m Minister Rutten ontpopt zich onderwijs-revolutionnair Tweede Kamer 150 leden. HET RÜTTERDAMSCH PAROOL Morgen beslissing m ers moeten iets van Latijn af weten i Helft rapporteurs tegen verbod van bladen Roof overval op bankje in het park mislukt Franco vormt een ietwat „liberaler kabinet" Gewonde Korea-militairen in ons land terug Vrijdag 20 Juli 1951 Minder examens, minder huiswerk VOORSTELLEN DER GRONDWETSCOMMISSIE: Acheson: V.N.--troepen blijven tot eves, is I Oude man slaat 70-jarige neer, maar verliest op zijn vlucht de buit Record-rit eindigt met de dood Drie baders in Schevenmgen verdronken v Weimg^önthousiasme en zelfs scepticisme in het Westen „Zo gauw mogelijk gaan wc wéér" Harriman nog geen stap verder lie Jaargang, no. 168 Eed. en Adm. Lanqe Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonruprijsi per week 0.40 f per kwartaal 5,15. losse nummers f 0.0? Opgericht door de Stichtlna „Hef Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398444 Bankier: Amsterdamsche Bank; te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Anglo-Amerikaanse (Van een onzer redacteur) DEN HAAG. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, proL dr. F. J. Th. Rutten, heeft vandaag aan de Tweede Kamer een nota aangeboden, met een voorstel geleide lijk het onderwijs te reorganiseren. Hy wil afstappen van de oude indeling in Lager, Middel- haar en Hoger Onderwijs en komen tot een indeling in Kleuteronderwijs, Basis-onderwijs, Voortgezet Onderwijs cn Wetenschappelijk Onderwijs. De aansluiting tussen deze phases onderling zal geleidelijker worden. Het onderwijs op de basis-scholen moet geschikt zijn voor iedereen, wat hij daarna ook gaat doen. Het moet de uitdrukkingsmiddelen verzorgen, aesthe- tisch en sociaal vormen, gedragingen leren en enige oriëntering geven in ruimte en tijd (Aard rijkskunde en Geschiedenis) en natuurlijk mag de lichamelijke opvoeding niet ontbreken. Een samenballing van Anglo- t Amerikaanse zeemacht in de ha- ven van La Valetta, Malta: links liggen in linie vier torpedoboot- jagers van de Britse Middellandse Zeevloot.. De twee. schepen in'hét midden zijn de „Fitch", en de „Macotnfr" van de Amerikaanse vloot. De Dritse oorlogsbodems zijn inmiddels vertrokken naar de" ha vens van Akaba èti-Aden, zulks in verband met het incident mét de ..EmpireRoach"; de Engelse vrachtboot, dié door een Egyptisch korvet werd aangevallen. De Egyptische regering heeft daar vóór'. haar -verontschuldigingen aangeboden, terwijp zij bovendien een einde maakte aan. het nog, tilt de Palestijnse oorlog stammende: doorvaart verbod van tankers door het Suezkahaal. De Amerikaanse schepenk nemen 'deel aan.,:Brits- Italiaans-Amerikaanse vloctóefe- rtingen in de. Middellandse I.Zee- ï-'ü De minister wil In zijn systeem afstand doen van het starre klasse- beginsel en door het vormen van groepen een einde maken aan het: zittcri-bly ven- én' hij wil het huis werk beperken. De laatste jaren moeten voorbereiden op het voort gezet onderwijs.-Het advies van de leerkracht moet belangrijker zijn dan toelatingsexamens, die afge- -p, OSLO. :''hëe^:mimster^pr^öent|Aitleö'£.éh vacatitiebezóefc;, met dank aanvaard, r lediging "is ROME. De aftredende minis ter-presideüt De Gasperi heeft de verwachte opdracht' tot vorming van een nieuw kabinet aauvaard. DEN HAAG. In het interim-rapport van de Staatscommissie in zake de Grondwetsherziening wordt voor een Grondwetswijziging in tweede lezing era speciale-Kamer voor Grondwetsherzieningvoorgesteld," zoals de Kége-: ping OJ 3546 Het voorstel kreeg toen met Je vereiste meerderheid. tThaï>s^WT)rd»-ecnlgTï<ïóaUficecrdc,meer«TertT«td^hJ,ae*è^3pecialeRamervoor- gesteld rantetwjjl'de Regerinf in 1946 een meerderheid/Tan voor stelde.'Het aantal leden van de Tweede Kamer wordt in het voorstel dér commissie op 150 gebracht, dat der Eerste Kamer op 75. Verder wordt voorgesteld om de leeftijd voor verkiesbaarheid tot lid van de gemeente raad, Z3 jaar, ook ie doen geiden voor de Kamer {thans 30 jaar) en de Provinciale Staten (thans 25 jaar). SEOEL. De onderhandelingen over het betwiste pant der agenda de door de communisten geëiste terugtrekking der V.N.-troepen pit Korea zijn Donderdag geen stap verder gekomen, omdat beide partijen aan hun standpunt vasthouden. De Noordelijken, gesteund door. het ratelen dér propaganda-mitrailleurs van het Kremlin, klampen zich aan hun eis vast, welke een lógisch uitvloeisel is van de propagandastunt, dat de „verslagen" "V.N.-tróepen óm vrede zijn; komen smeken. De V.N.-delegatie staat op het standpunt, dat het terugtrekken der geallieerde troepen een politiek vraag stuk is, dat niet thuis hoort op wapenstilstandsbesprekingen. Donderdag avond is dit door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Acheson, nóg eens duidelijk onderstreept, toen bij zei dat de V.N.-troepen in Korea moeten blijven tot een wérkelijke vrede stevig gevestigd is. Als de. communisten bun voorgestelde ^agendapunt niet'terugnemen, doemen zij de onderhandelingen tot mislukking, welke zijn ondernomen op de basis van militaire besprekingen. In het betoog van Acheson was niét worden bereikt. Er wordt op de mogelijkheid van' aanvaarding van het communistische voorstel volkomen uitgesloten, omdat dit een kwestie is, die de. Verenigde Naties aangaat en de regeringen, die haar,met troepen te hulp zijn gekomen om agressie terug te slaan en om dè vrede en veilig heid in Korea te herstellen, 't Ko reaanse volk. dient de zekerheid te hebben, dat het vrij van vrees aan zijn toekomst zal kunnen werken en er zal een strijdmacht van de VN in Korea moeten blijven óm die zekerheid te verschaffen. De omvang van deze strijdmacht zou van de omstandigheden afhangen en vooral van de hauwgezetheid, waarmede een wapenstilstand zou worden nageleefd. Vanmorgen om. 10 uur zouaen de besprekingen" hervat zijn, maar door overstromingen kon Kaesong mmnmiuiHiiiig; Droog weer Weersverwachting' .geldig van Jf Vrijdagavond^lJiot;; Zaterdag- avond: - 8 Droog weer rnët .aanvankelijk ff nog vrij veel -bewolking, maar g morgen perioden van zonne- ja schijn. Zwakke winden, hoofd- g zakelijk tussen'Noord en West. 3 Vooral in het binnenland hoge- re temperaturen.- jg is 21 Juli Zon op 4 u 44 m ondor ,s g 20 u 48 m: Maan op.22 u 13 ml H onder 8 u S m. - - beter weer gewacht Men zal nu morgenochtend verder gaan. Man schappen van de genie zijn bezig de rivierovergangen te herstellen en arr.pnibievoertuigen staan klaar om de onderhandelaars desgewenst naar de overkant te brengen, De commissie heeft, rij het met enig- afwijkingen in do uitwerking, overgenomen het bij dc Grondwets herziening van 1938 -gedane voorstel om de mogelijkheid te openen, dat leden van de Staten-Generaal, pro vinciale Statenen Gemeenteraden van hun lidmaatschap :v:e'r- v-al 1 e n .worden verklaard, indien 'zij een streven tot uitdrukking bren gen, gericht op verandering van de bestaande rechtsorde, met behulp van onwettige middelen. 'Dit voor stel heeft destijds Met .de vereiste gekwalificeerde, meerderheidge haald. Volgens het ontwerp der grondwetscommissie zal dè. verval len verklaring kunnen worden uit gesproken door het vertegenwoor digende lichaam zelf. -Voor. het be sluit zal een meerderheid van twee derdër der stemmen nodig zijn. Voorts zal het vertegenwoordigend, lichaam kunnen besluiten, dat de plaats van het- vervallen verklaarde, lid onbezet blijft.' Ook een zodanig besluit zal met een! meerderheid van twee derden der stemmen moeten worden genomen. Tegen een besluit van een Gemeenteraad zal beroep op Gedeputeerde Staten openstaan. Zes leden 'der commissie hebben zich in een minderheidsnotahier tegen verzet.1 Een verschijningsverbod voor een bepaalde uitgave kan volgens het voorstel 'der commissie door het staatshoofd worden- uitgevaardigd dè 'Raad van .State gehoord. Wanneer in een der -Kamers minstens een derde der stemmen tegen zodanig verbod wordt uitgebracht, moet!het 'terstond worden ingetrokken. Een „minderheid" van 12 leden vandë 24 meent, dat het ondermijnen van de grondslagen der bestaande rechtsorde langs de. weg van straf rechtelijk optreden voldoende kan wórden tegengegaan. (Van onze correspondent) DORDRECHT. Een roofoverval, die zo dilettantistisch was opgezet, dat hy wel op een fiasco voor de dader moest uitlopen, heeft nogal op schudding veroorzaakt In Dordt. Een 69-jarige man heeft een andere grijsaard op klaarlichte dag in eén plantsoen neergeslagen, oin in het bezit té komen van een groot bedrag aan geld, dat de overvaUene bij zich had. 'L;'-"-.vv' "V 'wv' *V' V tfiiitaiiiomiiimwtiQmP De dader is een zekere M. J. W., die het; slachtoffer, de 70-jarige A. F. E. Gröuing kende van hun geregelde ontmoetingen in het park; waar. ze'.nogal eens samen op een bankje plegen le zitten. Bii een dezer gesprekken was W. erachter gekomen, dat Gröning een bedrag van 4400.bij zich zou hebben dat hij op het postkantoor moest storten- voor zyn zoon. - Onder het voorwendsel hem een vogelnestje te willen tonen in het struikgewas, bracht W. de andere ertoe te bukken- Gröning, kreeg enige vinnige klappen en stortte neèr, doch alarmeerde., door zijn hulpgeschreeuw de voorbijgangers. Een jongeman is de dader gevolgd en heeft hem aangeduid aan öe. ge- pehsionn.eèfde. politié-ageht C, van. Bommel, diéde man greep en aan eén toegesnelde politiemanover leverde. De enveloppe, die W. aan zijn slachtoffer had ontrukt, is in het struikgewas teruggevonden met het geld erin. In zijn haast en zenuw achtigheid heeft W. haar blijkbaar laten' vallen. schaft moeten worden of althans beperkt dienen te blijven tot en kele vakken. Het voortgezet onderwijs wordt gesplitst naar het doel. dat de leer ling wil bereiken. Het eerste jaar wil men het nog zo gelijk moge lijk voor allen houden, in het tweede jaar wordt rekening ge houden met de verdere bestem ming van de leerling. Iets jnietiws: het E.V.O. Het voortgezet onderwijs voor eenvoudige administratieve werk kringen is een nieuwe vorm van onderwijs, die bedoeld is voor hen, die een werkkring op een kantoor of een middenstandszaak beogen. Het wordt gegeven in dagonder wijs op een school, die men het best kan beschouwen als een EVO- school met twee vervolgklassen. In het leerplan wordt het hoofdaccent gelegd op het aan'eren van actief taalgebruik en op de vakken boek houden en handelskennis. Het-nn- derwijs in elke klasse wordt "ge geven door een beperkt aantal leerkrachten. Het eerste techn ischc on derwij s bedoelt algemeen, vormend te rijn. Het kweekt de vaardigheid aaniin het hanteren van instrumenten: De specialisatie volgt pas daarop. Het; uitgebreid technisch onderwijs is. bedoeld voor het opleiden van zeer: goede vaklieden, en van krachten voor tal van semi-technische func ties. Het diplomageeft recht van toelating tot het middelbaar tech nisch onderwijs, dat wordt gege- /-vemaahTniddelbaretechnische scho- 'Tepi zeèvBÖ?ts«feól«i^^}ebblOT->yooc; "kaKst- en nijverheidsonderwijs en cursussen voor opleiding van leer krachten voor het technisch on derwijs. Het kan zowel dag- als avondonderwijs zijn. De A.M.S. en de M.M.S. Het voortgezet onderwijs voor algemene doeleinden is bedoeld ter algemene voorbereiding voor 1 het bekleden van leidende functies, waarvoor geen wetenschappelijke opleiding vereist is. De voorberei ding moet algemeen zijn. Binnen het kader van deze tak van onder wijs introduceert de Minister de algemene Middelbare school (AMS) naast de reeds bestaande middel bare meisjesschool (MMS) en ver der het bij alle takken van voort gezet onderwijs voorkomende aan vullend onderwijs. De algemene middelbare school heeft een cursusduur van vier jaar, waarbij in de eerste twee leerjaren het oderwljs voor alle leerlingen gelijk is. Evenals het on derwijs in de KV .O-school en de KV .O .-afdelingen, heeft het onder wijs in de eerste uvee leerjaren 'n oriënterend karakter. Van helder de leerjaar af wordt enige diffe rentiatie tn de leerstof gebracht. Met het oog op de aansluiting aan ZUSTER Koopthans, dié >de ge wonde Korea-v'rijioilligèrs - bege leidde, is van het begin af .bij het Nederlandse detachement geweest. Ze gaat nu eerst een beetje rust nemen, thuis in Alkmaar. Daarna gaat ze waarschijnlijk weer terug. Oververmoeide bromfietser na val overleden PURMEREND De non-stop rit Groningen-Maastricfct per bromfiets die de 23-jarige I Inga uit Gronin- §en heeft willen naken, is. Donder- ag in de Bèemster :op trieste wijze geëindigd; - De jongeman is daar, vermoedelijk als gevolg van over vermoeidheid, van zijn bromfiets gé lien. Met een 'schèdelbasisfrac- tuur werd hij in het ziekenhuis te Purmerend opgen- teo, waar hij later is overleden. het basisonderwijs moet de uitbrei ding der leerstof op de A.M.S, zich geleidelijk voltrekken. Vandaar, dat in de eerste klasse, die als determineerkLas dienst doet, het aantal leervakken gering is. In het derde en vierde leerjaar wordt on derscheid gemaakt tussen kern- en keuzevakken. Zie verder pag. 3 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De zee heeft Donderdag te Scheveningen niet minder dan drie slachtoffers ge maakt. 's Ochtends omstreeks kwart over elf verdween de twaalf jarige jongen J- G- van de Soest- dijksekade nabij de politiepost op het strand bij de De Savomin Lohmanlaan in de golven cn een uur later verdronk de twintigjari ge D. van L. uit Overschie bij een poging een meisje, dat in moeilijk beden verkeerde, uit zee te redden. Het meisje kun zelf het strand be reiken, doch de jongeman moest zijn reddingspogingen met de dood bekopen. Laat in de middag omstreeks 17.20 uur eiste de zee een derde slachtoffer. Het was de, 30-jarige Haagse Bakker J. S. woonachtig in ide Brandstraat. S. had zich op ge noemd tijdstip ter hoogte van de Kwartellaan in zee begeven. Men sen op het strand zagen hem eerst op borsthoogte in het water en la ter ontdekten 2ij de man dieper in. zee. Plotseling was S. uit het ge zicht verdwenen. Een strandboot werd uitgezet en speurde geduren de anderhalf uur naar de man, echter tevergeefs. MADRID. Generaal Franco heeft gisteravond de vorming van een nieuwe Spaanse regering bekend gemaakt. Franco's nieuwe kabinet telt zestien leden: twee katholieken, drie leden der Spaanse Fhalanx, een tra ditionalist (aanhanger van prins Xavier van BourbonParma), een monarchist (aanhanger van don Juan) en negen vakministers, die' uitslui tend om hnn deskundigheid in de regering z|Jn opgenomen. Het geheet beeft een liberaler tint dan de vorige Spaanse regeringen bezaten. Waar nemers beschouwen de reorganisatie als een poging van Franco, tot een verbetering In de betrekkingen tnssen Spanje cn de leden van het Atlan tisch Pact te komen. (Van onze correspondent) •AMSTERDAM. Eerst stapten de passagiers gisteravond uit de „Prinses Marijke" van de H.L.M. Daarna kwenen negen militairen In tropenuhifornj uit het vliegtuig. Dat waren de gewonde Nederlan ders hit Korea, van wie vijf, moeilijk lopend zelf naar de klaarstaande ziekenauto's gingen. De anderen moesten worden ge dragen. In een afgelegen hoek van Schiphol, ver van de drukke res- taurantterassen stapten de man nen weer op Nederlandse grond. Gécn toespraken waren er, of een huldiging met fanfare-korpsen. Al leen de stilte van de zomeravond. En voor deze negen ging de eerste reis ook niet naar huis: dc auto's stonden klaar om hen naar de militaire hospitalen van Den Haag en Utrecht te brengen. Sommigen van hen zoals sol daat Wim Ilagcman uit Den Haag zijn zeer zwaar gewond. Hun leven lang zullen zij niet kunnen ontkomen aan de gevolgen van de ze odrlog. Anderen zijn er geluk kig niet zó aan toe- Maar zuster -Koopman die de gewonden be- .geleidde vertelde, dat voor de meesten van hen een maandenlang verblijf in het hospitaal nodig zal zijn, ZUster^Koopman zelf, ook in uniform van' de Verenigde Naties, gaat eerst .uitblazen thuis, in Alk maar. En dan? Waarschijnlijk weer naaf Korea terug. Dat zegt soldaat Ruitenbeek uit Kerkrade ook; Hy vertrok pas 30 Maart, van dit; jaar met een aan- vuUingsdetachement uit Nederland, werd na drié dagen aan het front tijdens een Chineseaanval bij de 38ste breedtegraad door eigen, ge allieerd vuur getroffen en buiten gevecht gesteld. „Zo gauw ik beter bén, ga ik weer", zegt deze Lim- burger."-:'-' •"•'•x';.; •""••y-V Kapitein C. van Marion, de enige van deze groep gewonden." die xn- dertijd de overval op overste.Den Oudens commandopost 'meemaakte, wil weer in zijn oude beroep te rug: inspecteur van politie in Haar lem.' Zo zitten, zij allen vol plannen, ook de heel zwaar gewonden, En. in het groepje mensen, dat hen op SchiphoL heeft opgewacht, neemt ieder zich voor deze .mannen, die hebben kennis gemaakt met de verschrikkingen van een oorlogin déze tijd, te helpen in hun terug keer naar de maatschappij. Want voor het behoud van die maat schappij, zoals' wij haar kennen, hebben zij gevochten. In officiële" kringen te - Washing ton heeft men zich voorzichtig uit gelaten over het nieuwe Spaanse kabinet. Men was van mening, dat de nieuwe regering' eerst zou moe ten bewijzen! meer democratischer opvattingen to zijn toegedaan, alvo rens enig enthousiasme voor de wij- 1 riging van' de V.S: zoü. kunnen wor den verwacht. ïn de andere Weste- 1 ijke hoofdsteden is men uiterst sceptisch gestemd. Veel reden tot critiëk geeft het feit, dat de minis ter van Oorlog, Grandes, leider van de „Blauwe Divisie" is geweest,, die aan de zijde van Hitier tegen del Russen streed.- President Truman heeft Donder dag gezegd, dafc de Amerik. politiek ten opzichte van Spanj e énige wijzi- ging heeft ondergaan, én dat de kwestie thans is wat Spanje wil doen om de Westelijke defensie in Europa te versterken. Op: ziin we kelijkse persconferentie gaf de pre sident te kennen, dat het van het resultaatvan de besprekingen te Madrid zal ,afhahgen of de lang ge- snannen verhouding tussen de Ver. Staten en Franco-Spanje een vriendschappëlijker karakterzal krijgen. IN de ziekenauto vertelden de ge wonde Korea'VTijwilligers aan verslaggevers over hun. plannen. Want die hebben ze, ook de zwaar gewonden. Maar voorlopig worden, ze verpleegd in hospitalen in Den Haag en in Utrecht. Admiraal Sherman komt van daag, na in Parys een bespreking.' raet generaal Eisenhower te. hebben gehad, in Londen, om met Britse; mi litaire leiders te. spréken. Attlee, Morrison ep de minister: van De fensie, Shinwell, zijn op een mijn werkersvergadering in Durham, waar Attlee spreekt- Spoedig vertrek uit Teheran waarschijnlijk TEHERAN. Omtrent de door Harriman gevoerde besprekingen wordt van welingelichte zijde, ver- nomen, dat hij nog geen stap ver der is gekomen in de richting van Brits-Perzische 1 overeenstemming. Het verluidt dat, tenzij zich een nieuwe ontwikkeling zou voordoen. Harriman in het begin van de vol gende week naar Washington terug zal vliegen. Volgens kringen, die in. verbinding staan met de Ameri kaanse ambassade, is de houding der Perzen onverzoexdyker gewor den. Zij schijnen nu zelfs te weige ren ook maar enige'wijziging in hun huidige politiek te overwegen. Harrimaa deelde aan Reuter me de, dat hij in Perzië zou blijven, zolang hij daar nog nuttig werk verrichten kon. En hij meende, dat dit nog steeds het geval is. „Comité 1945-1950'" heet nu „Oud Politieke Delinquenten" AMSTERDAM. Het hootdbe- stuur van de organisatie tot voor kort genaamd: „Comité 1945 1950" deelt mede: „Bij uitspraak: van de rechtbanl is het ons verboden ïn onze naam jaartallen te voeren. Het hoofdbestuur van onze sticl> ting legt zich bij deze uitspraak neer en heeftbesloten, dat ds stichting voortaan de naam „Oud politieke delinquenten" zal dragen. „Hoewel aanvankelijk besloten was" zo gaat het hoofdbestuur voort „de naam „Wolfsangel" te voeren, hebben wij deze gedachte laten varen om het politieke sym bool dat in die naam besloten ligt." ïhiessen\V estcrling weer aangehouden DEN HAAG De uitspraak in de civiele procedure, van de heer Thiessen tegen zyn voormalige vriend Westerling, welke op heden, bepaald was is opnieuw aangehou den. Ditmaal tot 4 September.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1