Échiijverfc Wilton karpetten DEKLERKeZN m JPOTtf Prot. Chr. Huishoudschool niet nodig geoordeeld D.D.D. Grens Schiedam-Rotterdam wijzigt zich nog meer 00000000000 Practische beswaren geven bij het College van B. en W. de doorslag WtèWm-' mm. DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB agenda Engelse korfballers vervelen zich niet di&< Goedkoper dan waar ook in Nederland! ZUIVER WOLLEN WILTON KARPET Nu in gebied van Spaansepolder Bestuursraad weer bijeen Middenstands diploma 15 AUG. Koeriersters Dinsdag 24 Jtfli' 1951 Naar aanleiding van een veneek van de Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van Christelijke Nijverheidsscholen la Schiedam om de oprichting «n instandhouding van een Christelijke Huishoud- cn Industrie school nodig te verklaren, heeft de Commissie van Onderwijszaken advies uitgebracht aan het College van B. en VP. Hieruit blijkt, dat de meningen nogal uiteenliepen. In B. en W. was het beeld al evenzo, maar de meerder heid van dit college was echter voor afwijzing, zodat in die zin dan ook aan de Raad een voorstel wordt gedaan. Intussen heeft dezelfde vereniging een gelijkluidend verzoek ingediend La-v. een Frok Christ. Ambachts avondschool voor jongens. Uit het advies van de Commissie voor Onderwijszaken aangaande de Prot, Chr. Huishoudschool bleek, dat twee leden van mening waren, dat een verklaring zoals word: gevraagd. In de tegenwoordige omstandigheden geen zin had omdat niet alleen de bouw van een dergelijke school on mogelijk geacht moet worden, maar ook omdat de bestaande huishoud en industrieschool aan de Prins Mau- ritsstraat nog plaats biedt aan nieu we leerlingen. Verder biedt de bouw van een Christelijke Huishoudschool tn Vlaardingen gelegenheid aan het principiële recht der ouders om hun kinderen Christelijk Nijverhcidson- Advertentie l. M.) Als wij op één dag duizen den meters twistedmatling verkopen, alléén omdat de prijs tot minder dan de helft verlaagd was, dan wil dat ioch we! zeggen dat de be hoefte aan vasle vloerbedek king groot genoeg, maar de prijs een bezwaar was. Waarom zouden wij dan duizenden meters dubbel bouciétapijt bewaren in onze magazijnen, als een Hinke streep door de prijs voldoen- de is om het te verkopen Onze vaste klanten kennen ongetwijfeld deze dubbel bouclé tapijt* 100 cm breed •die wij normaal voor f6.90 verkopen en zij weten ook hoe* praclisch en solide zo'n vloer is. Woensdagmorgen om 9 uur bêgiht'de ver koop van deze dubbel-bouclé tapijt, J 00 cm breed én nu; koopt U.ze niet voor f &90" per meter, maar voor ^^0' ramnMMimniiitiiiiwiininiinniimMnuniwiiwnHmiillim Sammfqe '.erg verston- "dige mensen ^jfHivenlIèdeT,:; re dag in de kranten, dat de fpf jjzen W® I weer d m hoog ï'zuHan gaanV Wijf Jtunnén niet zo goed In- de toekomit |cij- riu niat zdyééI ivargokken) Waar waarom t?o$U rlilco iUdd«n^l'4Ör"' - WINKELCENTRUM BINNENWEG derwijs te laten geven, te voldoen, temeer daRr de Vlaardingse school gebouwd wordt op de grens van bei de gemeenten. Eén lid was van mening, dat aan het verzoek moest worden voldaan, omdat daarmede jn de toekomst wel licht de bouw van een dergelijke school bespoedigd zou kunnen wor den. terwijl een ander lid meende, 2ijn stem vooralsnog te moeten voor behouden. Bij de behandeling van deze aan gelegenheid in de vergadering van het college van B. en W., welke ten gevolge van de vacantie van de bur gemeester niet geheel voltallig was, bleek omtrent de principiële zijde van deze zaak geen verschil van me ning te bestaan. Men staat hierin op het standpunt, dat het principe der ouders, om voor hun kinderen onderwijs naar hun eigen overtuiging te verlangen, moet worden erkend. De practische moei lijkheden, waartoe de toepassing van dit beginsel ten aanzien van de on derhavige aanvrage aanleiding zou kunnen geven, vormden echter voor de grootst mogelijke meerderheid van B. en W_ een beletsel om op de ze aanvrage gunstig te adviseren. Het moet betwijfeld worden of on ze gemeente in de eerste jaren voor een dergelijke school voldoende leer lingen zou hebben. Vast staat, dat tengevolge van de investeringsmcei- lijkheden geen vergunning voor de bouw van een nieuwe school zal Aduertenria (LM.) 'Geneesmiddel tegen I huidaandoeningen. Doet de jeuk bedaren en I doodt de ziektekiemen, I zodat de huid zich kan I herstellen. Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst: Centrum. Hoogstraat 118. Bellen o|j ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan SO Telefoon 692SO. Clubbuis Ongeorgan. Jeugd: Doelc-Gebouw: 8—11 jarigen: Maandag en Vrij- dag 1617.30 u: Woensdag 14.30 16.30 uur. 12—14 jarigen: Maandag. Woens dag en Vrijdag 18-4520.15 uur; Dinsdag 18.45—20 uur en Zater dag 1920.15 uur. 15-jarigen en ouderen: Maandag Woensdag. Vrijdag en Zaterdag 20.3022 uur; Dinsdag 20.15— 2130 uur. Donderdags gesloten. Tentoonstellingen: Tm. 28 Juli, Stedelijk Museum, da. 105 en 7—9 uur. Zo. 25 uur: Tentoonstelling stadhuis- ontwerpen. Films: Passage. Da. 2 en S uur: Tarzan's Wonderbrcn (14 Jr.). Bijeenkomsten: 27 Juli, Stadhuis. 7.30 uur: Ge meenteraad. 1644. Lupardl, die zich nog steeds aan boord van de „Vrijheid* ver borgen houdt, weet niet. waar Rob blijft Hij be grijpt wek dat Rob pro- beren wu de „Vliehcrs uit handen van Yoto l? houden, maar Lupard beeft heel andere plan- nen. Hij wil het emj- grantenschip als lokaas gebruiken' om op dez< wijze te proberen weci met Yoto in contact te komen en hem zyu macht te ontnemen. Au- hy merkt, dat de zender weer gaat werken, stuurt hij Pericles er opnieuw op uit, nu met de op dracht de radio In de hut van de marconist te i breekt er een paniek uit Maar nu dringt ook i raaakt van de verwarring gebruik om te ont- vernielen. Wanneer de robot aan dek verschijnt tot Rob door, wat Lupardi van plan is en hij j snappen. ESPERANTO AGENDA Lundon: La komenckurso-fintgls kaj havas ferion. Merkredon: La .klubvespero. okazos en Vlaarcüngen Lau interkonsentó ni iros krme al gefcamr Xervers Chrysantlaan 6, Vlaaxdingen. Dum augusto nl farlas, sed legu dusemajna la agendo. Zoals wij reeds eerder berichtten, zal van 29 Juli teun. 12 Augustus weer een ploeg Engelse korfballers uit Wandsworth te gast zijn in Schiedam, Voor dit bezoek is een uitgebreid programma opgesteld. De bezoekers nillcn zich. evenals voor- gaande jaren trouwens steeds het worden gegeven, wat blijkens het geval was, niet behoeven te ver- velen. verzoek van het bestuur om over lokalen van de oude school achter het Gymnasium te beschikken, ook de opvatting van de voorstanders van de coodzakelijkheidsvcrklaring is. Deze verklaring ingevolge de Nij verheidsonderwijswet aan te merken ais oen urgcntieverklaring. welke van invloed zou kunnen zijn op de rangorde, waarb var. Rijkswege de bouw vaa nieuwe scholen zal worden toegestaan achten 3. en W. niet juist T.Z.L zal de regering wel zelfstandig beslisser., waar de nieuwe nijver heidsscholen zullen verrijzen, zodat een dergelijke verklaring thans geen zin heeft De kleinst mogelijke minderheid in het College van B. en W. acht bovenvermelde practische bezwaren niet van djen aard, dat zij aan een principiële beslissing ten gunste van de aanvrage in de weg staan. Deze 1* van mening, dat ten aanzien van de bedoelde schooT niet alleen gedacht behoeft te worden aan onze eigen gemeente,"doch ook aan dé gemeente Rotterdam. Op grond van de boven ontwikkel, de practische bezwaren menen B. en W. echter de Raad-te moeten voor stellen, de gevraagde noodzakelijk- heidsveiklaring, bedoeld in artikel 25 van de Nijverheidsonderwijswet, niet af te geven. Zondagavond om kwart voor ne gen vindt de begroeting plaats op het station, waarna, voorzover dit nog nodig is, In de huiselijke kring verder kennis kan worden gemaakt. Maandag trekt men cr gezamenlijk op uit naar Rotterdam, waar cüa. aan de rondrit van de R.E.T. wordt deelgenomen. Den Haag en Wasse naar zijn de doelen voor Dinsdag. De volgende dag wordt bij de korf balvereniging Het Zuiden een trai ning bijgewoond. Tegen deze ploeg wordt dan tevens gespeeld- Donder dag is er een middagtocht door het Westland met Avifauna in de avond tot besluit Na een vrije Vrijdag vindt men elkaar Zaterdag weer voor de intemationale-korf- balwedstrijd Nederland BEngeland in Goes, die voor de Schiedammers en hun gasten Zondag wordt ge volgd met een to urnooi van 11 tot 4 uur op het terrein san de Haven- Advertentie l.M.) !ct programma voor de tweede week voorziet in een excursie met avondwedstrijd op Dinsdag, een Woensdagse bustocht door de Be tuwe cn Brabant en ccn zg. „socjal evening" in Tivoli: De laatste wed strijd vindt. Vrijdag, 10 Augustus, plaats. DAMCLUB „SCHIEDAM" De uitslagen van de bordenwed strijden van de damclub „Schie- f dam" luiden: M. v. Noordennen— M. Voorwald 2—0; A. Verbeek—T. Visser 1—1; W. PrangerJ. Leve ring 0—2; J. v. Tilborg—P. v. Noor dennen 02; P. SliekerA. v. d. Moer 0—2; C. v. d. Wilt-^J. de Wil de 0—2; M. Voorwald—D. Mast 0—2. Als klap op de vuurpijl verkopen wij in onze Seizoen-Opruiming een in bijzonder mooie Perzische dessins, op volle maat, 200x300 (dus niet de snoei- K» 50 maat van 190 x 290) p NU voor W ROTTERDAM: WALENBURGERWEG „Wlnkefïtad Blijdorp' BEIJERLANDSELAAN In het kader van de wederopbouw van de in Mei 1940 le Rotterdam verwoeste industrieën heeft de tijdelijke Gemeenteraad' van Botterdam goedkeuring gehecht aan het door het College van Algemene Commissa rissen voor de wederopbouw vast te stellen basisplan tot stichting van een industriewijk in de Spaansepolder, uiteraard voor zover dit plan betrek king had op het deel van de polder, hetwelk op Botterdams gebied is gelegen. Reeds toen werd opgemerkt, dat bet voor een goede exploitatie van dit industrieterrein nodig zon rijn, dat een grenswijziging tussen Rot terdam en Schiedam tot stand zoo komen. De huidige, grens loopt n.l. in een gebogen lijn door' dit gebied en staat in geen enkel opzicht in ver band met het geprojecteerde wegenschema. Ook in andere opzichten is het tegenwoordige beloop van de grens allerminst bevredigend. Reeds thans doen zich bU de uitvoering van werken in het opgespoten gebied bezwaren gelden. Een - en 'anderzal alleen kunnen worden; ondervangen door het ver leggen van de grens tussen Rotter dam en Schiedam. De voorgestelde gr ens is volle dig aangep astaan hét geprojecteerde wegenschema -f éh- is zovéelv mogelij k getrokken i'in dé groenstrookin de as van de. weg; Dit; laatste biedt: het voordeel,' dot dan. beide gemeenten haar/eigen wegen en leidingen kunnen aan-, leggen, en onderhouden. Ten: aanzien: van deze grenswij-. ziging hebben de Colleges van B. en W. van beide gemeenten over leg gepleegd,-waarbij' .volledige overeenstemming werd bereikt. Mede is oyereenstemming - ver kregen omtrent het aangaan van een transactie, waarbij de:, gemeen ten: aan;, elkander overdragen de haar. in eigendom toebehorende- gronden, welke volgens de nieuwe grens van de andere gemeente kómen te liggen. Voorhet verder bouwrijp maken van de .gronden en de exploitatie daarvan'moet -een zodanige transactie van- groot /belang-wórden -geacht, aldus schrij- iven B. en TV- aan de Raad,: Rotter dam zalaan Schiedam overdrageo ^én/óppervlaJcte van ruim ha, waarvan ca. -3J6\hH-'' als industrie terrein ;is; bestemd, terwyi Schie dam aan Rotterdam, zal overdra gen. een oppervlakte van ca. 10>$ ha; waarvan - slechts circa twee ha c.'voor industrieterrein is be stemd en het overige deels is be stemd voor openbaar nut (wegen), deels -moet worden gereserveerd yoor.'plantsoenaanieg. •Uitgaande* vHn de kosten van: onteigening .C.Q.- aankoopen die .van opspuiten van de grond, is de waarde vanhet' Rotterdamseter rein te stellen op f350.342.98 en die van bet Schiedamse' op f461.088.—, zodat door Rotterdam bij: ruiling een som van rond f IJ 0.720 moét: worden bijbe taald; v" V:y'g:'N - Een bijzondere regeling dient te wordengetroffen met; betrekking tot de boerderij Overschiesewcg ho.- UB, omdat het meest noorde lijke stuk van de nieuwe grens hier door de opstallen gaat.Hier voor is deoplossing gevonden, dat het deel van de opstallen aan de Rotterdamse zijde van de nieuwe grens voor: f2300.— aanstonds; wordt; overgedragen aan de ge meente Schiedam, die derhalve de boerderij, zolang zij daaraan: be-, hoefte heeft, in haar geheel kar. exploiteren; als compensatie draagt zij aan. Rotterdam jaarlijks f 50.— uit de opbrengst af. PARALLELWEG KRIJGT aansluiting Voorts zal aan de gemeente Schiedam worden toegestaan de Parallelweg aan te sluiten aan de ontworpen weg van Schiedam naar de Spaansepolder. De gemeen te Rotterdam zal voor het verlenen van deze uitweg generlei vergoe ding vragen. Indien deze aanslui ting niet kan - doorgaan omdat/niet' de onderdoorgang van: de Verleng de Hogenbanweg naar dc Spaanse polder in eerste instantie zal wor den uitgevoerd, maar de/ Oost-, waarts geprojecteerde onderdoor gang ter hoogte van de Laansloot- seweg, zal wanneer de gemeen te Schiedam verklaart daarby be lang te hebben door.de gemeen te Rotterdamop kosten van de ge meente Schiedam, een hulpstraat geschikt voor rijverkcer worden aangelegd. De groenstrook in-dc as van de weg op/de nieuwe grens#;tenslotte, zal worden beplant en onderhou den door de gemeente Rotterdam. De kosten van' beplanting en on derhoud zullen door de 'gemeenten Rotterdam en Schiedam ieder voor de helft worden gedragen- Nieuwe leden en ook nieuwe plannen In de vergadering van de Ee- stuursraad van de Schiedamse Ge meenschap werd Maandagavond in de \'acatuie, ontstaan door het ver trek van de heer F. Schrijver, als lid geïnstalleerd, de heer J. T M. Bertels. De installatie van de heer A ;.S. H. A. Blaisse,. die de héér .Ei Steinder als - lid opvolgt, kon we gens afwezigheid nog niet 'plaats vinden. -./'n-Nu De begroting van het ..vacantie- comité 1951 werd goedgekeurd. Be sloten werd ook aan de'muziekver- enigingeh een subsidie te verlenen, wanneer daarmee kan worden be- oogd een. stimulering en verhoging van de culturele prestaties. Derge- lijke subsidies werden reeds ver strekt aan de toneelverenigingen, waarvoor o,a. eert regiecursus werd ingesteld. Dank. zij de medewerking van het Gemeentebestuur zal het nieuwe WV-gebouw reeds op 13 Augustus kunnen worden geopend. Direct zai dan de kaartverkoop voor de vacantieweek aanvangeii. Inmiddels is aan het bureau van; dé Schiedamse Gemeenschap; in de Nieuwstraat reeds een begin, ge maakt met de verkoop van de nog resterende toegangsbewijzen voor de kindexvoorstellingen, te weten voor film-, variété- en marionetten theater. Vanuit de vergadering werd nogmaals een beroep gedaan op jeugöleiding en personeel van de scholen om zich beschikbaar te stellen voor de organisatie van de jeugdspeler, op Vrijdag 30 Augus tus. In het winterseizoen 195K52 zul- schap culturele manifectaties wor- len door de Schiedamse Gemeen- den georganiseerd .bulten het kader van de activiteit van de bestaande culturele verenigingen. Nog meer bezoek uit het buitenland Naar wij vernemen zal GTB op Zaterdag 18 Augustus weer bezoek ontvangen van een- voetbal elftal uit Lier. De sportclub van de Lier- se Stadsdiensten ontmoet - aan de Havendijk die middag hét eerste elftal van GTB. Aan deze ontmoe ting gaat vooraf de wedstrijd GTB II—PPSC II. Harpe Davids zaldit bezoek met muziek opluisteren; Gemeente-publicaties In verband met daaraan te ver richten onderhoudswerk zal de Westerhavenbrug (verl. Stadhou derslaan) in de nacht van Woens dag op Donderdag a.s. van 12.30 6 uur van. voor alle verkeer zijn afgesloten. BUREAU HUISVESTING De Chef van Bureau Huisvesting is verhinderd Donderdag 26 Juli a.s, spreekuur te houden. Athletiek-ontmoetin g S.V.V.—Lyra-S.C.U. Zondag had de athletiek-afde ling van SW in Rotterdam een clubontmoeilng met de Belgische athletiekclub Lyra uit Lier en de Rotterdamse club S.C.R., welke wel een zeer spannend verloop had. Bij het laatste nummer was de puntentelling voor SW-LyrA- SCR respectievelijk 71-70-69, zo dat de Zweedse estafette de uitslag moest geven en deze dan ook ae Belgische ploeg de overwinning bezorgde. De einduitslag was 74-79-75 punten. Op de 800 m. en 1500 m. viel vooral het sterke lopen van Rien van Kampen op, die op de 800 m. een ty'd noteerde van 2 m. 2.9 sec. en Op de 1500 m. 4 min. 25,2 sec. Dc 3000 m. was een uitgesproken overwinning voor de SW-ers van. Dorp en Smit die respectievelijk tijden maakte van 9 min. 51.3. Op, de 200 m. noteerde Groen 24.4 sec. Op de technische nummers had de oude bekende voetballer-athleet Luc Pronk de spikes weer eens aangetrokken er. won het'nummer kogelstoten met 10.10 m. De SW- junior Dik van Noort won zijn nummer kogelstoten met een goe de stoot van 10.88 m. en liep de 80 m. in 10 sec. De return-ontmoeting in België zal plaats hebben te Lier op Zon dag 19 Augustus. Excursies van D.E.S. Dezer dagen werden door de Coöperatie „D.E.S." excursies ge organiseerd haar de Coöperatieve Productiebedrijven te Jutphaas met daaraan verbonden rondrit door mooi Nederland.. Deze tochten, vonden plaats op 11, 12, 17, 18 en 19 Juli en op 24 Juli en 1 Augustus zal dit worden herhaald; Ruim 500 deelnemers hebben zich voor deze excursies aangemeld, hetgeen telkens geschieddemet 75 tot 80 personen in twee touringcars. Na dat te Jutphaas het gezelschap na- mcns'de directie hartelijk welkom was geheten- vond in groepen de rondleiding plaats, hetgeen onge veer twee uur in beslag nam. Door de Ned. Verbruikscoöpera tie werd een goed verzorgde kof fiemaaltijd aangeboden. Hierna ging de tocht door het mooie Gooi over. Hilversum naar de uitspan ning „Oud Valkeveen", waar de thee werd gebruikt en een poosje vermaak werd gezocht. Vandaar werd over de mooiste streken van Utrecht gereden naar Amersfoort. Na een bezichtiging van het Belgische Monument werd in het Berg-hotel te ongeveer 6 uur gedineerd, wat' zich na de ver moeienis uitstekend liet smakên. Na een kort verblijf werd de te rugtocht ondernomen, zodat de deelnemerste ongeveer half tien in Schiedam arriveerden. Gemeenteraad vergadert Waarnemend burgemeester Sabel heeft de leden van de gemeente raad opgeroepen voor een vergade ring op Vrijdagavond. De raadsver gadering vang: aan om half acht. O.a. zal plaatsvinden de beëdiging en installatie van het nieuwe raads lid voor de K.V.P., de heer A J. A. v. d. Water. Ter tafel komt ook een voorstel van de Curatoren van bet Stedelijk Gymnasium om .tijde lijk te benoemen mevr. J. J. Jansen- Ter Kuile als lerares in de Schei kunde. dr A, A. Kampman als ie raar Geschiedenis en de heer A. F. van Dijk als leraar Nederlands, allen voor het tijdvak van 1 Sep tember 1951 tot 31 «Augustus 1052. IJSVENTERS IN DE VACANTIE WEEK Evenals vorig jaar worden de Schiedamse IJsver.ters tegen beta ling van een kleine pachtsom in de gelegenheid gesteld gedurende de vacantieweek van 23 Augustus tot en met 1 September een goede standplaats bij de diverse feeste lijkheden te verkrijgen. Ook nu zal een systeem van roulatie worden toegepast. Zij die hiervoor in aanmerking wensen te komen dienen zich schriftelijk te wenden en wel vóór 10 Augustus tot de politie, hoofdbureau Lange Nieuwstraat Burgerlijke' stand GEBOREN: Aart W.zvPA van Stuivenberg en J. van Beelen: Apo- lonia. d v A G Uittenbogaard en C van Til borg; Eligius J A, z v A F Nouwels en C Koning; Petrus J, z v W P Vreeswijk cn Th M H Cos- ter; Maria L, d v A W de Gier en H M Odijk; Gvjsbert J T. z v A L M Keyzcr en E van Rij; Adriana, d v J Visser en J van Gulik; Geertje, d v L Poldervaart en P Roest; Tan- netje d v A M - Filius en M C Meijers; Josephina A A M,d v V F v d Bosch en J M A Bemelman. OVERLEDEN:'C M M C van Rut ten, 68 jaar, vr. van Gvd Meij. VISSERIJBERICHTEN 25 kantjes;' Sch 8) met 30 kantjes; Sch 2C0 met 12 kantjes; Scb 193 met io kantjes; Sch 245 met 2 kantjes uit de halve vleet; Sch 246 met 10 kantjes; Sch 254 nog halen, komt naar huis; Sch 341 met 1 kantjes; Sch 342 met 20 kantjes- Sch 402 met 4 kantjes; Sch 412 met 7 kantjes; Sch 229 me: 20 kantjes; Sch 264 met 4 kantjes; Sch 339 met 40 kantjes; Sch 5 gisteren 12 kantjes; sch 365 met 9 kantjes:. Sch 93 met 20 kant jes; Sch 1D4 met 3 kantjes; Sch 4 met 2 kantjes: Sch 75 met 3 kantjes: Sch 181 met 5 kantjes; Sch 199 met 25 kantjes: Sch 4ft met 2 kantjes; Sch 49 met 20 kantjes; Sch 99 geen vangat;; Sch 132 met 10 kantjes; Scb 133 met 05 kantjes; Sch 189 geen vangst; Sch 233gisteren S4 kantjes; Sch 252 met 40. kantjes; Sch 285 met 60 kantjes- Scb 5 met 45 kant jes nog 40 netten; Sch 9 gisteren 60 kantjes; Sch 15 met' 20 kantjes nog 25 netten; Sch lfl met 20 kantjes nog 10 netten: Sch 25 met 20 leaatjes nog 15 netten; Sch 30 met 40 kantjes; Sch 37 met 25 kantjes; Sch 43 met 20 kantjes; Sch 84 met 10 kantjes; Sch 122 met 10 kantjes: Sch 130 met 30 kantjes; Sch 23S met 34 kantjes uit de halve vleet; Sch 250 met 20 kantjes; Sch 297 nog 45 mijl: Sch 312 met 40 kantjes nog 30 netten: Sch 399 met 15 kantjes; Sch 20 met 2 kantjes; Sch 223 met 8 kantjes; Sch 225 met 2 kantjes; Sch 314 gisteren 8 kant jes; Sch 79 met 12 kantjes; Scb 284 met 3 kantjes thuisstomendc; .Sch. 361 met 8 kantjos; Sch 280 Reen vang6t Sch 46 met 25 kantjes nog 40 netten,- sch so met 20 kantjes; Sch 63 met U kantjes; Sch 81 met 5 kantjes; Sch 89 met 1 kantje; Scb 95 met 5 kantjes; Sch 103 met 5 kantjes; Sch 116 met 3 kantjes; Sch 180 met 2 kantjes; Sch -242 geen vangst- Sch 14 met 10 kantjes;- Sch 21 gisteren 60 kantjes: Sch 47 met 45 kant jes uit de halve vleet; Sch 110 met 17 kantjes; sch 325 met 25 kantjes, sch 333 geen vangst; Vl 29 geen vangst; VI 50 geen vangst; VI 53 met 4 kantjes; VI 66 met 3 kantjeE; VI 61 met 40 kant jes uit de haJve vleet; VI 71 met 17 kantjes; VI 78 met 3 kantjes: VI 84 met 70 kantjes; VI 85 gisteren 60 kantjes: VI 97 geen vangst; VI 112 met 17 kant jes; VI 114 met 20 kantjes nog 30 net ten; VI 115 geen vangst- VI 132 met 40 kantjes; VI 172 met 30 kantjes; VI 190 met 12 kantjes uit de halve vleet; VI 197 met 20 kantjes uit de halve vleet; VI 199 met 5 kantjes uit de halve vleet; VI 205 met 8 kantjes; VI 216 geen vangst. Gisteren kwamen aan de markt de haringtrawlers Sch 24 met 7000. Sch 23 met 1100.— en aan verse vis 2 Kotters met t es amen j 3639 SCHIEDAM wordt volgens de Wet ge- eist van een ieder, die ztch 2elistardig wil vestigen of een zaak wil overnemen. Reeds honderden heeft Pont hiervoor met succes opge leid. Aanvang Spoedcursus examen 1952 Inschrijving dagelijks Meubelbeurs-Nieuws. In de ze, laatste week onzer op ruiming brengen wij een prima kwaliteit Cocosloper, 50 cm breed, in een modem strëèpdessin tegen de prijs van 2.65 per meter. „De Meubelbeurs", Lange Haven 95. Filiaal Groenelaan 109. Toiletspiegels, 3-delig, kun nen gewoon tegen de muur worden opgehangen. Glas platen v. ronde tafels, thee meubelen, glas In lood, spie gels moderniseren en op nieuw, verzilveren. v. Loo- pik's Glasindustrie. Boter- straat -39, Schiedam. Tele foon 68945. - Singel 72 - TeL 68847 Schiedam „Joja"-Rnbbercorset zonder baleinen, meer steungevend door de totale stevige elasticiteit'Gemakkelijk af- wasbaar. Corsettenhuis „Joja", ..Hoogstraat 136, Schiedam. Paskamer aan wezig. Speciaal adres. Bus-., tehouders merk Dulco. en Keep-Up. _;.Ook linnen cor- setten: 38 scholen 40 Jaar ervaring Jongeman, 24 jaar, 1 zoekt zit-slaapk. met pension. Br. met spoed onder no. S 962 bur. v. d. blad. Kousenreparatie, ook ny lons.' In één dag gereed! W. Klein's Manufacturenhan- del, Fabristraat 29. Hoog straat 52, Singel 120 en Ro- znnburgerplein 3. Kapt. Mobylcttc bromfiet sen te huur. Nog enkele we ken in Augustus vrij. Be spreekt tijdig.Prins" Mau- ritsstraat 6. Woningruil.(3 hoeks). Aan- geb. i. d. Hagastraat: vrij bovJiuis met slaapet. Ook geschikt voor samenwoning. Gevraagd ld. Gorzen, bene denhuis met- 1 woonkamer nu 3 slaapkamers. Adres- opgave: Groenelaan 65a] Te koop 2 Liberty stoelen met - kussens, 25.S. T- Notenboom, Numsnsdorp- sestraat 14. WOIXrJN DEKENS medaillon dessin 23,90 In effen pasteltinten SSÜ WONING ^-INRICHTING BROERSVEST 68-70 crnithAU HOOGSTRAAT 97

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2