"m. Grondslag voor vrede in kale kamer te m HET ROTTERDAMSCH PAROOL Truman zendt vredesboodschap naar Moskou m Zeven generaals en twee admiraals morgen naar beslissende conferentie Engeland blijft voorrang Parijs in lichtzee viert - 2000-jarig bestaan - Wolopslagplaats afgebrand; anderhalf milliocn schade Bonn wil snelle vorming van Europees leger m lie Jaargang, no. 158 Maandag 9 Juli 1951 Gereed voor I vredesstart j Amerika betuigt vriendschap voor Russische volk ÜSÉSSi Snelle straaljagers op Russische Luchtvaar tdag geven aan herbewapening Morrison: Wapenstilstand in Korea bewijst niét, dat Moskou vrede wil Zeventien doden bij ontploffing in Franse munitiefabriek Truman wendt zich weer tot Mossadèq Drijvende mijnen op de rede van Vlissingen Denen brengen Nederlands sinokkelschip op Trappers van fietsen raakten in elkaar: een dode Vit barbaars" dorp groeide middelpunt van Westelijke Culturele wereld Staat van oorlog met Duitsland beëindigd OpperofJficiereu in dienstauto's'; Delegatie naar Parijs om over bijdrage van West-Duitsland te spreken c j Bed- <es Adm,; Lpnae Haven 141 Schiedam!; Tel. 69300 Abonnprlis: oer week tf.40- per*kvyartaal. 5.15, losse numiDürs 0,0:, ppgericbt door de Stlchtinq Parool" DE SCHIEMMMEK Uitgave N.V. Do Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F/ Schaper r'X P-I— ri, mim«Pf awuw muMMis ■- -■ - .- §g In. ccn kleine appelboomgaard bij Moenson stonden gisteren g twee plompe, dofgroen geschil- s derde helicopters gereed voor 'n Q b'uc/it, waarvan de afloop over 3 de' vraag van vrede of vorlog' S kon beslissen. War liet ral zijn? S men weel hetnog niet. De p voorbereidende besprekingen die de drie voor het hef schroef- g vliegtuig staande munncn, (van U iinks naar rechts: kol. Soen Joeng Lie van het Zuidkoreaan- S se leger, kok James Murray van 2 de Amerikaanse marine en kol. jf Andrew Kinney van de Ameri-: g kaanse luchtmachtin een kale g kamer in Koeson met decom- =1 munisten Hadden, verliepen, volgens hel -communiqué, in harmonie. Maar in Tokio ver- g klaarde generaal Ringway van- daag, dat de. vredesonderhande- lingennog i» kritiek stadium verkeren en'dat de vraag over' 2 slagen of - mislukken aan veel g twijfel onderhevig" is. Maar iets .51 van vrede'-hangt-tot allerwegen 'S in de lucht en men mag er dus g het besté van': hopen. S iiiiiuUiiiin Nifpliiiiinnwiiio^ ehidii èafiiits: BtDiBii Einiiiiii HnP WASHINGTON. President Truman heelt de Russische re gering Zaterdag doen weten, dat er geen oorlog zal zyn als het Kussische volk bekend is met de vredesdoeleinden van het volk en de regering van Amerika. De president lieelt deze boodschap gezonden nan Nikolai Michailowitsj Sjwernik, voorzitter van het presidium van dc Opperste Sowjct. De boodschap is toege voegd aan een resolutie van het Congres, waarin uiting wordt gegeven aan de vriendschap, die het Amerikaanse volk gevoelt voor alle volken ter wereld,, het volk van de Sowjet-Unie in begrepen. De resolutie is vorige maand door het- congres aangenomen. Het Con gres vraagt de president daarin, zich! te wenden tot de Russische regering met het verzoek het Russische volk met de inhoud bekend te maken... Truman, zegt, dat hy Ir een per soonlijke boodschap aan toevoegt in de hoop, dat zij mag bijdrager, tot. een beter begrip van de Amen-. kaanse bedoelingen. Tn de laatste jaren is gebleken, zo/zegt; hij, dat formele diplomatieke*, betrekkingen tussen landengoeddeelsoh vrucht baar zijn als 'er geen /vriendschap pelijke uitwisseling vatt ideeën en gegevens tussen de volken bestaat. „Alle hoop op een vreedzame we reld ligt in het verlangen naar vre de en broederschap, dat diep in het Met.'üfieLtrë&êjiiMege wfcSsTiëit of: vatt AZöftNhöp/dKwart«r;«iï'T<ijtiq^iijaar-' al dagen '.langhoogspanning heerst injverband meijdé''WapenJ - stilstandoridèrhandelinggTi^i&Kór r^a Vanmorgen -i. d< 'generaal naar; Mo'ehson 'gévlbgehyifydjfr; hij. eenonderhdud hddimetftiïè 'offi- eieren dér''WïW.,'-'die^jTtorgen in-. KöèsoTig met - de communisten. over een-, staken .vaAtAheppjmren' - zullenonderhandelen. - tV") -.MOSKOU/ .;-rr 'Tn;-aanwezigheid I; van .'maarschalk-_Stalih-iVis-,v^ op; het vliegveld Tsjoepino .bij ;.Mas-' ;oü .de^/Kusstschev Luchtvaartdag rret grótej demonstraties gevierd.'' Ajn-dQzé-dëmonstraües/wërd: Onder: ajd er e'' '"de el gen om en door enige. IjonderdenvMig's/ide bekende .Russi-" scbe/straaljagers,maar het -'';meest de. aandacht')-trokken /voEri-hieuwe; ty^njgtraaljagërs.Twaaryaiji^buil®'1!-; Jandse*taeschouwërs^geldvërg^'dat^iy i. een. :snëlbbïd '^künneh^röiatwikkélën,; gr o ter jlan^dié /van:; T&ëfë-gêlii i$££ZQ* snel raasden;deze'vliègtuigén vóbr-i bij,dati:het,:niet;, mogelijk-iwas :tój-: zonderheden .waar tememeh. TOKIO.;:— Acht uur nadat Zondagmorgen de onderhandelaars der - V.N. naar Kaesong waren vertrokken mét twee hefschroefvliegtuigen,. arriveerden zij weer In Seoel. Hun ge zichten stonden enistig, seinden de oorlogscorrespondenten, maar niettemin kon generaal Ridgway kort daarna mededelen, dat beide partijen overeengekomen zyn-.om; morgen om tien uur met de eigenlyke. onderhandelingen te beginnen. De inleidende besprekingen hadden, aldus, werd bekend gemaakt, een „harmonisch:verloop" gehad. Voor de byeenkomst.van Zondag hadden de^Noogdelijken een groot buis. inJCwa ngmoen P.on, ten Noordqn ^van Jiet ccxitxuni van Kaesong uitgezocht cn rdhdóm het'hiiis wachtpósten~uitgëzet. Ook 'werd wdchtgelioüdëh' Üy het tahveveld, dat als landingsterrein voor de hcfscHroefvliegtuigen van dè V.N. dienst deed en gemerkt was met een witte W. (Van onze correspondent to Londen) s LOKDE19. In een rede te Felixstowe heeft minister Morrison nog eens gezegd, dat het einde van de vijandelijkheden in Korea niet betekende, dat men de inspanning om de macht van het Westen op te bouwen, kan ver- slappen. „WIJ hebben op nns genomen," zei Morrison, „dat het defensie- programma zo min mogelijk In het normale leven van onze gemeenschap zal ingrijpen, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen en dc vastbeslotenheid om een bijdrage tot de. verzekering van de vrede van de gehele wereld tc leveren, dient bovenaan te staan." >VAis wij van ons stuk werden ge- t nüiinmiïiiaMinum.i>aisiiib-s:k::ieiiaumreciri-iurnnBnonnmi-rauc-^- bracht", zei Morrison, „dcor iedere Dc besprekingen van Dinsdag zullen in dezelfde ruimte worden gehouden als de besprekingen van Zondag. De Noordelijke afgevaar digden zullen zijn: generaal Nam 11 en generaal-majoor Lie Sang Tsjo (Noord Korea), generaal Tocng Hoea cn generaal Hsieh Fang (Chi na). De afgevaardigden van de V.N. zijn: - vice-admiraaJ Joy, generaal .majoor. Cralgie, generaal-majoor Holes en vice-admiraal Burke (Amerika) en generaal-majoor Faik Soen Joep (Zuid-Korea). Kolonel Kinney, een der gealli eerde afgevaardigden, vertelde, dat cc besprekingen in een kale kleine kamer werden gevoerd. Er bevon den zich geen propagandaplaten aan de muur. Er waren „heel wat onenigheden" geweest over. punten, die niet duidelijk waren. Dc confc-, rentie was 'cegor.nen.toen hij ge zegd had: „laat ons ter zake ko men." Op de conferentie had men „mi litaire hoffelijkheid" betracht, „niet" bepaald vijandig". Geen der gedele geerden droeg wapens. De gealii-, eerde delegatie bad er van afgezien: gebruik te tnaken van een ruim aanbod van wodka, bier, zoetighe den. cn fruit»,., vig Amerikaans vliegtuig-in Schotland verongelukt EDINBURGH. Zaterdagavond is in de heuvels van Carsphairn (Schotland) een Amerikaans tan-' kcrvlicgtulg neergestort cn in brand gevlogen. Aangenomen wordt, dat de elf leden van de bemanning om bet leven kwamen, doch het Ame rikaanse lueh tmn chth oof dk war tier wilde geen verklaring uitgeven zo lang het nietzéker is, dat' niemand in staat is geweest zich met een valscherm te redden. Het vliegtuig maakte een normale cefenvlucht van Suffolk naar Prestwick. hartvan ieder mens verarikérd ligt, maar volken, wie. de normale mid delen van contact ontzegd worden, kunnen niet lot het wederzijds be grip geraken, dat de grondslag moet vormen voor vertrouwen en vriend schap". Perzische oliekwestie TEHERAN. Dr. Ilenry Grady, de Amerikaanse ambassadeur in Perzie, heeft vanmorgen meegedeeld, dat hü vandaag een persoonlijke brief van president Truman aan dr. Mossadèq, de Perzische premier, zal ovcrhandijTEu. H(J wilde niet zeg gen of president Truman in zijn brief nieuwe onderhandelingen tus sen Londen en Teheran voorstelt. Inmiddels heeft dc Perzische re gering officieel medegedeeld, dat zij de uitspraak van het Haagse Hof in de oliekwestie afwijst, om dat vol gens baar mer.ing het Hof niet be voegd was van de zaak kennis tc nemen. Zij overweegt thans om do Perzische erkenning van het Hof in te trekken. '''L. VLISSINGEN Zondagmorgen zijn crie drijvende mijnen gesigna leerd op de rede van VJissingen. Het scheepvaartverkeer en de mij- nenopruimingsdienst zijn gewaar schuwd. (Van onze correspondent te Kopenhagen) KOPENHAGEN. Een geheim zinnig motorschip, dat onder Ne derlandse ving voer, doch geen naam droeg, lag do laatste wekon buiten de kustvan Jutland in de nabijlieid van dé stad Aalbórg, maar juist buiten, dedrie mijigrens. zodat, de Deense autoriteiten geen vat op het schip hadden; D'e kapi tein, Raoul Albers, beweerde, dat hij in antiquiteiten handelde, doch gisteren was hij zo onvoorzichtig binnen de territoriale grens van Denemarken te komen, politie en. douanebeambten hadden daarup ge wacht en begaven zich aan boord, waar zij een grote voorraad Franse cognac (450 flossen) en Amerikaan se sigaretten (ongeveer IQO.OOO stuks) aantroffen en in beslag na men Het schip, dat de Cosmopolite uit Amsterdam bleek te zijn. werd naar een Deense haven opgebracht, terwijl de kapitein in de gevangenis werd opgesloten.' Hij erkende smok kelaar te zijn, maar zijn goederen niet clandestien naar Denemarken te hebben ingevoerd. Reeds in 1949 was hij in conflict met de Deense autoriteiten gekomen en - het land uitgewezen. ROOSENDAAL. Zondagavond heeft de 11-jarige Antonia R. uit Steenbergen de dood gevonden, bij een ongeval In de omgeving van haar ouderlijke woning. Het meis je kwam met een vriendinnetje over de Stoofdijk gereden, toen. de trappers van baar fietsen in elkaar verv/ard raakten: Demeisjes vie len en Antonia kwam daarbij juist terecht voor de motor 'van zekere O. uit Nieuw-Vossemecr. De .mo torrijder remde krachtig, maar kon een botsing niet voorkomen. Het meisje, dat in Steenbergen de ker mis had bezocht, werd op^slag ge» dood. (Van ODze correspondent tc Farijs) PARIJS. Parijs heeft gisteren zijn 2000-jarig bestaan gevlcrdr of liever, de feestelijkheden, die al ccn paar maanden duren, beëindigd, mëfc iets, dat op ccn kolossale 14de Juli Frankrtfk's nationale feestdag leek. Een machtig muziekfeest bü do Are de Triomphe, concerten op de verschillende pleinen en 's avonds vier opcnluchtbals plus ech;'brilUanfc: vuurwerk op dc Esplanade, des Invalides ziehierdc hoogtepunten yntt het progTamma, Dr Seine, die al veel lunger dan 2000 jaar langs dë boorden vloeit, was voor deze gelegenheid met lichtjes geridderd. Men moet natuurlijk niet.inv be- raadselachtige radiorede, zouden wij nooit enige' vooruitgang maken" Hij besloot echter met weer te her balen, da; het Westen zijn uiterste best had gedaan om over de oorza ken' van dc internationale spanning in.de wereld van heden tc spreken. „Ieder dooc ons daartoe gedaan aan bod blijft open er. als-er een weg zou kunr.en worden gevonden om de staat der internationale betrek kingen te verbeteren, zou niemand gelukkiger zijn dan wij. Wij hebben doeltreffende yiermogendhedenbe- sprekingen nagestreefd en doen dat nog steeds, maar wat voor bewijs hebben wij, dat ons brandends verlangen naar vrede aan de.-andere{ zijde van het ijzeren 'gordijn gedeeld wordt.' totdat ons' aanbod is" geac- cepteerd?'' TILBURG. Dc grote'? wolopslagplaats van de wollen flanel fabriek iieka, gelegen temidden vaneen ingewikkeld gebouwencomplex In de on middellijke nabijheid" van idè'Metropule-schouwburg; is Zondagmorgen tot de grond to^. afgebrand- Het gebouw had een afmeting van CO bij 30 me ter en was'tot.de hok.t'oe'gevuld metbalen wol. Daardë\ opslagplaats.gëhëêl lus- mmnuamnhaniiarriiiiiicnnTiTiitnn jiiJui.'miraiEiiiTnni senv.'andère.» fabriekscomplexen- iiiigerf weer ëëM zware - taaie; h'étLyuur» i'dat :mef 12 '.stralen', wérd, aangetast./.te, bestrijden' j""-*. 7 Dank JzÖShet reeds Tevoren uïtgè- werkte* blussingsschema kon het vuur op.'de meest-effectieve wijze, worden aangetast en„konden-de be lendende: gebouwen .worden behou den. Na/vele. uren wérken wistnienl hep vuur-':;telocaliseren. -De .brand.- die om 'h'alL' acbt-begon,-'wai-eerst' tegen de' middag geblust". ;v*- De schade'/.bedraagt'.ruim* ander-' half'millióen gulden en- wordt 'door verzekering-, gedekt; Als. ^vaststaand kan worden faaDgehómem7: ,'dat .de oorzaak" wolbröeiihg is. Het .''bedrijf' wordt door deze. materiaal verwoes ting biet/gestagneerd. Persoonlijke; ongelukken dpden zich by'de brand niet' '"iroorviJ'S-f L-.vT-v. f. - 'TRIEST. 'Hier iseen twintig- f 9<'rtrtn;-AP4iïk^lftCOAi' jarige Pool aangekomen, die de reis I ^-p.UUU Ui lNo.;Tp,DZv maakte als verstekeling in een DENHAAGiInydë '513e .staats- spoorwagon, waar hij twee dagen in loterij. 4é klasse, eerste'/lijstls op een ruimte van.30 cm. hoogte bij nr. 19520-de25.000, gèvaUen. twee. meter' lengte' verbleef. LONDEN. Australië en Nieuw Zeeland hebben vanmorgen de staat van oorlog mét'Duitsland beëindigd.' Ongeveer dertig .anderelanden,; waaronder de Verenigde Staten, En-, ■geland- en Frankrijk, staan' op :het punt hetzelfde te doen. Door deze stap zullen de Duitsers, dié tot dusver juridisch als „vijan delijke onderdanen" beschouwd wer den. weer dezelfde, rechten, krijgen ,ala- burgers van bevriende naties. "De status, van de bezettingstroepen zal echter niet veranderen! PARUS Zeventien personen, grotendeels vrouwen, zijn ..gedood bij een ontploffing in een munitie fabriek bij Béthune (Noord Frank rijk), Dc ontploffing vond plaats in ccn afdeling, waar springstoffen in hulzen werden gedaan. Het is een raadsel hoe de explosie zonder ontsteking tot. .stand, is gekomen: Drie personen.worden nog vermist, terwijl dertien zeer ernstig gewond werden.'De fabriek maakte spring stoffen voor de mijnbouw. DEN HAAG De Regering hééft de Algemene Rekenkamer 'doen'wè-. tén, dat het decorum vergt, dat- óp- perofficiéren per ^dienstauto/ ver- vóérdworden van', hun ..woning- naar het. bureau. Vele, Eerste Ka merleden hebben daarvan met ergernis kennis genomen. In het voorlopig verslag over .de militaire 'begrotingen voor 1951 herinneren zij eraan, dat vóór 1940 van Zulk ver voer. geen 'sprake'was. In een tijd als de huidigé, waarin uiterste zui nigheid is'vereist,'. achten 'zij eèn dergelijk gebruik van dienstauto's 'onverantwoord. Mijnwerker door gesteente bedolven en gedood HEERLEN Zaterdagmorgen werd de 33-jarige houwer K. Schol ten uit Brunsaum bij het roven van een breuk pijler op de 537 M.-verdie- ping van staatsmijn Hendrik te Brunssum onder, neervallend ge steente bedolven en-op slag gedood. Scholten was gehuwd en vader van een'kind. AMSTERDAM Morgen zal het echtpaar.J. van Komen—Burema, wonende in dc Tweede Vogelstraat 13, dc dag herdenken, waarop het 65 jaar geleden in het' huwelijk trad. (Speciale correspondentie) BONN. Bondskanselier Adenauer heeft de IVest-DuIlse minister van Defensie, The odor Blank, opdracht gegeven in Parys besprekingen te voeren over dc Dnitse bijdrage aan bet Atlantisch leger. Zondagavond is Blank aan het, hoofd van ccn kleine delegatie naar Parijs vertrokken. Blank heeft tot taak het Duitse standpunt „met nadruk" naar voren-te brengen, dat een versnelde vorming van bet EuropcBe leger wil. De kwestie, die in. het middel- deel te nemen. De Amerikaanse punt van de besprekingen zal staan, is de 'vrnag,-of- het West-Dultsland toegestaan zal zijn, mot nationale; eenheden of. slechts mét kleinere: 'groepen aan het Europeseleger regering wil, zo vernemen, wij -van goed ingelichte zijde, de Duitse ,eis tot gelijkrechtigheid met betrek king tot de militaire organisatie: ondersteunen. Zo zal -Washington DAAR GAAS ZE, de vijftip mijnenvegers van. vijf verschil lende landen, die aan de oefening „Factotum" hebben meegedaan. - Voor de Scheveningse badgasten 'was het een buitenkansje, want de grote vlootrevue was vlak langs de kust. Van de brug van Hr. Ms. uliegtutgdireclicsc/dp „Soemba" sloegen vele autoritei ten dc revue gade. zich stellen achter bet verzoek tot opneming van hoge Duitse officie-, ren in het oppercommando van-het Atlantische léger, do opname vaa enige - nationale eenheden en het benoemen van eenregen'ngsinstan- tiè. dié'de recrutcring verzorgt en verantwoordelijk aan;het parlement zal zijn, In Amerika'.staat men 'op het standpunt, dat hét thans/tijd is om tot overeenstemming te ko men over de Duitse bijdrage aan: het Atlantisch leger, nu dè Franse veridezingen Voorbij zijn ,en clc on- rusl in Duitsland na. het uitbreken van de oorlog in Korea verdwe nen is. v.'.,.-. volkingsregisters naar de juiste,/ge-, boortedatum zoeken, maar vast staat in ieder geval, dat Parijs een 2000 jaar geleden ontstaan is als Lutetia, versterkte nederzetting der Romei nen, die overigens üt eiland in da Seine uitzochten, wijl zich daar ecu „barbaars" dorp aan. het ontwikke len was. Daar de centralisatie van Frank rijk zich hoofdzakelijk vanuit -dÜ centrum voltrok, heeft het co ge schiedenis van Frankrijk in hogp mate bepaald. En niet alleen van Frankrijk de Sorbonne was recda. acht eeuwen geleden 's werelds middelpunt van de Westelijke cul turele wereld. Wonderlijke stad. die materieel en spiritueel de spot drijft met allp rechtlijnige voorschriften] Uitgaans centrum, maar ook door traditie ge heiligd cultureel verzamelpunt, in tellectueel waterhoofd van Frank rijk en tevens .Frankrijk's. politiek watervat, is de stad ontelbare ma- len bezongen, zonder dat ooit het laatste woord gevon'ded werd. Want. de hymne var. Parijs zoii dc weer klank van alle menselijke harts tochten moeten bevatten, van da laagste tot de hoogste. Unieke stad, gespaard ih twee. wereldoorlogen»; mert alles ;wat.-"dit voor,, haar inwó-: liers. aan verlossende ëir;belastende consequenties meebracht;/ De -/stact- dip bij de vluchtige bezoeker .de iri-f/ druk maakt: zich zélf ..iedere/dag to; vieren. Zij hééft het' dan dit ike?rr voor 2000 jaar tégelijkriyillen doen. Ver-:/ leden jaar is;"-het uitgesteld om Ro-;/ me, dat het.Heillg Jaar vierde, .geert'; concurrentie aan té doen Dit jaar heeft het. ongeduldig gewórden, aan.' 'dezezijde.van hot Kanaal- een-:vuur-/, "werk ont5tokën; ::'dat/rnetde Jicht-; -naald VanL-hèt'ri:Féstival/.;öf-./Britain/:' tie strijd aanbond. LONDEN. —5.In dë nacht van Za-"4' terdag'óp Zondag Is Davis'C.'Lamb,./" eender Jeidende;figuren/van het Leger deS-,Heils/ 'op 84-jarige leef-,V nil in Wiltshire gestorven. piEUii Nu cn dan regen Weersverwachting/, medege-: dceld door. hét' KNMI te De Bilt, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Overwegend zwaar "bewolkt met nu:en "danregen of re-, genbuicn. Zwakke." tot*-'matige en langsde kust- af en toe' vrij krachtige zuidelijke- wind, later Wein I zo1 u 59 mjTlïn4op"! ïV^yi2?mj.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1