0 kè CAPITOL Star vasthouden aan RTC in niemands belang ARENA DOMBO D m Donderdag 19 Juli 1951 Overeenkomsten zijn gesloten door drie verschillende partijen WAT VOOR WEER? Koel en onzeker Stoffelen niet naar Toulouse Jïifn vaart r KOERrERSTERS 1 Adverteert geregeld m GAAN DOOR MET ONZE SPOTGOEDKOPE AAKBIEDINGEN mê .^1.^ I - ---■ - -- - Mening van aantal Eerste Kamerleden: OEN* HAAG. Dat zo spoedig na de RTC in Indonesië wordt ge streeft! naar hertientn? van de daar bU bereikte uitkomsten wordt. ktns het Voorlopig Verslag van de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer over de begroting van „Vhiczakctt ea Overzeese Rijks delen". door vele Kamerleden be treurd, Z(j -4jn evenwel bereid aan *uik een enfening medewerking te verJentn. mits de Indonesische regering hiervoor het initiatief neemt en de Nederlandse regering ook van haar standpunt uit een be tere vorm van samenwerking wil bevorderen. Zij zouden het noodlottig achten, indien de zozeer gewenste toer,a le ring zou uitblijven ten gevolge van een te star vasthouden ctoor beide partijen aan eigen standpunt, het geen noch in hot belang vnn Ne derland. noch in het belang van Indonesië zou z^jn. Wanneer de bewindsman stelt. da-, de RTC-overeenkomsten „met grote zorgvuldigheid zün tot stand ge bracht". aldus deze leden, dan moet hij ih het' oog houden, dat zij niet gesloten werden tussen twee souve- reine en onafhankelijke staten, doch -tussen drie. par tijen, van welke ieder op eigen wijze was belast met een (Van onze weerkundige mcdc- werker) Opnie^tt' wordt het weer enigs zins gedrukt door een depressie bij IJsland, die naar het zuidoosten trekt en de barometers over de Britse eilanden doet dalen. Wij moeten dus ook bij cms rekening houden met toenemende öeu?ot- kingv waarbij hier en daar enige regen of motregen kan vallen. In. verband mer de aanhoudende wes telijke winden en de daarmee ge paard gaande aanvoer van koele lucht zullen de temperaturen aan dc lage kant blijven. Vandaag ligt een uitloper van de grote rug van hoge druk ten zuidwesten van Ierland neg over ons landwaardoor het weer een zonnig karakter heeft. Het ts deze hogedrukdie de koers t?an de bo- venbedoelde depressie bepaalt en daardoor trekt hij vermoedelijk in ongeveer zuidoostelijke richting naar Schotland en Denemarken. Hierdoor blijft de wind uit weste lijke -richtingen at aaien en behoudt het weer een enigszins koel en on zeker karakter. Volengs l'Equïpe van Woensdag heeft de commissie van de Franse Voetbalbond, belast met de registra- tie van transfer ts haar goedkeuring onthouden aan de transfert van de Ajaciód Stoffelen, lid vcan de Ra cing Club de Paris, naar Toulouse, "omdat het "contract niet in overeen stemming was met het reglement stuk koloniaal verleden en zichzelf min of meer in een dwangpositie bevond. Verscheidene leden wensten hier bij een kanttekening te maken. Er volgt huns inziens namelijk uit, dat een herziening van die overeenkom sten zonder medewerking van. de derde partij, namelijk de minder- hêitisvalkexv van Indonesië, rechtens onmogelijk is en bovendien onrecht vaardig moet worden geacht Aangekomen schepen IS JuM CÓNSTANTIS. Wabana, Waalhaven 96. erts, Oudkerk; BENVrACKIE", Banden, Waalhaven N.Z., stST. Meyer en Co; .LEENDERT B, Swansea, Gothenburg Hoek van Holland: CORMoKAN. Hu- diksvall. Spoorslaven 16. hout. Vi»ke en Co; TIM O. Londen binnenhaven, suiker. IrtVötra; FINN, Stockholm. IJselhaven. stg. Burger-, SWIFT. Londen. Jobshaven suiker, olie. Sch. Bevr.: CALTEX PER- NIS. Pldon. Caltéx, Pemis.. olie, Ruys: ARGOBALENQ. Hamburg. Waalhaven, ledig, Erb. Dekkers; VEBNEXBURGH. Middsisbro, Merwchavec, stg. Muller: VALGARDENA. Genua. Mèrwehawn. sts. Ar. Fama; KONINGEN EMMA. Har- Vf'eh, Hoek van Holland; ULMBRtTE- DER. 4, Kopenhagen, stroom stg, Hotï. Rijnv. Bfdr.; KAAP FALGA". Skonvik, Kr. a. d. Lek. hout. Wagenborg: CLAES COMPAIN, Amsterdam. Merwehaven. ledig. Van Ommeren: PALERMO BENI TO. Schiehaven Wambersle. stg; STAD VLAASDINGEN. Narvik. Vlaardingen erts, Vulcaan; TRESILLIAn FremanUe, Maashaven S. tarwe. Gen. Steam: EM- BLA. Narrkopiwg, Lekkade. stg. Burger. DANAE. Ca en, Waalhaven 10. erts: Mui- Ier,- 19 Juli SHAMROCK. Dublin. Maassluis, ledig. Wagenborg: ICIAR. Bilbao. Waalhaven 6. erts. Muller JAÜAMAYIJRJ. Calcutta, Maashaven N.Z.. stg. Furness: ATLAS. Amsterdam, Pemis. BPM Hudig Vetter: RAGARAYOKOHAMA, Lekhaven. Stg. Wambersle; MUR.ENA, Antwerpen, boei T, ledig, Van Ommeren; ODA. Port Je rome. Vlaardingen. nm olie. Van Omme ren; LA SALLE, Hampton Roads.. Waal haven B. kolen. Ned.-Zwitserse; 'PRIN SENGRACHT. Mantyluoto. 2e Kathavon, O.Z.» hout. SpliethoffPASCHOLL, Col chester, Parkkade, ledig. Soet Fekkes; ANITA, Gothenburg. -■ Maashaven N2£., Hu dig Pi eters stg: STAD ARNHEM. SEax. Waalhaven 52. fosfaat; Halcyon- Uln; AMSTERDAM. Harwich. Hoek van Holland; FIAT, Londen, binnenhaven, suiker, Invotta: PROWESS, Port Jero- Bie, VI aar dingen nm, Van ommeren; NTETTWEHAVEN Swansea. Waalhaven, Fr. Sw. kolen; KATE OLTMANN. Ham burg. Merwehaven C Sw. stg Waur.ber- sie; ORANJE NASSAU. Tilbury. Jobs kade. pass. Muller. EMPIRE PARKESTON Harwich Hoek V. Holland; IRENE Londen StieUjes- straat stgd Invotra; MAARTJE Gent parkkade ledig James; HEEMSKERK Antwerpen Rijnhaven stgd H.OAX.; HENRI ROGE Izmir Maashaven stgd Smith; NORMA Londen Parkkade sui ker Salomons; PELIKAAN Portland 2e Kathaven -stenen Vïnke. - - Vertrokken sehepen is" Juli SCmCHAU. Aal borg: WESTSREEMS CKtrand; PRINSES BEATRIX. Harwich; HARALD D, Whitehead. Hampton Roads: VIRGINIA, Hampton Roads; BERND, Leochardt. Cuxftaven; MAT THEW, Oslo: F AERO SHELL; Farderis- land; HARD ANGER. Lulea: VOLTA- PALM, Sapele: RIODIAMANTE, Ant werpen; DUURSW OLDKopenhagen; SHONGA, Londen; pATRIA. Kopenha- gen: MAES WORTH. Londen; ST. MAR- COUP, V. Callao; LENNART, Bratt. Go thenburg: TECTUS. Cardiff; MARIA AMELIA. Leixoes; ANONITV, Purlieet; WERNER, IJ mui den; PLUTO, Bristol; -LAN G LEÈSCOT, Hamburg: APSARA, Cotonou vla Duinkerken; BERLIN. Bal timore.-- MASTERNICOLAS. Hamburg: BATAVIER 2 London; BOSTON TRA DER, Gr. Yarmouth; SHERINGHAM, Harwich; POOL FISHER. Drogheda: MONT SANDRA, Montreal: IRAK, Ham. burg; MAR ROJO. Newcastle- PUCK Gdynia; BLACK CONDOR, New York; REG 2. Philadelphia: CHRISTIAN SHEID, Antwerpen; HOFLAAN, Frede- rikshaven; E. RUSS, Hamburg; BÖFFA. Faint Notre. 19 Juli ARNHEM. Harwich; CADORE. Gdynia: ERNA. Halt; EMERGO. Londen; CANA DA. Teignmouth; PORT SAINT LOUIS. H.-ivreVESTMANROD. Emden Wisd Noord kr. 1, kalme zee. gocd sloht. '-•'••• CLARA. Y.xpila; KING JAMES, Oost Afrika: TRENTWOOD, Hull; FRISIAN COAST. New Castle; KHYBER, Londen; ETRUSCC. Hampton Roads, Nederlandse schepen óp weg naar Rotterdam AXELDIJK New York 19 nam, te Antwerpen 21 verwacht; ALA MAK van Calcutta 19 ie Antwerpen 21 venvacht: AHENDSKERK van Japan pass. 19 Kaap Guar dof ui n. Aden. 10 Aug. verw.; ALHENA van Buenos Ayrës via Ant werpen pass. IS nam. Finisterre. 2S ver wacht; AXNEKERK van Sydney IS van Port Said. 1 Aug. verwacht! AALSDIJK van New Orleans 19 te Antwerpen 20 verwacht: ATLAS 19 van A'dam te Rot terdam; AMAZONE 17 van Mantyluoto. BREM van Oporto pass. 19 Vigo. 22 verwacht; BADZO van Pemoviken, bin nenkort verwacht; BARRACUDA van Oroskjoldsvik binnenkort verwacht;. BE VERWIJK v. Sagunto pass. 19- nam. Ouessant 22 verwacht; BRES-HELLE v. Antwerpen 20 verwacht; BORNRIF van Hemosand pass. 19 Bomholrrt. 22 verw. CALAND pass. 18 de Elbe n, Bristol; CARPO van Dublin pass. 19 Wight, DELTA van Londen binnenkort verw.; DUTVENDIJK vat» Vancouver 19 te Bal boa. begin Aug. verwacht. ERKALIN 18 van Kingslynn. FARMSUM verwacht 20 Scilly te pass.. I v.m. hier verwacht: FRIESLAND van Djakarta 18 nam. van. Fort Said. 27 ver wacht. HEEMSKERK 19 van Antwerpen te R'daip. JUpITER van Levant 19 te Tunis 31 verwacht. KOfA CEDE v. Djakarta, pass. 19 Point de Galle n. Aden, 10 Aug. verw.; KIELDRECHT v. Japan. 19 te Fabaco. LAURENSKERK 18 nam. v. Hamburg, l v_m. 7 uur vcrw.; LEOPOLDSKERK Calcutta via Boulogne, pass, 19 Kaap Palos, 1 Aug. ver>v.; LUCAS BOLS I v. Landen, 21 verw. MER WEDE v. Savannah pass. 19 nam. ScUly, 20 nam. ia uur te Havre en ea. 4 Aug. hier verw.; MARATHON van MiddUcsbro, 20v.m- verw.; MENTOK'v. Midd. Zee via Londen pass. 19 Kaap Sao Vincente, 3 Aug. verw.; MARTHA v. Barry, 20 verw.; MUIDERKEKK y. Basrah, pass. 19 nam. Algiers, 3 Aug. verw.; MIZAR N. v. Proprlano, 21' te Dordrecht verwacht. NTJENBURGH 18 v. Hamburg. OISE 18 v. Klngslynn. ROELF v. A'dam, 19/20 verw. STAD VLAARDINGEN 19 van. naar Narvik te Vlaardingen; STAD SCHIE DAM 19 v. Narvik. 22 nam. in de Wa terweg verw.; STAD ARNHEM 19 van Sfax te R'dam; SlBAJAK v. Djakarta, pass. 18/19 's nachts Minlkoy n. Aden. 7 Aug. venvacht; STRAAT MACASSAR V. Neiv Biggin. 19 nam. 9 uur in de Waterweg verw.: SEAHAM 19 nam. 2 uur v. Kingslynn te R'dam: SILVA- FLANA 18 nam. v. Gothenburg, TEXEL 18 v. Hamburg. VADERLAND v Helsinki binnenkort verw.; VAN BRAKEL 18 v. Wasa; VE NUS 13 ,v. Grimsby. - WICKENBURGH v. Londen. 15 nam. 4 uur verw. ZUIDERKRUIS v. A'dam. 24 verw. Grote Vaart ALT AIR pass19 St Paul's Rocks n Recife; A.MSTELÏ.AND n Zuid Ameri ka 19 te St Vincent C.V.; ALDERAMIN 19". nam te Baltimore; AMSTELVAAST 10, te A'dam:ALBIREO nRecife 20 nam te Las PalmaS verw.; AVERDIJK n New York péss 19 Noordelijk van Azaren; AAGTEKERK IB v Singapore n Hongkong en Japan; ALPHACCA 19 te Boston Massj ALPHERAT pass1 13-19 ,'s nachts Sdlly n Montreal; ALMKERK n Japan 19 nam te Genua; ALWAKI n Trinidad pass 18 dwars van Bermuda's;' ARITNDO 19 nam te Newport News. BONAIRE n West Inrilti 19 nam t« Madeira; BOSCKFONTEIN 19 te Ge nua, 30 te A'dam verw,; BLOEMFON TEIN n Kaapstad 19 nam te Tcneriffe; BOISSBVAIN 18 nam te Singapore; BANTAM 18 V Macassar n Banjoewan- gi; BILLITON 19 te Sorong; BENNE- KOM l!) te Hamburg; SAAHN 20 te Curacao verw. COTTICA 39 te Ponta Delgada, 27 te A'dnm verw.; CALL1STO 18 v Balti more n Nederland; CASTOR 19 t® FoJt au Prince; CELEBES 19 v Port Said h Antwerpen en A'dam. DRACO 19 te Kopenhagen 23 to Am sterdam vcrw.; D1EMERDIJK pass is nam Mona Eiland h Vancouver; DOU- RO 16 te Vera Cruz; DANAE 20 te Tu nis en 1 Aug. te A'dam verw. DËLFT 19 v Valparaiso n Sar. Anto nio. EENDRACHT 19 te Piraeus. EEMDIJK 17 te Vera Cruz; ELMINA 38 tc Takoradl. FLEVO 18 v West Indië te A'dam. GANY'MEDES 19 te Barbados! GAAS- TERLj\ND pass 19 St Paul's Rucks n Rio de Janeiro; GAITOET pass 18 's avonds Dondra Head (Ceylon) n Djakarta; GROOTEKERK 18 v Walvis- baal n Tcneriffe en Antwerpen. 4 Aug. te A'dam verw.; G A ASTER KERK 19 v Hamburg 2o vtn 5 uur te Antwerpen verw,: GORDIAS 18 nam v Bremen n A'dam. HERS ILIA 20 vvo v West Indië te A'dam vcrw.; HECUBA 19 tc Paramari bo. it Aug. te A'dam verw.; HEE.LSUM 19 te Houston; HYDKA 19 te La Guayra; HELDER pass 19 Kaap Santa Marta n West Indië. HOLLAND 18 v Aden n Mocnbassa. JAGERSFONTEIN 19 nam te Ham burg; JAPARA 18-19 's nachts te Lan den; JAVA n Djakarta ig *,011 te Ant werpen. KA DOE n Djakarta 20 te Port Said: kLipFONTEIn 18 v Mombassa n Suez. 14 Aug. te A'dam verw. LUNA 19 te Hamburg. 23 ,te A'dam terug-, LOENERKERK pass 19 Dover n Calcutta; LEUVEKERK 29 te Karachi verw,; LOPPERSUM pass 1» Kaap de Gata n A'dam: LAERTES pass 19 Kaap de Gata. 24 te A'dam verw.; LANG- KOEAS pass 19 Gibraltar n Djakarta; LEMSTERKERK pass 19 Brothers (Ro de Zee) n Bahrein; LtEVE VROUWE- KSRK 19 te Kuweit; LOQSDRECHT 19 nam te Colombo: LIMBURG 14 v Van couver it Kaapstad. LEERDAM is v R'dam via Antwer pen New York. MAAS n. West-Indie, 20 te Madeira verwacht; MEERKERK pass. 19 Gibral tar naar Marseille en Afrika. MAASKERK n West Afrika 19 te Antwerpen; MJDAS 18 v Gibraltar 20 te Algiers verw.;- MELAMPOS pass 18 Brothers (Rode Zeal n Djakarta. NOORDWIJK 19 v.m. 3 uur uit de Wa- tei-weg n. Civitia Veccbia; NESTOR pass 19 Algiers n: Catacolo; NOTOS. 16 van Port au Prince naar. New York. NERO IB te Savona. ODYSSEUS 19 van Midd. Zee te A'dam. OBERON 19 te Philadelphia: OQTMAR- SUM 20 tc New Orleans verwacht. ORANJEFONTEIN 19 V PortElisa beth n East London. FOLYDORUS IS te New York; PRINS WILLEM VAN ORANJE 18 nam: vaii Hamburg naar Montreal; PLATO 17 te La Guayra; PYGMALION 16 te Mobile; PRINS MAURITS n. Montreal, 28 nam. bij Helle Isle. ROEBIAH 18 'nam. n; A'dara; RUN 18 nam. te Emden; REAEL 19 van Mena- do n. Macassar; REMPANG 19 te Balik PapanRAKI n. Djakarta,, 19 te Mar- seiUe. - RUN 19 v Emden n Aarhuus, STAD MAASSLUIS 19- van Emden' n. Lule-a: STAD LEIDEN pass. 19 Dunge- ness n, de Golf van Mexico; SAMBAS 18 te Djakarta; SINABANG 18 van Te- lok Dalem n. Hinako: SLOTERDIJK n. Java. 19- te Alexandrië; STAD HAAR LEM pass. 19 Majorca. 21'te Savona.ver wacht; SLAMAT 20 te Bombay Verw.; STAD DORDRECHT, pass. 39 Finisterre naar Nederland; STAD BREDA 16: van Chemainus n. Biill, TAWALI pass. 19 Kaap Bon n. Hall- fax; TEHNATE "pass; 19-Minikoy n. Be- Jawan en Java; TITUS pass. 18/19 des nachts Ouessant n. Alexandirië; TJI- "WANGI pass. 18 de Anamba Eilanden n. Hongkong: ;TABINTA 18 te Immingham, TRITON 16 van.;Ciudad Trujlllo naar New. York; .TABIAN pass; 19 Algiers, 24 te' A'dam verwacht; TTBERIUS pass. 19 Inagua naar New York: THESEUS pass; 19 Kaap Sao Vïncente n... Gibraltar. VOLENDAM pass. 19 Beile Isle haar Quebec. - VULCANU5 17 v. Nea Playa n Cata- "nia. WELTEVREDEN pass. 19 Kaap de Ga ta naar Halifax; WINTERSWIJK pass, 19 Kaap de Gata n. Civita Vecchia: WIL LEMSTAD 21 v. West-Indië te Madeira cn 28 te A'dam verwacht; WESTLAND 19 te Pernambuco, 7 Aug. te A'dam ver wacht. IJSSEL 19 te: Curacao. ZAAN ID v.m. 6.30 uur uit de Water weg naar Kopenhagen. Korki Vaart AGIENA 19 te Dieppe; ATLANTIC 10 te Londen; ANNA.SYLVIA 19 tc Delf zijl; ALBERT D. n Abo 19 op de Elbe; ALPHA 19 te Bremen; AALSMEER 18 v Londen n Brussel; ALGARVE 19 "te Antwerpen; APPINGEDAM 19 te Tar- ragona 1 Aug. te A'dam verw.; BANKA pass 19 Dover n Belfast; BATAVIER IU n Casablanca 19 te Bor deaux; BRANDARIS 19 te Odeuse: BLUE BOY 19 te Boston L.: BIRMINC- HAM 19 te Antwerpen; BERNISSE 19 v Swansea n Bilbao. CORNEL1S 19 v Gople n Blythr COR NELIA B. 19 v Hamburg n Abo; COH- NEUS HOUTMAN 13 te Gent; COOL- HAVEN pass 19 de Burling EU. n Ca- sablanea; CERES 13 te Boston L.; CO RONA pass 39 Lizard n Manchester; CRQNENBURGH pass 29 Casquets r IJmuiden. DA JA BOHMER 19 V Algiers n Na pels; DE RUYTER 18 v Fenryn n FO- wey; DORINDA IS v Cardiff n Ant werpen; DEO DUCE 18 y. A'dam 1 Gdynia; DA CAPO 18 v Freetown 20 te Monrovia verw, E. EN A. SCHEER 19 te Teigiimouth; EBAN 19 te Cardiff; ELSENBURGH pass lg Lissabon n Casablanca; ELMA 17 te Helsinki; ELLEWDUTSDIJJC 19 V. Partington n Setubai. FIDUCIA 19 te Boston L FRIES LAND pass 18 nam Terschelling n Bor deaux. GAASTERLAND, IS te Grangemouth; GLASHAVEN,-., o. Kopenhagen, 19 tf Arftwerpen. HAST I, 19 te Helsinki; HAGNO. pass I9 Lizard, 20 te Dublin verw.; HEEREN- GRACHT, 19 te Londen: HONDSRUG, pass. 18 Gotland n. AbO; HAVIK, pass, 19 Dover, 20 te Plymouth verw.; HEL VETIA. 18 te Kotka; HENR1ETTE, 18 v Rouaan n. Londen. JUNE. 18 v. Gent n. Norrkcplng; JOZO. 19 te Exmouth; JORINA, 19 te Londen; JULIA MARY, 19: te Mostaga- nem; JOZINA. 19 te Liverpool; JOHN NY. 18 bij Trellcborg, KUWI, 2Q te Neastvcd. vervv, LIES. 18 vr. skutskar n. Lugcnvik- MARIA THSRES1A, 19 te Wismar, 21 te Delfzijl verw.; MAYSTER, pass. 18 Lizard n. Civita Vecchia; MERAK N.. pass. 19 Ouessant n. Dakar; MARIETJE BOHMER, pass- 19 Brunsbuttel n. War- gon; MARVA; 18 v. Wismar n, Karlin- gen; MARS, 18 te A'dam; MAR NE, 18 te Stockholm.: NTEUtVLAND, 19 te Leith; NASSAU- HAVEN, 19 v. Kopenhagen n.- Aarhuus: PARAAT 19 te West Hartlepool; FON- TO 17 te Lapaluota; PONZA 18 v. Kasko n. Zaandam; PHOENIX 19 te Goole. REMA 18 v. Veile n. Kopenhagen. STRUPE 20 te Hamburg verw.; SKA- GERRAK 19 te Dellzijl; STIETJE'MEN- SINGA: pass. 19 Lizard rf. Dieppe; SAN- DENBURGHT8 van Bordeaux a. Casa blanca; SIAN 18 van'Ramlna n. de Lem mer, SOEMBA 19 te Blyth. TIMOR IS te La PallicehTEUNA 19 te Skaghail; TROMP 18 van Zaandam n. Hamburg. UNITAS 18 te Korsof VIKING IS te Halmstad; VTVO 18 V. Hamina n. Huil. WESTROPA 18 van Kasko naar Goo le; WOLANDA 17 van Rostock n. Kotka: WESTERDOK 18 van A'dam n. Odense; WESTEREEMS pass. 19 Kiel n. Suhds- vall; VVELLEM BAHENDSZ pass. 18 Fi nisterre n. OportotWOTA 19 te Rsfso; WESTERDOK 38. van Londen te A'dam. Tankvaart C"1 ALETTA 19 te Pla dpoe: ANTONlA 19 :te. Ptadjoe: ADINDA 20 te Singapore verw.; AGATHA 38 Ivan Pladjoe naar Macassar; ARM ELLA 19 te Haiphong. CERONIA pass. 19..Pinos Eiland. 20 tè Havana verwacht; CALTEX LEIDEN pass. 19 -de Burling Eii. n. Sidon; CO- RYDA 25 van Amuya Baai -te- PemJs verwacht; CLEQDORA verwacht 20; Pont de Galle te passerenn. Aden; CALTEX DELFT. pass. 19 nam. Algiers n. .Sidon; CALTEX NEDERLAND pass. 19 Alglers.n j SI don:,! CALTEX. THE. HA GUE pass. 10 ouessant h. Sidon; CAL TEX UTRECHT pass. 19 Malta n.Per- DUTVENDRECHT Pass. 10 de Bissagos Eilanden n. Liverpool. EN A pass.. 19 de Azoren n. Curacao; EKINNA pass. 19 nam. Penang n. Mlri. FRISIA 18 van Heysham n. Arirossan. FRISIA 19 te Ardossan. LEENDERT. B., pass. 19 Texel naar Gotnenburg. MITRA 19-te-Kopenhagen; MARPES- SA pass. 19 Kaap de Gata n. Berre; MUREN A 19 van Antwerpen te R'dam: MIRZA pass. 19 nam. Sombrero Eiland n. Spezia; MYONIA 18 van Singapore, 20 tc Mirt verwacht. MAHCELLA. 10-20 te Pauillac verw. NOORD 10 v Brest n Havre. OMALA pass. 19 Kreta n. Mcna al Ahtnédl. PAPENDRECHT 18 van Brunsbuttel n. Puerto la Crus. PALMa 18 v Kopenhagen n Faroer Eil. ROTULA pass. ID Jamaica, n. Walvis- baal.'' SCHERPENDRECHT n. Montreal, 20 bij de Azoren verwacht. .- TANKHAVEN II, 19 te Soengei Ge- rong: TANKHAVEN III. 19 te Djakarta; TAR IA pass. 19 Bandar Kinkeri naar Londen; TIBIA pass. 19 Bizerta naar Hamburg. WIELDRECHT pass. 13 Fernanda No- ronha n. Beaumont: WOENSDRECHT pass. ID Cape Orange n. Puerto la Cruz. Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam AIRE v. Goole 19 verw. (Hud Pieters). BEAVERBURN v. .Montreal 20 verw. (Hoym; Schuurman). BECKY v. Bremen 20 verw. (Ri us). BEN VENUE v. Japan 21 verw. (Meyer). BLACK TERN v. New- York 2Q verw. (N. Goudriaan). BONA NOMICOS, v. Durban 21 verw. Muller 1. BRASIL 'v. Chili 10 te Antwerpen, 21 verw. (Muiier). CITY OF HULL v. Zuid-Afrlka, 21 verw. (Hovm, en Schuurman). GONZENHEIM, v. Thamshaven bin nenkort verw, (Kersten Hunikh. GIU- LIANO v. Norfolk 21 's middags verw. (Ruys). GODAFOSS, v.. Reykjavik. 18 op de Elbe in aanvaring met bagger molen. HELLAS v. Midd. Zee 21 verw, (Vin- ke). HAMMER5B0RG v. Sidon 20 verw. HARRIET SIEDLER v. Topplila 19 nam. 10-uur verw. ':P- IRAN V. Kopenhage binnenkort verw. (Pakhuismeesteren) JULIUS RUTGERS van Port Jerome .19 nam. 6 uur' verwacht, KOSMOS v van Mena al Ahmadi, 20 nam. 2 uur verwacht-1A.VJK.). LTMATULA van Aalesund 20 verw. (v. ommeren): LOIDE EQUADOR van Hamburg 20 verwacht (Kersten Hunik);. LEOGNA.N van Rouaan 21 verwacht (Ant. Veder). MATHURA van Calcutta 20 .verwacht (Von Es). - NOVOSIBIRSK van Leningrad bin nenkort verwacht (V3n Uden)NOL- THLIGT vna Norfolk 19 nam. 6 uur_ veiwacht (Ruys); NORDSHKU, v. Ko penhagen 20 verw. v. Ommeren). OTIS .van Gothenburg 20 verw. (v. Ommeren). PTARMIGAN v. Londen 19 nam. 5 u. verwacht, 1 SATAKUNTO v. Abo. ID nam. 9 uur verwacht (Bergtraship); SYSLA v. Mena al Ahmadl. 21 nam. verw. (Vlnke); SAN. MIGUEL van Portugal 20 verw. (Ker sten Hunik); SCORTON v.. Durban 21 verwacht (Muilef)SODERBAMN van Casablanca 19 verwacht. THISBE van Caen. 19 verwacht (Mul ler); VIRGINIA van Antwerpen, binnenkort verw (Wambersle). WlLLrAM Sturgis van. Noordzee 21 Vjn. 2 uur venvacht. Sleepvaart BLANKENBURG met tanksr 18 v Marseille n Gibraltar. EBHO met zuiger n R'dam pass 18 am. Bona. NOORD HOLLAND met sleep n IJs land 18 op 240 mijl O-Z-O. van. Reyk javik. z- •?/-" POOLZEF. met zuiger naar Lubeck 19 bij Malta SCHELDE met krann 18 te Stettin, sleepboot vertrok naar Stavanger. RIJNWATERSTANDEN Trier 136 —4; Constanz 473 -rl; Rhein- felden 374 36; Breisach 382 42; Strassburg "465 11; Maxau 658 +38; Mannheim 507 -f 45; Mainz 398 +23; Ringen 289 +25; Caub 326 +30; Co- blenz 308 23; Köbi 285 +16; Ruhxort 479 +8; Bonn 286 24; Dusseldorf 391 10; Emmerich 390 +5; Piochingen 137 5; Stelnhach 134 +4; Wescl 454 +6; Lobith 1085 +7; Nijmegen 858 —0: Arn hem 852 —0; Eèfde 365 —0; Deventer 266 —1; Mom in 5545 —5; v;"see'50üe —e'. Borgharen 3975 10: Belfeld 1096 —26; Grave 472 +9. WAARNEMINGEN Luchtdruk 1025.1. wtnd sül 0. tempe ratuur 17.0. -19.4 gistermiddag 2.40 max. temp., 12.0. hedenochtend 5.30 min. temp., weersgesteldheid licht bewolkt. 20 Juli Koog water te Rotterdam Ie; tij 5.45 2e ty 17.56. OPVAART: -/ -' Lobith gepaseerd Woensdag 18 JulJ 'Ji voor 13 uur naar Dulslantt; Avontuur ter Wee: S.H.V, 8. Vermeulen; Johanha' de Visser; Rhenug 80. Schafer; Xlaria- i Wiihcimlna. Leenman; Emmanuel Hof- Leny, De Vlieger; Westkust 5, Timmer mans; Nussla 3. -Fabrl;: Geant, Deen- Juüer. Hansen; Eenergle 8, Engeiaar' Hanjo, De Jong: Helohe, Rabaelj; Oden! wald, Koston; 3pes Salutis, Bouman- Wilhelmlna, Diepe'veen; Anna. Hui; gs! so Frdnfurt, Kase; Tankmotor 2, H0_ mann; Grietje, Jager: Johanna,. Trouw, horst; Anna, Graf; Wiggerinn. Otter speer; St. Petrus Canisius. Witjes; Wn. heltnïna. Wtllemsen; Express 101, Ter. schuce: Infatigable. Sncjjers: Wilma Koopmans:"Harm Smeenge. Bruin: Bo! lil 2. Jeurisscn; Speculant, v. d. W)jn. gaard; Pasta, Bonkes: Cassablanca. Mul ler; Kaba. Keijzor; Masarang, Van Lo- pik; Hermina, Lutjes; .Matterhorn 3 Elias; Rawil, Philipgrt; Leon,Boners" RÜnschelcie 17, Cant; Vatua. Revuti Taniponas, Berns; "Brono, Këwel; Beta* Visser: Adriën. v;- d.:-Laah; Maja, Ber- hart: Stroflmvaart-Paulissen: Savoljard Keijzer; Bellone, V/urtz; Roeiboot, Noër! duijn: Boilou, Schutte; PeneJoupe,'Ham. mei: Zenith, de Groot; Eri-ka, Koekhofs- Fluviale.32,- De Koster: S.B. 1114, Ever! aart; Haniel Kurler 32, Bftte!; "Maftn- heim. Rhelneru Herhe, -VBlkér; Hariiel Kurler 31' Völker. Naar Bazel: Nesfca 8. v. d. Berg: Genëvine Haller, Sturze- negser: Piz Roseg, Friedman; Rotonde De Bruljri; Vaizema. Lag)er; Aietschoip' Schools. AFVAART.- naar- Rotterdam; Marian- ne, Heckert; Elehe, Heuvelihan; M. SUn. nes 8, Qucrbach; Nenuphar, Lentdi- ,W. van Drier 54, De Jong;. Marmorea! Mohlberg; Rhcnus 114, Dann; Aravis Van. Star; Chateau Montrose, Van Lehf- Luzern,-. Olieslagers; T.R.G. 4. Hefnz; Gallia, Harreman; Teutonia, Lentjes- Karvi '43, Van Meggelen; Prinses Julia! na, Peters; Fanto 25, Paumike; Fraiiz, Kroos; Adda. Klarenaar; Raab Katcher 45, Beckor: Tyila, vyegh-. Pctronella Cor nelia. Van Riemsdijk; Hangen en Neuet- burg 4, Wagaer; naar Hazerwoüde. De tijd zal 't'ieeron. Pols; Maarssen, Noord ster, Rykgcn.; Brielie, Johan, van Aspe-: renArnhem. Bertha. Diepoveen; Does burg, Bertha. Harms; Bergen op Zoom, Damco 66. De Jong; Zwartsluis. Veran dering, Mcinen; Tiet. Verandering, Van Gelderen; Uithuizen. Onderneming, Bui- zendstra; Werkendam. En'Avant, Basti- aar.ser Lobith. Vijf gebroeders. Van Gils; Schooridam.'Wiijaco. Fransberger; Amsterdam. Maas. Neijenhof; Grootam- mers. Avontuur. Van, Dam; Eindhoven, Lely^ Jager: Meppel. St. Maria, Reij- mees; Eïndhoven. Wilhelmina. Scheers; Den Bosch. Stuar,Arntz; Leeuwarden, Gean. Schu; Leeuwarden, Anjo, Tromp; Zwijndrécht, Zuid-Holland, Comet; Weurt. Amazone, Verschuren: De Steeg, Hirondeiie, "Wijnen; Geldermalsen, Jo sephine, Rlttendorf; Nijmegen, Intrias I, Kroon; Dordrecht, Bourquignoji, Jans- sen; Delft, Eglda, Kieboom; Doesburg, Pax, Gewehr. Naar België: Liberty, De Winter.vRafale, de Krimpe; Damco 25, Schelliog; Damco 45: Naaijen;Mariba Helena. Pik:. St. Antonius. Savelkouis; Doris Haller. Kregting; St. Adile, Busch; Sahara, Schott; Schurmann 32. Nohesln- tel; St;. Hubert. Busschgens. Naar Denemarker.: Emanuel, Buhk. Markthórirhtftn VEILING BERICHT BAREXDRECflT Andijvie 6—16; appelen fabriek 28—37; bloemkool A 28—39. B 25 34, C 15—20; komkommers A 9—16. B 9—14. C «—12; kromme komkommers 814; kroten 10 —23; bospeen 27—36: waspeen 3541; perziken 4—17: meloenen 60117; ra barber S—7: aardbeien 7IL-114; rode bessen 25—52: zwarte bessen 102—125; kruisbessen 40—61; pruimen 86115; aaxdappelen 13.19—16.20: selderij 2—5: spinazie. 11-27- sla. I 230—5.10;: tomaten I 46—51, II 37+44. UI 20—26; uien 19-13; stoofsla 8^-10; rade kool 3—8; snijbonen 94108; stam prinsessebonen 74—85; tuinbonen 17—24; doperwten 25—33; peterselie 21. Aanvoer aardbeien 75.000 kg. COÖP. TUINBOUWVEILING DER ZUIIJ-HOLLANUSCIIE-LTLANDEN' GjL TE ROTTERDAM Fruit: aardbeien -0.570.86._rode 'b«t- sen 0.25031. zwarte bessen" 1.05—1.12. pruimen 0.85—1.08, alles per kg, perzi ken O.ID—OJl per stuk. aardb. zonder dop 60.80—116 30 per 100 kg. Aardappelen: nieuw 0-12—0.19 per kg, andijvie 0.090.16 per !:g, bloemkool 0.08—0.41 per st.. snijbonen 0.47—OFl, stamprinccssen 0.730.85, tuinbonen 0.16 0.19. kroten 0.17—0.22, rode kool 0.04 0.09. rspitskool 021. waspern 0.32. ra barber. 4.00—5.40 alles per kg, sla 2.40— 4.70, tomaten 0^9—0.64, uien 0.12013. lis?- Dames! Voor het dragen van on^ jElja" Kubbcrcorset blijft U fit. omdat het niet knelt. Gemaakt van zuivere natuur rubber. Corsettenfabriek „Vic toria", 2W. Janstraat 98, Bot terdam; Hoogstraat 143, Schie dam. -,*j- Te koop aangeb. I Te koop 9-d3g. konijnenhok- G. Te koop nieuwe dames zomer mantel, dcnkerbl. zn. 40—42 j 10.Te bcvr. Benthuyzer- straat 35 2 xb. Donderd. tta 7 u. Verkoope& inruil. Foto.toe- Stellen ook- klasse camera's, prismakijkers, projectors 'enz. •Ook inkoop. French, Spui 204. .let wel 204, pen Haag. Ombouw, bovenblad 205 X 40, dik 8 injn:, f T.75. Fins berken .triplex 100 x 100 3.-. Hout handel j Tamminga,- Gr. Visserijstraat 14—16. Tel. 37730. Ylees-oorlog. Carbonade vanaf 1^9. Kluitje:margarine j 0,41. Dik niervet f 052, De Rundvleesc±grossiers. Vliet- Jaan 46. v; Gemakkelijke betaling. De enige 3-zits bank ..met inge- •bouwd veren bed. Meubelen, kaïpetteii, irHovi", Witte de CWitbstraat 17. TeL 22399. VJees-oorlog. Rund- met varkensgehakt 0,85. Vette var kenslappen 0JH), alles per S00 gram. De Rur,dvleeschgrossiers "Vlietlaan 46. Sterk verlaagde; prijzen fn ónze gehele mëubelafdeling. Komt -U;'eens kijken Vrij te bezichti- gen. De tramlijnen 4, 11 en 16 -brengen U naar: ,.De Meubel beurs", Grcrte Visserijstraat 8— '10, Rotterdam. 'Prachtslaapkamers,v geheel •.compleet, -waarvan de. gewone prijzen 885,+,'.575.—475.- en -ƒ 395.— zijn.. Deze week moeten ze-verkocht rijn .voor 585.—. 476.+ .395.— er, 325.—- Profiteert .hiervan „De Meubelbeurs". Grote. Visse- rjjBtraat; 8—10. Rotterdam. Mooie maar ook degelijke houdnaaimachine -te - koop, voor-- en achteruit werkend 95,—. Na 6 uur. Gerard Schoi- tenstraat 61 a.+__ Koopt' nu een imcos aansteker. Thans 1.7s, pe Twee Stoep jes, zw.: Janstraat 90. Gemakkelijke betaling. Meube len, bedden, dekens, tapijten, balatum- «deling enz. enz.: N.V. Mij De Pool", Rochussenstraat 54—56. i Tel. 28891; Beotincklaan ?1Q+12. (Bljjdorp). Gemakkelijke betaling. Radio Philips, Err es, W aldorp vanaf :2.50 pjw.. haarden, haardka chels, dlv! merken v^. 3.— p.w. Stofzuigers div. merken v.a. t 3.p.w. Kinderwagens en wandelwagcm^ v.a. I 2. p.w De Gier, Goudsesingel 51 —53, Tel. 26975; Jac. Catsstraat 48-50. Tel. 82065. Gemakkelijke betaling. Onze kosten zfln laag. omdat onze meubelen alle vervaardigd worden In etgen werkplaats. Komt s O ééns fcijiten. U. zult Verstomd staan «ver de prima kwaliteit en lage prijzen. H. JduyiaértJr, V|Jverhofstraa t J17. teL Gioefiampcn,: 50 kaars: 39 et., 3 voor 1 gulden, 200 kaars 69 et. Ook voor! 125 volt. Alleen Ge- veke.rNw Binnenweg 355, tel. -Prima verende divans en slaap banken 25.—,1 35;45. Jf enz.' SpeciallstV Burgl -Rbosstraat 23 tbQZwart -Janstraat);- Vlees-oorlog. Dik vetspek I.12; Mager butkspëk +12. Dikke bladreuzel j 0^0. De Rimdvleeschgrossiers, Vliet laan 46. Doe ais iedere particulier, koopt Uw vJees rechtstreeks bij de Rundvleescbgiossiers. 9e Rundvleeschgrossiers ziju te bereiken met: lijn 16, 17 Handnaaimachincs 50,—, 75,—, f 100,met volle ga rantie. Groen*5 Naaimachine handel, Vierambachts straat 114; Tel. 36653. Orahonw verticaal met opklap old finish en liberty stoel. J, pels,BI Domstraat 71 a. Jonge grijze roodstaart pape gaai, begint te spreken en te fiuiten. Kleurparkieten, dwerg papegaaien. Tropische sier- en zangvogels VA- 2.50 p.p. Jong Angora - kat ertj e. Spec: adr es vakk. scheren er» trimmen v. honden. Vanouds Jac. Blazer's Dier- en. VogelhandeL G. J. Mulderstraat 33. TeL 39832. Auto's, Motoren en Rijwielen Gemakkelijke betaling. Rijwie len div. merken van f 3.— af per week. Grote 5ortexing, bal lon- en spartrijwielen. in di verse kleuren. De: Gier, Goud" ïl—53. Tel. 26£~ t'48-50, Tel I Ambassador 200 cc. fantastisch motorrijwiel met olie-telescoop vork en achterwielvering 1495. L. F. Breeman, Hooxdrift 160— 162, TeL 38507. De Berini hulpmotoren 239.- ook. geschikt voor tandem; Gem. betalingen. L. F; Bree man. Hooïdrift 160-162. Tel. 38507. F Cyclexnaster hulpmotoren. thans leverbaar in 2 uitvoeringen ook op gem. betalingen. Koofd- agent -L. F. Breeman, Hooidrift 160—162, Tel. 38507. Jawa en C.Z. 125 cc. t/m 3S0 cc." uit voorraad leverbaar, v,a. 970.—. L. F. Breeman, Hooi drift 160—152, Tel, 38507- B.SJL 250 CC. VA. 1575.—, DJK.W. 125 CC. f 1159.— en D. K.W. 250 cc. t 1599.—. Binnen enkeledagen leverbaar. L. F, Breeman. Hooidzift 16D162, Tel. 38507. Voor elke beurs, voor ieders smaak. Engelse BSA en Rudge Withwortb sport- en tmirrij- wielen. Job. de Groot. Nw. Bin nenweg 438. TeL 37645. Te buur auto's zonder chauf feur, 4—5—T-pers Beio's. Gara gebedrijf Dirk Smitsstraat 40. -Tel. ZI625. j Muziekinstrumenten Is Uw zoon of dochter geslaagd? ■Geef ze dan een guitaar 39.75, accordeon" 57.banjo 49.50, mandoline 32.50. Simpnls. Beijerlandselaan 29_ Te koop - aangeb.hoogtezet», tafëlmodel, z.g.a.n. Br. no. 6001 bur. v. d. blad. Hij glundert!!!! Geen wonder. Voor een prima berencostuum slaagde hij bij Van Veen, Dier gaardesingel 94 (bij West Kruiskade) 3.— per week eDzonder vooruitbetaling.'!' Vacantle en.;., een goede fiets, dat gast samen- Ga daarom naar Van Vecri. Voor 3;— per week, pracht fietsen, en - - -zon der. vooruitbetaling.Diergaar- desingel 94 (bij West Kruis kade). j~- r Onbegrijpelijk, maar onze prij zen dwingen U tot kopen. Com plete O.F. hulskamer met groot dressoir en -schuiftafel 299,— en 1 399,— f. 4W.~ en 479,—. 't Meubelhuls. 'West Kruiskade 5 (tegenover Arena). Schrijfmachine;- Aangeb.. Re mington model' 11/ .Kwitantie- wagen, tabulator. Tel, 34981; Te koop Duitse plano, zwart, 600 gld. Mastenbroek,: Bergse- laan 163, alh- Donderdag tussen 1 en: B uur, Wegens omstandigheden aan geb. Dnitse krnissnarlge plano, merk „Roth Junius". In pri ma staat. Br. no. 72J3 Adv. Bur Harte, Zaagmolendrift 35 a. j Te huur gevraagd A.s. echtpaar zoekt in R'dam of randgemeente 2 ongem., ka mers m. keuken, of ruimte daarvoor in" te richten. Br. no. 1479. bur, v. d. blad. Prolongeert natuurlijk WALT DISNEY'S Geheel Nederlands gesproken 'büMBOJ EN ALS EXTRA ATTHATIE WALT DISNEY'S GEHEIM (THE «ElUCtANT DRAGON) Een ki'j-jir achter dv schermen Bride filmj irtkfeur dQör" Technicolor, I UHlVt-RSAL-IHTERNftTlWftL FILV.j KA MG AREN COSTUÜMS f 49-75 WOLLEN DEMI'S f 39.00 Egyptisch katoenen f nQ 7e a7i M REGENJASSEN (voor dames en heccn) HOFKLEÉRMAKER van KONING KLANT 1eMIDDELLANDSTRAAT."10 TEL. 32104 ROTTERDAM Te huur aangeboden Nette kostganger gevr. Nw. Binnenweg 231. Gevr. voor Schiebtoek flink meisje voor hele dagen, niet ben. 18 j; Aanm. Mevr. Leeu- wangh, De Graaffstraat 20 b. Blij dorp, Tel. 47377. Woning aangeb. 3 kamers, keu ken vóór pers. In" bet bezit v. huurmacht, Gedeeltelijk:.over nam e v. goederen vereist.Br. no, 5099 ,bur. y; d.> blad. wastéfel; badteL, 1 of 2 pers., met goed. pension. Behoorlijk milieu. Proveniersstraat 56 b. Pakhuis te huur, ?Mr Willem straat; tn ruil gevr!' pakhuis omg, DiergaardesiDgel-iof Beu- kelscfijK. Te. bevr. Tel. 36435. Jong gehuwd paar z. kinderen zoekt 2 kamers en keuken of 1 kamer en keuken. Br. onder do. 1483 bur. van dit blad. +L Verpleegster vraagt ongem. ka mers of slaapetage m. stook- en kookgel.- Brieven .létter A kiosk pleinweg; Dame_zoekt gem. zit-siaapka- mer zr ontbijt, uitsl.omg: Fran selaan. Br. no, 6002 bur, V» d. I blad. Personeel gevraagd Gevr; verpleeghulp in partic, kraaniverplegihg: 8-urige we-'" dag. Mathenesseriaan 504. Zelfst. winkelbediende. Slagerij -f. Linschoten, Aanm. Vrijdag ia 20 uur. Dordtsélaan 124 a. Hnlshocdster gevr.; bij. echt paar, middel', deeft. Spoed I Br» no, D-102 bur. Hillevliet Gevr.. wegens huw. der tegen woordige begin- Sept. een zelf- st. hnip in de huishouding, ,v.d. e.n. Mevr. Boer, Torehlaan .73, Overschie. Tel, 46963. Nette buffetjnfrouw voor 'om de dag, v.g.g.v...Theo Hageraats, Schieweg 177 a. R.K. dienstmeisje ,v. hulp. in de huish. v.d.ejj, Br. no.'6000 bur. v. d. blad?:?-. j Personeel aangeb," Jong meisje b,r.a..vcor avondw, onvexsch. Wat. Br. no. 75 kiosk Dejfshavetl. Lessen Bouds AutoiUschoDl palace, Schiedamsestngel .143, TeL 27763 en 38312, Wagens met stiiur- en. vloerschakeling. Ged. in- Sbructeurs, Gratis theorie. Engels voor emigranten. L;Aug. aanvang nw. clublessen. Een voudige methode. Instituut Americana, Mathenewerdijk 394.. Tel. 31182. Engels, spreekvaardigheid en andere diploma's; 1 Aug.- aan-, vang. nW, clublessen, Instituut Americana, MathenesserdHk 394, TeL 31162. Hnip bij taak ofherexamen. Billijke tarieven; Inlichtingen Beukelsdijk 41,-Tel. 39875. A.B.A.N, auto- en motorrij school E. de Groot, gedfpl. in structeurs. Grabs theorie. Te vens verhuur. Aeibrechtskade 152. Tel. 39619—30701. Huwelijk Ambtenaar 36 jr P.G. vrijgezel z.k.m. net degelijk mcJsje on- gev.. zelfde leeft, uit de arb. stand. Br. no. 1480 bur. 'd. blad..; Wed. 43 jr eigen huls z.k,ta. nette Heer- flink" postuur; tot ,48 jr. v. gezellige omgaig. Brt no. £098 bur.;v..d. blad... L; c Vws-Kemir -feoi&e..; :ge®rien p.r Dame/ goede verschijning, zoekt kennismaking m/ ser. beschaafd heer, leeftijd 48—52. Behoorlijk postuur, goed karakter. Br. let ter M kiosk Staten weg. Vacante ever blij ven Aangeb. te Zeist pr. pension str, water, modem huis, nog vrij van 20 Juli tot eind Augus tus 5,50 p.d. p.p. Prima refe renties. P. C. Hooftlaan 40. Zeist. Diversen Wist U. dit wij 'allé spaarzegela fn betaling aannemen? Violiste zoekt planist(e), om na instuderen engagement te zoeken, eventueel week-ends, salonmuziek. Br. no. 14B1 bur. v. d. blad. Vertmiztngen en meubelver- voer tegen zeer lage prijzen Jac. MJddelhoek. Math.dijk 173. tel. 34373 en Statenweg 6 C Telefoon 49894. Wist V dat U deze nergens zo goed en prettig .kunt: bestedén dan bij; Jan Bos,, een .huis. vol manu facturen. Ié MiddeUandstraat .6, Pretorialaari 13, - >r VRIJBANK Vette bouillon p. liter of mee? wordt verkocht op a.s. Zater dag 8.30 u. Afrikaander plein t/b R.K;' kerk; Zaterdag 8.30 uur Boezemstraat 34 - Telef. 22452 Verende bedsteUen 2-pers. 88.—,. l-oers. i 67.50; i-pere- kapokmatras met kussen 84.a0, 2-pcrs. S-deUg 13B.1-pers. bed stellen, 35+, 2-pers. 50,-—- Eigen beddenmakerij, repara ties.. Combinatie divanbedden '65+, divanbeddéri f 28,90; .2- përs. spiraal 29,50; opklapbed- den.' 12'-per5Jr+/ 47^0; 1-pere. L.r:35++,Geen:iopruiming, wei goede.- waar, Gebr.Bos. Sa muel 'Mullerstraat 9-a-b-c, TeL .36311.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4