Onderhandelingen in Kaesong nog steeds niet hervat HET ROTTERDAMSCH PAROOL Generaal Ridgway stelt gedemilitariseerde zone voor Franse middenpartijen zijn op zoek naar nieuwe n Stille Oceaanverdrag geparafeerd KVP knabbelt f 3,5 millioen van succes Bonn (als eerste) keurt Schuman-plan goed Politie grijpt dader van m r -Sif [Washington schorst hoge ambtenaren Ratificatie echter aan zekere voorwaarden1 gebonden' Schipper met mes ïri riig gestoken Twee verstekelingen springen over boord Amerika krijgt zeven luchtbases in Marokko Meerderheid is er, maar eensgezindheid nog niet Bloedige rel in Guatemala Twee divisies der VS deze herfst naar Europa Gevangene uit Huis van Bewaring ontsnapt Aanval op een der partijen noopt anderen tot bijstand Wilkes blijft bij „Inter" heiligscliemiende diefstal Rotterdammer roofde kostbaarheden uit kapel van werkkamp te Ossendrecht Beroepsvervoer ontloopt hoger motorrijtuigbelasting niet Arbeider gedood door vallend gevaarte i T;j m "'.-Ml .-- .- fjy - - -;••>.- ffX'X' :"v. - lie Jaargang, no. 162 Red. en Adm. Lancre Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijS; per week 0.40 per kwartaal 5,15, losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Vrijdag 13 Juli 1951 Uitgave N.V." De Nieuwe Pers - Postgiro 398644 Bankier.- Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur W. B. F. Schaper MOENSAN. De opperbevelhebber van de V.N.-troepen, generaal Ridgway, heeft heden de communisten verzocht, alle gewapende manschappen terug .te trekken uit de onmid dellijke omgeving van Kaesong, waar de be sprekingen over het staken van het vuren ivorden gehouden. In een boodschap, die per radio werd gericht tot de Noord-Koreaanse generaal Nam II, heeft Ridgway te kennen ge geven, dat hij bereid blijft, de gisteren afge broken besprekingen te hervatten. Hij beschul digt er de communisten eehter van, de confe rentie belemmeringen in de weg të leggen. De wapenstilstandsdelegatic houdt zich in Moen- san gereed in afwachting van het antwoord der communisten. Veiligheid van de staal in gevaar gebracht? WASHINGTON. Het mimste- rie van Buitenlandse Zaken heeft twee hoge ambtenaren geseharsi, namelijk Da vies, een lid 'van; het personeel voor het ontwerpen; der politieke plannen van minister Achesön, dat jaren lang in China gewerkt heeft en Clubb, directeur van het bureau voor Chinese aan gelegenheden. Beiden zullen voor de raad voor dè: betrouwbaarheid en. veiligheid van het ministerie van Buitenlandse - Zaken-• moeten verschijnen. Er is niet bekend gemaakt, van welke aard de beschuldigingen op het gebied vari? dè veiligheid zijn, die men tegen'deze twee personen heeft ingebracht. De schorsing was bij de wet veréist;-doch betekent niet, dat de betrokken personen 'zich hebben misdragen of de -vei ligheid in gevaar hebben gebracht, aldus de perschef vari het minis-, terie, McDermott, Volgens McDer- mott had het ministerie de schor sing stil willen, houden. Publiciteit xvas noodzakelijk geworden/ omdat, het gerucht in Washington de ronde deed. Ridgway heeft de communisten te verstaan gegeven, dat hij, indien zij weigeren de omgeving van Kaesong tot. een onbewapende neutrale zone te maken,moest voorstellen de ze tel, van de'.conferentie te verplaat sen. - Hfj verklaarde,"dat de onderhande lingen alleen.konden - worden her vat,:, als de- communisten toestem den in een. neutrale;; zone mét een .straal van acht' kilometer, uitgaan de van Kaesong. In deboodschap van Ridgway is bovendienvoorge steld, dé weg, die van het Zuiden naar Kaesong leidt, 'van;alle [mili tair personeel' te: ontdoen. Ridgwaydeelde mee, dat de ver bindingen per radio-telefoon open gehouden zullen worden,- om de communisten, in staat te stellen te antwoorden?. Géneraal Ridgway heeft betoogd, dat aan de geallieerde vettegen- woórdigers „onredelijke en onnodige beperkingen"- zijn opgelegd, waar tegen laatstgenoemden herhaaldelijk hadden geprotesteerd.Hij stelde daarom voor, -het personeel aan beide zijden to beperken tot 150 man en deze toe te staan,'de neu trale zone in volledige vrijheid te betreden. Deze 150 zouden naar keuze van de bevelhebbers aan bei de zijden worden aangewezen, maar tot de conferentie-zaal zouden al leen zij worden toegelaten, ten aan zien van wie beide partijen, het met elkaar eens zijn, Ridgway maakte in dit verband gewag van „een deel van een kon vooi, dat ik nog steeds wil hand haven." waaraan de doortocht naar Kaesong was geweigerd. Dit had .{Bijzondere correspondentie). - BONN. Als eerste van de zes landen, die zich vóór het plari-Schmnan hebben uitgesproken, heeft de West-Dnitse Bondsdag na breedvoerige debatten, die acht uur duurden, dit belangrijke project in eerste lezing aan genomen. Bondskanselier Adenauer had daarvóór bn éen regeringsverkla ring verzekerd,, dat het verdrag eerst zal wórden geratificeerd, wanneer dé Westelijke gealleerden bindende overeenkomsten met betrekking tot de opheffing van het Ituhrstatuut en de economische controle liebben getroffen. 'De sociaal-democraten, bleven bij hun afwijzende houding tegenover .het plan-Schuman. Met hen stem den de communisten en de afge vaardigden van de neo-facsistisch Socialistische Rijks Partij (S.R.P.) tegen: •-[ - In déze laatste zitting van de Bondsdag, vóór hij. zes. weken, op reces gaat,; streed Adenauer met taaie vésthóudeirbeid voor het plan- Schuman, dat hij als een voorbeeld voor verdere onderhandelingen over de eenheid van Europa betitelde. De Bondsdag mocht dit werk niet laten mislukken, .'V-v Omtrent" de 'afzijdige houding, welke tot dusver door Engeland ten; aanzien van het plan-Schuman is aangenomen, zeide de kanselier;: „De Britse regering;heeft mij offi cieel meegedeeld, dat zij zeer 'wel-' willend' tegenover deze ijzer-, en. kblenunièi -staat en dat zij na ratifi catie van het verdrag zal overleg gen, in welke vorm samenwerking van Groot-Brittannië metde unie mogelijk.is." Adenauer beweerde, dat de Fran se zware industrie probeert contact; op té nemen met industriële groe pen.in andere landen, teneinde het plan-Schuman te doen mislukken.. Hij' .waarschuwde de betreffende- Du itse groepen echter, zich niet te laten verleiden aan deze lokstem van de Franse industriëlen gehoor te geven. Liefdesdrama in Tiel? TIEL. Op de Hlicht heeft itch gisteravond éen drama afgespeeld, waarvan de ware toedracht nog niet bekend is, doch waarbij althans één persoon vrü ernstig gewond raakte.; De schipper, Van. G;. kreeg om streeks kwartvoor. negen ruzie, met «en bakkér uit Noordwolde. zekere A. B.- Deze .bakkér- verkeerde, on-- der invloed van sterke drank; De ruzie liep. zo hoog dat -A.B. óp éen gegeven ogenblik êèh'mes -trok -en Van G. ermee, in de rug stak. Een onmiddellijk1 ter assistentie geroepen arts verleende eerste liulp en liét de gewonde naar een woning ver voeren. "X: -333' A. B. is; ingesloten en zal nog nader worden" géhoord; HeL'.vermoe- den bestaat dat de aanleiding tot de ruzie éen liefdesgeschiedenis is. daar A. B. enige jaren geleden een verhouding heeft gehad met dc dochter van Vaa G. DEN HAAG Het Zweedse schip „Faxen" heeft éen radiobericht uit gezonden, waarin werd medegedeeld dat - twee negers, "verstekelingen, vermoedelijkDonderdagmiddag om.-' streeks half vier op een afstand van een mijl van Dungeness overboord zijn gesprongen. Dc schepen in., de. buurt is verzocht uit te kijken. De „Faxen*' deelde later mee, dat een van de twee verstekelingenweer terug was aan boord. Een ander schip had hem opgepikt en terugge bracht. De andere -verstekeling wordt nog vermist. m it 5u am jot io n mm uiicsron betrekking op een groep van cor respondenten. Uit "Washington wordt gemeld, dat men in kringen van de landen,, die deelnemen aandé strijd in Korea, de indruk heeft, dat de Amerikaan se autoriteiten persoonlijk vertrouw den, dat de besprekingen binnen kort zullen worden hervat. Tnnaa waraaam» a s riiasia-nraowaiHi WASHINGTON. De Ameri kaanse luchtmacht heeft Donder dag békend gemaakt, dat- zij zeven vliegvelden in'Frans Marokko zal mogén gebruiken. Er werden reeds drie bases gebouwd en het voor bereidende werk voor. twee andere is aan,de. gang. Mén verwacht, dat de eerste Amerikaanse oorlogsvliegtuigen, superforten van het type B-29 eri straaljagers van het type F-84, Za terdag op eenvliegveld by Casa blanca bullen aankomen. Dit vliegveld, gelegen te Noua- ceur op ongeveer 30 kilometer van Casablanca, is een der hoofdbases van de Amerikanen. NEW YORK. —De Italiaanse bok ser Agino Buonvino heeft ean.pun- tenovervvinrurig behaald óp George Kaplan uit New York. De strijd vond plaats in Madison Square Gar den'.- (Van onze correspondent te Parijs) PARIJS. De eerste ronde van de regeringscrisis is geopend en even snel weer gesloten. Direct, nadat lset bureau van de Kamer was gekozen, heeft minister president Queullle het ontslag van-het kabinet aan-, geboden. Daarop kon president Auriol' officieel naar Qucuille's opvolger gaan zoeken. Het probleem is dit keer niet eenvoudig. Het gaat er niet om een kabinet sjmen te stellen, dat voor enige tijd de lopende za ken afhandelt, het gaat erom thans te onderzoeken of inderdaad in de nieuwe Kamer een normale en sta- biele regeringsmeerderheid te vinden is. Veel.belangrijker dan de samenstelling van'het ka- ^ïbinët is;:dë vraag,"of de verschillende partijenvan -het centrum elkander kunnen vinden. Dit wordt nog moei lijker gemaakt door bet feit, dat in October de kan- tonale verkiezingen worden gehouden? zodat elke par- |;-"tij_gaarae-tegen die tijd iets waar. gemaakt wil hebben vatf de verkiezingsbeloften, die zij in Juni heeft ge daan. Twee grote problemen houden de centrumpartijen verdeeld. De rechtervleugel, onder leiding van -Rey-, naud, wil de regering naar rechts trekken. De -socia listen verzetten zich hiertegen en kunnen daarby op steun van de katholieken rekenen. Zij liggen echter *met de katholieken overhoop over de schoolkwestie. En de Gaullisten, dit ziende, hebben zich gehaast het vuurtje der onenigheid op te stoken door ijlings een voorstel in te dienen,, dat het katholieke onderwijs bevordert. In elk geval, hebben de verschillende partijen enige tijd Demonstranten belegeren- regeringspaleis GUATEMALA Ecu geheimzin nige aoti-communtètiscuc actie, waarvan men niets anccrs schijnt te weten dan dat zij in de .provincie is ontstaan., heeft Donderdag de hoofd stad plotseling in beroering" gcr bracht.-Er zijn reeds slachtoffers ge vallen. Duizenden anti-communistische demcastrantcn .vielen personen, die zy als., communisten, beschouwden; aan, auto's Werden in brand gesto ken. Het nationale'paleis, waar re geringsfunctionarissen zich ver schanst hadden, werd belegerd. Militairen hebben 'vóór bet paleis het vuur geopcr.d. '- VoJgens 'Reuters correspondent werden ongeveer .100 personen'door het vuur gewond, enkele dodelijk: Laat des avonds kon men nóg spo radisch vuur;horen. Er is nog geen verklaring van de regeringsfunctionarissen,; die ,in het paleis'zijn opgesloten. Eerder vop de dag eiste de menigte van de presi dent;, dat hij zou bewijzen, dut hij een anti-communistisch standpunt innam. Edouard "Herriot, 79 jaar, maar nog - altijd niet te oud om een hele sc. ie van vermoeiende Juncties president van' de Franse Kamer, burgemeester vari ^Lyon, leider van de radicaal-so- r-ciitlistische partij met grote- bekwaamheid te vervullen, wordt bij het afdalen, van de trap van het -presidentieel paleis, het Ely- sée. een handje geholpen door teen lakei. .President Auriol had •Herriot bij zich 'ontboden om- hem te 'raadplegen over. dé kèu- ze van een nieuwe prémier. nodig om tot elkaar té komen. Vandaar dat geen enkele' kabinets formateur. haast heeft. Niemand voelt ervoor het eigenlijke werk voor zijn opvolger te doen. Queuilie heeft alvast- bedankt, minister Petsche heeft tot Dinsdag uitstel gevraagd'. Wij zullen mis schien een reeks van formateurs krijgen, die, Öe een wat moer dan de ander, successievelijk de ver schillende móéii'ijklieden uit de weg ruimen,, tótdat éindelijk de meerderheid [murw-is geworden voor dc kabinetsformatie. SCHEVENINGEN RADIO heeft met ruimtegebrek te kampen en kan zijn werkzaamheden m het belang van de Nederlandse zee- en luchtvaart in het tegenwoordi ge gebouw niet meer naar beho ren verrichten. Het nieuwe ge bouw dat men 'op deze |olc ziet is opgetrokken op het sluisei!aud té IJmuiden. De masten- voor de an tennes worden er al opgesteld en eind September of begin October zal de verhuizing plaats kunnen vinden. - WASHINGTON. Door; Ame rikaanse legerautoriteiten is ..mede-, gedeeld dat aan de 28ste en 43stë Amerikaanse divisie is aangezegd zich gereed te maken om deze herfst naar Europa të vertrekken, waardoor het aantalAmerikaanse divisies in Europa tot zes zal stij gen. De eerste en vierde infanterie divisie en een bezettingseenheid, die even groot is als een divisie, zijn reeds in Europa geslation- neerd. De tweede tankdivisie is thans onderweg naar Europa.' nin?!K!raiai2KUffliiJi:ii;ii;gn.tt.ir'jLT-'i'i'EB3.i:D2.3;aica:3T?iD.s:a:^:5:iDs (Eigen bericht) DEN HAAG Uit het Huis van Bewaring II te Scheveningen is tij dens het luchten een Scheveninger, die in voorarrest zat, ontsnapt. In een onbewaakt ogenblik klom de man op de zes meter hoge muur, sprong naar beneden 'en zette het op een. lopen. Bewakers begonnen onmiddellijk met de achtervolging en schoten op de vluchteling, doch zonder resultaat. De gevangene is nog steeds spoorloos. Vorig jaar, toen. hij een andera straf moest uit zitten, wist hij ook te ontvluchten, doch werd achterhaald. Trumau nodigt priuses Elisabeth uit WASHINGTON. President Truman heeft Donderdag bekend gemaakt, dat hij prinses Elisabeth en haar echtgenoot, de hertog van. Edinburgh, een uitnodiging- heeft doen toekomen voor een bezoek WASHINGTON. De Verenigde Staten, Australië en Kieuw-Zeeland hebben Donderdag het onJwrrp van een Stille Oceaan-verdrag geparafeerd. Deze drie landen erkennen, dat een aanval in het gebied Van de Stille Oceaan op een van hen een gevaar voor de vrede en veiligheid van de anderen zal zyn. Het verdrag, dat nog door de drie regeringen moet worden goedgekeurd, zal waarschijnlijk van kracht worden, wanneer het vredesr verdrag met Japan is gesloten. Elke partij erkent, dat een gewa gende aanval in het gebied van de Stille Oceaan op een. der partijen een gevaai- zou vormen voor haar eigen vrede en veiligheid,'en ver- Opklaringen Mdig later- g Weersverwachting, p van Vrijdagavond tot §i dagavond; tamelijk heldere en M koele nacht - mét .weinigwiiid; B .Morgenin de To op., y ande., dag B toenemende be.wblking, maar g bijnaoveral droog weer.Zwak-, "Ég ke tot matige wind; tussen H noord en oost. Warmer dan vandaag. H 14 Juh Zén op; 4' u. 35 im onder g 2d u 55.. m> :;Maan óp':.I6- u['47 ;;m. S g onder VaniB wmmmuJ- ROTTERDAIVL De Rotterdamse politie heeft in' de buurt van-Char iots in Rotterdam-Zuid een Jonge man van 20 jaar aangehouden, die verdacht wordt van een serie euvel daden, waarvan een naar K,K. overtuiging hciligschennendc diet- stal het hoogtepunt vormde. Het betreft, hier de 20-jarige' ma chinebankwerker W. H. ffij .was ontvlucht uit het'-rijksopvoedings- gesticht- te Amersfoort eu had in Rotterd.am-Z u id werk én ee n *kosi-- hüis, gevonden. Maar, de. vorige weéu. verdween hij met geld van zijn pa troon en van zijn kostbaas, totaal f 420.—Op straatwas hijeen vriend, de 20-jarige Tsoleerder J.". R.' tegengekomen, .wie- hij het geldliet, zien. Samen spraken'ze "töen af naar Amsterdam te gaan om - goede;-sier temaken. .Mogelijk; hadden.; zij' nog- [andere dingen in; de zin, wahtivraar^: om r kochten zij anders daar een luchtdrukpistool? Hun eerstvolgend bozoek gold Os sendrecht". Een inbraak, iri het; werk kamp en jeugdhuis van Onze Lieve Vrouw ter Duinëru leverde eerst een ecnloope jachtgeweer op en een verrekijker. Ten slotte belandde hij echter in de buurt van de kapc) Daar brak hij het bovenstuk af van de in goud. en zilver gevatte cn met kostbare ^edelstenen versierde mon strans. en eigende zich ook een tweetal hostiedoosjes toe,v totaal voorbeen waarde van f15.000.—. Het j achtgewéèrven de verrekijker;- ;die, naar verhouding nu V;weinig. Waarde meer hadden, werden weg- geworpen en"1 dereis gingdaarop' terug: naar Rotterdam.. Bij- juweliers werd getracht' hét f goud' en dé edëi- ,st~nen té vérkopen. Dit was echter hoévniet gelukt, [.toen de politie H. ih. dc kraag; greep en achter slot'en- grëhdei bracht... (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Vijf van de zes belastingvoorstellen zyn thans door dc Tweede Kamer besproken. Zij hebben minister Licftinck naar onze ruwe schatting ca. IG millioen minder opgebracht, dan in het voornemen lag. Het ontbrekende zal dus nu blijkbaar btf het sluitstuk, door een extra verhoging op dc vennootschapsbelasting, verhaald moeten worden, gezien dc herhaaldelijk uitgesproken bereidheid van de KVP, die voor het tekort de grootste verantwoordelijkheid draagt, om de regering toch aan de be nodigde 245 millioen voor de defensie le helpen. Donderdagavond heeft de KVP intussen aan de verhoging van,het suc cessierecht zitten knabbelen met een amenderacnt-L.ucas, dat voor. ver-; krijgingen in de rechte. linie echtgenoten en kinderenhet bestaande tarief wilde handhaven. Hetgeen dc schatkist ca. 3.5, mij Hoen zou kosten. Dit werd met 56 tegen 35 stemmen aangenomen. Tegen slechts PvdA en CPN. De omzetbelasting en dc motorrijtuigenbelasting waren eerder vrjj- w'el ongewoziffd tót aan de eindstemming gebracht. Des middags was de belangrijk ste' gebeurtenis de poging van mr V e rkër k (A.RJ om het beroeps vervoer, dat toch al zo klaagt over [té zwaar' drukkende lasten ;en achterstelling, bij de Spoonvegen, té behoeden voor de [verhoging yan de m ot orrij t-ig b el ast in g. Hij kreeg vrij "wat steun in, de Kamc o.a[. van ,de heer K oo y (K^V-PIl Minister Lieftinck sprak namens de regering ,het dodelijke „onaan nemelijk" uit, waaróp de KALP.-. fractie op drié leden na zich naast de E.V.Ö.A. schaarde en voor verwerping .van hét -amendement zorg droeg. Opnieuw keerden de A;R1,'-' V".V.D. én C -H.U't (óp f f acti e~" .leider \TilantiS en freulevan Stoet wegen na) zich tegen" de regering! Nietalleen [machtsspreiiken had prof.Licftinck hét amende ment bestreden: hij had. b.a.ook duidelijk gemaakt, dat heteen: achteruitstclling van de .,eigeri ver- voérders";zou gaan betekenen. En datop 'de Spoorwegen een: ver voer? pi i eh t rustte."' Uit het; verdere débat."herinne ren wij ons een mislukte poging van. de héér Hop gear spel (C.PNA om dé 'bromfi etsró yob" een verzwaring van de motórrij-'; tuïgenbelasting van 10.—tot\ 14.— tebehoeden. Hij vond: ;bij de Kamerook geen gehoor met zijn klacht, dat er: -.op de -dri«- maandskaarten - ,.van.- de, 'motorrij tuigenbelasting 2.— meer betaald zou moeten worden. .'Minister Lief- tinckantwporddé^ ri.L" daf men zich voor deze verzwaring kon behoe den door jaafkaarteró :t'e tiëmën, hetgeen gewenst: ,is, omdat de ,ber 1 lastingadministratie "de drukte dié ó.a.dè; 135.000 bromfietsersThaar, bezoi gen,. ;anders[ niet aankon.. An dere^ pogingen "van v: dezelfde' af ge-, vaardigde ten - aanzien vari 'motor rijwielen evenzeer door ...heri toe-' doen van do tri et/com munistische meerderheidfay de ;:Kamerf werden v Zie verdcT.pag. 3 In ëeri interview daty.èèri;..;onzer verslaggevers' .enige vvekeri geleden- 'had, ine t'Faas -'Wilkes,liet' deze' doorschemeren;;dat "hiji'zijn «contract"! met In ternazionale ;zöuTVéifaiëü.wén. 1 Thans kunnen '.wn bérichtë'n ,'dat FaaS: WiI3fes, dïé' men' hiér iri' gèzél- schap-ivan deoud-directeurvaru het O.lyiripisch; .stadion, de heerd.i Berg .(rechts), tijdens de Donderdag avond gehouden internationale 1 wie-: le rwe d strij d op d tri bune zie t; zij n verbintenis m^tT^Ihter't^eer :vóór5 één jaarheeft:;vërhiéüwdiVanzelf-l sprekerid', zij n^hicrdooriróel onder- handehngén A.diëi}^ilkésf> mét', dé Zuid-Amerikaanse'WrtClub ^Columbia had van de.baSn.?''^ - klaart, dat zij tegen het gemeen schappelijke gevaar zal optreden overeenkomstig haar grondwettelij ke bepalingen. Elke dergelijke ge wapende aanval en alle dientenge volge genomen maatregelen zullen aan dc Veiligheidsraad worden ge meld. Het ontvverp-verdrag voorziet in dé vorming van eenraad van mi nisters van Buitenlandse Zaken der drie landen o£ hurx plaatsvervangers om het verdrag zijn beslag .te geven. Het verdrag blijft onbepaalde tijd van kracht. Elke partij kan zich uit de raad van ministers van Buiten landse Zaken terugtrekken, wan neer zij een jaar tevor'n de Austra lische regering hiervan in kermis heeft gesteld,, die de andere partij hiervan op de hoogte zal stellen. Volgens de Australische ambassa deur te Washington. Spender, komt het er op neer, dat vólgens dit ver drag een gewapende aanval op een. der partijen Is een aanval op alle partijen wordt beschouwd en dat deze dan verplicht zijn de aangeval len partij te hulp tc komen. NIJMEGEN. -Bij de in aart- bouw zijnde uitbreiding5vaniide electrische. centrale der-EGEM aan de Waalkade'-.werd Donder- dag de 42-jarige gehuwde,Rotter damse, se' Tsteenbo.uwer,'. J.:,V-T» vader; van- jvyf kinderen, door eert •ijzeren gevaarte dat' van 40 'meter .hoogte neerviel, zó: zwaa'r 'getrofr fen»- daf:vhij -onmiddellijk dood \was? Lijnvliegtuig verongelukt in Brazilië: -29' doden - TKO DE JANEIKO. - F.,;n Era- ziliaanslijnvliëgróig?' -yariTNocn-.dë [Brazilië.;op weg 'naar. Tüp[^de'iJa'- f neiiö s "terigèvolgë: vansléchtzicht tegen eeri heuvel gevlogen bij -.'I0 stad Areaju. .De 25 '-passagiërs.- on- der wie 3 kinderen, alsrnede-'.'dè?;^';.- leden dérj hemarining,:kwarheri^óm;5 het leven. 'Tot de omgekomenen behoort bok de gouverneur van de Braziliaanse staat 'Rió Graride1 db Norte, D. S. Rosada. t'v >i BUENOS. AIRES.-:'— De -Argerir tijnse regering' ^eeft .Donderdag officieel, de onteigening - vanhet l vermogen van -Hét'151ad ,,La'Preh- n'iici '&MBSÊM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1