Kaesong 10 Juli 195 J; bespreking over wapenstilstand begonnen RnimJ 1000.- aan prijzen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Wim van Est springt naar voren Z Menigte wacht maar blijft weg Verheugd Bonn kiest Westen Admiraal Joy: Succes afhankelijk van goede trouw der delegaties99 Truman wil Harriman naar Teheran sturen Mossadeq: „Genomen maatregelen niet meer te herzien Locomotief botst te hard op trein Tien lichtgewonden 2100 Nederlanders in Juli per schip naar Canada Deurwaarder leek radiohandelaar Olifanten op hol in Haarlem M/oordende Japanse concurrentie in iudonvsrë wordt oorwi Neutraal Duitsland zou prooi van Russen worden voert Spookwijk"; uit ;es Duits; motorkotter j'ezonken k____y NOG AVONDEN ZOEKEN! Truman persoonlijk naar conferentie Weer clandestiene zender opgespoord jlle Jaargang, no. 159 Red. en Adm- Lcmqe Haven 141 Schiedam Tel. 69300 Abono prils! Der week f 0.40 per kwartaal 1 5,15. losse nummers f O.O. Opqericht door de Stlchtlno ..Hè! Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 10 Juli 1951 Üitgcve N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schoner' SEOEL. In een ouderwets, eens luxueus, maar tbans vervallen huis te Kwangraoendong, een plaatsje, dat drie kilometer ten Noorden van Kaesong bijna precies op de 38ste parallel ligt, zyn hoge geallieerde en communistische officieren besprekingen begonnen om een einde te maken aan de 54-weken oude Koreaanse oor log. De eerste conferentie werd om 11 uur plaatselijke tijd geopend en om half een ver daagd tot 16 uur. In zjjn openingswoord ver klaarde vice-admiraal Turner Joy, het hoofd Verder zeide vice-admiraal Tur ner Joy: Het welslagen o£ het mislukken van de onderhandelingen, welke hier vandaag .begonnen, zijn, is rechtstreeks afhankelijk van dé goede trouw vari de delegatie, die hier tegenwoordig zijn. Goede trouw; aan.; beide kanten kan een atmospheer van wederzijds vertrou wen scheppen. In een. dergelijke at mospheer is er elke reden om op succes te hopen. Als eerste afge vaardigde van het commando der V.N., wens ikmet. de grootste ernst en nadruk te verklarenin een taaiy welke'20 duidelijk is, dat: deze niet verkeerd begrepen:.kan worden, dat de, delegatie van het commando der V/N. te góéder trouw zal handelen. Wij moeten- aannemen, dat de ver tegenwoordigers van Noordkore- aanse en Chinesestrijdkrachten op Korea,; die hier aanwezig zijn," het zelfde zullen doen." De delegatie der V.N". was van morgen om half tien met vijf heli- copters, uit Moensan vertrokken. Zij werd vergezeld door 16 verslagge vers en fotografen, die echter niet by de onderhandelingen, tegenwoor dig mogen zijn. Aangenomen wordt, dat de delegatie iedere avond naar Moensan zal terugkeren om verslag aan generaal. Ridgway uit te bren gen] Verdér gelooft men, dat de de legatie/ üv het bijzonder' zal vasthou den. aan twee eisen: 1- deschépping; yan een.bufférr, zone tussen de béidepartijen,.;/die' zich voor een deel ten Noorden, van. de 38ste breedtegraad zou moeten Uitstrekken; 2. toezicht door neutrale waarne mers ia, Noord-Korea, curr-te. waken,; 'dat de comthunisteh 'geen hieuw,of-* fensief voorbereiden. Aan de vooravond van de onder handelingen heeft radio-Peking int alle Chinese dialecten, omgeroepen,-. dat de strijdkrachten der :V.N. ge-; 'noodzaakt zijn om naar vrede in' Korea tet streven tmet het oog op de militaire nederlagen, die zij hebben geleden. van de delegatie der Ver. Naties: „De delegatie van het commando der V.N. is bereid het hare te doen om eèn wapenstilstandsovcreenkomst uit te werken met de vertegenwoordigers der Noord-Koreaanse en Chinese troepen op voor waarden, welke een waarborg tegen hervatting van de strijd bieden. Deze delegatie is hier uit sluitend ter bereiking van dit doel. Deze dele gatie za! geen politieke of economische aange legenheden van enige soort hespreken." KKriiitiimaTiimirt fc-ronwrirn'n jiu-mii 'jiinm'nrtTO Wim van Est, de stoere Braban der lilt St. Wiilebrord. heeft door zijn krachtig rijden in de zevende Tour-etappe zün goede naam die htf in vorige belangrijke buiten landse wielerevenem enten, had verworven, nog eens een fikse duw in dc hoogte gegeven. En dat komt Van Est ook ten volle toe. Buitenlandse krantenmensen spra ken in Keimes over niets anders danhet knappe werk dat onze landgenoot gedurende de ,182 km. lange etappe van Caen naar RfA- nes heeft verricht. De winnaar, de Fransman Edou- ard Muller, kwam; hier door ge heel- opde achtergrond.Iedereen roemde /het moedige'lijderi:/-yan Nederlander die/samen met Roger:Leyeque enGilbertBou vin hét zwart .wérk/'''in. deze,etappe hebben fnoeten opknappen waar van eèri Muller.tenslotte profiteer-, de./Hét was' daarom/ weleen /bit tere teleurstelling voor ónze marv üit/St. ..Willlhrordi -.toki hij 'op éèn SO/km - voor de /finish;,té kampen ]Maar\ möëdig/ bëëf Wim .van Est zich ook door deze' moeilijkheden heen./De derde plaats in deze etap pe was een. prachtige beloning voor de hergen vair werk die Wim vair Est daar gisteren in Frarikr/k, fWIM. VAN'-ÉST *-.' iri/het Nonnaridisch Zwitsérland, heef* --* - eervolle derde plaats •ijn TEHERAN. President Tmman heeft in zijn gisteren te Teheran overhandigde brief aan premier Mossadeq voorgesteld, zijn adviseur voor buitenlandse aangelegenheden, Harriman, naar Perzic te zenden om tè helpen bij een oplossing van het olieconflict./De reactie, van Mos sadeq was echter, volgens de Amerikaanse/ambassadeur in-Teheran, dr Grady, teleurstellend. Mossadeq verklaarde, dat de genomen beslaï- tcn verwerping van de uitspraak van het Haagse Hof enz. niet meer te herroepen waren en het aanbod van Truman daardoor te laat kwam. Onze correspondent' te Londen In officiële krinjen had men gisteravond over de jongste brief S d- van president Truman .aan de Per zische eerste minister slechts pers berichten. Het commentaar is daarom ietwat gereserveerd, maar men heette de nadruk, :die in deze brief op de positie van het Inter nationale Hof/was gelégd, natuur lijk .van. hèrte/welkomi^.//rt-V- - Men krijgt dé indruk,, dat de Britse autoriteiten niet/wïsten. 'clat de Amerikaansestap- in .deze vorm zou komenden dat .zij. door het aanbod om Harriman naar Tehe ran te zenden, r.enlgszins-. verrast zijn.Een zuivere bemiddelingsrol tussen tweegelijkwaardige par tijen wenst Engèlahd -natuurlijk niet! - - Het Britse kabinet zelf onder zocht gisteravond' -de' mogelijkheid van verdere stappen, in/, hetbij-) zender het aanhangig .maken van de kwestie]'bij/ de Veiligheidsraad. Een beslissing daarover is echter nog niet genomenen men wist gisterochtend te Londen ook nog niet van de definitieve verwerping docr Perzië van de uitspraak van het .Hof. In het Lagerhuis heeft gister middag minister Morrison nog eens UTRECHT Bij het verwisselen, van de locomotief voor de trein uit Den Haag en Rotterdam naar En schede. die om twintig minuten voor elf vanochtend van het Utrechts Centraal Station moest vertrekken, is dc voorrijdende locomotief te hard op het gereedstaande treinstel gebotst. Enkele tientallen reizigers Vielen door de botsing rm of kre gen koffers op het hoofd die door de schok uit de bagagenetten scho ven en liepen verwondingen op. Over het algemeen zijn de blessures niet van ernstige azrd. Toch achtte men het raadzamer tien reizigers naar het Stads- en Academisch Zie kenhuis te vervoeren en hen daar te verbinden. ROTTERDAM,. - Deze maand zullen' ongeveer 2100 Nederlan ders: zichPeé.,,boöt .naar Canada begeven om zich daar te'vestigen. Morgén vertrekt het s.s. „Volen- dsm" van de HoUand-Amerïka Lijn en behalve 1500 Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen, vèrtrekken ér/met deze boot een vijftigtalNoren', Denen. Zweden én Finnen, alsmede enige Belgen. Verder zullen in Le Havre nog zestig Fransen embarkerèn. Twee weken later, :,op 25 Juli, vertrekt uit Rotterdam het tot emigranten- schip omgebouwde troepentrans portschip „Zuiderkruis" geheel volgeboekt naar.Halifax. Het schip zal circa 810 personen naar Cana da brengen, inbegrepen 200 bui tenlanders. SCHIPHOL Thomas Bata, de bekende, in.; Tsjrchoslowakije gebo ren schoenfabrikant, ,-is Maandag per vliegtuig uit "Zurich in ons laad aangekomen voor êen bezoek van twéé dagen aan de Nederlandse Batafabrieker. m.iüicri jiiMbraÉCTHttsmij .lOTxflnnMiiimraCTi Boeten voor bezit van zendapparatuur (Van onze correspondent) HAARLEM De deurwaarder van de Haarlemse rechtbank leek Maandagmorgen moer. op een han delaar in radiotoestellen dan op een edelachtbare dienstknecht van Vrouwe Justitia. In zes achtereen volgende zaken moest hij - clandes tiene zendapparaten op üe groene tafel uitstallen;;Er waren zes jonge lieden gedagvaard, die ;in het bedt: waren van. een" zendapparatuur' zon der/dat zij'beschikten over de daar voor vereiste zendvergunningen. De meesten van; hen" verklaarden dat zij zich niét .van. hun schuld, bewust ■waren; Dé politierechter -dachter anders ■- /over."'en; eiste geldboeten, variërende .van f 15 tot f 30. Ook moesten de .zendamateurs met - lede', ogen aanzien,:'dat hun. apparaten verbeurd werdenverklaard. De laatste verdachte\b eweerde, dat hij hèt:zèridtoestel had gekocht om èen geheime, zender té kunnen bedienen. Daarmee wilde hij „in de toekomst" r.aar Engeland uitzenden, „als ons laDd door de Russen bezet is." HAARLEM. Vier olifanten van het circus Strassburger, die gisteren op hol sloegen, veroor zaakten grote opschudding in Haarlem. De dieren, die van het göedérèristation aan de Wester gracht naar het sportpark të Heem stede werden geleia,schrokken plotseling vén èen voorbijrijdende 'auto; Zij zetten/hét bp een lopen •én kuierden enige malen de .Gast- hiaslaan; de Kölkstraat en de Leid- se/straat op en. neer. De begelei ders brachten üe/ gemoederen van de /buurtbewonersweer .tot rust, toen zij -erin" slaagden de olifanten wéér in bedwang, të. krijgen.- -Een vande/kolossen ./liep eenbakkers kar /onöerstebovèk'.^ SURABAJJ- /'Naar Pi-Aneta verneemt, zillen binnenkort vijf textïelfabrielen te Snrabaja tót sluiting ovejgaan. Deze./vjjf fabrie ken hebberiin totaal ongeveer 1500 arbeiders ïr dienst. Zij" zullen de. productie saken, zodradé grond stoffen-voomad, die niet/Werder zat worden augevuld, verwerkt is.': Reden van de sluiting is volgens de directie de economische poli tiek van te regering,: die hef de textielbedriven ónmogelijk maant met succe te concurreren tegen de geïmporteerde (speciaal de' Ja panse) texiel. die sinds énige tijd in grote hoeveelheden Indonesië binnenkont i.toordt de Haag. DEN HAAG GEKOZEN en haar koningin is Weeds in de Residentie gearri veerd. Haar naam zal geheim blijven, maar een weektang zal zij de verschillende-festiviteiten op luisteren met haar aanwezigheid, stralend en, zoals het past, temidden-«n bloemen,/ (Eigen foto) MYSTERIEÜS HUIS IN DEN HAAG (Bijzondere correspondentie) BONN. Zes jaar. nadat de kanonnen tot zwijgen kwa men, is de staat van oorlog tussen Duitsland en de meeste geallieerde naties beëindigd. Alleen de Sowjet-Unie met haar satellietstaten en Israël, dat zich als opvolger van Pa lestina nog als met Duitsland in oorlogstoestand verkeren de bcschonwt, honden zich als vijandelijke staten afzijdig. Bondskanselier Adenauer verklaarde, dat met dezé be ëindiging van de oorlogstoestand een grote stap gezet was op de weg naar samenwerking met de voormalige vijande lijke staten. Weliswaar is er nog geen vredesverdrag ge sloten. maar alle discriminerende bepalingen z|jn thans opgeheven. „Wy, Duitsers, kunnen ons hierover slechts verheugen." aldus Adenauer. De bondskanselier keerde zich bij deze gelegenheid ook tegen degenen, die menen, dat een neutraal Duitsland de vrede zou verzekeren. Hij verklaarde, dat een neutraal Duitsland juist een prooi van de Russen zou worden. „De Sowjet-Unie zal geen oorlog beginnen om 12 Duitse divisies, maar hij zal wèl alles in het werk stellen om een herbe wapening van Duitsland te verhinderen. Want' zij weet, dat zij haar doel niet bereiken kan, wanneer. West-Duits land in de Westelijke defensie is ingeschakeld," aldus Adenauer. De beëindiging van de oorlogstoestand betekent in de eerste plaats, dat Duitse staatsburgers in de landen der vroegere vijandelijke naties niet meer als „vijandelijke vreemdelingen" beschouwd worden- Bovendien is beslaglegging op ver mogens niet meer mogelijk- Het be zettingsstatuut blijft echter bestaan alsmede de rechten van de geallieer den in Berlijn. De oorlogstoestand is met geheel Duitsland,, derhalve ook met de Oos telijke zone, beëiridigd.'Volgens'Brit- se kringen betekent dit echter rdet, dat daarmee de regering yan de Oos telijke zone erkend is. - v; TE/RSCIELLING. De 250 ton metende )uitse motorkotter „Otto Heinz", ce door een loods uit HarlLngen'naar zee- was. gebracht, is kort dama. gezonken. De be manning ran vijf personen, die zich met e scheepshond in de aan boord 'zij'rie sloep had begeven, is later ove.ieriomen door de red dingboot 'iBrandaris". Er is niet met zekeaeid komen vast te staan of de kótbr op een myn dan wel op /een wak is gelopen. l-,v Z /(Van.;een ónzer verslaggevers) DEN HAAG, Het spookt in de Paets van TroastvvijcksLraat. Reeds een week langworden er in perceel47 vreemde geluiden waargenomen,- die. zich niét laten verklaren. Dit nieuws Is als een lopend vuurtje dóórde Haagse ^óorwijk'gegaan; die gisteravond was herschapen tot een „Spook-, wijk". En'al kwam het „spook" dit keer zelf niet opdagen, eèri/düizend- koppige menigte heeft'tot laat in de nacht „gespookt".. Er werd gejoeld, gehost, spreekkoren werden ingezet, als „Wij willen het spook .zien" -en, orti H&vijf minuten hief een dolle menigte dé schlager „Het ding in .de kist" aan. Af en toé voerde' de politie/ gearriveerd: in' radiojeeps - en statión- cars/chargës^ \*ijt /en Ixachtte het publiek uit de srtaat te "vérwijdérexi/ Maar/ steeds,weer dromde het ingroteregetaleterug. Oin.kwart over elf'kwamen er echter .gummiknuppels 'aan té/pas.;,Men.:vluchttgi in paniek, tpén.poUtië- '"Jeepa/óvèr^afe/tifWtóhs rédéuién-scluèeuweridé' rédhercheihéyEBet npg/ern stiger middelen dreigden. Eu hoewel,deze grootscheepse, actie, yvaarbij circa - deptig .politiemannen./betrokkenwaren, eiiidelijk resultaathad,- .bleef het nog lang rumoerig en. ondervond het verkeer, grote vertraging: .- Hét itgespook"begon' vorige week Maandag. De .parterrebewoners van hét huis hoorden 's avonds tegen achten harde slagen, 'alsof er/ mët een heiblok tegen de binnenmuur werd geramd: Elke avond keerde het gebonk terug; De parterrebewo ners meenden eerst, dat een van de bovenburen aan het timmeren was. Maar dezen dachten op hun beurt, dat de benedenburen een ameuble-' ment in elkaar hamerden. Robinson-Turpin via de radio AAr.iWAS/'i SUGAR RAY ROBINSON verdedigt vanavond. titel tegen Randolph Turpin in f Earls Court te Londen- uw radio-toestel kunt ,n dé gép-f te strijd meebeleven, als óin;l 21.30 uur afstemt op liet Light Programme van de •een volledige reportage ultrf/; zendt. - 1 V Over Hilversum. I zullen Tom /:Schreu»/L 4ji* i: A"b//M/Qhado^hün C ih drokkéh.%ri/;^tp:gvéi^tfg -ven., van Z2i5lf//Utu; >tot de? nieuwsberichten Train 28-01) uur. Drommè ..nieuwsgierigen vèr- drongendch gisteravondvoor 't „spookhis" in de Paets. van Troostwckstraat te Den Haag. Maar hc lang men ooit wachtte, het „spek" verscheen nietblijk baar wiegen door zoveel be- langstelling Zondagavond was de maat vól. Nadat het „spook" zich weer ette lijke malen had doenhoren, alar meerde men .de. politie;'Het gestamp was'zo hevig geworden, dat de mu ren ervan trilden en kalk van/ het plafond in de theekopjes viel. Zo ar riveerde de politie en stelde twaalf man sterk een uitgebreid onderzoek in. Mén kroop ónder de vloer/ haalde ..kasten overhoop, be klopte de wanden, maar zonder re sultaat. Intussen werden legio gissingen gedaan: verzakking van het huis, het ontwikkelen van. gassen in de riolering, storingen In de waterlei ding, arbeid in een aangrenzende werkplaats op verboden uren, maar na het onderzoek bleek geen der veronderstellingen juist; Gisteren WErd het onderzoek voortgezet. Po litiemannen registreerden zorgvul dig de tijden,waarop de geluiden terugkeerden, doch van enige regel-: maat bleek geen sprake. Zo heeft de „klopgeest" zich gis teravond om half.zes voor het laatst gemanifesteerd. De geluiden waren, zelfs op straat hoorbaar, zodat zich Zie verder pag. 3 DEN HELDER. Het op 3 Mei te Boston aan Nederland overge dragen fregat „Van Zjjh". is van morgen hier aangekomen. U weet het: inzendingen uitsluitend per briefkaart - KETKIJ3IXKIB - rPJJSVKAAO „Het Rolterdamsch Parool" k" Schiedamsevest 42; Rotterdam hfC ..Wh *?.k fc Heel toat mensen ■waren Maandag speciaal naar het Londen.se Euston Station gekamen om' RnndoipU Tur pin.'te. zien, die vanavond tegen „Sugar" Ray Ro binson bokst. Ran-, dolph wuift .maar sens vriendelijk naar al. dié.'men sen; het uërbaast hem altijd weer een- beetje, die grote belangstel ling. "Want in te genstelling tot „Su gar". Ray, die er een complete „hof stoet" op na houdt, 'en. zoveel mogelijk publiciteit zoekt, leeft Turpin een voudig en terugge trokken in 't eeu wenoude Giurych Castle in Noord- WaEes. Vele andere grote boksers heb ben daar ook hun laatste training uoor een tltglge- vecht doorgemaakt- Zo verkwistend als Robinson is, zo zuinig en spaar zaam is Turpin, die helemaal niet op publiciteit is gesteld. „Sugar" Ray heeft ïn haar laten behandelen door zjjn eipen kapper; Randolph heeft ztch bij de plaaiselyke kapper laten knippen, waar hij gewoon op zijn beurt moest wachten. Maar dit grote verschil in leefwijze zegt niets over. de bokskwalueiten. Robinson en- Turpin zijn beiden „killers" waar bij de laatste vaak zijn rechtse ge bruikt, terwijl „Sugar" Ray veelzij dig cr lijkt De uitslag van het ge vecht is niet te voorspellen, maar dat er heel wat mensen, die zich anders nauioeluks. voorboksen in teresseren, met spanning naar de af loop van deze wedstrijd uitzien, staat wel vast. Vredesverdrag mei Japan WASHINGTON Voleens een bekendmaking van het Witte Huis is het mogelijk, dat president Tru man begin September. haar' San Francisco gaat in verband met de ondertekening van het vredesver drag met Japan, welke naar ver wachting tussen 4 en 8 September zal geschieden. DEN HAAG In samenwerking met de Rijkspolitie hebben PTT- nmbtmaren in Nieuw-Weerdingo dc clandestiene reciameomroopzender „Titan" benevens een aantal gramo- foonplaten in beslag genomen. Tegen de eigenaar, de 26-jarige .fa brieksarbeider H. J. B. is proces verbaal opgemaakt. Verkoop zopierpo.stzëgels eindigt 14 Juli Z DEN HAAG. De verkoop, van zomerpostzegels is de laatste week mgegaan. Tot 14 Juli zullen rij verr krijftbaar zijn.daarna niet meer. Volgens mededeling van het comi té heeft de afzet dezer zegels rich vrjj gunstig ontwikkeld. Men is met de tot dusver bereikte resul taten niet ontevreden. Nog geen resultaat van besprekingen te Berlijn BERLIJN De viermogendhe- d en-conferentie over de Berlijnse handelsproblemen is Maandag uit eengegaan zonder/ tot een besluit tè rijn gekomen. s Geallieerde woord voerders zeideri./dat op een nader vast te stellen datum vermoedelijk een derde vergadering gehouden zal worden in het Russische hoofdkwar tier te Karlshorst. - Enkele buien'' - Weersverwachting geldig van Dinsdagavond tot Woensdag, avond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien, hier en daar vergezeld van onweer. Ma tige tot vrij krachtige zuidelijke tot zmd-westelijke wind. Wei nig verandering in-temperatuur. J.u_!l 4 u 32 m onder 20 u 58 m; Maan op 12 u ZJUm onder 23 ,u 30.-W,v /.r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1