HMAÏÏTENS&C- rOPRUIMINfi/ k PRIJZENSLAG FELIX m mm leger-, werk-en sportklediiig ADVERTEREN DOET VERKOPEN S5S5ÜBSV5 NYLON Vrijdag 20 Juli 1951 JÊr VHcetÉët+s be^c M""k:sw«ue„s jaeger brei tcol koffie- en ontbijtkleden EKGELSE PIJP Stepins Rotterdam, Telef. 44775 Noordmolenstraat 6^ MACHINE-BANKWERKERS extra aanbieding KOUSEN Geef Uw kat geen kliekjes of >rvder menselijk voe<JseL Daai is zijn maag. helemaal nier op ingesteld. Vlees en vis»;, dit is. ajn natuurlijk voedselFelix bevat 65% vlees en vis.: in e|k pakje iji minstens een kilo vlees in jigB gedroogde.;vons. Felix is een ideaal voer- Fciix mM is gemakkelijk te voeren omdat het altijd droog gegeten moet worden. Dan heeft 3||| bet dier er het volle profijt van. - ""ffij Door toepassing vau nieuwe tech nische vindingen hebben de Philips iichtexperts de producten steeds ver beterd. Thans weer voor het moderne „lichte" rijwiel een Philips lantaarn- kap met de nieuwe CC-lens. Deze Concaaf-Convexe (hol-bolle) onbreek bare lens werpt het licht in een geslo ten, heldere, brede bundel op de weg. De nieuwe Philips lantaarnkap tnet CC-lens vormt met een Philips dynamo de ideale combioatie voor een prima rijwielverlichting. Als er opgeruimd moet worden, kijken we niet naar winst of verlies, maar hebben s/echts één doei: „OPRUIMEN". 800 Simplex charmeuse dames- onderjurken. Maten 38 tot en met 44. Zachte gezondheids-kwaliteit. per 100 gram. A/OX>/rt f38 GOGPtrooe- I60Q originele grote Vlaamslinrtén .135 165'cm. Onze klanten kennen deze kleurige kleden, dia w|} al jaar >n dag ver- kopen voor^^S" 1290 blauwe en khaki OVERALLS Maten 48 tot en met 58 Degelijk gemaakt van sterk oVerall-drill. 9M originele DlipOnt j\jloilS met naad. Jang been én versterkte voet. yF' j Nieuwe zomertinten. Irregulars. Per paar^^F. Géén bezwaarwant wij bieden aan: Sportcorset soiïedc effen stof, twee elastieken zi[panden 20 cm hoog, 4jarreteHes, maten 098 64-78 met volle garantie w.o grool genoeg voor gordijnen, in de prachtigste kwaliteiten, tot een waarde van 20 cm. breed, per meter hij onze reeds enorme voorraad Alleen by: STREVELSWEG 2Jj- TEL 70332 MATHENESSERWEG115-TEL 33454 KLEIWEG 30-TEL45606 STATENWE& I/O BLUDORPTUNNELS - ROTTERDAM NIEUWE PARTIJEN GOEDEREN bestaande uit: Sportcorset mooie zalmkl. broché, twee. efast. zijpadden 25 cm; hoog, 4 jarret., maten C98 64-78 D- 1000 AMERIKAANSE TWËEÖ-. KAMGAREN, WITTPCORT) en GABARDINE SPORTCOLBERTS 1 en 2 rij sluiting, alle maten, ook zeer grote, tegen dé fan- j i/* tastlsch lage prijzm vanaf I IO. 2000 LINNEN WERKBROEKEN^ met opgestikte zakken, Amerikaans mo del. vanaf 4,75 Pracht sortering AMEI7IK. KHAKI CHINOBROEKEN 14,53, 16.75 CHINOBROEKEN -iBJeu) .w; 17,50 CHINO KHAKI OVERHEMDEN S.7S, 14,75 Grote sortering SPORTJACKS .K.':: fPooeline en Trench) vanaf J 14,75 COWBOY SHIRTS, Schotse ruit motief, .prima kwaliteit i 12,75 Ook kindermaten 10,50 KHAKI DAMESBLOÜSES 4,95 Bijpassend- KHAKI ROKJE 4,95 Bijpassend JASJE- 7,D5' mooiesoepele;'.-. Lasfex-relastiek, partij -aanbieding 'met kleine afwijkingen, 4 jarretelles 028 Einrieliik weer 11000 gebruikte OVERALLS tn alle maten; In prima staat ..--./-Iv.a.- 4. 'Alle soorten Sport-, KaWpeer-, Werk en Legergoedéren •Voor de Vaeantfe: Grote sortering niéuwe 2-, 3- en 4-persOOns LEGERXENIEN, vanaf 3940 DONZEN SLAAPZAKKEN, zeer gemak kelijk mede te nemen. licht van gewicht, prima kwaliteit, ideaal voor kampeerders tegen Spotprijzen. btepms dubbelrèk-elastfek, partij-aanbieding met kldne.afwljfciogën, 4'.jarretelles O 48 Camisoles en Directoires .móóie stevige iantasie trJcot, geheel .katoen, - 4 98 per stuk«|>' I Zijde-interlook hemdjesen pantalons, extra, so I led, extra g oed- 198 .fcoop,-"pér stuk m Katoen- interlock hemdjes en pantalons, mooie 'kwaliteit, zalmkl:. 148 .-•per; stuk,--Mm» Onderjurk imooie/charméuse,. .schouder band en ronde *348 hals, div. kieureo wj* Onderjurk en Directoire in. mooie charmeusé; onder- jjürk' met kantgarnering, directoire-als ^5 - slip-model - Bustehouders enorme sortering! vanaf;; Ie Officiële Amerikaanse Importgocderenzakcn In Nederland Buikbandcorset stevige, elfen stof, met voor sluiting en gèhëel elastieken ..binnenband, 1A 68 4 jarretelles - VAN DEN BERGH'S EN JURGENS' FABRIEKEN NV. Nassau kade 3, Rotterdam kan in haar technische dienst nog enkele fijne soort, doch in gedekte A 98 kleuren ex Ir a fijne soort ge minderde kristalkous 51/15 (irregulars) mooie C98 zomcrkl. GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE ZAKEN Vacantïeweek bouwvakar beiders 13-18 Augustus 19511 Bouwvakarbeiders," die voor bovenvermelde vacan tïeweek niet 'over voldoen de vacantiebonnen.. kunnen beschikken, -kunnen een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering tot het bedrag, hetwelk 'zu -bij werkloosheid uit hoofde van de overbruggingsregëling zouden kunnen ontvangen. Aanvraagformulieren kun nen worden; afgehaald ;èn ingeleverd - op Maandag 23 Juli van tot d luur aan' onderstaande adressen.' Hoofdkantoor (hulpge bouw Libelleristraat), Zwarte waalstra at 71 Valkeniersweg 103 Jensiüsstraat 37 - Schoonderloostraat 33 én de overige werkdagen,- behalve '"s Zaterdags, yén 9 tot10 uur alleen aan het Hoofdkantoor (hulpgebouw Libellenstraat). Teneinde een vlot.te afdoe ning van de aanvragen .té" bewerkstelligen, wordt.; be- Langhebbenden verzocht.het bewijs van inlevering Van dé vacantiebonnen thuis achter te laten, daar dit bijhuis bezoek moet worden ge- •tóond. -• - plaatsen. Gegadigden moeten bij voorkeur ervaring hebben op het gebied van automaten en inpakmachincs, en bereid en in staat zijn om zo nodig in continue-dienst te werken. Maximum leeftijd 35 jaar. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aan de Personeetafdeling van bovengenoemd bedrijf. KETELBINKIE EN HET GEHEIM VAN DE ZEESTER GEVRAAGD op kantoor van een - groot admini stratief bedrijf, een om de portier behulpzaam te zijn by-.de ont vangst van publiek. Beslist nette verschij ning en goede manieren vereist. Leeftijd ca. 15 jaar. De Lagere Schooi moet met behoor lijk resultaat doorlopen zijn. Bij gebleken geschiktheid kan later over plaatsing naar de afdeling „Expeditie", volgen. Br. met uitv. in!, onder lett, HHR aan Nijgh:& van Dltmar, Adv, bureau Rotterdam. ]<587. De vreemde zeester rolde dus van hef strand de-zee ir. en ik moest hem volgen omdat ik helemaal- door dat ding gehypnotiseerd was. Met starende ogen stapte ik aangekleed en we! de-zee in. De golf jes kwamen spoedig tot mijn knieën,- even later tot' mijn borst en bij de lbranding zat alleen mijn kuif nog boven! Zo'n grote overgang was hef nu pole weer niét, want ik! was al; kletsnat;door die;.gutsende regenbui. De zeester ging echter nog verder, hij dook onder water en ik deed hetzelfde. Vraog riet hoe hèt kwam, dat ik niet verdronk, met zulke nuchtere vragen zul je nooit wat bijzonders beleven In het wafer zag hél een beetje schemérigf maar de zeester straalde weer, licht, uit, ik kon hem dus gemakkelijk' blijven, volgen. Ik 'moet zo'n beetje met mijn armen gëmolenwiekt hebben, anders Was ïk niet yobruitgëkomen/ maar ik kan het me niet precies meer herinneren. Er verstreken minuten, waarin ik steeds de ^zeester.'bleef volgen en steeds verder ander.zee kwam.Scholen yisjes {flitsten angstig weg als ik aankwam, zo'n vreemde zeebewo ner kenden ze niet. Eindelijk'scheen aan" de 'afdaling; een eind te. komen, we; naderden -de bodem - van;de. ROTTERDAM: WESTKRUISKADE 67 BEYERL.LA AN 120—123 DORDRECHT; VOORSTRAAT 236 Opgericht 1886 30 filialen C A J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8