in prijzenoo Dropping en Vlaggen snectaculair voors vertrouwen in Indonesisch kabinet COMEDIEPRIJZEN OF ECHTE KOOPJES? Maar kooplust blijft gering Journalist krijgt f 400 boete wegens smaadschrift DE WIND STEEKT OP Algemene verkiezingen zouden nuttig zijn DE WASSEN N Bankzaken 3 NIJMEGEN IN VIERDAAGSE SFEER Belgische parachutisten dalen in de öoipolder bij de Waal Eerste dag begint somber Auto over de kop één dode 1eMARSDAG 24JULI' r -2e MARSDAG 25 JULI WAT DOET AMERIKA? Philips ontdekt een nieuw magnetisch materiaal Commissaris dér Koningin voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast Hel parlement schiet tekort TRANSPIREERT VEEL? Oude vrouw geworgd in clandestiene drankgelegenheid „OPEN TOP EEN DEMOCRAAT; EXCELLENT IET' Dinsdag 24 Juli 1951 NIJMEGEN, Maandagavond. De oude Keizer Karei-stad is vandaag definitief door het bonte leger van deelnemers aan de 35ste internationale vierdaagse afstandsmarsen van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding veroverd. Een verovering, die met een tevreden gezicht en een gulle lach door de Nijmegenaren is geaccepteerd, want dit groots opgezette wandelfeest, waarvoor van groepen en individuelen in totaal 9581 inschrijvingen zijn binnengekomen, verheft Nijmegen deze week tot de belangrijkste stad van Nederland. Sterk internatio naal georiënteerd bovendien, want het Nederlands en Vlaams wordt hier vlot afgewisseld door Frans, N^ors, Duits, Maleis, Engels en zo m enwil Amerikaans, oo kal loopt er maar één ver tegenwoordiger van de Verenigde Staten mee. Om half vier vanmiddag begon het spectaculaire voorspel van deze jubi leum-vierdaagse de „dropping" van 36 Belgische parachu tisten uit twee Dakota's in de Ooypolder bij de Waal en even na zeven uur aanschouwde een tot de laatste plaats ge vuld Goffert-station. de indrukwekkende^officiële opening met de grote Vlaggenparade. Door de poort tegenover de ere tribune betraden onder krachtig applaus de militaire groepen in vol maakte formatie het veld, waarom heen zich ettelijke honderden deel nemers hadden geschaard met de vlaggen van de verenigingen of or ganisaties, die zij vertegenwoordig den. Zij brachten een saluut aan de e re-tribune en marcheerden af. On middellijk daarna verscheen iL groet tenue de Marinierskapcl van de Koninklijke Marine onder lei ding van Kapitein Gijsbert Nieuw land, gevolgd door een compagnh strijdkrachten, bestaande uit Mari niers. adelborsten en matrozen. Kra nige kerels in stijlvolle formatie, die op een pittige mars van de Kapel over het veld marcheerden en voor hun voortreffelijke entree een ova tioneel applaus kregen. Zij stonden nog geen tel in stand rust. aan de korte zijde van bei terrein, toen de .Luchtmachtkapel onder leidinj van res. eerste luitenant H F. w. Diepenbeek zich met machtig trom geroffel presenteerde aan het hoofd van een stoet burgers, die de vlag gen van de deelnemende landen en de vcrenigingsvaandels torsten. Een korte, maar uitstekende geregisseer de demonstratie, waarbij deze man nen en vrouwen de vlaggen in fraaie figuren over het gras voor den, scüonk een tweede groep de gelegenheid om staande de letters „Internationale Vierdaagse" te vor men, waartussen charmante in effen grijze blouses en rokjes geklede melskes vlot het getal 35 neerlieten met daarboven de letters N.B.VX.O. Met rappe hand schikten zij rond de enorme houten cijfers m oranje Kleur ep sierlijke bloemenkrans, welke bezigheid doö?-^der'. mu&ék van de Luchtmaohtkapöl tot 'een waar feest werd verheven. Toen de Fuide toejuichingen van de geestdriftige toeschouwers lang zaam wegebden, marcheerde de Compagnie van de Marine naar do eretribune, in het front waarvan Verplenings- diensr Kasteel Zelte^ Homoet° outalc emme Horeefi NUMEGEN erghare Harpn KM. -XARTO-5165 (Van een speciale verslaggever NIJMEGEN-ELST, 24 Ji.ü. Van- morgen om half vier. verdrongen zich voor de hekken van-hst ge bouw „De Vereniging", het grote centrum van de vierdaagse,, reeds honderden deelnemers(sters), die met een blijmoedig gezicht in de stortregen wachten tot zij,.op mars mochten gaan. door de Betuwe. Deze eerste dag van 't grote wan delfeest begon dus somber wat'het weer betreft, maar de stemming onder, .deze „vluggen'' „van de 8104 deelnemers die tuasen half vier en half negen in .de richting Waal brug hun 'levensvreugde gingen zoeken, was uitermate opgewekt. Vroiyk zingend traden zij het avontuur tegemoet en zij lachten cm de olijke - 55-jarige Detje van de Broek uit Alferden bijWier den, die voor de zevende maal op klompen loopt en temidden van dé wachtenden; z'nparapluie open klapte waarop met witte 1 letters was geborduurd vD^kes schuilen". Omstreeks negen .uur kwamen Üe eerste groepjes en individuelen het feestelijk versierde Eist bin nen, waar duizenden rijen dik langs de Dorpstraat stonden om hun toejuichingen over de lopers en loopsters uit tc storten., Het was een feestelijke parade. Voor het raadhuis speelde de kapel van de luchtstrijdkrachten pittige mar sen en in eenaaneengesloten .rij trokken ae deelnemers langs.' Een jongeling, begreep, blijkbaar de be doeling van. de ^-Vierdaagse niet, want hij passeerde in een soort snel-wandeïstijl. Het gevolg was echter, dat hem op grond daarvan zijn startkaart werd afgenomen. (Van onze correspondent) STEENWIJK. Op- de pijler- brug onder Havelte bij Meppel is vanmorgen een auto, waarin twee dames zaten, bij het passeren van een andere auto van do weg ge raakt en. over de- kop geslagen. Een der'dames werd hierbij op slag gedood, terwijl de andere" gewond naar het ziekenhuis te Meppel moest worden vervoerd. De auto werd zwaar beschadigd. Negenjarig jongetje over- i réden en gedood ENKHUIZEN.- Te Enkhuizen is_ .gistermiddag^ de negenjarige Wouter J. Vijselaar uit Alkmaar door een^yrachtauto overreden en gedood.Het knaapje, dat in Enk-, huizen logeerde; rende, spelend- met een vriendje, detrijweg op en kwam daarbü onder de wielen van een hem achteropkomende vrachtauto. Hij liep een schedel- basisbreuk op en overleed korte tijd later/: De chauffeur treft 'geen schuld. twaalf vlaggemasten waren opge steld. De Marinierskapel speelde de volksliederen van de bij deze vier daagse vertegenwoordigde naties, de Compagnie presenteerde het ge weer en plechtig gingen, de vlaggen in top. •55 KMRoube --SOKM.Roufe» /rrrrnAOKM ROUÏ"P ••«•30KM Route Van de ruitn SSOO lnschruringen voor deze 35ste Vierdaagse zijn 3500 afkomstig van militairen. De sterkte van de buitenlanders is als «olgt: België' 102, Engeland 6S, toaarby .14, burgers van de Walking Association,. Frankrijk geen militairen, maar uüf bur gers, Luxemburg 22 man, Noren 24 man, de za, „Nijmgen-Club" met de heren Anderssen (62 jaar) en Thorp (35 jaar), die uit Oslo zijn komen lopen. Deze formida bele wandelaars, zyn op 2 Juli vertrokken en arriveerden de- 19e in Nijmegen en legden meer dan 1000 km af. De oude heer Anderssendie de bijnaam nwan delende schoenmaker" draagt hij heeft, op de reis naar Neder land zijn eigen schoenen en die van zijn makker gerepareerd mag volgens de voorschriften echter slechts aan de 40 km deelnemen. Een peulesckil voor hem! Indonesië met 26 militairen., Canada, Zwitserland en Amerika één deelnemer en tenslotte 24 Ambonezen uit het kamp Vos- senberg bij Wier den. Van de Bel gische para-troepen, die onder het oog - van- 'Generaal Woüsseh naar beneden zweefden, landde er een in een. sloot, waaruit vele helpende handenr hem echter in recordtijd opvisten. -j (Vervolg van pag. J sie productie niet bepaald verbe terd. De oppositie, vooral bestaan de uit vertegenwoordigers van in dustrie, veehouders, landbouw, ka toenplanters en van de Medical Association, heeft nieuwe wind in de zeilen gevoeld, en onder het motto dat het gevaar niet meer zo ernstig, is, prediken zij het Kalmer-aan, dat niet anders is, dan eed stormloop op de grond vesten, waarop de "Westelijke De fensie moet worden opgetrokken. Truman- heeft bet gevaar van de eerste dag onderkend. Twee dagen na Maliks voorstel.had hij aanlei ding genoeg om te waarschuwen tegen „zekere groepen", die de na tie de weg terug willen 'voeren, omdat, zoals zij suggereren, er een. periodevan ontspanning zou zijn ingetreden. Er is geen sprake van ontspanning aldus Truman, en diens "medewerkers. Het gevaar van Russische aggressie is onver minderd/.-""-'" Aldus 'jcie' regering. Aldus de meerderheid van de natie. Maar in het Congres zijn vele minder heden vertegenwoordigd, en de oppositie heeft een merkwaardige flair om door knap, zij „het. rück- sichtlos lobby-spel die minderhe den te verbinden en tot een front tegen de regering te smeden. Malik had zijn ontwapenende voorstellen niet op een geraffi neerder ogenblik kunnen doen. Eens te meer spelen de Russen samen met de uiterst rechtse reactionnairen, die overal ter we reld hun beste pionnen, zijn. Rus sisch precisie-werk, zo menen hier velen. De grote vraag voot het ogen blik is nu» hoe in de komende we ken de Amerikaanse volksverte genwoordiging zich rekenschap zal geven van 'de ..wereldsituatie. Of zij zal luisteren naar de influiste ringen een zwak woord overi gens- van derëactionnaire on dernemers, geleid door de NA.M., de-National Association of Manu facturers, of dat zij zich bewust zal zijn van de ongelooflijk grote verantwoordelijkheid voor het lot van de gehele wereld, welke de omstandigheden thans op de schou ders vair het Congres heeft ge legd. Er is alle reden tot ernstige bezorgdheid, - gezien de 'activiteit van de oppositie. Maar er. zijn.ook tekbuen, dieper- öp wijzen, dat na 'de verwarming.' van de laatste^ we- deiders iriv het - Congres weebeen graep|!i^:'h.unT.menscn wol gekocht tegen de allerhoogste prijzen. - Maar zoveel ltfkt wel zeker," dat wie op het ogenblik dekens koopt waarschijnlijk niet slecht af ml zijn- Tenzij, ja tenzij de wolprflxen op de volgende veilingen blijven dalen. Dat is iets wat niemand kan voorspellen. Het zon ook best kan nen, dat de prijzen toch weer wat de hoogte in gaan.». Die prijzen hangen nu eenmaal nauw samen mét de ontwikkeling van de internationale toestand en mét de' inkooppclitiek die Amerika zal volgen. En dat zijn- op het ogen blik, nog onbekende grootheden. De noteringen van ruwe wol zijn voor de prijzen van dekens en ook van breiwol van veel groter .betekenis, dan "bv. voor de prijs van een cos- tuum. De wolprfjs maakt, grof ge schat, tweederde van de dekenprïj's uit. Bij een costuum, een mantel bv., spelen de loneneen veel be langrijker rcL Vandaar dat de prij zen daarvan die van de 'ruwe wol veel verzwakter volgen: Het is voor de fabrikanten van. dekens niet mogelijk de prijzen ver. der teverlagen, zolang de wol-prijs niet zakt. Ook niet als de kopers staking nogernstiger afmetingen gaat afnemen, zeggen da fabrikan ten. En voor breïwol (waarvoor de vraag op het moment ongewoon klein is) geldt hetzelfde. Trouwens, de prijs daarvan ligt een stuk lager dan een paar maanden geleden en niet 20 erg veel meer boven hét niveau van vóór Korea. (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggeefsters) Een van de artikelen, die in de prijzenoorlog een misschien minder opvallende maar toch zeer belangrijke rol spelen zijn dekens. Ep verschijnen advertenties, waarin een magazijn aan kondigt, dat het dekens verkoopt voor de helft van de cata logusprijs van Maart 1951, en kort daarop adverteert een con current,„dat er hier gewerkt wordt met „eomedieprijzen" en dat zijn dekens nog goedkoper zijn. Het publiek vraagt zich af: „Hoa zit het nou? Worden wij voor de mal gehouden, of is het werkelijk mogelijk op het ogenblik voordelig dekens te: kópen?"/ j:/--/ .Het merkwaardige is, dat op alle bei de vragèn als. antwoord ,4a" kau worden gegeven. Het begin van de historie is ook hier de „kopersstaking". Er zijn, in Augustus en September van vorig jaar, vlak na Korea, veel dekens ge kocht, en er is opnieuw een grote koopgolf geweest in het begin van dit jaar, fit een periode, die in ge wone Jaren altijd een slappe tijd is. In het voorjaar kwam de terugslag, vooral ,toen men merkte, dat de stij. ging van de ruwe wolprijzen in een daling was veranderd. Het is dus begrijpelijk, dat de winkeliers door aantrekkelijke aanbiedingen klanten willen aan trekken. Daarbij zijn toen de catalogusprijzen van Maart te voorschijn gehaald. Op zich zelf zijn die prijzen juist, maar— ze gelden al lang niet meer. (Advertentie 1. M, VrdB s**n „hoo'dpljrv- toblitlM", ilUlf ASPIRIN EINDHOVEN. "Het Philips- laboratorium, dat ook het magneet staal" „Ticonal" ontdekte, heeft thans een nieuw magnetisch mate riaal gevonden, dat bijzonder ge schikt is voor da fabricage van permanente -magneten in' luidspre kers van radio- en televisietoestel, len. Het heeft. o.m.het voordeel, dat de. nodige grondstoffen veel makkelijker verkrijgbaar zijn dan het schaarse en dure nikkel en ko balt. Naar verwacht wordt zullen leveringen op grote schaal in de loop van 1952 mogelijk zijn. Zodra de wolprijzen op de we reldmarkt daalden hebben de de kenfabrikanten de prijzen, verlaagd, en zij liggen nu ongeveer 40% be neden het peil van Maart en zijn niet veel hoger" dan ze vóór Korea érg reëel geweest, want het werd waren. Die Maart-prijzen zijn nooit de handel toen te bar en zij- hebben de kat maar>pvenuit de boom ge keken. Trouwens, naar men ons al gemeen verzekert, heeft ook de Nederlandss industrie" geen ruwe (Van onze correspondent) AMSTERDAM, De Amsterdamse politierechter mr B. van der Woer den, veroordeelde Maandag de 63-jarige journalist J. L. wegens smaadschrift tot 'n geldboete van 400. HJJ noemde de gewraakte publicatie nodeloos grievend. De officier, inr B. Kist, had in dit geval geen voorwaardelijke ge vangenisstraf willen vragen en 'n geldboete van 500 geëist. In zfln uitvoe rig requisitoir stelde de officier vast, dai de verdachte ernstig wag tekort geschoten ln beheerstheid, objectiviteit en fatsoen. HU wilde echter reke ning houden met bet feit, dat verdachte het betreurt zfln artikel geschreven te hebben en dat htf daarvoor tegenover de rechter-commissaris ter zitting cohter nog niet in zijn krant ruiterlijk Is uitgekomen. Het artikel, waarover het ging, verscheen In het dagblad „De Tele graaf' van 17 April J.l. en richtte zich tegen de commissaris van de Koningin ln Noord-Holland, baron De Vos van Steenwtjk. Er werd verband met de affalre-Menten ge sproken van een „tapijtendiet" en er kwamen uitdrukkingen ln voor als „Deze was een edelman, hij is het nu niet meer". De heerDe Vos van Steenwük voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast en diende een aanklacht in. In afwijking van het geen verdachte. zei bij de behande ling in kort geding, gaf hU nu toe bet artikel geschreven te hebben en de gebruikte uitdrukkingen onjuist en onhoudbaar ta vinden. De hoofdredacteur vhn „De Tele graaf", de heer J. M. Goedemans. verklaarde het stuk niet voor ver schijning te hebben gezien. Hij zeide zich meer schuldig te voelen dan zijn redacteur. Inden vervolge zullen stukken van deze redacteur door de hoofdredactie moeten worden gepa rafeerd. Verdacbtes verdediger, mr B. van Dal, schetste hoe verdachte tot zfjn stukje gekomen was en zei. het „niet zo verschrikkelijk onverantwoorde lijk te achten". (Van onze correspondent). BANDUNG, Juli Toen het bekwame en sterke kabinet-Natstr een paar maanden geleden in de Volksvertegenwoordiging werd getorpedeerd geschiedde dit onder het motto dat er een regering moest komen die beter in het Parlement verankerd lag. Er is nu een nieuwe regering, cn er zUn meer partijen in vertegenwoordigd dan in de vorige; maar het wonderlijke geval doet zich voor dat na een paar weken ai blijkt, dat men maar bitter weinig vertrouwen in de nieuwe ploeg ministers heeft Yamïn is gestrui keld over de vrijlating van een aantal politieke gevangenen en het laat zich aanzien dat deze historie voor het gehele kabinet nog een bittere nasmaak zal krijgen. In het parlement is een voorstel om de zaak via een Interpellatie uitvoerig aan de orde te brengen, bij acclamatie aangenomen. DEze eenstemmigheid kwam voort uit een onhandige opmerking van de vice-premier, die op een vraag van de voorzitter of de regering nog iets wilde zeggen antwoordde, dat zij bereid was om de volgende dag over het interpellatie verzoek te spreken. De oppositie betoogde da delijk dati de regering geen recht had om zich in de vraag te men gen of -het parlement dit verzoek zou toestaan en zo werd de inter pellatie met algemene stemmen aanvaard- En ondanks het feit dat de regering op een meerderheid in het parlement steunt kan deze in terpellatie nog verstrekkende ge volgen hebben. Er rijzen ook grote bezwaren te gen de sodaal-economische politiek van de regering. De vorige minis ter van Financiën in het kabinet- Natsir, Sjafruddin, heeft al géwaar- schuwd dat deze politiek naar een nieuwe inflatie leidt. Telkens ont moet men het oordeel, dat de re gering zonder twijfel van goeden wille is, maar nietopgewassen blijkt te zijn tegen de'enorme pro blemen die het besturen van het souvereine Indonesië meebrengt. De grootste grief is. dat men de re gering te zwak vindt zij re- gé ér t niet Destructieve krachten krijgen te veel gelegenheid om de fundamenten van de huidige maat schappij te ondermijnen, en de po sitieve stappen die de regering neemt dragen duidelijk het stem pel van een compromis, zodat ze weinig effect.,sorteren.v De Indonesische pers van dé laatste dagen is dan ook; niet mals met haar critiek op het ka- binet-SukimaiL Het Djakartaan- se blad „Pedoman" (Kompass zegt dat de regering „volledig incompetent" is;, het Chinese blad „Keng Po" wil Hatta terug roepen, en ook het blad van de Masjumi, „Abadi", oefent critiek - uit. :,v Beperkt aantal reserve- officieren weer in dienst DEN HAAG Aan een beperkt aantal reserve-offic'eren tot on met de.rang van majoor, die thans met groot verlof zijn, zal de gelegenheid aorden gegeven weer in militaire dienst te komen. Zij kunnen een verbintenis sluiten voor onbepaalde tjjd, maar hoogstens tot het berei ken van.de 60-jarige leeftijd. Een en ander houdt verband met de op handen zijnde uitt-eiding der vre desorganisatie van de Kon. Land macht en van de Luchtmacht Eisenhower moet helpen hij legerconferentie BONN—.De regering van West- Duitsland heeft vandaag een kort communiqué uitgegeven, waarin ge zegd wordt, dat de conferentie, te Parijs de hulp van generaal Eisen hower zal inroepen om uit de im passe te komen, waarin men by de bespreking van de opneming van. Duitse troepen in het Europese leger is beland. Volgens Pedoman vertoont de democratie in Indonesië tekènen varx decadentie, achteruitgang en van een morele crisis. Zü slaagt er niet in om de figuren naar voren, te brengen die de huidige moei lijkheden kunnen overwinnen. Wat de weermacht betreft: door betere organisatie is zij thans in staat om met meer kracht op te treden dan vroeger. Officieel doet hetleger niet aan politiek, maar in de prae- tijk ontwikkelt het een steeds krachtiger, wordende politieke in vloed. De communisten hebben slechts één doel: de macht te grijpen. Om dit te bereiken doen de fanatici in hun midden niets anders dan. de morele en materiële ontwrichting van het land bevorderen. De pre sident is constitutioneel staats hoofd, maar oefent achter de scher men grote politieke invloed uit. Op dit ogenblik staat hij nog aan, de zijde der democratie, maar .de mogelijkheden die nu nog in de schoot der toekomst verborgen lig gen, zijn vele, en zij' zijn nog moei lijk te dulden. De democratie tracht haar zwakte te Verbergen door iu de samenleving politieke populari teit te kopen, zonder dat dit echter aan enig probleem fundamenteel iets verandert. Langzaam gaat de toestand achteruit; de idealen van de jongeren verslappen. Is de de mocratie nog niet tot het inzicht gekomen, dat bet huidige kabinet absoluut incompetent is, zodat het zaak wordt om naar andere wegen te zoe"ken ten einde het land te redden? Het Chinese blad „Keng Po" spreekt over _de „bravourstukjes" van enkele ministers en zegt dat in de ogen yan het publiek het prestige van het kabinet is gedaald. Het Masjumi-blad „Abadi" wijst er op dat het volk méér hecht aan pexsoonlykheden.^dan-aam/po litieke beginselen en zijn vertrou wen"' dan ook aan personen geeft. Dit coalitiekabinet is echter, uit sluitend samengesteld uit vertegen woordigers van politieke partijen, waarbij "te weinig is gelet op de vraag of deze vertegenwoordigers voor het Volk aantrekkelijke per soonlijkheden zijn. Men riet: de wind steekt - op. Men krijgt dikwijls de indruk dat in het huidige parlement nog on voldoende wordt beseft dat demo cratie een vorm van regéren is- en niet een spel met ideologieën en mensen. Het blijft ook nog al tijd de vraag in hoeverre deze volksvertegenwoordiging werkelijk in het volk is geworteld; de leden zijn benoemd en niet gekozen. DC verdeling van het totale aantal ze tels over de verschillende politieke partijen berust meer op een schat ting dan op exacte gegevens. Al gemene verkiezingen zouden ih dit opzicht bijzonder verhelderend kun nen werken. (Advertentie l MA De nare gevolgen voor Uzell ert Uw omgeving kunt gij snel en afdoende bestrijden door plaatsetijk betten (dep- pen) met de zuiverende I HELDERE en ontsmettende vtovbtof er pl»fïf«r* geen vfekken JXfuN vriend Frits, een bekwaam LrI kantoorbediende, kwam enige toeken geleden juist bij me op uisite, toen ik handenwringend achter een patience t?ön rekeningen en dwangbevelen in de kamer zat. Rustig overzaghij mijn ruïne en sprak: .Maar waarom leen je geer» geld, bij een bank?" „Kan dat* dan?" vroeg ik ver baasd. v--:-- Natuurlijk," zei htj, ,je gaat er gewoon naar toe en araagt net aan. Daar zijn banken voor. t j's- Hoetuel ik altijd had gedacht» dat banken juist bestonden om- er..geld naar toe te brengen en niet- on middellijk inzagwaarom lieden die grote marmeren gebouwen heb ben opgetrokken, cirsgerechnet aan mij hun geld zouden geven, liep ik onder het motto „neen heb je en ja kun je krijgen" zo'n burcht tóch eens binnen. De ontvangst was bepaald bemoedigend. De portier begon niet te schateren, toen tfc hem het doel van mijn komst aarzelend bekend maakte, doch zei alleen: ,JLo- ket 31". Het kwam dus olukbaar wei -meer ooor. Nu is een bank èen gebouw, waar mensen staan te wachten, tot employé's, die aan de andere kant van de tralies voor zich uit zitten k(jfcen, ophouden hen te negéren. Loket 31 stond onder het beheer van een oude man, .die moeite deed, op zijn in 1912 gemaakt pasfoto te ge lijken. HU had de gelaatsuitdruk king van iemand, die op een pumo- krukje naast zijn doodkist zit te u-achten tot hij er in mag en scheen zijn arbeid alseen hinderlijke on derbreking van zijn nachtrust te be schouwen. Lange tijd loitde "hij hele maal niet naar' mjj' fctjkenj maar toen hij inzag, dat .\k toch_met weg sou gaan, oertnande hij' zich, stond op en uroeg: „Wat loenst tl?" - Jk wou eigenlijk geld lenen," zei ik, klaar om opte krassen. Ook deze man lachte in het ge heet niet. Hfj nam papier en penen begon mij een reeks van vragen te stellen, inaarop ik beleefd en naar waarheid antwoordde. Toen het pa pier geheel vol was, overzag hij zijn arbeid, knikte gemelvk^en sprak: „U hoort er nog-vang - Nu gaat dat niet per:ommegaan de, ,dat zie ik óók wel' in. Weken verstreken en ik was het al hele maal nergeten, toen er opeens een brief kwam. Ja - hoor, ite moest ko men, in verband met mijn aanvraag. „Zie je nou toen'V zei Ffits, „daar zijn banken voor."''IK'kleedde mij onopvallend en ging met mijn vrouw welgemoed op pad. De portier, aan tcie wij de brief lieten zien, wees op een groepje leunstoelen en zei vriendelijk: „Gaat U daar maar even. zitten." Na een kwartiertje kwam'de oude man van loket 31 aanstappenHij had een mapje onder de arm en- zag er Uit als iema7ri, die op iceg is naar een ernstige decisie. ^süeh:..?" begonhij. „Jauel meneer zet ik op behulp zame toon. Ook mijn vrouio rees overeind. Wy uoelden ons als,{fami lie, bjj de opening «an. het testa ment „U hebt geld ter leen gevraagd, nietwaar?' vroeg de mart, mij scherp aanziend. „Jatcel meneer," antteoordde - ifc beklemd. Ny f.v-: Hy keefc:.et>enri»':het*mapje. Daar op sprak hij: \J>e bank: ziet niets tn de transactie" Toen wij het gebbtttu «erïiéteu sloeg de portier aan z\jn petHij begon mij al te kennen.. .w ,Jk kan het me best begrijpen," zei mijn vrouw, voor-de*deiLr,(',,Stel je voor. iedereen zou het. immers gaan doen! Ze hielden 'geen: cent meer orer." - 0 KRONKEL "■yfv"; GRONINGEN TevlÓélwInde- weer 1 n de gemeente Hoogezand Sappemeer is in de nacht'vartZater dag op Zondag de 68-jarige weduwe L. Meyer—Venema in haar -Woning aan de Slulsweg door worging' om het leven gebracht. "In verband hiermede zijn twee personen: gear resteerd, nl. Wv B. uit Hoogezand en D. R. uit Anlo. Beiden waren-in de bewuste nacht in. het huls aanwe zig en hebben daar Verschillende borrels gedronken. Dewoning staat nl. bekend als een gelegehhèia waar clandestien drank' wordt; getapt Het was daar steeds een.-komen en gaan van bezoekers en' hét rumoer, dat de buren in' del bewuste nacht hoorden was dan ook'niets fayzon- ders. Men heeft er geen^ aandacht aan besteed, doch later bleek dat er een ruzie is ontstaan, tussen de bel de mannen en de vrouw. Om onge veer half vier werd de familie Nle- land door R. gewek'; Hij was onder invloed van. sterke drank en deelde mede, dat de weduweMeyer dood .'was, v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3