h i 1 I li HET ROTTERDAMSCH PAROOL Burgerlijke dienstplicht voor mannen en vrouwen Communistische delegatie dóet drie voorstellen GROTE KETELBINKIEPRIjSVRAAG! y; J E Toepasselijk op personen in de leeftijd tussen 20 en 60 jaar Turpiri slaat Robinson Aantal emigranten neemt voortdurend toe Boerderijbranden één derde van totale brandschade Meer vertrouwen na de oefening „Factotum" Vandaag besprekingen over nieuw Frans kabinet Herriot opnieuw voorzitter der Nationale Vergadering Woensdag 11 Juli 1951 NEDERLANDSE REGERING OVERWEEGT: BÓKSSENSA TIE (Vóór diet -vèrsfag&ieffogMf)'0: Nog drie jaar bewapenen Daarna voor Europa betere toekomst - mogelijk Ontsnapte alligator brengt badgasten in paniek ONDERHANDELINGEN IN KAESONG m Wetsontwerp gereed, dat Nederlandse emigraLiedienst regelt DE LAATSTE AVOND! Vol verwachting klopt ons hart! Terugtrekking van vreemde legers uit Korea geëist Vrijwilligers naar Korea op 21 Juli Dief (Lange vingeks steelt 100 ringen Nederlandse Firefly bij Schotse kust verongelukt SCHOUT-BIJ-NACHT C. W. SLOT; Internationale vloot in staat: elke veegoperalie goed uit te voeren Iets "köèler j I Ni lie Jaargang, no. 160 Red. en Adrn. Lcraqe Haven 14! Schiedam Tel. 69300 Abonn orlls: ner week f 0.40 per kwartaal 5.15. losse nummers f 0,0. Opgericht door de Stlchtlno ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglrd 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper OEN HAAG.De Nederlandse regering overweegt een dienst voor burgerlijke verdedi ging, aldus is van gezaghebbende zijde medegedeeld. De beslissing hangt a£ zowel van politieke als financiële overwegingen, waarvairhet resultaat naar verwacht wordt bekend zal worden gemaakt bg de opening van de Stalcn-Generaal in September. De verplichte dienst zou van toepassing zijn op Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 20 en 60 jaar. Hij zou een kern van arbeiders voor de burgerlijke verdediging omvatten cn voorts zou een groot dce! van het volk worden opgeroepen voor diensten als bijvoorbeeld bet beschermen van fabrieken van militaire betekenis. Het plan dat zich uitstrekt over de periode van 1951-'54 zal naar schatting 80 millioen gulden kosten en er zullen 200.000 personen bij betrokken zijn,' waarvan 40.000 die er een volledige dagtaak aan hebben- De betreffende personen zouden binnen drie dagen kunnen worden gemobiliseerd. Men -verwacht dat de recrutering in October zal kunnen be ginnen wanneer ook hut materieel ervoor verkregen zal zijn. In het met achttienduizend toeschouwers gevulde Ear Is Court te Londen heeft de 2) jari ge Britse en Europese kampioen middengemcht, Randolph Tur- bin, Dinsdagavond, een prestatie geleverd, waartoe vrijwel n te- mand hem. in staat had geacht. 'In een enerverend gevecht, dat de. volle vijftien ronden duurde, sloeg hij de „onoverwinnelijke" Ray ugar" Robinson met ruim verschil op punten en verwierf daardoor de wereldtitel. WASHINGTON^ Het hoold van: het: plan-Marshall, William Foster, .heeft voor-;hét Amerikaan se Congres verklaard, dat in de komende, twee;- ;otjijóbrie jaar de krachtsinspanningen' van Europa; gericht zullen zijn op .de opbouw van de defensie,-;daarnu kan het zich richten op de verbetering van de' levensomstandighédén, aifliis Foster;r= Sprekend over, zijn jongste --'be- zoek aan Europa -ièi'ïFbster: '„Ik was opnieuw /.getroffen door de voortgang,; dié; d.é; Europeanen ma ken door hét'1" feit,datzij wer kelijk bondgenoten.izijn-JWü 'jihpè-; •tert /iiopitv vergeten,"/- :d^t-aj. ineer offershebben gébracht.' by ;dé ver- dédiging. wanbhzé; 'gemeënschappë- lijke waarden dan wij," Voorts -deelde Foster, mee, dat de productie voor de defensiein Europa- het afgelopen - jaar; verdub beld. was. Maar.-, er wordt,- zb zei hij,nog - Iarig:.nietd geproduceerd vwat' nodig is,: Intussen wordt doorgewerkt aan de coördinatie van dc burgerlijke verdediging met die van andere landen van de Westelijke Unie. Dit jaar zijn daartoe vier conferenties op hoog niveau gehouden. Een vijf de zal volgende week in Londen plaats vinden. „De leiders van de nationale dien sten wisselen hun kennis en erva ring uit en trachten gemeenschap pelijke vraagstukken op te lossen." aldus de heer F. Mijnlieft het hoofd van de civiele defensie. In principe is overeenkomst be reikt over de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische bur gerlijke luchtverdediging, in "geval van nood kunnen Nederlandse oioe gen van de burgerlijke defensie naar Antwerpen worden gezonden of Belgische eenheden naar plaat sen in het Zuiden van Nederland. Een definitieve overeenkomst moet nog bereikt worden over de omvang van een- grenszone, waar eon voortdurende samenwerking van de Nederlandse en Belgische burgerlijke verdediging-bestaat. WENEN- Een ontsnapte alli gator heeft Zondag onder de ba ders in de rivier de Rodl nabij Ot- tensheim (Opper-Oostenrijk) een paniek veroorzaakt. Het dier. „Maxi", dat tot een' circus behoort, was door dc op passer naar de rivier meegenomen om gewassen te worden. Daar het dfer echter altijd met 'warm water werd gewassen, was-hetmisnoegd door het koude rivierwater, beet zijn oppasser en ontsnapte. Tenslotte wist een visser ..Maxi' in eèn sleepnet te vangen. Het dier rilde van koude, maar was dik door de hónderden vissen, die,.het -intus sen had-weten te ..vangen. AFRIKA bezoekt Festival Het oude En gelse wereld rijk moge, als alle andere koloniale rij ken, aan het afbrokkelen zijn, Londen i$ toch nog al- lijd het cen trum van een machtig impe- rium, waarin de zon niet ondergaat. Dat blijkt uit 'de delegatiesy die uit alle conti nenten ter ge legenheid' van het Festival oj Britain naar dc Britse hoofd stad komen. Hier een bij zonder schil derachtig ge zelschap, ant juist 'n praat je maakt in de Hoare "Memo rial Halt van Westminster: (v.l.n.r.) Odoe- tolax, uit Ni geria. Kai 'Samba, stam hoofd met Sie- ra Leone en Soetan, even eens uitNige ria. Nederlandsë Vereniging voor Luchtbescherming komt misschien: terug DEN- HAAG —"te Vóór de oorlog' telde de Ned. Vér, voor Luchtbe scherming 200.000 contribuerende lede-i. verdeeld.,oveit 500 afdelingen. Nade:oorlogjheeft.Ldevereniging r net 'weer /paraat --maken vant haar leden gewacht* op besluiten van. de Regering.Het hoofdbestuur heeft de regering, thans gevraagd, of Zij de N.yx. terug 'zou wensen te zien als een vereniging mét contri buerende leden -cf als een apparbat van-.vrijwilligers, ..dat niét zelf in zijn financiering voorziet. Dé onaf- hankelijkheid^ dle de. N.ViL., vóór de oorlog had,doordat-., de -v vereniging zich zelf fihahciérdè, heeft enige malentatmóeilijkhedèh met de' toenmalige:.Regering, geleid. De Re-' gering heeft een eri ander nog in studie. -V'-1:: ELKE DAG EEK GOEDE DAAD ffóe uindt-it ons? ..0Ö9'i wat:--té. iijongi ?pvóbr~v~Kèt "militaire 'jjjhahdxperk? - Maar ydaartfiède hebben ÉwyG^tqclv-. niets te. Dnaken, wij zijn padvinders- V. -. uit; :Pqesan en onze eerzucht is, eifce 'dag. eert goede .daad- tè. .doen. Natuurlij Je. zijn, wijf Neen beetje. Irots,op' onze mooie uniformen en 'onze leidér 'in Het midden, met - drie .sterren heeft zich, i7Öór de foto werd gem_aakt,;.;érva.n overtuigd,dat 'tny, er uitzagen.'om door éeh ringetje '■ie halen. WASHINGTON. Hat Ame-'. rikaanse ministefiè van landbouw' heeft; bekendS:-gëmaakt,. dat de oogst, 1951een rccordoogst/zal zijn. WAGENINGEN. In liet eerste halfjaar van 1951 zijn meer dan 21000 emigranten uit ons land ver trokken. Dat is een gelyk 'aantal als cr geëmigreerd zijn in het gehele jaar 1050.; Aldus ..heeftde commis saris voorde emigratie;'mr. ir. B. j W.' Haveman, hedenmorgen meege deeld in een rede, te Wageningen gehouden ter gelegenheid van de Iandbouwweek. Hij sprak daarin te vens de verwachting uit,, cat in dit jaar,35000 emigranten ons land zul- ,-Ien verlaten.--Ne- -. Dertienduizend daarvan begeven zich naar Canada en de meerder heid yan hen oefent een agrarisch beroep uit. Maar Canada biedt voor de beoefenaren van niét-agrariscbe beroepen toenemende mogelijkheden en de .heer Havéman verwacht dat hun aantal in de toekomst/groter zal worden dan dé 2000, dié thans in het cijfer .van, ,13000 zijn begre pen. Met klem gaf hij hun, die vol gend jaar naar Canada.wensen, te EN DIT IS DAN DE LAATSTE AVOND. VAN: DE Het totaal 'aantal door U gevonden Ketelbinkies ver- melden; op een briefkaart' en deze' briefkaart als voigt adresséren: ;-: -.Vyrv 1 KETELBINKIE - PRIJSVRAAG r;.' .- -.•• „Het Hotterdamsch Parool'-' Schiedamsevest 42 Rotterdam emigreren de raad zich reeds Augustus, 'September of October" vsn dit jaar aan te melden, omdat het probleem van het -vervoer uitermate ingewikkeld is geworden. 'Naar Nieuw Zeeland zullen vol gens de verwachtingen van de heer Haveman dit i jaar 3000: .Nederlan ders vertrekken. De huisvestings moeilijkheden in, dit: landizijn-; groot. Daarom is" er in de onlangs 'afge sloten emigratie-overeenkomst alleen sprake van on gehuwden van 18-^35 jaar. Gehuwden (leeftijdsgrens 50 jaar)' kunnen slechts vertrekken, als zij 'in het bezit zijn. van een aan vaardbare - huisvestihgsverklarmg, ter tegemoetkoming van deze groep verleent de Nieuw Zeelsndse rege ring grote faciliteiten. - Ten aanzien van Australië heefl zich na hef in werking treden van de emigratie-overeenkomst nog gec- duidelijke, ontwikkeling, afgotekend. Het heeft ér dn schijn van. dat van Australische zijde op andere wijze wordtgeselecteerd. Dit heeft tot een aanzienlijke terugval geleid. De lieer Haveman ziét de ontwikkeling echter met vertrouwen tegemoet. In formele besprekingen zijn gaande en ér .zijn tekenen, dat Australië de toelatingsmogelijkheden weer wat ruimer.zal beoordelen. Ook. voor dit land geldt; dat" zij,, die niet volgens de overeenkomst emigreren, in het bezit van een huisvestingsverklaring moeten" zijn:; y" Diverse problemen, zo deelde dc heer Haveman tenslotte mee, zullen worden opgelost door de vorming van éeh: émigra tiebestuur. De instel ling hiervan is voorzien in een wets ontwerp; dat de j.Nederlandse emi- gratiedienst tegelt en dat dezer da- gan aan de S'aten-Generaal zal wor den aangeboden; IMW»HKK«raWifiaBM8l TOKIO. Radlo-Pjongjang en RadJo-Feking hebben vandaag omgeroe pen, dat de Noord-Koreaan.se generaal Nam II gisteren op de conferentiB tc Kacsong de ;volgende punten als basis voor beëindiging van-dc strijd op Korea ..voorgesteld heeft: 1,; Eén :.iien kilometer diepe bufferzone ten Nóoirden éii. tén.Zuiden,van de 3fete^breedtegraad; Z. Onmiddellijkstaken van aUa vQandgiyKhedeniS. Een,snelle terugtrekking van alle buitenlandse, troepèn-uït enteen spoedigé, uitwisseling: vaiLaèj gevanse^nLyérdcr Vróeg.' de- communistische; delegatie oia de instelling van «één jh^rgerlük bëstnnr" voor het gebied bÖ de 38ste parallel. - yHét hoofd. vanV'dë' geaiiieérdë de- legatiè,vice-admiraal Turner Joy, heeftvvan rzijn kant op de conferen tie verklaard, dat' de; vijandelijkhe den eerst gestaakt kunnenworden, zodra een vwapenstilstandscommissié, haar wérk, as begonnen,: met,; vól- doende waarborgen', dat' de strijd niet ;hervat;,,zal worden.; Schout bij'' nacht; Burk'e, een ander-lid van de delegatie der Verenigde Naties, gaf' later te kennen, dat lzijn delegatie h i e t het' terugtrekken der buiten landse troepen uit Korea op; -de gaande besprekingenzal behande len, daar dit een- politieke kwestie is. De vijf geallieerde onderhadelaars zynvanmorgen om. -half- tien; uur weer uit Moensan met befschroef- vliegtuigen naar Kaesohg vertrók ken voor de tweeede dag van,-,.de conferentie. -Gen.-Majoor Henry,- Hodes,één, van de onderhandelaars, vertélde aan verslaggevers, dat hij ,;de. ver klaring 'van de communistisché -. ra diostations niet. gehoordhad. Toen hem 'deze voorgelezen was, ant woordde hij: i.Wel,dat .ds normaal voor hen om eisen testellen". - Op-de vraag óf de conferentie zo ROOSENDAAL J—1 Zaterdag 21 Juli.; vertrekt een hieuw afiossings- detachémént Nederlandse vrijwilli gers naar Korea;Deze- week; gaan zij met inschepingsverlof.De réia wordt gemaakt met het ^Amerikaan-; Se. troepenschip „Mac Rae". van Rotterdam af. Met het detachement, dat "onder commando staat van /kapiteinJitte, gaat een groep van 23. officieren mee. Ook aalmoezeniermajoor Brouwer, scheept zich Tri." HELMOND In de nacht van Maandag op Dinsdag zijn uit- de etalage van een jüwèlierszaak aan de Stationsstraat te - Deurne onge veer 100;gouden.trouw, en andere ringen ontvreemd. Dc etalageruit werd met een .steen verbrijzeld. Toen de eigenaar,- die dóór het'glas gerinkel- ontwaakte, in':-de--wankel iwam, was de dader reeds met de kostbare buit. verdwenen. :.Dè ón- mid del lijk gewaarschuwd e rij kspoli- tie;. hééft nog géén spoor 'gevonden. WASHINGTON, —yDe: tekst van het voorgestelde Japanseyvredes-' verdrag zal Donderdag om 14 uur' 30-(g.ih.t.) gelijktijdig'in Washing-.: ton en Londen 'gepubliceerd wor den, Smokkelauto met boter in beslag genomen (Vanonze correspondent) y TERNÈUZEN :TeTJz'endijké kon, echter eerst" riadat. de vuurwa pens waren getrokken, door douane- ambténaren een Belgische personen auto worden' 'aangehouden, waar mee 750 pond roomboter werd ver: voerd. Ook de vrachtauto waairneé de boter was ^aangevoerd, - wist men op' te sporen, De bestuurders van beidé auto's, alsmede de leverancier van de boter, werden, in airest ge steld, terwijl beide voertuigen en de lading, in totaal een waarde verte genwoordigend van 't 12.000- in. be slag werdengenomen. DEN HAAG. Boerderybranden hebben in ons land in het tijdvak 1946 tot en met 1950 een directe brandscha de veroorzaakt van ruim veertig millioen gulden. D© totale brandschade beliep daarbjj in de 120 millioen gul den. In 1949 werden er 658 nieuwe boerderijen gebouwd. Maar in datzelfde jaar brandden 809 boerderijen af. Niet altijd is het zo ongunstig, maar globaal genomen is het .verlies gelük aan de nieuwbouw. Deze door boerderijbranden veroorzaakte brandschade, die jaarlijks gemiddeld V* van de totale directe.brand- schade bedraagt, is een zorgenkujd van brandweermen sen, verzekeringsmaatschappijen en van de wederopbouw. Brandweerdeskundigen zoeken onverpoosd naar middelen om dc boerderijbranden te beperken. Geruime tijd reeds propageren zó brandwerende afscheidingen tussen woning cn stal bij de bouw van nieuwe- en het treffen van veiligheidsmaatregelen in oude boerderijen: bouwmate rialen en bouwconstructies worden beproefd om na te gaan welke uit een oogpunt van veiligheid het geschiktst zijn. Alle moeite zal echter vergeefs zijn, indien de boeren zelf niet voorzichtiger worden. Het aantal branden, nat veroorzaakt wordt door spelen, met vuur is zee- groot en bedroeg in 1949 bijvoorbeeld 17%. Verwaarloosde electriscbe installaties bij een proefneming in ecu der noordelijke provincies bleek op één van elke drie boerderijen de electrisché installatie niet in orde te zijn onvoorzichtigheid bij het gebruik van benzinemotoren, zijn factoren, die samen, met blik seminslag, hooibroci en de eenzame ligging van boerde rijen, het aantal branden de laatste jaren hebben doen stijgen. I Dit brandgevaar heeft verscheidene verzekeringsmaat schappijen er de laatste maanden van afgeschrikt brand- verzekeringsposten van.' enige bete kenis af te sluiten. Er is een greofc verzekeringsconcern, dat geen posten meer afsluit van 40.000 of boger en lopende belangrijke verzekeringspos- ten tracht over te hevelen naar een bepaalde relatie. Er zijn maatschap pijen. die een herverzekering niet ac cepteren en weerandere maatschap pijen hebben de premies voor brand verzekering van boerderijen aanzien lijk verhoogd. Dé controle op de temperatuur zal dit jaar, waarin de kans op booibroci groot is, buiten gewoon scherp zijn. goed verloopt als verwacht werd, antwoordde generaal Hoces diplo matiek: „Dat hangt helemaal af van dé verwachtingen. De onderhande laars schenen bij hun vertrek in goede stemming te zijn. Zij hoopten in elk geval overeenstemming over een agenda te. bereiken. "Wielrenner overrijdt bejaarde fietser BUSSUME Binnen een. week vónden hier: drié verkeersongevallen met /dodelijke, afloop "plaats. Hét laatste slachtoffer;; was de 74-jarige heer J. S. uit Hilversum; die-Maan dag per rijwiel dz Herenstraat over stak. Hij werd daarbij aangereden door een wielrenner en kwam met zijn hoofd tegen de 'trottoirband terecht. Dinsdagmorgen is hij in het Diacpnessenhuis te Hilversum over leden. ;y;.", ;y Piloot omgekomen DEN HAAG, .Dinsdagmorgen is een'Firefly" van de Marine- iuehtvaartdieiïisfc ,-faan-.-1 dèWéstkOst - van ..'Schotland; werpngelukt^Bet toestel "Kreeg motorstoring envmoèsfcy- op zee, landen, waarbij ,het veronge lukte,'" De piloot,: sergeant-vMeger.'J* M.van den Akker uit Vlaaföingea is. daarbij om het leven-' gekomen- De tweede.jnzittendei ^ywiens; naam .y bij -de::Marinevoorlichtmgsdiemö niet bekend was, ;bl eef ongedeerd. BONN, Voor de .parade van de Franse troepen in Koblenz op de Franse feestdag ter herdenking van de -yval va- - de Bastille 14 Juli) zijn. ook Duitse autoriteiten uitgenodigd; PARIJS. Dinsdag" Is de 19-jarlge Herriot, leider van de radicalen, her kozen als voorzitter yah de nienwe. Nationale Vergadering. De officiële uitslag van de stemming voor het voorzitterschap is: Herriot (radicalen) 334, Noel (Gau 11 isf),135Cacbin (conunnhist) 90. Bü de eerste stemming be haalde Herriot He vereiste absolute meerderheid.; Na -de verkiezing van Herriot diende premier Queuillé het ontslag van zijn kabinet in. Auriol zal ...vandaagbeginnen niet parlementaire leiders uit té nodigen rom 'de'kansen voor- de vorming van het- vijftiende Franse kabinet .na de oorlog te; bespreken. In de wandelgangen vah het par lement .beschouwt men - als; ge gadigden; Pétsche, .cónseryatievé minister van Khanciën in dë; laat st,e. regering, Pleven, radicaal-ge zinde. voormalige eerste-minister cn" Mayer, radicaal, .minister van Justitie in de aftredende; regering. De nieuwe regering zal naar het centrum neigen en" voor steun af- hangen van socialisten,- MRP (ka- tholiekenradicalen,gematigden en conservatiévëh. ■v*-1- JNffy (Van een onzer verslaggevers) ,.De oefening „Factotum" is vol komen geslaagd. De ruim honderd oefennujneti. die waren, gelegd, zijn vrijwel alle gevonden en opgeruimd. De samenwerking: tussen de'.vtjf. na tionaliteiten liep de eerste dag nog ccn, beetje stroef, maar later verher ter de dat aanmerkelijk.. Bovendien heeft deze oefening bet grote voor deel, gehad, dat het personeel van de mijnenveegdienst nn in dc prac- tijk,heeft kunnen zien, dat het ma terieel, waarmee .gewerkt moet worden perfect In orde is. De man nen hebben meer vertrouwen ge kregen in'hun werk". Dit heeft schout-bij-nacht C. W. Slot in een persconferentie meege deeld. Lüitenant-ter-zee 1ste klasse Helffrich, die bij deze oefening als chefstaf heelt gefungeerd, vertelde, dat-er zëvën dagen is geveegd en dat het belangrijkste resultaat van deze oefening wel is, dat nu is ge bleken, dat een vloot.' uit verscml- lende nationaliteiten samengesteld, in slaat is elke veegoperatle goeti uit te voeren. Twee Britse mijnen vegers zijn .tijdens de oefening op 'een mijn gelopen. Maar dit was ook wel te; verwachten, omdat deze schepen. 2g. „Gcean-Going Mine sweepers"een te grote diepgang- hebben voor dit betrekkelijk ondiep gedeelte, van de zee. De „ongeluk ken" hadden overigens niets te be tekenen. Want déze cefemvjjzen richten geen schade aan. F - De ;F>ouweAukes",die m ac haven van Scheveningen was get meerd als reparatieschip; heeft do handen vol gehad. Vooral de kleine re schep en hepen" nój wat averij op. Ais marinébasis; heeft Scheveningen overigens goed1 voldaan, maai net zal wei nodig zi,i^" déyf^yen';; be hoorlijk op .diepte të ;houden,- wil nien ook. in de toekomst van Sche veningen .gebruikyblijveh maken.. IJmuidenhad het grote bezwhar, dat deze haven-'te druk -is.' - Ftoar dank zij allersamenwerking- zijn er geen al te .grote moeilijkheden geweest. Ofschoon de havenmeester Bij deze dagelijkse invasie,wel eens in wanhoop,.met dé handen m het. haar heeft, gezeten,rf Over de medewerking, die idd Kon. Marine heeft; onder vonden-van de -gemeentebesturen van. Dén Haag, Velsen en Amsterdam had de schout-bij-nacht niets dan lof. Alle gemeenten hebben hun best gedaan om de 3.000 opvarenden van do mijnenvegersvlaot zó sangeriaam. mogelijk bezig té houden ia hun. vrije tijd. In de 'M' Ewan Hall van- de. universiteit -te -Edinburgh heeft de rector, Sir .Edward Appleton, "het-ere-dqctpraatyin. de rechts- ■uietenschap'pen uitgereikt .aan prof. mr P;"S. Gerbrandy, de minister-president pan de voor malige Nederlandse regering te Londen. IvinniiiiranKia 1 Weersverwachting geldig van Woensdagavond tot. Donderdag- S m avond:- - - - -jj Veranderlijke;bewolkingymet g g enkele regen-...of omveersbuien. 1 Matige en1 tijdelijk; vrij krach- p tige Zuidwestelijke wind. Iets S p koeler. V-i'g 3 12 Juii Zon op 4 u 33 m onder M 5 20 u ;57 m: Maan óp 13 u 50 ra §1 onder. 23 u ,43 ,m. s Vanupi»: ittu min u miui .a nu 1 '■f: _j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1