Oertijd-diorama's in Blij-Dorp Uw advertentie Rijnvaart Men kan zien hoe het cr 80 milliocn jaar geleden op dit ondermaanse itzag Lijn 11 weer door Mathenesserlaan Bus met arbeiders over de kop: veel licht gewonden EXAMENS vliegveld Belgische soldat ;n „nemen' Woensdrecht Koeien door "bliksem kelders onder water Drie gesneuvelden in Korea u? heep va art TE KOOP Kantoorbed. vrl. wordt gelézen in deze krant in stad en land KOERIERSTERS 4 Dinsdag 24 Juli 1951 (Van een omer verslaggevers) Tn een van de tropische plantenkassen van diergaarde Bltf-Dorp Is men op het ogenblik druk bezig aan de bouw van twee diorama's. Deze diora ma's zullen twee voorstellingen uitbeelden uit de voorhistorische tyd. Eén uit het begin van het Kryttijdperk. ongeveer 80.000.000 jaren geleden cn één uit de Diluvium-Ujd „slechts" 60.000 jaar geleden. Om de tropische plantenkassen een smaakvolle entourage te geven, heeft de Diergaarde-directie besloten naast de reeds aangebrachte volières, in de kop van een der kassen twee dio rama's aan te brengen. Onder supervisie van de heer J. F. Obbes, een ge pension neer d zee-offi cier (wiens hobby het bouwen van diorama's is> en zfjn kleinzoon, de 19-jarige Rob Blote, student aan ae Technische Hogeschool in Delft, vor dert de bouw van deze diorama's met rasse schreden. Begin Augustus moet het werk klaar zijn. Dan zullen de Rotterdammers pre cies kunnen zien hoe zo'n slordige SO millioen jaren geleden twee grote sauriërs (reuzen reptielen) met el kaar aan het vechten waren. Deze dieren hadden een lengte van zeven meter en een hoogte van vijf meter, aanzienlek groter dan een olifant. Dit tafereel speelt zich af in de Noordelijke helft van het tegenwoor dige Mid den-Amerika cn het klimaat •was in die dagen vochtig warm. Het tweede diorama beeldt een episode uit van het diluvium-tijd- perk, dat met zo lang geleden is. „Slechts" zestig duizend jaar. Het is na het laatste ïjstjjdperk in Zuid- Frankrijk,waar het klimaat toen ■wel mild, maar toch nog vrij koud ■was. Komen in bet eerste diorama geen mensen voor, in dit tafereel zijn mannen van de Cro-magnon-stam 'boewei geen reuzen, waren bet vrij rijzige mensen met een lengte van ca-1-90 roeter) op de rotsen bozig een enorme steen te verschu.ven jn de J2e trams van lijn 11, welke tijde lijk via Nieuwe Binnenwcg-Heem- raadsplein-Mathenesserlaan v.v. rij den, zullen met ingang van 27 Juli 1951 weer in beide richtingen de nor male route viade Mathenesserlaan volgen. Met ingang van dezelfde datum, tot nadere aankondiging, kan we gens .werkzaamheden aan de bestra ting de Nieuwe Binnenweg tussen de Mathenesserlaan en de Claes de Vrieselaan niet door tramrijtuigen worden bereden. In verband hiermede komt het traject Nieuwe Binnenweg bij de Mathenesserlaan-Nieuwe Binnen weg bij de Claes de Vrieselaan v.v. van de lijnen 8. 14 en 17 tijdelijk te •vervallen. De rijtuigen van deze lijnen zullen dan in beide richtin gen rijden via Nieuwe Binnenweg- Mathenesserlaan-Claes de Vriese- laan-Nieirwe Binnenweg v.v. De langs het tijdelijke traject der lijnen 8, 14 en 17 gelegen halten van de lijnen 11 en 15 gelden eveneens voor de lijnen 8, 14 en 17. (Van onze correspondent) STEENWIJK. Hedenochtend is op de provinciale weg Steen- wijk—Oldemarkt een autobus roet dertig arbeiders uit Kerkbuurt, die op weg waren naar Nagele fü de Noord-Oostpolder uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen. Van de dertig personen werden verschillende licht gewond. De heer Nijenhuis werd met een diepe hoofdwonde naar het Diaconessen- huis te Meppel vervoerd. De "bus werd zwaar beschadigd. Het paard van de landbouwer Elfring, werd door de veie mensen schichtig en vloog tegen een auto op, waarbij het dier op slag gedood werd. T EXAMENS ROTTERDAMSE 5 HUISHOUDSCHOOL. Staatsakte N Vil: J. Mlchclscn. A. M. Sluis. Staatsakte N VIII: A. C. Blokland. I. Folprners. K. Patoir, R. J. L. Jonker Roelants, G. Timmer, S. W. M. v. d. ven. Examen Huishoudkundige voor Inrich tingen: O. G. L. Broek. C. J. v. d. Graaf. Vf. C. H. Hollaar. Y. H. Jeanmaire. H. A. v. d. Lecq, M. Mouton. S. J Oud- kar, F. Sack, H. J. Snijder. A.Visser. G. Vogclnar. Diploma Huishoudkundige T. Plomp. F. J. Poelman. Diploma Ktnderverzorgstcr m Kolo- ntehuizenr H. Bennekers, J. J. v. Bok- kum, E. Duppen. J. v. Galen. W. Hoog- strate, T. W. Koldijk, P. Kruyne. M- Plomp. G. J- Schouten, M- H. Vogelaar. Schooldiploma Kinderverzorgster-. M- Bom, C. C. Gijzen. C. E- v. Kluyve. D. v. d. Luitgaarden. T. Maan. S. v. Meete- ren, S. M. L. Meyers. F. de Ridder. E. SchüJtc, P. J. v. 't Slot. T. Smit A. Verdoom. Afgewezen: 2. Uitgesteld examen: 2. Diploma Hulp .in de Huishouding: C- Bax. H. C- H. Boram. J. M. Bos, J. S. Buwalda, M. A. Buys, E. Fekkes. L. M. E. de Fremcry. L J. de Graaf. E. A. Heikens. F. C. Hokke. J. M. HoDgcn- doom, S. L. Jansen. F. A. Janssen, K. A. D de Jong. J- L. Jordaan, C. M. Kampen. M.'J. Koch.'M. X. R. Kraay, L. Lagendijk, M. Lekkerkerkcr. B. Mel- chior, F- S. v. oostendorp. T. Overdijk. J. .Reverse. F. Cl Schrier, J. C. M. Slin gerland, J. A. Smits. A. Spilt. W. F- Verheul. H- Visser, C.; H. v. Vondclen. L. A. v. d. "Waal. Uitgesteld examen; l. Niet deelgenomen: 6. Afgewezen: 5. Mulo-examen Rotterdam, diploma A. Gesla.: M L Sneep. C v/d Toiren. G de Vuyst. G Baker (DtrksU. G K Buscop, (Ooltgensplaat), G.' Kerst, IJ. Lans. N. Derksen. W. B- de Ruiter. H. Woudstra. M." Du Bois, N. Bonneur, J. A. Braam horst» W. C. van Brummelen. M. A. Erwich. C. M. "W- Aarens. H S- Berkel. A. C. Bos. C. W. J. Buisman. L. W. Carrefecn. W. M. van Gend, M. Graaf land. E. W. de Groote. U. GUliger. Af gewezen drie candidaten. 'Prijzen- aan de mssfslag iHeden V-werden" aan de'- vlsafslag te Rotterdam /van IJmuiden en.elders 70 - .JcÜ'o levende paUng; en "240 kisten jyerse vis'aangevoerd. Tong middel 2;—klein >130^-1.40.-slips 1-—.. «riet, l.—^aUer -per.; kUoj:SChotlgroot40,;rnlddcl 22---25,: klein. J5,]7 schelvis nuddél 15—25. klein U» 220".ï:kal«I3aüw.rtnldÖéLi23^^,^Iue^;;18 —20,. makreel' zeehanen groot 40,. "zeehanen" middel16.50—30, wijting ;T3-r-. 21,., haring verse 21—25, alles per kist. -vende paling middel 2.502.70, dun *«*0-1.65 per kilo. richting van een. vangkull. waarin een grote mammouth ligt. Aan de hand van fossiele dieren zijn deze afbeeldingen met waar „en gelengeduld" door de heer Obbes ge reconstrueerd. Met het in gebruik nemen van de ze diorama's is de aantrekkelijkheid van Diergae -ie Blij-Dorp met een hoogst inter-;baan;j bezienswaardig heid verhoogd» temeer daar by de diorama's grote borden worden, op gesteld, waarop' een duidelijke ver klaring van het voor te stellen tafereel staat aangegeven. OEFENING „HECTOR". BEGONNEN "WOENSDRECHT Hedenmorgen vroeg is in Noord-Brabant de Ne derlands-Belgische oefening „Hec tor" begonnen, een operatie rondom het vliegveld Woensdrecht» waaraan "Nederlandse en Belgische troepen deelnemen- De regen, verhinderde het optreden van de Belgische pa rachutisten. Belgische binnenlandsa strijdkrachten, vielen tegen 6,00 uur vanmorgen van vïer; punten uit het vliegveld aan. De aanval moest wor den, afgeweerd. dnor drie Neder landse bataljons. De Belgen sneden zonder veel moeite door de zwakke verdediging van hét vliegveld heen. Het hard nekkige verzet van de Nederlandse troepen, versterkt met een compag nie van de Koninklijke Landmacht, stortte door de overmacht ineen én het enena het andere -steunpunt viel in handen der Bel gen,zodat tegen kwart voor acht alle verster kingen, behalve de commandopost en een deel van het vliegveld, ver loren waren. èO Een tegenaanval van een in aller ijl iiit Bergen op Zoom aangevoerd Nederlandse bataljon, liep in de loop van de morgen vast. In'de ko mende nacht zullen, de twee 'andere bataljons uit Goes en Breda -naar het vliegveld worden overgebracht; De gezamenlijke aanval van de drie Nederlandse bataljons op het Belgische, die morgen zal beginnen, omvat de tweede phase;, van. .de oefening Rector". Treinverkeer ondervindt érnstige vertraging (Van onze correspondent) HEERLEN. Tijdens het he vige onweer; dat Maandagavond ruim drie uur: boven Zuid- en mid den-Limburg woedde, sloeg de bliksem in de electrische boven leiding op het traject Roermond- Weert. Hierdoor ondervond het treinvérkéer op de traj ecten Maas trichtEindhovenAmsterdam en ook op het traject Maastricht- Heerlen ernstige vertraging. Om half een in de afgelopen nacht had men de schade aan. de leiding her steld. Door de zware regenval stonden op vele plaatsen de stra ten blanken liepen vooral in de lagere gedeelten, de kelders onder water. Ook aan de kersen en de te velde staande gewassen werd ernstige regenschade toegebracht. In midden-Limburg werden enke le in de weide .grazende koeien door. het hemelvuur gedood. DEN HAAG; De regering maakt bekend, da lot haar leed wezen tijdens gevechten in Korea op 17 Juli j.l. zijn gesneuveld de ongehuwde 27-jarige sergeant P. J. Boerïgter, legemunimer 241026000 uit Almelo, de ongehuwde, 24-jari ge korporaal J. Ie Dnc, legcmuin- mer 260806104 uit Amsterdam. Gesneuveld op 21 Juli: de ongehuwde 28-jarige sergeant A -W. Tessensohn. legernummer 831026026 uit Pen Haag. Veemarkt te Rotterdam Vee aanvoer totaal 4052 stuks, waar van 750 vette koeien, 872 gebrulksvee. 05 - vette kalveren, 60s nuchtere kalve ren 337 graskalveren, 33B varkens, 535 biggen", 15i', paarden, 84 veulens, 301 schapen, 30 hokken bf gelten.* De prijzen warén' als volgt: "Vette koeien per kg 2.69—2.80.' 2.30—150, Ï.B5. —2,20; vette kalveren 2,70—3, 2.40—2.60, 2.302.40; graskalvéren pér stuk 350, 230, 180; nuchtere kalveren per stuk. 62, 57, 53;. biggen pér stuk 55,. 50, 40". slacht- paarden per kg - L95; 1.90.1.85; lamme ren S0. 70, 60; kalf- en melkkoeien per stuk 1000, 875, 750; va re koeten per stuk 700, 600, 540; vaarzen per stuk 700;.GS0, 550; pinken per stuk 500, 450, 370; schapen 110,'. 90. 73. Aanvoer koeien iets ruimer, handel traag, prijzen als gisteren vette kalve ren ietsgroter, stroef, niet geheel prijshoudend, graskalveren groter zeer stil met moeite te handhaven, nuchtere kalveren iets kleiner,- kalm, ruim prijs houdend; Biggen iets minder- stug. on veranderd; Slacht- en werkpaarden, iets korter, stroef, ruimprijshoudend. Scha pen. en lammeren ietg ruimer, traag, .vooral niet hoger. Kalf en melkkoeien gewoon, redelijk, constant Varekocien. iets proter, flauw, neiging tót dalen. Vaarzen én 1 pinken gróter; zeer Stil, on- Aangekomen schepen 23 Jutl BAROK." Oslo. JJselbaven. stg. Burger: RIO TEUCO. öuer.os Aires. Maashaven S graan, stg. Wambcrsie; ARIANE; Gran gemouth, "Wilton Rotterdam. ledl£. Van Ommeren:. JOHN W. POWELL. Balti more. Maashaven 7. graan, Van Uden; NORDSHELL. Kopenhagen. Pemls. BFM ledig. Van Ommeren; HAGNO, Dublin. Merwchaven k v, Hudlg Veder; STAD DORDRECHT, Casablanca, Vlaardtngen. fosfaat. Halcyon: AF1ENA. Pemoviken, spyk, hout. D.S.A.: BADZO, Pernovlken Rijnhaven, hoiit. Wagenborg: KATHE- R1NE, Dairen, Maashaven 6, graan. Eurovracht: PRINSES BEATRIX. Har wich. Hoek van Holland; EIJO, Dront- heim, 2e Kathaven. v hout. Vermaas: BEAU. Mena al Ahmadi. Pernis BPM □lie, Kuys-cn Co.; ARMANISTAN BAS RAH, Maashaven 3. gerst. Ruys: CARY- DA, Amuay baal, Pernis, BPM olie. Van Ommeren; VALHALL. Norfolk, Waalha ven^. koien: lijnzaad; JULIUS RUT GERS. Gravancon, Vlaardlngen. n m. olie. Van Ommeren; KLINTHOLM Ko penhagen, C Svv, stg.'Ruys; CATO. Brls- lol. Merwehaven stg, Muiier: VALBORG Toppila, Dordrecht, höut. r Bergtraship: ARA GEFLE Waalhaven 98. erts,- Seam. 24 Juli FRISIAN COAST, Newcastle, Usel- haven O.Z., stg. Burger; WFSTROPA, Finland. Bij], Hoek van HoH.. Holscher; BLUE BOY. Boston, Maassluis, ledig, Vonk; CASANA, Horsens, Rijnhaven Z.Z.. stg, Schellen; CORIDEUA, Lapa- Juoto, Hijnliaven 5. hout. Nubel; VAN BRAKEL Wasa. Schiekanaal. hout. Ver-, maas;. BLACK. FALCON, «Antwerpen, Lekhaven, stg. v. NIev Goudrlaan; SIL- VAPLANA Antwerpen. Gem. Dole 1, le dig Schellén; SANAMBRQ5IE, Curapao. Pernis BPM olie. Van Ommeren: ARN HEM, Harwich, Hoek van. Holland; JU- NO. Brostol, Menvehaven," stg. Muller: MAGRIANNE, Straderstrand Pernts, boeien benzine. Van ommeren;: GOL DEN CITY, New York. Merwehaven ad, Runciman stg; ORANJE NASSAU,Til bury.; Jobskade. pass. Muller MAYWOOD Swansea Waalhav. Fr. Sw. kolen RKC; JOHN BJSCOE Montevideo Lckhav. olie Niev Goudriaan; CERES Boston L. Maassluis ledig Dirkzwager; REDBANK Sidon Pemis AJ'.C. olie; LAFLECHE Newport News Waalhav. C. kolen. Nederlandse schepen op sreg naar Rotterdam AMSTELSTAD van Baltimore 27 nam. 30 uur. verwacht; AL KA ID van Porto Alegre .verwacht 25 Las Palmas te pas seren namr Antwerpen;: ANNENKERK van Sydney, 23 nani. van Genua: ARENDSKSRK van Japan. 24 nam. te Suez; ALNATI van. La Plata pass. 24 Rio Grande naar. Santos. - BLOMMERSDIJK C.,v. New York vla «intwerpev.. psss. 24 Dover. CIRRUS (weerschip) 23 nam. v. Ply mouth. 25 v,m. 8 uur verwacht; CON DOR van Antwerpen binnenkort verw. (Schellen."). DEMOCRAAT van Londen, binnenkort verwacht (Holscherl; DIDO yan A'dam 26 verwacht: DALEKDUK van Van couver 23 te Los Angeles. EBENHAEZER 23 van Kmgslynn, FRIESLAND van Djakarta pass. 24 Gibraltar. HILDA van Seaham binnenkort verw. (Holscher)HECTOR van Levant, - 24 namiddag bij Malta; 3AGNO v. Adam verwacht. - JUPITER van Levant 24 te Gibraltar. JAPARA 24 nam. van Londen. 1 KATWUK. van Setubal pass. 24 v.m. Dover, 24/25 middernacht te R dam ver wacht. - LARK van Borga binnenkort verw. (Vlnke); LUNA van A'dam 26 verw LEOPOLDSKERK van Calcutta pass. 24 Casquet-r. 23 var., te Boulogne verw. MAASHAVEN van Buenos Ayres pass. 24 Llssahon; MELlSKERK van. Calcutta pass,"24 dW3rs van Trincomali (Ceylon), 25 nam. te Colombo verwacht; MER- WEDE van Savannah 23 te Havre; MUI- DERKERK van Basrah via Hamburg psss. 24 Dungeness; MULAN van Qms- Jcjoldsvlk pass. 23 Brunsbuttel 25 verw. NIOBE van- Finland 27 verwacht; NIEUW AMSTERDAM van New.YorK.26 v.m. 2,30 uur. te- Southampton verwacht. PRINS WILLEM II. van Sorel pass. 23-nam Anticosti Eiland. - RUJA van Londen binnenkort verw. (Holscher): RF.MMERT 24 van. Opqrto. STAD DORDRECHT 23 van CasaWan- ca te. Vlaardingen; SPOLANDA v. Bou logne 24. nam. 6 uur verwacht (Euro vracht); SIBAJAK van. Djakarta 24 te Aden; SAMBRE van Norrkopmg nass24 Brunsbuttel: SHAMROCïC;y.*Dublm pass 24 Lizard, 26 vim. te-Maassluis-verw. TOOS van Swaitsea_29/30 vct (Ja mes); TEXEL 24 van Bremen; TAURUS 24 van Middlesbro. .,- - - VOLENDAM 23 van Montreal via .Ha vre; VIKING 24 nam. v. Halmstad tc Dordrecht: VULCANUS van Levant. 23 te Djidjelli 3 Aug, verwacht. WESTLAAN 24 van Hamburg. ZUIDERKRUIS van Adam. 24 nam. verwacht. Grote;Vaart- ALBIREO pass. 23 Boa .Vistah.Re cife. ALUDRA pass. 24 ZiddeUjlc van Nantucket. 25 y,nu. te„..F3il.ladf^ verw.,: ADDAS! vetw. 2a St. Pauls Rocks te pass. n. lbo de Janeiro. AL. "WAKI 23 v. Trinidad in. Rio de ja- n=iro. AM3TEI.X.ANT, pass. 2ê 10 Noroóha n. Montevideo. AÏKBUM. DIJK pass. 23 nam. Dakar n. Tenerfffe en A'dam. ALPHERAT Pa«. 24 .v.m- Kaap Race, 26/27 's nachtste Mon treal verw. ARNEDUK 23 v. Gaivestmi. 25 te New Orleans verw. ALB^SSEK- DuK 23 te Brownsville. ALCYONE pis 23 Kalp Guardafui. n.Melbourne. AMSTELPARK 25 té Newport News verw. AVERDIJK 25 van.-te New.York ALMDIJK 22 te Houston. ALMKERK, 23 v. Genua n. Japan. BORNEO n. Java 23 ter rede vamBe. lawan. BILLITON 24 te Hollandia. BALI 24 te Djakarta. BAUD 23 v.: Singapore 25 te Belawan verW. BLITAR 24 te Che- ribon. BLOEMFONTEIN24 Sher- bro Eiland n. Kaapstad. BANDJERMA- SIN 25 te. Singapore* verw. BH4TANG 11 ,e Soongoi Gerong. 30SCHFOKTEIK 23 nam. v. Marseille n. Southampton en A COTTICA n. A'dam 24 te Plymouth. CELEBES pass. 24 Kaap Tenez ..naar ADIE1»1ERDIJK pass. 24 Nicaragua n. L<DELFT 23 v. San Antonio "n, Chama- "ebMLAND - n.. A'dam 24 Palm,-!,. ELMINA 24 nog^ te Monrovia, opgehouden door/havenstaking, EEMDIJK 22 te Tampa, GAROET 24 te Djakarta, gOOH-AND pass. 24 Kaap Sao Thome n. Ilbeos en A'dam. GAASTERLAND*. OBuenos Ayres 24 te Rlo de Janeiro. GOUW^ pass. 23 Zuidelijk van Cape Three Points, 26 te Monrovia verw. GROOTE BEER verw. 25 Kaap Guardafui te pass. n A'dam, GROOTEKERK pass. 24 Mon rovia n. Teneriffe en A'dam. - HELDER pass. .24 Bania n .Londen en A'dam. HAARLEM 25 te Curagao VCILOS '24 v. New York n. Cap Haitjen. KASSIK 24, teSoerabaja IO-IPFON- TFIN oasS 24 Deadalusbank (Rode Éeqr n. A'dam. KOTA AGOENG 24 te Newport Néws. v LAERTES 24 v. Djakarta^ te A dam. LEERDAM pass. 23 nam. Srilly n. New York. LANGKOEAS n. -..Djakarta 24 ham. te Port SaicL LEMSTERKERK pass. 24 MakaUah n. Bahrein. LOPPER- SUM n. A'dam 24 nam. bij Ouesssnt. LOOSDRECHT 24 v. Colombo n. Ma- drMAASKERK pass. 24 Oporto n. West Afrika. MADOERA pass. 24_3rbthers (Rode Zee> n. Kuwett. MODJOKERTD 24 te Pangkal Pinang. NESTOR 24 tc Piraeus NOORD WIJK pass. 24 Kaap Sao Vincente n. jCeuta en Civita Vecchta. NIOBE 22 te Toppila. ,- OBERON n. Nederland pass: 24, Zui delijk van Sable Eiland. ORANJESTAD 24 te Curacao. PRINS ALEXANDER pass, 24 Pettt- land Firth n. Montreal., RIOUW 24 te Belawan Dell.: REM- PANG 24' ter rede. van 'BItung.: ROTTI pass. 24 Gibraltar n.'Napels en DJakar- ta.' RODAS 21 te Martinique! RIJN DAM pass.. 24 Zuidelijk van: Cape Sable, 25 tè New York verw, STAD-SCHIEDAM 24 v. Vlaardingen n Saffi. SLOTERDIJK ri. Java 24 te Djeddahl STAD MAASSLUIS 24 te Lu- lea. STAD HAARLEM- :24 v. S.avona n. Hu el va. STAD MAASTRICHT, n; Casa blanca 24 te Gibraltar. SARANGAN pass;24 Gibraltar;n- Algiers en Dja karta. S ALA TIG A 24 te B'aUkPapan. STAD VLAARDINGEN .25 te Narvik verw: SOESTDIJK pass; de Dahlac/ËU- Rode IZee) n/'New York. sqjïIE" pass. 241de- Grande Caibarienni'-'Mbbile;- STRABO 23 te Lissabon STAD DOR DRECHT vertrekt 27 Vlaardingen naar Sicllia. TELAMON pass 24 Kona Eiland 25 te Curasao verw. TIBERIUS 24 te New York. TA BI AN pass. 24 Dover n. A'dam. THESEUS pass. 24 Kaap Bougaronf: n. Malta.TRITON 24 te New York. TOSARi 22 te Djakarta, WATERLAND pass. 23 nam. Finls- terre 26 nam. te A'dam verw. WII.LEM- 5TAD n. A'dam 25 te Plymouth verw. -Korte Vaart;,.; AUPKA 24 te Stockholm. ATLANTIS 25 v.m. te Huil verw. ARNOUDSPOL- DER 24 nam. te Lissabon.: AMASOS FLUVIUS pass. 23 Lizard n. Odense, ACTINIA 23 v Annan n. Mostyn. AGIENA 21 te Fowey. BRINDA 23 te. Kasko. BORELLI 23 nam. uit de Waterweg n. Kastrup. BE REND N, 24 te Boston L. BERNARD V 25 te Poole venv. BETA 25 te Billing- ham verw. BATAVIER III pass. 24 Oporto tl. Casablanca. BIRMINGHAM 24 op de Tyne. BRANDARIS 24 nam. te Abo. .-. CAKPO 25 v.m te Dublin verw. CLAES COMPAEN 25 (e Middlesbro verw. CITADEL pass. 24 Wight naar Birkenhead. CRDNENBURGH pass. 24 v.m. Casquets n. Bilbao, CELEBES pass. 23 Minorca Grangemouth, CORNE LIA B. II 24 nam. te Antwerpen. CON- FID 23 v. Grangemouth n Stockholm. DA JE BOHMER 23 v. Napels, n. L»- vorno. DA CAPO 22 v. Monrovia na:r Grand Barsam. ESKALIN 24 te Rostock. ERNA 22 te Port Talbot. ELM A 23 v. Lovisan. Ne derland. EXPORT 24 te Londen. EEMS pass. 24-Terschelling n. Landskrona. FEROCIA 24 nam te Liverpool. GEZIEN-4. HENDRIKA 23 te A'dam. GLASHAVEN 23 te Kopenhagen. HAST IV, 23 v. Vlissingen n. Kopen hagen; HASEWINT, 20 v: Lagos n- Kri- bi; HEERENGRACHT, pass.'24 Gotland 25-26 te Helsinki verw.; HOLENDRECHT 24 Liverpool n. Bordeaux. IBIS. 23 v. StettJi n. Norrkoping. JOZO, 24.te Par. KUWI, 23 te Naestved (verb.): KOR TEN AER. .23 te Norresundet; KA AF FALGA. 24 te DeHzijl; KUNLABORL p. 24 Finislerre 29 vra. té Flexboro verw,; KITTY, 23 v. Hamburg, n. Tolkis (Fin land); KONINGIN JULIANA, pass.24 Oporto n. Malta. LUCAS BOLS II, pass. 24 Kaap. Vil- Iano n. Bordeaux, MAYSTAR n. Civita Vecchia. 24 te Gibraltar; MEREL, 24 te Londen; MAR- KELO, 21 te Durban; MARATHON, p. 23 Lizard n, Ierland; 1VIAYMERE, pass- 24 Lissabon- li. Liverpool; MEIKE, pass. 24 Lizard n. Port Talbot; MARVA, 24 te IJmuiden. NJORD, 24 te Huil; NEPTUNUS, 23 Huil n. Aarhuus. POORTVLIET pass. 24 Eomholm b. Kotka; PETO pass) J4 Terschelling n. Hamina; PARAAT 23 tn Limfjord; PA- VO pass. 24 Kiel n. Zaandam; PRIMA pass. 24 de Burling Eil. 27 vm, te Bor deaux verw.; PHOENIX 23 v. d. Tyne n. Esbjerg; PRINS BESNHARD 25 te Huil -verw.;- QUIRINA pass. 2t Wight. 25 te A'dam verw. RABENHAUPT 24 te Anhverpeti; .R.P. S. pass. 24 Trevose Head;HEMA 23 te Kotka; RIKA 23 v. Hull n. Swansea. SPORA 24 te Londen; SPES 24 te IJmuiden; STIENTJE MENSINGA 24 te Dublin: SAEHAM 23 v. .Poole «- Ham burg; SOEMBA 24 te Hayle. TYRO 24 te Dublin; THEODORA 24 te Kotka; TROMP 24 te Leith; TUBO 25 v.m. te Boston L. verwacht; TOOS 24 te Bristol, daarna Swansea en R'dam; THEA GOEKOOP 23 van de Seine naar Zeebrugge; TIMOR 22 te Rochefort. VIRGO 24 te Hull; VENUS 23 nam. uit dé Waterweg n. Rostock; VINDICAT ATQUE POLIT 25 vjn. te Sétubal verw.; VAN" GELPER 23 te Fred eriksha ven. WICXENBURGH pass. 24 Dover naar Bordeaux: WESTROPA 25 te Poole ver wacht;, WIEBOLD BOHMER 24 te Ko penhagen. ZEELAND (SSM) paSS/,24 Ouessant n. Bayonne, i XankyaaitV 4 ARMILLA 24 te Hongkorig;' ALDE- GONDA 24 te Bangkok; ANTONIA 23 te Port Swettenham. CALTEX DELFT 24 te Sidon; CAL- TEX NEDERLAND 25 te Sidon verw.; CORYDA 23 vau Amuay Baal ie Pemis; CALTEX LEIDEN pass. 24 nam. Kreta nnar Sidon; CALTEX PERNIS pass. 24 Kaap Mondogo (Portugal) paar Sidon: CALTEX THE HAGUE pass.' 24 Bizerta n. Sidon: CALTEX UTRECHT pass.. 24 Oporto-naar. Pernis: CERONIA 23 yan Havana. 25 te Santiago. de Cuba verw. DUIVENDRECHT 23 ham. y. Las Pal- mas naar Liverpool. ESSO DEN HAAG 25 nam. te Aruba verwacht. - - FRISlA 23 te StanlOW, FRISIA vertrekt 25 v. Stanlow naar Heysham. LEENDERT B. pass, 23 Bergen naar Tromso MARCELLA 24 te Petit Couronne; MI- TRA pass. 24 Texel naar Curasao, MUREN A 24 nam', te A'dam voor Dokken. - MARCELLA 24 v.Petit Cou-: ronne n. Paulllac MATTHEW 25 van Oslo té R'dam verw. MERCURIUS 22 v. Saltend n. Keadby. - OMALA pass. 24 Port Soedan h. Mcna al Ahmadi; OVULA 23 van Miri 25 te, Singapore venvacht; ONDINA pass. 24 Sabang n, Miri. - PAPENDRECHT verwacht 25 Ftores (Azbreil) te passeren naar Puerto la ^STANVAC DJIRAK 23 van Soëngei Gerong. 25 te Singapore verw.; .STAN- VAC BENAKAT 24 te Harphong SCHERPENDRECHT pass. 24 Miquelon naar Montreal. TARIA pass. 24 de Dahlac Eil. (Rode Zee) n. Londen en R dam; TIBIA pass. 24 Finisterre naar Hamburg en R dam. WIELD RECHT n." Beaumont 24 nam. bij Barbados; v WOENSDRECHT 24 te Curagao. Buitenlandse schepen op weg naar Rotterdam AAGOT v. Sfax 28 verw, (Ruys); AME RICAN DEFENDER v. New York: 23 te- Antwerpen 27 verw.. (U,SÜ): ANTHONI v. Dairen 25 verw. (Eurovracht)ARIEL v. Lulea.26 verw. (Oudkerk); ANITA v. Gadviken 27 verw. (Oudkerk). BALTIC V. Kotka 26 verw.. (Burger); BENAVON v. Oost-Azië 26 verw. (Meyer): BOGOTA v. Spanje 26 verw. (Eurovracht). - v'.'- CASTOR v. Bremen 25 verw. (Burger) CLAUDIUS MAGNIN, v. Rouaan, 25-26 verw, Erh Dekkers)COMMANDANT DORISE v. Indo China 28 vervv. (Reums) CARENNA V. Narvik 25 nam. verw.; COMMANDANTE LYRA v. Bremen 25 verw. (Kersten Hunik); COPLGARVE v, A'dam 25 verw. (Hud Veder); CASTIL LO BELL VER V. Hamburg 28 verw. (Eurovracht). DURANGO v, Vancouver 22 te'Havre (H.AX.). - FALSTRIA v, Vancouver 28 verwacht (Com elder).- A- GAND v. New Orleans 27 verw. (Wam- bers'.e); GERMINAL v. Noordzee 24 nam. IRAN v. Lissabon 28 verw. (Euro- vracht). JELO v. A'dam 27 verw. (Burger). KIRSTA v. Velsen binnenkort verw. (Vinke). LORADORE v. Bilbao binnenkort ver wacht (Hand Tr. Mij); LUHESAND van Karlstad 25 verw. (Ruys); LOCIÏRYAN v. Vancouver 27 verw. (K.D, en Smeer] LES GL1ERES v. Oost-Azië;pass;-23 Wight 25 nam, 3 uur verw. (Reunis); LUDWIC FRIED ERICH v. Port Jerome binnenkort verw; (Dammers v. d.Heide). MELROSE v. Leith' -27. verw;" (Burger) MORSUM v. Antwerpen25 verw. (South); MULHEIM RUHR v. Narvik binnenkort verw. (Hand Tr..MSj). NORDVEST v. Kopenhagen 25 verw. (Cornelder). OHVIAN COAST v. Newcastle 27 verw. (Burger). PELICAN STATE v. New Orleans 28 verw. (Lenders) POSSEHL v. Bilbao 27; verw. (v. Uden); PRES, CATTIER. van Buenos Aires 25 verw. (Herfurth); PRES. STEYN v. Hampton Roads pass. 23 Scilly 25 verw. (Damco)PULA v. Ryeka 26 ver wacht (K.D. en Smeer);.PATRICIA van Gothenburg pass. 23 Pitboei. RIO CHICO v. Buenos Aires pass. 23 Las Palmas 30 verw. SIGBORG v. Malmo 25 verw. (Burger); SERVUS v. Stockholm 25 verw. (Burger); SOLARIUM van New Orleans 25 verw. Ommeren j; SOUTHSTAR v. Savannah 25 verw. (Gans Tr.). ).--.*■■ TORFRID v. Toppila 28 verw. .(Oud kerk); TARONGA v. Japan 26 verw. (Cornelder)THEMONI v. Dairèn 27 ver wacht .(Eurovraeiit). VESLEMOY v; Nantes bihnénkort ver wacht (Vinke). WARUN v, Stockholm 26 verw. (Bur ger).' YNGEN v. Karlstad 30 verw. (Ruys); YOMBE v. Bona pass. 23 Finisterre 26 njm. 3 uur verw. (Oudkerk). Sleepvaart HUMBER 23 te Osaka. SCHELDE met stoomschip, 23 van Sta- vanesr naar Antwerpen THAMES met kraan 24 van Antwer pen naar Piraeus. RIJN WATERSTANDEN Trier 131 -(-6. Constanz 463 +1, Rhetn- felrién 354 -fl2, Breisach 334 4-10. Strass burg 37 ,+G, Maxau.557 9, Mannheim 443 —12, Mainz .382 —10. Bingen 279 15," Caub 321 21. Coblenz 305 -^17. Köln 310 —22, Ruhrort 537 IS, Bonn 294 —24, Wesel 524 —10, Emmerich 458 —7, Plochingen13?' 137: +IB, Stelnbach 120 —14, Dusseidarf 433 —17, Lobtth 1155 7; Nilmegen. 932 —1, Arnhem 914 —3, Eefde 424 4-11; Deventer 320 +10. Monsin 5570 +30, Visee 5031 +42. Borg haren- 4025 +77, Belfeld 1128 +40, Cra ve 4S7 —-7. waarnemingen/..- Luchtdruk 1012,0. Wind WN W 3.- Temperatuur 14-4, Max. temp, 22.8 gis termiddag 3.15 uur. Min. temp. 14.4 he denmorgen 8.40 uur, Weersgesteldheid: regen.. .-''O'' y OPyAART^ v'-V'," LOBITH. Gepasseerd op: 23 Juii 1951 voor 13 .uur met bestemming Duitsland: Margrietha Hendrika, Len ten;. Rika,' Drost; Nenuphar, Toering; Nooit Volmaakt, Seine- Metai, Me^er; Maria. Meinen; Flevo, Schouwstra; Elbe 8, Ruthe; Monique, de Roeck; Ma rijke, Gerrits; Hordt, Mannak; Johan na, Lucassen;Spes. Cazemier; Twee Gebroeders, van Gel deren; Henna, v. d, Kleij; Tenax 2, Jansen; Isala 2, Bok- slag; St. Antoniua,Leenders; Cobag 8. de Backer; Drie Gezusters, van Uren: Drie Gebroeders, van IJren; St. Anto- nius, de Betjer; Hendrika, v; d. Horst; Democraat, Meijer; Overijssel, Boon; Erna, Bodewen; Rhenus 81,Kaiufman; Mary Yvonne, van Steen;; Anna, van. Steen; Ronald, Suhr; Maria,, de Bruin; Condor, r van Holt; Theo, Engelaar; Tijdgeest, Feenstra; Hebei' Nobel. Fren- sen; Tigre, Rennings: Stad Utrecht, Neij; Maris, Gerritsen; Epee,. Eijsinga; C.F.R. 502, Muller; Fluville 24,Kamp; Volgens opgave van Dirkzwa gers Scheepsagentuur N.V. te Maas sluis zijn gedurende de afgelopen week 350 schepen metende 598.329 n.r.t. de Niéuwe Waterweg "binnen gekomen tegen 298 schepen metende 490.707 n,r:t., 'w. dezelfde week van 1950. Sedert 1 Januari 1951 zijn aan gekomen 8.230 schepen metende 13.431.191 n.r.t. tegen 7.707 schepen metende 11.659,187 n.r.t. in dezelfde periode van het vorig jaar. Een aantal van 359 schepen, dat gedurende dc afgelopen week in de Nieuwe Waterweg arriveerde, is het hoogste, dat sinds dc bevrijding iq 1945 werd bereikt. Het 6.650 ton. roetende Belgi sche vrachtschip „Rubensv is Maan dag, nadat cr .brand aan "bord" was uitgebroken, bij de Japanse .kust gezonken. De bemanning werd ge red. Arnold, van Wjjck: De Hoop, Mole- graaf. Bonte, Hellir.gS; Bourqulgnon, Jansen- Comptöir 13. Hammer; -Stad Brugge. Merteris:- R. Karcher 14, Trlech; R.. Katcher 47, "Heinricb; R. Karchër 23, Ritz; :.R. Karcher)-" 67, Herelgasser; ,R. Karchër 28. Kuhnem Stad Meencn, Car- pentier; Stad Doornik,. Mertens; Stad Charlois, de Jong; Jogro. "Stegere; Spe culant. Tijsscn; Léonidas,. Guemhorst; Rijnzeevaart .6, 'do Jong; Auguatlnus, Visser: Hendrika,. Kregting; Johanna, van Beek: Sulina, Schotf;,:BeKo,.v.: d. Bosch; Giselker. de Jong; Caland, Kopp; Express 52, Broeken; Irene, Fi scher; Allsa, de. Ruyter; C.E.M. 5. Joele; Hela. Ritskem; W. van Driel 35, Lammers; Neustria; Janssen;-. Leonora Cornelia, Riemsdijk: Margus, VIssct; K.V.A.G." 14, Friël; 'S.H.V/ 4, BruLnsma; Gelria II, Vcltman; .Christiaan, Hozel; Willem, van Drongelen: Spes,"Hartman; Keulsche Vaart;; IV, Bokstein; Gotho, Priester; Rijnzeevaart II. Kieboom;; Jo- sine Elisabeth, dé Beer; H. Kurier 30. Engler; Wurthenberg, Schmitz;. StAtt- tonius, Wegh; Mineral; 3. Spier; Mine ral 9, Roeiofs; Teutonia, Lentjes; Roel-, fina, Rennings; Johanna,: Visser; Arol- la. Storm; Fantó 23, Pohle; Atlas, Lasch. Naar. Bazel:. Markomahnia, v, d. Made; Fonlana. "Vermeulen; Luzern, OlieslagerE; .- Irene. Zandvliet; Margriet, v. d. Boom;Emy jHaller. v. d. Berg; Damco .43/AUgustlnUS;Express 52, Broeken. Naar Straatsburg: Waslngensteln, Scbauinger, Marklherinhten PRIJSVERLOOP VAN DE CO6P. TUIN BOUWVEILING DER ZUID-IIOLL. EILANDEN G.A. TE BOTTERDAM F r i t»:.-Aardbeien v 102—131;- rode bessen. 033—058- zwarte bessen 158, alles per kg; perziken 069—026 per. stuk; prut- men 070—115 'per kg. Aardappelen pot ers (nieuwe) 012019; ana dij vie 614 017; bloemkool 012034 per stuk; snij bonen 057—094; stamprlncessen 081—087; tuinbonen 022;, komkommers 014018; kroten. 021—023; - rode kool 008—009; spitskool 021—024; waspeen 044—045; ra barber" 4—8,30; selderij 4,60 per bos: sla 25,50 per stuk tomaten 037055: uien 007012, Alles In centen per kilo, tenzUi anders, vermeld. Overcompleet, I pracht 5 x 4.40, f 3000.en 3 Telefoon'31385 j:j. Smyrna handgekn. TAPIJT, DEUREN met glas in lood. Gevraagd wegéns huwelijk .'dér tegenwoordige tegen'TSept. as.: DIENSTBODE v.d.e.n, door Mevrouw Havelaar, Heemraadssingel 87. Hulp van (-werkster aanwezig. Aanmelden: - 7—a - 'vólgens telefonische afspraak 31433. gevraagd, voor-eenvoudige kantooradministratie. Enige kennis van typen gewenst. Leeftijd, plm. 16—17 jaar. Kantoor in Centrum der Blad, Brieven onder no. 1-ifl 1 bur, van het blad. niet ouder dan 21 jaar, met Mulo-opleiding kan direct ge plaatst worden bij - de N.V. Levensverz! Mij. -„Utrecht", Bijkantoor Rotterdam. Aanmel den; CooJsingel 75.' Vacantie wordt geregeld. Te koop gevraagd Te koop gevr. lirmenkastén, ledikanten, huiskamera, naai machines. Br. no. 3176. Zaag molenstraat 47. Keod k, 2,60, g, koper f 1,10, zink 1,15, lood ƒ1,;.-auto~ accu's, .7,50. Gr. kw+sterk verh. pr. Alleen C.'ReterB. Kar veelstraat 46, TéL- 3)226;Witte VDorp>--/ H.H. Gercpatrieerden» Wij ko pen peperkorrels tegen de. hoogste prijs.Spec«,,ih alle soorten specerijen.G, S,:- Spaan', Crooswijkseweg176- Halte10— 15, Tel. 27723, j 7e koop aangeb. j Kompeer/enten, .Ook: in huur! Catalogus, gratis. Bezoekt onze showroom. M; Tasëlaar Z»., R'dam. Maaskade 52. Tel. 28370. Gemakkelijke betaling. Meube- ten, bedden, dekens, tapijten, balatum, kleding enz. /enz. N.V. Mij. „Dé Pool". Rochus senstraat 51—56, Tel. 28891, Bentlncklaan 10—12 (Blijdorp) Sterk verlaagde prijzen in onze gehele, meubelafdeling. Komt U eens - kijken Vrij te be zich - tigen. De tramlijnen 4. II en 16 brengen u naar „de Meubel beurs", Grote Visserijstraat 8— 10," Rotterdam."/ 2 clubfauteuils, massief elkèh, 4 stoelen, bekleding naar keuze nu f T95,—'Clubs'ei met dikke balpoten nu 295.—, huiska- merameublenient nu f 135, „De Meubelbeurs", Grote Vis serijstraat 8-+10,-Tel. 38763. Gemakkelijke betaling. Onze 'kosten zijn iaag, ómdat onze meubelen alJe vervaardigd worden In eigen .werkplaats. Komt U eens kijken, U zult verstomd staan over de prima kwaliteit en lage prhzen. H. Muylaert Jr] Vjjverbofstraat 117. tel. 43494. Gemakkelijke betaling, meu beien tapijten, bedden, dekens enz. 200 model kamera, lage prijzen. Brieven onder no. 926 Adv. Bur. J. Grijseels, Nwe Binnenweg 16B. Rotterdam. Slaapbank van 3-zitsbank in één beweging tot 2-pers;. bed, 190XÏ20 met bergruimte voor dekens vanaf 135.—. Comfort Walenburgerweg 104, Tramlij- nen'1-3-5-22. Kroon Radio levert U 9lle merken toestellen. plcKTups. platenwlsselaara en bouwdo zen op conditie. Desgewenst zonder vooruitbetaling. Schie- damseweg 117, telefoon.32717. Gemakkelijke betaling. Radio Philips. Erres, Waldorp vanaf t 2.50 p.w. Haarden; haardka chels. dlv. «merken v.a. 7 3.— o.w. Stofzuigers div.. merken 'y.a. 3,— p.w,, kinderwagens en Wandelwagens v,a.../"2+ p.w! De Gier, Goudsesingel 5It-53. Tel.- 26975: Jac. Catsstraat 4&— 50.Tel. *82065. Bankbed „Ideaal"/. Combinatie In. één handbeweging een.soli de 2 pers. ledikant met verko perde «taaldraadmatras.-kapok matras en kussens 130 x 200 in 14 modellen leverbaar. Stof naar keuze. DagelUka demon stratie. Bedden-, en Meubelhuls ..Ideaal". Goudseplein 4 (hoek v. d. Werf straat). Telefoon 26157 Hotterdam. ,..-:+-/--:/r Een vacantie zonder rijwiel Is geen vacantie. Koop; bij: Van Veen,Dïe7gaarde&ingel 94./Uw rijwiel, ƒ.3,— per week ëri zonder vooruitbetalingllü! Ga met dé mode mee...» Doe weg Uw versleten costuum. Bij Van Veen, Dlergaardesinget 94. prima moderne lierencostuums 3,— per week en.zonder vooruitbetalingJISI Onbegrijpelijk, maar IT Kunt het mét eigen ogenzien. Een compléte huiskamer CE. met .groot dressoir en. schutftafel voor 299,—. 399,—,' 459.— ën. .479,—'t Meubelhuis, "West Kruiskade 5 (tegenover Are na !V:.vZ:":'""' ModBrné mah. schakel-boeken kast, 3-dlg., m. ingeb; secre taire. Hoog 135 cm, breed per kast 98 cm] diep 35 cm. -Hand werk, z.g.a.n. Vaste prijs 390,—.' Na 19 -uur.' Insulinde- straat 95 a, Hotterdam,, Tel. 45685. - '.'-f Dames! Stelt U prijs op -een slanke lijn? Vervangt, dan Uw ouderwets stoffencorset dóór ons Ideaal ,,EUa" nibbéreorset Het maakt U jeugdig en voor komt corpulentie.; Corfiettënfa- brlek „Victoria", Zwart Jan straat 98. R'dam; Hoogstraat 143, Schiedam, Gloeilampen, 50 kaars 39 et, 3 voor 1 gulden, 200 kaars 08 ct. Ook voer 125 volt. Alleen Ge- veke. Kw Binnenweg 335. tel. Prima verende divans en'.- slaap banken 1 25.—,' 1 35.—, 45. :f 53.— -enz. „De Specialist", Burg; Roosstraat 23 (bü Zwart Janstraat). - Zeer mooie kinderwagen aan geboden, in prima staat, bil lijke prijs» 's-Gravendijkwal 123 (winkel), Aangeb, opklapbed, 2-pers„ bij na nieuw, 3-delig kapokmatras, kussens, eiken ombouw en. gor dijnen 175,Nobelstraat 6 a. 150- kistjes met .zwaar blikken, deksel 30X19)51X9 cm te koop a 45 ct p. st. 's-Gravendljkwal 25. 3—6 uur TeL 38976. Té. koop: Matchless 350 cc,. kk, *41; - 4 tufnstoelén. Te bevr. Bjjkerk, Spiëgelnisserkade. 15 b. Heren costuum. grote maat, z!g. a.n., wegens sterfgeval. Te bez, tot Woensd.avond .6 uur. Te vens winterjas, nieuw. Betje Wolffstraat 50, onderste "bel. Opv. kinderwagen te koop, z.g. a.n. Te bevr. Adrianalaan 185, Tel. 46626, R'dam-N. Na 7 uur) Te koop een grote .haard, zelf- vuUer, m et bij behoren.Na 6 uur. Van Swindenslngei Schiedam. Auto's, Motoren en Rijwielen Gemakkelijke betaling. Rijwie len diverse merken van ƒ3.— a£ per week Grote sortering ballon- en sportr(jwieIen in di verse kleuren. De Gier, Goud sesingel 51—53. Tel. 26975; Jac. Catsstraat 48—50. Tel. 82055. Te huur zonder chauffeur voor binnen- en buitenland Volks wagens cn Opel-Olympia's. H. J. in 't .Veen, J, W. Frisostraat 15. Tel. 84426. De: grootste voorraad merkrjj- wlelen vanaf 1 124.75, b|j Joh. H. Haijemaije, Vrijebahse- straat 32—34. Tel. 48291. Des- gew. op/ termijnbetaling. Gevr. jongens-rijwiel, plm. 12 14 jaar. Prijsopgaaf W. v. d. Knaap. Cleyburchstraat 3 b,- Blijdorp.' OLdsmoftlle' Sedan 4-deurs 36-, eyj. pr.'st) 1750^- met kachel, 2 -reservewielen. Essenburgsin- gei 105, R'dam. Tel- 33670-* 31081. /"IV-v. Ariel 350 c.c. k.k. in pr.st. Banden als nieuw. Te bevr. d. Takstraat. 15. Tel. 75233. Aangeb. Norton 350 c.c. k.k. in pr. st. m. steibzljspan. moei ge heel," 90%. banden f 1350.—. A. van Pernis, Allard piersonstr. 34d, bij Mathenesserplein. Voor elke beurs, voor ieders smaak. Engelse BSA en Rudge With worth sport- en tourrfj- wielen. Joh. de Groot". Nw."Bin nenweg 438. Tel. 37845. Gévr. ruwolie motor met st-ar- ter. BrJ. met prijs, jaar: v. iin- bouwlng enz. and. no,' 6017 bur! d. W Te koop H.D. Blok, 1 cyl.'iira- me en dlv, onderdelen, t.e.a.b. Hunnego, Sophiastraat 122, Tel. Te koop een 98 cc D.K.W.-I936, in pr, st,, z.g.a.n. banden.. Te bez. Motorhandel schellaars, Graaf Florisstraat 99. Aangeb. Eysink; 125 cc, in pr. sL. Jiat.hew/ Zwéefduo,- fan-tel-' Ier; pr. handen. Bospölderstraat b, ben. tussen .6—8 uur. nm. Radio en Gramoloons Radio's .philips,* Waldorp.Fri- dor én' Arel vanaf 1.75 p.w. De:/-beste merken stofzuigers vahaf - 2.— p.w. Ook zonder vooruitbetaling. .Radio Meo". Soetendaaiseweg 39, tel. 41676. Te koop: Nieuw radiotoestel. L.G., K.Gl. U.K.G., met toon- regelaar. spotprijs 145.— en Philips radio type B.X, 493 a. West Kruiskade 29a. Aangeb. kL Philips radio, z.g. a.n. ,75.—Te bevr. M. ippel, Gustoweg. directie wagen bouw werk, -naast Citogarage.;: v'tf/''- j Muziekinstrumenten Ib Uw zoon -of dochter ge- slaagd? Geef ze dan èen güi- taar f 39.75, accordeon 57.— banjo 49.5D, mandoline 32!50 Simonis, Beyerlandselaan 29. Piano, in prima staat,met gar rantie, prijs f 525,—. Tevens een studie-piano 275,—.-Pia- nohandel H. Th. VrijAdmirali teitsstraat 4. Te huur gevraagd Jong. echtpaar, 1 kind, zoekt- sJ.et. of z.-kamers. Br. no. 6014 bur. van dit blad. Per 1 Sept. door atleenst. heer gemeubileerde zit-slaapkamer met gebruik bad, omgeving H*berg.Br. V. W. Sonneveldt, B. R. Rottekade 209. R'dam. Dame zoekt gem. zit-slaapka mer met kookgelegenheid, b.b. h.h. .Br. ond. no. 6020'bur. v. d. blad. Jongeman uit Suriname z„» v. onbep. tijd. kamer zonder pen sion, liefst Westen. Br. no. 1488 bur. van/dit.blad. Nette heer. varende,.- zoekt gem. slaapkamer, onyersch. waar, Br. no. 198 kiosk Rand- Te huur aangaboden Aangeboden zijkamer, str.'wa ter, voor nette heer b.h.b.h. met pension 22.50 p. week. Noordsingel 20 a. Aangebode keurige kamer, str. water, prima pension, voor net persoon of werkend echtpaar. Crooswijksesingel 10 a. Personeel gevraagd Jangengevr,, 17—18 jaér, in rijwiel-carrierbedrijf, Hefst.ook bekend met motorcamcrs. Br; no. 6013 bur. :van dit blad. Gévr. op advocatenkantoor te Rotterdam chef-bediende. Br. rio. 6015 bur. vaA dit blad. Gevr. net dagmeisje, niet ben! 18 jaar. Mevr. Philippus. Plein- weg 70 b.: e- 1 Gevr, tegen 1 Sept. - een net meisje- v.d.e.n., boveii 20 jaar, in gezin met kinderen, Me vrouw ReuchJin. Esschenweg 15, R'dam.. Gevr. net dagmeisje van 8—16 "uur. Aanrn. mevr. ArnoJdus, Dóezastraat 11 a ben.huls, Blij dorp. Tel. 45825, Na 7 uur. Gevr. nette .werkster. Oostzee dijk 66.: 's Avonds na;6 uur./ Personeel aangeb. B.z.a. meisje, ,18 jaar, n^tte verschijning,- - v.g,g.v.; voor restaurantbedrijf om .opgeleid te worden tót serveerster of buffetjuffrouw tegen 15 -Aug. óf 1 September. Br. no. 6018 bur. v. d. Wad. /'-.-■ - B^c.a. kapster, 4 J. in 't: vak, v.g.g.v., voorlopig met de kost- (zonder slapen) tegen/15 Aug/ of 1 September. Br, na. 6019 bur. v/d. blad. Lessen Bugels voor emigranten. 1 Aug. aanvang nw. clublessen. Een voudige methode. Instituut Americana, Mathenesserdijk Tel. 31162. /-/v.;; A.B.A.N. auto- en motorrij school E. de Groot, gedipl. in structeurs. Gratis theorie. Te vens verhuur. Aelbrechtskadc 152, Tel. 39619—39701. Bonds Autorijschool Palace, Schiedamsesingèl 143. Telef. 27763 en 38312. Wagens met stuur- en /vloersehakeüng. Ged. instructeurs.; Gratis'theorie, Middenstandsdiploma. 1 Aug; aanvang nw, clublessen. Geen Roeken .kosten-, Instituut Ame ricana. Mathenesserdijk394, bij Sclitedamsewèg. Tel. 31162. Leen 'autorijden in nieuwe Standard. Vanguard Auto rijschool H. P. Take, GedipL KNAC-instructeurs. J. Sonje- straat 4. TeL 36777- Wonïngruil Aangeb.':VTiJ huis, Sandelingen- straat,"" R'dam-Zuid,. 4 kamera, keuken, thin en loads 5,75 per week: gévr. modem huis, 5 kamérs, badgeL en kelder of loods. Br/no. 6021 bur/v. d. bl. Vaeantieverblijvén Vacantie Znld-Liraburg. Centr. Heerlen, ruime frisse kamer, ■str. w:, kookgel., 2—4 pers.. 28 Juli—4 Aug. en na 18 Aug, Bespr., Veerman. Bergpolder- straatc65.* Rotterdam. Weggelopen 25,— beloning!. Weggelopen grote zwarte kat, van Zondag oa Maandag- Moortje, Terug:te bezorgen H. Blaauw, Wleler- straat .15 Z. - Verloren Verloren: 'goud damespolshor- logé, bandje doublé. Binnen weg; :v, Vrijdag -op Zaterdag. Tegen .- bel. terugbez. mevr, Brabants, Schiedamseweg 73. Sigarenaansteker, Honson, in étui,-gemerkt met olifantje en toren, gedachtenis, vermoede lijk Stationsplein. T.b.t.b. v. d. Lande, Gordelweg 195 d.. Diversen 300—- te leen gevr. d. dame. Binnen korte; tijd ,4egen hoge renté -. terug te bet.Bij nadGre kenxiism.. overeen te', komen. Br. no.- 7 Kiosk Walphaerts- bocht... Klachten over Uw bed. Laat H endriksen eens komen. Hij weetraad en -is niet duur. Zamenhafstraat 29 (nwe naam voor .Plantageweg). TéL. 21992. Van Uw oude spiraal of ijzeren ledikant maakt Hendriksen een model opklapbed. Zamenhof- straat 29 (nwe naam voor riantageweg/. Tol. 21992. Klnderledikantcn blank 14,90, gelakt 22.50, tooraodellen ge lakt I 37.50. kindercomrr.odes, blank 31.50, gelakt 39,50. met 3 Iaden; kast en uitschuif ge lakt 49; ombouwkasten 17,50 kinderboxen, stoeltjes, tatels 7,58, slaapkamerstoel 7.5J. tafel 11,90; volop massief eiker, kasten 3-deurs. ook blank old finish./ 169; bijpassende ledikanten 79,50. Alles, eigen fabrikaat. 30 goedkoper. Gebr, Bos, Sam. Mullersttaat 9a,'b/ c.'Telefoon 36811. Verhuizingen en mëubelver- voer tégen zeer lage - prijzen. Jac:- Mfddelhoek,- Math .dijk 173, Tel. 34373 en Statenweg J5 C, Telefoon, 498B4/--;'- fJ'-j-V-i Laat uw meubelen opnieuw bekleden/2 faut., 4 stoelen v.a/; 40.—. Met bij levering leer- doek. Mac Lean. Crooswljkse- straat 3. teL 27716 tegenover halte lijn 22» 3 Jonge katjes zoeken goed/te» huis, waar ze óok Felix'Kat tenbrood krijgen. Hofstede straat 57a. Reclame behang,. pr./^essinB. v.a. 6.49 per rol» Behangers direct L: disponibel. Het--/ gesort.-beharigsélihag. Heumans, Benthüizérstraat 77,; Tel. 47743. Haltelijn 10—22. ,-r 15 korting-. Van I4~t/m 28 Juli op :alonze bedderi»- de kens-ledikanten spiralen opklapbedden. Beddenmagazijn c; Uljee,. Hóoidrift 129/;.-TeL 34470, 'v U

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4