HET ROTTERDAMSCH PAROOL Perzische olieconflict Teheran reageert gunstig its tegenvoorstel Hans Walti (level Koninklijk bezoek heeft glorieus einde Moeilijkheden in Ambonees woonoord in Woerden Truman twijfelt aan Moskou's vredeswil I o J- 4' e Vièrgevangenen ontsnapt Amerika bereidt zich voor óp elke noodtoestand lie Jaargang, no. 176 Maandag 30 Juli 1951 i - (Van onze correspondent te Londen) LONDEN. De kans dat cr thans op korte termijn'nieuwe -onderhandelingen tussen de Perzische regering en Engeland over de oliekwestie ztillcn kunnen worden geopend, schijnt ge durende het weekeinde veel groter te zijn'geworden. Na Zater dagmiddag besprekingen met een aantal Engelse, ministers te hebben gevoerdAttlee, Morrison, Gaitskell, Stokes en Noel- Baker waren daarbij aanwezig zond Harriman Zaterdag avond via de Amerikaanse ambassadeur in Teheran een bood schap aan dr Mossadeq, waarin de Britse houding tegenover het Perzische voorstel tot opening van nieuwe onderhandelingen op de basis van 't beginsel van nationalisatie werd uiteengezet. (U!ato;tiuiutu:iKnn«:mtnhiiHiiN[MniffimoaEH(im(uusitiuiiniffliiau!UBeiuiuaiinwL Hoewel te Londen over het ver loop en het resultaat der bespre king van Harriman. met de Engelse ministers de grootste reserve wordt betracht, wordt hier toch algemeen aangenomen, dat hij1 in die bood schap naast zijn eigen aanbevelin gen stellig ook het Britse gevo=l heeft vertolkt, dat het voeren van besprekingen geen- zin heeft, wan neer de voortgaande verslechtering van de toestand op de olievelden zelfde waarde .vaneen overeen komst bij voorbrat reeds twijfel achtig zou maken. Duitse oud-strijders verenigen zich Russen annexeren stuk Oostzee Tienen en Zweden protes teren in Moskou SösEöü Meisje na val en aanrijding overleden Een dode en acht gewonden bij autobotsing Jongetje te water geraakt en verdronken Vuistslag tegen de slaap oorzaak van overlijden Zwaar luchtmaterieel komt in Duitsland Mooie appelsienen Londen, morden sin smsmrniiifliKxmimsEBJiiiiit'UiiiaiiLuiiiiLiiHiiLiJiiiriiswKninsmmiiBrsiia 'Nu een omgekeerde luchtbrug voor Berlijn? Drievoudige luchtsprong mislukt - gevolg: een verstuikte enkel Haag van burgemeesters neemt afscheid van vorstelijke gasten Tito antwoordt Molototv Westen staat achter Joego-Slavië T J Hooibroei doet oude boerderij afbranden Schouder aan schouder staan, 7 zegtEisenhowei «^ercIl als wij niet samen ten, gaan we verloren; wij bit voor de vrede, maar als het it, zullen we er ook voor neci Dit zei generaal Dusight Eisi toer. Za terdagmiddag speeia it-Parijs overgekomen om op tiburg de officiële overdracht' -de eer ste „Thunderjetsf b wonen. Even vóór drieën Bce" uit zijn Dakota gestapt erd door dr Drees begroetter Staf en de Amerikaans* bassade- raad Sidney E., 0*i jue gin gen intussen naar t tinkende „Thunderjet", deel rscholen onder een witte dot ze doek trok de ambassade |na een korte toespraak u vaarmee hij het toestel en dmkomen- de „Thunderjets" aM Neder landse regering ocegEisen hower woonde hi half uur de fe< te water: 7 dood, 3 nog zoek Veertig man rijkspolitie op de been om hijsen van verboden vlag te beletten °°I kampbevolking is afeerost, omdat hy by het stryken der vlaggen de Haagse hoofdamb tenaren had geassisteerd. Van Am is men van mening, dat de Ambonezen door hoge amb tenaren geprovoceerd zün, in ver band met het kort geding, dat door hen aanhangig is gemaakt inzake Later meer bewolking wond!agaVOnd tot I f dir if u tó."" °P 1 u 41 m on: Bed. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Abonn.prils; per week 0,40 per kwartaal 5,15. losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting' „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper Een officieel: antwoord was gis teravond Iaat nog niet in Londen ontvangen- maar berichten uit Teheran over uitlatingen van Per zische ministers na de aldaar op Zondag gehouden kabinetszittin gen, wijzen op een gunstige Perzi-' BONN In een vergadering van 30 gedelegeerden van oud-strijders verenigingen, onder wie 11 gene raals en een admiraal Is Zondag op gericht de .JDeutsche Soldatenbund" een federatie van oud-strijdersver enigingen, die reeds 85.000 leden zou tellen. Leider is de gewezen ad miraal Hansen.De mogelijkheid lijkt niet uitgesloten, dat de bond grote politieke invloed zal gaan. uit oefenen. - .- In besloten zitting heeft de bond reeds besprekingen gevoerd over het aandeel van West-Duitsland in de defensie van West-Europa. De woordvoerder verklaarde echter, dat de bond zijn. standpunt niet zal be palen, zolang niet alle oud-stryders- verenigingen by de bond zyn aan gesloten.-' - - KOPENHAGEN. De Deense en de Zweedsé ainbassadêur^S" riale wateren in de Oostzee. Daze stap is gedaan in verband met het feit dat verscheidene Deense en ■Zweedse vissersvaartuigen in de .Oostzee door de Kussen in_ beslag •zijn genomen onder aanvoering, dat .zij zich binnen de, Russische_territo- riale wateren bevonden. Meerdere 'malen bevonden de vaartuigen zich •twaalf mijl uit de kust. Verleden jaar zijn tussen beide landen en Rusland nota's over de kwestie gewisseld, doch zonder re sultaat. In de nieuwe nota wordt voorgesteld aan het Internationaal Gerechtshof de vraag>voor te leggen, 'of de Sowjet-Unie en de andere lan den aan de Oostzee gerechtigd zyn een strook water ter breedte van twaalf zeemijlen als territoriaal wa- ■ter aante merken. De normale 'breedte is drie mijl. HEERLEN. r Te Meerssen is Za terdag het 13-jarig meisje E. van Wanroy doordat een pedaal van haar fiets in'aanraking kwam met de trot toirband komen te vallen. Het meisje werd gegrepen door een bus en werd zo zwaar gewond dat het in het zie kenhuis te Maastricht is overleden. sche reactie. Het wordt hier niet onwaarschijnlijk geacht, dat minis ter Morrison wellicht tijdens het hedenmiddag te houden Lagerhuis debat over de situatie in het mid den oosten nadere mededelingen zal kunnen doen. De naam van de minister, die thans het meest ge noemd wordt als de vermoedelijke Britse onderhandelaar, is die van Richard Stokes, de' Lord-Zegelbe-' waarder en minister voor Mate riaalvoorziening. Zoals gezegd blijft men overi gens begrijpelijk van officiële zijde uitermate schaars met mede delingen over wat Zaterdagmiddag in die drie uur discussie tussen Harriman en de Engelsen is be sproken. Er werd slechts medege-' deeld, dat de besprekingen „nuttig en vruchtbaar" waren geweest. Dat zij tot resultaat hebben geleid kan ook nog worden afgeleid uit het feit, dat hervatting van het overleg op Zondag blijkbaar niet meer nodig was. VELP Omstreeks half acht Zondagavond botsten op de gevaar lijke wegkruising'RingalleeRozep- daalselaan, op de grens van de ge meenten Rozendaal en Velp twee personenauto's met grote snelheid tegen elkaar. De negen inzittenden van beide wagens werden uitde auto's geslingerd. Zij werden allen gewond. Van twee ernstig gewon den is inmiddels reeds een slachtof fer in het Velper ziekenhuis over leden. Onder de slachtoffers bevon den zich'drie kinderen. (Van onze correspondent) EDE. De 2%-jarige Stanley Vissinga uit Arnhem, is Zaterdag middag in het natuurbad „De Zan ding" te Otterlo verdronken.Het jongetje, dat een dagje met zijn ouders uit was, i^ spelenderwijs te water geraakt. GRONINGEN. Qp klaarlichte dag zijn Zaterdag vied gevangenen uit de Groningse strafgevangenis aan de Hereweg ontsnapt. De vier ge vangenen allen recidivisten met nog vele jaren straf voor de boeg zijn over de Noordelijke zijmuur ge klommen en door het Sterrebos ge vlucht. Alle opsporingen.zijn nog zonder resultaat gebleven. Men neemt aan dat .de vier ont snapten hun poging zorgvuldig heb ben voorbfereid. Niettemin blijft het een raadsel hoe zij onopgemerkt over de vier meter hoge muur hebben kunnen klimmen. EINDHOVEN an de voor avond van de kermi- ontstond in het café „De kleine man" in het stadskwartier Gestel een woorden wisseling tussen de 54-jarige onge huwde arbeider A. M. ~i; M., die in het café inwoont, en de 47-jarige gemeentewerkman. H. T. S-'-De ruzie liep uit op een vechtpartij, waarbij M. plotseling een vuistslag tegen linkerslaap ontving. Kftj zakte bewusteloos ineen en dé «ontboden geneesheer kon slechts de dood con stateren. S. is later in-zyn woning gearresteerd. FRANKFORT. De eerste. Ame rikaanse versterkingen/ voor de luchtmacht van Eisenhower's- leger van het Atlantische pact in Duits land zijn aangekomen. Het zyn acht vliegtuigen van het type'C 119, gro te transportvliegtuigen, die uit Greenville in Zuid-Carolina naar Frankfort zijn gevlogen. Aan boord bevinden zich 40 offi cieren en 35 manschappen. Morgen worden nog acht vliegtui- gen verwacht Begin Augustus arri veert dan het 433ste troepentrans port-eskader, bestaande uit. 53 C- 119's, met een personeel van 1100 man. - - - Tegen het einde van 1952 zullen zich in Duitsland 60.000 man "van de Amerikaanse luchtmacht bevinden. Ook Engeland, Canada en andere geallieerde landen zullen hun lucht strijdkrachten in Duitsland verster ken. Elke C 119 kan 64 parachutisten of een middelzware tank vervoeren. 7| jf T IN BATTERSEA 1 A 1 pelen geleurd, smai IN BATTERSEA PARK, Hnaasap- s uit Zuid-Afrika. En omdat1 Zuid-Afrikaans een aftakking van het, Ne derlands is, worden de appelsienen door drie Engelse meisjes met een Zuidafrikaanse straatventersroep aan de man gebracht. Of het verstaanbaar gaat durven wij niet te beweren, maar begrijpelijk is het wel, doordat de 3 dames elk een aardbeienmand vol sina's bij zich hebben. Op ons plaatje oefenen zij de kreet: „Hier is melaene, Outspan-lemoene! Vir die oog'n goue kleur. Hu lie ver sprei 'n heertike geur. Kom, koop nou Outspan-lemoenel" BONN In geval' de Russen wei geren hun beperkingen van de ex port uit Berlijn naar het Westen op te heffen, zullen volgens goed inge lichte kringen de geallieerden een 'omgekeerde luchtbrugorganiseren. De Russen eiser, certificaten van oorsprong voor alle exporten van Berlijn naar het Westen. De geal lieerden hebben /geweigerd zich hieraan te onderwerpen. Naar ver luidt hebben de drie geallieerde Hoge Commissarissen van hun rege ringen opdracht gekregen, niet toe te geven. Men verwacht met twaalf vluchten per dag te kunnen vol staan, waarvoor gebruik, zou wor gden gemaakt van Amerikaanse en Britse commerciële luchtlijnen. De :RA.F. is eventueel bereid, voor transportvliegtuigen te zorgen. Men wil in elk geval de Berlijnse indus trie in stand houden zonder voor de Russen te bukken. DOETINCHEM Zaterdag'is de bijna 22-jarige D. S. uit Doetinchem de Oude IJssel, waar hy aan het - XJt> C477 -xJcrxpi/- (Van een onzer verslaggevers) YPENBURG. Ruim veertig duizend toesehouwerehebben^s^nmiddas: tydens de vliegfeesten op Ypenburg enkele gemaak. toen de drievoudige parachutesprong van de 28-jMige jZvntseree luchtacrobaat Hans Walti, bijgenaamd „De levende Bom - dreigde te lukken. Walti kwam met een vaart, die meer leek op die van een val ton van een valschermlanding, op het vliegveld neer, sloeg over de kop als levenloos liggen. Een luxe auto en een ambnlancewagen vlogen naar de nlaats des onheils. waar de luchtacrobaat inmiddels overeind was gekrab- blddeif ifaardelóxe auto hinkte. Hij had slechts een verstuikte enkel op gelopen. - - recordhouder laagsprmgen, zou op de derde 'Internationale Luchtvaart Show Ypenburg eveneens zyn kun nen tonen. Hij was van plan met vleugels van zeildoek uit een Dako ta te springen om dan als een twee de Ikarus door het luchtruim te wieken en .tenslotte per parachute te landen. Daar dit experiment Vry. dag mislukte Boehler kwam toen bü uit het toestel stapte in een hoiking terecht, werd half bewus teloos, maar kon nog net op tijd aan het koord van zijn parachute trekken werd het Zaterdag en Zondag door de minister van Ver keer en Waterstaat verboden. (Van een winter verslaggevers) SLIEDRECHT, Zaterdag. Terwijl de laatste klanken van het deze twee dagen uitentreuren gespeelde Wilhelmus door het Slicdrechts „Crescendo" fors over de Lek werden geblazen, verwijderde Zaterdagmiddag omstreeks BELGRADO In een redevoe ring voor ongeveer 100.000 boeren uit Bosnische dorpen heeft maar schalk Tito gezegd, dat Molotow naar Polen was gegaan om het Poolse volk te bedreigen en niet het Joego-Slavische, omdat hij weet, dat Joego-Slaven niet bevreesd zijn voor dreigingen. r f „Eet Westen weet, dat de neder laag van ons land de nederlaag van het Westen zou betekenen, De Wes telijke landen helpen ons, omdat een tevreden land moeilijker te knechten is dan een economisch zwak land." aldus Tito. De redevoe ring werd gehouden ter: gelegenheid van de tiende verjaardag van de opstand der Bosnische partisanpn. - Het was de bedoeling van Walti om op aanzienlijke hoogte uit .een vliegtuig te springen, enkele mo menten aan een parachute te ben gelden, dan het touw door te sny- den, zich vervolgens aan een twee de valscherm te laten zweven, weer het touw door te snijden en ten slotte met een derde para chute te landen." Alles beloofde goed te gaan. De Zwitser, die aannemer van beroep is, was met drie enorme pakken op de rug in de kleine Auster van de Amsterdamse luchtfotograaf Luc. Vrin gestapt, opgestegen en sprongDe eerste parachute ging vrijwel onmiddellijk open, doch toen hij zich hiervan had los gesneden, raakte hy met zijn voet in de touwen van de eerste para chute verward. Tientallen meters viel hij met het hoofd omlaag en. vocht als een wanhopige om tijdig los te komen. Eindelijk slaagde hy hierin en viel opnieuw tot .het tweede scherm openging en hy op veel ,te korte afstand van de grond verder zweefde. Tijd voor de derde parachute was er natuurlijk met meer overgebleven en zo kwam de Zwitser extra verzwaard door het laatste pakop de rug met een klap op de grond neer. •De „vliegende Mens' Rudolf Boehlen, een 53-jarige Zwitser uit Bazel, ex-houder; van het wereld- hoogterecord parachutespringen en RIJNSBURG Door hooibroei ontstond Zondagmiddag brand m een hooiberg van de eeuwenoude boerderij „Kloosterschuur". De boer derij. file werd bewoond door de gebroeders Van Tilburg,, brandde tot de grond af. Voorts gingen de woning, twee hooibergen, een zo merhuisje en de stal in de vlammen on. De schade wordt geraamd op f 80.000 t 90.000, Verzekering dekt de schade. Ypenburg by. FOTO BOVEN: Ei boven Ypenburg luchtmacht:. „The met een vaartje over de verheerst loeien. ft-Daar minister mechts) trekt onioiltekeujfnhet hoofd in. s", die 'amen verdronken vissen was Het bezoek aan Alblasserdam, dat na Nieuw-Lekkerland bij Kin derdijk op het programma stond was een van dehoogtepunten. nieuwe woonwijken in specteerde - de Vorstin een rij stramme agentjes van de jeugd politie, keurig in het gelid gë- scnaard aan de rand van een park, .vlak bij de speeltuin waar tientallen kinderen schommelden en wipten, al zingend en roepend naar Koningin Juliana. Toen zij weer in haar wagen plaats nam stormde het publiek de afzetting by na onder de voet en probeerde zo gauw mogelijk naar de kabel- lapnek te komen om daar nog een vangenVan de hoge S^ten op te Omstreeks een uur vertrok de Korungin samen met Prins Bern- hard, die inmiddels van zijn mor genroute was teruggekeerd. En samen voeren zij op hun jacht naar Papendrecht, waar alles al even zeer m een volledige Koninginne dagstemming was en de wallekan ten de massa nauwelijks konden bergen In tien korte minuten „de den HJV1 en de Prins deze en thousiaste plaats. I^ngs duizend en een bochten stoof de stoet auto's door de Bin- newaard, -waar allereerst Bleskens- graaf werd bezocht, dat de bezich- ugmg van de nieuwe Hervormde Rerk op het programma had staan. m^ntd?aa^-Jkreeg iedereen een moment .de tijd om wat op verhaal te komen toen Koningin en Prins een kopje thee gingen drinken in de prachtige, oude boerderij van de famüie De Baat. Het dorpje Noordeloos verwachtte de gasten m de oude kerk, waar het prach- Age t mt,ene^r werd bewonderd. Omstreeks vier u„r verliet men de wagens pm een vaartochtje te ma ken over de Giessen naar Giessen- Nieuwkerk, waar de stoet zich al weer keurig op nummer in het ver sierde en opgewonden dorp pre senteerde om de rit te vervolgen naar Giessetidam. Slechts iets later dan het pro gramma vermeldde, draaide de sliert auto's Sliedrecht binnen, het eind van de reis. Marlet, die af en toe al eens even tjes hadden uitgekeken haar vader en moeder maar zich verder niet aan dek vertoonden. Toen de muziek plechtig speelde, werden de trossen losgemaakt, heel Sliedrecht bezorgde zich een week lang een schorre keel. een pers- i^graaf en een agent kregen voor öe laatste maal nog een knetteren* vana? 3? -Piet Hein** werd 01 geknikt en begeleid door tientallen gepavoiseerde plezier de I^kfS verdween het jacht over EDMUNDSTON. Bij Edmund- ston m New Brunswick is een klei ne veerboot met 51 mensen aan noord omgeslagen en-gezonken. Het i^artnig vervoerde gewoonlijk slechts ongeveer 25 passagiers. Het was op het ogenblik van het onge- hik druk wegens een zeilwedstrijd op Lake Caron. Volgensde laatste berichten zün zeven mensen verdronken; Drie. zijn I als vermoedelijk vermist opgegeven. denkfme^df'^1!^6- woonoorden van de Ambonese mlIHalren her der Znid-Molnkken. Daarts'wortTmfrrfai ontslfa.n van republiek de Aff lonese vlag geheseiü D7ïteS.H^fa rood-wit-blanwe vlag omdat deze repubHek do^i^ Zaterdag in het Amhnna.. T/tl .1erKend» öoch niettemin wapperden ToeT^btena^a^p Bln„^rPa de beide vlagg^T. n^wtwen de^^me«nteiKdSh?deSvl^!l!?i.Vfc?'eZe'd door de I~o-ïS^e-* ger^^ii^rd0 dle'zo^Sg*d'ei,'^ smgeant Pieter, heeft zyn lezing van hHivtexel? Segeven, waaruit on. biykt, dat een assistent sociaal lei- elA0?15,™686. kampen te tin*. ^®r40dder Hegering tot toela e k.ampen van bestuurders leiding van het neerhalen der vlag-* gen, heeftmen geen gebruik van vuurwapens willen maken, doch as sistentie van de rijkspolitie ingeroe- P€Q. i r - ...j r»_ z"- 5 e eeuwen trouw.** •Van officiële zijde wenste jC?-mmentaar te geven op de mededelingen van de voorzitter van Aan boord van de „Piet Hein" wa- DETROIT.- president Truman Zaterdag voor het Detroit». „i-jCf.. - ken. H(j beschuldigde Rusland er van overal een rede nl*«espro- mllitaire voorbereidingen te hreffen 7? 'n wereld" gevaarlijke ten zich gereed te maken voorëlkë nood^Mt^d!1"1^6 de Verenlgde Sta- Truman betwijfelde, of de com munisten in Korea werkelijk vrede wensen, doch meende dat xij met onderhandelingen hopen te berei- wat geweid niet konden krijgen. „Wij trachten dit uit te vin den^ De besprekingen kunnen suc ces hebben als de communisten In feite bereid zijn; om de agressie in ?°r.ea °p geven," aldus de presi- Vo°rts verklaarde hij, dat ..wat er ook in Korea mag gebeu- makenHiniet 66,1 verglssing moeten maken door te denken, dat de Sow- wirrtS6» rs hun p,annen om de géven?' Veroveren hebben opge- Intussen had de kampbevolking ne vlaggen opnieuw gehesen, "maar na aankomst van versterkingen wer den zy weer gestreken en ook Zon dagmorgen zijn ze niet in top ge- pan. Vandaag zou over deze kwes- e?n bespreking met de minister van Justitie worden gehouden. -?e teoo-burgemeester van Woer-: deru de heer Van Beek, onthield zich ook van commentaar. HH zou in Den Haag de nodige stappen on- rifJLTen 751 .een spoedige bevre- j oplossing van deze moei- Ujkneden te vindeiL 1 vernemen overweegt nien n»a 1 va" jde felste opposanten, plaatsen" 3 woonoord over te ROME Communistische jonge- ;n mogen niet naar hét jeugd- festival in Oost-Berlyn reizen. .^^IffilWIgBniiiaHiiltmiiniHtinilBBlHlglilflllimHBinittlBWlllirmBiimr^^^ |g Weersverwachting, geldig van 8 s Aanvankoli}k weinig, .inaar in I de loop van de dag geleideliik g toenemende bewolking, echtS S 1 vry welde gehele dae I B kë°01a1teerrmAt?nVan^eliJk Zwak" I 20*u ®P 4 u 58 m onder S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1