Acheson bevestigt: Amerika wil militair accoord met Spanje HET ROTTERDAMSCH PAROOL Griekenland en Turkije in het Atlantisch Pact Strategische noodzaak schuift Brits-Frans verzet terzijde Justitie geeft „valse" schilderijen vrij Oude man vermoord in kamer gevonden Net van liicMbases gaat West-Europa bedekken Trein ramt autobus op onbewaakte overweg Weer impasse in Kaesong Voor de tweede keer 60 jaar getrouwd Attlee weer naar Truman? Washington zegt van niets te weten Commissie deskundigen zal 4 doeken nader onderzoeken Waarde collectie een a twee ton? BRITS-AMERIKAANS ACCOORD TwëeopperJjêvelhébberseëti r Brit en een Amerikaan Nederlanders Yiït de Tour Gigantisch project van Atlantische Raad voor aanleg van 200 vliegvelden Twee dodeneen gewonde f Petsche faalt en Schnmaii weigert Maar Mayer zal het proberen Koffiebonnen 506 en 514 aigemeeii In hotel- en café bedrijf 13 vrije Zondagen Korea-vrijwilligers krijgen 8 maanden voor vechtpartij Onderzoek in Velser affaire vertraagd [lie Jaargang, no. 167 Red. en Adm. Lance Haven 141 Schiedam Tel. 693DO Abann.prijs: per week 0 40 per kwartaal f 5,15. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichiinq ..Hei Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 19 Juli 1951' Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper SEOEL. De Koreaanse wapen stilstandsbesprekingen eindigden vandaag na een korte zitting vrij plotseling. AUe tekenen wjjzpn erop, dat de communistische en geallieer de gedelegeerden in een impasse zjjn beland. De gedelegeerden zul len Vrijdag weer bijeenkomen Waarschijnlijk is de Impasse het ge volg van de els der commumsten. dat alle buitenlandse troepen uit Korea moeten worden teruggetrok ken- In Washington werd inmiddels vernomen-, dat uit officiële rappor ten, afkomstig uit Korea, valt op te maken, dat ds communistische on derhandelaars in Kaesong .het Ame rikaanse voorstel om m het agenda punt over de instelling van een buf ferzone de 38ste breedtegraad met met name te noemen, hebben aan vaard. Woordvoerders m Washing ton zeiden, dat dit een kleine vor dering was, doch dat er met ie veel waarde aan mocht worden gehecht in verband met de voornaamste communistische eis het terugtrek ken van alle buitenlandse troepen Generaal Ridgway heeft vandaag een kort bezoek aan zijn hoofd kwartier te Tokio gebracht, om on middellijk daarna weer naar Moen- son terug te keren. ROME. Woensdag is hier de eerste wereldconferentie van de Internationale Federatie van Oud- strjjders geopend De150 gedele geerden vertegenwoordigden1 14 millioen leden van aangesloten or ganisaties in 18 landen, J g. (Van onze correspondent)' MAARSSEN Het echtpaar h. Vervatvan 'fc Veld viert" Dinsdag voor de tweede keer zijn diamanten bruiloft. Vang jaar was er groot feest aan de Hee- renweg, toen een secure ambte naar uit de naburige gemeente, waar-het'paar destijds getrouwd wasr^op^het^idee.Jctearjfe de-fegis-g ters nog eens na te staan. E&C daaruit bleek" dat de beide Oud-. jas 84 en 80 zijn -ze zich een jaar vergist hadden. Het feest is toch doorgegaan, maar Dinsdag doen ze het nog maar eens over. WASHINGTON.De Verenigde Staten zijn besprekingen begonnen met Spanje over een mogelyke Spaanse deelneming aan de defensie van bet Westen, zo beeft minister Acheson gis teren op een persconferentie bevestigd. Uit ecu tevoren opgestelde verklaririgylas de minister het volgende voor: „De Amerikaanse militaire autoriteiten zyn het er algemeenover eens dat Spanje strategisch belangrijk is voor de verdediging in algemene zin van West-Èuiopa. Het is daarom niet minder dan natuurlijk dat wij betrekkingen met de Spaanse regering zyn be gonnen." En verder: „Reeds vele maanden is hierover met de Britse en Franse regeringen gesprokqn. Het was echter niet mogelijk tot het bepalen van een gemeenschappelijk stand punt te komen. De Verenigde Staten begrijpen de motieven van hun beide bondgenoten in deze. Wij moeten echter reke ning houden met de strategi sche werkelijkheid." Acheson vervolgde: „Wij waren en zijn vastbesloten, West-Europa te verdedigen, indien het wordt aange vallen en er is geen sprake van, dat wij er dan in hoofdzaak naar souden streven West-Europa na een even tuele bezetting weer te gaan bevrij den.". Acheson weigerd te zeggen of te Madrid gesproken wordt over een toelaten van Spanje als lid-staat van iet Atlantisch Pact, of dat slechts gestreefd wordt naar het be reiken van een Spaans-Amerikaanse overeenkomst Parijs: Scherper van toon Onze correspondent te Parys meldt; Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft opnieuw protest aangetekend tegen de Amerikaanse toenadering tot Spanje. De toon is al wat scherper geworden. De woord voerder van de Quaï d'Orsay zei o,m„ dat Frankrijk zich op dit ogenblik grote offers getroost voor de ge meenschappelijke defensie. Het is niet biHyk ons nu ook nog te belas ten met het politieke gewicht van de Spaanse kwestie, waarvan ieder een repercussies in nationale en, in ternationale zin kent. Londen: Vrees voor effect i ,Ohzef' itorresp'ondent te Londen "seint; - -tv u Inzake 'Spanje'sv-toelating tot het Atlantisch Pact of aansluiting van Spanje bij het Westelyk defensiesy steem, blijft de Engelse regering voet by stuk houden. Lord Alexander zei gisteren in het Hogerhuis, dat de re gering om haar mening was ge vraagd en dat deze was, dat met het LONDEN. Woensdag werd hier van goed ingelichte zijde medege deeld, dat minister-president Att lee aan het eind van Augustus naar Amerika zou gaan voor be sprekingen met president Truman. Het wordt zeker geacht, dat Attlee wil spreken over de toekomst van Korea, de betrekkingen met bet rode China, de herbewapen Logs- pro blexnen, de grondstoffen-situa tie en de internationale maatrege len voor controle op de grond- stoffenprijzen. De stijging dier prijzen brengt de Engelse uitvoer in gevaar. In Washington zeggen functio narissen van het ministerie van. buitenlandse Zaken, dat hun van Attlee's bezoek niets bekend is. ROTTERDAM. Van de op Z7 Febr, j.l, by de veilingmeesters Van Marle» de Sille Baan op last van de Officier van Justitie in beslag ge nomen 56 schilderijen uit de collectie wegens sterfgeval van de heren Katz zyn thans hij vonnis van de rechtbank 48 schilderijen vrijgegeven, omdat geen aanwijzing blijkt, dat enig strafbaar feit is gepleegd. Ta.v. 4 uit de collectie Katz vastgehouden schilderyen is gebleken, dat de kunsthande laren zelf de identiteit hadden toegeschreven, afgaande op hun praktijk en ervaring, zodat een kleine mogelijkheid van vergissing aanwezig blijft. Het voorgaande verklaarde ons gisteren de heer Baan op een door hem belegde persconferentie, vaar hij een overzicht heeft gegeven van deze zaak, die enkele maanden gele den zoveel stof heeft doen opwaaien. Zoals men zich zal herinneren, wer den de omstreden schilderijen een dag voor de veiling zou beginnen, gesequestreerd, nadat de expert Luitwieler had vastgesteld, dat de doeken stuk voor stuk vals waren, ondanks het feit, dat enkele er van voorzien waren van certificaten van deskundigen als dr. Gratama en Fnedlaender. Direct daarop hebben de inzenders van de collectie alles in het werk gesteld om de bronnen van dit kunstbezit op te sporen en aan de hand daarvan aan te tonen, dat de schilderijen wèl echt waren. Inmiddels is gebleken, dat 48 doe ken authentiek* zyn bevonden. Het Mansportret van Frans Hals b.v. komt voor in een boek van dr. Hofstede de Groot en bij De Zanger van Adriaan Brouwer bleek een expertise te behoren van prof. Vogelsang. Deskundigen schatten de collectie, die op een vliering van het Ge rechtsgebouw aan de Nocrdsingel s opgeslagen, op 1 a 2 ton, welke Admiraal Forest Sherman, chef van de Amerikaanse marinestaf, Onderbreekt een ogenblik zijn haastige besprekingen met gene raal Franco en de Spaanse mih- taire leiders voor een diner met de Spaanse minister van Buiten landse Zaken, Alberto Martin Ar- tajo (links) en diens echtgenote. HAAGS PENSION IN OPSCHUDDING (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De- negen en zestigjarige tekenaar M. O, uit de Jan Pie terszoon Coenstraat 18 in Den Haag is gisteravond omstreeks negen uur levenloos in zyn kamer door de recherche aangetroffen. 0„ lag voorover op een divan in een plas bloed. Zyn kamer was een ravage: alle kasten, Iaden en kisten waren opengebroken, maar men heeft nog niet kunnen vaststellen of er iets is ontvreemd. plan geen voortgang gemaakt dien de te worden en wel om de reden, dat het slechte effect, dat het betrek ken van. Spanje bij de Westelijke de- fenjdeovereen komsten .wop de Wes-- tersè m or aal lftT EÖf opa zóu hebben ieder militair of ander voordeel zou Overtreffen. Hij voegde er echter aan toe, dat als de Verenigde Staten de kwestie als een zuiver locale aangelegenheid op een bilaterale basis wensten te behandelen, er niets was, dat voor zover Engeland betrof, dat verhin deren kon. De vermoorde woont reeds enige jaren in hetzelfde huis en had wei- 'nig familie of vrienden. De poktie heeft nog geen spoor van de dat der(s) kunnen vinden, Dr. Hulst "uit Leiden heeft vanochtend sectie op het lyk verricht, doch de uitslag van dit onderzoek is nog niet be kend. De politie werd gealarmeerd door de broer van de heer O., die gisteravond op bezoek kwam. Het feit, dat de kamer van zijn-broer was gesloten bevreemdde hem en hy vermoedde een ongeval. Toen de recherche de deur forceerde vond -men het ontzielde lichaam van de heer O. De laatste die" de heer heeft gezien was iemand die m hetzelfde huis woont. Dinsdagavond om; streeks elf uur heeft deze de heef O. op de Herengracht ontmoet- Daarna heeft niemand meer- iets van de heer O.,' die zich zeer wex- 1 'ATOOM Nec> ét* wbrdt te gek. x csKJtYL - Daar heeft meneer Uf\rnrr"John, een Amerikaans tiU&UJhoeden-ontwerper een helm-modeV gecreëerd, dat hij „Atoom" heeft genoemdSVan meneer John wordt betoeerd, dat hij een goed inzicht heeft in wat de dames to Uien dragen. Enfin, oor deelt U zelf maar. De hoed heeft een opvallenderode kleur- (radar- rood heet dat) en er hoort een zwart gestreepte wollen shawl bij te worden gedragen. nig met de andere bewoners van dit huis een pension met een tiental gasten bemoeide, gemerkt. Alle bewoners zyn verhoord. De sleutel van de kamer, waarin het lijk lag, is echter met gevonden Uit het feit, dat de deur aan de buitenzijde was afgesloten, staat vast dat de moordenaar de deur aan de buitenzijde op slot heeft ge daan en daarna het huis heeft ver laten. Voor zover bekend, bezat de heer Odie enige jaren als ar- beïdscontractant by het ministerie van Ve/ceer en "Waterstaat heeft gewerkt geen bezittingen van waarde. De recherche houdt re kening met de mogelijkheid, dat de heer O, toemjbij Dinsdagavond thuiskwam, een "inbreker betrapte. In een worsteling zou de heer O. daarna zyn neergeslagen. Het huis is zeer gemakkelijk te betreden, omdat de voordeur steeds open staat, zodat iemand het huis ge makkelijk ongezien kan binnen komen en verlaten. Lesvliegtuig over de kop te RiUand-Bath RILLAND BATH Een militair lesvliegtuig van de vliegbasis Woensdrecht heeft Woensdag na het afslaan van de motor een noodlan ding gemaakt in de Zuid-Bathpolder. De bestuurder, een luit -instruc teur, had de keuze om neer te ko men tussen grazende koeien of op gezette struiken vlas. Hij koos het laatste, waarbij hij met het toestel over de kop ging. De instructeur en de leerling, die by hem in het toeste] zat, kwamen er zonder let sel af. Het toestel is zwaar bescha digd. (Van onze correspondent |e Londen) LONDEN. Minister Morrison heeft gisteren in het Lagerhuis meege deeld, dat Engeland thans de opneming van Griekenland en Turkjje in het Atlantisch Verdrag steunt. Op dit stok heeft Engeland dus thans zjjn tegen stand tegen Amerika's wensen opgegeven. Morrison reide, dat de voor naamste moeilijkheid van de kwestie geweest was, hoe het verlangen van Turkije om zich by het Atlantisch Pact aan te sluiten te verenigen met Turkije's positie in verband met de algemene kwestie van de defensie van het Midden-Oo&ten. „De regering hesft de zaak thans volledig onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat een Turks en Grieks lidmaatschap van het At lantisch Pact de beste oplossing Is. Terzelfder tyd wenst zij ten zeerste, dat Turkije een passende rol m de defensie van het Midden-Oosten zal spelen. De Turkse regermg deelt deze zienswijze en ik hoop, dat spoedig de regelingen kunnen wor den getroffen om haar volledig bij de plannen voor de veiligheid van LONDEN. De landen van het Atlantisch Pact zullen tegen het pinde van dit jaar beschikken over ongeveer 80 vliegvelden voor jacht vliegtuigen en bommenwerpers in Wcst-Eimipa, zo is vandaag officieel' medegedeeld. Enkele van deze velden zijn reeds in gebruik, zoals de R.A.F.-bases op de Britse eilanden, de Britse bases, die gebruikt worden door Amerikaanse B29 en B50 bommenwerpers en Amerikaanse straalvliegtuigen en de Duitse bases van de Amerikaanse en Britse luchtmacht. Er zyn plannen opgesteld om het aantal vliegvelden tegen het einde van 1953 uit te breiden tot 200 velden. deze velden op Egeische zee. De daar tussen in De bedoeling is, strategische punten aan te leggen van de Noordpool tot aan de HEEEENVEEN Op de onbewaakte overweg onder Nijeholtwolder, tussen Hecrenveen en Wolvega, Is Woensdagmiddag om knart voor vier een autobus van de firma Gebr. Jager uit Heerenveen gegrepen door een uit de richting Leeuwarden komende trein Er zijn twee doden te betreu ren. Een jongetje van 11 jaar werd etmtxg gewond. In de autobus, die op weg was om DUW-arbeiders af te halen zaten de chauffeurs T. Euverman, oud 30 jaar, en J. Walstra, ongeveer 40 jaar oud. Het zoontje van de heer Walstra maakte de reis mee. Bij de botsing met de trein werd de autobus totaal vermeld en vloog in brand. Walstra werd gevonden op een afstand van 40 meter van de plaats der botsing en zijn collega Euverman lag ontzield te midden van de verkoolde resten van de bus. Walstra gaf nog tekenen van leven, maar gaf spoedig de geest. Het jongetje, dat op een afstand van 20 meter lag werd ernstig ge- word naar het -iekenhuis alhier vervoerd Beide slachtoffers waren g->hu*\d en hadden twee kinderen. Het voorste gedeelte van de loco motief werd zo zwaar beschadigd, dat de trein in ^zijn geheel naar Herenveen terug n.oest worden gesleept De passagiers konden daar overstappen in de Diesel naar het Zuiden. Het spoorwegverkeer werd tot zes uur over enkel spoor geleid. Op het ogenblik van de botsing had de trein een snelheid van ongeveer 90 km per uur. terwijl de autobus met een snelheid van plm. 50 ton per uur reed. liggende landen, die tot het Atlan tische Pact behoren Noorwegen, Denemarken, IJsland, Nederland, Belgie, Frankryk, Jtalië en Portu gal, zullen alle medewerking ver lenen. Als een achterhoede-basis voor deze velden heeft de Ameri kaanse luchtmacht in Noord-West- Engeland een enorm-voorxaad- depót opgericht. De kosten van het geallieerde programma lopen in de honderden milhoenen dollars. Verwacht wordt, dat alleen voor de uitvoe ring van het eerste gedeelte van het programma al 850 millioen dollar nodig zal zijn. De Atlantische Raad te Londen tracht de juiste financieringsme thode voor dit programma vast te stellen. dit belangrijke deel der wereld te betrekken," aldus Morrison. Tegelijk wordt uit Rome gemeld, dat de geallieerden de plannen voor een'enkel commando voor het ge hele Middellandse Zeegebied heb ben laten varen. Er zullen twee com mando's komen. Het ene zal een Zuideuropees commando zim onder leiding van de Amerikaanse^ admi raal Robert B, Carney, het 'andere een commando voor het Midden- Oosten onder een Britse bevelheb ber. Verwacht wordt, dat Grieken land deel zal uitmaken van 't Zuid- Europese commando. Voor wat Tur kije betreft, moet zoals minister Morrison al mededeelde nog, een regeling worden uitgewerkt. Door dit compromis is een belang rijk Amerikaans-Brits vraagstuk op gelost. De Britten hebben steeds ge pleit voor een Britse opperbevelheb ber in deze gebieden, terwijl de Amerikanen gesteund door de Tur ken, een Amerikaanse commandant wensten. Nu krijgen beide landen hun on. Minister Acheson heeft m Washington reeds zyn tevredenheid over de bereikte oplossing betuigd. raiimaiiiiiiipiciiiiimraiiiiraiii iiuBBraiinnfliM Veel bewolking g Weersverwachting geldig van H Donderdagavond tot Vrijdag avond- Overwegend zwaar "bewolkt met plaatselijk enige regen of motregen. Zwakke tot matige westelijke wind en weinig verandering m temperatuur. 20 Juli Zon op 4 u 42 m onder g 20 u 49 m; Maan op 22 u onder s 6 tl 33 m, S PARIJS. Petsche heeft presi dent Auriol moeten berichten, dat hij geen kans ziet om een nieuwe regering te vormen. Daarna is Schuman aangezocht, maar deze heelt onmiddellijk geweigerd. Mayer, minister van Justitie in het aftredende kabinet, heeft Auriol toegezegd het te zullen proberen. De meeste waarnemers zyn van mening, dat de vorming van een nieuwe regering veel tijd en moeite zal vergen, daar de raldden-partijen zeer verschillende ideeen hebben, om. over de omvang van het staats ingrijpen in de nationale eco nomie en het vraagstuk van de sub sidiering der scholen op godsdiens tige grondslag. De besprekingen van Petsche zijn, aldus Reuter, in zekere ziu een overwinning voor de linkse groeperingen van de Natio nale Vergadering geweest, daar bij de besprekingen duidelijk is ge worden, dat ieder, die de volgende regering zou vormen, zich zou moe" ten bezig houden met een algemene herziening der lonen voor de herfst, een herziening, die neer zou komen op een algemene verhoging van het loonpeiL uitspraak voor de Justitie aanleiding was de doeken over te brengen naar het gebouw van de Rijksrecherche aan de Raamweg in Den Haag. Hier heeft dr. Froentjes geconsta teerd, dat het geen nieuwe, maar oude schilderijen betreft. Op ll_Mei j.l. kwamen de eerste 33 schilde rijen keurig verpakt in Rotterdam terug. Ongeveer twee weken gele den, toen in kort geding het beslag werd opgeheven, keerden weer 15 schilderijen terug Onderzocht zul len thans nog worden twee schilde rijen van A. v. Ostade, een van Ph. de Kon mek en een van Fr. v. Mie ris, allen tut het bezit van de heren. Katz, De resterende vier behoren aan particulieren. Als experts zijn aangewezen de beren prof. dr. van. Regteren Altena, prof. dr. J. J. van Gelder, dr. H. Gerson, dr. W, Froen tjes, dr. nr. A. L. de Wild en prof. dr. J. C. v. Nieuwenburg. Over de verdere stappen, die eventueel veilingmeesters en inzen ders thans, nu h i. de beschuldigin gen van „De Telegraaf' kant noch. wal hebben geraakt, zullen doen, kon de heer Baan ons nog niets mededelen. DEN HAAG Bon 506 algemeen (voorkomend op de A- en B-kaar ten) en bon 514 algemeen (voorko mende op de D-kaart) zijn aangewe zen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bonnen kunnen met in gang van Vrydag 20 Juli 1951 wor den gebruikt en blyven geldig voor het kopen van koffie bfl de detail list tot en met 4 Augustus 1951. Het rantsoen moet dienen voor' zes weken, De eerstvolgende bonaan- wüzlng_zal op 30 Augustus 1951 plaats hebben.' - - v (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Tweede Ka mer heeft Woensdagavond een voorstel tot wyziging van de Ar beidswet 1919 aanvaard, dat oogt, het aantal vrye Zonda; voor werknemers in het Jko£ huis- en hotelbedryf, „voor de eerstkomende vyf jaar op 13 -te mogen stellen, zulks in afwijking: van de wet, die J7 vrije Zondagen eist. Door aanneming van eei( amendement van de heren Stapel kamp (A.R.), de Kort (K.V.P.), Suurhoff (P.v.d,A.) en Krol (C.H. TJ.) is bepaald, dat van-dit mini mum onder geen beding zou mo gen worden afgeweken. DEN HAAG. Het hoog mtB- tair gerechtshof veroordeelde de 26-jarige soldaat P. A." J. V. uit Heerlen tot een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek en de' 30-jange soldaat G. M. B. uit Bre da tot acht maanden met aftrek. De advocaat-fiscaal had tegen beiden acht maanden geeist. B. en V., beiden. Korea-vrijwil ligers hebben op 5 Maart j.l, ty« dens een vechtpartij, die begon in een stadsbus m Den Haag, de ko lonel dr H. J. van. der Giessen, di-< rigerenö officier van gezondheid eerste klasse, een pak slaag toege diend, waardoor deze twee snijtand den. verloor. In eerste instantie waren zij tot dne maanden gevan* genisstraf veroordeeld. Het drama van d'Aubisque, waar bij Van Est nauwelijks aan de dood ontsnapt, heeft de drie Neder landse renners, die nog in de Tour de France meereden, Wagtmans, Voortong en Dekkers dermate ge deprimeerd, dat ploegleider Pefle- naars, ondanks dat Voortong en. Dek kers de veertiende étappe hebben uitgereden, besloot de Nederlandse ploeg uit de Tour te nemen, juist op het moment waarop de strijd in de monsterrit ut alle felheid is ont brand. Op onze foto ziet men het moment waarop Wim van Est, hangende aan een ketting, gevormd door fietsban den en geholpen door moedige red ders, zich moeizaam uit de tachtig meter diepe ravijn naar boven werkt. Brand in confectiefabriek spoedig geblust AMSTERDAM Vermoedelijk door een constructiefout m een warmtegeleider, brak vannacht brand uit op de zolderverdieping van een confectiefabriek aan de Lutma- straat 181—185. Met één straal van buitenaf en één straal binnendoor bluste de brandweer die enkele deuren in trapte het vuur. Enige machines hepen geringe schade op, alleen het da'-beschot is flink geblakerd. DEN HAAG Het wet alle toe- wijding en nauwgezetheid verrichta onderzoek in de zaak-Mcnten staat op het punt afgesloten te worden, aldus minister Muldenje bij de de» batten over de Justitie-begroting iij de Eerste Kamer. Waarschijn lijk zal het resultaat tegenvallen, war.t te duchten valt dat de hoofd» dader, die zich aan diefstal moei hebben, schuldig gemaakt, niet meer te achterhalen zal zyn, In de Vel- ser-affaire, waarbij slechts 7 van de 100 man van het Velser politie corps betrokken zijn, geschiedt het onderzoek zonder aanzien des per- soons, wat natuurlijk een eerste vereiste is. De waarschijnlijke hoofdpersoon ia ziek. Niet „justi tieel" ziek, maar echt. Dat veroor zaakt enige vertraging. Doch men kan er van op aan. dat door uiterst" bekwame personen alles grondig zal worden nagegaan. BRUSSEL. Koning Boude wijn heeft "Woensdagnamiddag op het paleis van Brussel de in België ge accrediteerde ambassadeurs en. ge zanten der buitenlandse mogend heden ontvangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1