Noordelijken laten eis vallen van directe evacuatie VN-troepen HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Klachten ongegrond Omtrent de bufferzone zijn partijen het nog niet met elkaar eens Morrison: Engeland moet waakzaam blijven jf.Ji Ziekenfondsen willen één soort verzekerden Staat van oorlog met Duitsland beëindig; Vierdaagse-rariteiten Achttien divisies aan de Elbe Peking: Ons leger is „onoverwinnelijk" Oppositie ontdekt „kwaliteiten van staatsmanschap" in nieuwe minister Kolen worden duurder Bidauit durft het niet aan Raynaud mag het nu proberen „Jutlandia" met Korea-gcwondcn naar Rotterdam Ernstig gewond bij vechtpartij met de politie MAJOOR BREUNESSE: Vijftig deelnemers niet gestart Alleen drastische maatregelen kunnen van, dreigend millioenentekort redden Vredesverdrag nog niet in ziclit Hollands pierement in de tropen WAT VOOR WEER? Temperatuur gaat oplopen Britse diplomaat ontslagen v Gouden kruisdragers lie Jaargang, no. 173 Red. en Adm. Lancre Haven 141 SchHdam Tel. 69300 Abonn.prljsj per week 0.40 per kwartaal f 5,15. losse nummers 'f 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Donderdag 26 Juli 1951 "Jitpave N.V. De Nieuwe Pers Poslalro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank Je Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper SEOEL. Nadat generaal Nam II Woensdag iedere mogelijkheid van een verzwakking in het standpunt der geallieerde delegatie zorgvuldig had geprobeerd, kwam hij eindelijk voor de dag met een nieuw voorstel in zake het terugtrekken der VN-troepcn, dat hij al die tijd rustig in zijn tas had verborgen. Het voorstel, dat enerzijds het „gezicht" der Noordelijken Beoogde te redden, anderzijds aan de bezwaren van de geallieerden trachtte tegemoet te komen, werd door de geallieerde delegatie van genoegzaam belang geacht om zorgvuldig te bestuderen. Daarom werd do bespreking tot vanmiddag twee uur verdaagd. In kringen der delegatie had men het gevoel, dat op dit punt de impasse doorbroken was. In gezaghebbende kringen te Washington verluidt, dat de Noordelijke voorstellen inhouden, dat de verbondenen slechts de belofte moeten doen, dat het vraagstuk van de terugtrekking der buitenlandse troepen uit Korea later besproken zal worden. Dit betekent waarschijnlijk, dat naast of buiten dc wapen stilstandsbesprekingen om, door dc betrokken regeringen onderhandelingen gevoerd dienen te worden omtrent de politieke kwesties van een blijvende regeling. Mocht men over deze kwestie te Kaesong overeenstemming bereiken, dan resten er nog twee belangrijke punten voor de delegaties, namelijk het vaststellen der demarcatielijn en de te treffen inspectiemaatregelen voor het nakomen van de bestands overeenkomst. Het regelen van deze twee zaken zal nog dagen en mis schien wel weken in beslag kunnen nemen, voordat men van een feite lijke wapenstilstand zal kunnen spreken. De communisten hebben mede gedeeld, dat zij van plan zijn vast te houden aan een bufferzone langs de 38ste breedtegraad. Generaal Ridg way's instructies luiden, dat er een bufferzone moet komen ter hoog te van de huidige linies, die ten Noorden van de 38ste breedtegraad liggen. De zitting van heden duurde 70 minuten. Na do bijeenkomst hadden de gedelegeerden strakke gezichten, aldus correspondenten. Morgen wor den de besprekingen voortgezet. Nog dit jaar (Bijzondere correspondentie) BONN. Een half mlllïocn geal lieerde soldaten zullen tegen het einde van dit jaar in Wcst-Duits- land zijn gestationnccrd. Deze strijd macht, die In sterkte het tegenwoor dig- uit 300.000 man bestaande Kode Leger in dc Oosteiykc zone over treft. wordt gevormd door troepen •uit dc Verenigde Staten, Groot Brit- taiuiië. Frankrijk, Canada. België, Noorwegen, Denemarken.en Luxem burg. Volgens het door de Westelij ke geallieerde» opgestelde man zui len achttien gevcchtklare divisies cn aanzienlijk versterkte luchtstrijd krachten zich nog vóór het begin van 1352 irt dc Bondsrepubliek be vinden. HONGKONG. Radio-Peking heeft ïn een uitzending een artikel, geschreven naar aanleiding van de legerdag op 1 Augustus, aangehaald, waarin wordt verklaard, dat de Chi nese strijdkrachten gegroeid zijn tot een „onoverwinnelijk leger van ruim 5.000.000 man". Voorts wordt ge meld, dat China tevens een machtige vloot- cn luchtmacht heeft opge bouwd, waardoor het „een militaire macht van wereldbetekenis en een bolwerk voor de vrede in het Oos ten ca de gehele wereld" is gewor den. (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. Minister Herbert Morrison heeft gisteravond voor het eerst een debat over buitenlandse zaken ingeleid cn zich van deze taak goed gekweten. Het Lagerhuislid Butler, die voor de oppositie op hem volgde, ontdekte zelfs .„kwaliteiten van staatsmanschap" in Morrison's rede! Dat is dezelfde Morrison en dat is dezelfde oppositie, die elkaar de laatste tijd in het vragenuur over de Technische kwestie zo hevig In de haren hebben gezeten! De rede had over het algemeen een goede ontvangst, be halve toen Morrison beweerde, een „kracht'g front" te hebben gevormd. De conservatieven kouden toen mocïlUk hun lachen bedwingen. Perziè cn het Midden-Oosten wa- studie van het plan van het „Euro pese leger". Dit diende echter in ieder geval in tc passen in de At lantische organisatie. Hij oogstte bij zijn eigen zijde tekenen van instem ming, toen hij opmerkte, dat do Duitse herbewapening terecht de gemoederen in beweging brengt. „Maar", vervolgde hij. „wij moeten deze zaak bezien vanuit de "hoek van het soort Europa, dat wij in dc toekomst wensen te zien ontstaan. Duitsland moet er op de duur zijn plaats als een gelijkwaardig lid van de gemeenschap innemen, cn daar om is het redelijk en noodzakelijk, dat het in vrije associatie met an dere democratische landen ook de middelen moet hebben om zich te verdedigen". ren van de onderwerpen van het debat uitgezonderd zij komen ver moedelijk aanstaande Maandag aan de .beurt. In Morrisons rede werd daarom vooral aandacht besteed aan het ontwerp vredesverdag met Ja pan. De minister verdedigde het li berale karakter van het vredesver drag cn wendde zich tot zijn eigen partij, toen hij dit verdrag met dat van Versailles vergeleek en in her innering bracht, hoe zeer labour daar indertijd tegen was geweest. Hoe gemakkelijk ware .het geweest, om aan Japan eveneens een zeer streng verdrag op te leggen en dan dezelfde gevolgen te ervaren als met Duitsland na het Verdrag van Ver sailles. Aan hen, die geloven in de mo gelijkheid van een vermindering van de herbewapenings-inspanning. nu er -kans op een wapenstilstand in Korea bestaat, gaf Morrison de waarschuwing, dat men lang ge noeg met de zogenaamde „vredes campagne" had geleefd, om niet bij zonder voorzichtig te zijn. wanneer zij min of meer aantrekkelijke vor men aannam. Als er bij de Russen oen oprecht verlangen naar vrede bestond, zou hij dat natuurlijk wel kom heien, „Maar", voegde hij eraan toe, „laten wij onze waakzaamheid niet doen verslappen, voordat wij er de bewijzen van zien." Over Spanje zeide Morrison dat de strategische voordelen, die door het betrekken van Spanje bij het Westelijk defensicsysteem verkre gen konden worden, niet opwogen togen, dc politieke schade, die zulk een betrokken aan de Westelijke gemeenschap zou toebrengen. De Labourbnnken betoogden hiermee hun instemming, maar van verschil lende conservatieven kwamen teke nen van protest. Morrison beloofde onderzoek en De Engelse koning, die een tijdlang op advies van zijn artsen van de vervulling van alle representatieve plichten moest afzienver- scheen dit weekeinde onverwacht in de tuin van rijn kasteel te Sandringham, die juist, voor het eerst sinds twee jaar, voor het publiek was opengesteld. Dc koning, die er na zijn lange ziekte gezond cn gelukkig tntzag, ontmoette op zijn wandeling met dc koningin een gezelschap blinden. Met de leider, voorzitter van de Nationale Federatie van Blinden, onderhield het koninklijk paar zich langere tijd (Clgcn bericht) DEN HAAG. Met ingang van 1 Augustus zal dc prijs van alle soorten brandstof voor huisbrand en Industriekolcn worden ver hoogd. Deze incidentele verhoging, die zowel voor de zotnerprijzen als voor de winterprijzen geldt. Is het gevolg van do styging van de ïm- portpriJzen van brandstof. Hoeveel de verhoging voor dc verschillende soorten zal zijn staat op dit mo ment nog niet vast. Een ministe riele beschikking is dezer dagen te verwachten. PARIJS Georges Bidauit, de outl-prcmicr en leider van de Ka tholieke IVLR.P., welke het ministcr- prcsidcnlschap van Mayer onmoge lijk heeft gemaakt, heeft president urlol medegedeeld, dat hij de op dracht om een nieuwe regering te vormen, niet kan aanvaarden. Dit is de derde mislukte poging in twee weken om overeenstemming tussen dc partyen van het midden te be reiken. Na Petsche, na Mayer, na Bi dauit. mag de conservatief Reynaud, die ook oud-premier is, het probe ren. Hij zal Auriol vandaag, moeten vertellen of hij er gat in ziet. Reynaud is voorstander van dras tische besparingen ten koste van de genationaliseerde! industrie en de so ciale verzekering. Hij heeft matige steun van radicalen en radicaal-ge- zmden. Zijn tegenstanders zijn de katholieken en in het bijzonder de socialisten. Hij is een uitgesproken tegenstander van de glijdende Icon- schaal. die de socialisten voorslaan. Reynaud is vurig voorstander van het Atlantisch Pact cn zal waar schijnlijk een krachtige buitenland se politiek gaan voeren. (Van onze correspondent te Kopcnhage) KOPENHAGEN. Het Deense hospitaal schip „Jutlandia" heeft dc Koreaanse haven Pocsan verla ten en is op weg naar Europa. Aan boord bevinden zich gewonde mi litairen. onder wie ook Nederlan ders. Het schip doet als eerste ha ven Yokohama aan, waar 250 ge wonde soldaten, aan boord zullen gaan. Op 1 Augustus verlaat de „Jutlandia" Yokohama en komt via Manilla, Istanbul, Athene en Marseille naar Rotterdam, waar 't over ongeveer twee maanden 2al arriveren. Die heel erg lange meneer is heus wel uriendeiyfc, al beJcyfct htj zijn medemensen gewoonlijk „uit de hoogte". Cornells Bakman, heet hij, deze 31-jarige reus, die on danks zijn inheemse naam, uit Zweden komt. Hij weegt .97 kilo cu is 2 meter CO lang. Cornelis (ze zullen hem thuis wel geen „Kees" noemen) ivason doorrscis op SchipJiot en maakte even een babbeltje met Karei Vlies, die daar fceliwer is. Karei „keek ervan op", van so'n lange gast. Zelf is hij 1 meter 51. Thee-onderneming door bende aangevallen DJAKARTA. Dc thcc-ondcr- neming „Mariwati" is aangevallen door een bende. Een Chinese em ployé werd door een schot gewond, over een andere employé verkeert men nog in het onzekere. Een aan* lal arbeiderswoningen werd in brand gestoken cn de administra teurswoning werd beroofd. De ben de was 200 man sterk. De politic- bezetting momenteel van de onder neming teruggenomen en ook het personeel heeft de emplacementen verlaten. AZ to as hel niet warm. toch had den dc waterkraantjes die op de route van de Vierdaagse hier en daar stonden opgesteld aftrek. Deze charm ante meisjes althans lieten het Bctuwse vocht riclt goed smaken. VEENENDAAL. Een groepje mannen stond Dinsdag tegen het middernachtelijk uur nogal luid ruchtig te praten voor een Veenen- daals café. Toen een politie patrouille hen tot stilte maande, verzetten enige personen, vooral A. B. en H. G., zich daartegen. Het kwam tot een vechtpartij. Een der agenten werd van achteren en van voren aangevallen, nadat hij een zijner armen had vrij weten te ma ken, greep hij zijn pistool en loste een waarschuwingsschot. Het tweetal deinsde achteruit, doch stortte zich later weer op de agen ten. Een der agenten werd bij zijn arm beetgepakt, waarop een schot afging en B. in het onderlijf ge troffen ineenstortte. Hij werd ler vensgevaarlijk gewond naar een ziekenhuis overgebracht. G. werd gearresteerd en opgesloten. (Van ven speciale vcrslagge\*er) NIJMEGEN. Onder een bedekte hemel, maar bij een aanmerjtelyk aan genamer temperatuur dan de voorgaande dagen zijn vanmorgen 88G8 wan delaars aan de tweede helft van dc Vierdaagse begonnen. Precies 58 deel nemers waren niet aan dc start voor de derde marsdag verschenen, omdat hun voeten te pijnlijk waren geworden of eenvoudig omdat zy aan het eind van hun uithoudingsvermogen toe waren. De deelnemers zetten er al direct flink de pas in en al om 8.30 uur vanmorgen was het een drukte van belang in Molenhoek, het eerste be langrijke knooppunt op deze dag, waar alle categorieën wandelaars moeten passeren. Hier was het ook, dat wij majoor Breunesse spraken, die zich persoon lijk kwam overtuigen van de gang van zaken op het zeer drukke punt bij de biiumenweg naar Heumcn. Wij vroegen de leider der marsen naar zijn mening over klachten, dlc ons haddcn~berclkt over het lange wach ten van de deelnemers bij het loket alvorens zij 's morgens kunnen ver- UTRECHT. Het ziekenfonds wezen verkeert in precaire financiële om standigheden. Er dreigt een milliocnentekort tc ontstaan als er geen drasti sche maatregelen worden genomen. Aldus de voorzitter van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen, dc lieer C. J. van Licndcn op de algemene vergadering van de Bond, die in Utrecht werd gehouden. Dc enige goede oplossing voor het ziekenfonds%vczcn zou, volgens dc heer "Van Licndcn de instelling van één soort verzekerden zijn, Dc begrippen verplicht cn vrijwillig dienen tc verdwijnen. Ook de ambtenaren, voorzover hun Inkomen dat toelaat, zouden onücr dc ziekenfondsverzekering ge bracht moeten worden. Uitvoerig ging de BondsvoorziMer in op dc grote financiële moeilijk heden, Bij het huidige peil der ver strekkingen zou dc premie voor de verplichte verzekering op 4.07c moe- ton worden gebracht, zei hij. De honorariumwensert van de mede werkers cn do stijgende kostenfac tor in het ziekenfondswezeti, mnkon de toestand schier onhoudbaar. Wan neer het ziekenfonds wezen zijn hui- DEN IIAAG. Met ingang van vandaag, 2C Juli tc twaalf uur h dc staat van oorlog tussen Nederland cn Duitsland beëindigd. Een desbetref fend Koninklijk Besluit, waaraan tevens het karakter van een proclamatie is gegeven, is heden in het Staatsblad gepubliceerd. Aldus maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend, In het besluit-proclamntie worden een aantal voorbehouden gemaakt t.a.v. Nederlandse rechten en aan spraken. wclko noodzakelijk zijn i.v.m. het feit dat nog geen vredes verdrag gesloten kan worden. In de regel vindt de beëindiging van dc staat van oorlog gelijktijdig met het afsluiten van een vredesverdrag plaats, maar nu niet is to voorzien dat een dergelijk verdrag binnen afzienbare tijd kan worden geslo ten. bestaat de mogelijkheid dat de regeling van een aantal problemen, welke als gevolg van do oorlog tus sen Nederland cn Duitsland zijn ge rezen, nog geruime tijd op zich zal laten wachten. De beëindiging van de staat van oorlog betekent een formele beves tiging van het herstel van normale betrekkingen lussen Nederland en Duitsland dat na de oorlog geleide lijk heeft plaatsgevonden. PARAMARIBO. Vorige weck Vrijdag heeft het Amsterdams Pierement, door de gemeente Am sterdam aan Paramaribo aangebo den, zijn eerste tonen onder de tropenzon uitgegalmd. Het zal Za terdag a.s. officieel in gebruik worden genomen. DJAKARTA. Vrijdag wordt In Djakarta de gouverneur van New York, do theer Thomas Dewey, ver wacht. Dc Amerikaanse ambassa deur, Merle Cochran, geeft Maan dag een receptie. Dewey maakt een oriëntatiereis door het Verre Oos ten. (Van onze weerkundige medewerker) Hoewel het ernaar nitziet, dat de aanvoer van koxidc lucht uit het noordwesten zal gaan ophcudcn.cn warmere lucht uit het zuidwesten in aantocht Is, is het karakter van het weer nog niet vast. Na de depressie, die Maandag over dc Noordzee naar het Oosten trok, begonnen de barometers by ons beianpryfc te stijgen onder invloed van een hoge druk, waarvan het centrum bij de ingang van het Kanaal lag. Hierdoor draaide dc imnd bij ons naar noordelijke richtingen en loerden veel wolken van dc Noordzee naar ons land gevoerd. Nu dit gesloten wol kendek eindelijk is gaan breken, zijn inmiddels opnieuw storingen van de oceaan naar Ierland en Schotland getrokken, waar regen valt. Hier door gaat de tnind bij ons naar Zuid-West krimpen cn wordt het warmer. De kans op regen is voor ons land nog niet groot en de zon kan meehelpen dc temperaturen te doen stijgen. 0 MiyaiitJiri'isiiimwiEii MiïWMni! usn i. 1 Overdag hogere temperaturen p ■2 Weersverwachting geldig van s? Donderdagavond tot Vrijdag- s-ï -% avond: p li Droog we*.r met enkele l~ u overdrijvende wolken'velden. F- 13 Morgen overdag hogere tempo- r- rnturen dan vandaag. Zwakke zs tot matige wind hoofdzakelijk h tussen "West en Zuid. is 27 Juli Zon op 4 u 52 m onder g 20 u 40 m: Maan op 23 u 37 m ia s onder 16 u 2 m. ■iiuiiiii;iii]i:iii[ii[iiiiii!)[i!i!iniiicQi;!iii3:i:'ii;!(iii[ii.,i>i,Jii,i:::i.,iiiiijJ2r;DaM dige omvang niet kan handhaven, zou du betekenen, dat een belang rijk deel yan de risico's naar andere organen moet worden afgeschoven. Hoewel dc heer Van Lienden zei. het historisch gegroeide te respec teren. meende hij dat het uitbreiding geven aan ziekenfondsen op levens beschouwelijke grondslag de gewens te unificatie van hel ziekenfonds- wezen in dc weg slant. Bij de discussies bleek in de mees te gevallen, dat de aangesloten fond sen het door de Bond gevoerde be leid onderschrijven. LONDEN. Sir John Pratt, ge wezen adviseur aan het ministerie van Buitenlandse Zaken voor kwesties betreffende het Verre Oosten en vertegenwoordiger van minister Morrison in dc acade mische commissie voor China, is „wegens zijn politieke instelling" nis zodanig van zijn functie ont heven. Sir John, die 75 jaar is. heeft verklaard geen communist te zijn. Hij is echter tegenstander van de Britse politiek in het Verre Oosten. De Amerikaanse buiten landse politiek is volgens hem op twijfelachtige grondslag gevestigd. trekken. Ook vandaag stonden er weer lange rijen voor de Vereniging cn persoonlijk zagen wjj een dame wegdragen, die zich met dc ver moeienissen van dc eerste twee da gen in de bonen niet langer over eind had kunnen houden. De heer Brcunisse weet deze opstoppingen vooral aan de deelnemers zelf. „Wan neer iedereen op de door ons aange geven tijd verschijnt, behoeft nie mand langer dan een kwartier te wachten,' zo was zijn oordeel, ^Laat iedereen zich toch alsjeblieft aan de tijden houden". Wat het ontstaan van de files be treft door het zeer groie aantal deel nemers, waardoor velen tijdelijk het tempo van deze file wordt opgedron gen, zei dc majoor:.. Op het smalle stuk weg, waar wij ons thans bevin den, is het vrijwel niet anders mo gelijk. Overigens geloven wij de voornaamste oorzaak van dit be zwaar te hebben weggenomen door alle automobilisten te doen verbieden zjch op de smalle wegen te begeven. Hier komt bij, dat door het koele weer van gisteren en eergisteren de mensen onderweg niet uitrusten, doch aan een stuk dc mars volbren gen. Zo was er dus ononderbroken een maximaal aantal personen op de weg." Overigens vond de hoer Breu- nesse, de omstandigheden in aanmer king genomen, deze Vierdaagse tot nog toe zeer geslaagd. Dc raswande laars geven het toch niet op cn dan, zij worden nooit pessimist. Wie weet verschijnt morgen een stralende zon! Tivec cn zestig voeten met slechts één blaar Heel rustig, 5 km buiten het volgepropte Nijmegen zit de Rot terdamse politie, fataal 38 man sterk, op het veld van de voet balver. NEC ingekwartierd, dioz. in de kleedkamers onder de tri bune. Hoofdinspecteur P. Kruit heeft weer de leiding over de 31 wandelaars, hoewel iiy er t'igcn- lyfc dit jaar mee iiad op willen houden. Zijn mannen wilden hem evenwel niet Ja ten gaan en daarom loopt de heer Kruit ook dit jaar weer. Vrijdag komen cr 25 tamboers cn pypers uit Rot terdam om de collega's wande laars de laatste loodjes te hel pen ccrHcliten, Een der agenten loopt nu voor dc twaalde maal ?nce. Dan is er nog ccn turn elf, twee van tien en 5 van. 5 jaar. De politieman nen ryn op een na tot nu toe voor blaren gespaard gebleven, hetgeen het beste voor dc laatste dagen doet verwachten. (Van onze correspondent) NIJMEGEN. Te Nijmegen is opgericht dc club van de gouden kruisdragers onder voorzitterschap van jhr. Fcith, president van de rechtbank te Groningen, die be hoort tot degenen, die meer dan tien maal de Vierdaagse gelopen hebben. VAN het „Viordaag- bouillon niet minder Een Rotterdamse se-front". Dat staat dan tachtig porseleinen brandweerman hoorden gedrukt op oen gcfran- kop cn schotelswe togen een Nijmeeg- keerde prentbriefkaart. In hot dorpje Wychen se politieagent zeggen: die een firma in vlees- ontmoetten do vrolijk „Volgend jaar orgamse- productcn onderweg zingende, gencel in het ren wij een overdekte aan de deelnemers uit- w't geklede Rotterdam- Vierdaagse". „Zeker in reikt. En verder in se verpleegstertjes ccn dc Maastunnel", was 't schrijfletters o.a.: „Heb «roep Amsterdamse wederwoord. Waarop de geen blaren, drink elke tramconducteurs. Wij- spuitgast zich op de dag een kopje:, soep", zend met zijn duim, borst sloeg cn sprak: De wandelaar hoeft al- »CP ce.n der Mokijm- „Ahoyi In do tentoon- leen hot adres maar in mers uit: „Door heijut stellingshal natuurlijk!" to vullen om zijn fami- koor fan Kassenofa!" In ons hotel heeft oen Ue oen levensteken te kouwelijk verslaggever geven. Tussen twee regen- gisteravond bijna een buitjes door zagen wij uur naar zijn pyama Ook onder de Vier- Woensdagavond twee gezocht. Tot hij ontdek- dnagselopers blijken snoezige meisjes als op te, dat hij zijn nacht- zich souvenir-jagers te eieren het feestgebouw gewaad *s-morgcns maar bevinden. Bovenbedoel- „De Vereniging" bin- onder zijn gewone kle- de firma miste gisteren, nenstrompelcn. Om ren had aangehouden, na het uitreiken van 'n wat te doen, vraagt U? Ja-ja, t is me'dc Vier-- respectabel aantal liters Wel, om te dansen..., daagse wèL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1