Roulette heeft geen kans bij minister iVlulderije azi/a LINDBERGH Nieuwe Nederlanders met onuitspreekbare namen Electrificatie bespaart N.S. f 150 millioen Classificeerders bij Wilton legden werk neer Kamperen S Doodstraf wordt niet in ons gewone recht ingevoerd Dr Van Mook terug in Nederland ZOEKLICHT OP: De 19e Juli Jeugdige rover reed dronken op fiets Motie-Scheps vraagt regering om maatregelen Hamman maakt geen voortgang Regering ontkent beweerde achterstelling van weg- en watervervoer Standaardisatie van lichte wapens der Nato-landen Werkzaamheden inmiddels hervat is geen luxe! Geïrriteerde automobilist reed door na aanrijding Tot boete van f 300 veroordeeld éti'"ga Bezoek uit Bremen Donderdag 19 Juli 1951 (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Minister M u 1 a e r U e heeft by de, overigens niet veel om bet UJI gehad hebbende Eerste Kamerdebatten over zfjn begroting, een onthulling in verband mei de Kabinetsformatie gedaan. Hij verklaarde namelijk, bfj dc aanvaarding van de portefeuille van Justitie uitdrukkelijk als voorwaarde te hebben; gesteld, dat het niet tot een wijziging van het Strafwetboek zou komen ten einde roulette of hazardspel toelaatbaar te maken. Daartegen toch is hjj principieel gekant. Zozeer zelfs, dat hij het „een erezaak voor Nederland" noemde om roulette-loos te blijven. Der halve kon prof. Molenaar (V.V.D.) het principiële hart van de be windsman,-dat honit ook bezrwaar deed koesteren tegen roulette als de opbrengst aan de schatkist ten goede zou komen, niet vermurwen met ziju aanbeveling om de gelden dan aan de Maatschappij Zeebad Sohevenlngen ten goede te laten komen, opdat de blijkbaar niet meer te bekostigen Kur- fcausconcer ten in de toekomst, doorgang zullen kunnen vinden. Ook ;dcor mej. :T j e e h k;. W i 1-; li pk (P.v.dJL)die overigens flink politioneel optredentegen clan destiene gelegenheden - voorhazard spel, zolang, dit nu eenmaal verbo den. blijft;toejulchté,liet.de mi nister,-zich niet: paaien-èZclfs van' voetbalprijsvragen, georganiseerd ten behoeve van sociale of cultu rele doeleinden wilde v-hy niet weten..*.*.-'■ Nog in andere opzichten stelde bij dezelfde afgevaardigde teleur. Ten eerste aanvaardde bij niet haar uitnodiging om met zijn ambtgenoot Lieftinck' eeris een kijk je te gaan nemen in devrouwen- afdeling van de gevangenis te Hotterdam met haar ongezonde toestanden. Mej. Tjeenk Willink had zich sterk gemaakt, dat ten gevolge van zulk een bezoek de financiële bezwaren tegen spoedige inrichting van een centrale vrou wengevangenis, nu voorshands ten gevolge van bezuiniging niet in het vooruitzicht, wel terstond zou den verdwijnen. De bezuiniging is onontbeerlijk, luidde-het antwoord. SCHIPHOL. Me*, de KLM- Skymaster „Groningen" uit New York is hedenmiddag op Schiphol gearriveerd de vroegere luitenant gouverneur-generaal van -Indone sië. dr H. van Mook. Hij vertelde, dat hij gedurende de laatste twee jaar het hoogle raarsambt in de politieke ..weten schappen aan de universiteit van Califumië te Berkeley heeft be kleed. Voorts is hij enige tfjd voor zitter geweest der adviescommissie van de United Nations inzake de hulp aan onontwikkelde gebieden. Voor deze laatste functie zal dr Van Mook.in. September~a.s-ivoor een tiental dagen teruggaan naar de Verenigde Staten: >•*-".v. Over zijn plannen voor de toe komst^ wilde hij zich niet uitlaten. Hij zei de nog niet te weten wat hij verder zal gaan. doen. VANDAAG is het precies vijftien jaar geleden, dat de Spaanse arbei ders en boeren naar de wapenen grepen om van de burgerlijk-demo cratische republiek, die 14 April 1931 was geproclameerd, te redden, wat er na vijf jaren nog té redden viel. Op 12 Juli 1936 -werd. de mo- r.arcbistenleider Calvo Sotelo 's nachts uit zijn huis gehaald en doodgeschoten door lieden, wier identiteit tot op de huidige dag niet is komen vast te staan. De 13e Juli 1936 hield de uiterst rechtse katho liek Gil Robles tijdens een debat ir» de Cortez een heftige redevoering. Op 17 Juli begonnen de generaals Franco en Mola een tegen de repu bliek gerichte opstand in - Spaans- Marokko. De 18e Juli, precies giste ren voor vijftien jaar, ondernamen zij, die het maar niet verkroppen konden, dat met Alphons XIH het Ancien Régime ten grave was ge daald, een poging tot opstand in Malaga. De Spaanse omwenteling kwam in een nieuwe -fase, een fase, die de kort tevoren aan het bewind, gekomen premier Quiroga met pro fetische woorden aankondigde, toen hij bij het voorlezen van zijn rege ringsverklaring op 26 Mei 1936 in de Cortez uitriep: „Ik heb niet alleen de steun van het parlement nodig, doch ook van de straat". Dat was het antwoord op de uitdaging van Gil Robles, die", verklaard had de revolutie:te" willen bedwingen. Toen het beslissende, uur. geslagen had werden zowel Gil Robles als Qui roga-.weggevaagd door de1.spring vloed der gebeurtenissen. Achter de katholieke :parlementarjër, .versche nen de reacüonnaire- généraals ten tonele, die lang voordatriji de wa pens opnamen reedsgeheimeover eenkomsten hadden: gesloten met Benito Mussolini en met het Derde. Rijk. Nog vóór die historische 19e Juli werd aan de linkerzijde. Qüi- roga vervangen, door José Giral, die. op zijn-- beurt .inSeptember plaat3 maakte voor- Largo, Ca.ballero, Drie jaren lang duurde deworste ling tussen republiek en 'Ancien Ré gime die. toen begon. Franco over won door dë kracht-.van vreemde wapenen én door het niet te looche nen feit, dat het republikeinse Span je vijf jaar lang pasop 'de plaats had gemaakt en - verzuimd had de overwinningente beveiligen, die hHar in 1931 zo gemakkelijk in de. schoot waren; gevallen. De half slachtige' Negrin, de republikeinse charlatan/Lerroux,- zij verzuimden de problemen op te lossen, waar voor Spanje in de XXste eeuw was gesteld. De reactionoaire "triomfator Franco echter heeft hun oplossing in de 15 jaar die toen verstreken zijn evenmin ter hand genomen. En daarom geldt.15 jaar. nè die 19e Juli 3935 voor Spanje nog-altijd wat de Franse socioloog Angel Marvaud reeds in 1913 over dit land schreef, namelijk; dat het onder- de voort durende dreiging van de revolutie leeft. Want ook de moderne, de van Hitler en -Mussolini afgekeken Pha- lanxistische versie van het Ancien Régime is een anachronisme en anachronismen plegen nu eenmaal te gronde te gaan aan de onverbid delijke vooruitgang. Hoewel, de minister goed Benelux - gezind is- wenste nij hiet, zoals mej. Tjëenk Willink had aanbevolen, zonder meer het Belgische stelsel te. volgen om per se geen doodstraf ten aanzien van"?politieke delinquenten te .doen executeren, nu er. sinds het eind van de oorlog zes jaar vervlo gen zyh. Dat ging hem jn zhh alge meenheid te ver. Intussen kon nij: wel verzekeren de doodstraf niet in ons gewone stra'recht - te willen gaan Invoeren. Zonder hoofdelijke stemming nam de Kamer de begroting van Justi tie aan en vrij spoedig daarna met Culcmliorg ressorteert onder Utrecht voor rechtszaken DEN HAAG. Bij de behsode- ling van het wetsontwerp, dat een nieuwe regeling geeft voor het rechtsgebied en de zetels der rechtbanken, heeft de Tweede Ka mer er door amendering voor ge zorgd, dat de inwoners van Culem- borg zullen ressorteren onder het kanton- en arrondissementsgerecht van Utrecht, in plaats van resp. Tiel en Arnhem. Voort3 zuilen dc inwoners van de Alblasscrwaard in de omgeving van Bleskcnsgraaf vallen onder Dordrecht en niet onder Rotterdam zoals aanvanke lijk in de bedoeling lag. 27—4 (de, dit keer eindelijk eens volledig opgekomen,communisti sche fractie tegen) het wetsont werp inzake voorziening in het bestuur van Finsterwblde. Tenge volge van wel wat erg angstvallige stilzwijgendheid van; de rest, bleef het bij een volslagen onbetekenend, natuurlijk volkomen onharmonisch,' duet" Schalk er (CPN) 'minister v. Maarseveen. Enig deugdelijks staatsrechtelijke argumentatie voor de maatregelkregen we niet te' horen, ..-.■•':'**'r*; NIJMEGEN De recherche te Nijmegen hééft in: de nacht van. Dinsdag op Woensdag vier jongens gepakt, die zich bezig hielden met Eet op touw zetten van roofoverval len. De zaak kwam aan het .licht, doordat in die nacht een van hen wer'1 aangehouden, omdat hij half-, dronken door de stad reed met mes en' revolver. Hij bekende juist zijn vroegere patroon vijftig gulden af handig te hebben gemaakt. Kamerlid wil onderzoek naar beschuldiging tegen staatloze DEN HAAG De heer Scheps (PvdA) heeft in de Tweede Kamer een amendement ingediend op een wetsontwerp tot naturalisatie var. 'n 22-tal personen. Daaruit wilde hij lichten de staatloze Johan de Pe terson, die sedert 1920 in Neder land woont en wiens naturalisatie verzoek door prins Bemhard was gesteund. Een Nederlandse luitc- nant Kloosterman had nl. de be schuldiging geuit dat P. in Engel se dienst zijnde, aan de Russen in lichtingen had verschaft. En de heer Scheps wilde nu uitgezocht zien wat daarvan waar was, aleer tot naturalisatie werd overgegaan. De minister antwoordde, dat een uitvoerig onderzoek geen bewijzen had. opgeleverd. Hij erkende dat de bedoelde luitenant, die naar Duitsland was - vertrokken,niet was gehoord. Doch hij had' rede- nen om aan diens verklaring te twijfelen. Donderdagmiddag ko men de moties cn 't amendement in stemming. {Advertentie l. M.) TmpprnmnnntmsnimmmmmrasKimTmrsmsmmummnrrnrHTnmrimuKnr HHH-2 r i till •H-giuiutUBicKi-ü*:: >- Hoge VeluwB 1 7.50 .Populaire,veluw. .veriorgd fl.60 Arnhem en Apeldoorn 7.50 Arnhem. Nijmegen, Berg sh' Dal ;.Vv8,60 Holtcrberg, Geld. Achterh. 9.00 Montfcrland-Elten 3.00 Den Haag-Schevenlngen 6.00 Brab. Vennen 9.00 Giethoorn (Venetië) 10.00 Texel (IncL boot) 10.50 Bond Uaelmeér 11.00 Walcheren Middelburg 12J0 Z. Limburg (Valkenburg) 12.50 Alkmaar Afsluitdijk 7.50 Brussel, DIns-, Dond. en Zondag 12.50 6 cfg. langa de Rijn 147.50 6 d.g. El/el en Taunua f 147.50 147.50 147.50 107.50 197.50 22«0 297.50 «22.50 122J0 «S 8 *.-„ Zwitserland 8 Zwarte" Woud 9 Zwitserland 12 d.g. Oostenrijk 13 d.g. Fr. Rivlèra 5 d.g. ParUs AUO.. SEPT., OCX', en XOVEMB. SPKCIAI.F iu:='/,|.'v:i 16 dg. Bom a, Napels, ItaL V en Franse Rivièra 550,— 14 cLg. r. - Alpen rtivlera en Corsica .-, 455.00 12. Lourdes, Pyreneeën en Biarritz 395.00 LINDBERGH REIZEN BETERE REIZEN AMSTERDAM: I HAARLEM: DAMRAK 26 - TEL. 49956-45715 KL. HOUTSTR. 1, TEL. 17229 Tevens by alle kantoren van AMERICAN EXTRESS COMF. indienen van een naturalisatie- aanvrage. Ook met dit antwoord was de heer Scheps niet geheel content. Hij - idiende een motie in om te bereiken dat onder de na turalisatie-aanvragen de oud-ille- gaien met voorrang behandeld zou den worden. - (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De heer Scheps (P.v.iLA.) heeft voorzitter Korten- horst Woensdagavond in de Tweede Kamer voor een spreekkunslig pro bleem gesteld. De oplossing ging met veel hilariteit gepaard. HÜ had nJ. een motie ingediend, waarin een aantal namen was opgesomd van voor naturalisatie voorgedragencn, die door Nederlanders niet wel ktinnen wor den uitgesproken, met bet. verzoek aan dc regering om maatregelen te treffen, die aan dit bezwaar tegemoet komen. De voorzitter stond nu voor het dilemma óf ziin tong te breken óf te bewijzen, dat het bezwaar niet was gegrond. Want 'het isparle mentaire practijk, dat. alle inge diende moties door de president worden voorgelezen. Onder gelach beproefde deze nu namen als Strzelczyk, Hadjidakis, Grzel- kowski e.d. uit te spreken, hetgeen liiU met kennelijk plezier deed. Het lukte.niet aldoor... en mi nister M u 1' d e r ij e antwoordde toen, dat het eigenlijk jammer was om zulk een bron van humor weg te nemen. Bovendien vond hij 't een ostentatief bewijs van Neder landse gastvrijheid ora de betrok kenen hun namen te laten behou den. .Mochten zij zelf aan veran dering behoefte gevoelen, dan is dat mogelijk doch niet kosteloos, want anders zouden zij bevoor recht worden boven Nederlanders, die hun naam ook gaarne gewij zigd zien. De heer Scheps toonde zich echter niet overtuigd en hand haafde zijn motie, die overigens mede ondertekend werd door le den van enkele andere fracties. Een tweede probleem, dat de. heer Scheps aansneed was dc vraag, waarom bij naturalisatie aan degenen, die tijdens de oorlog illegaal werk "verricht hebben, toch-niet ineer" voorrang werd ver leend boven bijv. Duitsers, dieia de oorlog vijandelijkewapenen hadden; gedragen. Hij besprak o.a. een geval van iemand, die illegaal wapenen had- gesmokkeld,' doch bij de naturalisatie langer wachten moest dan diverse ex-vijandelijke wapendragers. t Minister Mulderije antwoordde, dat het departement de bedoelde voorrang reeds: zoveel mogelijk 'trachtte te ..verlenen. Dochhet is niet .altijd eenvoudig uit te maken of iemand illegaal.werk heeft ver richt. Bovendien hebben .oud-ille galen soms lang gewacht met t TEHERAN. In Amerikaanse kringen alhier was men Woensdag avond pessimistisch over wat het resultaat van. Harrimans bezoek zal zijn. b,.- In kringen, die in nauw contact, staan met Harriman, verklaarde men, dat deze nog nietde geringste aanwijzing had gekregen van een verandering in het standpunt van een van beide partijen in het olie- geschil, waardoor een compromis mogelijk zou zijn. De Perzische Nationale Petro leum Maatschappij heeft haar pro ducten in New Yorkse bladen te koop aangeboden. De kopers moe ten zelf voor transportmiddelen zorgen. Inmiddels is de Brits-Perzische tegenstelling 'weer verscherpt, door dat de voornaamste vertegenwoor diger van de Anglo-Iranian in Te heran, Seddon, bevél heeftgekre gen, het land te verlaten. De Brit ten hebben daartegen bij de Per zische regering geprotesteerd. Positie KLM-vliegtuigen AMSTERDAMIndonesiëroute: thuisreis: PH-TFE (Utrecht) in Romè; PH-TDE (Eindhoven) in Bangkok. Uitreis; PH-TFD (Arnhem) uit Calcutta;. PH-TDG (Gouda) in Bag dad. Chartervlucht Sydney: PH-TEP (Pontianak) uit Singapore. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De electrificatie van dc l(jn AmersfoortZwolle zal op 6 Januari azUn voltooid; op 18 Mei volgt dan de Ujn Zwolle—Leeuwar den terwUl de Hin Arnhem—Zwolle In Mei 1953 gereed komt. Dan zal 53 van het reizigersverkeer geelectrtficeérd zijn tegen 17 voor de oorlog. Alle provincies zullen dan over snelle verbindingen naar het Westen en Centrum des lands beschikken. Deze elektrificatie "betekent voor de N.S. eea mvesterihgsbesparinfT van f 150 millioen terwdjl het steenkolenver- bruik er met 18 millioen per jaar door vermindert. Deze mededelingen, deed minister Wemmers bij de behandeling van het wetsontwerp, dat-voorziet in de kapitaalbehoeften van de N.S. en dit bedrijf bijdragen toekent voor de tijdens de oorlog geleden scha den. Mij verbond hieraan de con clusie, dat 'het bedrijf zo efficiënt mogelijk werk, doch hij moest te vens, een verhoging der yrachtprij zen op korte termijn aankondigen, welke door het gestegen kostenpeil onvermijdelijk is geworden. Hij betwistte voorts de vaak ge- fipperde mening, dat de staat het spoorverkeer zou bevoorrechten boven het weg- en watervervoer, zoals dat ln andere landen voor komt. Naar de. mening van de rege ring verdient een gezonde concur rentie tussen*, -de, verschillende, tak ken van vervoer.verre de voorkeur boven een bescherming. Hij be- streed ook^dat de onlanp morge- LONDEN. Amerikaanse. Ca- een ™paa!dê n5d<!se Blitse deskundi£en zijn OTTAWA. Op 26 en 27 JuE zal een conferentie plaats vinden van vertegenwoordigers van de V.S., Engeland, Frankrijk en Ca nada over de standaardisatie van de lichte wapens der Nato-landen. Tot deze conferentie is besloten dp verzoek van Canada, teneinde een gesciiil te regelen, tussen de V.S. en Engeland.' Engeland heeft n.L be sloten, een geweer kaliber 28 in te voeren, terwijl de V.S. het huidige kaliber 30 willen handhaven. KIJKHumphrey Bogart is ook weer terug wi Londen. Net terug uit Afrika, maar by met Kathe- rine Hepburn (rechts) en Lau ren Bacall dappere daden heejt verricht voor de filmcamera's. „Afrika Queen" gaat die film heten. Katherine heeft als sou venirs een Afrikaans muziek- instrument meegebracht en een Inlandse boogHumphrey is bruin geworden uindt u niet? (Advertentie I.M.) vervoerscoördinatie ten doel had gesteld. Hier ging het om een ver hoging van de staatsinkomsten. Zo min mogelijk, meende de minister, moet door fiscale maatregelen, in gegrepen worden in de ordening van het vervoer. Wel meende hij, dat de investeringen in het wegver voer, die groter zijn dan in het rail- en watervervoer tezamen, in de huidige omstandigheden aan een beperking onderhevig moesten zijn. Daartoe kan de verhoging van de motorrijtuigenbelasting bevorderlijk zijn. Maar de minister deelde mede, dat hü er op. bad gelet dat zij geen inbreuk zou maken op de gelijk heid van spelregels voor de ver schillende takken van vervoer. Het wetsontwerp werd zÜ.s. aan genomen. (Advertentie 1. M.) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Woensdagmid dag om een uur heeft een aantal classificeerders van Junius, werk zaam bij de werf Wllton-Fljcnoord te Schiedam, het werk neergelegd uit protest tegen de door de rege ring opgelegde Jindende loonrege ling in dit beroep. Ook op andere plaatsen in dé Rotterdamse haven broeide het ..onder de classificeer ders, madr. daar kwam het, voor zo ver 'bekend, niet tot stakingen. Direct na het uitbreken van de sta king op de schepen die by Wilton- ü'ljenoord lagen, zfjn er besprekin gen gevoerd tussen dc arbeiders en de directie van Junius. Het resultaat daarvan was, dat de classificeerders reeds gisteravond het werk her vatten. V* Ovt de achtergrond van dit ar beidsconflict vernamen wij het vol gende: In het classificeerbedrijf bestaan nog toestanden, die bij an dere beroepen reeds lang tot het verleden behoren. Zowel de werk gevers als de werknemers, die slechts in geriog aantal georgani seerd zijn, willen zo vrij mogelijk zijn In hun doen en laten. Toen er vorig jzar eveneens in de Rot terdamse haVen een staking uit brak onder de classificeerders, was dit voor de overheid aanleiding, om ook voor deze tak van. beroep ar beidsvoorwaarden te maken. Aangezien de classificeerders zoals reeds gezegd wij wel-niet georganiseerd zijn, kwam kort gele den een bindende loonregeling af. welke door het College van Rijks- bemiddelaars werd "'ekrachtigd. Formeel hield deze regeling voor de classificeerders, die bij Junius werken, een verslechtering in. De directie van Junius heeft toen in een manifest aar. de. arbeiders te kennen gegeven, dat zij geprotes teerd had bij" hét College van Rijks- bemiddelaars en dat zij hadver zocht, de oude Ionen te mogen uit betalen. Dit verzoek werd evénwel geweigerd. Het gevolg hiervan is geweest dat declassificeerders in staking gin gen, een actie dus; die niet direct gericht was tegen de werkgever maar tegen het College van ^Rijks- bemiddelaars.. Bij 'de onderhande lingen,. die gistermiddag gevoerd zijn,zou evenwel een onderlinge schikking tussen de arbeiders en de werkgever zijn gevonden. gereed gekomen met besprekingen over de methoden tot bescherming van geheime inlichtingen over atoomonderzoek. Het ligl voor de kond, dal U £n deze li}d graag^oii<£e scJioiefs op ia/of fcrengt. Er zijn immers volop tome ten en iomfcommers en U hebt wel bijna dagelijks restjes, cfie uitstekend ge schikt zijn om feoud le ver werken. Dat is bijzonder smakelijk - te doen mei De Crtvytefs. mayonnaise. Werkelijk een heerlijkheid ert een groot gemak! De Gruyter's mayonnaise kunt U krijgen In potten uan 85'en 150 ccnl. Deze mayonnaise is neet. voor delig in het gebruik eh bovendien zorgt 10% kor ting ervoor, dat lekker geen luxe meer is. Neem eens de proef mei een potje! Vijfhonderd gulden boete eiste de Officier van Justitie, mr C. W. baron van Dedem, tegen de Rotterdamse arts, dr J. Th. H. G., die op 23 Maart van dit Jaar met zün auto op de Goudsesingel doorreed, nadat hij een fletser, de timmerman E. bjj de tramhalte ter hoogte van de Indus trieflat aangereden had. Dr G. moest rechts achter de tram stoppem toen deze bij dc halte stil hield. Hij "reed langzaam gelijk met de bijwagen van de tram op, toen deze zich weer in - beweging*, zette; maar voelde zich by het passeren, gehinderd door ,een wielrijder, die vóór hem uit langs emige geparkeer de .auto's reed. „Ik gaf signalen," aldus dr. G., „en toen ik de wielrijder eindelijk: kon passeren, was ik wel een beetje ge ïrriteerd, Ik keek hem boos aan en hij keek mij boos aan en op .datzelf de ogenblik moet de wagen een beet je naar rechts, zijn gezwenkt. Ik zag de wielrijder vallen,-maar onmiddel lijk krabbelde hij weer overeind." Dr G. was toen doorgereden. om dat hij een uitgebreide rel duchtte eri grote baast had omeen patiënt te bereiken, Een automobilist, die ach ter hem reed, had. hem nog .beduid te stoppen,, maar nadat hfj geremd had, was de arts toch in de richting Oostpleinverdwenen'. De aangereden timmerman zei, (Advertentie 1 dat verd. hem moedwillig had ge sneden" cn aangereden. Er wés ruimte genoeg om ongehinderd te passeren. 2ei deze. De Officier van Justitie vond in zijn requisitoir, dat verd. zich niet gedragen had zoals van een behoor lijk en beleefd automobilist verwacht wordt. Hij had de timmerman danig schrik willen aanjagen. Rekening houdend met zijn beroep, wilde de Officier geen hechtenis eisen, maar een zware boete was volgens hem wel op zijn plaats. Hij eiste toen. 500 gulden boete, subs. 20 d. Verdachte G. merkte te zijner ver dediging op. dat hij getuige bepaald niet expres had willen aanrijden. Hij wist, dat hij onhoffelijk had gehan deld,'maar vond de noodzaak om 2ijn patiënt zo snel mogelijk te be reiken; zwaarder wegen; De politie rechter veroordeelde de - arts ten slotte tot een geldboete van f SOD, subs. 15 dagen hechtenis. TENTENnoemden xoij b\j ons thuis de smarte lyfce uifstap- jes die „als 't Zondag was en heel mooi weer" op last van mijn ■moesten.' worden ondernamen. Met een zorglijk soort levensaanvaar ding besteeg mijn-vader dan de zol dertrap en keerde, na een lange pe riade van geruchten, die deden ver moeien dat zware voorwerpen door zijn toedoen omvielen,in de huis kamer terug tnet enige ontuoare pakketten, dig na verwijdering van- stof en spinnewebhenwel degeUAK de bouwstoffen tot onze tent oie- 3cen te bevatten. Hét moeizame vastsnoeren uan. di« enorme bulten op de bagagedragers weet ik nóg precies. .En ik zie ook zonder moeite voor me, hoe we aan kwamen by de laatste; menselijke nederzetting, waar de rijwielen kon den worden gestald. Dan restte- al leen. nog de afmattende tocht door. de duinen, die voor het humeur de genadeklap was. Moeder droeg de tassen met de eetwaren, de borden en. de koffiepotten, vader ging ge bukt onder het tentzeil, want dat was „a mans job1', mijn broertje weerde zich dapper met de stokken en de houten haringen, die hem als een bos cipiersteutels opzijde hin gen en ik bemoeide mij voorname lijk met de vlag.. Op het strand kwüm dan de al tijd eendere opzetceremonie. Moe ders montere beueelstem klonk bo~ ven het gewoel der golven. Vaders fel aten commentaren die zo dof .donken, omdat hij voortdurend on der het zeil verborgen was. En net geschrei van mijn broertje, als hij zich, by het inslaan van de hann- gen, met de zware houten hamer op de duim had geraakt. Geen huis is ooit moeizamer overeind gekomen dan onze tent, die telkens als-ie bij na stónd een noodlottige neiging vertoonde om langzaam te kapseizen, en mijn vader te bedelven onder een dump van zeildoek, touw en houtwaren, waaruit zyn gejammer dan zo hartverscheurend opsteeg..- Moet iemand met zo'n jeugd U de genoegens van. het kamperen voor rekenen? Ik had er aanvankelvK een hard hoofd iit, maar werd ge lukkig in contact gebracht met ae ANWB, die op zich nam mij tn de tijd van één dag te herscheppen m een enthousiast kampeerder. Zo kwam het dat ik „ergens achter Haarlem, op een zonnige morgen in een duinpan aangenaamzei tegen een functionaris van deze nuttige vereniging, die, in korte broek en padvinderskousen, heel wat' beter was voorbereid op ons samentreffen, dan Uw in stijf stadsgewaad ge klede verslaggever. Op een stille plek, toaar de ligusters geurden stond een tent, waarin de echtge note van mijn nieuwe «riend reeds, onder aanwending won een oö dwer gen buitgemaakt kooktoestelletje, de ochtendkoffie behendig gereed maakte. Komt U binnen" u Onder kampeerders gaat dof op handen en voeten. Als* een .kleer- maker in de tent gezeten, heb »k my laten uitleggen waarom een gesta dig groeiend aantal mensen op deze wereld de hotels heeft afgezworen en onder het motto „neem Uw huis op en wandel" geheel in eigen .be heer langs 's Heren wege» trerft. Een-moderne tent lijkt net zoveel op de bokkige apparatuur utt mijn kin der tyd als het oeuwre- Annie- M. G. Schmidt op dat yan'BildcT&ijk. Licht als een veertje is het-mate riaalDe stokken schuif je als^-een. hengel in elkaar. De haringen'zijn van dun metaaL En het geheel* gaat in je aktentas. Als je dan nog een tweede aktentas b\j je hebt, voor je ingenieus in elkaar passende panne tjes, bekertjes, kapjes,, flesjes en doosjes draag je alles wat een mens nodig heeft om te eten.qn te slapen, zonder zuchten met je mee. ,Ja, maar hoe krijg je zo'n tent óverèind?". vroeg ik, sceptisch nog. Toe» kreeg ik er een-om het zelf te proberenEn als U nu xoeet dat ik nog geen spijker in de muur kan slaan, zal het U iets zeggen dat üc die-tent f» wier minuten op de po ten had. Terujyi buiten ,de zomerdag éen riant feest wierde en de, gast vrouw de geur van een voortreffe lijke warme maaltijd .aan de frisse tucht ktoam bijdragen,, zat ik priiis- heerlijk in.myn eigen tent en begon te voelen voor de kampeergedachte. Kom eens in een kamp van de A.N.W.B." zei de gastheer, „Dan kunt U het zélf eens doen, onder leiding van ervaren mensen die U helpen met het overwinnen wan-alle begtnnemnoeiUfkheden". Ik heb het beloofd; Sterker nog ik geloof dat ik het ga doen óók. Want wie in complete vrijheid wil reizen, kan daarvoor geen idealer worm winden dan kamperen, .neem. dat aan wan KRONKEL Heden bracht het gemeentebe stuur van Bremen éen bezoek aan Rotterdam, De burgemeester en president van de senaat, W. Kai- sen, was vergezeld van de senator voor haven en. scheepvaart dr H. Apelt. de president van het haven- bouwbestuur, prof. dr A. Agatz, dc' gevolmachtigde van Bremen bij de bondsrepubliek, dr K. Carstens en staatsraad dr K. Arendt,chef van de kanselarij van het senaats- presidium. 'v;V; -.*:V r De heren werden door het Rot terdamse gemeentebestuur in v de kamer: van Burgemeester en "Wet houders ontvangen, waar ook de- nieuwe gezant van de bondsrepu bliek bij ons Hof, dr K. du Mont, aanwezig was. Na de begroeting hielden ir C. van Traa en ir J. Rutgers voor drachten over de wederopbouw van de stad. Tegen twaalf uur - werd naar Hoek V van Holland gereden, waar. de boot klaar lag voor een haven vaart. In de namiddag stond de bezich tiging van de. wederopbouw en een bezoek aan het Museum Boymans op het programma. De dag werd met een maaltijd ten stadhuize be sloten. Rechtstreekse verbinding Utrecht-Londen UTRECHT Op 3 Augustus zal de opening plaats vinden van de ..UtrechtDondon-Une", de eerste internationale rechtstreekse 'boot- verbinding met mi'den-Nederland.' Dc exploitatie van de lijn is ln hanr den van* de N.V. Int. Transport- en Scheepvaartodememing. G.v. Don selaar en - Zoon, expediteurs te Utrecht, De agentuur te Rotterdam zal worden waargenomen door Ker sten Hunik en Co. Uitzonderingstarieven voor Duitse havens Op vragen van het Tweede Ka merlid, de heer Schilthuis (PvdA) in verband met de nieuwe Duitse uitzondcringstarieven -ten behoeve van de Duitse Noordzeehavcns, heeft de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stikker, mede na mens de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Wemmers, ge antwoord; Het is de ministers van Buiten landse Zaken en van Verkeer en Waterstaat bekend, dat per 1 Juni j.l. door de Bundesbahnhet z.g. Doestarief voor gespecificeerde goe derensoorten in het Oostenrijkse transitoverkeer werd ingevoerd en dat dit tarief uitsluitend voor de Duitse zeehavens geldt. Het Is niet geheel juist te spreken van een tot r.u toe gevolgd stelsel, waarvan thans zou zijn afgeweken. Beter ware het te gewagen, van een gebruik, dat een stelsel behoorde te zijn. Het is bekend, dat de bedoelde tarieven een afwijking vormen van een zodanig na-oorlogsgebruik. Het is evenzeer hekend, dat be doeld tariefsystecm voor het transi to vérkeer van en naar Oostenrijk een ernstige bedreiging voor de Ne derlandse zeehavens vormt, speciaal voor zover dit verkeer zich over de rail pleegt af te wikkelen. De ministers zijn van oordeel, dat hier in Westeuropees verband kan worden gesproken ven ccn ongezon de vcrkeerspolitiekj welke zelfs uit de tijd is. Hierbij dient evenwel niet Uit het oog te worden verlo ren, dat de kern van het probleem gelegen is in de-concurrentie ver houdingen tussen Adria- en Noord- Duitse. respectievelijk de W est euro- pese zeehavens. Aan het reeds bestaande voorne men op korte lermijn bepaalde stapl pen bij de West-Duitse regerin/rfn- stanties te ondernemen, is inmiddels uitvoering gegeven. Als voorlopig resultaat hiervan kan.'vermeld worr den, dat in het handeisaccoord van 29. Juni j.l. een .^procedure is aan gewezen.voor -onderzoek, respectie velijk behandeling van deze aan gelegenheid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3