HET ROTTERDAMSCH PAROOL Admiraal Sherman in Napels onverwacht overleden Felle brand vernielt twee loodsen Verwarring na moord op koning Abdoellah Attlee: Engeland zal zicli sterk maken Molotow in Polen doet scherpe aanval op Tito Teheran toch bereid tot conferentie met Britten Tragisch einde van geruchtmakende reis Zijn werk in Spanje voltooid j verklaart Washington .Vliegtuig vermist van „luchtbrug" naar Korea Nederlands sport- tuig gevallen in Engeland ïn Gouds ziekenhuis nog 5 gewonden van treinongeluk Aanklacht tegen min. Peters Brand in boerderij, schuur verwoest Oude bom in hart van Parijs ontdekt Koninklijke familie naar Londen België juicht koning Boudewijn toe Broei in papier misschien oorzaak van vuurzee Atoomgeleerde mag Engeland niet uit Pétain, op Y eu. gestorven Drie Indonesiërs gedood bij aanval op onderneming BRITSE PARTIJLEIDERS SPREKEN Churchill: Door Labours toedoen kan iedereen ons ongestraft beledigen ,-;.'! Rokossowsky nog altijd in het land der levenden Hoofdvertegenwoordiger der Anglo-Iranian mag in Perzië blijven lie Jaargang, no. 170 Red. en Adm. Lunqe Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prilst per week 0.40 per kwcrtaai 5.15, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maanda» 23 Juli 1951: Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro» 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Xapcls; Admiraal Sherman, de Amerikaanse éhef van de marine-operaties, die zich op een.reis door Europa bevond, is hier Zondagmorgen pïótse- lingroverleden ten gevolge van een hartaanval: Za- - terdag woonde hij met zijn vrouw een concert in Pompeji bij. Hij maakte een volkomen gezonde indruk, maar in de nacht kreeg hy een een hart aanval. Toen de dokter kwam had hij zich weer hersteld, maar later stortte by in en overleed bin nen enkele minuten. Hij zou Zondag weer naar Madrid zijn vertrokken. Admiraal Sherman whs 54 jaar. Op een draagbaar, gedekt door een Amerikaanse vlag, 'is s Zondag Shermans stoffelijk overschot van het hotel naar. bet Amerikaanse marine-hoofdkwartier .aan boord van de ..Mount Olympus" overgebracht. Mevrouw Sherman en ad miraal Carney, opperbevelhebber der Atlantische strijd-' krachten in Zuid-Europa, gingen te voet achter de baar. Later op de dag is mevrouw Sherman per vliegtuig naar ."Washington vertrokken. Een hoge officier aan boord van de „Mount Olympus" heeft verklaard; dat het lichaam van de admiraal naar de Verenigde Staten zal worden overgebracht. Toen president Truman aan boord van zijn jacht „Williams burg" het overlijden van Sherman vernam, zei hij: ik ben geschokt en bedroefd. Het is een groot verlies voor- het land 'en voor mijzelf". Autoriteiten in Washington hebben ver klaard, dat Sherman zijn. werk in Spanje voltooid had en het - werk verder op lager niveau voortgezet zal worden. Gelijk bekend neeff de toenadering tussen de V.S. en Spanje, welke dus blijkbaar'in principe reeds haar beslag heeft gekregen, in verschalende West-Europese landen een weinig vriendelijk onthaal gevonden. fltwonjiiü. y ur«iiitttoiii®mwniii8iii!33: tin uncnniunt» Admiraal Forrest Sherman Ouerleden na voltooiing van geruchtmakende VANCOUVER. Een viermo- •loTig vliegtuig van de Canadian rPacific Airlines, dat- dienst doet op 'de „luchtbrug" naar Korea, wordt' op dc etappe over de golf .van Al- ■jaska vermist. De machina, beeft 'drie .funcüpharissen .van deV.N., ,28 Ameriksaïisc' militairen eh'een .bemanning van 2even leden aan 'boorch Het is op wég van Vancou ver naar Anchorage in Aijaskn, een afstand van pl.nt. 2200 km. De Amerikaanse kustwacht en de Ca nadese luchtmacht zijn met vlieg tuigen op zoek gegaan. LONDEN. Zondagavond is aan de Engelse Zuidkust een Nederlands „Pipércub"-vliegtuig neergestort. Een inzittende-, kwam cm het leven, de: andere werd met brandwonden- im het ziekenhuis .opgenomen. Het vliegtuig, 'dat in I brand vloog;! "werd geheel verwoest. De bij het ongeval omgekomen vlieger is de heer A. H;. Fritsma! '.«it Speek; de gewonde is de heer; A. Bottema '-uitGroningen. Minister Acheson noemde in een verklaring naar aanleiding van de dood van Sherman de admiraal ,.een staatsman, die verder keek dan enkel bet militaire en begrip had voor de doeleinden van een nationale politiek." Dodelijke val van dak CUYK Bij werkzaamheden aan het dak van een fabriek in aanbouw is hier Vrijdag de 18-jarige J. van Avezaath uit Vianen van. bet dak gevallen. Van enkele meters hoogte startte hij op de betonnen fabrieks- vloer en was vrijwel op slag dood. JERUZALEM, Na ,de moord op koning Abdoellah van Jordanië is er een grote onzekerheid ontstaan omtrent de verdere ontwikkeling In het Midden-Oo3ten, waar Abdoellah. mede door de steun van Engeland, de sterkste figuur was. Jordaanse liberalen, die te Damascus wonen en steeds tegenstanders geweest zyn van de politiek van dé vermoorde koning, heb ben een delegatie naar, Syrië gezonden om de inleving van Jordanië by Syrië;te bevorderen, v .y-- Reuters - diplomatieke medewerker schrijft,dat als vaststaand kan- wór den aangenomen,, dat Emir Naif, de tweede zoon van de vermóórde vorst,die tót regentvan Jordanië is uitgeroepen, een goed vriéiid van Groot-Brittannië is.Van'Emir Tallal wordt gezegd, dat hij veel meer ge neigd lis tottoenadering tot" Egypte dan -zijn vader was. Waarnemers /te. Londen volgen het verloop van dé, gebeurtenissen - in Jordanië nauw-' keurig, teneinde :te zienof zich een strijd over de troonopvolging zal ontwikkelen. Tn- Amman de hoofdstad van Jor danië bulderden vandaag de kanon nen van het Arabische Legioen, dat saluutschoten af vuur Ie als een laat ste, groet aan koning Abdoellah, die in een kist, bedekt met de groen- zwart-wit-rode vlag van Jordanië tér- aarde werd besteld, Tn het 'ge hele land 'waren bijzondere voor zorgsmaatregelen genomen; patrau les van het legioen, *- de stalen hel- meriop, hadden overal strategische ■posten /bezet: De oude stad van Jeruzalem heeft veel weg- van .èen legerkamp. - Gedurende het. weekein de, was* het tot verschillende botsin gen gekomen, tussen burgers enhét legipen, '.'■.De demonstraties hadden over het algemeen een anti-Brits-"en aritl-Israelisch. karakter; In Wester se-kringen 'beschouwt'men het éch ter als een gunstig teken, dat -het Arabische- Legioen tot dé - laatste rnan trouwheeft betuigd aan zijn Britse opperbevelGlubb Pasja. Evenals dè regering- van Jordanië is het legioen' gekant tegen, èen ;be- wind van kroonprins ,;^aUal. Naar schatting zijn er tot- nóg toe-500.-ar restaties verricht onder de aanhan gers van Talal. Van de 20 ernstig gewonden die Zaterdagochtend na het treinonge luk naar de drie Goudse zieken huizen werden gebracht, konden vier in de loop van de dag naar hun woonplaats worden vervoerd, acht konden worden overgedragen aan vérdere behandeling 'naar eigenkeuze,yjjf:echtermoesten blijven zij waren allen uit het Haagse gedeelte. De vier erristigst- gewondèn zijn, in het Van Iterson- Ziekenhuis, de 30-jarige beer J. v. Harmelen (Den Haag)Rijswijkse- weg 47) heide benen verbrijzeld, de 57-jarige..heer J. Biederhoff (Delft, Spoorsingel v 4a) inwendige verwondïngèn; de heer J.. p. J, Meulenberg, 27 jaar (Den Haag, Nieboerweg .215) verbrijzeld been, -—dé- heer C,M;:BQÜt, 55 jaar (Den Haag, Harderwijkstraat 337), ern stig beenfractuur;- Eigenaresse van „Electra" op Aruba/eist 10 millioen ORANJESTAD (Aruba). Tegen het einde van het vonge jaar be sloten de (toenmalige) Staten van de Nederlandse Antillen onder fel verzet van de fractie der Arubaanse volkspartij, tot onteigening van het particulieren eiectricitcitsbedrijf op Aruba, Electra" genaamd. De eige nares tracht thens te bewijzen, dat de onteigening ten onrechte en met verkrachting van de wet is geschied. De heer rar C. ;F. Klokke, voor malig lid van het/Hof van Justitie in de Nederlandse Antillen en oud- rechter op Aruba,-die als de rechts kundige adviseur optreedt, heeft een uitvoerig dossier, samengesteld waar in getracht wordt de onwettigheid van de onteigening te bewijzen. Hierbij bevindt zich om. een af schrift van een tegen ex-gouverneur Peters ingediende aanklacht. Mevr. Eman eist een vergoeding van 10 millioen guldon. In Huizen werd. mej. Mulder Zondagmiddag uit haar middag slaapje gewekt door het knetteren van de vlammen in de hooiberg van haar vadersboerderij. De vlammen sprongen over naar een houten schuur en, .vandaar- naar de boer derijen'* vanvader.' en zoon Mulder. De: brandweer, slaagde erin beide èen,grqflt,, .deel -to henouden. De mboedeT gmg echter verloren. Vermoedelijke oorzaak het stoken van een vuurtje door een .négenjarige knaap. Zondagmiddag werd een bóeren- schuur van 20 by 10 metertoebe horende aan de landbouwer J. Claassen tè Tilburg eeii .prooi, dér vlammen. Met grote moeite wist' de brandweer de boerderijte behou den. PARIJS. -Bij werkzaamheden in de directe omgeving van v de ,,Sacré Coeur" stootte men op; een onontplofte bom van 500 kilogram. Men heeft de bom. zonder.ongeluk ken kuniien verwijderen. JlET.'alieen .Haarlem .viert 's zomers: een. bloemenfeest van buifen- 'landsedllure,'ookDen. Haagis er. sterk in: Bij een bloemen]ée&t behcorL-ée^ïbtoemenkÖnïrtgtn.értVe^^^ uit' V erkoren -te worden bovenop ean praalwagen in een luchtiggazen gewaad enj&nririgd- door' lieftallige feefjes hdariritocht te houden; aan het hoofd; van èen bloemensloet.. Ditmaal, bewonderden de duizenden langs de weg Zaterdag, te Haarlem rersterdc Westfriese sjezen en een zondstrooiér die bloemen uitwierp. Voor de lachgragen was er een vragen met God/ried en de Ballon, die de-mislukte ballonvaart van Godfried Bpmans met Nini Boesman-Visscher van 30 April in herinne ring bracht, ■AMSTERDAM -Koningin'Julia na eri prinses. /Irene vertrokken Zaterdagavond om balf keven van het vliegveld Soes tor berg met de regerings-Dakola naar Londen.' jPrins/Berhharden prinses Beatrix vertrokken. - reeds omstreeks' 2 uur vanmiddag met. hetzelfde vliegtuig, dat na de. landing teLonden naar Nederland terugkeerde om de twee de vlucht/te makéii; Vier uur. na de Prins arriveerde dé Koningin, in Londen.Liv/L h-:; BRUSSEL. De wijze waarop dit jaar Jn België zonder wanklank de nationale feestdag, 21 Juli, de dag waarop zijn eerste koning, Leopold I, dé eed op: de grondwet aflegde is gevierd, heeft afdoende bewezen, hoezeer de nationale verzoening in een - jaar tijds een feit is geworden. Terwyl ook. het meest ideale zomer weer Zaterdag aan een. vacantiedag onder idealen had meegewerkt, werd in. de straten van de hoofdstad een nieuwe en onomstreden koning bij het vervullen van. enkele represen tatieve plichten .allerhartelijkst toe gejuicht.' L;'"-- (Van ónze correspondent) AMSTERDAM, Twee grote opslagloodsen van een complex van drie van de Wester Suikerraffinaderij, gelegen aan de Nova Zemblastraat, zijn Zondag laat in de middag geheel uitgebrand. Om vjjf minuten voor vijf hadden de wachtslieden, nóg de controleklokken geprikt en niets van on raad geconstateerd. Om tien minuten over half zes kreeg de brandweer de eerste van de dertien meldingen, van déze herige brand. Omtrent de oorzaak is nog niets vastgesteld. Men denkt aan de mogelijkheid van broei der papieren en jute zakken die in beide loodsen bijna tot aan het dak waren opgeslagen. Dit materiaal was een dankbare prooi voor de bliksemsnel om zich heen lekkende vlammentongen en zo hevig woedde het vuur reeds na luttele minuten, dat- om tien minu ten voor zessen het dak van de voorste loods onder onheilspellend gekraak instortte. Dankbaar greep het vuur het mastiek van de omlaag stortende dakbedekking dat hardnekkig bleef smeulen en spoedig na deze eerste instorting volgde die van het dak van de tweede loods. Massa's enor me rookwolken in alle schakeringen dreven hoog boven de plaats des onheils. De brandweer was met groot materieel snel ter plaat se. In een- ommezien waren tien wagens,waaronder de gereedschap wagen, de slangenwageit, de; staf- en de manschappenwagèn aanwezig en kordaat tastte men het vuur met vijftien stralen aan. Om vyf minu- ten vöor half zeven wierp het wa- terkanon zijn lading van twee ku bieke water per minuut tientallen meters de lucht in om het vuur van bóven af. te bestrijden. De blussing, kon ér slechts op ge richt" zijn de dérde loods die van beide anderen -alleen door een. muur mét een branddeur erin isgeschei den, voor de viammen te sparen. ■Dit gelukte. Wel kreeg deze ver bindingsmuur enige brandschade en werden uit voorzorg deijzeren .stroopvaten die er tegenaan" ston den naar buiten gerold, maan de loods, kon behouden blijven. .Hon derden belangstellenden puilden uit de zijstraten, maar. voor. .de' loodsen zelfshad •'•de politie ruim baan ge smaakt. Zo groot', was' aanvankelijk de hitte,dat velen van dié overr buren, de goröijnéh van de ramen ■hadden gerukt •- uit P.ngsï, dat deze- zouden verzengen. Nadat in het begin de vlammen voornamelijk waren aangevallen door slangen aan de rijkanten en hét kanöu" aan de acnnterzijde, for ceerde de brandweer een ijzeren deur aan de voorkant met een'koe voet en leidde twee slangen van die kant de laaiende gloed binnen. Uit vrees dat de wind ben een te ver openen van deze deur de gie rende vlamtnenmassa nog féller zou aanwakkeren, begon men hier als het ware „om een hoekje" te blus sen." Later is deze deur helemaal ver wijderd en gaf de brandweer ook san de voorkant de volle laag. De schade beloopt ongeveer een mil lioen, De maatschappij is verze kerd.: (Van onze correspondent in Londen) LONDEN. Het Foreign' Office heeft zoals al gemeld, de tot dusver betrekkelijk ongewone stap geno men om dé paspoorten van twee Britse onderdanen inte trekken. Het zyn d.e paspoorten, van de veer tigjarige dr E. H. S. Burhop, een Australiër, lector in de natuurkun de aan deuniversiteit .vari Londen en van éen ongenoemde ambtenaar van het Foreign Office. Een officiële woordvoerder legde ér de, nadnik op, dat beide gevallen op zichzelf staan en geen enkel ver band-hebben met de kwestie vande twee.; verdwenen diplomaten Bui-, gèss en MacLean. Burhop, die, vroe ger ook aari' het - atoomonderzoek he eft meegewerkt., stond op het punt niet een goodwillmissie -een. bezoek aan Moskou te brengen. Op liet fort-eilandje voor de Franse kust is heden overleden als staatsgevangene, de Franse oud-maarschalk Pétain, die eens, in de Eerste Wereldoor log» bij Verdun de (onlangs overleden) Duitse kroonprins versloeg en in de Tweede Wereldoorlog anti-geallieerd staatshoofd van „Vichy" was. Het herrijzend Frankryk ver oordeelde hem wegens hoog verraad ter dood, welke straf in verband met zyn hoge leef tijd, veranderd is in levenslang cellulair op het fort van Yeu. Pétain is 95 jaar geworden. (Voor zijn levensbericht zie el ders in dit blad). DJAKARTA. Zaterdagnacht heeft een grote gewapende bende een aanval, gedaan op de rubber- ónderneming „Tjigompong". Van het personeel der onderneming, dat geheel uit 'Indonesiërs be staat, werden minstens, drie per sonen gedood. De voorraden wer den geroofd en de fabriek werd- in brand gestoken,. Met .de reha bilitatie van de onderneming, ;die in het gebied van, Sukabumi ligt, was men: pas een maand geleden geheel gereedgekomen. Zes „Harpoons" oyer drie weken in ons land (Van onze correspondent) AMSTERDAM. /De ëerstè zes van. de achttien! „Harpoons" die- via de Military'aid'L Td6or da; Verenigde Staten, ter beschikking; zijn gesteld- van dé Nederlandse' Marine":- Luchtvaart.cKënSt|'J|>^itïlettl hier over drie weken aankomen. De „Harpoon" zal gebruikt wor den voor verkenning- en convooi- beschenning in de Noordzee.- DEVENTER.— De* chauffeur van de tankauto met benzine, die Vrij dag tijdens een brand. in. zijn auto op het terrein van de Shell te De venter ernstig gewond raakte, is overleden. Het slachtoffer, de 24- jarige :M.van der Linden, was ge huwd. riu-iib-ï- v LONDEN. De leiders der twee grote Britse partijen. Attlee cn Churchill, hebben zich Zaterdag: in-redevoeringen Tot hun kiezers gewend, Attlee te Durham op een vergadering van mijnwerkers, Churchill te Woordford. Attleè vertelde, wat Engeland zal krijgen voor de 47 milliard gulden, die het volgens'het programma van zijn regering de eerstkomende drie jaren aan zjjn bewapening zal besteden. Churchill deed een schérpe aanvat op het Labour-bewind, dat volgens hem aan de Britse economie meer.schade had toegebracht dan Hitler. hebben-wij onze rang onder de na ties verloren. Er is vrijwel geen land \Attlee verklaarde, dat de- vloot zal worden uitgebreid met anti-duik-: bootmateriaal en kleine oorlogsbo dems, het legérkrijgt eea geheel .nieuwe uitrusting en meer. tanks en luchtdoelgeschut en dé luchtmacht zal worden versterkt met een onge noemd aantal eskaders voor de eer ste linie. De premier voegde hieraan toe. dat zijnregering voor de vrede blijft werken, maar dat zij: voor de bewapening moet zorgen, zolang an dere volken niet daadwerkelijk be- .-ijzen van gelijke gezindheid te znn. Churchill trok dit keer bijzonder fel tegen Labour van leer. Door toe doen der socialisten, zo beweerde bij, in de wereld, waar men niét looft, dat men een Engelsman maar een schop, hoeft te geven* en hij ruimt het veld.Egypte, Perzlë, Al banië,Argèntinie en Chili wedijve ren. met elkaar In beledigingen en vernederingen; die zeons aandoen. Landen, die-de Engelsen tégen de Nazi's hebben beschermd, zien mei. stomme verbazing datzelfde Enge land rich terugtrekken en neerzin ken 7.c zullen geloven, dat we niets anders meer kunnen, totdat we hun weer eens hun ongelijk bewij zen. Vuilgrijze en zwarte rookwolken .stegen uit' de twee brandende loodsen op, terwijl de -brandweer met vijftien stralen en het water kanon hét fel am rich :heengr\j* pende vuur bestreed. WAT VOOR WEER? Wisselend en koel j (Van onze weerkundige. medewerker) De zomer gaat op dezelfde voet voort. Gisteren was hét' "de derde zomerse, dag in dik. jaar.Maar men mag de dag niet roemen voor de avond valt. Want 's avonds werden ui ij bedacht met een oneérsbui en daarna bleef het regenachtig. Voor lopig moeten wij nu maar weer te ren op het fraaie weekeinde, want hei ziet er naar uit, dat het koelere weer de overhand houdt met wisse lende bewolking en hier en daar kans op een regenbui. De wind'zal hl. opnieuw koelere lucht van zee aanvoeren. Onder innloed van de uit de richting van Denemarken trekkende depressie behoudt het u>eer ook morgen een onvast ka rakter. MOSKOU. Dc Russische bladen van Zondag wjjden grote aandacht aan dc rede, die Molotow Zaterdag te Warschau in het PooLse theater heeft gehouden. Molotow heeft daarbij de huidige Joego-Slavischc regering, ge brandmerkt als „een gehuurde bende misdadigers, die regeren met fascis- tlsche methoden." Hy voorspelde, dat het regiem van Tito spoedig zou vallen, Molotow'zel In zijn rede: „Duidelijk voor iedereen is het'lot van Joego-Slavlë.,dat door bedrog i» handen viel van spionnen en provocateurs, die hun volk verrieden en hun land uitverkochten aan Anglo-Amerikatmse imperialisten." Na Molotow heeft maarschalk Zjockow gesproken, voor het eerst sinds vele jaren. Het belang, dat dc. Russen hechten aan hun alliantie met Polen wordt hier afgemeten aari het feit, dat rij twee zulke voor aanstaande figuren als Molotow 'en TEHERAN'. Zondagavond hebben leden van de Perzische oliecomroissie na een bespreking met Harriman verklaard, dat „succcr verzekerd Is." Har- riman heeft een aantal voorstellen aan de Perzische, regering gedaan voor een regeling van bet oliedispnut tussen Engeland cn Perzlë. De leden van dc commissie deelden Reuter mede: „Wü zfjn in de laatste fase van onder handelen/Als alles op een volgende bijeenkomst goed gaat, kan Harriman tevreden naar hals vertrekken". De Perzische politie heeft Zondag aan Seddon, de hoofdvertegenwoor diger van de Anglo-Iranian", zon der nadere uitleg diens verblijfsver gunning teruggegeven. De vergun ning werd hem Vrijdag ontnomen. De officier van politie gaf te ver staan. dat hij op instructie van pre mier Mossadeq persoonlijk handelde. Zjoelcow voor deze gelegenheid naar Warschau gestuurd hebben. Opvallend was ook dc aanwezig heid van de (Russische) minister van Defensie van Polen,. Rokos sowsky. Tn hot Westen hadden na melijk de laatste tijd geruchten de ronde gedaan, als zou deze door éen Poolse officier zijn ncergescho- ten. ROME. Het nieuwe" Italiaan se kabinet zal waarschijnlijk op nieuw, voor het grootste, deel uit christen-democraten bestaan. ^iiDiGiiuiiupi ui in j ujjiiyim<i;2i.ii;jiisr!iiiiii! fe. Koel iveer 5? "Weersverwachting geldig van g S Maandagavond tot Dinsdag- s avond: g 3 Aanvankelijk zwaar bewolkt f met vanavond cn vannacht'tf plaatselijk nog enkele buien. S g Morgen wisselend bewolkt, g droog en koeL Matigeen af en toe vrjj krachtige wind tussen H H Noord cn. West. g 2 24 Juli Zon op 1 u 18 m ónder p 29 u 44 in; Maan op 22 u' 47 m onder 12 u 12.m. .S iJOIIITiililllEliLfil'BlIlJIIIt-llMliMïllOilGöK'ir.llll^^ i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1