Nederlandse ploeg heeft de m Mooi stuk werk van Van der Giessen Ondanks alles een nieuw tijdperk in< KRABBELS VAN KRIS-KRASSER Wielrenners aan de start voor zomeravondronde Donderdag 19 Juli 193Ï 5 DRAMA VAN D'AUBESQUE VER KT DOOR Alleen Voorting en Dekkers nog in Luchon aangekomen Koblet wint étappe en draagt de trui Pilnik heeft in Gijon de leiding Nederlandseprofesscurs naar Dinarit Fenny Heemskerk eerste in Venetië DIRECTEUR TOUR DE FRANCE: Vuyk de sterkste op baan Kromme Zandweg mmm Jersey Joe Walcott wereldkampioen Fanny Blankers in de Nederland-België in Rotterdam onwmoribaat de heerlijk verfrissM'k Om de Daviscup Duitsland en Zweden in de finale 1 „Een ster wordf I geboren" j doof Van der Vaart wint bij amateurs Vierdaagse lopers moeten vroeg op Vier en veertig uitvallers Om de politievoetbaltitel Radioprogramma KERKNIEUWS Onze Bpeciale verslaggever telefoneerde ons Woensdagavond uit Luchon: Nog nooit In de geschiedenis van dc Tour de Is e0n met lauweren bekranste equipe zo snel ineengestort als deze Nederlandse ploeg. Twaalf dagen lang had zy met stijgend succes haar rol te midden van de grootste wielerkampioenen ter we reld gespeeld, en twee dagen geleden, In Dax, had zij het bele vaderland In rep en roer gebracht door de twaalfde etappe te winnen, beslag te. leggen op de gele trol en levens de eerste plaats ie bezetten in het klassement van de kleine ploegen. Vandaag is daar niet erg veel meer. van over. De etappe- overwinning is weer vergelen cloor de triomfen van vGemïn!ani fn Tarbes en die van Koblet vandaag in tuchon. De geté trui zll besmeurd met mos en sl«k uit een meer dan tachtig meter, diep ravijn verfomfaaid in de koffer waarmee Wim van Est, gelukkig volkomen on;d>:'!rd, op weg Is naar huis. En op de deelnemerslijst komen de namen vss Nederlandse renners nu zelfs niet eens meer voor. Gerard Peters, die gisteren met eenkloppend hart minuten lang had Btaan staren naar die kleine gele vlek, tachtig meter heneden hem. was zo onder de Indruk, dat bü de moed om vanochtend ie. starten niet meer kon opbrengen. Vanochtend viel ook de zesde man, uit, toen Wagtmans bij de beklimming van de Tourmalet vanzijn rijwiel stapte en zich liet opnemen door de wagen met de bezem, die de tourkaravaan sluit en waarin de uitvallers naar de aankomstplaats van een etappe r|jdèn. En vanavond, juist voordat wjj verbinding met Nederland kregen deelde Kees Pellenaars ons mede, dat ook Dekkers en Voorting, die wel In Luchon waren aangekomen, dé strijd hadden gestaakt. Het zou echter onrechtvaardig zijn de ondergang van. 'deze Neder landse ploeg'ite. vergelijken met dé haastige aftocht van onze nationale équipes in. vorige jaren. Zelfs wanneer.men aanneemt, 'dat ónze jongens in de zwarebergetappes 'hun eerste 'plaatsen in Hét alge meen- en B-ploegenklassement zou den moeten prijsgeven' 3èn: ook daarnaast nog verschillénde eer voile posities zouden verliezen, moet men toch oog hebben voor de omstandigheden waaronder dit allemaal is gebeurd: Iedere .oogge tuige van hetdrama op dé Aubis- que zou zich; ongevraagd als advo caat voor dit -kleine groepje Neder landers opwerpen. .Zowel het ver lies van een zo goed .geklasseerde renner als Van Est, als de-psychi sche terugslag van hetzo wonder lijk goed -afgelopen ohgeluk. vdat .onze drager, van de maülot": jaune is overkomen, hebben Vde ploeg vin hevigemate gedesillusionnéerd. En Pellenaars? Het moet wel een bikkelharde mentaliteit zijn, die ongeschokt uit een dergelijke - chaos van 'bcleve- nissen en-%smoffês? 'fé' x voorschijn' - komt. Er zaL later- over de vol komen ineenstorting van:' onze équipe zonder twijfel nog veel warden gediscussieerd. Ons kwin tet was veel te hoog op de' 'ladder geklommen en de weerklank": in het vaderland was: ,te jubelencl ge weest- dan dat hét.zo maar éven als in andere jaren 'met de stille trom kon vertrekken. En misschien hebben degenen, die van "mening zijn.dat de. vier anderen -op het bericht- dat,Van Est volkomen on gedeerd was anders hadden moe ten; reageren, goede argumenten van:theorie. Maar die theorie heeft onder alle omstandigheden een waardige tegenstander aan de practijk van -deze" voor pns'zo be wogen en merkwaardig verlopen Tour 'de France. Vqor Pellenaars' is dit abrupt einde van zijriillusies'! eenonver diende - slag. Nog> nimmerheeft een Nederlandse ploeg in de Tour de France zo'n bekwame en -in alle opzichten voor zijn taak bereken de. chef d'équipe gehad als deze acht rénners in de emotionele geest driftige oud-renner uit- Breda. Vraag het hem zelf.".hij liet niets passeren dat 'in zijn opvattingen va.*» "een harmonieuze ploeg niet paste... van niemand. Ma2r wie ver stond als hij de kunst om zijn jon gens' over een dood moment heen te helpen? Wie bekeek de.-wed strijd en 'zijn kansen daarin ,mil zoveel inzicht. En wil iemand be weren. dat onze jongens het zon der zijn. straffe,maar prettige lei ding, zondert zijn: sné(ügè\ötogri.o- se, 2onder zijnvermogen om een onweersbui te verjagen met een kwinkslag, ooit zo ver hadden ge bracht? Hij zal dan iedereen, die de evolutie van dez« ploeg van dichtbij heeft meegemaakt, tegen zich' krygen! v >.V" Vqortinp. WYzgtmans en ^Dekkers 2yn vanochtenduiteraard luctetooe enzondcr overtuiginggestart. Pelle naars' heefi hen gisteravond kunnen bewegen de medstrffd voort te zet ten, maar het resultaat 'van deze éta-ppe heeft hen .doenbesluiten hun opgave niet langer.tegen te houden. Jk kon het niet meer aan- GIJON. De ArgèStijn' Pilnit heeft na de derde rondevan het internationale schaafctournooi in Gijon. dé leiding. Hij. heeft a lie drie partijen die hij tot .dusver heeft ge speeld gewonnen.-In "de.derde ronde versloeg hjj de Spanjaard. Ramon Toran (wit) in 60 zetten. Dc Nedérlander. Prins.staat op dc tweede plaats met 2,5 punt. HU speeldein de derde ronde remise tegen de' Fransman -.Rósolimo; (zwart) in 20 zetten. Dr. Euwe (wit) versloeg de Brit Wood. Euwe en Rosolimo. delen nu de derde plaats met twee punten eik, doch Euwe heeft één partij minder.gespeeld. DEN HAAG T, Dülant zullen op Zaterdag 28 Juli" degenwedstrij- den worden gèhouden tussen pro- fesseors, uit Frankrijk, België en Nederland.- Voor elk. laad zullen vier schermers uitkomen.waarvan de twee best geplaatsten uit de voorronden naar de finale overgaan.: Voor Nederland zullen, deelnemen: Bela (Utrecht). Siebrand (Breda), Vati der Voodt (Rotterdam) en Abrahams (Dén Haag): zien" verklaarde hij. „Ze waren te zeer onder de indruk om nog te kunnen rijden." Tour pas begonnen Op dezelfde dag dat de Tour de France voor Nederland eindigde, is ze in de voorste gelederen pas goed begonnen. - De Luxemburger Diede rich was ée laatste renner van. het plan dat iets onder het niveau der mata doren ligt, die een aanval waagde. Op de top;, van de Tourma let Had hij een verrassende voor-' sprong van drie minuten en. Fausto Coppi, maar op de Aspin was bij. al ongeveer even ver achtergeraakt, bij het verwoede duel dat zich 'in tussen had' ontketend tussen dè Italiaan' - en zijn Zwitserse -rivaal Koblet. De beide grootmachten heb ben dit duei-zij aan zij uitgestreden. Coppi bereikte het eerst de top. van de Aspih, Coppi was. ook de eerste op de Pyresourde waar Bartall als derde man met minuut achter- stand arriveerde in prima conditie en wuivend naar de toeschouwers,' die hem geestdriftig toejuichten. Maar-in Luchon. was Koblét -het felst ih de sprint en zes minuten later werd voor het ..eerst,'dn deze Tour de France dc maillot jauna gehangen om de schouders vaneen man, die ook een reële kans heeft om haar over tien dagen het Parijse Pare des Princes binnen tc brengen. - De uitslag van de I4e etappe luidt: I.vKóblet- (Zwitserland) 4 41.41 (met bonificatie 4.40.41); 2. Coppi (Italië) z.t. (met bonificatie 4.41.11); 3, BurtaH (Ita lië) 4.43.45: 4. Lucien Xazarides (Frank rijk) 4.44.33; S. .Gerr.fnlanl (Frankrijk) ^.47.51: 6. Ockers. (België). 4.40.07: 1.. Earboön {Frankrhk) 4.50.50: 8. Babet (Frankrijk);,9.- Van Ende (België); 10. De Hertog (België); II. Bernardo Ruiz. (Spapje) i 4.50.47; 12. Diederich" (Lux.) 4,52.00;- 13.;' Dotto (Oost Zuid Oost) 4.53.23; 14. Delëdda (Oost Zuid Oost) 4.53.58: 15. Bauvln (Oost Zuid Oost) z.t.; 1$. Magnl (Tt.) z.t.; 17. Lauredi (Frankr.) z.t.; 18; Serra (Spanje) 4.55.28: 19. Sommet (Zwlts.) 4.55.30; -20. Remy (Frankr.) z...-- 35. Voorting (Ned.) 5.01.30: 83, Dekkers (Ned.) BL22.4D. Het algemeen klassement luidt: 1. Koblet (Zwits.) 79.16.14; 2. Bauviti (Oost Zuid Oost) 79.15.35; 3. Gemtniani (Frankr.) 79,18.45; 4. Coppi (It.) 79.21.23; 5. Lucien Lazarldes (Frankr.) 79.23,45; 6,. Meunier, (West Zuid .West) .7928,29; 7. Ex Aeqiio: Bernardo Ruiz (Spanje) en Bartall (It.) 79-29.07; Lauredi (Fr.) 79.28.54; 10. Biagloni - (It.) 79J2.51: 11. Demulder (Belg.) 79.33.28; 12.. Babet (Frankr.) 79.33.54; 13. Ockérs (Belg.) ,79,34.59; 14. Diederich (LtlX.) 79.35.20; 19. Barbotin (Frankr.) 79.38,02; lö.Magni (It.) .79.46.58; 17. Van Ende (Eek') 79.49,38; 38. Marinelli (He de France) 79.5027; S9, Leveque. West Zuid West) 79.51.53; 20. Cogan (West Zuid West) 79.53.49; 21. Verschueren (Belg.) 79,54.46; 22. Voorting (Ned.) 79.5528; 81. Dekkers (Ned.) 8122.40. Het ploegenkiassement na de 14e etappe luidt: - - -1. Frankrijk 237.0924; 2. België 237.49,08: 3, Italië 237.53.02; 4. West Zuid West 237.53.12; 5. Oost Zuid Oost 23821.49: 8. Zwitserland 238.37,04; 7. Luxemburg 239.33.51; 8, Tie da France 239.34.56; Spanje 239.39:23; lo. Parijs 239.47.02. Het bergklassement luidt: 1. Geminlani (Frankr.) 30 pnt; 2, 1 Coppi (It.) 21 pnt; 3. Lucien Lazarlde# - (Frankr.) 18 pnt; 4. Bernardo Ruiz (Spanje) 17 pnt; 5. Koblet1 (Zwits.) 16 pnt; 6. Bartali'dt.), 15 pnt; 7. Diederich (Lux.) ,10- pnt; B. Langarica (Spanje), Bayens (Belg.) en Baubin (Oogt Zuid Oost): 9 pnt, - Venetië: Onze landgenote Fenny Heemskerk Is als eerste geëindigd Jn 't intern ati on aal dames schaak- toarnooi te Venetië. Hierdoor plaatste zij zich tezamen met de Engelse schaakster Eowena Bruce, die tweede werd, in het tournool om het wereldkampioenschap da mes. Dc uitslagen van de laatste dag luider.: afgebroken partijen uit de achtste ronde: Rowena Bruce Friedel Rinder 1—0; mevr. Rood- zantSlavica Cvenkel ne gende ronde: Fenay Heemskerk— mevr. Roodzant ViFriedei RinderClarica Bcnini 10; Si- mone Bussers—Rowena Bruce 1—2 1—2; Erica i Jovanovic—Gloria Ve- iat 1—0. De eindstand luidt: 1. Fenny Heemskerk (Nederl.) 6 pnt.; 2. Rowena Bruce (GB) 5 pnt; 3 en 4. Clarica Benini (It.) en Friedel Rinder (Duitsl.) 4% pnt; 5. Slavi ca Cvenkel (Z.-S1.) 4 pnt.; 6. mevr. C. Roodzant (Ned.) pnt; 7 en 8 Erica Jovanovic (Z.-Sl.) en Simone Bussers (Belg.) 3 pnt.; 9. Gloria Vela t Spanj e); 2 pnt. Het Zweedse .team Lunds B. K. behaalde in Stockholm, een overwin ning van 11-3 ;öp Leeuwarden. _Wim van Est. die. stevige en even wichtige Nederlander; in. de 'gouden trui.. Dat fs eèn opmerkelijke ge beurtenis, zowel voor de Tour dé Frapce als. voor de Nederlandse sportwereld.' Ik. heb hier altijd, zo sterk naar verlangd, omdat ik wist, dat dit feit de Nederlandse wégren- sport: voor goed: op het niveau van de internationale wielerwereld zou plaatsen; .omdatik wist,dat dit .op zienbarend succes een beloning zou zijn voon de bemoeiingen -van hen; die het in Nederland hebben voor bereid en zich niet hebben, laten' ontmoedigen; door de: middelmatige, resultaten van voorafgaande jaren.. Men heeft altijd beweerd, dat de volkomen vlakke wegen, in; Neder land een beletsel .zouden vormer, oim ooit góede wegrenners te kweken, die - zichtzouden kunnen aanpassen aan de zo specifieke en rijk gescha keerde moeilijkhedenvan: de-Tour de France. En wadrom zou- dit land, waar practisch" Ïédeïeën fietst, een: land dat zulke wonderlijk sterke en wilskrachtige athleten heeft op geleverd en welks zonen dc wereld zeeën hebben bevaren, niet' in staat zijn datgene te bereiken, wat zijn Belgische nabuur, al zoveel jaren presteert? Eerst heeft men ia Nederland zelf de vooroordelen moeten overwin nen, welke de vlucht van de Nederlandse, wegrensport tot nu toe konden tegenhouden. Daarna zou men" gemakkelijker.'nieuwe wegen kunnen vinden ,om zijn streven op dit 'gebied te verwezenlijken. Door de verovering van de symbolische gouden trui, heeft Wim van Est eén nieuw .tijdperk voor de Nederland se wegrensportingeluid. Eén presta- tïe, die mij" zo sympathiek is om de prestatie- zelve,: houdt rijke beloften in. ,De'_ Tour de France, prijst zich gelukkig met dit- resultaat cn is er trots op, dat zij. hieraan .heeft kun nen medewerken. JACQUES GODDET. Vreerad verbod Op het Zuidplein 'is gisteravond een voetbalwedstrijd gespeeld tus sen de veteranen var. Coal en de oude glorie van Feyenoord, die tc elfder ure bereid was am de oor spronkelijk aangekondigde oud-in ternationals te vervangen. De K. N. V. B. 'had namelijk het bestuur ven Coal, dat,, deze wedstrijd in navol ging van hetSchuttersveld had ge organiseerd ten bate van de oüdcn van dagen, geen toestemming gege ven ara de oud-internationals voor dit doel achter dc bal tc laten dra ven. Als reden voor deze weigering werd opgegeven, dat de bondhet ongewenst achtte om de ex-oranje- hemden als reclameobject te ge bruiken. Deze houding van de K. N. V.B. heeft ln brede kring grote verontwaardiging gewekt. Er werd op het -' Zuidplein gisteravond ge sproken, over dictatuur van de voet balbond,'die'het gaarne over voet- balslaven, heelt, wanneer hét. profs betreft, maar^. deze woorden alle waarde ontnam; door. een verbod om een stcLoude khapén, die voor zo'n genoeglijk partijtje alles voel den,'nog eens^de benen- te .latcu strekken voorree ouden van dagen uit eénbepaalde buurt. -Kriskrasser kan begrijpen dat de bond niet,voor alle mogelijke, wed strijden dispensatie .wil geven. In het verleden zijn -er dir.gen gebeurd "die de berenin Den Haag huiverig hebben gemaakt eh na enkele on aangename ervaringen Is het woord „soepelheid", bij 'dergelijke aangelé-. genheden geschrapt. "Het was daar om zn prettig dat dc bondsvoorzit ter een paar weken- geleden zelf eens op bet Schuttersveld is kómen kijken, boe een en' ander in Rotter* 'dam wordt geregeld. - De heer Lotsy heeft toeh zijn be wondering uitgesproken voor de discipline van dé jeugd en de orga nisatie en als gevolg daarvan heeft mer. in Zuid gemeend, dat de K.N.V.B. geen bezwaar zou hebben tegen, een tweede wedstrijd. Dat de bond toch zijn veto heeft utige- sproken is dan .oök een grote teleur stelling geweest voor de organisa toren, die deze houding niet kun nen begrijpen. Kriskrasser vindt dit verbod en de reden daarvoor Inder daad ook een tikkeltje vreemd. Gelukkig is de belangstelling voor de oude giorie van Coal en Feyen oord tcch 2eer bevredigend geweest. De'strijd met 5—1 gewonnen door Feyenoord was aardig, want j Kuypers zal op deze wedstrijden de oude heren deden het nog best. Ions land vertegenwoordigen. AI verschillende malen heeft de directeur van de Tour de France,-de heer Jacqües Gaddet gedurende de ronde - zijn waar dering en voldoening betuigd over de uitstekende prestaties van de Nederlandse renners. Toen Wim van Est In Dace de gele trui had veroverd, verklaar de de heer Gaddet zich op een desbetreffend verzoek gaarne be reid voor slechts enkele Neder landse bladen een artikeltje o-uer deze bijzondere gebeurtenis te schrijven. Tot die bladen behoor de ook het onze. Het drama op dé Aubisque heeft de publicatie van dit artpeel uiteraard, wat ver traagd. Maar. toen de heer God- det ons verzekerde, dat deze gang mdn zaken zijn opinie niet wij zigde, hebben, wij gemeend onze lezers deze interessante bijdrage van de directeur van de Franse Ronde alsnog te moeten voorleg gen. - (Van een medewerker) Er was gisteren meer belangstelling van de renners voor de wekelijkse fratnlngsrltten op de wielerbaan aan de Kromme Zandweg dan de laatste weken het geval is geweest en de trouwe be zoekers hebben dan ook van een aar dige" wedstrijd. kunnen genieten. Frans Vuijk was- wel de: sterkste: van het gehele veld want na" enkele vruch teloze pogingen, van andere renn-sfs, sorgde hÖ in gezelschap, van Kooiman cn Kruis voor ae beslissende ontsnap ping. Kooiman had het al vlug gezien en nadat Kruis het eerste klassement voor de neus van Vuijk had "wegge kaapt. bleek dat hij ook zjjn kruit, had verschoten. Niet echter. Van staten, die alleen bij de leider kwam. waarna zij samen de groep dubbelden. Ir. het direct hierop volgende'klassement het Vuijk nog maals blijken, dat hij de sterkste was en van heel ver de spurt beginnende, kreeg geen der anderen nog eer. schijn var. kans. De wedstrijd was hiermee beslist. Wel werden er door de renners nog pogingen gedaan maar Vuyk cn Van Staten, die dezelfde belangen hadden, drukten alle illusies var. de overigen de kop in. Basteiaar. die over een scherp „elndechot"' beschikt, nam het derde en vierde klassement voor zijn rekening- Van Staten wist zich in geen der klassementen' te plaatsen, zo dat Vuyk aan zijn elf punten meer dan genoeg had voor de overwinning. In een klassementswedstrijd voor Juniores over 4 km behaaldenWijland en Stroes beiden 9 punten, maar omdat Wfjland winnaar was van het laatste klassement was bij tevens winnaar in bet tntaal. De uitslagen waren 40 km klassement- wedstrijd voor nieuwelingen: 1 F. Vuyk 11 p. tijd 1.03 uur. 2 vr. van Staten o p. 3 H. v. Bastelaar 16 p. 4 T. Kooi man 11 p, 5 D. Kruis G p. Juniores .4 km. tijd 6 22 min. 1 D. Wijland 9 p.. 2 P. Stroes, 3 A. Lokker 6 p. 4 C. Kie vit 5 pt.. 4 J. van Bebberen lp. Zaterdag 21 cn Zondag 22 Juli worden te Deauville internationale degenwedstrijden gehouden. E. L. Knock-out-zege op Ezzard Charles PITTSBURGH. Jersey Joe Walcott heeft Woensdagavond het wereldkampioenschap zwaarge wicht op zijn naam gekregen door Ezzard Charles in de zevende ron de van een op 15 ronden vastge stelde wedstrijd knockout te slaan. Een harde linkse hnekstoot op Charles' kaak deed deze laatste, een 29-jarige neger, op zijn gezicht vallen. Hij trachtte op te staan en juist'op het punt om daarin te sla gen, toen hü op zijn rug in een neutrale hoek viel. Zijn overwinning was een van de grootste verrassingen, die zich de laatste tijd in de fcokswerèld heb ben voorgedaan. Zij was even ver rassend als de nederlaag, die Ray Robinson tegen de Brit Randolph Turpin geleden heeft. Woensdag hebben de „Apsara" ontving. Sulzer-motcr, met een scheepsbouwers C. van De werf Van der Gles- maximaal contmue-ver- der Giessen en Zonen'a sen heeft met deze met* mogen van 4200 apk bij Scheepswerven N.V; te we vrachtvaarder weder- 125 omwentelingen per. Krimpen a- d- Ussel het om een mooi (stuk werk minuut.' De installatie van door hen gebouwde mo- afgeleverd, waarover de de motorkamer is uitge- toxwxachtschip .Apsara" opdrachtgevers ten zeer- voerd door hef Scbeeps- overgedragen aan de ste tevreden zfln. installatiebedrijf „Neder-: Franse opdrachtgeverc.de Het 4275 ton bruto me- land" te Dsselmonde.. Compagnie de Transports tende schip, dat gebouwd Tijdens de technische Oceaniques te Parys.. Het isonder toezicht van proeftocht op de gemeten, lag in de bedoeling," dat bureau Veritas, is-van het mijl bereikte de .Apsara" het schip zou Worden open shelterdek type met in geladen, toestand met geëxploiteerd door de drie laadruimen en een 85 pCt. van het maximaal: Compagnie Maritime des dleptank voor lading, al- continue vermogen een Chargeurs Rlnnis, even- ternatief waterballast snelheid van ruim 14Ji eens te Parijs, doch* thans voor, en twee laadruimen knoop. Het schip is ver-> blijkt, dat de opdracht- achter de motorkamer, der met uitgebreid laaa- Eevers het vaartuig ón- De verblyven van de. be-, gerei uitgerust; er zijn middellijk na de opleve- manning en. van vier pas- IS laadbomen van. 5 en 10 ring in eigendom zullen sagiers zijn alle mld- mn. terwijl bovendien overdragen aan de char- scheeps ondergebracht en twee zware spieren van. geura Reünie. Dit is ook volgens de eisen des tijde 20 resp. 40 t. worden de oorzaak dat het schip, uitgevoerd en ingericht, meegevoerd. Het laadge- dat oorspronkelijk als De voortstuwing ge- rei wordt bediend^ door „Tohoro" te watergelaten schiedt door een 6-cylin- 16 5-tons electrische werd,de niéuwe naamder enkelwerkende 2-tact laadlieren. VI BERN. Tijdens de landenwed- strijd ZwitserlandDuitsland voor dames, welke van 25 tot 26 Augus tus te Bern plaats heeft, zal Fanny Blankers—Keen io de internatio nale bijnummers uitkomen in de vijfkamp. Het internationale programma dat het Nederlands elftal in het kemende seizoen heeft af te wer ken is nu vastgesteld. Hieruit blijkt dat NederlandBelgië 'op Zondag 25 November in het Feijenoord- stadion te Rotterdam wordt ge speeld. Het ziet er vereer als volgt .uit: .Zaterdag .24 .Oct.; Nedèrland— Finiand, 15.30 uur in Fcijenoord- stadion. Zondag 25 Nov.: Nederland—Bel gië, 14.30 uur in Feijenoord-stadion. Zondag 6 April: BelgiëNeder land (Deurne Stadion Antwerpen); Zondag 21 Sept. *52: Denemar ken—Nederland (Kopenhagen). 24 Juli—2 Aug. *52:1 Olympisch Voetbaltournooi (Helsinki). Advertentie (I. M.) \j bVijH opgewekt en BAASTAD Door ook het dub belspel te winnen heeft Zv/eden in' de halve eindstrijd Europese 2one voor dc Davisbeker een-3-0 voor-, sprong op de Philippynen genomen eazich daardoor verzekerd van een plaats in de linale. De andere fina-; list van de Europese zone is West- D uitstond. Het resultaat van het dubbelspel was: Bergelin en Davidson slaan Ampon en Carmona met 6-3, 8-6, 6-4. .1 Ludwig Bemelmans de eerste drie slagen en ik moest Nightwlne. scheen, geclcctrificeerd nog twee jaar min twee dagen zit- dooi die -voorden. „Gelooft u dat ten en ik had. nog vijftien slagen heus meneer?", zei. bij. „Sta me toe, van de kat te goed.-Het verschrik- dat ik hot voor U ga halen. Het is kelijke is, dat je alleen 7.o lang je keurig getikt, mijn levensgeschiede- wonden helen, zeker bent, dat ze je nishet is een fantastisch verhaal, niet opnieuw komen halen. En die een voltooid manuscript." Voor de twee jaar gingen zo. gauw voorbij, schrijver iets kon zeggen, was hij de; omdat ik dag en nacht bang was, slaapkamer uit. dat ze wéér om me zouden komen Cassard staarde naar het plafond. en dat gebeurt afschuwelijk snel. Het werd hem duidelijk wat hem te Het was raidden October toen ze de wachten stond. „Hoe raak ik hem tweede keer kwamen om me te kwijt", zei hij tot zichzelf, slaan. Het was vroeg in de morgen. „Hier is het", zei Nightwine, toen Ik herinner het me, alsof het gis- hij ademloos de kamer binnenkwam teren gebeurde," en overhandigde Cassard een manus- Cassard lag hulpeloos in zijn bed cript. waarop een keurig etiket was mgt zijn handen achter zijn hoofd geplakt, waarop stond: „De kat gevouwen, zyn mond en ogen open scenario door-Arthur Nightwine," «i« „I» nn Viot rtrnoA Tic WitHor ,JSen:niOQÏ8 titel", zei d9 schrijver. „De manier, waarop U 'een raa- „Nu meneer", ging Nightwine ver- der. „ze- kwamen de tweede daR aï"em vl's"op <S""d"rosc. DÏ"büÏÏëï voor mij en haalden me eruit. Ik vertcide verder, tot hij tenslotte aan e - moest mijn overhemd uitdoen en <je laatste tuchtiging en aan de dag nuscript open slaat, meneer", bewon- zijn ontslag uit de gevangenis derde Nightwine. „Weet tlmeneer. toen bonden ze mc vast. De armen naar boven. En dan meet de man kwam. De schrijver wtanste hem op- sommige, mensen breken een ma- met de zweep, een grote bruut, de pjeuw welterusten. nuscript opan. Ze buigen de orosla- afstand en slaat voor de eerste keer onvermoeibare bediende zei: 8en terug en ze breken de rug. op jc rug, niet te hard, maar om „Maar meneer, ik heb U nog niét Net hetzelfde als met boeken. Ze je te laten voelcd. dat hij" ervoor verteld, waarom ik werd geslagen, breken de rug van. een boek. Men- zorgt. dat de knopen precies op je Méneer, dat is het belangrijkste van 5651 die de rug van een boek bre- ribben - terecht komen, rechts en de hele geschiedenis Het was door ke* zün tot alles in staat." links en in het midden bij je rugge- de schuld van mijn bediende. De De butler liep weg en draaide de. graat, en dan beluistert de dokter mannen die me arresteerden mé- twce lampen, die op de toilettafel je hart. Nee, neem me niet kwalfjk neer. zagen er helemaal niet uit stonden, uit. De kamer was donker, meneer, dat doet hij daarvoor, en alsof zc van de politie waren. Mijn kwam naai Cassard tce eh reik- dan doet dc bruut, die trots op zijn bediende hield hen voor mijn mede- *e 0Ver diens hoofd heen naar het ■werk is, een stap achteruit. Hij plichtigen. Hij kwam de kamer bin- Weine felle licht waarbij Cassard 's spant zijn spieren en. gaat op zijn. nen, meneer, en zei: „Ik vergat Uw nachts werkte. tenen staan en dan krijg jc de eer- revolver in Uw zak te stoppen, me- De schrijver werd opeens bang. ste. klap. Dan zwaait hij opnieuw neer" en hij bood me de revolver Hij was blij. dat hij het manus- er) dan krijg je er nog een en maar liefst öp een blad aan. En dat CJ"Jpt Wöt zorg had geopend. dan de derde. Dan verzorgt de dok- maakte de hele zaak zo ongunstig, „Wat dom van me", zei hij tot ter je wonden en dan kun je gaan. omdat je in Engeland alleen voor zichzelf. „Een van de oudste trucjes Nou, daarna, cn het was afschu- gewapende roof de kat krijgt. Zon- h) dc wereld: de perfecte butler, weüjk meneer, lag ik te huilen en ik der die revolver, meneer, zou ik er £le eén "roordenaar blijkt zijn. zei: „Als ze je er nu uit lieten, met twee jaar zonder pijn zijn afge- E>? wft een perfecte naam Nigbt- Nightwiae.dan-zou je nooit weer komen! meneer." wul®* V zoiets doen nooit, al leefde je „Nu welterusten" zei.Cassard. „Je kan alleen lezen als ik alleen ook honderd jaar." Ik was volkomen hebt er in elk geval een prachtig hen zei Cassard. - bekeerd meneer, maar dat was na verhaal voOr een film aan." rW (Wordt vervolgd) De derde avond van de zomer- avond-sexiewedstrijden, die de rennersclub „Schiedam" organi seert op het parcours Nieuwe Ha-: ven; Schoolstraat, Warande, Wes- terhaven, heeft'bij de Amateurs'dé verrassing opgeleverd, dat na Spie renburg en Grutteke nu 'vander' Vaart „van „Feyenoord" als eerste aankwam.'Nadat een aaneehgeslp- ten peloton gedurende twee en dertig ronden, in een tamelijk snel tempo vvas. rondgegaan, zag van der Vaart met zijn clubgenoot van Gils kans er tussenuit te trekken. In de nog resterende 2even en twintig randen in totaal werd een afstand van 42 km gereden wisten beiden een'-"ronde '-voor sprong. te verkrijgen .op het pele- ton, waarin zich nadien niéts ener- verends meer voordeed. Het duizendkoppige publiek", dat het parcours omzoomde, zag zowel bij de Nieuwelingen als de Junio res een gelijk opgaandestrfjd, •waarbij geen 'geslaagde 'uitlooppó- ging viel te vermelden, -of het moest zijn van een kleine kop groep, die tegen het einde .een voorsprong var. ca. honderd meter wist le verkrijgen. De zomeravond-ronde, waarin zich tengevolge van onverhoeds oversteken van het publiek weer twee valpartijen plaatsvonden, wordt volgende week op Woens dagavond besloten. De uitslag van gisteravond luidt: Amateurs: 1. Vau der Vaart (Feyenoord) 2 Van Gils (FeUcnoord), Grutteke (R. Leeuw); 4 Lecflang (Pedaalrtddcrs). 5 Top (Apollo)6 sins (Schiedam), 7 .Spierenburg-' (Feyenoord), .8 Volwërk (R. -Leeuw)9 Muilwijk (Feljenoord). 10 Boogerd (R. Leeuw). Nieuwelingen: l Verhoeven (Pedaal- ridders), 2 W. don Outer (R. Leeuw}, 3 J. Oelen (R. Leeuw). 4 MI. Vink (R. Leeuw), 5 J. Meyer »Pedaalridders>. 6 v. Groningen (Apollo), 7 J. v. Vliet (R. Leeuw). 8. v. d. Stoep (Pedaalridders), 9 Spierenburg (Pedaalridders), 10 Ter- haar (Feyenoord). AJuniores: 1. do Haan (Feyenoord): 2. P. van Leeuwen (Apollo); 3. v. d. Bont (Feyenoord); 4. van Dijk (R. Leeuw): 5. K. v. d. Heumel (R. Leeuw); 6. Luykx (Schiedam); 7. Molman (Te- daalridders); 8. Thomassen (Feyen oord); 9. Kouwenhoven (Schiedam); 10. Korengevel (Feyenoord). B-juniores: 1. De Graat (R. Leeuw); 2. v. d. Kleeft (Pedaalridders): 3. W. de Koning (Apollo); 4. J. v. d. Pluym (Apollo); 5. Bezemer (Schiedam); 6. Jongejan (Schiedam): 7. Bleiksloot (Schiedam),' Van Gils leidt Na drie weken riet het algemeen; klassemeax er als volgt uit: Amateurs: 1. van GÜs,. 6 p; -2: "Grut-; teke, 7 p, 3. Top. 1.7 p. 4. Volwerk; 17 pr S.;v. d. Vaart, 18 p. 6. Spierenburg,19 p; 7. Leeflang, 24 p. 18. Soogerd 24 p. 9. spierdijk 26. p. 10. v. Dornt 27 p. Nieuwelingen: 1. den Outer 8' p; 2.' Oelen9 p. 8. Meyer 9 p.4..:Vink 12p.- 5. Verhoeven 14. p. 6. v. GroninBen ldrp. 7. v. Vliet .26 p. 8- Bouwman 28-p. :9._ v. d. Stoep 29 p. 10. Nikken 30 p. A-juniores: 1. De Haan fl .p. 2, v. 'd. Bent 12 Vp. 3.P. van Lëèuweh i4p. 4. De Jong 15 p. 5. \ranWijk 19 - p;-16. v. -d. Heuvel .20 p. 7.. Luyken 22 p. 8. Thomassen 22 p. 9, Kouwenhbven 25 p.: 10.. Korcr.gcvel 27 p. B-juniores;. 1. de Graaf 3-p. 2.. Da,': Koning 8 p. 3. v. Kleeft 16 p. 4. v. d. Pluym 19 p. 5. Bleiksloot 20 p. 6. Joagc- jan. 21 p. 7., Bezemer 22 p. NIJMEGEN. De inschrijving voor de Vierdaagse afstandsmarsen te Nijmegen, die van Dinsdag 24 tot en met Vrijdag 27 Juli worden gehouden bedraagt ruim 9500 deel nemers, hetgeen bijna 2000 meer is dan het vorige jaar. De groiere toeloop van deelnemers zit vcor 807e bij de militairen cn voor 20% bij de burgers. Met het oog op het grote aantal deelnemers is de start voor de 55-ers en 50-ers mt he- paald óp kwart, voor" vieren in .de morgen. De vlaggenparade zal dit-' maal in het Goffertstadion plaats vinden. LUCHON. Drie en tachtig ren ners zijn vanmorgen vertrokken om. de 15c étappe van dc Tour de Fran ce, Luchon—Carcasonr.e. een afstand van 218 km.; te. rijden. 'De belde Nederlanders Gerrit Voorting en- Hans Dekkers verschenen niet aan; de start. Er'zyn thans nog slechts tien ploegen. Sinds de start op 4 juli zhn veertig Individuele deelnemers uitgevallen. De renners'hebben nog 1992 km. voer de boeg. verdeeld in tien étappes. De Ronde eindigt 20 Juli in Parijs. HILVERSUM In de strijd om het politievoetbalkampioenschap van Nederland 'heeft hét élftal ,yan de Hilversumse politie Dinsdagavond in het Hilversumse Sportpark een 2-1 nederlaag geleden tegen bet elf tal van de Rijkspolitie van Apel doorn. In Bussum speeldé het Bus- sumse politie-elftal de halve finale om de politievoetbalbeker tegen Vlaardingen, welke wedstrijd de Bu6summers met 2-1 wisten te vvin- C5D. VRIJDAG 20 JULI"1951 HILVERSUM I 492 m. VARA: 7.00 Nws 7.18 Gram. muz. B.CL Nws en weerberichten 8.18 Grata, muv. 8.50 Voar de huisvrouw S.OO'Grarat'muzl (B.30—9.35 Waterstanden)VPROr .10.00 „Thuis", :muserle 10.05 Morgenwij ding VARA; 10.20 Gram. tnttz.TlO.3o VoarVde vrouw" 10.45 Sopraan mi piano "11.00 Voordracht 11.2 Gram^ tnuz.. ll.30.: Orgel en zang AVRO: 12.00" Dansmuzfelc 12.3 Land- en tuinbouwraededelingen Ü33 Gram. muz. ,12.45 Sport en.^.prognose 13.00 Nws 13.15 Mededelingen of gramo- ioonmuzlek 13.20 Orkestconèert'ï ,14.00 Kópkpraatje 14.20 Kamerorkest - -,15-DO Voordracht 15.20Gram.;im'uz. :.,yA!RA 16.00 Gram, muzr.ïléao. Voor de, Jeugd 17.00 Kamerkoor. 17MnrikalC:icausc- rie" ia.00^;-Kws 18.15 Felicitatiea'' 18.45 „Denk om de bocht" 19.00 pianospel 19.10 Spreekuur voor emigranten; VPRO :18.30 - .Amerika en Europa";- causerie ,19.50 Berichten 20 JW ,Nteuws.;,.20-05 Bachbespreking '20.15 Gramofóonmtizlëk 20.30 .Benelux", causerie 20.40 .(De Godsdienstige ontwikkeling de jeugd jaren". cauBerie VARA: .2LQD»Verzoek programma 21.15 Buitenlands weekover zicht 22i00 Lichte" muziek" 22.25 - Gespro ken portret VPRO: 22.40 „Vandaag"", causerie 22 45 Avondwljdlng; (VARA: 23.00 NWS 23.15—24.00 Kamerorkest. HILVERSUM n, 298 m. T KRO; 7.00 Nws 7.15 Ochtendgymnas tiek. 7.30 Instrumentaal septet 7.45 Mor-1 gengebed en liturg.kalender 8.00 Nws en weerberichten ,8.15-Gram. müz. 9.00 Voor de huisvrouw 9.35Radio philhar- moniscb Orkest 10,15 Symphanëtte-orr kest 11.00 Voar de zieken <11.40 Instru mentaal ensemble, klein' köór'en-soils-: ten 12,00 Angelus 12.03. Gram. muz. 12.30 Land-,en tuinbomvsnededeiingen 12.33 Gram. muz. 12.55 Zonnewijzer T3.00 Nws en Katholiek nws 13^0 ActuaUtelr ten 13.25 Gram. muz-, 13.45. Voor de vrouw 14.00 Zang en piario. 14.25 Prome nade orkest 13.00 Gram. muz... 15.20 Idem 16.00 Voor de rieken "17,00 "Voor de jeugd 17.15 Kinderkoor 17:45; Muzi kaal medaillon 18.22 Katholiek signaal en Indonesisch commentaar 18,30 Lichte muziek 18.50 Ronde van. Frankrijk 19.09 Nws 19:15 Regerinssuitzending; Verkla ring én toelichting 19.35 Ltehté müzie* 19.48 Katholiek.signaal en pblitiek 'over- richt 20.00 Nws 2O.05 Operaconcert 21.00 Brabants halfuur. 12135: 'Koperkwartet 21.50 „Opbouw in Liefde", causerie 22.05 Metropole Orkest 22.35 ...Al'sv die yan Óns", klankbeeld. 22.45 Avondgebed en liturgische kalender 23.00 Nws":23,15 A.musementanujziek23.4024.00 Licht» muziek.; 12.00Amusementsmuziek 12,30 Voof de arbeiders 12.55 Sport 13.35 Gram. muz. 13.45 Voor: de kleuters 14;00 Voor de. vrouw 15.flq: Dansmuziek 15.30 Spoxt 15.45 Uchte muziek 1G.15, .Jdrsi Dale's Dagboek" 16.30 v; Verzoekprograjhma 17.00 Arbeidersofkest 17.30 Amuse mentsmuziek 10.00 iSport 15.15 'Latyas- Amerikaanse muziek -18.45Hoorspel 13.00: Nws en radiojournaal 10-23 Sport 19.30 Fanfare muziek 20.15 Discussie 21.00. „Itma" '21.30 Verzoèkprogratnmï 22.00 Nws 22.15 ActuaUtelten 22.20 Dans muziek 23,00 Voordracht 23.15 Lichte muziek 2356—24.00! Nws. BRUSSEL 324 m. 11.45 Gram. muz. 12.30 Weerberichten 12.32 Omroeporkest 13.00 Nws 13.1S Or gelspel 14.00 Operettemuziek 14.45 Ka mermuziek 15.30 en 15.45 Gram. muz. 16.00 idem 16.15 Klassieke muziek 17.00 Nws 17.10 Orkestconcert 18.00 Operamu ziek lö.ln Voordracht 18.20 Gram. muz. 18.30 voor de soldaten 19.00 Nws 19.30 Filmmuziek )8.50 Radiofeuilleton 20.09 Omroeporkest en soliste 21.00 - Gram. muz. 21.15 Zang en plano 21.50 Gram. muz. 22.00 KWB 22.15 Jazzmuziek met commentaar 22.45 Balletmuziek -23.00 Nws 23.05—24.00 Kamermuziek.' NED. HERV. .KERK "Bedenkt voOr Hilversum (toeri) (Se pred.. pi.)J. J. "Poldervaart te Mjver- d al. B eroepbaarstelling.de:..,heer^C. Petri. J. W. Brouwersstraat 36b te Am sterdam, stelt zich beroepbaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5