Twee doden, vijf zwaar gewonden en vijftien lichter gekwetsten Abdoellah van Jordanië vermoord HET ROTTERDAMSCH PAROOL Er dient een einde te worden gemaakt aan geknoei Agent van groot-moefti bij aanslag neergeschoten t i TREINBOTSING TE GOUDA: Vacantiegangersexpres van Den Haag loopt op treinstel uit Rotterdam f Amerikaanse hulp voor het Midden-Oosten m És-I ;J KAMERLID GOEDHART TOT REGERING: Minister Mulderije: Geen kans öp Westerlings uitlevering Postkantoor beroofd te Helvoirt L Golfstroom gedraaid? WAT VOOR WEER? Moöi weekeinde ;evan glas en staal Koningin en Prins ook naar Engelse Festival Prof. Lieftinck naar Washington Verdaging tot 25 Juli Vredesverdrag met Italic zal worden gewijzigd Treinontsporingen in Maastricht Twee neo-nazi's in West-Duitsland veroordeeld Flessenmelk wordt duurder Er is 540 millioen dollar uitgetrokken' ivaarvan 415 millioen voor defensie !rie Jaargang, no. 169 Red. en Adm. Lange Haven 341 Schiedam TeL 69300 Abonn.prijsj per week 0.40 per kwartaal f 5,15, losse nummers ƒ.0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Zaterdag 21 Juli 1951 Uitgave N-V. De Nieuwe Pers-Postgiro 398664 Bankier:'Amsterdamschè Bank te Rotterdam Directeur; B. de "Vries Hoofdredacteur: W. B.F. Schaper (Van onze parlementaire redacteur) DEN IIAAC. Bij zijn interpellatie over het Ambon-complot beeft de heer Goedhart In het daglicht gesteld hoc de ..dames cn heren van het RijksecnhcidcJubje sinds de souvereiniteitsoverdracht zich hadden gecon centreerd op de Ambon-kwestie voornamelijk om de binnenlandse geschil len over de Indonesische kwestie en de agitatie tegen de Nederlandse regering gaande te houden. Na jarenlang; het thans'achterhaalde fabeltje te hebben verteld over de 15000 Nederlandse vrouwen, die in ge dwongen concubinaat met Indonesische militairen zouden leven, probeerden ,zü ons wijs te maken dat de voormalige KNIL-militairen van Ambonese herkomst cn hun gezinnen vermoord dreigden te-worden indien men hen zonder speciale bescherming op Java zou laten, Zfj zjjn er in geslaagd een aantal Ambonezen op;te;hitsen.demobilisatie op Java te weigeren en zelfs heeft hun misleidende .demagogie helaas een Nederlandse rechter in ver warring gebracht. 'o' Toen de treinen die om 7 uur 5 op het station Gouda op elkaar botsten, om '9' uur uit elfcacr ge trokken werden zag de in elkaar gedrukte kop van het Haagse gedeelte er aldus uit. Cabine en vooorste gedeelte waren volko men verwoest. De heer Goedhart wees er op, dat kolonel Van Santen, hoofd van hetNederlands afwikkelingsbu reau dp Indonesië, voor deskundige tegenspraak van dit boerenbedrog had gezorgd door roeé té delen,, dat er in Indonesië, geen spoor van vijandschap te bemerken viel te gen de Ambonezen. De uitspraak van dé Nederlandse rechter bracht de Nederlandse, re-, gering In een hachelijke dwang positie. Het onmogelijke besluit moest worden genomen om ruim 13.000 Ambonezen naar Nederland te laten komen. Dat dit 'voor de Ambonezen zelf bijzonder ongeluk- DEN BOSCH Vrijdagmiddag omstreeks vier uur, toen het post- kantoor ging .sluiten, hield een auto - met twee jongemannen stil. Een van hen ging naar binnen, kocht oen postzegel van tien cent en ver dween weer.,. Blijkbaar had hij de situatie verkend,want hij kwara met zijn kamerzad naar binnen. Een greep door het loket volgde cn - met een som- van i 500 aan-banier, p -pier én een bakje met wisselgeld maakte het tweetal zich uit d» voe ten naar de auto, die in snelle vaart verdv/cen. Tot nu toe zijn de over vallers, van wie een vaag signale- menv. kon worden gegeven, niet óp- gespoord. I' I (Van onze Scandinavische correspondent) OSLO, Vrijdag; De zachte, maar langdurige winter en koude regen achtige zomer moeten, wellicht wor den toegeschreven aan een afwij king van de Golfstroom; Tof deze conclusie-komt de directeur van het - Oceanografische instituut te Oslo, prof. F.jeldstad, die.zojuist uit New York naar Oslo is terugge keerd. Dé Golfstroom gaat dit jaar •van hét midden van de "Atlantische. -Oceaan uit met (zoals tot dusver) naar het Noordoosten, maar naai' .-.het Zuidwesten; d© 'temperatuur i* belangrijk lager.- ■Dezerdagen heeft men' van Ame rika een expeditie uitgezonden .-oiri de gedragingen van"de jGolfstroóm - tussen Amerika én Engeland nauw- keuriger te onderzoeken. (Van 'onze weerkundige- medewerker) Ondanks de sombere vrezen waar in menigeen onzer wellicht ver keerd heeft toen het regende op St. Margriet (20 Juli), ziet het er voor het komende weekéinde gunstig uit. De storing die gisteren een on gunstige invloed op. bet weer in ons land uitoefende is weggetrokken en hel gebied van hoge druk boveji'de (Van onze verslaggever) GOUDA. Op het station Gouda is vanmorgen om 7.Ö5 met ecu hevige klap het Haagse gedeelte van de expres-verbinding naar het Noorden, op het Rotterdamse gedeelte, dat reeds gearriveerd was, ingereden. Iets wat jarenlang goed gegaan is, n.l. het achteraansluitcn van de Haagse trein achter de Rotterdamse, Is vanmorgen een ramp geworden. Het Haagse treinge- deelte drong verwoestend het laatste gedeelte van de Rotterdamse trein binnen, wrong zijn koppclingsbalk door de vloeren van de voorste trein omhoog, glas vloog aan splinters en het Haagse gedeelte werd zelf Idemvast ingedrukt. Een passagier die het ongeluk zag aankomen trachtte uit de rijdende trein te springen, doch werd iri dédeuropening doodgedrukt. De be stuurder van de Haagse trein hing aan de andere kant er uit als levenloos. ,Er waren ongeveer twintig gewonden, onder wie enkelen zware verwondingen hadden opgelopen. Van vijf van hen is de'toestand ernstig. T 4 oen Britse eilanden verplaatst ziek de richtingvan de Noordzee. Ta-- •mettffc koele; maar droge lucht-be gon dit.itengevolge gisteravond reeds ons (and binnen te stromen. De -hetoolkircfl is hierdoor afgeno- \men en vandaag zal het byna over al zonnig-weer zijn. Door de vez- warming zullen de temperaturen slijgén, hetgeen vooral Zondag te oespeuren zat; zijn. Doordat het. ge bied van hoge druk zich waar- schijn lijk voorlopig in onze buu7t zal ophouden, kan op een zomers weekeind worden gerekend. DEN-HAAG. .De eerste luite nant B. M. Koster zal de eerste, luitenant W. W. Dussel binnenkort vervangen als publiciteitsofficier bij het Nederlandse detachement in Korea. - ita^wcnnRsnnamnnn Zonnig S Wcersve.Tvachting geldig van g Zaterdagavond tot Zondag- s avond: Droog. Koude nacht; morgen s overdag- zonnig en vrjj warm S weer. Zwakke veranderlijke s r» wind. I 22 Juli Zon op.4 u 45 m ontjer és 20 u 46 m: Maan op 22 u 25 ra tj.onder 9u 31 ra. 5 P 23 Juli Zon op 4 u 47 w ondeT s d'20u 45 m; Maan op 22 u 36 m i onder 10 u 53 m. •\iuMMtummxmmB&miit Zodra de-enorme stofwolk opge trokken. was zag men, dat de be- StuurderScabine van dè Haagse 'trein én het daarachterliggende ge deelte dé "meeste slachtoffers bevat te; Aan de ene' zijde hing een man eruit met het hoofdomlaag. Aan de andere kant,zat iemand over dé gehele lengte ineengeklemd, -ver moedelijk reeds-dood. Ophet perron lag een -vrouw ,in hèt" glas,, roépend 'óm hulp: In: 4e. compartimenten, welker deuren -èn' ramen - niette... verwikken ;rwaren, gilde, men- van; angst Militairen, en burgers snelden te;'hulp én déden wat', ze konden.- na'J -Na enige;; ogenblikken kwam' 'ér' lijn in de reddingspogingen. De derde, klasse, wachtkamer werd' in- fericht als noodhospitaal. (Politie ëgon ruimte te maken én' thans," kreeg men"enigszins: een ovèrzicht va^h het "gebeurde.;. Jewonden 'Wér den op brancards de wachtkamer! binnengebracht." lichtgewonden:;be-, gonnenzichzelfenelkaar te.'hel pen en bagage werdbijeen gescho ven. „Vermoedelijkis: 't ongeluk'ont staan doordat de remmen 'van!' dé Haagse trein weigerden. .•>r„Er: komt een bofsm^" Als byzondérheid .kan nog gel den, dat dë',binhèhkbmëridé; Haagse trein van gróte, afstand een drin gend, signaal heeft gègévohr.dat'ér iets niét in orde was met .zijn rem- jlhen: ,DIt signaal is' aan dé reizi gers ;;,inv, de wachtende trein én op het perron, vrijwel onópgemorkt voorbijgegaan. 'De bóekeh: eh tijd-; schriftverkóper op. hét perron -rea-.'. geerde wel ogenblikkelijk." Hij; bè- gon langs dé trein en de wachten? den te hollen met dè kreetr„Ma'akV* dat. je: wegkomt, er'komt een.;bötr sing!" Het geven van het signaal is wel in do stad opgemerkt, o.a. in bet hotel recht tegenover 't' station. De bestuurder van de Haagse trein is tót op het laatste moment op zijn post gebleven. Beidé trei nen waren vol vacantiegangers naar het hoge Noorden. Om 8.15' uur was bet reddings werk in volle gang. Hoewel bet uiterst moeilijk was op het over volle perroD de ruimte daarvoor, vrij te houden. De doktoren De Planque, Beck. Van Elk en Eyk- man waren met nogenkele- colle ga's en Rode Kruis- en-EHBOtPIoc- gen volop aan het werk. .Dooj: de Haagse trein heen werd eenpad vrijgemaakt, dat direct naar bui^ ten voerde, waar in allerijl aan gerukt automaterieel de gewonden vervoerde. Ook de predikanten El- zinga eri Dé Koning waren aan wezig. Ben smid, die in de nabij heid, van het station woonde, kwam aansnellen - met - eeü automatiscli brand- en snij-apparaat om te hel pen bij het losbranden van de in elkaar geklemde treihgedeelten. Om 9 uur-, werden de iri elkaar geschoven -treinen uit, elkaar getrok ken-Het verkeer was 'bijzonder- moeilijk te regelen doordatde per rons propvol'waren en het reddingr wérk het' zuiderperrou in beslag nam. Langs het .noor'derperron we/d zowel voor Rotterdam als voor Utrechtafgevoerd. Toen de treinen los waren, bleek tïDen Haag." ruim vijf meter inge drukt le zijn. Het reisplan van veJch was vol komen in de war; de busdiensten buiten het Goudse station er. de te lefoons in de- buurt werden be stormd. De Haagse wagenbestuurder De B. uit Utrecht is zwaargewond in een der Goudse ziekenhuizen na •binnenkomst', overleden. De - reiziger •JV' 'Pv-uitAm sterdam die op- het voorbalcoii: stond,', bleek de op „slag- gedode té'.zijn. Het -'eérste'. truckstel ontspoorde :met.éën; gs. r-1''';'" j:"!';- Zie verder pag: 9 f ?3^tyaur, vónzai, corresponded) j 'LONDEN. Het bezoek, dat de Koninklijke familie aan Engeland bréngt,, zal ditmaal een strikt parti culier karakter dragen;' Men weet, dat; deeigenlijke aanleiding een be- zdek aan de-jaarlijkse Inter natio nal; Horse Show" in White City is, waarvoor de prins als- 'paardenlief hebber een grote belangstelling ^koestert. Het scbijnt, dat de konink lijke familie ook 'ecn ibezoek aan het Festival zal brengen. De Konin-- gin. zal Maandag teruggaan en dé prins met'de beide prinsesjes Don derdag. De Koninklijke 5 familie neemt haar intrek in het Claridge Hotel. r- -.; kig was vormde geen beletseL Hun adviseurs lopen nu met plannen rond om het in Alphen aan de Kijn tot een soort Ambon-circus i© laten/komen. Men deinsde er zelfs pok niet voor terug de Ambonezen - in samenzweringen en - illegale knoeierijen te betrekken; waardoor de terugkeer van dezemensen; steeds moeilijker dreigt te worden, De. heèr Goedhart achtte het noodzakelijk dat aan het iilègale geknoei een einde, wordt gemaakt. Tot zijn leedwezen hadden hij en zijn politieke vrienden: echter niet. de indruk gekregen, dat de rege ring tot dusver krachtig genoeg was opgetreden. Minister Mulderüe Dè minister van Justitie deelde mede, dat op grond van hetgeen tot dusver was gebleken niet kon worden 'gezegd, dat de Stichting „Dóór de Ecuwen Trouw" zich Kad' schuldig gemaakt aan oplichting ex art. 26 W. v. S. Voorts deelde hij Geen commentaar op een gerucht, zegt minister (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Na de ontslag aanvrage van prof. Keesing als raadadviseur van hét ministerie van (Financiën circuleren plotseling ge ruchten, dat prof. mr P. Lieftinck. bet voornemen zou hebben binnen kort zijn portefeuille ter beschik king te stellen om eveneens een functie in Washington te aanvaar den bij de Internationale Bank. In de omgeving 'van de minister van- Financiën neemt nien aan, dat deze geruchten zijn. ontstaan door een verwisseling in het buitenland van de beide Nederlandse figured, prof. Lieftinck liet ons' heden op ons Ver zoek om inlichtingen antwoorden, dat. hij niet bereid is geruchten die over hem de ronde doen te be commentariëren. Er gaan zo veel geruchten over hem, dat hij daar niet. aan kan beginnen. mede, dat als de betrokken vreem delingen met hun gewaagde actie zouden voortgaan hun het verblijf hier te lande zou worden ontzegd. Zie verder pag. 3 -jc Besprekingen in Kaesong TOKIO. De delegatie der V.N. heeft zlcb Zaterdag accoord ver klaard met een verzoek van de Noor delijken om de besprekingen te Kac- soug lot 25 Juli op te schorten. De bijeenkomst hegon precies om 10.00 uur plaatselijke tUd, werd om 1L03 voor een half nur verdaagd en ein digde acht minuten, nadat de bespre kingen waren hervat. Waarnemers te Tokio zijn van mening dat dc Noor delijken tyd hebben gevraagd om zich te beraden over de stellige wei gering van de delegatie der V.N. om het terugtrekken der buitenlandse troepen te bespreken. Het in twee grospen rijdende con- vooi der V.N. bereikte vandaag de plaats van samenkomst zonder hin dernissen te ontmoeten, dank zij de genie, die de gehele nacht had ge werkt om de wc» vrij te maken, die Vrijdag onbegaanbaar was tenge volge van overstromiogen. De leiders van dc delegatie maak ten de tocht per helschroefvliegtuig, nadat een oefenvlucht had aange toond, dat het veilig was ondanks mist en laaghangende wolkeu. WASHINGTON Naar uit be trouwbare bron verluidt, heelt het ministerie van Buitenlandse Zaken het verzoek van Italië om een her ziening van het Italiaanse vredes verdrag ondersteund en besprekin gen daarover met de andere belang hebbende landen hervat. Men ge looft hier, dat Frankrijk, Engeland en dé V.S: reeds in principe -in stemmen met de opheffing van dc aan Italië opgeiegde beperkingen voor zijn verdediging. Dc VS willen ook zonder detoestemming - van Moskou handelen en hebben Frank rijk en"Engeland een voorstel in deze zin gedaan. De laatsten zouden eventueel wel aan de Italiaanse verlangens tegemoet willen komen, maar vragen zich af, of het werke lijk absoluut noodzakelijk is daar voor het vredesverdrag té her2ien. Maastricht; -vermoedelijk door, - .verkeerde wisselstand liep;, Vrijdagmorgén de stoptèin üit:-Rq«a&|- mond óp het sta tionsemplacemènt-'' uït de /rails. Hetzelfde gebéurd^' 's middags met da stoptrein uit Heer-, ten./ Er'.ontstond aanzienlijke, mate riële/ schade. .Persoonlijke^ ongeluk ken! kwamen. - niét voor. Het reizi gersverkeer ondervond vandeze ontsporingen aanziehlijke vertraging. TEL AVIV. Koning Abdoellah van Jordanië is Vrydagr omstreeks twaalf uur in óüd- Jeruzalem doodgeschoten. Hij stond op het punt de Agsa-moskce binnen te treden voor zijn Vrijdagsgebed, toen de aanvaller, die zich ach ter de deuren van de hoofdingang verdekt had ojpgesteld, op hem schoot.*'Volgens een officieel Jordaans communiqué werd de koning onmid dellijk gedood. Zijn lqfwacht schoot de aanvaller ter plaatse neer. De tweede zoon, prins Naif, is onmiddellijk tot regent benoemd en in het land is de noodtoestand afgekondigd. In Amman is een algemeen uitgaansverbod uitgevaardigd. Ook in Jeruzalem en omstreken is de noodtoe stand afgekondigd. Volgens de Jordaanse radio voelt de oudste zoon, Emir Talal, zich „niet wel" en bevindt hy zich voor medische behandeling in het buitenland. Volgens te Londen' oxitvangéü. berichten uit Amman héét de)aan valler Moeslafa Sjoekri-:)Asjsjdé;-'n kleermaker, die .in :de oude(. stad' Motorvoertuigen niet uit Oost-Duitsland naar West-Berlijn BERLIJN:De Oostduitse ./re- gërin'g .héeft Vxijdag alle Oostduitas en Oostberlijnse motorvoèrtuigèh verboden :de Westelijke sectoren van Berlijn binnen te :gaah; Het 'desbe treffend decreet geldt ook voor motorfietsen. Tot dusver konden alle motor voertuigen uit Oost-Duitsland on Oost-Beriijn vrjj door dcWestelijke sectoren passeren. Bij het binnen gaan van West-Berlijn moesten zij evenwel - gebruik maken van spe ciaal daartoe aangegeven wegen, waar Oostduitse douanebeambten vaak controleerden onv.ongeoorloof-- naar de verschillende ziekenhuizen de handel tegen'tc gaan. KONING ABDOELLAH van Jeruzalem woont. Hij zou :n dienst'staan van de ex-moefti van Jeruzalem, die aanspraken doat gelden op de heerschappij over het na de Israëlisch-Arabischë oor log door Abdoellah geannexeerde Palestijnse gebied. De begrafenis, is) vastgesteld op Maandag 23 Juli; Het stoffelijk overschot' van de koning zal bij gezet worden ln het mausoleum van Abdoellah vin Amman, dat zich in de nabyheid van het paleis bevindt. - Ih politieke kringen In de Britse hoofdstad had hèt bericht van de moord de .uitwerking van een bom inslag. Engeland L' ontvalt 'hiermede, op een tijdstip -.dat het steeds gro tere moeilijkheden ondervindt, in zijn betrekkingen met Egypte en Perzië, een van zijn betrouwbaar ste politieke vrienden in het Mid- den-Oosten. Zie verder pag. 3 Amerikaanse lening voor Franco-Span je WASHINGTON. De Ver. Staten hebben Vrijdag een lening van 7.500.000 dollar verstrekt aan Spanje BONN. Hedlcr, een West- Duits parlementslid van .de neo- nazistische socialistische rijkspartij is Vrijdag door een Duitse recht bank te Kiel tot negen maanden gevangenisstraf veroordeeld op-be schuldiging van laster en het op- hitsan tot rassenhaat. Hedlcr werd ook veroordeeld in de kosten' van. het geding. Volgens de openbare aanklager heeft Hedlcr in 1949 de verzetsstrijders, „verraders en schurken" genoemd en gezegd, dat het vergassen van de Joden in Duitsland „de beste manier was om van hen verlost tc worden." Een Duitse rechtbank tc Hildes- heim veroordeelde cir Richter, eveneens parlementslid voor de' rijkfipartü, tot vier maanden ge-' vangenisstraf wegens lastering van1 ministers van Neöer-Saksen. .1 (Eigen bericht) DEN HAAG Het bedrijfschap voor Zuivel heeft besloten' de prijs van üesser.tbëlk met ingang van Maandag met 1 cent per liter ta verhogen. Hierdoorkomt het ver schil tussen losse en ficssenmelk op vijf cent per liter te liggen. Deze prijsverhoging was volgens het be drijfschap noodzakelijk door de ge stegen kosten van materiaal en door de hogere lonen. voor de verbetering van het Spaanse ?nale spoorwegnet. Dit bedrag in'. een gedeelte van een reeds 'vroeger goedgekeurde lening aan Spanje. WASIIINGTON. - Onder-minister van Buitenlandse Zaken Moghee, die heiast is met dé aangelegenbeden betreffende het nabije Oosten, Zuid- Azië en Afrika, heeft Vrijdag bet Amerikaanse bulppTOgram voor het Mid den-Oosten en Afrika nader toegelicht. Sprekend voor de commissie voor Het hulpprogram omvat Gric» buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden verklaarde Moghee dat het State. Department er van overtuigd is, dot „de belan gen van de vrije wereld in het Midden-Oosten groot zijn en dat een grote krachtsinspanning ten aanzien van dit gebied noodzake lijk is in het belang van Amerika's eigen veiligheid". Hij legde ér de nadruk op, dat de helft van de olievoorraden van de wereld in. dit gebied lagen en dat de Europese Industrieën-zouden komen stil te liggen, als het com munistische blok zich van. deze olievelden'zou meester maken. kenland. Turkije, Perzië. Israël, da Arabische landen, Lybië, Ethiopië en Liberia. Er zal 'cèn bedrag van 540 millioen dollar mee gemoeid zijn, waarvan 125 millioen dollar voor economische bijstand en 415 millioen voor militaire hulp. De militaire hulp zal voorname lijk aan Griekenland, Turkije en Perzië ten goede komen. De rege ring.stelt echter voor 41,5 millioen uit te trekken voor militaire bij stand aan Israël en de Arabische Staten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1