Hoe kon „Door de Eeuwen Trouw aan deviezen komen P ■ff"-'-- jgföBfc 'n-; Yan kleuter tot student: onderwijshervorming Dollars liggen naast onze deur Reis van prins kost het Rijk rond f 300.000 Andere koers inzake de pensioentoeslagen „Geen Benelux zonder kanaal en omgekeerd" In Rotterdam zou schip gereed liggen voor nieuw avontuur Actie van ANW heeft succes Europese Betalings Unie door Tweede Kamer goedgekeurd iNfKi HUNTER Vrij Jag 20 Juli 1951 3 KAMERLID STELT VRAGEN OVER AMBON-COMPLOT 5? A xolang pcolUeert' <jaar ,s. n0®vertre«ende opRültflHG greep u,t s IXIO& DAMES ZOMERJAPONNEN van -347- voor 7.S5 DAMES ZOMERMANTELS van BivTS" voor 19.95 Kamgaren Kamgaren van 84i5ü voor 59.95 Cheviot van S3? voor 49.95 HEREN SPORTCOLBERTS van voor 29.95 Ere-doctoraat van Aber deen voor Nederlands theoloog - mm W&ÈM TT fS\f n "*4 de ^juxe Oppositiecandidaat in Portugal trekt zich terug NEDERLAND ALS VERLOFCENTRUM Bijdrage van ons land aan Verenigde Naties beloopt ongeveer f 6.620.278,- STA TEN WEG 184 WINKELSTAD. BLIJDORP Thans ook: PLEINWEG hoek Wolphaertsbocht „Winkelcentrum Wereldhaven Zuid" België voor onze sla gesloten Landelijke ruiters rond de Gouden Koets Congres Expogé volgend jaar in Den Bosch Belgische grensposten morgen gesloten voor goederenvervoer Christiaan de Moor adviseur PTT Nederlands expert naar Korea Tweede Kamer aanvaardt moties betreffende naturalisaties Tweede Kamer brengt hulde aan Suriname en de Antillen Erasmus glimlacht 'n TIP VAN BOOTZ Auto met 5000 liter benzine in brand Hartige hap onder de motorkap Tweede Kamer neemt verhogingen mei erkentelijkheid aan Wrang grapje van minister Van den Brink Kleuteronderwij s snakt naar regeling I ri (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Hedenmiddag heeft de heer Goedhart (P.v.djV.) In de Tweede Kamer zijn interpellatie over het z.g. Ambon-complot ge houden. „Is de regering niet van oordeel", zo luidde zijn eerste vraag, „dat de stichting „Door de Eeuwen Trouw", die honderdduizenden gul dens onder ons volk heeft ingezameld onder voorgeven, dat dit geld bestemd was voor het aankopen van voedsel en medicamenten ten be hoeve van de bevolking van Ambon en die een groot gedeelte van deze gelden gebruikt blijkt te hebben voor het financieren van conspirato- rische plannen tegen een mogendheid, waarmede Nederland vriend schappelijke betrekkingen wenst te onderhouden, zich daarmee aan oplichting van de goede gevers heeft schuldig gemaakt? Is", zo ver volgde hij, „door justitieel onderzoek tegen deze stichting vastgesteld, op welke wijze en door wiens bemiddeling zij het klaar speelde om de gelden, die zjj in het buitenland gebruikt voor haar conspiraties, in deviezen om te zetten?" (Advertentie «O» MANTELCOSTUUMS van 138r75 voor 49.95 MEISJES ZOMERJURKEN met bijpassend broekje leeftijd 5 jaar van VIt95 voor 5.95 HERENCOSTUUMS HEREN PANTALONS van 3£r5ÏÏ~voor 19.95 JONGENS MATROZENPAKKEN van voor 15.95 JONGENS OVERHEMDEN van 5t5Ö voor 2.98 ZELFBINDERS van 5S9 voor 0.98 DAMESSCHOENEN van 24r95 voor 9.98 RUBBER SANDALEN zeer solide van Üt95 voor 2.95 Waarom heeft de regering toe gelaten, dat een aantal buitenlan ders in ons land als orgaan van de zogenaamde Republiek der Zuid- Molukken allerlei activiteiten ont wikkelen tegen de Republiek In donesië, v trvan voortdurend een storende iiwloed op de betrekkin gen tussen Nederlard en Indonesië uitgaat? Ij opdracht gegeven het bureau van dit staatsgevaarlijke instituut te doen sluiten en zijn er, voorzover bij deze zaak vreemde lingen betrokken zijn, geen termen om hen uit te wijzen? Vervolgens wees de heer Goedhart op de me dedeling van de voorzitter van de stichting .,Door de Eeuwen Trouw", dat de Republiek der Zuid-Moluk- ken over een geheime d: -st be schikt? Indien een dergelijke dienst inderdaad in Nederland zou wer ken. vindt de regering dat dan toe laatbaar? Ook de onthullingen over Wes terling en Sweerts nam hij onder de loupe: levert de verdwijning van kostbare juwelen, die afkoms tig waren van Zuid-Celebes en die door Westerlings ondergeschikten aan hun kapitein waren toever trouwd, voldoende grond op voor een verzoek om uitlevering?, zo vroeg hij. En kan opgehelderd worden, waarom tegen Sweerts, nadat hij in November 1946 in Haarlem was gearresteerd op een adres, waar het toenmalige B. N. V. hem had laten onderduiken, geen rechtsingang is verleend, of schoon men niet minder dan 68 blanco Nederlandse paspoorten in zijn bezit vond, die een opdracht gever bi5 een Haagse drukker had laten vervaardigen en waarover al le betrokkenen een volledige be kentenis hadden afgelegd? Is het bekend, dat Nederlandse politiemannen, die Sweerts de laat ste jaren meermalen in Nederland gezienhebben, ten tijde van zijn activiteit voor het Bureau der Zuid- Molukken, hem geen stroobreed in de weg hebben gelegd, omdat zij na LONDEN. Ds. S. F. H. Berkel- bach van der Sprenkel, professor aan de Universiteit van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Raad van Kerken, ontving een eredocto raat van de Universiteit van Aber deen tijdens de toekenning van gra den. die aan het eind van het stu diejaar kortgeleden plaatsvond. zijn onverklaarbare vrijlating in Juni 1948 tot de slotsom waren ge komen, dat zijn hernieuwde arresta tie wel niet op prijs zou worden gesteld door het departement van Justitie? En hoe moet het verklaard worden, dat de Binnenlandse Vei ligheids Dienst ondanks de overstel pende aanwijzingen, die reeds zeer „r ruime tijd bestonden, nimmer aanleiding heeft gevonden om de betrokken organisaties onafgebroken en nauwkeurig in het oog te hou den? Is contact opgenomen met de Bel gische justitie teneinde Sweerts als nog aan een verhoor te onderwer pen, zodat zijn eigen aandeel en dat van anderen in het Ambon-complot alsnog geheel opgehelderd kan wor den? Vervolgens informeerde hu naar de juistheid van de medede ling, die mr Van der Haeghen, de verdediger van Sweerts, volgens welke Sweerts reeds in 1950 twee maal per parachute op Ceram uit een vliegtluig neergelaten zou zijn om daar opdrachten voor het Bu reau van de Republiek der Zuid- Molukken te vervullen. Is het bekend, dat een oud Por tugees smokkelschip, dat in de ha ven van Rotterdam ligt, sinds enige tijd door een aantal voormalige Nederlandse SS-lieden gereed ge maakt wordt voor een grote zeereis en dat de leider van dit gezelschap relaties onderhoudt met een voor man van het Bureau der Zuid-Mo- lukken, zodat er grond is voor het vermoeden, dat hier een nieuw avontuur op touw gezet wordt? w X (Advertentie LM.) Een prettig week-end «et: Plain cl Cork-tipped I 1 - per doosje van 20 shdts Hunter Mild 10.75 per pakje LISSABON Nadat prof. Gomes door het Oppergerechtshof niet ge schikt werd geacht als oppositie candidaat voor het presidentschap, bleef als tegenstander van de rege- nngscandidaat generaal Lopes al leen admiraal Meireles over. Deze heeft zich thans teruggetrokken, cmdai de regering in de commis sies. die een juist verlooo der ver kiezingen moeten waarborgen, geen vertegenwoordigers der oppositie wil opnemen. De regering zegt, dat de kiezers, die toegang hebben tot de stemlokalen, kunnen protesteren als zij het niet eens zijn met de uitslag. Vervolg van pag. 1 De Minister verwacht, dat het bezit van het einddiploma AJVLS. de weg zal openen tot het vervul len van die middelbare functies, waarvoor geen verdere schoolop leiding vereist wordt en waarvoor tot nu toe het bezit van het eind diploma H.B.S. met 5-jarige cursus gevraagd werd. Wat het voorbereidend weten schappelijk onderwijs betreft, on derscheidt de Minister de volgende hoofdrichtingen: s. de klassieke richting, en b. de moderne richting met een on derscheid tussen de sociaal-econo mische en de physisch-mathema- tische wetenschappen. Het gymnasium laat hij onaange tast De hogere burgerschool ziet hij als een school, waarin na de der- DEN HAAG. De actie van de ANW (Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingen verkeer) om Nederland meer por- pulair te maken als verlofcentrum van Amerikaanse bezettingstroepen in Duitsland, begint vruchten af te werpen. Dit jaar staat ons land als nummer eeri 00 het v-"<;tje van fa voriete verlofcentra in Europa. De heer Pollock, directeur van het Frankfurter bureau van de Army News en Air Force News (geza menlijke oplage 250.000 exemplar DEN HAAG. De kosten van het bezoek van prins Bernhard aan het Westelijk Halfrond bedragen, voorzover het de ministeries ^an Econ. Zaken, Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en Buitenlandse Zak- n betreft, ongeveer 300.000, deelt minister Stikker aan de Tweede Kamer mee. De aandelen van ons land in de kosten van de Verenigde. Naties en daarmee verband houdende organi saties, belopen een totaal bedrag I van rond 6.620.278.Voor con tributie aan de VN. is voor 1950 (Eigen berichtgeving) DEN HAAG De Belgische mi nister van Landbouw heeft de grens voorlopig gesloten voor de import van Nederlandse sla. Onze regering heeft' geen protest in' Brussel inge diend. Hoewel België formeel op grond van de overeenkomst in De cember het recht heeft zijn grens te sluiten, zou het toch meer in de sfeer van de Benelux gelegen heb ben, het nemen van maatregelen aan Nederland over te laten. Door de vrij hoge heffing op onze sla-export naar België, had deze niet zo'n grote omvang meer, zodat de i schade niet - aanzienlijk genoemd I mag worden. - DEN HAAG. Op haar tocht van het Koninklijk paleis naar de Rid- I derzaal, op Dinsdag 18 September, I ter gelegenheid van de opening der Staten Generaal (Prinsjesdag), zal H.M. de Koningin in de Gouden Koets geëscorteerd worden door ruiters van de landelijke rijvereni- gingen. Zjj zullen gekleed gaan in de ceremoniële tenue van de cava lerie. Elke provincie zal voor bet escorte zeven ruiters aanwijzen. op de begroting een bedrag van 1.746.464,80 uitgetrokken; voor de Intern. Arbeidsorg. 252.966,28; voor de Unesco 463.743,80; voor de Int. Vluchtelingenorganisatie 3.782.000,en voor de Wereld Gezondheidsdienst 375.102,25. Eind 1948 werd in Parijs van de Nederlandse delegatie bij de Ver. Natie? 604.000 Franse francs gesto len. Een onderzoek van de Franse Justitie had geen resultaat. De Ne derlandse Justitie stelt nu een on derzoek in. In afwachting van de uitslag daarvan wil de minister het ontstane kastekort ten laste van de begroting brengen. DEN BOSCH. De Nederlandse Vereniging van ex-Politieke Gevan genen (uit de bezettingstijd) haar congres in 1952 's-Hertogenbosch. houden zal in DEN HAAG. De Nederlandse Internationale Wegvervoers -Organi satie (N.I.W.O.) verzoekt ons be kend te maken, dat, in*verband met de viering van de nationale feestday in België, welke wordt gelijkge steld aan de Zondag, morgen. Za terdag 21 Juli, alle Belgiscne grens posten voor het goederenvervoer over de weg gesloten zjjn. Dit geldt ook voor het transitovervoer door België. DEN HAAG. Tegen Januari 1952 wordt de benoeming ver wacht van Christiaan de Moor als aesthetisch adviseur van de P.TT. Als zodanig zal deze kunstenaar de heer W. F. Gouwe opvolgen, de opvolger van mr. J. F. van Royen, die in 1942 door de Duitsers van zijn functie' werd ontheven en in een concentratie-kamp het leven liet. - - - - ren), die op 't ogenblik in ons land vertoefty is echter van oordeel, dat Nederland, nog aanzienlijk meer 'Amerikaanse verlofgangers kan aantrekken. „Laat de boys weten, wat er in Nederland te zien is", zegt hij. „Geef ze materiaal, zodat ze vrij kunnen ronddwalen". Grote georganiseerde trips hebben geen kans van slagen, meent de heer Pollock. De soldaten zijn veel te blij, dat ze een ogenblik uit het leger weg zijn. Zij voelen er niets voor om zich als kudden van de ene bezienswaardigheid naar de andere te laten slepen. De heer Pollock is vports van oordeel, dat de Nederlandse industrie te weinig belangstelling heeft voor export naar de Amerikaanse bezettings troepen in Duitsland. De uitslui tend voor - Amerikanen bestemde shops hebben een omzet van meer dan honderd millioen dollar. „De dollars liggen naast jullie deur", meent de heer Pollock. DEN HAAG. Als bijdrage aan de hulpactie der Verenigde Naties voor Korea, heeft de regering eind vorig jaar de permanente verte genwoordiger te New York ge machtigd een Nederlandse bijdrage toe te kennen ter waarde van een millioen gulden in goederen en diensten. Daarbij was inbegrepen een aanbod om tien Nederlandse deskundigen gedurende een jaar ter beschikking te stellen voor het herstel van Korea. Thans is als eerste deskundige aangewezen de heer J. P. van Marle, rijksaccountant, die ver moedelijk binnenkort naar Korea zal worden uitgezonden als finan cieel expert voor de U.N.K.R.A. (United Nations Korean Recon struction Agency). (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De moties, welke de heer Scheps (PvdA), mede na mens de commissie tot onderzoek van de naturalisaties, bij de Tweede Kamer had ingediend, zijn Donder dagmiddag z.h.s. goedgekeurd. Het zelfde geschiedde met zijn amende ment, dat de staatloze De Peterson uit een naturalisatie-ontwerp licht. Voorts werd na korte discussie het wetsontwerp tot wijziging van het re1 tepercentage voor premiele- nin^en uit hoofde van de Loterij- wet met 42 tegen 19 stemmen aan vaard. Tegen de A.R., C.H. en S.G.. die immers tegen het loterij wezen zijn gekant. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Iet handgeklap beloonde de Tweede Kamer de heer Verhoeven (KVP), toen deze namens haar. de bevolking van Suriname en de Nederlandse Antil len hulde had gebracht voor de, tijdens de oorlog ingenomen, hou ding. Z.h.s. verleend» zii vervolgens haar goedkeuring aan het regerings voorstel om deze rijksdelen daar voor een geschenk ln de vorm van een monument ten bedrage van 50.000 aan te bieden. de klas een differentiatie optreedt in de richtingen a. en b. De cursus duur van de HJ3.S. zal zes jaar worden. Voor gymnasium, HB S. en ly ceum wil de Minister het onderwijs in de eerste klassen nagenoeg ge lijk maken en dit een oriënterend karakter geven.. Lesrooster en leer plan moeten zo zijn, dat de studie ook in minder aantal jaren kan worden volbracht. In de vijfde en zesde klasse bepleit de minister minder lesuren, waarbij meer ge appelleerd zal worden aan de zelf standige werkzaamheid van de leer lingen, zodat de overgang naar uni versiteit en hogeschool gemakke lijker wordt. Op het gymnasium zal bij het onderwijs in Grieks en Latijn speciale aandacht worden geschonkèn aan de cultuur-histori sche aspecten. Op de H.B.S. wil de minister enig Latijn laten doceren. Dit moet een voudig zijn, omdat leder ontwik keld mens wel eens in aanraking komt met Latijnse woord en be grippen. Bovendien moet hij ln staat zijn klassieke geschriften in vertaling te lezen. Voor het voorbereidend weten schappelijk onderwijs stelt de mi nister eveneens het systeem van kern- en keuzevakken voor. Naast de reeds bestaande differentiatie voor de ELB.S. in de richtingen a. en b. zou hij aan een beperkt* aan tal scholen een studie-richting wil len verwezenlij ken, die ten doel heeft de opleiding voor degenen, die in administratieve functies de schakel zullen vormen tussen de hoofdleiding en de eenvoudige ad ministratieve werkers of die als hoofden van kleinere administra tieve afdelingen zullen optreden of in een handels- of industrieel be drijf een meer leidende functie zullen uitoefenen. Bij de opleiding van onderwijs krachten en maatschappelijke wer kers wordt vooral aandacht be steed aan de toelatingseisen voor de opleidingen van leidsters bij het kleuteronderwijs, bijbet basis- en eenvoudig voortgezet onderwijs. De. AJM.S. c.q. de MJLS. zal de voor opleiding het best kunnen verzor gen. (Advertentie LM.) Dit jaar wil de zomer niet komen. De zon zie 1c alleen ln mtfn dromen. 1c Ben zo koud als een kip! Dus neem lk een TIP. Nu kan ik over warmte weer bomen. Inz. A. G* Zevenaar. ontv. 1 fl. TIP. Het Amerikaanse opleidingsschip „Empire State" (6059 brt), het om gebouwde vroegere troepentrans portschip .JJydrus", dat nog als zodanig dienst deed in de laatste wereldoorlog (Pacific), meerde Donderdagmiddag onder grote pu blieke belangstelling om drie uur aan de Parkkade te Rotterdam. Om vier uur was de staatsietrap zover in orde gebracht, dat men het schip mocht betreden. Aan boord bevinden zich 350 officieren en leerlingen van The New York State Maritime College, waarvan de laatsten een soort donkerblauw GJ. uniform dragen. Vrijwel alle opvarenden waren met camera's gewapend, die hun goed te stade zullen komen in de komende da gen, die vooral aan gemeenschap pelijke trips en individuele sight seeing besteed zullen worden. Het schip deed twee jaar geleden de Amsterdamse haven aan. Om het jaar maakt de .JEmpire State" een Noord-Europese cruise; het andere jaar zoekt men de Middellandse Zee op. We spraken cadet David Joslin, die in zoverre door zijn collega's als een bijzonder mens beschouwd wordt, dat h\j meent een achterneef in de derde graad van Koningin Juliana te zijn. Er waren, zo zei hij, heel wat brieven via consuls en andere hoogwaar digheidsbekleders naar Soestdijk gestuurd en hij hoopte zeer de Koningin te kunnen bezoeken. Voor wie behoefte gevoelt dit schip te bezichtigen: Zaterdag- en Zondagmiddag van 1.30—4.30 is hij of zij welkom aan boord van de Empire State". (Eigen foto) DEVENTER. Vanmorgen ont- I stond een felle brand op het depot terrein van de Shell te Deventer. Een tankwagen, met 5000 liter ben. zine vloog, vermoedelijk door kort- I smiting, in brand. De benzine is i verbrand. De rookontwikkeling was j bijzonder sterk. De chauffeur van I de tankwagen kreeg ernstige brand wonden en werd naar het zieken huis gebracht. De brandweer rukte uit met veel materiaal en wist met schuimblussers het vuur onder de knie te krijgen. De belendende ge bouwen zjjn behouden gebleven. (Van onze correspondent) TERNEUZEN. Douaniers te Ka- peltebrug, die de auto van een Ant werpse dame doorzochten, ontdekten daarin, verborgen achter de rugzit ting en onder de motorkap, niet minder dan 66 kilo vleeswaren. Het boterhambelegsel werd in beslag ge nomen. terwijl tegen de winkelier ster uit Hulst, die deze grote hoe veelheid vleeswaren had geleverd, eveneens proces-verbaal werd opge maakt. (Advertentie 1 (Van onze parlementaire redactenz) DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft zich iJu. accoord verklaard met de voorgestelde verhoging der pensioentoeslagen. De gepensionneerden van vóór 1947, die sinds 1950 een bijzondere toeslag van 90 ontvingen, zullen deze, als de Eerste Kamer haar fiat ook heeft gegeven, in 't alge meen verhoogd zien tot 250. indien zjj tot dnsver minder dan J 1500 uit gekeerd kregen; tot 300 bij een daarboven uitgaande uitkering tot 3000 en tot 350 voor de nog hogere pensioenen. Bovendien is de Kamer er alsnog in geslaagd om de gestelde limiet van 20% althans voor de „mi- nimmnlijders" met een pensioen van minder dan ongeveer 450 per jaar, tot 30% te verhogen. Dit resultaat werd verkregen in een sfeer, die wel zeer gunstig af week van die van vorige pensioen debatten. Mevr. Fortanie r De Wit (WD) en de heren v. Sleen (PvdA), Dassen (KVP) Stapelkamp (AR) en Krol (CHU) waren er ronduit erkente lijk voor, dat de Regering de koers had gewend en uiteindelijk toch aan lang bestaande wensen der Kamer in belangrijke mate was tegemoetgekomen. Nóg hadden zij wel verlangens, vooral bestaande in opheffing van het onderscheid, dat nog wordt gemaakt tussen oud en nieuw-gepensionneerden, het- (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Tweede Ka mer, die nieuwsgierig had gevist naar meer wetenschap over de Benelux-conferentie te Goes, dacht minister v. d. Brink met een grapje te kunnen bevredigen. Hu vergeleek de besprekingen mot een „tour dTiorizon" van zeer korte duur en zonder deskundi gen langs een complex van vraag stukken. Aldus suggererend, dat ministers zonder raadslieden niet zo heel veel vermogen, bleek hij desniettemin van mening dat de conferentie, hoewel niet spectacu lair, op de duur van grote beteke nis zou kunnen blijken te zijn. Hij erkende dat er ook over het Ant- werpen-Rjjnkanaal was gesproken. Juridisch is er weliswaar geen ver band tussen de Benelux en het kanaal, dat erkent ook de Belgi sche regering, maar de Regering is het anderzijds met de Belgische eens, dat materieel, politiek en psy chologisch wel verband bestaat. De regeringen zijn het ook eens over de stelling, die prof. v. d. Brink doodleuk voordroeg als: „Geen Benelux zonder kanaal, geen ka naal zonder Benelux". Maar wat aanvankelijk als een verzoenend grapje leek bedoeld, bracht de heer Schouten (AR.) tot ernstige se- leurstelling. Hij betreurde het ln deze woorden neergelegde stand punt der Nederlandse regering ernstig, en dat zal wel een gevolg zijn van zijn opvatting, dat geen verband tussen Benelux en kanaal mag worden gelegd. Dit vraagstuk kwam ter sprake bij de behandeling van het ver drag tot oprichting van een Euro pese Betalings Unie. Men had de werking van dit instituut geruime tijd kunnen bestuderen en was wel wat teleurgesteld, dat door het overbrengen van het nadelig saldo van België naar de EBU geen op lossing was bereikt. De heer N e d er horst (P.v.d.A.) vond. dat dit probleem als een molensteen aan onze hals hing. En de heer Janssen K.V.P.) meende, dat België betaling in agrarische pro ducten zou moeten aanvaarden en hij verzette zich ook tegen de op vatting van de „Libre Belgique", dat onze moeilijkheden louter .sen gevolg waren van een (vermeend) dirigisme. De EBU werd overigens in be ginsel door alle sprekers, met uit zondering van de heer Hoogcarspel (CPN), aanvaard en z.h.s goedge keurd. .Minister Lleftinck was het met drs. Nederhorst eens, dat de credietquotes te nauw waren. Hij deelde echter mede, dat in de Parijse bestuursraad al besprekingen zijn geopend om deze quotes o.a. voor Nederland te verruimen. geen bijzonder zou klemmen bij de weduwenpensioenen 'eri bij de (gewezen) onderwijzers, die im mers niet van het in 1947 ver leende rechtsherstel op salarisge- hied profiteren, doch minister v. M aarse veen ried tot voorzich tigheid met generalisaties. Hij gaf verschillende voorbeelden, waaruit moest blijken, dat er ook wel de gelijk oude pensioenenwaren, die hoger lagen dan de later verleen de. Desniettemin wilde hij 't pro bleem der onderwijzers en der weduwen nog wel eens onder het oog zien. Hoewel de Kamerleden niet geheel overtuigd waren, za gen zij toch van amendering af. Wel vroeg de heer v. Sleen nog bijzondere aandacht voor de ver vroegd gepensionneerden. Zelfs de communisten, de heren Hoogcarspel en Gortzak onthielden zich van het indienen van amendementen, hoewel zij aan vankelijk hadden aangekondigd dit wél te zullen doen. DEN HAAG. In Nederland gaan 300.000 kleuters op (ruim) ?400 kleuterscholen; het kleuteron derwijs is vrijwel niet wettelijk geregeld. Een wetsontwerp tracht thans èn het kleuteronderwijs en de sub sidiëringen te regelen, veel school gebouwen en veel leidsters zijn on voldoende; de opleiding tot leidster is nog geheel ongeregeld. De klas sen zijn te groot en van een be hoorlijke pensioenregeling voor de leiding is geen sprake. Het wetsontwerp wil sanering van wantoestanden mogelijk ma ken, echter volgens de aanmerking van enkele Kamerleden meer voor het bijzonder dan voor het open baar onderwijs. Ook levert de leeftijd der kinde ren grote moeilijkheden: in Rotter dam 3 jaar, het platteland 3 jaar, veel andere steden: 4 jaar. Het we ren van leerlingen beneden 4 jaar zou aanleiding kunnen geven, zeg gen enkele kamerleden, tot stich ting van afzonderlijke scholen die niet onder de wettelijke bepalin gen vallen. Het rijk neemt zich subsidiëring voor tot 40 gld. per leerling, terwijl iedere kleuter 112 gld (en meer) kost! De 31-ste December 1947 was 30% van het aantal kleuterschool hoofden onbevoegd en 37,9% der onderwijzeressen. r' De wet zal 18 jaar als minimum leeftijd stellen voor een leidster.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3