IT.M.S.TECHN1CUH R B i BLUE BAND smaakt ml betert VAN NELLE jmmnz %r sl-ÏL* -m een fijne meterbrii calvé - del/Ft UIIMOTOREN [VISIES OPNIEUW imiisaagiB— 2e MACHINIST V/Om^^^TT, 7^rYTT4S5 mm dinsdag 24 Juli 1951 II>; - LEDEN VIERDAAGSE AFSTANDSMARSEN COLPORTEURS w>AMÊmÊÊm1 voordelig„krachtvoedsel"voor alle dag! EEN OPVALLEND GOEDE SIGARET CENT GARANDEERT DE KWALITEIT! M0T0RENFABRIEK DE SUTTER jT| sterren in één show!! EBll3EEEaEEg3B33Ba bretelbroekjes 110 V/OLLEN ZOMER PULLOVE Grote Proviand-boot PARTICULIER CHAUFFEUR Flinke zelfstandige Administratiéve Kracht l&j-'l IK' Bi?;.' Jongelui van <Je technische school (vroeger Ambachtsschool) aan de Beukelsdijk kunnen na onderzoek in Algebra en Meetkunde ineens tot het derde studiejaar worden toegelaten, waar door ze na 3 jaar het diplom-a van Tekenaar en na 4 jaar het dtpL als Constructeur kunnen behalen (Middelbaar Technisch Onderwijs). Gewoonlijk komen aigestodeerden v„ e. Amb.- sch. ineens in het tweede. Met Mulo A en vol doende wiskunde cijfers, met Mulo B of 3 j. E.B.S. ineens tot het 4e. enz. Inschrijving tot en met Woensdag 25 Juli de gehele dag en 's ayönds. Gedurende dc vaeantie geen inschrij ving. Na Donderdag 16 Augustus weer inschrij ving. - TJM.S. Technlcum. opgericht 31 Maart 1D03, Ecndrachtsweg 25—27, Tel. 23517—25575. Rotterdam, Directeuren: Prof. dr Ing. M. Belner w.i., ir B. B. de Rcgt é-i- cn oud Direc teur, Prof. Ir E. S. Pacejka w.U die opnieuw benoemd is aan de T.M.S. Ook avondcursussen. RODLKTTE Amusementsclub zoekt Brieven onder No. 5076 bureau van dit blad. De Rctterd. Wandelsport Vereniging, die 24 jaar be staak gaat in September weer nieuwe leden oefenen. Probeert U het ook eens? Aanmeldingen reeds thans bij J. LEER, Nieuwe Bin nenweg 197, Tel. 36444. Bij de, Gemeentepolitie te Botterdam bestaat ge legenheid tot plaatsing van. enige boden dié op 21 -jarige leeftijd, bij gebleken geschikt heid. kunnen worden. aangesteTd als Adspirant van Politie. Benoembaarheidseisen: i Leeftijd ;1617 j aar. lengte 'ca!'1.75 rn^ be- hoorlijke .^Ig. ontw.. wer kelijke; zin voor het po-; litievak: Soli.-in te zen den aan de Hoofdcom missaris van Politie, Haagseveer.' Rotterdam. Fotobureau- vraagt Aanmelden na 8 uur Noor- der ha venkade 61 c. HU Na onze prijsverlaging van kaas, thee, peutvruchten en rijstsoorten thans weer afslag van orua Boeren Metworst t^n-, 100 42 c, „Geloven? Kind, ik heb zelf gepróéid dat Blue Band beter is!" Edammer Kaas 40+ ionS thans 100 5 ram 23 Ct Goudse Kaas, volvet Jong (hans 100 gram 25 c Blue Band is heter! Dat is niet een kwestie, van geloven, dat proeft Ut Probeer ze morgen eens op brood, in wat groente en puur, van een lepeltje. Uw smaak zal U vertellen, dat *t Blue .'Baud - ij die volmaakt hygiënisch bereid "wordt; dat 't Blue Band is» die uit Neerlands grootste fabriek, komt, waar men werkt' mcr een éigen' 'recept!en olgens een eigen methode; dat het Bine Band is tenslotte, die zó snel verpakt, en verzonden wordt datze'altijd „fabrieksvers" bij Uwleverancierklaar ligt. Uw smaak zal U zeggen: voortaan Blue Band - voor het hele gezini Neem de proef en U proeft t: Hollandse Bruine Bonen thans 500 gram 25 c en ZUIVER RUNDVET van72vooi 59 ct per 250 gramsbeker Bak-en braadvet, 250grams tablet 55 ct U9.34 Vraag taa.raceoten bij hel Vaorlichtinssbureau van de-Voedingsraad. Den Haag FORD - CHEVROIFi EN ANDERE MERKEN VIRGINIA Wij ruil VEILINGGEBOUW PLEIN EENDRAGTTI.TUINLAAN Op DINSDAG 31 XULI ca WOENSDAG 1 AUGUS TUS aanv voorm. 10 uur, t.o.v. Notaris A. S. H. A. BLAISSE: INBOEDEL VEILING w.b. zeer fraaie Oud-Holl. zitkamer in Renaissance stöl met boekenkast en 6 dito fauteuils, prachtige noten rietsalon en andere salonmeubelen, zit- en slaapkamers in div. houtsoorten, schrijft ureoux en andere losse meubelen. Perzische en andere tapijten, schilderden, luxe en 'huisb. art., radio's, naaima chines. stofzuigers, haarden en goede gasfornuizen 2 motorrijwielen „Harley" en ..E-N-R. met „Sachs ?°K1ÏB AGK.N: Vrfldag 27 en Zaterdag 28 Juli 10—4 uur, Maandag 30 Jult 102 uur. N3. Dagelijks kunnen goederen worden Ingezonden .7 of op verzoek aan tuis worden afgehaald. TEL. 69 651- SCHIEDAM -Ci VAN BENZINE er» DIESELMOTOREN 30-JARIGE REVISIE-ERVARING WML 4ï-- JULLEGAERSBERGSTR. 104—106. RDAM Telefoon 42160—83859 en een reep chocolade aU Sno^pjfe ,van de Week, voor slechts 10 ct. to! en me! Dinsdag 9 L zolang de voorraad strekl :WM Bivièrabal A.s. Zaterdagavond 8 uur JPr g'eweldig program M Al EDDY 5CHRISTIANI; met aJ z'ö successen; JOHNNY MEYER.- accordeonist. van wereldformaat; VIER ASTRA'S - KOOS VERMEULEN - WILLY v. ALFREDO •- ..'/V, liaehen en Daverende'Mnzieic aan de lopende band PT. 1.50 tot 2.50 dag. btf Muztekh. Snoek, Coolsingel -en'Slmonis,. Beyerlandfidaan. Uw verouderde stofzuiger in bij aankoop van een modern apparaat"mét 1500' liter luchtvenrerplaatsing per minuut. Dé beste,-, merken. /-/'*-'■ 9 ook cn fmüdüKp ikïtWjl [S lUEEKzawae ióorwtbetaung i K0MEÉHS K'JKEfi OF VRAAST ZICHT ZEND/MG CLAE5DE VCIESr'.AANi6(TEL-32888 DE NV. MAATSCHAPPIJ ZEEVAART zoekt zó'spoedig mogelijk voor haar m.s. „Callisto" diploma B. ervaring met motoren. Leeftijd niet boven 45 jaar. Sollicitaties alleen schriftelijk aan N.V. 'Maat schappij Zeevaart. Wülemskade 23,Rotterdam.... Zomer japonnen M -m katoenen en kunsUijden Q95 en fleurige vistrella s 5 f.:ïFT: Vacantiëjaponnen i. «es- en u™"**r Zomerjaponnen Unieke eanbiedingl N,eUw3^ dellen voor spotprijzen. Gebloemde 790 *7 katoenvistra-mousseline en vistrel a Grote Maten Zomerjaponnen. zeer leugdfg; Idedend tot in de grootste, maten- J9Q 9?S> tn Irisse zomerstollen j Housedresses en in de allergrootste Prima was- en kleurechte ^6n' p QQ Q95 I maten Onmisbaar voor C 9Q 90 QV V de nractische vrouw Keurklas iepn*"*"in ^a''e' 995 o.a. lavable. dupion. popelme "J 075 14°? 'fc met 35 cttstijging en oai...y ^ENMAMTELSmet capo^nh WEED BROEKEN gevoerd. 60 t/m 100 cm. katoen J90 ^k |^T^; «951 op gummi. 80 cg.10 jaar'3.50; 5-7:iaar. .X. JACKETS in katoenen gabardine, 5 t/m 13 jaar. v'a'.erdicbteo Ueun echl, rnet lange rits en "7901 |elastiek in de rug. 8 Jaar iKLEUTERJURKJES in «Mfi MANCHESTER padvirdersbroekl lren en dessins, 45 tM O50 gev0„rd ra verzwaarde 55 cm, diverse modellen AmQ.jO jr. .8.50, A9Cj r 7.8 jaar 7.75. 5-6 laar W BRETELROKJES in vele 2 t/m 5 jaar gloriabnnen div kleuren.- haai model Am ÜqkIjACKETS in khaki-jeans;!ange rils 'jS! 2.50'; 4-6 jaar en elaslie^in^e rug ló90. Nepfunus woonde dus in een gezonken boot op de bodem van de zee en die schuil was niet van daag of gisteren vergaan, nee,, die lag daar a! een eeuw of zo. De romp en de mast waren helemaal be groeid met mosselen en allerlei zeeplanten, alleen het dek was glad schoon geschuurd, zo- hoorde dat. „Moet je kijken wat een griezels," zei Mini en ik schrok" ook even, want langs de reling'.en op het dak van de kajuit zat een stelletje zeemonsters met kat ogen en poten op allerlei onverwachte plaatsen, zó eng, dat ik even.de bibber in mijn knieën voelde! Ze keken ons strak'aan en ergens verschoof een oude inktvis een paar van zijn poten in onze richting, maar ik trok Mini jne! mee en we doken het ruim in, waar Nep gevestigd was. „Wel-alle-gesausde^brasemsr, brulde een schorre stem; „Daar is dat kikkervisje al. Haha, die Keteldinges, wees welkom in mijn rijk!" Ik schudde Neptunus hartelijk de hand en toen kon ik helemaal niét meer verdrinken, want als je die zee"- koning een handje gegeven hebt kun je: onder water ademhalen. Neptunus zag er best uit, hij was een beetje dikker geworden en er zat nog meer zeewier in zijn baard, maar het was toch nog dezelfde praats maker van vroeger. „Ga zitten, Kefelbraseml", bul derde hij; „Geef eens een stoel. Mini. Schiet op, kind, je wordt er voor betaald!" „Belaald," snerpte Mini: „Ik heb de laatste maanden geen parel gezien, ouwe vrek. Mijn staart moet nodig'in de reparatie en ik heb geen centj" Neptunus bleef het antwoord niet schuldig en ik stond er een beetje hoekig naast, wanL hel js niet leuk om familieruzies bij te wonen RRETtLKWiw" t. Laie dessins indoen en v.streHa, 10-13 jaar 2.95; I 7-9 jaat 2.50 90-100 5.90, 7195 75-85 cm 4.90.55-70cm J. ■KINDERJURKEN ia katoenen a R'j t/m 85 cm, treat ge- lbi-70cm ^'so 55-'60 cm Kil - 11-13 jr. 9.75; 8-10 laar 8.90. 5-7 laar SLIPOVERS zuiver wol, uitzoeken TINO'S mml* 7-13 jaar. d'vetze kleu- 7 R( ren, practis'-b cn ^lerl( TINO'S RAYE' 1-2°: CPQRmOUSES inLwittejal°en VISTRA BLOUSES _gs2°El rnet_band_an_op lastex__=Kg Q75 TE KOOP; 15 M. lang. Goedbestaan verzekerd. Tegen elk aan nemelijk bod. Brieven onderNo. G016 bur. 'van' dit blad. gezocht; Brieven met vermelding van vorige betrekkin- gén. verlangd salaris en referenties, gehuwd of; ongehuwd onder no. 6920 adv. bur. B. Knol. „Mathenesserlaan 310. Rotterdam. CALVÉ DELFT vraagt voor haar^afdeling verkoop-administratie een \-y IMMFI Vereisten-, Middelbare .opleiding eïj .S.P■P- Leeftijd ca. 25 jaar. Bijgebleken geschiktheid volgt opname in het Pensioenr en; Weduwenfonds. Eigenhandig - geschreven sollicitaties/ tnct vermelding van volledige gegevens te; rich ten aan de Pcrsoneelafdeling van .V J 'a. -ü t 8- .z. J, a!t i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6