Zeven voorstellen tot Grondwetsherziening KANTTEKENINGEN STADSNIEUWS Benelux-unie kan spoc tot stand komen DE A ONI l REA VAK KAPITEIN KUB AGENDA SECRETARIS-GENERAAL JASPAR Waterwegenprobleem dichter bij oplossing Behandeling vóór verkiezingen van 1952 gewenst Vlaardingen Prijscontrole in VS wordt afgebroken Stappen der VS ten behoeve van Oatis Fokker werkt aan nieuwe machines Misers dag en nacht voor U klaar. Specfale j'prijzen voor binnen- cn buitenland I ■vtut de taUese Acovp/es i+t WONINGTEXTIEL? Donderdag 19 .Tuli 1951 (AdDBrfcntie IrMJ 1640. Wanneer Roö ka de kruiser waarschuwen. kapitein," zegt Rob; ..u beeft met een gevaarlijke tegenstander te doen, die over middelen beschikt, waartegen u zelf niets kunt uitrichten/ Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Evers, Lange Haven 81. Bellen bU ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80. Telefoon 69290. Clubhuis OngeorganL Jeugd: Doel e-G eb a uw: 8—11 jarigen: Maandag en Vrij dag 16—17.30 u; Woensdag 14.30 16.30 uur, 1214 jarigen: Maandag. Woens dag en Vrijdag 18.45—20.15 uur; Dinsdag 18.4520 uur en Zater dag .19—20.1o uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag Woensdag, Vrijdag. en Zaterdag. .20.3022 uur; Dinsdag 20.15— 21.30 uur. Donderdags gesloten. F t I'm 5 'f Passage. Da. 2 en 8 uur: De kam- pioen-melkboer (alle leeftl. Monopole. Da. 2, 7, 9 uur: Acht tien jaar. Sing-Sing <18 jr.). Bjjetnkomsien: 21 Juli. Terrein Maaskade, 3.30 u: Meeting Gcref. Jeugdverband. IMJJv gaat op mars De Chr. Gymnastiekvereniging D.OJv. houdt Zaterdagmiddag om twee uur een verenigingsmiddag op het Sportterrein aan de Haven- dyk. Deze middag is in het bU- zonder voor de kleinste leden, der Vereniging: verschillende wed strijden zijn voor hen georgani seerd. De groteren zullen enkele xymnastiekdemonstraties geven. Gezamenlijk wordt naar het ter rein gemarcheerd. Vertrek 1.30 u. vanaf Tuinlaan, vervolgens Hoofd- brug, Nieuwe Haven, Hagastraat Groen el a an, Strüens estraat. Oude Maasstraat Poortugaalstraat Ha ven dijk, Hoofd. (Advertentie l.M.) BRUSSEL ,J)e openhartige be sprekingen, die dertien ministers van de Benelux te Goes hebben ge houden, hebben bet klimaat gunsti ger dan ooit gemaakt voor de tot stan koming van de volledige (Benelux) unie in de kortst moge lijke tijd." Aldus heeft de heer Jas par, secretaris-generaal van de Benelux, verklaard aan een redac teur van het Belgische persagent schap Belga. Voor mij is het belangrijk, zover- volgde dr Jaspar, dat men erkend heeft, dat de kwestie van de water wegen juridisch niet gebonden ls aan de Benelux, im-ar dat zij een zeer belangrijke psychologische rol hierin speelt. Niet minder belang rijk is het feit. dat de wil tot uiting is gekomen om voor de nog han gende moeilijkheden een oplossing In gebouw „Irene" slaagden Woens dag voor het Mulo-diploma A: nej. A. J. v. d. Ende Vlaardingen; C.- Bloemen dag! Vlaardlngen; mej. J. de Wit Vlaar- dlngen: mej. D. J. Wondergem Vlaar- dingen; L Bergwerf* Maassluis; L. Bouwmeester Maassluis; raej. I. Bui tenhuls Hoek v. Holland; T. v. d. Kooij Maasland: mej. Tr. Korpershoek Maas land; mej. Tr. v. Vuuren Maassluis; G. v. d. Berg Maassluis; mej. C. M. Tho mas Vlaardinger.; B. v. d Brink Vlaar- dlngen; A. Confurlus Vlaardinffen; A. v. Rossen Schiedam; J. C. den U(J1 Schiedam: J. Bijkerk Schiedam; J. Keljngoudt Schiedam; mej, W. H. v. d- Geer Schiedam; mej. M. Korpel Schie dam: mej. E. M. Bosman Schiedam Algewezen 7 can dl daten. te vinden. Na de conferentie te Goes is de oplossxx van het pro bleem van de waterwegen dichter bij gekomen. Er bestaan nog meningsverschil len over de muntkwestie, het pro bleem van dc land- en tuinbouw en de visvangst. De dingen zullen ech ter bespoedigd worden, doordat de ministers, die groter bevoegdheden hebben dan de ambtenaren, nu vaker bij elkaar zullen konen, aldus dr Jaspar. WASHINGTON. Het Huls van Afgevaardigden heeft Woensdag twee voorstellen goedgekeurd, die tot gevolg hebben, dat prijscontrö- le-maatxegelen verboden zullen zy'n zo lang de fabrikanten nog geen „redelijke winst" hebben ge maakt. Daarmede heeft de hoop der 'regering op een krachtige prijs- contrólewet een gevoelige knak gekregen. WASHINGTON. De minister van Buitenl. Zaken Acheson heeft Woensdag gezegd, dat de V.S. nieu we stappen hebben ondernomen om de invryheidsstelling te ver krijgen van de A.P. correspondent Oatis, die in Tsjecho-Slowakije onlangs tot tien jaar gevangenis straf is veroordeeld. De minister wilde zich niet uitlaten over een mogelijke afbreking van de han delsbetrekkingen tussen Amerika en Tsjecho-Slowakije. Verschillen de Congresleden hebben op deze maatregel aangedrongen om de Tsjechen te dwingen Oatis zijn vrijheid te'hergeven. (Eigen bericht) DEN HAAG Zeven voorstellen tot herziening van de Grondwet heeft zo komt óns ter ore de Staatscommissie die over herziening te adviseren had, thans met een in terim-rapport aan de Regering doen toekomen. Zij betreffen: 1. Wijziging van de procedure voor Grondwetsherzie ning; 2. De Overgang naar de nieu we rechtsorde (wat thans nog inde Grondwet voorkomt met betrekking tot Indonesia, hieronder mee be grepen het bepaalde over de Neder lands-Indonesische Unie, zou er uit gaan; verder zouden er overgangs bepalingen komen met het oog op de West, alsook to.v." N:euw-Gui- nea); 3. Uitbreiding van het aantal leden der 'Staten-Generaal; 4. Ver laging van de leeftijd voor verkies baarheid; 5. De buitenlandse betrek kingen; 6. Het vervallen verklaren van revolutionnaire vertegenwoordi- fers van" het" lidmaatschap warr -de taten-GeneraaL alsmede, van Pro vinciale Staten en Gemeenteraad; 7. Drukpersvrijheid en verschijnings verbod van bepaalde uitgaven. Met betrekking, tot het voorstel sub. 7 zou uit een zgn. „minder - heidsnota" blijken, dat de helft van de 24 leden tellende Staatscommis sie daartegen afwijzend zou staan. Het rapport gaat nog vergezeld van enige andere, werkelijke, „minder- heids'-nota's. Volgens onze inlichtingen, zou de Staatscommissie, vooral op aandrin gen van hét Kabinet, nu maar met een tussentijds verslag en met dit ïóvental voorstellen voor de dag zijn gekomen. Het Kabinet moet nL van oordeel geweest zijn, dat het aan beveling verdiende om zich bij deze, vóór de verkiezingen van 1952 nog door het Parlement in eerste aanleg te behandelen wijzigingsvoorstellen, tot de hier genoemde onderwerpen te bepalen. LUXEMBURG.De nieuwe coalitie-regering van christen-de mocraten (katholieken) en' socia listen heeft in het parlement een meerderheid gekregen van 40 stemmen. LONDEN. Ia de plaats van sir /David Kelly, die zich in Sep tember uit het ambtelijke leven terugtrekt,; zal'-sir jAivary Gascoig- ne benoemd worden tot Brits am bassadeur te Moskou. BEIROET. De vermoorde Libanese oud-premier Riad el Solh is Woensdag met nationale eer be graven. Ongeveer 100.000 mensen sloegen de begrafenisstoet gade. PLEEGOUDERS gezocht. De zangvereniging „De. Stem des Volks"' heeft het plan opgevat om een zestigtal kinderen van haar Arnhemse zustervereniging voor 'een. week naar Vlaardingen te la ten komen om deze daar een pret tige vacantie te laten doorbrengen. De kinderen zullen 21 Juli hier heen komen „en de 27e -weer ver trekken.' Het ia echter jammer, dat er voor niet al deze kinderen al pleegouders gevondenzijn. Mis schien zijn er echter onder de le zers nog. wel een. aantal personen, die bereid zijnvéén :t>f -meer van deje Arnhemse kinderen teplaat-, sar.. .Men .kan zich; daarvóór' tot; één vah.de volgende adressen wen den:. J. v. d. Zwan. Hoogstraat 174, Gv- v. Vliet, Pr. Hendriklaan 93; Schilder;- Binnensingel 198 en Veld huis, .Brederostraat28b. Gemeente-publicatie BUITENGEWOON DIENST PLICHTIGEN., Aanvragen om bestemd te wor den. tot buitengewóón-dienstplich tige op grond van een in mili taire dienst, of als lid van een j verzetsorganisatie overleden hroer, kunnen voor de ingeschrevenen van de lichting 1952 (geborenen in 1932) vóór 15 Augustus a.s. ge schieden ter Gemeente-Secretarie, Nieuwstraat 26, aid. Militaire Za ken. Advocatuur cn notariaat opengesteld voor Indische juristen enz. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Na een korte discussie heeft de Tweede Kamer, zich Woensdagavond z.h.s. ver enigd met het wetsontwerp dat rechterlijke betrekkingen, advoca tuur en notariaat voor bepaalde groepen van Indische juristen, no-, tarissen en eandidaat-notarissen openstelt. - Hetwetsontwerp voor zieningen betreffende de splitsing van ce eigendom van een gebouw in appartementen-werd zonder de bat aanvaard. AMSTERDAM. De Fokker vliegtuigenfabriek is tot eind 1953 van prders voorzien, die een rede lijke bezetting 'waarborgen, zo blijkt uit het jaarverslag over de .période 1947 thn. ''1950. 'Men ver- wacht een bescheiden winst: van de eigen productie van Meteors. Voor de eerste maal na de oor log werd in 1950 een licentie aan het buitenland verkocht. Er wordt op het ogenblik gewerkt aan de ontwikkeling van een tweemotorig verkeersvliegtuig en verder wordt een voorstudie gemaakt van enkele andere nieuwe types. Kabeldievcn op vliegveld. Deelen aangehouden EDE-. -Twee .man-.en uit Apel doorn. die kabels op de voormalige startbaan van het llegveld Deelen opgroeven en verkochten, zijn aan gehouden en in het politiebureau te Ede ingesloten. "">e kabels werden destijds door de Duitsers aangelegd. De laatste tijd komt het vaak voor dat mensen graven naar resten van in de oorlog neergestorte vliegtui gen en kabels in de buurt van Deelen. Gebcrcn; Matthtfs G„ x, v. J". G. Schaap en C. Ji L. Liourens* Adrianus. z. v. G. Mak en B. de Haas; Pieter. z. v. C. 3L Vorstenbcs en A. A. Veldheer: Elisabeth A., d. v. H. Lissen berg en C. E. Voermans. Geertmida. d. v. D. L. Baron en G. Hamilton of Sllvertonhll. Helena J., <L v. J. J. Drolenga en A. van Plateringen. Petrus J. M.. z. v. P.-J. van Raaij en J. C. M. Mejjster. Gljs- bexdina J.. d. v. E. van Olterloo en P. M. van. den Broek. Cornells G, z. v. J. J. Knook en H. de Jong. Overleden: D. T. Hepp, 70 j. J, P. Brouwer, 51 i. (Advertentie L M.) Mijnhardt1» Zenuwtabletten; stemmen rustijc ea stelen de zenuwen. TENNISWEDSTRIJDEN (PARKTOURNOOI) Op verzoek van de Gemeente lijke Sportcorrumssie organiseert de V.B.D.O, óp de gemeentelijke tennisbanen aan de van Linden van oen Heuvelweg van 8 /tra. 16 September as. een Park-toumool Alle spelers en speelsters, die in het bezit- zijn van een deelnemers kaart voor genoemde banen kun nen .voor dit tournooi inschrijven. '"Gespeeld - worderu heren' enkel spel; dames enkelspel; heren dub belspel; dames 'dubbelspel; ge mengd dubbelspel Eet inschrijfgeld bedraagt voor een enkelspel ƒ1,50 en voor een dubbelspel 1,- per persoon. In schrijving op de daarvoor bestem de formulieren, welke verkrijg baar zijn vanaf Vrijdag 20 Juli as. aan de banen. Dc inschrijving Simt 1 September as. Katholieke middenstanders vieren 35-jarig jubileum UTRECHT. B.j de viering van het 35-jarig jubileum van de Ne derlandse Rooms Katholieke Mid denstands Bond is niet alleen het woord gevoerd door, de minister zónder - portefeuille, prof. .dr TI. A, M.' Albregts, maar ook; door mgr. ar B. J. Alfrink, de nieuw- benoem de. coadjutor van de aartsbisschop van Utrecht die evenals de mi nister de tijden voor dé midden stand moeilijk noemde alsmede door tal van andere sprekers.; Prof., dr Ir' Muiswinkel sprakeen jubileumrede uit;, waarin hij, de ontwikkeling van de Nederlandse middenstand sinds 1900 schetste. Dr.A. A; Olierook uit;Doom be toogde dat er geen stands egoïsme mag zijn maar hij 'noemde de mid denstand een onmisbare schakel wiens verdwijning een y er lies voor de samenleving, zou zijn. Voorts werd nog het-, woord ge voerd door de heren "Ahdriessèn, voorzitter van de KVP en De Groot,voorzitter van de Kon. Ned. Middenstandsbond, de zusterorga nisatie van de jubilerende 'bond. Tenslotte werd een drukbezochte receptie gehouden. :Pensioenregeliug voor zeelieden In.de Tweede Kamer deelde mi nister Wemmers gisteren mede, dat.de regering voornemens is, de pensioenregeling voor zeelieden om tc zettenin een bedrijfsrege ling met voorziening van de back pay-service. De mogelijkheid be staat dat minister Joekes na goed keuring door de ministerraad het wetsontwerp spoedig zal indienen. ROTTERDAM Dagelijkse ongevallen Aan boord van hets.s.1 Leerdam, Wilhelmicakade. is gisteravond de 44-jarige havenarbeider A. F., Boe zemkade, bekneld geraakt tussen een hijs van 15 balen koffie en een stut. Met'inwendige kneuzingen in de borstkas is hij in het Havenzieken huis-Opgenomen. In een fabriek aan de Schannveg is gistermiddag de 58-jarige metse laar K. de Winter, Kamerling On- neslaan, Schiedam van een ladder gevallen. Met kneuzingen, aan het linkerbeen is hij naar het Gemeen telijk Ziekenhuis in Schiedam ver voerd. VIS SERIJBERICHTEN - SQTBVENINGEM Vangst be rich tea van heden Sch 57 met O k morgen ujt zee, Sch. 78 met 12 k. Sch 305 met 50 k, Sch 200 met 4 k, Sch 19s met 2 k. Sch 245 met 12 k, Sch 245 met 2 k. Sch 342 met 25 k, Sch 402 met 14 k, Sch 412 met 30 k, Sch, 159 met 65 k nog 25 netten, Sch 229 met 0 K Sch 283 met 0 k. Sch 339 met 25 k, Sch 105 met, 12 k, Sch 53 met 0 k, Sch 104 met IS k. Sch 332 met 25 k. Sch 39 met 2 k. sch 4 met 60 k ult 26 net- ten, Sch 77 taet 0 k, Sch 181 met 12 k, .Sch 32 roet. 1 k, Sch 40 met 100 k nog 40 netten, Sch 48 met 50 k, Soh 49 met 17 k. Sch 99 met 3 k. Sch J33 met 0 k. Sch 282 met 8 k. Sch 285 met 40 k, Sch 5 met 25 k, Sch 9 «isteren 25 k. Sch 13 met 10 1c ult de halve vleet,-Sch 19 met 20 k, Sch ,25 met 40 k. Sch 30 met 2 k, Sch 37 met 40 k. Sch 45 met 30 k. Sch 69 met 34 k. Sch 84 met 40 k. Sch 122 met 8 k, Sch 2lo thulsstomende. Sch ^U40 mfjl afgelegd, Sch 248 met 40 k ult de halve vleet. Sch 297 met 10 ÏC idem. Sch' 310 met 50 k, Sch 312 met 20 Jc, Sch 399 met 60 k, Sch 223 met 15 k, Sch 225 met 0 k. Sch <9- met 0k.- Sch 141 met 20 k. Sch 186 geen vangst Uiuisstomende, Sch 284 me! i5,k' Sch 361 met 3 k, Sch 443 met 2 k. Sch. 280 met 2 k. Sch 4e ■0?Ct° 80 met 2,k* 63 21281 10 k. Sch 64 met 40 k nog 25 net- ten,_Sch 66 met 2 k. Sch ai met P9 met 40 Sch 95 met 0 ^•.Sc4b f03 met 2 k, Sch ie met 0 k. Sch 140 met 10 Jc .thuisstomende, Sch Jï.et 25 k* 3cïl 275 met 35 k nog 25 netten; thulsstomende, sch 3 met 300 k uit 33 netten, Sch 14 met 0 k, Sch 21 gisteren 33 k en 80 kabeljau- Sch 47 met 35 k. Sch 110 met 2 k gisteren llo k, Sch na met 2 k. Sch_ 121. gis Leren0 k, Sch 325 met 5 k Sch 333 met 2 k. VI 14 met 3 k. VL 40 met 10 k, VI 50 met 15 k, VI 83 met fl k, VI 58 met 20 k uit de halve vleet. VI 70 met 4 k, VI 71 met fl k, VI 79 85 mijl afgelegd, VI 80 met 0 k. VI as gisteren trek voör u> k. VI 86 met 65 k uit 33 netten. VI 97 met 68 k nog 40 netten, VI U2 met 25 k. VI 114 met 50 k uit de halve vleet,VT 115 met 12 k idem. VI, 132 tnet 30 k nog 25 netten. VI 142 met 119 k uit de halve vleet,Vi ïeo met 30 k. VI 172 met 3 k, VI 190 met 2 k. vl 196 met 80 k uit 28 netten. VI 197 met I k, vi 199 met .3» k- nog -30 netten, vl 203 met 10 k. VI 205 mefa> k. Vl 206 met 8 k. VI207 ittet 40 k.' VI 216 met 17 k. Ma 5 met 1 k. Binnen van de haringvisserijSch -365 met 24 laat.' Sch 314 met 17 last. id r. V1SSERUBERICBTEN Vertrokken 16 Juli: VI 61. schipper J. Bog,■'••VI 2IW. schipper P. v. d. Zwam, •VI29,schipper D. van Haren. Vl 84, schipper G. v. d. Snoek (ter trawl), Vl 30. schipper P, v. d. Hoeven. Binnengekomen J9 Juli: VI 83, ach lp- per L. Rog met 500 kantjes van 0 £che- •p''-j- VI 79/ schipper K. Pronk met 600 staat met de modernste en trouwrijden. TELEF. 67835. Pr. Fr. Hendrikstraat 37. (Auto zonder chauffeur) Ta r I ef 1 1—15 woorden f 0.65 Elke 5 woorden meer f 0-80 Voor alle rQ wieion der delen «n J.L.O. carriermotoren naar P. W. A. Soomers, Van Béverenslraat 2. Permanent-Wave, compleet, 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Allda". Gróte Visse rijstraat 8 E (hoge stoep). Tel. 33762. Rotterdam. Bromfietsen te huur, 2 Kapt.-Mobylettes. Bespreek tijdig! Prins, Maurisstraat 6 Schiedam. Meubelbenrs-Nieuws. In on-: ze opruiming brengén. ..wij zware handweef gordijnstof in gangbare kleuren en des sins, 120 cm."breed, ft 2.95 per Mtr. „De Meubelbeurs", Lange Haven 95, filiaal: Groenélaan .109. Nette .werkster gevraagd voor Donderdag halve deg en Vrijdag de gehele dag.. Charlotte de Bourbonstr. No, 15. Schiedam. Ter overname aangeb. een -wasmachine in g. st. Te bevr, ■Rotferd.dijk 145, flat gebouw.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2