fokkelman/ Schiedamse jeugd gaat India helpen FLEUR en INTERIEUR DE KLERKsZN AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Geen woorden. PTT-Schiedam is kampioen in oj sevzoeh-S .dubbele Korfbal-bezoek uit .Wandsworth WONINGINRICHTING- Jfe RW, BINNEHWLG )0B.2<}<r-29I.394 PRINSENHOF - DELFT VERLENGD TOT 5 AUG. 60.000 bezoeken gingen U voor! {Advertentie I.JIfJ zuiver wollen Wat m b d snoet weten: Apothekers-nachtdienst: Evers, Lange Haven 81. Bellen bü ongeval: G.G. en-G.D Tuinlaan 80. Telefoon 69290. Clubhuis Ongeorgun. Jeugd: Doele-GebOUw; S—11 jarigen: Maandag en Vrij dag lfr—37-30 u; Woensdag 14.30 16.30 uur. 1214 jarigen: Maandag. Woens dag en Vrijdag 18.45 —20.15 uur; Dinsdag IS.4520- uur en Zater dag 39—20.15 uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 20.30—22 uur; Dinsdag 20.15— 21.30 uur. Donderdags gesloten. F i lms Passage. Da. 2 en S uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7, 9-13 uur: Tarzan's Wonderbron (14 jr.). Bye ea k omst en.: 2l Juli, Terrein Maaskade, 3.30 u: Meeting Gerei. Jeugdverband. nog altijd met veel van." V; /V Rob wij graag dat risico nemen. De zender j „Vrijheid" heeft Lupardi de ontvanger Inge-1 gaat zenden. begint te zoemen. Maar aan boord van de rchakeld en bij merkt ook, dat de ^Vüehors" Advertentie I. M j Middendorp, 26 jr en M. S. L. van Kam pen. 30 jr; T. M. Schipper, 32. jr en G. A. M. Groenendaal. 27 Jr; W. Schneider, 23 jr en W, E, Wagner. 19 Jr: Pj Schone- veld, 24 jr en M. M. Vermeulen. 22 jr: A. Talman, 80 jr en A. Vermeulen. 47 jr: J, Over de Vest, 31 jr en M. L.de Koning. 31 jr; C. Witte. 41 jr en G. Sprong. 33 jr; M. H, de Wolf. 24 jr. en J, W. den Hartog. 22 jr: C. P. A. Spett er*. 28 Jr en A. Spitters, 27 jr. GETROUWD: A. Korsten. 30 jr en M. D. J; Hatenboer, 27 jr; J. Kunst. 21. jr en M. G. Tiekstra. 22 jr; J. W. Spitters. 22 jr en 5. M. C. Markus. 21 jr: G. C. van. der Veen. 46 jr en A, C. M. Coster, 37 jr; J. P. H. de Wjt, 33 jr en G. D. I. Verheul. 31 jr; S. van den Hoek. 20 jr en B. van der Meljde, 18 jr: E, M. Steens, 72 jr en J. W, Lindenhof, 61 jr: G. Maltha, 21 jr en G. A. C. Horst- mann, 23 jr; F. Hetttnga, 29 jr en J. Beumer. 21 jr; G. B, Hoederkamp 25 jr en A- Allewelt, 25 jr; G. van Tricht, 28 jr en A. L. Varhoeckx, 22 jr: E. BichseJ, 23 jr en E. Dröge, 20 Jr; A. F. J. Dries. 33 jr en H. J. Lel;veld. 31 jr: M. A. van Leeuwen. 28 jr en W. C. Matson, 23 jr; G, van Dongen. 28 jr en E. va» Aperloo. 28 jr: J. van Gelderen. 27 Jr en G. C. van der Waard, 28 jr: J. W. Keemink, 28 Jc en. H. Esbach» 23 jr. Advertentie (I.M.) "Getuigen opgeroepen Woensdagavond werd in de Beyeriandsestraat tegenover de Guddorpse straat het driejarige dochtertje van de fnm. S. aangere den door een tot dusver-onbekend gebleven fietser. Het kind. dat in een onbewaakt ogenblik uit de winkel was gelopen waarin, bet met de moeder verbleef, moest door de G.G. en GD. naar het Gemeentezie kenhuis worden ge brac .t. waar bet momenteel wordt verpleegd. We wielrijder zowel, als zij. die getuige waren van dit ongeval, worden verzocht zich in. verbinding te stellen met het hoofdbureau van politie. Maar daden! Onderstaande artikelen zijn spot goedkoop en toch van prima kwaliteit zoMerpulloveks, zttiver wol, vjl. 8,95 DAMESBADPAKKEN, zuiver wol 11,35 JAPONNEN, reeds vanaf 9,93 Bijenzwermen óp de vlucht Twee bijenzwermen hadden Don derdag de benen genomen uit de Korven, waar zy tot dusver trouw hun honing produceerden. Een zwerm hing in de Plantage tegen over het politiebureau in een boom, terwijl de tweede zwerm een boom m de tuin van mevrouw K. aan de waranda had. uitgezocht. Imker van Huiten uit de Rembrandtlaan heeft beide zwermen opgeschept. Koperdief gegrepen De politie heeft aangehouden de 60-jarige Haagse leidekker M.C. van der L. die »ch schuldig maak te aan diefstal van rood koper van het dak van de Frankelandkerk in Schiedam, waar bij herstelwerk zaamheden. verrichtte. EHBO collecteert op Zaterdag Zaterdag zal door de Ned, Ver, EJL B.O., afd. Schiedam, en d( R.K. SLH. B-O. „St. Christophorus", Schiedam, een collecte worden gehouden ten bate van 'belde verenigfngèn voor. I noodzakelijke aankoop van verbind-, hulp en lesmate riaal. Leden van deze verenigingen stellen zich jaar in jaar. uit beschikbaar door hurt studie en oefeningen omslacht offers van eventuele ongevallen snel en gratis van eerste en goede hulp te voor zien. Zy vragen Zaterdag een gave- in de bus en gaarne aller hulp als collec tant. Men kan zich melden: hedenavond van 8—9 uur en Zaterdag de gehele dag in gebouw Chr. Soc. Belangen, Lange Haven 73» Burgerlijke stand GEBORENJosephus J.. z. van G. van Dijk en J. A. W. Kleinekoort; Alma M. T,. d.. van H. M. Sonneveld en. C» M. L. Peereboom; Jan. z. van-A. Kloos en P. W, van Willigen; Jan, z. van P. Ooster man en- J. J. M, Prang; Prederlk Al, z. van A. Geijp en G. J. Post: Al bertha J, d, van L. van den Akker en C, A- Koot. ONDERTROUWD: J. C. Batenburg, 26 jr en Ci A: T. van-Loenen, 23 jr; B. van Beek. 28. jr: en J. Steenbergen, 22 ,Jr; A. M, Beukers. 30 jr en P. A. Heins- broek, 24 jr. H. Bezemer, 24 Jr en M. F. Lips. 21 jr: D. Boks. 32 jr en M. C. H. ven - der Meer, 33 jr; J. F. Ensie, 25 jr en Cl W, van der Brugge, 24 jr; .T. L.- C. van der Hoeven, 26 jr en J, E. Rectus. 25 jr; -M, de Jong. 21 jr en F. W. van der Lelij. 18.jr: Gr. Koens, 24 jr en E. S. de Bndn, 22 jr; L. van der Kraam 34 jr en J. C.'van Gogh. 24 jr; J„ Krij ger. 25 jr -en.A. F. Kuoob. 24>Jr; P. J. (Advertentie L M.) (Advertentie 1. MJ -Morgen, Zaterdagmiddag om half zes, vertrekken de bussen met Ex celsior-spelers en supporters naar Den Haag om er tegen Spoorwjjk de belangrijkste wedstrijd van deie competitie te spelen. Ondanks het feit dat de thuiswedstrijd met 2-1 werd verloren, zijn de spelers vol goede moed. Immers, het grote voordeel dat onze stadgenoten zelfs aan een gelijk spel voldoende heb ben om te promoveren, kan de no dige rust ih het elftal brengen, ter wijl de Spoorwijk-mensen alleen by een overwinning gebaat zijn. Derhalve zullen de Hagenaars-zich geheel op de aanval moeten con centreren. met als gevolg een gro tere bewegingsvrijheid VanT"dé 'E5ET celsior-voorhoedespelers.^: - 5 In deze ontmoeting yalt dus beslissing 'of' Schiedam in het vol gende seizoen een. derdeklasser zal bezitten. Trainer- Smit zal zijn spe lers zeker kunnen inspireren om van het 'begin af een hoog tempo te spelen. De voorhoede is weer op gesteld zoals -in het begin van het seizoen, zodat het zeker niet onmo gelijk is de vrij zwakke Spoorwijk- defensie voor moeilijke, ja, zelfs on oplosbare problemen, te stellen. Ongetwijfeld zullen - vele Schie dammers naar Den: Haag trekken óm de Excelsior-5pelers aan te moe digen. - Deze week behaalden de voetbal lende Schiedamse postmensen het kampioenschap^-, van.;- hun afdeling, -Zaterdagnud<fag--oth "zes uur zal op' het - DHS-terrein aan Fpieringshoek de eerste wedstrijd worden gespeeld om het landskampioenschap van de PTT tegen de vertegenwoordigende PTT-ploeg'uit Groningen. Éénmaal per jaw houden wij.opruinting ondfer onze koffers en dit jaar voor het eerst, vóór het vacatxtie^ SeËPDNB^^ I vf V/aaromzouden wij wach ten Het sucmes van deze AmertkaarTM-Opruïrriïng ligt juist In bet feit, dat jeerste Was- goederen-J: tegen lage prijzen worden aangeboden, uitgerekend op het ogenblik dab- U zei bet best kunt gébruiken. Eén Tijdens het bezoek, dat een ploeg Engelse zwemmers na volgende week aan onze stad brengt, zullen, we ook weer korfballers uit Wands worth mogen ontvangen. Het zijn er zes en twintig in totaal, die Zondag 29 Juli arriveren en Zondag 12 Augustus vertrekken. Daartussen iigt o-a. een korfbaltoumooL Plan nen worden nog uitgewerkt om ook' deze gasten tijdens het verblijf zoveelmogelijk van de stad en de omgeving te laten zien. De S. C.V.: ,j)e Postduif" organiseert Zondag een wedvluött vanuit Zevertber» gen voor jonge duiven, waaraan aHe georganiseerde liefhebbers kurmen. deel- neaien. Inkorven. van 7.30 tot 9 U., kk>k meebrengen en zetten op 10 uur, PLANTAGE-CONCERT De Arb. Muziekvereniging „Cres cendo", o-l-v. de beer D- v. Seuren, geeft Zaterdagavond om 8 uur een concert in de Plantage. Het programma ziet er als volgt uit: 1.: Jubelklange, mars, Xlëbelj 2. Ouverture Nabmiodonosor, Ver di r 3. Dolores, wals, "Waldteufel; 4. Sneeuwwitje» F. Churchil5. Xe Calife de Bagdad, Boieldieu; 6. Ju- dex mors et viter Gounod; 7. Suite Romantique, Lureman; 8. Finale. 200 stuks, 55cm.-8^ 200 stuks/ 6Qcm$$Q Zatercla gmorgën am 9 uur', begint de verkoop van hon darden koffers, geen bescha digden, maar qverechotten urt onvolledige serïe's waar de kleine maten (45 en 50 Tcrn.) van zijn uitverkocht. Nu koopt U koffers met blnnenraam en fiber-Hoeken voor een prijs, zo laag, dat niemand er niog een; met goed fatsoen bij z'n kennissen durft te. lenen. Ertlga groie reStanfpar- f/ja» dameskousen, links en recHti gevfcYen, gg- platteerd en zijdf bp zijde, hu yoor' 1.98 W A L E N B U R G Eft WE G 0^,-Or, .^INKELSTAO-BLHDORP' kOiteboamBEUERLANDSELAAN WlNKaCENTRUM BINNENWEG ■-■v -■

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2