.Voorlopig niets veranderen'5 zegt Internationaal Hol HET ROTTERDAMSCH PARCÖL Vele gemeenteraden herdenken eeuwfeest Gemeentewet A Teheran beschouwt uitspraak (volgens Haags gezant) van nul en gener waarde N.S. eisen - haft millioeh schadevergoeding' Tientallen schoolkinderen verbrand of verdronken Franse Kamer geopend met 1 flied op Pétain Vrijdag 6 Juli 1951 95 PERZISCHE OLIEKWESTIE IN NIEUW STAÈJUM Londen overweegt op VN - Bus bij botsing opengescheurd Een dodef, 4 zwaar-, 7- lichtgewonden Belastingdebat tot volgende week opgeschort Britss filmmaatschappij verantwoordelijk voor verlies van treinstellen Expositie in :d.e lucht TRAGISCH ONGELUK IN BERLIJN Explosie zette pleizierboot op Spree in brand Radio-toespraken van minister Van Maarseveen en mr Oud MHH V Lord Invcrchapel overleden Socialisten willen leiding van nieuwe regering, vragen PLANEET VEN „GEZELSCHAPEN, Stichting '40-'45 wint kort geding Wegwerker NS door wagon gedood Fër& I Red en A dm Lange Haven 141. Schiedam Tel 69300 Abonn prils: Der week f 0.40 pei kwartaal f S.1S. losse nummers 0.0:. Opqericbt door de Sticbtloa ..Hel Parool" DE Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdcmsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper .D™r^;raH^ lntCrnati°na,e CerecMshof hoeft D^derdhgnamiddag, zich uitspreken- ever het door de Britse regering gedane verzoek om voorlnni™ tV llnT hC' d,°°ï de1B7t,e resting gedane verzoek om voor]0pige"maatregcTen"m Jkeh*èt"gX schil tussen de Anglo-Iraanse Oliemaatschappij en dc liaansc regering, verklaard, dat voor lopige maatregelen in Pcrziè gerechtvaardigd zijn. Het Hof is tot de conclusie gekomen, dat het in deze zaak bevoegd is en aanwijzingen tot voorlopige maatregelen kan geven. Er mo- ffdnfhTt rfnt" WOr,!en gcnomcn' d.ie °p de rechten van partijen zouden prejudiciëren, aldus het Hof. Ook mogen geen maatregelen worden genomen, die de. toestand ernstiger zouden maken. Het Hof verklaarde verder, dat de Iraanse regering cn de Britse regerine er voor moeten zorg dragen, dat geen maatregelen, hoedanig ook, worden genomen met dc be doeling dc voortzetting van de werkzaamheden van dc Anglo-Iranian Oil Company, zoals voor de eerste Mei van dit jaar, te belemmeren. Er moet in overeenstemming tus- sen de twee regeringen een raad worden ingesteld, te noemen de Raad van Toezicht. samengesteld uit vijf leden, waarvan twee. be noemd door elk der beidé rege ringen en waarvan het vijfde lid -een burger moet zijn. van een dér- de staat, gekozen, in overleg tussen beide regeringen. De raad zai tot taak hebben te - verzekéren, dat de werkzaamheid van de maatschappij wordt voort gezet overeenkomstig de eerder vermelde voorzieningen. De raai zal boek moeten! hou den van inkomsten en uitgaven en er voor moeten zorgen, dat alió inkomsten bovéxi de normale on kosten xvorden gestort op door de Raad vastgestelde bankrekening. Het Hof gaf voorts .aan, dat de ■werkzaamheden van da maatschap pij moeten, worden voortgezet on- der de leiding van de directie zo als deze was samengesteld voor 1 Mei 1951. behoudens die wijzigin- gen welke zouden worden' aange bracht volgens een. overeenkomst metde eerder genoemde Eaa d van Toezicht... .Van de 12 rechters hebben de Pool. Winiarski en- de Egyptenaar Badawi een afwijkende mening- De Perzische gezant ih ons land,- •de heer Hoessein \Navab, deelde .ons na het bekend worden van het oordeel van het Hof mee, dat „wij het oordeel van het Hof beschou wen ais een ingrijpen in' onze in terne aangelegenheden. Wij be schouwenhet als van nul en ge ner waarde".: - In diplomatieke kringen te Lon den gelooft men, dat Engeland te zijner tijd een beroep, zal doen op de Veiligheidsraad om. het nako men van de uitspraak van het Hof tebewerkstelligen, indien Perzië officieel, weigert zich aan de uit spraak te - houden, j - ;j" „Toestand ondraaglijk" Onze, correspondent te Londen seint: -' --• De uitspraak van het Hof in Den Faag, waardoor, de Britse 'positie althans formeel wórdt versterkt, wordt te 'Londen natuurlijk welkom geheten. J De regering heeft gisteren in het parlement opnieuw verslag gedaan van de situatie. Na een over zicht. van de gebeurtenissen van; de laatste dagen en vermelding van het feit, dat het gunstige'effect van het, intrekkenvan dc .anti-sabotage- wet door de Perzische >-regering helaas weer- teniet was gedaan door, andere maatregelen tegeii de maat schappij, zeide -Morrison:-.jln .ieder- 'gèvail is het duidelijk, dat de toe-. ■mm wb sawiOTBirawiïrsrc standen ondraaglijk worden. On2e houding blijft dezelfde. De maat schappij wenst zich niet terug te trekken uit een bedrijf, dat het heeft opgebouwd en. tot een hoge graad MetwTt ÏÏ^pSSS1-. 9P' Vier enderen Wer- (Van onzecorrespondent) NIJMEGEN. Vannacht twaalf uur reed een .grote autobus met ingezetenen, uit- Worden (G-), die van een uitstapje naar Valkenburg terugkeerden, op de hoofdverkeers weg Nijmegen—Arnhem, onder dc gemeente Ressep-Bcmmel. tegen een grote vrachtwagen mot ijzeren balken. Aan de', achterzijde van de vrachtwagen hing. een rood lichtje. Door nog onopgehelderde oorzaak reed de bus op.jde zware vracht auto in .en werd aan een kant opengescheurd. ••>-/ Van de go passagiers werd er een ring, met alle rampzalige gevolgen van dien. blijkbaar besloten 'heeft te doen om de maatschappij ic for ceren." DEN HAAG. Donderdagmiddag was het overleg tussen minister Lief- tmek en de Kamercommissie over de belastingontwerpen nog niet geëin digd. Het bclastingdebat is daarom opgeschort tot de volgende week. Waarschijnlijk zal Maandag over het overleg een verslag verschijnen, met de bedoeling, dat de debatten Dihst dag a.s. zullen worden, voortgezet. DEN. HAAG. Jhr. ir. O. C. A. van LIdth de Jétjdë, Oud-minister van Waterstaat, én van Oorlog,, wordt' Zaterdag a.s. zeventig jaar. den zwaar cn zes a zeven personen licht gewond. Alle gewonden werden naar het Canlsius-Ziekenhuis te Nijmegen vervoerd. Dc toestand' van een der zwaar gewonden was zorgwekkend, die van 3 andere zwaargewonden rede lijk. De lichtgewonden, van wie de moesten een. arm- of een been breuk hadden, zijn naar Vorden overgebracht. Rijkspolitie- en de gemeentepoli tie uit Bommel stellen een onder zoek in! Nederlaag voor Labour zonder gevolgen LONDEN De Britse regering werd bij stemming over. eenmotie van' de. "oppositie- aangaande eén on dergeschikte kwestie'- Donderdag avond met157 tegen141 stemmen inhet -Lagerhuis - verslagen. Op ..het ogenblik' van de stemming was het1 halve Kuis al naar huis. NASLEEP VAN „DE SLAG OM ARNHEM UTRECHT. Een officiële scheidsrechter in Londen zal uitspraak moeten doen over een eis tot schadevergoeding van ruim een half mil- Boen gulden, ingesteld door dc N.V. Nederlandsche Spoorwegen tegen de Britse fiimonderneraïng Ganmont Distributors Ltd. Laatstgenoemde taaatschappü worat er door de N.S. namelijk verantwoordelijk voor gesteld, dat tijdens opnamen voor de film „Theirs is the Glory" („De *ÏX' o™ Arnhem") waarbij de oorlogshandelingen, die in September 1944 by en in de Gelderse hoofdstad plaats vonden zo getrouw moge- Uik.werdèn nagebootst, een diesel-mechanisch rljtnig cn een diesel- eieetrisch dnewagen-treinstel verloren zijn gegaan. De filmmaatschap pij, die aanvankelijk iedere verantwoordelijkheid, van de hand wees, heeft deze inmiddels erkend, zodat het thans nog slechts gaat om de vaststelling van het bedrag. '-■■■- '.--f -; Toen in September 1945 de op- - Damen voorde.film' '.werden, ge maakt, wérd. op een gegeven ogen- - blik uit een mortier een schot met ■los kruit gelost Vlak; daarna steeg een roökwolk.'üibeeri der rijtuigen. op. Zij brandden vervolgens uit. De. -scene,; van. -dit brandende spoorwegmaterieel heeft .men niet in de film ingelast. Toevallig ech ter bevond .zich op dé bewuste dag - een particulier de heer Wesse- link uit,-Oosterbeek 'in de na bijheid,' die opnamen, maakte met een kleinbeeldcamera en in een serie opnamen heeft, vastgelegd wat er rnet:dé gestroomlijnde rij-, tuigen gebeurde. Hij stelde zijn o pna men later ter beschikking van de spoorwegen, waarvoor zij be langrijk materiaal vormden. De heer Wesselink zal met zijn foto's voor de spoorwegen als getuige optreden, De Nedorlandsche Spoorwegen eisen ongeveer 425.000 voor de herbouw van het vernieldemate riaal cn 71.000 voor geleden be drijfsschade. De Gaumont film maatschappij is voor dit soort scha de verzekerd bij Lloyds. 1 i f r Een -tentoonstel ling in de luch t - organiseerde een Duitse -firma- op de"-- eerste na-oor- logse expositie - van machinerieën „Constructa" in Hannover. Drie pilaren, van bijna 10 meter hoog dragen het plat- formwaarop de nieuwste snufjes van de Duitse in dustrie te zien zijnDc bezoekers moeten, om er een kijkje te nemen, gebruik maken van e.cn ijzeren wenteltrap, die aan de achterzijde van deze typische stand. ligt. BERLIJN. Waarschijnlijk 70 Oostberlünsc schoolkinderen, 7<,als de berichten van correspondenten zeggen, maar toch in ieder geval ten minste jongens en meisjes, zoals het officiële communiqué van het stadsbestuur van Oost-Berlün toegeeft, zün gistermorgen op tragische wijze om het leven gekomen hij een bootongeluk op dc Spree. Nog-geen vijf minuten, nadat de pleizierboot '„Heimatland" zich met 127 kinderen, onder leiding van eni ge onderwijzers en onderwijzeressen, aan boord van dé steiger -had los gemaakt voor het maken, van ccn vacantietcchtje, schoot uit het schip, een. enorme steekvlam omhoog, die een felle brand veroorzaakte. In een oegwenk ontstond ccn chaotische verwarring. Kinderen, waarvan ve len met. brandende kleren, sprongen in het. water en verdronken. Ande ren werden op bet schip een prooi der vlammen. Met veel moeite gelukte het ce kapitein van de .„Heimatland" zijn schip naar de ytalte sturen, maar het was voor het aah dé oever staan de publiek;", waardhder. -zich talrijke ouders van- de kinderen bevonden: uiterst moeilijk een reddingspoging op de in lichterlaaie staande boot te ondernemen. De brandweer arri veerde eerst, toen er niets meer te redden- was. Inmiddels had een aantal mannen zich m het water geworpen, om zo veel mogelijk drenkelingen te ber gen. Slechts in enkele gevallen werd hierbij succes geboekt, omdat de meeste kinderen van boord waren gesprongen, op een plaats, die enige honderden meters van de oever lag. Ongeveer vijftig kinderen zijr. met brandwonden naar ziekenhuizen overgebracht. Hoe groot het aantal doden en vermisten is, is echter niet bekend. Er wordt nog steeds in. de rivier gedregd. Er Is onmiddellijk een onderzoek naar de oorzaak van de ramp in gesteld. 'De kapitein van de pleizierboot is gearresteerd. Het onderzoek heeft tot dusverre uitgewezen, dat de eige naar, tegen de bestaande reglemen-' ten in. de dieselmotor had verwis seld voor een benzinemotor, zonder1 de autoriteiten daarvan-in kennis te. stellen.' Het stadsbestuur /heeft. 110.000 i ■Oostmarken geschonken ;.voor. 'htüp aan de slachtoffers; Minister-president, dr Willem Drees, heeft gisteren op zijn 65e verjaardag ondervonden, dat hij in. de harten van tallozen uit ons volk een belangrijke plaats inneemt Daarnaast getuigden honderden, brieven en ielegrammen de PTT moest een speciale bezorger inscha~ kelen van het medeleven en de belangstelling, zowel van gecstver- wanten cis van politieke tegen standers. Een stroom van geschen ken: etsen, boeken, taarten, ker sen, een Bossche koek en zelfs een pan hutspot, vloeide naar hei.huis aan de Beeklaan in Den Haag. Des avonds was er een indrukwekkend défilé, waaraan door duizenden ■werd deelgenomen, In de stoet, die door ontelbare Hagenaars werd ga- dcgeslapcn, marcheerde ook een delegatie van ouden van dagen, die een bord met de naam van hun bond met zich droegen. Als danle voor alles raat dr Drees voor deze groep der bevolking heeft gedaan neigde dat bord langzaam voor de premier. De leden der delegatie boden „vader Willem'' ontroerd de hand en boden Item een prachtige fruitmand aan._ ln .de optocht zag men socialistische groepen, uit alle delen van het land. De drukte bij het huis van dr Drees was enorm en de .'-politie moest de me nigte met hekken op een: afstand houden. SOESTDIJK.Koningin Juliana heeft Donderdag op paleis Soestdijk -een delegatie ontvangen yan de dèel-- meemstërsv,aan- de imernationalë-coii-: ferentie van katholieke padvindstërs. Donderdag 5 Juli de dag, dat de - Gemeentewet 100 jaar be stond, zijn 'savonds - de. raden, van zeer vele gemeenten, in bijzondere vergadering bijeengekomen om te. luïstereiv óiaar "twee radioredevoe ringen, een van minister Van Maarseveen cn een van mr. P. J. Oud, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De heer Oud sprak zün rede uit in de vergadering van dc. gemeenteraad van Rotterdam. In de grote steden woonden enige prominente genodigden de vergaderingen bij. Dc heer Oud had tot deze herdenking het initia tief genomen. Minister Van' Maa rse- v e e n trad in een historische be schouwing én memoreerde de prac- tische kennis ende ongewoon vooruitziende en scherpe blik van Thorbecke.Hetaspect van - deze Prinses Marijke voelde zich best op haar)gemak -tussendeze Gidsen, deelneemsters aah dè internationale R.K.; Gidsencohferehiie in Vtight, die Donderdag;eertbezoek, aan paléis-:Soestdijk'brachten en voor oris jongste: vorstenkind bijzonder veel belangstelling aan de dag leg- den. Tevoren was de deputatie der Gidsenconferentie' waaraan door. vertegenwoordigsters van 15 landen'ibordt. deelgenomen -^ ont vangen door kertinoin Juliana. herdenkingsdag aldus 'dé minis ter komt .op'voortreffelijke wij ze tot zijn récht in het. gedenk boek, dat de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten dezer dagen heeft uitgegeven.. Eensdeels pleitte minister v.xn Maarseveen voor een zo groot mogelijke autonomie, an derdeels wéés hij ook op het gevaar van de gemeentelijke zelfstandig heid. Dit gevaar is gelegen in het feit. dat ccn gemeentebestuur dik wijls te eenzijdig denkt in de sfeer van het eigen gemeentelijk belang. Men kaatse dit verwijt niet .terug - aldus spr. met de op merking-dat'het Rijk te veel denkt aan eigen en te weinig aan de ge meentelijke belangen:'-Ih' 's lands vergaderzaal wordt dé stem der ge meente veelvuldig' gehoord.,Het omgekeerde- is helaasniet het' gc- val. Mr Oud beantwoordde de rede vah de minister. Hij noemdéjdê be- reidhéiagdeas gem èenteb ésturen om voor deée gelegenheid raadsverga deringen te beleggen, en de bereid-, held van de minister om te willen spreken," het beste bewijs voor het saamhorigheidsgevoel, dat centra le; regering.; en: locale besturénbe zielt. Dat dit saamhorigheidsgevoel afwezig-is, is-geen geringe zaak: Want 'men bedenke goed, dat de verhouding tussen centraal cn plaatselijk bestuur niet-' altyd een gemakkelijke is. .In. het bijzondérdoor de grote financiële' noden van onze tijd, is hét niet gemakkelijk, de gemeente lijke zelfstandigheid zo tot haar recht te doen komen, als wij, ge meentelijke bestuurders, het zo gaarne zouden willen. Dat ondanks harde woorden, welke nu en. dan gevallen zijn. het saamhorigheids gevoel bewaard is gebleven, heeft de herdenking van het eeuwfeest: der Gemeentewet duidelijker dan ooit bewezen. Die herdenking heeft van het eerste ogenblik af gestaan in het téken van samenwerking. Daardoor is zil ooTc een beeld gé worden van de richting, waarin zich in ons land de bestuursver- noudirigen bewegen. ^GREENOCK (Schotland) Op €8-jarige leeftijd is hiergisteren overleden dc bekende Britse diplo maat Lord Invcrchapel, vroeger Sir Archibald Clark Kerr. Lord Invercbapel, wiens-diploma tieke carriere in 1905 een aanvang nam, diende zijn land op posten, over' de gehele wereld verspreid: Ber lijn, Buenos Aires! Rome, Teheran, Tan- ger; Cairo, Stockholm, Bagdad. Tsjoen- king, Moskou. Djakarta Washington Zijn laatste functie was die van Brits am bassadeur in dc Ver. Staten. In- ons land verwierf hij grote bekendheid, toen hij in: 1945, met toestemming van de Nederlandse regering. werd be noemd tot speciale ambassadeur van de Britse regering te Djakarta, om zyn regering voor te lichten over de ontwikkeling in Indonesië.cn. be hulpzaam te zijn bjj. het bereiken van een ..vriendschappelijke.regeling- Welke rol hy toer, achter de scher men speelde/ is nooit geheel duide lijk geworden. Hijzelf heeft steeds ontkend; "dó't hij de ontwikkeling aldaar'-' .ook',-maar enigszins beïn vloed zou hébben. (Van eén onzer redacteuren)7 A LS de Westelijke hemel vanavond helder, is zal men daar kunnen zien dat Venus de ,mvondster" bereikt in deze maand haar grootste helderheid ccn metgezel heeft gekregen. Het is Regulus, de helderste sier nan het sterrenbeeld de Leeuw. Dat zij dicht bij elkaar staan is natuurlijk maar schijn: Regulus slaat oneindig veel verder van ons af dan Venus en bouendten is de aard van beide hemellichamen cnigelijksoorlig: Regulus is een zon die' zelf licht uitstraalt, Venus een donkere planeet die haar schijnsel alleen te danken.heeft aan onze zon, zoals ook de maan slechts het zonlicht weerkaatst én zelj geen lichtbron is. ->■ ,v - PARIJS. Gistermiddag om half vier is do nieuwe Kamer vcor het eerst bijeen gekomen. Het was in' de machtige, halfronde zaal eivol en er heerste een stemming als de eerste dag na de vacantie op schooi; De vergadering werd ge opend 'door het oudste lid; wij za gen Herriot in formele'bescheiden heid zijn zetel in de zaal innemen. Hij is er. vrjjwel'zeker van, straks herkozen te worden tot voorzitter. Vorige malen, viel de eer van het voorzitterschap vnn de openings zitting de communist Cachin ten deel. Hij las dan een door zijn par tijbestuur geprepareerde oorlogs rede voer cn buitte deze gelegen-' heid volledig voor partijdoelein- den.uit .wat niet precies het doel van het reglement van orde was. Dit keer werd hij in lengte van dagen overschaduwd door dc heer Pebellier, een krasse oude heer yan 84 jaar, in een dorps zwart jasje, die naar vorer. geschoven is door zün zoon, een ex-kamerlid, dat wegens collaboratie het passief Wie scherpe ogen. heeft én zich óp een 'plaats bevindt waar weinig stof de atmosfeer vertroebelt bij voorkeur ver buiten een stad dus j— zal met' het blóte oog: kunl nen waarnemen dat Venus -zich dan ook niet. als een schijfje ver toont maar als een ;sikkélt- ongeveer zoals de maari wanneer zij naar haareerste kw -.rtiér: gaat. Reeds door één kleine kijker kan men. dat: duidelijk zien,V y'-; Mocht de hemel vanavond "niet helder zijh dan kan men morgen nog een kans Wagen1 om decon-' junctie: waar- te; van Venus nemen.. en Regulus De komende dagen brengen ons nóg eén hemel-show; op 10. Juli vertoont de maan een samenstand met Saturnus, dé'T.planéet* met de ringed^i'Dëze :zali^itsWde^iyc>lkenr door" weg":.'tc^ blijvefiS wiüèn - mee- wérkën'/" 'goed te "zien zijn; Nadien gaat de-.waarnècmbaarheid yan de- ze-planeet- echter.^'aclitemit: -zij.'na-- dert de zon 'en' .haar lichtschijnsel zal- -gaandewëg-i:yerdwijöéa''irliaf'^öé^ schemering. Organisatie ex-pólitieke delinquenten moet andere naam voeren (Van ccn onzer verslaggevers) j AMSTERDAM. Dc president yiF? de Amsteriiamsc rechtbank, mr. rhóne heeft/uitspraak doende in het kort geding tussen de Stichting 1940 —1945 »;n dc Stichting Comité 1945— 1950, dc laatste organisatie (die steun verleent aan ex-politiekc de linquenten) .verboden nog langer deze naam te.voeren. In zijn'vonnis overwoog de presi dent; dat de namen van beide, stich tingen uiterlijk veel op elkaar hjken en dat vooral door het gebruik van do jaartallen 1945—1950 dc kans groot is,, dat er verwarring ontstaat. Het vonnis qualificeertdeze naam geving als. een onrechtmatige daad waardoor, de Stichting .1940—1945 schade kan ondervinden.' Weliswaar heeft de Stichting Co mité 1945—1950 zich bereid ver klaard do naam te veranderen in stichting Comité 1945—1951 en zo nodig het laatste jaartal telkens te veranaeren, maar. het ia. de s vraag aldus de president of daardoor het misverstand zou worden weg genomen. .'j-J. Btj .overtreding, van dit verbod is een dwangsom van honderd guld'-n opgelegd. Gedaagde is voorts- ver oordeeld :in de-kosten ,van'het ge ding, begroot op 80 gulden. kiesrecht heeft verloren. Ook hij los met. grommende stem. een. door zijn zoon geschreven -.verklaring voor. stevig 'conservatief "en des- we ge herhaaldelijk toegejuicht door de rechterzijde. Enige onrust kwam. echter slechts, toén'hij.hét:opnam voor Pétain en voor'aUe: collabora teurs, die door hém....-. aan de verzetshelden- werden-gelijk ge stéld. •v,--'Vs>v-; De'zaal waszeér geméngd. Gere signeerd hadden - Gaullisten als Pierre de Gaulleen'igcheraal Bil- lotte zich geschikt naar de' tyrr/.i- nie van het alfabet en tussen, com munisten zitting genomen. Was het communistisch élan- daardbor ge broken?, het bleef kalm. Herriot en Daladier hëbbeil de strijdbijl begraven: de scheuring in de radicale partij gaat dus voor lopig niet door. De socialisten hebben/ op hun congres unaniem besloten-de-lei ding van de nieuw "te'.vormen rege ring te vragen, echter onder voor waarden! .waarvan de MRP alvast heeft verklaard, dat zij hard zijn." i' HENGELO. Op 'het -rangeerem- placement van het station Hengelo wilde de wegwerker, dér' .Neder landse Spoorwegen, de 62-jarigeij. Lankamp, een v spoor, oversteken, toen juist enige afgekoppelde'Wa gons kwamen aanrijden. L.' strui kelde; waardoor hij .door eenwa gon- werd gegrepen. Met .ernstige verwondingen werd hij -naar een ziekenhuis vervoerd, waar 'hij is overleden. - ,1 DléltESfflSD; T: 8 ■agavond S Iets warmer 1 Weersverwachting, S-deeld door het K.NMJ. a Bilt geldig van Vrijdagavond - tot Zaterdagavond. Voor het Noorden, "en "het midden van 'het jland: zwaar' S bewolkt- met - af en too; enige 5 i^te regenof mótregen.. Meest matige windtussen rn Zuidwest en West.. Vannacht g warmer, morgen overdag on- ge veer. de' 'Jde temperaturen' als vanda--; - - 6 -Vpor fc-. Zuiden van liet g land: orkeleverspreide op- Haringen enoverwegend droog weer: Meest ónatige Zuldwes- ig tclijke ,wind. Iéts wanner. vooral in de nacht. •- -7. JuU Zon op rt u 28 m onder 2. u l m; Maan op ,7 u 26 m ondcr,. 22 u 47 tn. ^1 f KfeftÉU.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1