Veldslag in Teheran bij aankomst van Hamman HET ROTTEBDAMSCH PAROOL Twintig doden en 150 gewonden bij anti-Westerse demonstratie fff Geen definitieve oplossing op Benelux-bespreking te Goes Water en vuur teisteren Kansas Franco wil toenadering tot democratieën Onderhandelingen in Kaesong hervat Stalin's dochter voor de tweede maal getrouwd r~ Pakistan voelt zich bedreigd door India Nederlander zwaar gewond bij botsing in de lucht Hongarije met gelijke munt betaald ludo-CIiina bevreesd voor vrede in Korea In de toekomst besprekingen van kleiner omvang Nog deze week belangrijke wijziging van Spaanse regering Accoord over neutraliteit van van conferentieplaats „Romeo" fiool voor Julia's huis Ontsnapte gevangene opgespoord Onderscheiding voor dr Drees Kleuter op autoped aan het zwerven Monsterproces tegen voetbalpools Li. Gen. H. A. Cramer om het leven gekomen Pianoprijs 1931 voor Sas Bunge Bruiloft kostte drie milliocn gulden; Veertien dagen feest op Kremlin Jle Jaargang, no. 164 Maandag 16 Juli 1951 Red. en Adm. Lanqe Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijsj per week 0.40 per kwartaal 5,IS, losse nummers f 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postqlro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. P. Schaper TEHERAN. De communisten hebben de aankomst van de Amerikaanse bemiddelaar op Zondag aangegrepen tot het houden -.yiüi .een demonstratie, welke is geëindigd in een' botsing tussen hetogors en politie. Daarbij zijn harde klappen gevallen van weerszijden. en heeft de regering^ zelfs tanks in de straten laten patrouilleren. Deze zouden niet geschoten hebben. Niettemin zijn by de wanordelijkheden, die hun oorsprong vonden in een handgemeen tussen communisten en nationalisten, 20 personen gedood, onder wie* 3 politiemannen, terwijl onge veer 150 personen gewond werden. Tetfwijlnaar schatting 15.000 communisten tegen Harri- inan en het Westen demonstreerden, hield een 200-tal aanhangers van de extreem nationalis tische Fedeyan-secte het ministerie van Justitig bezet. Dé Perzische regering heeft vandaag de staat van beleg in Teheran afgekondigd, lioewcl" het vanmorgen rustig in de stad was* tin run u mini iiitin t limiuMmotii i.tr KARATSJI Fremier Llaquat AU Khan van Fakistan heeft Zon dag bekend gemankt, dat „In de Oostelijke Pendsjaab en in Jammoe en Kasjmir grote concentraties van Indiase troepen plaats vinden," als gevolg waarvan „het gros ran het leger van India op het ogenblik is samengetrokken langs de grenzen van Pakistan". Op een onverwacht belegde pers conferentie verklaarde hij verder, dat met name alle pantserformaties van India zodanig waren opgesteld, dat zij gemakkelijk West-Pakistan kon den aanvallen. Hij had-de .pre mier van India verzocht,, in het belang van" de wereldvrede en. van de betrekkingen tussen de twee lan den, „de bedreiging, welke door 'dé beweging van Indiase strijdkrachten naar de. grenzen van Pakistan was geschapen", weg te némen. Voorts had hij de vertegenwoordiger van Pa-, kistan. te Lake Success "opdracht .ge- géven, -de Veiligheidsraad van „dè concentratie van Indiase- troepen." op de hoogte te stellen.. VERSAILLES. Boven het Vliegveld van Saint Cyt vzy*nf Zon dag twee sportvliegtuigen, die wilden landen, ih botsing geko men. Eén van Franlirijks beste amateurvliegers is daarbij om het leven ge.komèn, de secretaris van de Nationale Federatie .voor Lucht sport, Lagaisse. Het. .vliegtuigvan Lagaisse plofte neer -op het ge- houw van de legerbakkerij te Ver sailles. Het andere vliegtuig, be stuurd door de Nederlander De Wit, die in Frankrijk woont, viel. in een akker op ongeveer 200 me ter afstand. De Wit werd ernstig, gewond ën moest mét een schedel breuk t in het ziekenhuis worden opgenomen.:-;' .- y-v1 Bij: zijn aankomst blcëk Harriman nogal optimistisch over de mogelijk heid van een yergelijk, omdat Enge land in beginsel de nationalisatie heeft aanvaard. Hij. gaf toe nog niet te weten, op welke basis een oplos sing te. verwerkelijken zou zijn. Harriman heeft een uitnodiging van de sjah aanvaard om zijn gast te zijn in diens zomerresidentie. Vanoch tend had hij een eerste onderhoud met Mossadeq. In een door radio-Teheran uitge zonden officiële verklaring werd ge zegd, dat Perzië „grote betekenis" hechtte asn het bezoek van Harri man. Perzië zou Harriman „afdoen de" bewijzen, aldus de verklaring, dat het Internationale Gerechtshof niet gerechtigd was een uitspraak te doen in de olickwestie. dat de olie maatschappij Perzië plunderde en dat Mossadeq de volledige steun had van bét Perzische volk. Zaterdagavond heeft een ambte naar van het Perzische ministerie van Financiën in het. Engels voor ra dio-Teheran verklaard, dat de aan deelhouders van de Brits-Iraan.se Oliemaatschappij „tot dc laatste cent het geld, dat zij in de maatschappij hebben belegd, zullen terug krijgen:'. iHiiRiiiitiiiiNititiiinuiEiitiin MMiiMipmiininiMi WASHINGTON. Twee Hon- gaarse diplomaten, onder wie dc; plaatsvervangende, chef'van de Hongaarse legatie.: zijnvandaag uit de .Ver, Staten uitgewezen!; Dit is het -Amerikaanse antwoord op de uitwijzing van twee Ameri kaanse functionarissen uit Boeda pest, iets meer dan een week ge leden. In de mededeling aan Hongarije wordt gezegd, dat de twee diplo maten. Na gy,, tweede secretaris en zaakgelastigde, en Varkonyi, atta ché, voor de Amerikaanse regering niet langer aanvaardbaar zijn. Verderfe. motivering werd niet ge geven. BERLIJN. Zes leden van Oost-Duitse volkspolitie, onder wie een commissaris. zijn als vluchteling in- West-Berlijn aan gekomen. PARIJS. Keizer Bao Dalvan Vietnam heeft volgens A^H. Zon dag te Hanoi een mobilisatie-decreet getekend. Vietnamese kringen te Saigon verklaarden, dat'hierdoor een- nieuwe periode1 van militaire samen werking met strijdkrachten van de •Franse Unie in de strijd tegen, de Vietminh zou worden ingeluid. De stap zou ten doel hebben, het hoofd te bieden aan een toenemende be dreiging aan de Chinese grens, inge val een wapenstilstand op Korea zou worden gesloten. .VS nodigen Rusland uit liij ondertekening van Japans vredesverdrag WASHINGTON Zondag js een Amerikaanse nota aan Rusland ge publiceerd, waarin een' Sowjet-Rus- sische klacht, dat het Japanse vre desverdrag eenstapnaar agressie tegen Rusland en communistisch China is. wordt verworpen, Tezelfder tijd. hernieuwen de Ver. Staten de uitnodiging aan Moskou om" deel te nemen aan de onderte kening van het verdrag op een be gin September te San Fransisco te houden conferentie van 50 staten. Rivieren, door de onophoudelijke régens tot batstenstoe gezwollen, hebben 'derf dijken doorbroken en hét prairièiand van de Amerikaan se staten"; Kansas en Missouri in üitgèstrAktë:S'r^renTv eranderd. Bij-: na,eé?i Lmillióhi.' mertsen zijp. door deze watersnood de ernstigste in .Amerika: sinds halve eeuw getroffen, 2.7 doden zijn. tot nu toe te bctreurériïtf^-: zschade- beloopt reeds. meerfda/njjpb rnïllióen dollar en gevreesd wordt, dat zij tot 1 ■milliard.zal-stijgén. Sedert Vrijdag woeden, bovendien, in Kansas City, zware- branden/ veroorzaakt door op .'het wótérfóryvéhde .benzine. V ijf -. b lokken van/kantoren zijn aƒ- ge brand. De joto ioerd géiiomen in de ihdristnëwijk:fvdn: KansasCity, onmiddellijk'na jdedoorbraak van de Kansdsnvïer, op 13 Juli. Op het ogariblikfètaat het - water -in dé stad reeds'veel-hoger. Uier en daar staan gebouwen tot de twee de verdieping onder water. Niet vermogens-, maar vennootschapsbelasting (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Een verschrijving deed het kamerverslag van j.l. Za terdag ten onrechte.dc indruk wek ken als zou prof. Liefiinck Vrijdag middag een voorstel tot verhoging van de vermogensbelasting hebben ingediend; waardoor het óók- leek alsof de motie SchoutenOud op deze /belasting, (betrekking had. De opmerkzarriaTczéri'zal,s<:hter" uit het verslag en" hetgeen""wij' overigens publiceerden, begrepen hebben, dat' de verhoging en hét1amendement, sloegen op de vennootschapsbelas ting. TOKIO. Even vóór twee uur Zondagmiddag plaatselijke tüd ztfn de besprekingen te Kaesong over een staken van het vuren, die drie dagen geleden opgeschort waren, hervat, De 18 voertuigen van het ccnvooi ver voerden 87 personen, onder wie vice-admiraal Joy en gencraal-raajoor CraJgle, alsmede 20 journalisten. De drie andere afgevaardigden van de V.N. waren per hefschroefvllegtulg naar Kaesong gegaan. Beide partijen hadden eerder er In toegestemd de besprekingen Zondagmiddag te hervatten, na dat de Noordelijken generaal Ridgways eisen tot terugtrekking van de strijdkrachten uit een „neutrale zone" rondom de stad Kaesong en de toe lating van correspondenten hadden Ingewilligd, De afgevaardigden van de V:N. en de Noordelijken/die Zondag, na een onderbreking 'van drie dagen, bun besprekingen te Kaesong hebben voortgezet. -hebben overeenstemming bereikt ;n verschillende kwesties, voornamelijk betreffende de neutra- NADAT op Zaterdag miss Helen CHdpin, 'de: dochter ii van 'de .Ame rikaanse ambassadeur, ih ons land, getrouwd iocs met RonaldIrwin Metz, kwam er nog even een be langrijk moment: het aansnijden van de vier verdiepingen hoge huioeliikztaart. Dat aansnijden moest mei vier handen gebeuren, dat hoort bij de symboliek. Zou hel „uit de hand eten" van a'c jonge echtgenoot ook symbolisch zijn?.:. (Van onze correspondent) HILVERSUM De kantonrech ter mr Slingenberg, heeft een 30- jarige inwoner van Naarder, ver oordeeld tot een week gevangenis straf, omdat hij meer dan eens in het holst vav de nacht voor de wo ning van zijn vroegere verloofde in Hiluersum een schel- en doordrin gend fluitconcert ten gehore heeft gebracht. De ex-verloofde, die inmiddels met een ander: is getrouwd, ver klaarde voor de kantonrechter, nog steeds niet met rust gelaten te wor den. Ook haar man wordt nu be dreigd. Toen zij nog in „Dc Bijen korf" werkte, zat.de vroegere min naar soms halve dagen hardnekkig op haar afdeling en moest de afde lingschef „hem ..wel eens. na sluitings- tijd uit de zaak doen verwijderen. „Hij is duidelijk psychopaat". Verdachte, die ook wegensbe schuldigingen van verduistering en valsheid: in;igeschrifte: door: de justi- tie nog 'aaii de tahetf gèvodd zal. worden, kréég van de kantonrech ter in afwach.tii.jr; ivan zijn verdere yonnissen reeds, een voorproef je.in de vorm van een week gevangenis straf. )rAls u-maar weet,'datik onmid dellijk in hogerberoep ijga,"- zei deze „Romeo" glimlachend, DEN HAAG. De Haagse poli tie heeft Zaterdagmiddag de 27-ja- rige L. K., c.ie Woensdag uit het -Huis van Bewaring te Schevenm- gen was ontvlucht, waar hij in voorarrest zat, weer gearresteerd. Do vluchteling bevond zich -ini.het huis van een zijner - kennissen in' Scheveningen. y. ET lieve meis- MADRID Nog deze week zal generaal Franco een nieuw kabinet vormen, dat tot taak zal hebben de banden met dc democratische sta ten, ih hét bijzónder Amerika, nau wer aan te halen,, a dus heeft Asso ciated Press in de Spaanse hoofd stad vernomen. Franco deed deze opzienbarende mededeling In een .Vrijdagavond gehouden kabïnets- zitting, dlc wordt beschouwd als de laatste bijeenkomst van dc oude regering, Franco betoogde,- dat'Spanje een belangrijke rol diént te spelen het verzet tegen de communistische agressie, doch dat het. om dit te kunnen doen, financiële steun én .wapenleveranties yan dè Verenigde Staten .zou moeten ontvangen. Deze izou het echter niet kunnen krijgen, zonder een grondige wijziging in de samenstellingder Spaanse regering aan te brengén. Volgens Ass. Press zullen slechts' vier mannen uit het oude kabinet, allen monarchisten en geen phalan-i gister», in.de nieuwe regering wor den opgenomen.- Een. bijzonderbe langrijke positie; namelijk die van plaatsvervangend staatshoofd, - zou GOES. De Benelux-conferentie té Goes heeft Zaterdag van kwart voor twaalf tot zes uur geduurd met onderbreking voor de lunch. Aan een definitieve oplossing der vraagstukken is men niet toegekomen. Volgens het uitgegeven communiqué zün in de openhartige en vriend schappelijke gedachtenwisseling met name aan de orde geweest het monetaire vraagstuk, tezamen met het vraagstuk van de betalings balans, het landbouwvraagstuk en dat van de visserij, alsmede het vraagstuk der waterwegen. Aan het einde van hun beraadslagingen hebber» de ministers besloten hun tot dusver gevolgde werkwijze te veranderen. In de toekomst zullen de belangrijke nog hangende vraag stukken behandeld worden in kleine ministeriele besprekingen om zo- doende op korte termijn de oplossingen te vinden die de verwezen lijking van de Benelux mogelijk maken. Belgische Kamer reeds kenbaar gemaakte opvatting, dat zulks ech ter materieel, feitelijk, politiek en psychologisch wel het geval is. De regeringenzullen deze kwestie m gemeenschappelijk verband be- -zien. --V, j at- v_dé Mlahdbouy? betrieftj - zal door ïNëderland^eén" notar,mët'be- paalde;dësidërata; aan .de Belgische regering' wórden overhandigd. Voor. wat de visserijproducten aangaat.''-was èr in Oostende een afspraak gemaakt, waarmee men niet opgeschoten is. Thans zal men zo spoedig mogelijk tot een vrij verkeer van visserijproducten over gaan. Men houdt zich daarvoor aan de datum van I Januari 1952. Tijdens de lunch van de Bene lux-ministers heeft de Luxem burgse minister-president Dupong ninn minister-president dr. W. Drees en eerste minister J. Pholien var. België de .versierselen over handigd van grootkruis in de orde van de Eikenkroon van Luxem- Wat de kwestie van de waterwe-, gen betre£tirbleken' de drie regq^" ringem'op.. heL.starLdi^ujit,^te--staan,. dat quridisfli. het probleem van de waterwegen 'niet met de Benelux verbonden is. De Nederlandse re gering ondersctirijft echter de door minister Van Zeeland in. dè worden ingeruimd aan de kapitein ter zee Luis Carrero Blanco, tol dusver adviseur van Franco. Opvallend is in. dit verband, dat een Amerikaanse zee-officier, ad miraal Foster Sherman, chef van de marinestaf, op. het. punt staat een bezoek aan Spanje te brengen. Zaterdag is de admiraal naar Euro-: pa vertrokken, waar hij, vóór naar Madrid te gaan, eerst besprekingen met generaal Elsenhower, zal heb ben. S burg. De heer Dupong mocht van ae aanwezige Benelux-collega's gelukwensen in ontvangst nemen in verband met het feit, dat hij Zaterdag juist 25 jaar minister was. je, dat'op het. j plaatje hiernaast zo vriendelijk te- lileit van-de cor.ferentieplaats Het 9pn voorlichtingsbureau van generaal Haarlems Btoe- Ridgway te Tokio deelde Zondag- menkotiutgln. Za- avond mede, dat er .hoegenaamd 1 ter dag heeft zy tn geen mehingsverschil'Midstond inzake vorsteujxesiyi regelingen voor de neutraliteit van Kaesong en schreef "dit toe aan „het verlangen van beide delegaties om met de belangrijkste taak verder te Toch verliepen de tweo korte be sprekingen. die vandaag gehouden werden, niet al te best. Hoewel er geen. officiële verklaring over-werd uitgegeven, verluidt, dat het er nogal stormachtig toeging. In het bijzonder de Noordelijke onderhan delaars zagen er, zo zeggen corres pondenten. bij het verlaten van bet conferentiegebouw ontstemd uit. Prinses Beatrix kampeert - op Schousven-Duiveland: HAAMSTEDE/— Onze kroonprin ses Beatrixkampeerde: de afgelopen week met haar schoolklasje, onder leiding van liet onderwijzend perso neel.. te Haamstede. Vrijwel .onge stoord kon bet clubje geniéten -Ivan; het vele natuurschoon, dat Westelijk Schouwen biedt. - KOPENHAGEN; In het cir cus Schumann, zijn Zaterdagavond dé Franse trapeze-artisten „dé'vièr Riaz" naar beneden gevallen.. Zij zijn. '.buitenlevensgevaarj haar intocht in de stad gehóuden, ter ére van het jaar lijkse bloemenfeest. Na een rondrit door Haarlem, bracht; dè Bloemen- koningin, een be zoek aan zieken huizen én aan het Concertgebouw waar ap. dat ogen blik een groot aan- tal ouden van da gen bijeen was. De stad was versierd met j vlaggen én bloemen/ In de bloemenweek wor den drie tentoon stellingen gehou den, in de Vishal, in ft Waaggebouw' eh ih het Huis van Looy. - Een hoogtepunt va ii; de viering luordt Vrijdag de Wést-friese bruiloft óp de markt. De bruiloftsstoet. zal uit vijf slezén, een barouchet en twee speelwagens met gastenbestaan. Zaterdag wordt hetjaarlijkseI bloe- '■mmi (Van onze correspondent) DIEMEN. Zaterdagmiddag werd in bet Diemense politiebureau -een jongetje binnengebracht, dat zwervend' was aangetroffen - met een autoped. De wachtmeester kon van. hetkind niet te .weten komen wie hij was en waar hij van daan kwam- Na diensttijd nam hjj hem mee naar zijn huis.: Inmiddels was men te weten ge komen, dat de peuter do vierjarige Tonny Rikse uit Bussum was, die reeds sinds die ochtend om kwart voor tien. werd. vermist. Hij bad de hele; afstand vanr Bussum naar Diemen ongeveer achttien kilo meter op1 zijn autoped afgelegd. Veel slachtoffers in Japan bij overstromingen en aarclverscliuivi ngen TOKIO. Tengevolge van overstromingen en aardverschui vingen 2ijn 232 personen om hel leven gekomen cn 594 gewond op de Japanse eilanden Kioesjoe en Sjikokoe en op het Westelijk deel van het hoofdeiland Honsjoe. On geveer 267 personen .wordenver mist. Zaterdagavond werden in het Zuid-Westen van Honsjoe 15 personen in 3 lumen door een grondverschuiving bedolven. Een reddingsploeg berg drie lijken cn bevrijdde twee ernstig gewonden. Sinds 6 Juli is op do Westelijke eilanden van Jnpan bijna onafge broken regen gevallen. Twvciwrulerd verdachten DEN HAAG. Naar wij verne men, zal uog voor het begin, van het aanstaande voetbalseizoen een groot aantal organisatoren, hoofdagenten cn agenten van voetbalpool- en voetbalprösvraagondcrncmlngën we gens overtreding van de loterüwet terecht staan voor het kantonge recht te Rotterdam. Het aantal ver dachten in dit monsterproces over schrijdt de tweehonderd. -Het laat zich aanzien, dat er- met de berech ting vandeze zaken tenminste een .week gemoeid zal zijn. c-Déze. - vèrvotginjr bcsluitVn.in of meer de grote actie, die de justitie in Februari en April j.L togen voet- balpoolondernemingen is begonnen. De zwaarste klap werd de voetbal poolondernemingen toegebracht op Zaterdagmiddag 7 April, toen de politie over het gehele land in een grote gecoördineerde actie is opge treden tegen alle in Nederland ope- rcrcnrte voetbalpoolondernemir.gcn. Verkeersongeluk in Vlissingcn (Van een onzer redacteuren) DEN' HAAG Door aanrijding van dc autobus, waarmee hij uit Vlissingcn, waar hij met zén echt genote enige dagen had vertoefd, zou vertrekken, is déluitenant-ge neraal b.d., van het KNIL, H. A. 1 Cramer ujt Den Hang", Zaterdag j.l. op 73-jarige leeftijd gedood. - Generaal Cramer, geboren op. 19 September 18B7, tc Amsterdam heeft rijn vaderland afwisselend in Ne derland. meestentijds in Neder'ands- Indic gediend. Tijdens de eerste we reldoorlog was hij hier leraar aan de hogere krijgsschool en later ma joor bij de generale staf te Ban doeng. terwijl hij van 1929 tot 1932 optrad als legercommandant van het KNIL. Na zijn pensionncring maak te hij nog deel uit van de commis sie ïdenburg on van de commissie tot reorganisatie van de weermacht Lange jaren was hij de beminde voorzitter van het Mobilisatie-kruis. Oude man tegen tramstel gelopen en overleden AMSTERDAM, Zondagmiddag is eon 84-jarige oude man op.de hoek van de Beethovenstraat en de Gerrit van der Veenstraat tegen een tram- stel van lijn 24 gelopen. Hij werd met een hoofdwond nanr het Wilhelmina- gasthuis vervoerd, waar hij bij aan komst bleek te zijn overleden. I mencorso 'gehouden, waaraan ook de Westfriezen meewerken. DEN HAAG. Het bestuur van het Elisabeth Everts-fohds, bestaande uit Willem Andriessen, voorzitter, Nelly SteuerTWagenaar, secretaresse, prof. idr. K. Ph, Bernet, penningmees ter en mevr. Everts-Schultze, sticht ster van het fonds en moeder van wijlen Elisabeth Everts, heeft; beslo ten de piano-prijs voor 1951 toe te kermen aan de. pianist Sas Bunge.' Deze prijs zal hierin'bestaan, dat het fonds voor Sas Bungë in hét begin van„ het volgende seizoen een piano avond organiseert in een der - grote steden'van "ons land. LONDEN. Naar verluidt is Stalin's dochter Svetlana op 3 Juli in het huwelijk getreden en heeft de bruiloft twee weken geduurd. Deze gebeurtenis werd Zaterdag gemeld door dc Londense Sunday Express en drie Italiaanse bladen. Dc bruidegom heet Mihail Kaganovitsj en is een zoon van Lazar Kaganovitsj, Urf t>au het Politburo. Het -in Rome verschijnende blad jyiomento Sera bracht een bericht uit Genèvc, waar in Russische icoorduoerders verklaarden, dut Stalin zich «anuankelijte tegen het huwelijk had verzet, omdat de. bruidegom een Jood was. lange iichte xomernanachten van 24 Jum tot 3 Juli voor de gasten op. De verversingen werden rondge diend op gouden serviezen, die aan de Tsarenfamilie hadden behoord, al- Svetlana, die 27 jaar oud'; is,is. reeds eerder gehuwd, geweest, in 1945 werd in Moskou bekend ge mankt. dut zij het leven had ge schonken aan een kind. De bladen, die het tweede huwelijk meldden, zeiden niet, wat er met dc eerste echtgenoot gebeurd was. Dc duizenden gasten, die door va dertje Stalin op het Kremlin waren uitgenodigd en die allen tot de hoog ste partijkrihgen behoorden, werden dag en nacht op roze champagne van dc Krim, zoete Armeense peach brandy en wodka: getracteerd, aldus de Express/ Volgens de Express droeg Svetla na een japon van zilver lame- met veelkleurigByedelstenan uit de Kau- kasus en met gouden kralen bezet; De japon zou ruim een millioen gul den hebben'gekost.- Er warén speciale orkesten uit Sta lin's geboortestreek Georgië en an dere Kaukarische: republieken geën gageerd. Beroemde ballerina's van 't Bolshoi-theater traden gedurende de: du* dc Express. De Italiaanse bladen deelden rr.ee, dat het huwelijk ruim drie milliocn gulden had gekost. in:n j!ii!2iiii.a:n.ii.i(.JH!i.rjiua Droog weer Weersverwachting geldig van: Maandagavond tot Dinsdag avond: - Droog weer met enkele over drijvende wolkenvelden. Zwak- ,;ke tot matige ;.\w.indA.,tussen: Noord en Wést. Iets; warmer. j|' 17, Juil Zon op 4 u. 39: ui: onder 20 u, 52 m; Maan op/20 u, 37 m - onder 2 u 2 m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1