deze feiten combineerden, spraken het vermoeden nlt, dat beide maatregelen door één en hetzelfde besluit voorgeschreven worden. Het "Russis^e^-^^fdkwartier "••in WKW Khrlshorst-zond West-: Berlijn; wa^iin': Améyi^a^sé, BriÉse;i'e^^ahs.èdes'^ Kuhdjgéri jbyer économische aarigë--" legenheden te confer éren. De "uitno diging was meer dén?"een week ge leden in zee. gegaan: .Het antwoord kwam een. uur, nadat de, commu nistische Chinese radjo uiting gégé- vea had .aan de bereidheid van Ne king deel te nemen aan een samen komst met de vertégenwoordigers van generaal Ridgway. Vanmorgen om, 10 uur zijn de be sprekingen met de Russen in, het Britse hoofdkwartier te Berlijn be- gonnéh. TEHERAN, In-Miet centrum dér stad heeft een. grote brand" ge woed, die de gehele stad met', on dergang bedreigde. De helft van de Boulevard Lalezar, waar zich, de grote winkels bevinden, stond inVlammen. Daar "de dicht tegen elkaar gebouwde en uit licht ma teriaal geconstrueerde - huizen, de uitbreiding van het vuur in. de hand werkten, vreesde men het ergste. Men is er echter in ge slaagd de brand te blussen. De schade is groot. PARIJS. In Frans Marokko is dé censuur óp de pers, die in de oorlog werd ingesteld, officieel geëindigd: OUDEN van dagen uit de gemeen ten Oud-Vossemeer, Nieuw Vosse- rrièer'en Pijnacker hebben -Woens dag' eert' bezoek aan het paleis Socstdijk gebracht, waar zij door koningin Juliana zijn ontvangen. Het echtpaar Van Wijk, de oudste "inwoners van Pijnacker, bood de vorstineen mand' met groetiten 'en) fruit aan.' iknerikaaas-.onderiminisTer jf;--'E. "rr, .-.5é?r,r>ifc" v m Korea gewond De Amerikaanse oni dermiuister voor hét leger, Alexan der, is gisteren gewond geraakt, toen een licht vliegtuig, .waarin'hij als passagier meevloog, aan hét Oostelijke front in Korea tegen eeri bergwand vloog. Alexander en de piloot van het vliegtuig werdén in eéu ziekenhuis opgenomen; r'-rD® &°cJ 0« dé HAAR Amerikaanse auibassa- leur. in Nederland,miss PRINS Helen Chapin, hoopt 14 "rf-rw'j'-njr luli O.S. ih Den Haag Kir AlM in het huwelijk te tre den met de heer Roland Enuin Metz, die gistermorgen per vliegtuig in ons land: is gearriveerd en vanzelfsprekend door een. stra lende bruid werd opgewacht Onvoorzichtige jongeman peutert aan granaat UTRECHT. Door ontploffing van de ontsteking van een mortier granaat werd de 21-jarige Wim van Hessci In d& ouderlijke woning aan de Steynstraat te Utrecht vrij ern stig; gewond. De j'ongeman, die een verza meling van oorlogssouvenirs had aangelegd; peuterde met een passer aan de aluminium kop van een mortiergranaat, waarin zich een zeer gevoelige ontsteking1 bevindt. Van H. wist niet. dat de granaat- kop deze ontsteking nog bevatte. Zijn. m oeder hoorde tót haar grote schrik het geluid van een ex plosie. Toen ze de eetkamer-binnen rende zag ze haar zoon, gewond ia elkaar krimpen. - Hét slachtoffer mist twee. vingers; én de* duim van de linkerhand en liep scherf- en -schroèiwpnden op ■aan; .borst en gezicht. Zijn toestand is thans redelijk weL Duizenden postduiven verloren gegaan ZWOLLE, r-Hei; blijkt hoe lan ger hoe duidelijker, dat de duiyeri- höuders, die einde- vorige week hun duiven op St. Vincent .hebben-, „gezet", grote verliezen hebbenge-; leden. Uit het gehele land komèn bérichten, wélke wijzen cata^ 'km lange wédvlticht?deelnam eg;" Mede als ;gevolg van de 'zeer slech te weersomstendighed'en moet meer dan. de helft als verloren worden beschouwd. Aan deze St. Vincent- vlucht waren vele hoge prijzen- (auto's, televisie-toestel, enz.) ver bonden. Naar de meningvan vele liefhebbers was de afstand te 'groot,;,.'/'f}':/. ^.'•.v'^./i/w! LONDEN. Nadat Attlee Churchill en Morrison gisteren opnieuw een geheim onderhoud over de oliekwestie hadden gehad, werd bekend, dat Engeland bezig is een nieuw Perzisch voorstel te bestuderen, dat ten doel heeft uit de impasse over de betaling van de petroleum te geraken cnl te bereiken, dat-de olie naar het Westen bljjft stromen/ Officiële persoonlijk heden hebben medegedeeld, dat dit voorstel is ontstaan in de loop van een onderhoud tussen de Amerikaanse ambassadeur te Teheran, Grady, en de Perzische premier Mossadeq,. V ;y i.-!-';/'- Het voorstel hééft betrekking -op de kwestie van de- ontvangbewijzen, welke .de kapiteins van de tank schepen. moeten ondertekenen als zij" te Abadan olie innemen. Perzië wil de, dat de; ontvangbewijzen onom wonden zouden inhouden, dat beta ling wordt toegezegd aan! de pas gestichte Perzische Nationale Petro leum Maatschappij. Engeland 'daar entegen 'heeft'" het standpunt,-inge nomen, dat zij éven. onomwonden de rechten - van de Angló-Iranian Oil': Companyop 'dat ^deei van.' de winst moeten, waarborgen, waarop de maatschappij bij Veen definitieve 'regeling recht zóu kunnen.krijgen. Premier Mossadeq heeft nu te kennen gegeven, dat hij-een nieuwe formule voor de ontvangbewijzen'-in overweging wilde nemén. En daar om zoeken hetForeign Office en de A.I.O.C. met spoed naar een for mule, die, naar zij hopen, door pre mier Mossadeq zal worden aan vaard. maar niet zal prejudiciëren op hun eigen aanspraken. Als zij slagen zal de nieuwe schik king waarschijnlijk de volgende "re sultaten hebben: 1. Zij zal de'Engelse vloot-tank-! schepen, in staat stellen -het inne men van olie te Abadan te hervat ten en de oliecrisis, die West-Euro pa eo de niet-communistischc lan den ten Oosten van het Suezkanaal bedreigt, zal voorlopig worden afge wend. 2. Doordat het peil in de opslag tanks zal dalen, zal het pompen en raffineren op de olieveld-an en in dé raffinaderij; te Abadén, voortgang kunnen - vinden; 3. Engeland 'en Perzië zullen meer tijd krijgen, om hun.- funda menteel geschil betreffende de toer koznstige èigëndoin eh de exploita tie van de olie-industrie op te los sen. De Kanselier van de Schatkist, Hugh Gaitskellj verklaarde: gisteren dat de bruto kosten van. het' vervan gen vah olieuit'Perzië doorVolie uit dcllarianden ongeveer 350 mil- lioen dollar per jaar zou bedragen. Dr. W. Drees, 65-jarige leeftijd DEN HAAG. die.yandaag.de heeft bereikt, is vanochtend in zijn kabinet gehuldigd door zijn mede- v/erkefs aan het," ministerie- van;. Algemene Zakenen., de daaronder - ressorterende diensten. De waar-. nemende secretaris-generaal, mr.' O! W. S. Josephus Jitta; heeft namens dc aanwezigen, na een;!;-hartelijke redevoering dr; Drees dé gezamen- f. Jijke werken van Guido GézeUe --teènr.^xi^. ;?aaïigé-t.ï». ^bb'd'en.Dé: mihisterLpresident Jieeft iScfiaki" dé.^óorëéngér* Drees; prof; 'Beelj ;warén inede aan-i wéidg..:;'''vf": V-.'."k* (Van onze correspondent) AMSTERDAM. In de hoofdstad is een achtjarig "meisje door een on- bekende vtouw van haar portemon- naie met twaalf gulden beroofd. Het kind deed boodschappen, toen de vrouw haar de weg vroeg. Als beloning wilde de vrouw een reep chocolade in haar portemonnaie stoppen, maar toen het meisje deze niet wilde afgeven, rukte de vrouw haar de portemonnaie uit de han den. Zij deed er een reep chocolade in, maai nam er het geld uit BOEDAPEST Maandag heeft de Hongaarse regering geëist, dat drie Amerikaanse diplomatieke ambtenaren te Boedapest zouden worden teruggeroepen. Volgens de Hongaarse nota zouden zij een rol hebben gespeeld bij de „samenzwe- rings- en spionnage-actie" van da pas veroordeelde aartsbisschop Grösz. Een woordvoerder van de Amerikaanse legatie beeft Woens dag meegedeeld, dat deze reden door het State Department niet wordt aanvaard en dat de betrokkenen niet zullen worden teruggeroepen. WASHINGTON. De Ameri kaanse legeruniformen zullen voor 20 30 procent uit een nieuwe synthetische vezel worden vervaar digd met bet doei een daling van de wolprijzen te bewerkstelligen. Sommige deskundigen geloven, dat do nieuwe vezel schapenwol in dezelfde mate zal verdringen als zijde door kunstzijde is verdron gen. Het vervangingsmiddel voor wol heeft naar beweerd wordt alle eigenschappen van de natuurvezel en zou in vele opzichten zelfs beter zijn. MONTREAL. Dc Canadese premier St. Laurent heeft Woens dag meegedeeld, dat prinses Eliza beth en de hertog van Edinburgh in October een bezoek aan Canada zullen brengen. HEEFT U AL EEN BRIEFKAART EST HUIS? Van 12 Juli tot 23 Juli kunt U het door U gevonden aantal Ketel binkies mededelen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1