ÜP Wandel-etappe Avignon naar Marseille Friezen krijgen de wind in de zeilen V - FA. -i Eünsdag 24 Juli, 1951 5 MAGNI EERSTE IN 18e ETAPPE Koblet en zijn rivalen op 4i minuut achterstand Verwoede sprint in Pare Borèly rogramma Schaap toch naar Frankrijk? Sterke Belgische tennisploeg Smits negende in ronde van Duitsland Wim Sonneveld komt met nieuw soort cabaret ,.Artiestenpention' Fie Car eisen speelt voor Nederlandse kolonie in Mexico DrEuwe door Medina verslagen Vijfde smaldeel gaat naar Oslo Albérda en De Jong zijn v. d. Velde te glad af Friesland wint in Regenboogklasse wlometers KERKNIEUWS ^,Een ster wordt' geboren" HatixUececklec Onze. speciale verslaggever telefoneerde ons Maandagavond uit Marseille: Er dreven vandaag voor het eerst* weer wolken langs de azuren hemel van Zuid- Frankrijk. Wolken, die zich zo nu en dan. genadig tussen de zon en de bruinverbran de karavaan schoven en die ons veilig naar Marseille geleidden, waar de mistral ons gierend binnenhaalde in het Pare Borély. Maar de karavaan bleek de veranderde weersomstandigheden niet tebeschouwen als een dringende reden om er nu dan maar eens uit alle macht op los te blazen. Zij kuierde na de emoties van de afgelopen dag gemoedelijk de provcnce binnen en gunde ons, die haar vergezelden, honderd kilometer lang alle rust en vrijheid, die wij maar konden wen sen. En zelfs toen op de laatste 70 k.m.* voor Aix en Provence, eindelijk drie man aan de haal gingen, was daarmee nog niets bijzonders gebeurd. Wat konden die drie Magni, Barbotin en Buchonnet klaarmaken op dit korte traject met zijn lange, mooie afdalingen? Niets. Koblet keek alleen maar even toe wie er.korte tijd later achter de drie aansprongen, maar toen hij zag dat van zijn onmiddellijke tegenstrevers niemand op de loop was gegaan, zocht hij wier zielsvergenoegd zijn positie, op aan het achterwiel Van Geminiani en liet verder Gods water in paix en vree over Gods akker lopen. Won Magni de sprint in Marseille?'Dat .deerde hem voorlopig niet in het minst. tali, die drie jaar geleden In dit domein van de klim-.pecialisten zijn grootste triomf heeft behaald, nog éénmaal de vleugels van de konings arend uitslaan? Of was toch de winst van 514 minuut, die Magni vandaag heeft behaald, 'het begin van diens laatste vérwoede poging •om,- het Zwitserse bolwerk stormen derhand te veroveren. Wij';kunnen het voorlopig nauwélijks geloven. uitslag van de 10e etappe luidt: 1 Magm (Italië) 4.58.46. (met bonificatie; ,4-55.46)2. Ockers (België)zelfde tijd (met bonificatie4.56.163. sciardis ■(ïle de France), 4. Buehonnèt .(Oost Zuid. Oost), 5/. Meunier (West Zuid West); 6/ Bauvin (Oost Zuid óóst). 7, Couvreur-België), 8- Barbotin (Frank- i Advertentie L M.) De situatie is immers zo, dat van Koblets onmiddellijke belagers nie mand enige vorderingen heeft ge maakt. Barbotin met zij'n nu nog 17 minuten achter.Koblet, is in de ^bergen stellig niet de, gevaarlijke concurrent.Ockërs, Bauvin en - Magni komen- daar'; nog; van drie tot ,v";.tién minutenachter en ook zij zijii ".niet degenen,: die ;d'e .Zwitser, het - ergste'moét vrezen;- Hij, kon het ;.-,zich düs rustig.; permitteren, de dra- ger van dé gele trui, öp zijn gemak een plaatsje in de' voorste gelederen van het peloton uit te zoeken, en zich te sparen voor de komcr.do bergetappes. Die van morgen, tussen Marseille en Gap, maar vooral die van Woensdag tussen Gap en Brian- ?on. Nu er Koblet en-dc andere favo rieten in het peloton zo weinig aan gelegen was de vluchtelingen te achterhalen, .konden: de twaalf man ;r..?,dié; tenslotte de kopgroep vorendén, /hun voorsprong -gemakkelijk yer- groten., Leveque ..enDiöt vielen er uit weg, maar'dé'tlen overblijven- den stormden op volle kracht naar Marseille en voerden bun voor sprong'geleidelijk on. Pas op.de om- loop -van het-Pare Barély vertraag de de groep het tempo om de posi ties voor de sprint uit te kiezen. Het werd een verwoede strijd tus sen Magni, Ockers en Sciardis. waarby tenslotte d. sterke winnaar van de Giro d'Italia met gering ver schil het eerst over de streep ging. Koblet. Geminiani, Bartali, Lucien -Lazarides,.LauredLU3obet en .de an- deren kwamen welgeteld vier minu- vten en 34 seconden later .%mefc het peloton binnenzeilen. En morgen korrieh. de ;Alpenr'.'.-hët v klassieke gevechtsterrein - van de Tour de France, aan de orde. Zul len Geminiani en Lazarides er" in :een gevechtop, êige- kracht zijn .Opgewassen tégen Koblet? Zal Barb ae quo een grote groep renners met Ka- biet, Decock. Lauredl, Apo en Lucien Lazarides, Geminiani, Bobet en Bartali, allen in dezelfde tijd' als no. ll Muller, in 5.0,1.20. Het algemeen klassement.luidt;* 1. Ko blet (Zwitserland) 103.38.37; 2. Geminia ni .{Frankrijk)' 103.39.09; 3. Lucien La zarides (Frankrijk) 103.4426;. 4- Barbo tin; (Frankrijk) 103:54.15: 5. 'Bartali (Italië) '103.54.24; 6-Ockers (België) 103457.U. 7. Bobet.(Frankrijk) 103.57.35: 8; Bauvin (Oost Zuid Oost) 104.OO.23; 0. Lauredl .{Frankrijk).. 104.00.45; 10 Magni (Italië) '104.03.11; 104.21.09. 17 Coppi (Italië) Het algemeen ploegenklassemenL ziet er als volgt uit: 1. Frankrijk, 309-36.53; 2 .België. 310.45.10; 3. Italië, 311-33-27; 4. West Zuid West. 3U.42.20; S. OOSt Zuid Oost;-313:51:40; 6. Zwitserland; 31222-59: 7-, He dn Franse, 313.0255: 8. Spanje, 313.41.22: 9. Pari)?, 3143222- 10. Luxem burg, 314.46.32. r WOENSDAG 25 JUtl Ï951 HILVERSUM I, .403 m. VARA: 7.-r 'Nw'è 7.15 Gram', muz, 8. .Nws en weerber. S.15 Gram. muziek 8.50 Voor de huisvr.v'9.— Gram. muz. (9.30—9.35 Wateret.). VFHO:. 10.— Boekbespr. 10.05 Morgenwijding.- VARA 10,2o Gram. muz. 10,35 Voor de huisvr. 11.— Gram. nitiz. 12.— Lichte muziek 12,30 Land- en. tuinbouwmed. 12.33 Voor: .Let platteland 12.38 Gram. muz. 12.55 Kalender. 13.— Nws .13-15 Roemeens orkest 13.45 Gram. muz. 14.—'Gespre ken portret 14:15 Instrumentaal kwin tet. ;15.1Q Vragenbeantwoording v. V- d. jeugd 15.40 Twee violen 15.50'Voor de jeugd 1640 Voor de zieken 17.15 Gram. -• muz.- :17.45 Reg; uitzk R.*"D. Simons- - Srënan tongo, de Surinaamse taal 13.— Nws 16.15. De 'Rdridëi van Frankrijk 28-22Actual.' 18,30' RVU/ prof. dr C. H. Edelman: ~De' strijd "tegen de verzil- ting van de '-Nederlandse bodem 19-— iBezIng:- De drankzucht en haar re- ïinedïe 19.15 Pianospel. VPRO: 19.3Q; Vcor de jeugd. VARA: 20.— Nieuws 20.05 Politiek commentaar 20-15 Politie- kapcl 20.45 V3n ander ras. hoorspel 22.05 Gr. muz. 22.30 Vocaal dubbel- kwartct 22.45 Lichaam én gezondheid, causerie 23.— Nws 23.15—24.00 Gr. muz. HILVERSUM II, 298 m. NCRV: 7.— Nws 7J5 Oehtcndgym. .720 Gram. mu2. 7.45 Een woord v. <1, dag 8-Nws en weerber. 8.18 Gram. muziek 9.— Voor. de zieken 9.30 Gr. muziek 1005 Idem 10 30 Morgendienst 11.— Gram. muz. 12— Viool en plano 12 30 Land- en tulcbouwmed. 12.33 Snort 12.45 Gr. muziek 13.— Nwa 13.15 Nieuwe straaljagers voor de Lucht macht, causerie 13.20 Lichte muziek 3350 Gram. muz; 14.— JongensdRg v. d. Bond van Ned.'Herv. Knapen ver. cp G.G. 14.45'Voor'de meisjes 15.— Ka merorkest en solist 15.45 Strijkkwar tet. 19.15 Voor de jeugd.'17.20 Gr. muz. 17.30 Banjoimizlek IB— Gemengd koor 18.30 Lichte muziek. 19—, Nwo 19.15 Cauoerie 'over beroepskeuze. 1920 Gr. muz. 19.40 Radiokrant 20Nieuws 20.D5 Radio Phllh. Orkest 21— Uit hangtekens,' causerie 21.20 Amuse- mentsmuz. 22— Orgelconcert 2230 Vo- caal ensemble en solisten 22.4S Avond- overdenking 23.— Nws 23.15—24.00 Gr. muziek.' .ENGELAND BBC Light Frogramme, 1500 én 247 m. 12— Zeemansliedjes 12.25 Gev. prog. 12.55 Orgelspel 12.15 Voor de 1pugd 13.45 Voor de kinderen 14— Gevor. muziek 15— Dansmuziek 15.45 Atbei* dersdrkest 16.15' MrsDale's Dagboek 16.30:Schots orkest 17.30 Orkestconcert 18.15. One Night Stacd 18.45'Hoorspel 19—-.Nws "ch radiojournaal 1925 Sport 19.30 Verz, prog. 20— HoorspeJ met muziek* 21.30 Dansmuziek 22— Nws 22.15 Dansmuziek 23— Voordracht 23-15 •OrgeL^vlool 'en tenor 23.56—24-00 Nws. BRUSSEL, 324 m. 11.45- Operaconcert 12.30 Weerber. •12.32-Omroeporkest 13— Nws 13.15 Gr. "muziek 14— Kamermuziek 14.45 Gr. muziek; 15.:5Gevar. prog. 1545 Gram. - muziek 16,Omroep Symph.-orkest en -koor 17.— Nws 17.10 Gr. muziek 17.30 Zang cn piano 17.50 Boekbespr. 18—-Zang en piano 18/15 Causerie 18.30 Voor' dé sold. 19— Nws 19 30 Orgel muziek 20— Omroeporkest 21— Act. 21.15>Opera- en' bel cantoconcert 22.— Nwfr'22.15 Pianovoordracht 52.50 Gram. muziek 23— Nws 13.05—24.00 Verzoek programma. (Van onze correspondente HILVERSUM Nadat enkele maanden geleden de onderhande lingen tussen de Gooi-speler Rinus Schaap en dc Franse voetbalclub Racing club de Paris waren afge sprongen .zijn er op dc jublleum- wedstrijd in Utrecht gespeeld ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de afdeling Utrecht van dc KNVB met een vertegen woordiger van de profclub Toulou se weer nieuwe onderhandelingen gevoerd, die inderdaad tot een ver trek van de Gooi-speler schijnen te leiden. Schaap is als directe som 25.000 aangeboden by het teke nen van een contract van drie jaar. Andere faciliteiten waren vrij wonen, etc. cn uiteraard geduren de dé.: drié contractjaren een sala ris. Vanmiddag ..voert de 'Gooi- voetbaUerin Den Haag op het bondsbureau van de KNVB be sprekingen .'teneinde' de conse quenties-van een en., ander te overzien..' Het heeft er alle schijn, van dat hij -ditmaal op de Franse aanbiedingen' zal ingaan. Ook. Van Stoffelen.een "goed vriend van Schaap, gaat in vol gend - seizoen voor Toulouse spe len. Toulouse degradeerde aan het einde van de vorige competitie naar de tweede klasse. Zoals bekend moeten de Neder landse voetbaliers momenteel een wachttijd van drie maanden in acht nemen alvorens In het buitenland ais prof te kunnen uitkomen. Schaap zou dus pas half October voor de Franse club kunnen gaan voetballen. DEN HAAG. De Belgische ten nisploeg. die Zaterdag 28 en Zondag 29 Juli tèiKortrijk tegen Nederland zal uitkom an is als volgt samenge steld: .herenenkelspel: 1 Washer, '2 Ericbant, 3 Peteïi, .4 Devroe, 5' Hoo- man, 6 Van de Wiele, 7' Mezzi en 5 Toussaint, 'Reserve: Del ire. .Dames enkelspel 1.: mej. Ch..;Mercélis, 2* mevr, van Cutsum, 3 mej, de Rid-: der en 4 mevr. Delhalle. Reserve: mevr. Coessens. Herendubbelspel: 1 Washer en Brichant, 2 Geelhand en Rooman,.3 Peten en van den Eynde, 4 Mezzi en Delire. Gemengd dubbelspel: mej. Ch. Mercelis en Washer, 2 mevr. van Cutsem en Geelband, 3 mevr. Delhalle en Bri chant. 4 mej. Dubois en van den Eynde. Damesdubbelspel: 11 mevr. van Cutsem en mevr. Isaac, 2 mevr. Dubois en mej. Mercelis. BON. De derde etappe van. de Ronde van Duitsland,van Essen naar., Bonn (259 km) 'is géwohnen door de Belg Impanis in 7 uur ea. 37 minuten. 2 Schild r (Duitsland) 7.2S.25; 3 Hendricks -(Belg.) 7.38.35; 4. Holthoefer (Duitsl.) 7.38.35; 5 Decorte (Belg.)7^9.03; .6 Richter; (Duitsl.) 7.39.20; ...7 ,'iHarm Smits (Nederland) 7.41.50. Schild héeft_ dc leiding in het al gemeen klassemént met 19 uux 18 mini 55.1' sec..'Harm Smits, staat op de negende plaats in 19.26.25.3. Scliultersveld-nieuws Door een doelpuntloos gelijk spel tegen Unicum is DZB gisteravond kampioen geworden van de zomer avondcompetitie van het Schutters veld. Op 3 Augustus speelt DZB 'n wedstrijd op het Schuttersveld te gen de kampioen van het Afrikaan- derplein. De return-match is 6 Au gustus op het Afrikaanderplein. Morgenavond is er op het Schu- tersveid een Internationale ontmoe ting tussen een Schuttersveld-keur- elftal en een ploeg van het Engelse transit-camp uit Hoek vaa Holland Het keurelftal .is als volgt samen gesteld: Van Helden (DZB), Muller (DZB) -en, v. d. Velde (TRH); Schouten (Hion), G. Pijpers (Hion) en MÖhring (TRH); De Ridder (Pechvogels). Basselaar (St. Lode* •wijk). Steenbergen (DZB), Mijns- bergs» -(Hion) - en Van Tilburg: (Hion)..; Wim Sonneveld komt in bet a s- seizoen met het nieuwe programma „Artieétenpension".. Dit is een nieu- we vorm "van cabaret, een soort cabaret-comedie, geschreven in de trant van een stuk, zodat het pro gramma niet opgebouwd is uit een aantal los van elkaar staande sket ches, voordrachten en grapjes," maar' een opeenvolging vormt van-der gelijke- zaken, die door een logische Ujn aan elkaar verbonden zijn. Dit. jaar-treden behalve de oude garde:' Emmy Arbous, Lia Do ran a, Conny Stuart," Guus Verstraete, Ha'n Beu ker en Wim Sonneveld ook op Dïny' de Neeg, die het. vorig jaar aan Het Vrije Toneel was verbonden en Al bert Mol, -die tot nu toe;in het buitenland werkte. De - première gaat1111 Amsterdam: half .December '{vertrekt het- cabaret voor een tournee door het land.. Na.voorstellingen in België en Pa rijs", komt Sonneveld naar. Rotter dam met een serie voorstellingen.; van 7—18 Februari inhet; Luxor- theater dat dan blijkbaar al weer geopend zal moeten zjjn. Evenals het vorig jaar verzorgt Wim Sonneveld ook ditmaal "het programma van de Boekenweek 1952 (20 tot 29 Februari), DEN .HAAG De Nederlandse kolonie in. Mexico had een buiten gewoon.'prettige; avond, toen de Nederlandse Vereniging in Mexico FieCarelsen, ondanks haar zeer. kort vérblijf in. Mexico City, bereid vond: op Zaterdag 7 Juli-een toneel avond té geven voor de Nederlands sprekende ledeti van deze vereni ging. Veretoken als Nederlanders in het buitenland, zijn' van Nederlandse kunst, .was het. begrijpelijk hoe zeer Fie Carelseti's'voordracht, op- zich zelf aleen evenement, op prijs' werd gesteld. Het "langdurige ap plaus, de., bloemenhulde, het- haar' aangeboden "souvenir en de sponta ne bijdrage voor het 'Fie, Carelsen 7.0. zeer ten harte, gaande Prinses Margrietfonds waren de sprekende uitingen van de grote dankbaarheid voor het gebodene. Jeugdserie Haagse Veer De uitslagen van de voetbalwedstrij den van de Jeugdserie ..Haagse Veer" zijn: Combinatie—CSC 4—3: DVO— HDS 0—2; VDV 2—DSB 1—5; VDV- Comblnstie 2—1; VDV 2—DVO 0—8 In verband met de vacanties zijn t deze week geen voetbalwedstrijden. ,In de „Start" van gisteren wérd bij het verslag van de.Grand Prix Races een foto van een onjuist onderschrift voorzien. De. afgebeel de omkranste winnaar was niet Louis Rosier doch Stirling Moss, de jonge Brit. die de 500 cc race won. GUON.. De Argentijn Pilnik staat weer op de eerste plaats nadat Max Euwe door de Spanjaard An tonio Medina in de zesde ronde van het internationale schaaktournooi al hier verslagen werd. Medina (zwart) sloeg Euwc in een Nederlandse opening in 40 zetten. De andere uitslagen zijn: Pilnik (wit)- slaat Wood (Engeland) in een Indische verdediging in 41 zetten. Lorenzo Rodrlguz (wit, Spanje) cn Prins (Nederland) maken remise na 45 2etton in een Spaanse opening. Rossoümo (zwart. Frankrijk) ver slaat dc Spanjaard Roman Taran in een Indische verdediging na 26 zet ten. De stand is nu: Pilnik 514 pnt., Rcssollmo 5 pnt., Euwe 4«/g pt., Prins en Medina 4 pt.. Wood 2la p. Joey Maxim tegen Bob Murphy NEW YORK. Joey Maxim zal op 22 Augustus in Madison Square Garden zijn wereldtitel halfzwaar- gewicht verdedigen tegén de Iet* Bob Murphy. Mocht Murphy van Randone verliezen, dan zal de'In-' tenational Boxing Club naar een andere-tegenstander voor Maxim moeten uitzien. Door de FIFA is besloten dat de scheidsrechters bij" interland wedstrijden voortaan zullen worden bijgestaan door twee landgenoten als grensrechters. Mr J. A. Berger adviseur van minister Albrcgts DEN HAAG Mr J. A. Berger, voorzitter van het college van rijks- bemiddelaars, is benoemd, tot advi seur van de minister zonder porte feuille, prof. dr A. H.;m. Albregts, wat betreft diens teak op het ge bied van de productiviteitsbevcrSe ring. Mr Bèrger blijft tevens voor zitter van het -college; van. rij ksbe- middèlaars. Prenten van „Opland" in 't Venster Anton Koolhaas opent Zaterdag middag om vier uur in de exposi tiezaal van *t Venster een tentoon stelling van prenten van de poli tieke tekenaar „Opland", Rob Wout. Beurs ivah oude kunst en antiek in Delft De oude kunst- en antiekbeurs; van de verenigingen van handela ren, in oude kunst in Nederland zal -in 'het-. museum-,;Het Prinsenhof" te Delft worden gehouden .van Vrijdag 24 Augustus' tot 16 September. OSLO. Het vijfde smaldeel van de Nederlandse marine zal onder "bevel van kapt. tér zee Burghard van 27 Juli tot 1 Augus tus een bezoek brengen; a an Oslo - De kruiser. Tromp, de. fregatten Dubois, De Zeeuw én Van Zij 11, en de onderzeeboten Tijgerbaai en Zeehond zullen ^Vrijdagmorgen in de haven van de Dfoorse hoofdstad arriveren. Schip met graan voor India heeft.pech WASHINGTON. Cc E.C.A. heeft bericht", ontvangen, dat het eerste schip niet tarwe voor India na een botsing in de baal van Suez op bet strand gezet is. Het schip had ruim. 18.800 ton tarwe aan boord. De E.CA, die deze. tarwe levert op grond van een le ning van 190,000.000 dollar, zei weinig.meer te weten;dati dat het andere schip, dat -bij: de botsing betrakken was, hetDeense: vaar tuig „Gerda Maersk" was. ,7. (Advertentie: l.M.) RIJWIEL S MOTOR KAAGSCCIETEIT. De Friezen hebben op de rustige, prille Maan dagochtend de wind in, dé zeilen gekregen, dank zij dé restanten van een depressie, die- nog over de Kaag lagen Ven behalve .wat on stuimigheid, een' vleugje fijne :mot- regen, meevoerden. Ditwas het ge noeg om de Hollanders hun kleine, voorsprong van de eerste dag in de Regenboograce te ontnemen en uit. te lopen met 22. punt_; (37^—35). Opnieuw was het de Fries Albèrda die zijn schip het snelste naar de finish wist te brengen, :eh dit op een soortgelijke wijze .als Zondag, Zijn ploeggenoot De Jong was door tactisch te zeilen de "Hage naar Van der Velde te glad af en werd tweede. Van der/ Velde fi nishte "zélfs als vierde achter zijn' teamgenoot Hofland .hetgeen. ;dus niets aan het punten .'.aantal af deed;- .7 .7 In de driedaagse tussenTandjong Priok en De Kaag wérd: de voor sprong var,..de. Kaag van -4 tot. 2 punten (36.2-^34) teruggebracht. Goudriaan (Kaag) moest opgeven. De, voornaamste uitslagen van - giste ren: .Holland—Friesland voor Regenöo- genï 1.Alberda (Fr/1; 2. Dc Jong (Fr.)i 3. Hofland <H.): - 4. v. d.' Velde (H.); 5. Hendriks (Fr.), 6. Bergsma (H.): 7, Theunlssen (H.): 8. v. d. Wey (Fr.) Friesland leidt- met 37.2—35. Tandjong Priok—De Kaag voor Val ken: I, Snoeck (K-); 2. mevr. Van Wee- zenbeek (K.); 3 mej. Ur.ger (T.P.); 4. Hoog (TJ.); 5. mevr. Hoog-Meyer 6 Brouwer (T.P.); 7. Nauta <K.). Goudriaan (K-) opgegeven. De Kaag Jeidt met 382—31. De resultaten van de vierde dag van de Kaagweek lulden: Tornado klasse: E. G..V. d. Sladt. Zaandam. 12 HJ2 klasse A: 1. Sj. Kraan. Oude Wetering, 2. R. Krcmer, iVinkeveen. U m! klasse D; l. B.' va»* Wjjk.-* Woubrugge. 2. H. L Snoer, Rotterdam. Valkenkfassc A 2: l. H. c. K-'rkenler. Heilo. 2. J. C. Idch- lenaucr, Rotterdam. Valkenklasse li: I. H. Wiïzel. Rotterdam, 2. W. F. Lul- nenburg, OegstgeesL 16 m2 Eenlields klasse A: J. Helder, Paterwolde. 2 N. Both Jr., Waddlnxveen. Pampusklas- se A: 1. A.-Valkcr. Den Haag. 2. W. M. van Staveren, Alkemade. Pampusklas- S0 B: 1. A'. J. Duikers, Amsterdam. Z mevr. N. IJsselBÜja, Baarslag. Draken- klasse 5: 1. G. van Wijk. Woubrugge; 2. II. Verduijn, Alphen aan de R»)n. Drakenklasse 2; '2. W. P. van DujJI. Amsterdam, 2.*R. Visser. Bergen. Olym- plajollenklasse A: 1. J. Jf. H. J. de Jong.' Rotterdam. 2. L. Gerhards, Am sterdam. Olymplajollenklasse B: l. Joh Koetsier. Rotterdam. 2. E. P. K. M. van Lamsweerde. Amsterdam. VrljheWsklas set l. Joh. van Dietr.en. Amsterdam. 2. B. J. Colenbrander, Breukelen. 16 m2 Eenheidsklasse B l: 1. W. de Jong. Gou da. 2. G. G. Graeve. Amsterdam. 16 m2 Eenheldsklasse B I. A. A. Taselaar. IJssehnonde. 2. P. van Lcusden. DeJIt. Valkenklasse Al: 1. S. M. v. d. Moor. Heilo, 2. C. W. A. M. Pierrot. Vinke- veen. Regenboog klasse I: I. L. de Wit, Zaandam, 2. J. C. v. d. Velde.. Den Haag. Regenboogklasse 2: 1. J. H. C. Sleverts. Bloemendaal, 2. H. v. d. Welj. Sneek. KAAGSÖCÏëTEIT, Dinsdagochtend. In een enerverende en deels dra matische strijd voor Holland zijn de Friezen er vanochtend in geslaagd de traditionele driedaagse Regen boograce met klein verschil te. win nen, namelijk met 55,2 tegen 53,1.: Van der Veldeuit Den Haag wist weliswaar met flinke voorsprang als. eerste door de finish te gaan met zijn Duke, maar deze eerste zege van de Hollanders In deze drie dagen was niet voldoende, want hierna kwamen twee Friezen binnen, zodat dit de balans voor Holland in ongunstige zin deed doorslaan. De uitslag van heden was: 1. Van der Velde (H.), 2. De Jong <F.), 3. Hendriks (F.). 4. Hofland (H.). 5. Theunissen i (H.)f. 6. Van der Wey (F.): 7. Alberda (F.) en 8. Bergsma (E.). Holland 18,1, Friesland 18. Tótaal uitslag 55,2 voor Friesland tegen 53,1 voor Holland. De wedstrijd tussen Tandjong Priok en De Kaag in de Valken werd ge wonnen door D eKaag met een totaal aantal punt envan 54,2 tegen 53,1. Ved. Herv. Kerk Bedankt voor Vlnkeveen J. Zwljner--: burg te Huizen (NH.); voor 'a-Grevel- duJn-Capclle: J. Kcele te Dlrksland. Beroepen te Arnemuiden: R. W. Steur te Ouddorp; te Haamsdonksveer J. M. D. v. d. Berg, car.d. cn - hulpprediker te Kerkdrle); te Rotterdam-Cnarlois (vac. J. J. H V/ d. Ree> H. van 't Hof te Tiel: te Nieuwe Tonge; J. Zwhnenburg te Hulzen IN.-H.). Bedankt voor Nieuw Lekkerland: G. M. van Dlerer. te Ede; voor Enschedé («e pred.pl.) P. L. Schoonheim te Aalten; voor Zwijn- drecht (vac. J. Godthelp) E. Kempe naar tc Nieuw-Stadskanaal. Gcref. Kerken Bedankt V09C Abcoude J. v. Tuinen, cand. te Dokkum: voor Bllja: D. Haom- stra, evang. pred. te Hoofddorp. Chr. Geref. kerken Beroepen te '6-Gravenzande: B. Bijle- veld, cand. te Haarlem. door Ludwig Bemelmans een jaa? is lang en er kan van „Daar heb je ze weer," zei Adam alles in gebeuren nou, wat slaat Fable, naar het tuinhek kijkend, hij dan voor een figuur.. En als Een deputatie van rabbijnen met alles zo gaat als hij hoopt, dan is zwarte hoeden, lange bsnrden en hij er nog erger aan toe, want na zwarte jassen was de tuin binnen zes maanden, dan is alles anders gekomen. dan hij het zich gedroomd heeft. „Die komen Moses en een paar Want wat moet je met zo'n meisje anderen elk jaar vertellen, dat ze haar over praten? Wat heb je haar zichzelf niet de hoogste salarissen nadat je een paar. weken met baar van het land zouden moeten beta- getrouwd bent? Waar kun je met Jen. Ze zeggen, dat dat slecht voor te zeggen? Wat heeft zij jou te de Joden is. Kom nou. net is boo zeggen? Waar moetje rnct haar dan ook slecht voor de Joden, naar toe? Catcstrophaal! Dat is het! Nou laat 2e maar komen. Ik vertel Ik heb hem dat gezegd prcefes zo- ze elk jaar dat als zij hun baarden als ik bet nu tegen jou zeg. En ten- afknippen en hun zwarte hoeden slótte is hij door de knieën gegaan." weggooien.. Moses zijn salaris zal „En nu," zei Adam Fable, „moet verlagen. Maar ze willen hem niet ie eens goed luisteren. Vashvliy. Ik halverwegen tegemoet komen. Luis- heb hem op zijn knieën gekregen, ter eens Vanya, voor je gaat: wat u> nug- maar nu moeten we het de arme het meisje betreft Ze kan natuur- gans," zei'hij.-„Kun jü je iemand jongen vorder ook so geinakkeltk Uik.niet opeens van het toneel ver- vnnrsfpiipn dir 7n*n npnnt hcm'idt'' mogelijk maken. Ik hoor, dat dat dwunen. Dat zou het voor ledereen Maar de arme ke?el tóat St. f'ftje wordt gezien met - hoe die er bij betrokken is maar erger - beet hjj ook alweer, die acteur, maken. ""ie heet hij ook al weer?" „RIaak je niet ongerust", zei „Je bedoelt Buddy van der Lynn. Vashvily, „alles is geregeld. Ik zal de ster in haar show?" haar zelf mee uit nemen. Trouwens „Ja. Je weet net zo goed als Ik, d'r Is een snuiter een schrijver dat we baar niet door de een of van mijn afdeling een rustige andere onbenullige acteur van het aardige jongen die vindt; ze wel 70) „Ik zou, al is het maar voor een paar jaar ,zo willen leven als Wild- verschrikkelijk- voor de gek houden. - - dena Jongens hier. houdt. Maar nu heeft ze natuurlijk een heel grote vis aan de haak. Stel je nou eens voor, dat hy hoofd van de studio kunnen iaten aardig en daar kan ze zich zo nu zijn zin doorzet en van zijn vrouw, aftroggelen, stel je voor." en dan mee vertonen. En dan zodra gaat scheiden Lö dat dat meisje „Meneer Fable," zei Vashvily, „ik bet scenario klaar is. en dat kan een jaar wil wachten. Tenslotte kWam hier om dezelfde kwestie nu elke dag het geval zijn, begin- kan hij haar niet eerder trouwen met u bespreken. Het meisje wil nen we te filmen', en dan zal ze Gan na een jaar ais. de scheiding Moses Fable helemaal niet trou- voorlopig genoeg te doen hebben.*" is uitgesproken. Best, zy wacht een wen. Ze wil zelfs niet eens met Adam; Fable nam afscheid van jaar en ze trouwen.' Natuurlijk in ^em uitgaan. Hij verveelt haar Vashvily. De donkere "mannen wa- gemeenscnap van goederen, want verschrikkelijk. Ik weet. dat ze blij ren het zwembad genaderd. Ze dat Is het enige wat haar kan in- zaj ^at het geregeld-is. Zij mompelden een patriarchale be- teresseren. „Tenslotte-is een oude ]aat Buddy van der Lynn vallen groeting in het Hebreeuws. Adam man en zij een, jonge en mooie en daartegenover vraagt Moses Fable trok zijn toga récht endraai- vrouw. Fable haar niet meer om met hem de zijn massale gestalte om om Als ze van Idee Verandert nadat uit tc gaan. Dat is dan geregeld." hen te woord tc staan, hij van zijn vrouw gescheiden is Vashvily stond op. (Wordt vervolgd) Post voor overzee INDONESIA s.s. Ampenan, vertrekt 4 Augustus van Rotterdam, aankomst Djakarta begbi September. Luchtpost: 26. 27. 28 Juli. aankomst Djakarta 29, 30 en 31 Juli. NIEUW-GUINEA m.s. Roeblab, vertrekt 18 Juli van Amsterdam, aankomst Sorong en Hol- landia niet opgegeven. Lochtpor.t: 1 Augustus, aankomst Blak 6 Augustus. NED. ANTILLEN sjs. Bcnnckom.. vertrekt 28 Juli van Amsterdam, aankomst Willemstad 15 Augustus. m.s. Hcra, vertrekt 31 Juli. van Amsterdam, aankomst Willemstad 17 Augustus, aankomst Oranjestad 20 Augustus. Luchtpost: 26 cn 27 Juli. aankomst Willemstad 28 Ju», aankomst Oranjestad 28 Ju):. SURINAME m.s. Agamemnon vertrekt 2 Augustus van Amsterdam, aankomst Paramaribo 19 Augustus, Luchtpost: 27 Juli, aan komst Paramaribo 28 Juli. AFRIKA Amstelkerk, vertrekt 15 Augustus van Amsterdam, aankomst Dakar (Se negal) 27 Augustus, aankomst Freetown (Sierra Leone) 29 Augustus, aankomst Takoradi (Goudkust) 2 September, aan komst Lagos (Nlgerlë) G September. U.S.A. We iter dam, vertrekt 28 Juli van Rotterdam, aankomst New Vork 6 Aug. s.s. Nieuw Amsterdam, vertrekt 31 JtlU van Rotterdam, aankomst New York 8 Augustus. m.s. Noordam, vertrekt 21 Augustus van Rotterdam, aankomst New York 20 Augustus. CANADA,.NEW FOUNDLAN'D Als U.S.A. Per trein van New York naar Montreal In twee dagen. MEXICO s.s. AndJjk, vertrekt 7 Augustus van Rotterdam, aankomst Vera Cruz 2§ Augustus. CUBA s.s. Andijk, vertrekt 7 Augustus van Rotterdam, aankomst Havana 22 Aug. VENEZUELA m.s. Hersllfa, vertrekt 3 Augustus van A'dam, aankomst La Gualra 21 Aug. BRITS GUYANA m.s. Agamemnon, vertrekt 2 AugUBtus vnn Amsterdam, aankomst Georgetown 23 Augustus. COLUMBIA m.s. Hersllfa, vertTCkt 3 Augustus van Amsterdam, aankomst Barranqui'.ta 26 Augustus. ARGENTINIc s.s. Salland, vertrekt 3 Augustus van Amsterdam, aankomst Montevideo 26 Auguatus. URUGUAY s.s. SaJIand, vertrekt 3 Augustus van Amsterdam, aankomst Montevideo. 26 Augustus. BOLIVIA Als Argentinië. BRAZIUè s.s. Delfland, vcrirekl 3 Augustus van Amsterdam, aankomst Rlo de Janeiro 24 Augustus. m.s. Alhena, vertrekt 9 Augustus van Rotterdam, aankomst Rlo de Janeiro 24 Augustus. CHILI Als Argentinië. Van Buenos Aires naar Santiago In drie dagen. PARAGUAY Als Argentinië. AUSTRALISCHE STATENBOND Nieuw Zeeland. 3) Juli via Engeland. Luchtpost: 28. 27 en 28 Juli aankomst Sydney 31 Juil en 1 en 3 Augustus. LUCHTPOST VOOR 1)E SCHEPEN Ned. oet. Vjg. op Korea: 27 en 31 Ju li, 10 uur. s.s. Groote Beer. voor Suez 30 Ju». 28 Juli 17 uur. Hr. .Ms. Tromp. Dubois, Tllcerhaal, Zeehond, voor Os'o, 26 Juli 15 uur. Ilr. Ms. Van Z1J11. Dc Zeeuw, voor Oslo. 26 Juli 15 uur. m.s. Willem Uuys, voor Port Said 31 Juli, 27 Juli li uur. voor Aden 4 Augustus. 30 Juli 11 uur. voor Colom bo 8 Augustus, 3 Augustus'11 uur. vonr Singapore 12 Augustus, ij Augustus 11 uur, voor Dlakarta 14 Augustus. 9 Aug. 12 uur. Hr. Ms. Van Galen (In Ko reaanse wateren). 2? Juli en 3 Augustus 10 uur. M.s. oranje voor Suez 2 Augustus, 27 Juli 11 uur, voor South ampton P Augustus, 6 Augustus 22 uur. M.s. Indrapoera, voor Ader l Augus tus, 27 Ju» 11 uur, voor Suez 5 Augus tus. 2 Augustus 12 uur. Hr. Ms. Tor- nate. voor Aden .3 Augustus 7 uur. voor Alexnndrlë. '15 Augustus 7 uur, voer Gibraltar 30 Augustus 10 uur. Een gevaarlijke situatie :te ant~ staan op de. Westzeèdijk,: waar thans uitgebreide technische werk zaamheden; ten behoeve van de stadsverwarming .worden verricht: Ter hoogte van .de Kievitslaan moet het. verkeer,'dat uit-de rich ting van de parfcsluizen komt, in .verband met de afzetting -van de rechterweghelft- omzwaaien naar -de Unkerweghelft en daarbij de trambaan passerenZowel ■■voor naderende trams als-- .voor tegen liggers moet men terdege oppas sen. Een agent' heeft dan ook op ditgevaarlijke ^punt- èen vasté post betrokken - IN CASSEREN' In. hartje donker Afrika, waar ree! economisch - verkeer nog -• op 0 asis van goederenruilonderhou den wordt, -zeuden^da-ry gezwagers Arend en -AJaapongetwijfeld als zeergeslaagde incasseerders, vöar- aanstaande functieskunnen.hékle-. den tn het maatschappelijk bestel aldaar. En om,dichter bij~huis te- blijven: op Sardinië ofb.Corsica, waar sommige families nog' het bepinsel van dc bloedwraak aan hangen en er bij een moord of an der misdrijf je in dc eerste plaats op uit zijn de poiitie- buiten het zaakje te houden, dat-:.men veel liever np eigen kracht afwikkelt, zouden de tweemanven wellicht zeer getcaaraeerdc medebttr.'jers rijn, geacht om de -unite; w a ar op ze een klein geschil geheel op eigen initiatief beslecht 'hébben. Jammer genoeg voor jArend en Jaap, maar hun wiegjes^stonden niet bij de bronnen .van de Wijl of onder de acacia's van die Mediter rane eiianden. Arend en Jaap zijn geboren en getogen Puttehaars en wat zij misdeden was misschien, net niet genoeg om hun gcwete^i in actie te brengen, maar toch wel juist voldoende om hen Tiaar «ad te laten ontbieden, waar de poli tierechter. hen,, er-aan- ?noet her inneren, dat, als ieder, 20 zou doen als zij, er voor hem en zijn'col. lega's geen droog brood te verdie nen meer zou zijn. „Want het ging toch helemaal niet aan eigenlijk, ovi zo maar een beetje eigen rechtcrtje te gaan spelen. Of Arend zich nuterecht genomen mocht voelen Moor die boer. die hem na-afloop van de aardbcienpluk. minder betaald had voor zijn oogstwerkzaamheden dan de a/spraak was geweest,raas een kwestie, die nu onbesproken diende te blijven.. Voor zoiets waren rechtsmiddelen, voorhanden,: die Arend had kunnen hanteren.-Maar wist Arend veel? Diej'joas ,met Jaap een paar avonden later zelf het ontbrekende gaan -'halen.' F.cn vreemd soort incas'só-ininfttura was dat qe worde tl. Jn'vde' schtrnr van de boer stond -een trapleer, Ttiuj.r omdat Arend ''eigenlijk een verschrikkelijk nauwkeurige - is, had ie er nog drie zakken bij weg genomen als een soort pasmunt. Tevreden over deze vlotte inning uatt de vordering was het tweetal vrolijk fluitend huiswaarts gegaan, maar toen kwam een grote dikke politieman roet in 't 'eten strooien. Die was het helemaal «iet, eens met hun 0ngewóne,cn ongezegelde wijze van kwitanties realiseren. De Officier van Justitie ook niet en hij vraagt tegen dc twee privé- rechters 14 dagen voorioaardalijk en een boete van -20 gulden. 'De politierechter denkt erprecies een der oyer en. hy zendt' het tweetal henen met een vonnis „conform" en de waarschuwing: „en niet te veel wraak ncmeri, hoor. Arend en Jaap!" Posities KLM-viiegtuigen AMSTERDAM Indoneslëroute. Thuisreis: PH-TDH (Holland) te Basra; PH-TES (Soerabaya) te Bag dad; PH-TDE (Eindhoven) uit Dja karta. .Uitreis: PH-TDB (Walcheren) uit Bangkok; PH-TET (Tilburg) van Schiphol; Emigranten vlucht Sydney: PH-TFF (Ven)o). uit Singapore. MOSKOU. De minister' van Marine Joemasjef is op eigenver zoek van zijn postontheven.- Zijn opvolger is vice-admiraal Koets- netsof. Slecht weekend voor Belgisch schip YOKOHAMA. Het Elegische vrachtschip „Rubens" heeft het dit weekend wel moeilijk geluid. Eerst liep het Zaterdag bjj de kust van Japan aan 'do grond.,Het kwam na enigetijd weer vlot, doch toen brak er brand aanboord uit. Deze werd geblust. Op dat ogen blik drong er water binnen en zonk bet achterschip. Het schip, is naar een haven gesleept, waar het voorlopig wordt gerepareerd. Dc bemanning van veertig koppen is ongedeerd. OVERSCHiE SCHAAKGENOOTSCHAP OVERSCHIE Takenberg—De Vrij, Arerids— Van Hoeve, GraalBoos Jr., Ben- gert—Schulp.' Hagendoorn—Ham mer Sr., alle 0—1. NordermeerVoogd, P. v. Stee nis—Dc Voogd, Boos Srl-~Deelen, Van de Poll—J. van Steenis, alle 1—0. V Sauveur—De Jong en' Van Kla veren—Zwaan, beide M—Y,. POPPENKAST EN FILM In het vacantienummer van .'.Dc Gemeenschap"; het vacantieorgaah van de Rotterdamse Gemeenschap, wordt medegedeeld dat on Woens dag 13 Augustus te ID uur' in* de speeltuin in het Nooddorp "eén pop penkastvoorstelling zal zijn enop diezelfde dag, pok tevlO uur. ?.in het Verenigingsgebouw de film. „Kees. qe zoon van de 'stroper" jzal .worden,; vertoond. Om '.deze -voorstellingen .samen te. laten ..vallen is...de--pop penkastvoorstelling nu bepaald 'op 'Woensdag 8 Augustus te *10''uur aan de Zuiderlaan, niét

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5