HET ROTTERDAMSCH PAROL Russen belemmeren handel van Berlijn naar Westen Westberlijnse pakhuizen Klachten over de nieuwe fooiregeliiig gegrond Frankrijk blijkt moe bestuurbaar Kaesongnuecht aan het werk Generaalscomplot in Praag ontdekt Economische Unie in October? 1 Israël eist vrije doorvaart door Suezkanaal Pakistanse premier nodigt Nehroe uit „AFSCHEID AbdöeHah?s-oudste J zóoifipog steeds in Zwitserland 'Personeel verplicht percentage bekend te maken Baggerzuigërs vóór Pakistan WAT VOOR AVEER? Nog tamelijk goed Eisenhower morgen in Nederland Pont slaat om: man verdronken 11c Jaargang, no. 174 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prifs: per week-0,40 per kwartaal 5,15, losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdcnsche Bank. te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper MOE NS AN. Vandaag ».tfn .te Kaesong met een zitting, die rnim een uur duurde, de eigenlijke on derhandelingen over een wapenstil stand ingeluid. Op deze bijeenkomst werd, volgens het communiqué; van de V.N.-delegatie, in principe overeenstemming bereikt ten aan zien van procedure- en administra tieve kwesties, verband houdend met een bespoediging van de wa penstilstand. Waarnemers te Tokio zijn van mening, dat hoewél de onderhan delingen thans op hechte baas worden gevoerd, zij niettemin moeilijk en tijdrovend zullen zijn. Militaire endiplomatieke auto riteiten te Washington zijn van mening, dat 'de. onderhandelaars der Ver. Naties in de eerste ronde van de Koreaanse wapenstilstands besprekingen hun doel volkomen hebben bereikt zonder bok maar. enige concessie te doen op be langrijke punten. Inderdaad zijn het de communisten geweest, die tweemaal op een eerder, ingeno men standpunt terugkwamen, - die nog volgens de oude contracten geleverd dienden, te worden. Zowel -in West-Dultsland als in West-Berlijn ziet mén. inhet nor maliseren van de handel tüsstjn West-Berlijn en West-Duits land een belangrijke -vereiste voor het func- tionneren van bethandelsverdrag tussen Oost en West, dat 6 Juli ge- parafeérd is. BONN. De< Britse, Franse en Amerikaanse Hoge Commissarissen in West-Dultsland; hebben, na een Donderdag gehouden bijeenkomst,- een com muniqué uitgegeven, waarin zij oan. verklaren: „De door de Russische controle-commissie uitgevaardigde nieuwe beperkende bepalingen voor het vervoer van goederen uU West-Berlijn naar West-Duïtsland (waarbij de Russische 2pnejmoet worden gepasseerd) hebben ernstige gevolgen voor de West-Bërlijhse économie. Er is'hierdoor een toestand geschapen, waarin de Hoge Commissarissen niet kunnen berusten." Sinds medio Mei 'j.I. eisen de Russen, dat op de' vrachtbrieven van dergelijke goederen wordt ver meld waar de grondstoffen, die er in zijn verwerkt, werden betrokken. Dit heelt geleid tot een vertraging in. het handelsverkeer tussen West- Berlijn en West-Dultsland, waar door sindsdien goederen ter waarde van zeventig millioen mark in West-Berlijnse pakhuizen zijn opge stapeld. De vler-mogendhedenbésprekïn- gen over deze kwestie werden meer dan twee weken geleden afgebroken en nadien is er geen nieuwe verga dering vastgesteld. Sinds het aflo pen van de: voorlopige handels overeenkomst: is er geen wettelijke handel tussen Oost-en West'-Duits- land geweest. Slechts enkele contin genten goederen werden vervoerd, NEW YORK. De voornaamste buitenlandse correspondent van de ..New York Times", Sulzberger, zegt in een bericht uit Parqs: „De com munistische regering van Tsjecho- slowakflc heeft klaarblijkelijk een complot tegen de veiligheid van de staat ontdekt. Ten minste vier ge neraals zouden hierbjj zijn gearres teerd of zelfmoord hebben gepleegd, voordat zij door de veiligheidspoli tie konden worden aangehouden." Sulzberger noemt in dit verband het hoofd van de veiligheidspolitie te Praag, generaal Jindrich Vesely, die in. Januari van: dit jaar' op be schuldiging, van verraad zou zijn ge arresteerd en later in dc gevangenis zelfmoord zou hebben gepleegd. Ver der diens opvolger, generaal Josef Pavel, en diens voornaamste mede werker,. Pokorny, die in Maart in hechtenis waren genomen. Tevens zou het hoofd van de wapenproduc tie, generaal Zadina, op 22 Maart zelfmoord hebben gepleegd, toen hij vernam dat hij zou worden gearres teerd. i Dit is geen iiitdeelpost van de gaarkeuken, maar de start van de lopers van de 35ste Vierdaagse, welke 's morgéns een paar uurtjes wachten aan .Het hek uan.de „Ver-: eniging" om kun startkaart in ont- 'vangst _te nemen. (Van onze correspondent te Brussel)' BRUSSEL. Op dc onlangs ge houden conferentie van. ministers- tier Benelux-landsn is men het eens geworden óm in de loop van';, het komende najaar, vermoedelijk: in' October, tot de ondertekening van bet verdrag inzake de Economische, Unie over te gaan, heeft de Gazet van Antwerpen van welingelichte zijde te Brussel vernomen. De1 ho gere Benelux-organen het comité van ministers, het secretariaat-gene raal en het Uniehof voor geschillen en arbltra ge zullen dan ook "iii: werking,treden, Voordé la n db ouw, voe'gt het blatT eraan tóë;vzal.dan eén rovergangs- periode .'worden vastgesteld, 'waarin:- België zijn achterstand Inloopt,, en Nederland alle overheidssteun''';In- trekt. Wat de waterwegen /betreft, zou binnenkort de instelling yan*één:. Nederlands-Belgische -ónderhande- li ngs-commissie worden, b ékend.'Jge- maakt..év, c Ten opzichte van de OEES .vvéefc het Antwerpse blad hógftte- vermei* den. dat België steun aan,Nederland; hééft' toegezegd, waardoor ypb'rko- men zal worden, dat Nederland ?een aanvullende crediet zal moeten .vra gen onder aanvaarding' van inter* nationale contróle. - v i Veiligheidsraad Speelclubs te Amsteïdam gewaarschuwd AMSTERDAM. 'Namens de officier Van.justitie te Amsterdam is aan besturen van alle speel clubs te Amsterdam -— dus alle beslotenclubs en.zg. cercles privé's een waarschuwing uitgereikt door de politie,; waarin wordtge zegd, dat, deze clubs hun activiteit op zeer, korte termijn .moeten sta ken, daar anders zal worden inge grepen. Naar schatting zijn er te Amsterdam een 20tal van deze in richtingen.. (Van onze correspondent te New-York) FLUSHING- MEADOWS. De veiligheidsraad begon gisteravond de bespreking van de Israëlische klacht tegen de beperkingen, wel ke Egypte oplegt aan de doorvaart door het Suezkanaal.. De vertegenwoordiger 'van Israël, Eban, trachtte aan te tonen,dat •Egypte de voorwaarden van het bestand heeft geschonden,; niet het ophouden van de vrije doorvaart een oorlogshandeling verricht en eén.gevaarlijkprecedent schépt voor elke .volgende - wapenstilstand... .Egyptèverweefdëzich'.bij; monde 'Deze betoQgd^ dat" hét';bestand, géén ëindè- maakt „aan hét récht om sdiëpen té onderzoeken bp. cpn- trabahde en dat Egypte mét het .toepassen der besprekingen, slechts een klein deel van zijn réchten onder de wapenstilstand uitöefent Hèt. tracht aldus van de Veilig heidsraad een uitspraak, te. ver krijgen, welke, het Egyptische standpunt zou bevestigen, dat door het bestand bepaalde oorlogsrech ten niet ongeldig zijn geworden. KARATS JU Dc premier van Pakistan, Iiiaquat Kban, heeft de Indiase premier Nehroe uitgenodigd naar-JCaratsji te komen ter bespre king. van de rioAëstié-Kasjmir: De. Pakistanse premier heeft een „vre desplan" van vijf punten opgesteld ,.tot herstel van een vreedzame at mosfeer en de vestiging van vriend schappelijke betrekkingen "hp*iper- manente. basis". ",;V -. Liaqüat heeftechter té kennen gegeven, dat Nehroe zijn bezoek pas kan brengen „zodra de eerste essentiële stap naar herstel van-een vredige,, atmosfeer, nL terugtrek king van de Indiase troepen uithef grensgebied, is gedaan". a.—- ti—.v.-'--v "GENEVE. De oudste zoon van wijlen „koning Abdoellah van Jor danië,' Ta.lal, die. in de exclusieve kliniek Riyés de Prahgins te Nyon: bijr Genève wordt; verpleegd voor zijn- zenuwlijden, is volgens een mededeling van de Britse consul- generaal te;Genève,Barrett,zéér onder de indruk van het overlijden van: zijn Vader. Hijy moet daarom; op het ogenblik met" rust worden gelaten en kan derhalve geen: inter views toestaan. -■:■ De nieuwe.,Jordaanse regering heeft Donderdag een verklaring uitgegeven, waarin o.a. gezegd, wordt dat volledig' zal worden sa mengewerkt: met de Arabische: Liga. BEDIEAINGSGELD. IN HORECABEDRIJVEN" „Een spaar trekkenen"/; was.'het. antwoord op onze vraag; hoe het ging metde lopers van Vni^, lever. De vèrzgfffërs dc her én- -M'. J.' i.v d. Berg. en zórgen echter wel£ dathds- spierpijn-'v_er-' holpcri wordt 1 V NIJMEGEN,. Donderdagavond Vanddag -.mochten- dek ver- - zorgingswagens niet op -'de smalle toegeri^vGn de vier pdr- coursen de karavaan volgen. Daarom besloten de chauffeurs met elkaar de te verzorgen groepen ergens op te. wachten. De eerste halteplaats bleek ,\De Plasmolcn" te zijn het leek er op het parkeerterrein van 't Olympisch Stadion tijdens .Hol landBelgië'. Achter een van de auto's daar, stónd Lies je ter Aar'uit Holten. We babbel den even en toen vertelde". ze dat deze Vierdaagse voor haar eigenlijk een afscheid is. Een a/scheid van Holland. Want volgende week gaat Lies- je ter Aar emigreren. Naar Nieuw-Zceland. Mèt wellicht nog de blaren die ze hier heeft opgelopen. volgens de.loonregeling.en naar de mening van de Federatie en de Be- drljfsunië een behoorlijké beloning voor .de bediening,. Beide i organisaties adviseren het publiek steeds een nota te verlangen, In hotels en restaurants is men ver plicht, deze 'nota té verstrekken, maa r ook In café-restaurants en cafe's doet. men -er in zijn -eigen be lang goéd aan steeds een nota •te vragen. Dit voorkomt, vergissin gen.'; - DEN" HAA'G.'De Industriële Handel scorpbinatic Holland.' een. ex port. organisatie van zes Nederland se scheepswerven, - die gespeciali seerd zijn - in het', fabricerenvan baggermateriaai; hebben van de re gering van Pakistan opdracht gekre gen tot hét léveren van twee bag gerzuigërs ter waarde van elf mil lioen gulden. De zuigers zullen waarschijnlijk in de tweede helft ..van 1952 gereedkomen. -';;Z; - Deze order' is de eerste' die Pa kistan .in: Nederland plaatst. Voor de oorlog was het nooit gelukt or ders .Hit.' deze streken-te ;krijgen, maar vorig .'jaar deed India een. be langrijke bestelling en 'dit voorbeeld; is .au door Pakistan gevolgd. iV"; DEN HAAG. Naar aanleiding van de klachten bij het publiek over het vaststellen van het bedienings- geld in de" hotels, café's* èn restau rants en over de wyze van afrékè- ben door kellners en ouvreuses/ delen de Federatie van werkgevers in hét horecabedrijf en dc Bedrijf sun ié vóór het horecapersoneel mede. dat de ge- - grondheid van deze -klnahtcn geble ken is. Dc Federatie heeft de ondernemers gewezen op de verplichting het bc- dieningsgcld vast te stellen on be kend tc maken, liet pcrsonccl/is ver plicht het bcdicningsgcltl afzon- d e r l ij k In rekening te brengen. De zg. .ji^iclusief-hcrckcning" Is alleen geoorlóófd; wanneer de prljTien z^jn verhoogd met het bedlenlngsgcld en aan dé gasten bekend fs gemaakt, dat het bedfeningsgclil in dc prijzen is begrepen. Dé Federatie heeft geadviseerd do volgende percentages aan te houden bij dc vaststelling van het bcdie- aingsgeld: café. café-restaurant eh restaurant. 15. cafét'aria 10, hotel (lo gies al dan; niet met ontbijt): bij een ^verblijf van l .tot 'éh met 4 nachten .15 oh bjj: een langer, yerblijften min ste 10; partijen (afhankelijk van de prijs) 10—15. Voor de zg. pon siono vereen kom sten in hotels wordt geadviseerd het percentage vast te stellen-op tenmin ste 10 met dien verstande, dat oved de café- en restaurantverteringen, die niet tot het ..ponsion" behoren, 15% bedicningsgnld wordt berekend. De geadviseerde percentages zijn in het algemeen hoger dan de minima Sergeante Pakinsoek treedt tQ Kaesong op als, tolk bij'de voor-1 bereidende wapcnstilsiandsbespre-; kingen. Na hhar achtste optrede»' werd ztf minder schuw en toen liet zij zich verleiden tot een bab-' beitje met een paar mannelijke collega's van de Verenigde Naties cn lot een foto. Sergeante Pak van de Noordetijken moest erkennen dat die Amerikaanse jongens hèfi tegendeel ~~van menseneters waren. v "V- i- - - ""V -4 De 17-jarige A rp'rrikdart La~ic v. d:;Höek iiit Michigan; heejt veel lasi:vdn:de'köüde' gèhadAvioar: de vèrzorgers^van-.de.-PTT. zorgen dai; hij ap;'temperatuur'blijft: Op foto krijgt hij. vande heer Goddefroij weer; een., warme kop koffie. Britse torpédobootjagers naar de Perzische Golf LONDEN. Het ministerie van -Marineheeft Donderdag, -bekend gemaakt; dat de :,tor'pecibbc)btjagQf'S- '^Gheguers"..„Cmeftain'-'i -hChiyal- roüs" én- ,,GhrevronJ';dié onlangs; in Aden waren,' .-vandaag.."indé Perzische Golfverwacht - wórden./ In gezaghebbende -kringen heeft, men er op gewezen, dat de komst van genoemde oorlogsschepen geenszins verband- houdt met de' huidige politieke ontwikkelingen van het Brits-Perzische, oliegescliil- De vier torpodobootjagers hadden in elk geval reeds lang voor hét Perzische aanbod om dc onderhan delingen met de Engelsen 'op rege ringsniveau te hervatten opdracht gekregen naar de Perzische Golf te' stomen. Van onze weerkundige mede- i - werker) Doorde nabijheid van het'cen t-rum van hoge druk, dat bij de Frans-Belgische grens ligt, blijven de regengebieden juist op voldoen- de afstand van ons .land om het hier droog te houden; Wel zijn de wolkenvelden van de storingen te. rien, zodat, de zon soms schuil zal. gaan, maar de aanvoer van Dry. ■warme lucht uit het Zuidwesten tot Zuiden. houdt aan. Met behulp van de zon kunnen de temperatu- ,'ren tamelijk hoog worden. De. luchtdrukverdeling vertoont echter nog niet de stabiliteit, die nodig is om een enigszins, langdurige mooi- weerperiode tekunnen voorspel len. Wel ligt-een gr pot gebied met hog< barometerstanden' van - ber noorden de -Azoren :over Noord- Frankrijk tot .het Oostzeegebied, maar ten_Noorden hiervan trekken kleine .storingen, .die overigens rocinig actioiteit venonen van de oceaan naar Noord-Europa. Een kleine verschuiving van de ligging van de. hoge en. lage drukgebieden kan dus een wijziging in het weer type brengen zowel in gunstige als in onghnstige "zin," Reden waarom wij ?n& nu. liever nóg .niet aan eén voorspelling 'jvoorifkeiweekeinde wagen;--.' PARIJS.' Generaal Eisenho wer, opperbevelhebber der Atlan tische strijdkrachten komt mórgen per vliegtuig- naar Nederland om. aanwezig te zijn bij de overdracht van de eerste zending Amerikaan se' F-84 Thunder straaljagers aan de Nederlandse luchtmacht. Dc ge-, neraol za! op dezelfde dag naar Pai-ijB tcriigk .rcn. Hij ls bij dc pjcchtigheid uitgenodigd door do minister van Oorlog èn' -van- Mari ne. ir. Staf.. De forme'© overdracht zal ge schieden door - de -Amerikaanse ambassadeur, Selden; Chapin.t op het vliegveld'Ypenburg. T,'-C'a:1 initial n.faui imi fjiioiïühti p j Vrij tvarm 1 6 Weersverwachting geldig cjn t f Vrijdagavond tot Zateröag-; avond:- Droog en vrfj warm- weer 1 met - overdrijvende wolken vel-. 5 1 den. Zwakke tot matige -Zuid-, s Westelijke tot Zuidelijke wlndi-1 28 Juli Zon op 4 u 54 monder - fVan unze correspondent). LOENERSLOOT In. de splitsing Geuzensloot—Angstcl. onder -de ge meente Loenersloot is' Donderdag middag een pont met spoorrails en- klpkarrcn.-door onbekende oorzaak^ gekapseisd. Twee van de drie opva renden konden -zich redden,.de der de, de 59-jarige A. Huiberts.- tiit' Diemen kwam onder het vaartuig terecht en-verdronk. Monteur van stelling gevallen en overleden EINDHOVENBij het uitvoe ren van werkzaamheden op ceo stellage van ruim zes meter hoogte óp het terrein van de P.N.E.M. (Provinciale Noord-Brabaotse Eléctriciteits Maatschappij) langs de spoorlijn- Eindhoven—Deo Bosch is de 53-jarige monteur "A. W.' uit Den' Bosch door'onbeken de oorzaak Donderdagmiddag tem val gekomen." De man was. vrijwel op slag dood.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1