HET ROTTERDAMSCH PAROOL Truman waarschuwt: vrede in Korea mag niet tot verslapping leiden Defensie-uitgaven móeten stijgen tot 65 milliard dollar in 1952 Pax Atlantica: Inflatie bedreigt de uitvoering van groots defensieplan Ex-moefti van Jeruzalem weer bron van onrust Geheimzinnigheid in Teheran Brokken St Pietersberg bedelven twee mannen Met de Vierdaagse in Nijmegen Huiszoeking bij Bureau Zuid- Molukken Arabische Palestijneri haten Jordaanse ivoestijn-Bedoeïnen Twee jongens gedood bij overs tekfen Prof. Lieftinck uiet naar Washington WAT DOET AMERIKA fKalmer-aanvan reactionnairen speelt Moskou in de kaart Mali fa voorstel: Toch bespreking met Britse minister Vermiste meisje uit Voorburg terecht Aardverschuiving eist een dode Boer steekt zijn huis in brand He laargang, no. 171" Red. en Adm. Lance Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn.prijsi per week 0.40 per kwartaal f S.1S. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Dinsdag 24 Juli 1951 Uitgave.N.V. De'Nieuwe Pers Postqlrib 398644 Bankier: Amsterdamscha Bank t te Rotterdam Directeur: E. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper ^WASHINGTON. In zijn halfjaarlijks economisch rapport aan het Congres heeft presi dent Truman aangedrongen op een nieuwe en grote uitbreiding van de Amerikaanse militaire macht, daarbij inbegrepen een mogelijke vergroting van het leger boven de huidige limiet van 3Yi milliocn man. De totale militaire uitgaven moeten z.i. stijgen van 35 milliard dollar tot 65 milliard dollar per jaar, de 8.5 milliard voor hulp aan het buitenland inbegrepen. Truman verklaart, dat de productie van vliegtuigen, tanks en andere wapens in het eerste jaar na het uitbreken van de oorlog op Korea verdrievoudigd is cn dat deze in het tweede jaar opnieuw drie of vier keer zo hoog zal worden tot 3 milliard dollar per maand vóór bet volgend jaar Juni. Dit noemt hy een minimumprogram ma, waaraan voldaan moet worden uit een oogpunt van nationale veiligheid. Vrede, gebaseerd op eigen-kracht De grootste bedreiging van de we reldvrede is van de Sowjet-Unie te duchten. Een eventuele wapenstil stand-in Korea zou.in geen geval de herbewapening van de -V.S. en van West-Europa mogen verminderen. Deze inspanning zou. integendeel nog moeten,, worden vergroot.Truman wijst- er op, -dat dé verdediging van 'de"V.S. én'die van West-Europa, mét inbegripvan Turkije, nauw, verbon den zijn. Wat. deeconomische toestand be-- treft, -verklaart Truman.dat de Ame- rikaanseeconomie' 'op./hèt ogenblik krachtiger is dan bij het begin van de. uitvoering van het bewapenings program. De inllatiedruk is minder geworden. De president verzocht het Congres de door de regering ingediende wets voorstellen betreffende de defensie der V.S.,: de militaireen economi sche steun .aan het-'buitenland als mede de. beheersingsmaatregelen .te gen de inflatie af te handelen en deze laatste, niet/te verzwakken. Amerikaanse/Senatoren, die giste ren van een reis door Europa terug gekeerd zijn. waren- het er over eens, dat de wii om te vechten her leefd was in West-Europa, maar de geschikte defensie daartoe nog in hoge mate ontbreekt. Bij het peilen van de opinie van de groep krijgt men de indruk, dat de voorgestelde 8.5 milliard dollar voor hulp aan het buitenland 'een gunstige ontvangst ten/deel/ zal vallen. De voorzitter Tom Connally (de mocraat -uit Texas) -heeft békend gé- maakt, dat de Senaatscommissie voor v buitenlandse .betrekkingen Donderdag zal beginnen hét pro gramma in behandeling- te vliemen. 'De; eerste/ die eróver/zalspreken, is minister Acheson, die gevolgd zal worden dódr dé minister van Defen sie.' George 'Marshall. '::f •BKmdag-is'.dè'-N'ijméegse Vier- vdaagseSofficiéeT,begonnen.-;-^met "een:vdeëlnemhig 'i.varu meer dan- -;-9.€QG'wandelaars. Onder- dit lé-r /gióen bevinden' zich natuurlijk: jVfilë-^Sclü'êdai^èr^.ehSwandé'^ Zlaais.üitTdi: bmlligbnde^laatseri'-i Tiet spreekt -vvanzelf dat deze lopers onze'speciale aandacht hebben. Onze sportredacteur is allel vier. de dagen in-, dé Keizer Karélstad en -zal - natuurlijk deze deelnemers gedurende, de vier dageiïvop. de parcoursenvolgen. Over. zijn bevindingen tussen de wandelkaravaan zal men iedere dag in onze kolommen kunnen icma iraïïOTn»Eii£U3ro£Miri]]:iTraLTiMni:!Oi Ook huiszoeking bij leden en bestuur van „Door de Eeuwen Trouw' (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Op het vermoe den van deviezenovertredingen is onder 'leiding van de rechter-com missaris te Den Haag, mr H. KL A. Stoffels en de substituut officier van justitie, mr dr J. C. Maris, één huiszoeking gedaan bü bet Bureau Zuid-Molukken, te_ Den Haag. Een hoeveelheid administratieve be scheiden werd in beslag genomen. Tezelfdertijd werden ook huiszoe kingen vérricht by de leden van *t /dagelijks bestuur van.de 'stichting ,Doorde: Eeuwen Tróuw" te Eind hoven., fff- gr- fl'i f' -v Mr Bruigom, officier vanJustitie; en dé rechter-commissaris, mr,./Wis se leidden zélf dit -. onderzoek; /dat; zoals de Justitie-ons meedeelde, ge richt is tegen „een onbekende, da- der"; v« .tVan onze correspondent)" zaaSéTjóngéns; zijn op/'hun/eei^te /vacantiedag'*het slachtoffergéwór- ■'den van één aanrijding: door -een. Zweedse personenauto: De- elfjarige Wim van. Hogen en de dertienjarige Gerrit Egberink die samen op een fiets zaten, wilden, hiér Maandag middag om kwart voor een de weg oversteken op het moment, dat uit de richting Hengelo een auto met twee studenten uit Stockholm na derde. De jengens werder. een eind verder tegen de grond gesmakt. Zij waren, onmiddellijk dood. De snel heid waarmee de twintigjarige be stuurder' van de auto op deze inter nationale verkeersweg reed, was meer dan negentig kilometer. Amerikaans dementi WASHINGTON. Het Inter- nation ale Monetaire; Fonds heeft: de geruchten, volgens welke/.;de Nederlandse -'minister Van Finan--; ciën, mr.; P. Lieftinck, benoemd' zou wórden tót directeur 'van het Fonds, tegengesproken.: WARSCHAU. De voormalige. S.S:-gen.eraalStroop en 'generaal Konrad zijn ter dood veroordeeld, beschuldigd vanuitroeiing der Joodse bevolking van het War- schause ghetto. JERUZALEM. Een van de geheimzinnigste -figuren van het Midden-O asten, Haj Amin el 'Hoessdni, de. ex-moefti van Jeru zalem, die de laatste 25 jaar in Palestina een duistere rol gespeeld heeften, in. de oorlog contacten met Hitler, had, slaat weer in het centrum der belangstelling door berichten fvojgens welke iiijuit r - 'S 'Palestina' onderweg zow- ztjn. De Mohammedaanse geestelijke leider, wiens/ "naam openlijk ge noemd' wordt in verband met de moord op. koning Abdoellah, is in de laatste 15 jaar ettelijke malen aan; de waakzaamheiddér autoritei ten ontsnapt om naderhand ih een. ander Tand weer op te duiken. Zijn laatste huzarenstuk verrichtte hü na; dé oorlog, toen: hij - in Parijs, 'waar hij/inhechtenis;zat, wist te ont snappen, om op dramatische .wijze naar-Cairo-te vluchten/ ln Jeruzalem houdt/ men op het ogenblik' rekening met: de mogelijk heid,; dat hij /via Gaza; onderweg is naar Hebron of Nabloes, de twee grootste centra van de Palestijnse Arabieren buiten Jeruzalem. De meerderheid der Arabische Palestijnen heeft zien nooit geheel kur.ncn verenigftn met de. inlijving van hun deel van Palestina bij Jor danië, waardoor zij zichhebben moeten onderwerpen/ aan de/Jorda- niers, die zij ais wilde woestijn- Bedoeïnen beschouwen. Zodoende heeft dev ex-moefti als leider van de Arabische.. Palestijnen tegen het Jordaanse..bestuur aller aandacht afgeleid van .de .rivaliteit tussen. Abdoellah's heide zonen: Tallal en Naif.-.r V -. Vreemdèlingen, die de grens van de oude 'stad van Jeruzalem Jor daans grondgebied naar de nieu- Tweê ho ogtepunteii /iiifc/de ope--. ning van de'[Nljrhèégsé 5Vjerddagsef] In dè middaguren daaldeh36-3cl-, gische parachutisten, ;ih, de /Ooi-- poldeff bij- de -Waal;Des- aiiónds werd'in' hei- GófferD'Stadion eèn. t maggenparade-'"gehóuden, waarin:), de vlaggen- -van'allédeelnemende j. landen werden ^meegedragen, 'f:j Robert Flatliery ovurleden NEW YORK. In :Durhmerston S (Vermont)' is Maandag op 67-ja- rige Tééftijö na langdurige ziekte overleden. Robert Flaherty, bekend - ontdekkingsreizigeren maker van prachtige, dócumentairefilms.Oh- der meer maakte hij* „Elephant 'Boy'.',^ïio'uisi aria?Story,,1- /.iNaaook of the. North", en 1;Tabu". -,: - ^iHiQistsiiiiiiiniiERiHiiiBiïiEpiïiiiii^iinrjniRn g' Eert 'onzer' redacteuren- ■1 reist 'fop,-, het ogenblik de (Van een onzer redacteuren)/ -.v „Wat doet Europa?" De vraag is Inderdaad zo vaak, én/zo nadrukkelijk gesteld, /dat Europa nanweiljks toegekomen is aan de wedervraag: /Wat doet Amerika?" .Nief dat deze vraag niet evenzeer gerechtvaardigd Is. Ze ts er door vele omstandigheden alleen maar bij ingeschoten. Maar het wordt tijd, dat Europa de vraag met evenveel nadruk stelt als de V.S. hebben gedaan met de vraag naar Europa's activiteit, VèrènigdefStatertfómzich een beeld te vormen-, van de in spanning, die .Amerika zich. vobrfde beveiliging .-spanhet eigen landen van zijn bondf genoten, in '-het - Atlantische j .Verdrag getroost. De ccnclu-M I\USSISCll pTRClSIGIVGJ'ft waartoe f hijna talrijke 3 gesprekken met hogeArrieri- 'g M kaamé^militaire, politieke .en M §j economische, autoriteiten, on- .g 1 •der^wiergeneraal Bradley, -enM óp '.-betoekëhZ aan■■-. de grootstm Amerikaanse wapenfabriekenjj I gekomen--isj*keef&hij 'neerge- g I legd inenige 'artikelen', waar- g -. g vap.-r~wij:> het -eèrSte Jiveibij^pu-. S -bliceren, HffZZfj ïj g lui: si m firn i«b aiiiiiü mm i®ci; iui rat ei Waub op hetogenblik wordt deze- vraag hier misbruikt door een aan- talpolitieketinciegiéte:rs - die in feite, niets, anders op/het oog heb ben dan een geraffineerde aanval, op het defensié-programma van de Amerikaanse.-. regering.;.-Eén aanval vooral op het wetsontwerp voor vériénging én uitbreiding van de" Defense Production Act, dat de. Defense Mobilization Board .van Charles Wilson onlangs ter .goed keuring aan het Congres, heeft ge presenteerd. Het nieuwe wetsontwerp enzijn .vele nèvénwetten .betekenen een versterking, in zeer belangrijke maté: van .de regeringsbevoegdhe den zowel ten behoeve van de aan wending; vanhetAmerikaanse productie-apparaat voor de op bouw van de defensie, als ten dienste: van de strijd -tegen Staats-, vijand Numhier -Twee, 'de inflatie (Staatsvijand Nummer Een wordt nimmer met deze titulatuurge noemd, - maar .tussén^ Uénmij.het is de Sowjet-Unie). De opbouw; van de defensie en de strijd tegen dé inflatie, vormen eigenlijk een/ twee-eenheid. -Zon-;- der beheersing van .het economisch apparaat, zonder het handhaven, of* beter het herstellen van het evenwicht, tussen lonen en prijzen"is Ór geen sprake van/dat het zeer in- giajpênde défensie-prógramma ter wala'fdevan $50 milliard per jaar géUurendc drie jaren! óók maar dé geringstekané, yan slagen heeft; Men "heeft' het vorig jaar, toen Korea nog maar enkele weken oud was. geprobeerd- met een Defense Production - Act,- die een zwakke afspiegeling was/van wat 'de 're gering nodig.;achtte.,..;. Het bleekeen wet '-vol .leemten. /De niéuwe liwóorÓtèllen' van Wii- spn ëri' iijh; medewerkers Eric Johnston (Economic Stabilizer) en Michael Di Salle (PriceStabilizer) hebben de bedoeling de leemten te dichten.- en. aldus een versterking van de defensié-inspaanmgeh te be reiken. Enkele/weken geleden scheen hét tijdstip daart.oé zeer gunstig. Men maakte zich ./reeds geruime tijd geen illusies meer. over de inten ties van: de ,'Spwjét .Unié- eh over de mogelijke consequenties daar van./ - "Maar het aanbód van Jacob Ma lik namens de" Sow jet Unie, om wapenstilstands-bésprekingen te. bevorderen,heeft - de. vooruitzich ten voor het complex /van wets ontwerpen betreffende dé Defen- Iïaj Amin el Hoesscini Sluwe vos van het Midden-Óósten we stad Israel's hoofdstad overschrijden, zeggen, dat de span ning hoegenaamd niet afneemt, hoe wel het Arabische Legioende -toe stand op het ogenblik /meestér-.; Is.; Bij de versterkingen van het legi oen bevinden zich vele woestijn- Bedoeïnen, die de Palestijnen grote vrees inboezemen. Buitenlandse waarnemers in Je ruzalem maken zich de meeste zor gen over de bewegingen van de ex-moefti, daar zij van oordeel zijn, dat het gevaar, dat de huidige span ning zich in gewelddadigheden: zal ontladen groter' wórdt "naar ;maie hij dichter, bij het dcior Jordanië be stuurde gedeelte van Palestina kómt. ^ffiiHiiiiEii'/ iiiiiiiiiiiiiiiiffliiiaiiiiiaiflDiiiiiiiBiiiiiiiirai^. Overwegend droog Weersverwachting geldig van Dinsdagavond tot Woensdag- avond: g F Zwaar bewolkt met opklarin- g S gen. Overwegend droog. Meest g s matige wind tussen Noord en f/ s West. Ongeveer dezelfde of iets g hogere temperaturen. fa i 25 Juli Zoo óp 4 u 4a m onder g g 20 u 42 ai; Maan op 23 u 0 m g onder 13 u 29 m. :i:ii irwn bih-hiu iibistó sotnmiüiiü TEHERAN. Ofschoon zich in"Per zische regering een voortdurehde /activiteit ontwikkelt in verband met suggesties, welke Harrlman zou heb ben gedaan,-is er nog geen enkel besluit genomen.: Wel worden hoepvolle verklaringen afgegeven. Er wordt zelfs gezegd, dat Teheran bereid is osn Engelse reigpt rïngsdelegatic te ontvangen, doch dit geschiedt op het zelfde ogenblik, dat van dé zijde; der Perzische rege ring verklaard wordt, dat zij een geschil heeft -met em Engelse particuliere maatschappij en niet met. de Engelse regering. De geheimzinnigheid, waarin de Perzische regering; en ook Harriman, zich /hiilien, werkt: allerlei specula- ties in de hand. Daarin komt steeds naar voren, v de gedachte, dat Harrïman op/het punt zou staan;:.orn;/t€: vertrékken. ff'ff Naar Reutermeldt, zou volgens radio-Teheran/eert Perzische woordvoerder hebben verklaard:LWiy -heb-, ben met dé heer Hamman een bijeenkomstgehad voor hij naar Amerika vertrekt." Onze correspondent ,te Londen seint: Minister Morrison' heeft een./tegeaij.gisterennnddag aangekondigde verklaring over Perzie niet. afgelegd, omdat hij zulks op het ogenblik, niet wenseiijk achtte. - Daarmede waren de conservatieven leiders het volko- Te Londen heeft men. nog.'geon. j enkel officieel bericht/ uit-:/P.ei'zië ontvangen pver eenuitnodiging' tot het. uitzenden van' cën/Engels mi nister voor nieuwe ondérhanöélicv gan. De Britse regeririg/zou tot zul-" ke. onderhandelingen nog, steeds fter. reid zijn en heeft'iets/j."dergelijks immers al/ wéken geleden/-herhaal delijk aangehodenj doch'; de Perzi- - sche regering /wilde toen': alleen./ maar besprekingen voèren /mét de Angló-Iraanse Oliemaatschappij en. niet met de Engelse regering.; De laatste berichten uit Teheran, acht men: hier echter ;;weer- minder; hoop vol, //.:/./- men eens. Het eerste gea.1- lieerde hoofdkwar- tier in de geschie denis, dat is inge richt in- vredestijd, is gisteren met breed gebaar door de Franse presi dent, Vincent Auriot, te Marly ie Rot, enen buiteti Parijs, over gedragen aan de opperbevel hebber der Atlantische strijd, krachten in Europa, generaal Eisenhower (waarvan foto). De vlaggen van de 12 leden-staten van het Atlantisch Pact wap perden boven het in montage- bouw opgetrokken hoofdkwar tier, dat een oppervlakte van ruim 16.000 vierkante meter heeft. Maar, zo vertelde senator Brewster, die met 8 collega's 'n reis door Europa maakt, er zal een gemeenschappelijke vlag komen, indien generaal Eisen hower zijn zin krijgt. En voor alle manschappen van zijn in ternationaal leger wenst de ge- her aal een eh dezelfde uniform- Generaal Eisenhower' zelf, ver klaarde in zijn -dankwoord tot president AurioU „Wij zullen pog en een Pax Atlantica te: ves tigen, waaronder alle mensen -in nest, gebaseerd op/ etpen 'kracht/ zulten kunnen1 - leve n". -. (Van onzecorrespondent) - ALKMAAR Op 8 Juli j.Lliep het achttienjarig meisje G.W.y., dat woonde te Voorburg, weg van huis. Haar oudera- deden aangifte/b« de politie, en verzochten haar opspo ring. In de afgelopen nacht zag een surveillerende politieagent té, AIk-_ maar. omstreeks.half vier.een meisja- op de fiets rijden; .Hij -hielciFhaar;; aan. Bij naderonderzoek bleek het; meisjede-igezochte mtLVoorb^^/tér;: zyp-, /://-/ n Rïï w 11 )E DU 11 1% i OERDFN (Van onze correspondent HEERLEN. Door de zware regenval, waarmee bet onweer, dat zich Zondag, en Maandag avond boven Zuid-Limburg 'ont lastte gepaard ging,als het ware losgerukt, is er Maandagavond be- weging gekomen in 'n gedeelte van; een. helling'van de St.. Pietersberg .aan de-;Mergelweg te Maastricht. Met donderend gewéld 'stortte een enorme hoeveelheid grond /in land, waar wan Het Ouden VT óan Dagenprobleeih zoveel studie .en werk wordt gemaakt als Nederland;- temeer daar binnen- Uort fdertig procent van onze be volking uit Ouden van Dagen- zal bestaan.- Zie deze drie stoere Zeeuwsen,-Zjj een probleem? Zij „oudjes'f' Haha, zij lachenu uit, want jij zijn: in haar eigen omge ving Onmisbaren; zij voeren in haar kleine kring nóg ..een [f. ftnjs regiment" gebaseerd op ervaring 'en toewijding. Onze fotograaf snapte deze drie: Zeeuwsen die meegekomen waren in een Ou dén van Dagen .stoet van dertien volle autobussen 'uit VXis-- stngenom in het midwestcn des lands diergaarden, e.d. te 'bestu déren. Gelóóf 'maar,.'dat. aan haar 'critischoogy niét veel ontging! massieve brokken omlaag en lavam terecht op;/ een schuurtje,,. waarin twee mannén/bezig; waren/ met liet bouwen-; van een duiventil; en het voeren van hun, duiven/ Dé 23-jarige timmerman F. - van - der*' Boren, werd met zijn schoonvader; de heer P. Goddingonder- dè/ aard« - massa bedolvcnDoorgrbndwer kers uit de-buurt wie een schop 1 had om. te graven nam -.deel/aar het: reddingswerk- werd de beef Godding vrijspóedig -/nog leyénc onder de vette klei vandaan. ge.; haald en overgebracht /naar he/ ziekenhuis té -Maastricht;. Toext y men V, d. Boreii bereikte,-; die vól-.- gens de aanwijzing va.h Godding aan zijn voéten /zou hebben, - gele-/ gen, waren dienslevensgeesten^ echter reeds geweken. - -■ J' CUB AARD (Fr.) De vorige weèk ontstond door hooibroéi. brand: in' de boerderij" van.-de heer-Twer- da. alhier. Dank zii^hét snel qptre-, den van dé /brandweer kón/ hetj woonhuis wórden behouden. Enkele dagen later brandde chter/oók dB, 'woonhuis af/ De politie" vermoedde dat de bew onèr het vuur/een/hand' je had geholpen. Thans hééft Tiy/be*/ kend iiet woonhuis in brand té hébj. iben gestoken niet behulp" vaneen blik benzine.- Zie vetder pagi3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1